VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava

2 2 z Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, Jihlava IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Web: Škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Škola byla zřízena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina ze dne č.j. 058/06/01 ZK. 1.2 Vedoucí pracovníci školy Ing. Bedřich Brož ředitel, statutární orgán Ing. Jitka Sobotková - zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Bc. Jaroslav Másilko zástupce ředitele pro praktické vyučování Paní Hana Valová - vedoucí ekonomicko technického úseku, zástupce statutárního orgánu Pan Jiří Válka - vedoucí kuchař Pan Zdeněk Řezáč - vedoucí učitel odborného výcviku Pan Ondřej Malášek vedoucí servisních služeb Kontakty na jednotlivé vedoucí pracovníky jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 1.3 Školská rada Školská rada byla ustavena a pracuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve složení: Předseda Místopředseda Členové pan Miloš Fiala Mgr. Bc. Jaroslav Másilko Ivo Rohovský, Michaela Dvořáková, Dr. Ing.Lubomír Dohnal, Mgr. Vladimír Port Činnost Školské rady byla vedle úkolů daných právními předpisy zaměřena do oblasti řešení, připomínkování návrhu zřizovatele na slučování škol. Kontakty na jednotlivé členy Školské rady a ince o její činnosti jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 1.4 Odborový svaz ZO ČMOS pracovníků školství Odborový svaz pracuje v souladu platnými právními předpisy. Ve svazu je registrováno 11 % zaměstnanců. Svaz spolupracuje při tvorbě vnitřních předpisů a kolektivní smlouvy. Zástupce svazu se zúčastňuje pravidelných prohlídek BOZP a PO organizace. Předseda organizace: pan Bohumil Kabátek,

3 3 z Základní charakteristika školy Škola sídlí na adrese Jihlava - Bedřichov, ulice Školní 1a, kde probíhá teoretické vyučování, odborný výcvik a stravování žáků. Škola sdružuje: Střední škola automobilní Jihlava s kapacitou 550 žáků. Školní jídelna s kapacitou 400 jídel. Škola se dle organizačního schématu člení na úseky: a) úsek teoretického vyučování zahrnuje učitele teoretického vyučování b) úsek praktického vyučování zahrnuje vedoucí učitele a učitele odborného výcviku b) úsek ředitele zahrnuje asistentku ředitele, správce budov, energetika a servisní služby c) úsek ekonomicko technický zahrnuje ekonomku, účetní, stravování a uklizečky Úseky jsou řízeny zástupci ředitele nebo vedoucím úseku. V hlavní činnosti zajišťuje škola teoretické a praktické vyučování v oborech vzdělání zaměřených do oblasti autoopravárenství, zakončených závěrečnou a maturitní zkouškou a obory vzdělání nástavbového studia denní a dálkové formy zakončených maturitní zkouškou. Hlavním cílem činnosti školy je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů, jejich příprava pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Výuka v teoretickém vyučování probíhá ve vlastních prostorách kromě výuky tělesné výchovy, která je smluvně zajištěna v prostorách tělocvičny TJ Start Jihlava a výuky řízení motorových vozidel, která je částečně zajišťována firmou Autoškola Koutný. Pro teoretické vyučování je zřízeno 7 kmenových učeben, z nichž 7 je vybaveno dataprojektory s PC, u dvou kmenových učeben byl vybudován prostor pro umístění učebních a demonstračních pomůcek, 2 učebny výpočetní techniky, každá vybavena 16 PC a dataprojektorem, 1 učebna odborná vybavena 1 PC a data-projektorem, dvě malé učebny pro potřeby zajištění výuky dělené třídy vybaveny data-projektory s PC a učebna měření se 7 PC a data-projektorem. Pro potřeby odborného výcviku zajištěny dva přenosné data-projektory s notebooky. Dále je částečně využíván v některých odborných předmětech hodnotící, zkušební systém a dvě zařízení nahrazující interaktivní tabuli. Všechny počítače jsou propojeny v síti a připojeny na internet. Materiální zabezpečení výuky je standardní a na dobré úrovni, jeho doplňování je závislé na množství finančních zdrojů od zřizovatele a ze schválených, realizovaných projektů. Škola realizuje projekt EU peníze středním školám, výzvu 1.5. Vzdělávání pro konkurenceschopnost s cílem přípravy digitalizovaných učebních dokumentů, zlepšení vybavení učeben v oblasti ICT, diagnostických a měřících zařízení pro potřeby odborného výcviku. Výuka praktického vyučování byla zajišťována v 17 učebnách odborného výcviku v areálu školy a pro poznání reálného pracovního prostředí na smluvních pracovištích značkových autoservisech, ve kterých je prováděn odborný výcvik pod dozorem instruktorů a kontrolován ze strany školy učitelem odborného výcviku. Materiální vybavení učeben odborného výcviku odpovídá požadavkům vyučovaných oborů, neustále se modernizuje v návaznosti na finanční zdroje vlastní, od zřizovatele a materiální pomoci zejména od firmy Peugeot ČR Autoutomotive lighting, Škoda Auto. V rámci dotace od zřizovatele byl pro potřeby odborného výcviku a teoretického vyučování zakoupen válcový dynamometr pro zkoušky výkonu motorů.

4 4 z 25 V průběhu školního roku byla řešena s dalšími značkovými autoservisy Kraje Vysočina možnost umístění našich žáků v reálném pracovním prostředí. Smluvní pracoviště prostorově i vybavením plně vyhovují potřebám oborů. Škola provozuje autoškolou pro získání řidičského oprávnění skupiny B a C, dále jsou dle zájmu žáků organizovány kurzy pro získání skupiny T, E a profesního průkazu. Práce odborných komisí byla zaměřena na realizaci a inovaci školních vzdělávacích programů, přípravu nových závěrečných a maturitních zkoušek. Dále se komise zabývaly realizací projektu Comenius, plánováním exkurzí a inovací výchovně vzdělávacího procesu. Škola má zřízen vnitřní inční systém - Intranet, který je síťově propojen a je z něj možné získat veškeré ince o činnosti školy (dokumenty školy, rozvrhy vyučování apod.) včetně napojení na odbornou knihovnu pro potřeby učitelů a žáků. V dalším období zůstává úkol řešit dostavbu dalších 4 učeben pro teoretické vyučování, pracoven učitelů, sportovního zařízení, dořešit sanitární zázemí a personálně zabezpečovat výchovně vzdělávací proces. Škola je pověřena zřizovatelem a MŠMT k organizovaní odborných soutěží opravárenských oborů v rámci Kraje Vysočina v návaznosti na celostátní soutěže uvedených oborů, metodickou činností, úpravami učebních dokumentů auto-oborů, spoluúčastí na realizaci rámcových vzdělávacích programů auto-oborů a ve spolupráci s NUV přípravou nových závěrečných zkoušek pro auto-obory. Postupné (v návaznosti na finanční zdroje) doplňované materiální vybavení školy bereme jako základní prostředek ke splnění profilu absolventa všech oborů vzdělání vyučovaných na naší škole. V rámci programu odpadového hospodářství je pro čištění odpadních vod z celého areálu školy vybudován komplex čistíren - lapoly, bio čistička a čistička pro odstranění ropných látek s mycí rampou. V majetku školy jsou dva nájemní byty využívané zaměstnanci školy. 2. Přehled oborů vzdělání Struktura nabídky oborů vzdělání odpovídá zápisu ve školském rejstříku. V nabídce školy jsou vyučovány následující obory vzdělání: a) Obory vzdělání, u kterých je jejich ukončení realizováno způsobem nové závěrečné zkoušky : H/01 Autoelektrikář - ŠVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP Automechanik H/01 Autolakýrník - ŠVP b) Obory vzdělání, u kterých je jejich zakončení realizováno s částečným využitím podkladů z nové závěrečná zkoušky: H/02 Karosář - ŠVP

5 5 z 25 c) Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: L/01 Autotronik - ŠVP L/51 denní a dálková - ŠVP L/51 Autotronik dálková vzdělávání Obory vzdělání jsou vyučovány v souladu s platnými učebními dokumenty, školními vzdělávacími programy. Školu navštěvovalo v průměru 400 žáků, z toho dle oborů vzdělání Karosář 28 žáků, Autoelektrikář 6 žáků, Autolakýrník 17 žáků, Autotronik 111 žáků, Mechanik opravář motorových vozidel 144 žáků, 29 žáků denního nástavbového studia a 65 žáků dálkového nástavbového studia. V oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou studovalo 195 žáků, v nástavbovém studiu 94 žáků a v čtyřletém oboru zakončeném maturitní zkouškou 111 žáků. Proti minulému školnímu roku došlo k poklesu o 8 žáků u oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a o 3 žáky u oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Personálně je výchovně vzdělávací proces zabezpečen, kolektiv učitelů je stabilizován, ke změnám dochází pouze po dovršení důchodového věku učitele nebo po vzájemné dohodě o ukončení pracovního poměru zejména pracovních poměrů na dobu určitou. Většina učitelů reaguje na nové ince získané z reálného pracovního prostředí, od výrobců automobilů, případných dalších odborných zdrojů, které získávají v rámci samostudia nebo z odborných či speciálně zaměřených školení. Získané ince se využívají k průběžné aktualizaci učebních dokumentů a následně jsou předávány žákům v rámci teoretického a praktického vyučování. Škola se snaží v mezích daných možností vytvářet co nejlepší pracovní a materiální podmínky pro práci učitelů tak, aby bylo možné využívat efektivní metody a formy práce při výuce žáků. Průměrný věk zaměstnanců školy je 49 let. Z toho muži 49 let, ženy 48 let. U učitelů je průměrný věk 47 roků, z toho muži 48 let a ženy 45 roků. Jméno a příjmení Kvalifikace Způsobilost Praxe Učitelé teoretického vyučování Ing. Bedřich Brož VŠ, ředitel pedagogická a odborná 40 Josef Vorel USO, učitel pedagogická a odborná 39 Miloš Fiala ÚSO, učitel pedagogická a odborná 47 Ing. Miroslav Nevrkla VŠ, učitel pedagogická a odborná 34 Ing. František Konečný VŚ, učitel pedagogická a odborná 25 Mgr. Šárka Němečková VŠ, učitelka pedagogická a odborná 6 Zouharová Ing. Vladimír Panáček VŠ, učitel odborná 5 Ing. Jitka Sobotková VŠ, zástupce ředitele pedagogická a odborná 19 Mgr. Jana Dolejší VŠ, učitelka pedagogická a odborná 23 Mgr. Eva Neuwirthová VŠ,učitelka pedagogická a odborná 25 Bc. Pavel Vejsada VŠ, učitel pedagogická a odborná 13 Ing. Ivana Bambulová VŠ, učitel pedagogická a odborná 20 Ing. Jolana Voláková VŠ,učitelka TV pedagogická a odborná 14 Mgr. Ladislav Brázda VŠ, učitel pedagogická a odborná 30 Mgr. Jiří Pejchar VŠ, učitel odborná, pedagogická 18 Ing. Mgr. Věra Sedláková VŠ, učitelka pedagogická a odborná 24 Mgr. Bc. Ivan Konečný VŠ, učitel TV pedagogická a odborná 24 Mgr. Pavlína Ruskayová VŠ učitelka TV pedagogická a odborná 18

6 6 z 25 Ing.Jiří Vrubel VŠ, učitel TV pedagogická a odborná 12 Mgr. Pavel Bajer VŠ, učitel pedagogická a odborná 1 Eva Teclová Dis. USO, učitelka pedagogická a odborná 10 Bc. Miroslava Pecinová VŠ, učitelka odborná 15 Učitelé odborného výcviku Mgr. Bc. Jaroslav Másilko VŠ zástupce ředitele pro OV pedagogická a odborná 34 Jan Berka ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 28 Bohumil Kabátek ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 31 František Kourek ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 29 Radek Šmarda SO, učitel OV pedagogická a odborná 25 Milan Mottl ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 37 Miloš Novák ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 24 Štefan Maras VŠ, učitel OV pedagogická a odborná 10 Jan Procházka ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 36 Jindřich Řáda ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 34 Zdeněk Řezáč ÚSO, ved. učitel OV pedagogická a odborná 38 Josef Marek USO, učitel OV pedagogická a odborná 16 Luboš Vyskočil USO, učitel OV pedagogická a odborná 6 Ing.Pavel Musil VŠ, učitel odborná 18 Lukáš Badura ÚSO, učitel OV odborná 2 Radek Veselý SOŠ učitel ŘMV odborná 2 Zdeněk Cila USO, učitel OV- zástupy odborná 39 Provozní zaměstnanci Hana Valová Naděžda Jadrná ÚSO,VETU ÚSO, účetní Soňa Hrazdirová ÚSO, asistentka ředitele 29 Miroslava Přikrylová ÚSO, účetní strav.zařízení odborná 12 Jan Kisiov SO, správce areálu 39 Jiří Francálek ÚSO, energetik, učitel OV pedagogická a odborná 29 Jiří Válka SO, vedoucí kuchař odborná 21 Jitka Brázdová SO, kuchařka 31 Marie Váchová Z, kuchařka 41 Alena Pešoutová SO, kuchařka 36 Jaroslava Přikrylová SO, uklizečka, prodejna bufet 42 Jaroslava Vondráčková SO, uklizečka 32 Zuzana Vosmeková SO, uklizečka 18 Ondřej Malášek USO, vedoucí servisních služeb odborná 16 Nástup nových pracovníků Mgr. Pavlína Ruskayová VŠ učitelka TV pedagogická a odborná Ing.Jiří Vrubel VŠ, učitel TV pedagogická a odborná Mgr. Pavel Bajer VŠ, učitel pedagogická a odborná Radek Veselý SOŠ učitel ŘMV odborná Pracovníci, kteří ukončili pracovní poměr Mgr. Pavlína Ruskayová VŠ učitelka TV pedagogická a odborná Ing.Jiří Vrubel VŠ, učitel TV pedagogická a odborná Mgr. Pavel Bajer VŠ, učitel pedagogická a odborná Radek Veselý SOŠ učitel ŘMV odborná Ing. Mgr. Věra Sedláková VŠ, učitelka pedagogická a odborná Ing. Jolana Voláková Počet pracovníků v hlavní činnosti fyzické osoby 51 pracovníků, přepočtené osoby 49,30 pracovníků Počet pracovníků vykonávající doplňkovou činnost fyzické osoby 6 pracovníků, přepočtené osoby 3,37 pracovníků

7 7 z 25 Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % Do 20 let let , let , let , let ,2 61 a více ,8 Celkem Členění zaměstnanců dle profese Profese muži ženy celkem % učitelé ,2 učitelé OV ,3 provozní zam ,7 kuchařky ,8 Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (nejvyšší dosažené vzdělání) vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % Vyučen ,8 střední odborné, úplné střední ,1 vysokoškolské ,1 Celkem Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků platová třída počet zařazených pracovníků Počet zaměstnanců je ovlivňován počty žáků a rozsahem doplňkové činnosti. Pracovní smlouvy na dobu určitou jsou uzavírány se začínajícími pracovníky a pracovníky, kteří nastupují jako zástup za dlouhodobě nemocné učitele. Učitelé nesplňující kvalifikaci byli upozorněni na povinnost doplnění kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. tuto kvalifikaci si průběžně doplňují. Personální práce je zaměřena na personální zajištění vyučovaných oborů vzdělání, na zvýšení důslednosti v oblasti dodržování a vyžadování plnění školních předpisů, náhradu učitelů odcházejících do starobního důchodu a učitelů odcházejících při uzavření pracovního poměru na dobu určitou. V rámci personální práce je prováděno pravidelné roční hodnocení pracovníků školy. Vzdělávání pracovníků probíhá dle schváleného plánu.

8 8 z Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do prvních ročníků proběhlo v 5 kolech u tříletých a čtyřletých oborů vzdělání a v 5 kolech u nástavbového studia dálková v souladu s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění vyhlášky 394/2008 Sb. Dle oborů: Autotronik přihlášeno 44 žáků nastoupilo 25 žáků Mechanik opravář mot. vozidel přihlášeno 91 žáků nastoupilo 55 žáků Autoelektrikář přihlášeno 16 žáků nastoupilo 7 žáků Karosář přihlášeno 16 žáků nastoupilo 7 žáků Autolakýrník přihlášeno 9 žáků nastoupilo 7 žáků dálková přihlášeno 47 žáků nastoupilo 30 žáků denní přihlášeno 0 žáků nastoupilo 0 žáků Celkem bylo přijato, registrováno školou 223 přihlášek žáků, nastoupilo 131 žáků (59 % z počtu přihlášek). Nepoměr mezi počtem přihlášených a přijatých žáků je dán skutečností, že žáci mají možnost zaslat přihlášku na 2 školy. Žáci oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a oboru vzdělání Autotronik, byli přijímáni na základě plnění kritérií stanovených ředitelem školy (bodový systém za prospěch ze základní školy, střední odborné školy) bez konání přijímací zkoušky. V důsledku převisu zájmu žáků o školu, došlo v rámci přijímacího řízení k výběru přijatých žáků. Pro školní rok 2013/2014 lze pozitivně hodnotit skutečnost, že došlo k navýšení přijatých žáků u oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou o 12 %. I v dalším období je nutné se plně zaměřit na nábor žáků pro školní rok 2014/2015 s cílem naplnění kapacity školy a tím zajištění její stability. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Obory vzdělání vyučované v rámci studijní nabídky školy se vyučují dle schválených školních vzdělávacích programů. Hlavní úkoly a plnění kompetencí v oblasti přípravy žáků jsou dány ŠVP a vycházejí z charakteristiky jednotlivých oborů vzdělání, jsou specifikovány v celoročním programu výchovně vzdělávací práce, učebních dokumentech jednotlivých učitelů, plánech činnosti odborných komisí. Úkoly a kompetence jsou zaměřeny do výchovně vzdělávací oblasti - studijní výsledky žáků, docházka do školy, výsledky u závěrečných a maturitních zkoušek, uplatnění žáků v reálném pracovním prostředí, části personálně pedagogické práce a přípravy učitelů, části materiálního vybavení školy - jeho inovace a doplňování, části organizační a řídící a části public relations školy. Plnění úkolů je průběžně hodnoceno a upřesňováno v rámci jednání pedagogických porad, porad odborných komisí, porad úseků a vedení, jsou přijímána konkrétní opatření, úkoly k zajištění splnění celoročního plánu výchovně vzdělávací práce a ŠVP jednotlivých oborů vzdělání.

9 9 z 25 O výsledcích výchovy a vzdělávání žáků informují následující přehledy a komentáře: a) Prospěch žáků 1. pololetí Třída Obor Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Neklasifikováno Průměrný prospěch 1.A MO ,041 1.B MO ,567 1.C KA,LA ,916 1.S Autotronik ,499 1.N 1.E denní dálková , ,491 2.A MO ,868 2.B MO ,903 2.C AE,KA,LA ,678 2.S Autotronik ,436 2.E dálková ,844 3.A MO ,543 3.B MO,KA ,856 3.S Autotronik ,630 3.E dálková ,370 4.S Autotronik ,560

10 10 z pololetí Třída Obor Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Neklasifikováno Průměrný prospěch 1.A MO ,044 1.B MO ,583 1.C KA,LA ,763 1.S Autotronik ,562 1.N 1.E denní dálková , ,778 2.A MO ,780 2.B MO ,633 2.C AE,KA,LA ,762 2.S Autotronik ,571 2.E dálková ,960 3.A MO ,389 3.B MO,KA ,705 3.S Autotronik ,533 3.E dálková ,396 4.S Autotronik ,511 Prospěch za školní rok obory vzdělání zakončené ZZ Pololetí Prospělo Prospělo s Průměrný Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním prospěch , ,716 Celkem ,757 Prospěch za školní rok denní nástavbového studia Pololetí Prospělo Prospělo s Průměrný Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním prospěch , ,481 Celkem ,602

11 11 z 25 Prospěch za školní rok dálková nástavbového studia Pololetí Prospělo Prospělo s Průměrný Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním prospěch , ,378 Celkem ,307 Prospěch za školní rok Autotronik Pololetí Prospělo Prospělo s Průměrný Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním prospěch , ,544 Celkem ,538 Porovnání prospěchu žáků s minulými roky Průměrný prospěch za celou školu Obory vzdělání zakončené ZZ Nástavbové studium denní Nástavbové studium dálková šk. rok 2007/2008 šk.rok 2008/2009 šk. rok 2009/2010 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2012/2013 Index 2012/2013 2,72 2,68 2,51 2,62 2,63 2,55 0,97 2,79 2,73 2,74 2,72 2,72 2,76 1,01 2,67 2,56 2,21 2,67 2,59 2,60 1,00 2,73 2,76 2,50 2,40 2,28 2,31 1,01 Autotronik 2,54 2,64 2,57 2,65 2,66 2,54 0,95 Při porovnání prospěchu dochází ke jeho zlepšování za celou školu zejména zásluhou dálkové formy studia a částečně zásluhou oboru vzdělání Autotronik, U ostatních oborů vzdělání nedochází k zásadnímu zhoršování popřípadě zlepšování průměrného prospěchu. I přes to, že oblast prospěchu žáků je negativně ovlivňována zejména nižší kvalitou žáků nastupujících do naší školy ze základních škol, zejména u náročného oboru vzdělání Autotronik (nižší počty vycházejících žáků ze základních škol, převis nabídky na středních školách a stále se zhoršující výchovně vzdělávací výsledky žáků základních škol, sociální oblast - vztah žáků ke studiu, vliv neúplných a problémových rodin, mnozí rodiče si neuvědomují jejich zákonnou odpovědnost za vzdělávání svých dětí), se nám daří udržovat určitý standard školy a postupně soustavnou, cílenou prací udržovat dobré výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Pro další období je nutné i nadále vedle výběru žáků v přijímacím řízení zlepšit atraktivitu výchovně vzdělávacího procesu pro žáka, volit vhodné, moderní metody a formy práce učitele, zlepšit motivaci žáků, zvýšit četnost jejich hodnocení, jeho objektivitu a neustále zlepšovat komunikaci se žáky ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu. Dále je nutné zlepšit využívání možnosti dané klasifikačním řádem školy. Jedná se o úkoly, které se dlouhodobě prolínají výchovně vzdělávacím procesem a vždy je co zlepšovat.

12 12 z 25 b) Zameškané hodiny Třída 1.pololetí Obor Teorie celkem Neoml. Praxe celkem Neoml. Celkem TV+OV Neoml. Celkem hod. na žáka 1.A MO ,82 1.B MO ,04 1.C KA,LA ,93 1.S Autotronik ,70 1.N 1.E denní dálková , ,46 2.A MO ,71 2.B MO ,89 2.C AE,KA,LA ,23 2.S Autotronik ,64 2.E dálková ,45 3.A MO ,58 3.B MO, KA ,42 3.S Autotronik ,96 3.E dálková ,93 4.S Autotronik ,85 Celkem ,00

13 13 z 25 Třída 2.pololetí Obor Teorie celkem Neoml. Praxe celkem Neoml. Celkem TV+OV Neoml. Celkem hod. na žáka 1.A MO ,93 1.B MO ,70 1.C KA,LA ,27 1.S Autotronik ,33 1.N 1.E denní dálková , ,49 2.A MO ,93 2.B MO ,63 2.C AE,KA,LA ,32 2.S Autotronik ,08 2.E dálková ,15 3.A MO ,96 3.B MO,KA ,78 3.S Autotronik ,39 3.E dálková ,86 4.S Autotronik ,26 Celkem ,80 Zameškané hodiny za školní rok oboru vzdělání zakončené ZZ Pololetí Teorie Neomluveno Praxe Neomluveno Celkem Neomluveno TV+OV TV+OV Celkem Zameškané hodiny za školní rok denní nástavbového studia Pololetí Teorie Neomluveno Celkem

14 14 z 25 Zameškané hodiny za školní rok dálková nástavbového studia Pololetí Teorie Neomluveno Celkem Zameškané hodiny za školní rok Autotronik Pololetí Teorie Neomluveno Praxe Neomluveno Celkem Neomluveno TV+OV TV+OV Celkem Porovnání zameškaných hodin za minulé roky (průměrný počet zameškaných hodin na žáka). Text Zameškané hod. za celou školu Obory vzdělání zakončené ZZ Nástavbové studium denní Nástavbové studium dálková šk. rok 2007/2008 šk. rok 2008/2009 šk. rok 2009/2010 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk.rok 2012/2013 Index 2012/ ,29 65,49 65,89 72,89 62,16 61,90 0,99 70,36 72,42 75,79 86,22 79,71 77,20 0,97 85,83 83,65 82,47 91,48 70,53 72,57 1,02 19,21 33,36 19,18 22,23 19,81 19,56 0,99 Autotronik 58,78 54,55 60,57 62,27 56,76 38,66 0,68 Oproti školnímu roku 2011/2012 došlo v důsledku důslednějšího přístupu učitelů, rodičů k omlouvání absence ke značnému poklesu neomluvených hodin (obory vzdělání zakončené ZZ školní rok 2011/2012 neomluveno 1160 hodin, školní rok 2012/2013 neomluveno 597 hodin, obory vzdělání zakončené MZ školní rok 2011/2012 neomluveno 268 hodin, školní rok 2012/2013 neomluveno 67 hodin. Oproti minulým školním rokům se jeví trend snižování počtu zameškaných hodin v podstatě u všech oborů vzdělání. Přesto jsou poměrně značné rozdíly mezi jednotlivým třídami, uvedená skutečnost je ovlivněna jednak počtem žáků starších 18 let ve třídě a zejména důsledností a náročností třídního učitele a vstřícného jednání zákonných zástupců v oblasti řešení absence žáků. Absence žáků je negativně ovlivňována možností žáků starších 18 let omlouvat si absenci sami, dále malou důsledností a vyšší mírou tolerance některých třídních učitelů. Dále je absence žáků negativně ovlivňována sociální oblastí - vztah žáků ke studiu, vliv neúplných a problémových rodin, vliv společenského prostředí a někdy i obtížná spolupráce s rodinou (mnozí rodiče si neuvědomují jejich zákonnou odpovědnost za výchovu svých dětí), i přes uvedené skutečnosti se nám daří udržovat určitý standard školy a postupně soustavnou, cílenou prací řešit absenci a tím pokud možno udržovat absenci v oblasti omluvené absence. Základním úkolem pro učitele je neustále prohlubovat vztah rodiny a školy, zapojit rodiny do řešení vznikajících problémů dětí, zvyšovat zodpovědnost a důslednost našich učitelů a vytvářet lepší komunikativní prostředí.

15 15 z 25 c) Hodnocení maturitní a závěrečné zkoušky 1. Řádný termín Obor vzdělání Počet žáků v ročníku MZ konalo ZZ konalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 3.A MO B MO,KA E S Neprospělo při maturitní zkoušce: Matematika 8 žáků Anglický jazyk Odborné předměty Praktická písemná z ÚD 1 žák 1 žák 1 žák 2. Náhradní termín a opravná maturitní, závěrečná zkouška Obor vzdělávání Počet MZ ZZ Prospělo žáků konalo konalo s vyznam. v ročníku Prospělo Neprospělo 3.A MO náhradní termín A MO opravná zkouška B MO, KA náhradní termín B MO, KA opravná zkouška E opravná zkouška E náhradní termín S opravná zkouška S náhradní termín Průměrný prospěch u maturitní zkoušky Český Obor jazyk a vzdělání literatura Matematika CJ 3.E dálková f. Praktická zkouška z ÚD Ekonomika podniku Právo, Management a marketing 2,90 3,40 2,60 2,65 2,20 1,95 Obor vzdělání 4. S Autotronik Český jazyk a literatura Matematika CJ Praktická zkouška Elektrotechnika El. příslušenství Motorová vozidla Technologie 3,10 3,50 2,55 2,00 2,80 2,45

16 16 z Průměrný prospěch u závěrečné zkoušky Třída/obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška 3.A Automechanik 2,136 2,364 2,318 3.B MO, KA 3,190 2,500 2,400 Výsledky zkoušek jsou v porovnání s minulými školními roky lepší. U společné části maturitní zkoušky došlo ke zlepšení výsledků u maturitních předmětů Český jazyk a literatura, Cizí jazyk. U předmětu Matematika neuspěli zejména žáci nástavbového dálkového studia. Výsledky zkoušek v předmětu Řízení motorových vozidel Skupina Počet žáků Uspělo při Uspělo u Dosud nevykonalo konajících kurz první zkoušce druhé a další zkoušky úspěšně zkoušku B C Výsledky zkoušek komunikují s předchozími roky. I přes snahu učitelů nejsou výsledky našich žáků u zkoušek příznivé, ale nijak zásadně se neodlišují od výsledku zkoušek v rámci celého kraje. Důvody jsou jednak v přístupu našich žáků (autoškolu platí škola, žáci to zkouší i když jsou upozorňováni, že nemají předpoklady k úspěšnému zvládnutí zkoušek). V systému zkoušek, které se i přes kritiku odborné veřejnosti nemění a jsou neobjektivní. d) Výchovná opatření Druh opatření 2011/ /2013 Napomenutí učitele TV + OV Důtka učitele TV+OV Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení 22 8 Vyloučení ze studia stupeň z chování stupeň z chování 6 3 Pochvala Oproti minulým rokům se počet uložených výchovných opatření zvýšil v oblasti možností třídního učitele a možností ředitele školy, snížil se počet podmíněných vyloučení a navýšil se počet zhoršených stupňů z chování. Počet výchovných opatření narůstá počátkem školního roku (než si žáci zvyknou na řád ve škole), dále postupně klesá. U většiny žáků uložená měla výchovná opatření vliv na posílení jejich kázně, o čemž svědčí struktura uložených výchovných opatření. Kladně lze hodnotit značný nárůst pochval žáků, tak potřebný pro jejich motivaci. V této oblasti je bezpodmínečně nutné zvýšit důslednost, odpovědnost v práci učitelů a zlepšení jejich komunikace se žáky, zákonnými zástupci. e) Exkurze Exkurze plánují učitelé na daný školní rok a jsou vhodným doplněním teoretického a praktického vyučování. Exkurze byly zaměřeny a slouží k doplnění vzdělávání v návaznosti na školní vzdělávací programy a tématické plány jednotlivých oborů vzdělání a vyučovaných

17 17 z 25 předmětů. Akce jsou organizovány do výrobních závodů např. BOSCH, Automotive Lighting, značkové autoservisy v Jihlavě, popřípadě na výstavy s automobilní tématikou a prezentace firem. Dále se žáci v návaznosti na učební dokumenty účastní soudního řízení, návštěvy finančního úřadu, úřadu práce. V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů návštěvy knihovny, filmových představení, dále akcí pořádaných Hasičským záchranným sborem Jihlava a Policií ČR. f) Oblast BOZP a PO V oblasti BOZP a PO nenastala žádná mimořádná událost, která by měla negativně ovlivnit činnost školy. Škola každoročně spolupracuje s odborovou organizací v oblasti komplexních prověrek stavu BOZP a PO na škole včetně stanovení opatření ke zjištěným závadám. Zjištěné závady jsou operativně odstraňovány. Pravidelně je ve stanovených termínech prováděno školení zaměstnanců a žáků, periodicky jsou prováděny elektro-revize, revize tlakových nádob a zdvihacích zařízení. Škola má smluvně zajištěnu lékařskou preventivní péči - provádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců, popřípadě žáků. Pravidelně jsou realizovány nácviky evakuace ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihlava. Oblast PO a BOZP je smluvně zajištěna firmou Pohaservis. V tomto školním roce bylo evidováno celkem 38 úrazů, úrazy jsou zejména v hodinách tělesné výchovy a odborného výcviku. Celková vyplacená částka za 9 odškodněných úrazů činila Kč. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Bylo evidováno celkem 27 žáků se specifickými poruchami učení. Žákům byly ve všech předmětech poskytnuty úlevy dle doporučení PPP, podle Pokynu MŠT č.j.13711/ , dále podle Vyhlášky MŠMT č. 73 a dle Zákona č. 561/2004 Sb. Vzniklé problémy řešili třídní učitelé, výchovný poradce a ředitel školy s rodiči a žáky. Stále častěji a důsledněji bylo nutno řešit podezření na šikanu, chlapci si navzájem dělají naschvály v podobě drobných tělesných a slovních výpadů, které však při dlouhodobém vzájemném používání hraničí se šikanou. Dále jsme řešili osobní nebo mezilidské problémy a vztahové problémy ve třídě, vzdělávací problémy a záškoláctví. Častější jsou konflikty mezi učiteli a žáky týkající se plnění povinností žáků a nevhodného chování žáků. Žáci mají častější sklony k extrémním projevům, které se projevují vzájemnými neshodami, které začínají malichernostmi a končí problémem, do kterého se musí zapojit i rodiče a případně další pedagogové. Všichni pedagogové věnovali kázeňským problémům žáků velikou péči, učitelé si navzájem sdělují problémy a řeší je okamžitě. Více kázeňských a vzdělávacích problémů je ve třídách v oborech ukončených závěrečnou zkouškou. Ve studijních oborech se kázeňské problémy musí řešit minimálně. Výchovná poradkyně spolupracovala se žáky a učiteli TV a OV a poskytovala jim materiály a ince k zajištění prevence sociálně patologických jevů. V rámci adaptačního kurzu prvních ročníků proběhla prevence patologických jevů na samotném soustředění. Aktualizované materiály byly zaměřeny na prevenci drogové závislosti, kouření, šikanu, AIDS, sexuálně přenosné nemoci, na zdravý životní styl a lidská práva. Spolupracovali jsme s paní Pokornou z KHS. Žáci studovali materiály na nástěnkách na obou budovách školy, samostatně si je odebírali na dostupných místech.

18 18 z 25 V měsíci červnu jsme zahájili sérii přednášek v rámci projektu Zlepšování sociálního klimatu ve škole, kterého se účastní 12 pedagogů ze SŠA. Učitelům občanské nauky byla předána zásoba dostupných materiálů ke všem tématům. Žáci byli proškoleni o škodlivosti drog, viděli DVD Řekni drogám ne, dokumentární filmy o drogách, které byly spojeny s následnou diskuzí. Žákům byly sděleny kontakty na centra prevence a drogové závislosti. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících povinností každého učitele. Vzdělávání probíhá v souladu s plánem vzdělávání, který je zaměřen na prohloubení znalostí pracovníků v oblasti odborného vzdělávání, všeobecného vzdělávání, vzdělávání v oblasti inovace školních vzdělávacích programů a přípravy projektů a grantů. Plán vzdělávání je zpracováván na daný školní rok, vychází z aktuálních potřeb učitelů a nabídky vzdělávacích programů, plán je průběžně aktualizován a doplňován zejména v návaznosti na rozvoj incí a potřeby jednotlivých učitelů. Ve spolupráci s firmou Bosch, Škoda Auto a Scania je škola zapojena do evropského projektu vzdělávání pedagogických pracovníků - odborných učitelů. V rámci uvedeného projektu probíhá vzdělávání odborných učitelů naší školy a odborných učitelů krajských škol vyučujících auto-obory prostřednictvím našich učitelů. Škola je zapojena do projektů IQ Industry, v rámci kterého se odborní učitelé dle vlastního výběru zúčastňují odborných školení pořádaných podniky sdruženými v SAP (Svaz auto průmyslu). V rámci spolupráce s firmou NEXA Autocolor byly postupně doplňovány odborné ince potřebné pro výuku žáků a vzdělávání učitelů oboru vzdělání Autolakýrník. Ve spolupráci s firmou Peugeot ČR je zajišťováno školení odborných učitelů a byl pro naše učitele zpřístupněn web technických incí uvedené firmy servis box Peugeot. Pokračuje zpřístupnění pro potřeby odborných učitelů web technických incí firmy Škoda Auto - systém Ervin. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů plně využívají a účastní se školení, která slouží k prohloubení jazykové i metodické práce učitele. Každý učitel v průběhu roku čerpal 12 pracovních dnů na samostudium. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Sportovní akce školy Pro lepší poznání žáků prvních ročníků a přirozeného navázání kontaktu mezi žáky a učiteli byl po zahájení školního roku organizován tří denní adaptační kurz 1. ročníků v rekreačním zařízení Vanov. Setkání proběhlo v souladu s organizačním zabezpečením bez problémů a plně splnilo svůj účel, bylo kladně hodnoceno učiteli i žáky. V rámci projektu interkulturní spolupráce bylo v září 2012 uspořádáno dvou denní společensko sportovní setkání žáků a učitelů SŠA Jihlava a SOŠA Trnava o Putovní pohár ředitele školy. Sportovní akce proběhla na SŠA Jihlava za účasti 25 našich žáků a 10 učitelů. V pátém ročníku tohoto setkání Putovní pohár vyhrálo již počtvrté 1 družstvo ze SŠA Jihlava. Pro žáky prvních ročníků byl uspořádán týdenní lyžařský výcvikový kurz. LVK se zúčastnilo 35 žáků SŠA Jihlava. Sportovní akce v rámci středních škol Kraje Vysočina

19 19 z 25 Fotbal 5.místo Říjen Přespolní běh 4.místo Říjen Stolní tenis 6.místo Říjen Futsal 6.místo Listopad Florbal účast Listopad SFL postup do 2.kola Leden Pohár J.Masopusta Účast Duben Přípravná utkání se SŠOS Jihlava 2 Turnaj tří středních škol Leden Přípravná utkání s FC Vysočinou 1 V průběhu školního roku byly uspořádány sportovní soutěže mezi třídami, v rámci tříd v sálové kopané, Fit-test, v silovém víceboji včetně testování fyzické zdatnosti žáků. Pro nízký zájem žáků nebyl organizován sportovně turistický kurz 2. ročníků. V rámci přípravy na setkání v Trnavě jsme uskutečnili přípravná utkání ve futsale a florbalu. b) Soutěž Autoopravář (Automechanik) junior Krajské kolo soutěže Autoopravář (Automechanik) junior 2013 Krajské kolo proběhlo na SŠŘS Velké Meziříčí za účasti 12 žáků ze 6 škol Kraje Vysočina. Naši žáci Jaroslav Neubauer obsadil 1. místo a Martin Krátký 2. místo. Do celostátního kola postoupil Jaroslav Neubauer. 2. Celostátní kolo soutěže Autoopravář (Automechanik) junior 2012 Finále celostátního kola 19. ročníku uvedené soutěže bylo organizováno firmou Škoda Auto Mladá Boleslav za účasti 28 žáků oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik z celé České republiky. Náš žák Jaroslav Neubauer obsadil v celostátním finále 3. místo. 3. Česko - Slovenský opravář Junior 2012 Druhý ročník uvedené soutěže proběhl ve firmě Škoda Auto Mladá Boleslav za účasti nejlepších 10 soutěžících z obou států. Žák Jaroslav Neubauer obsadil celkově 2. místo. c) Soutěž Autotronik junior Krajské kolo soutěže Autotronik junior 2013 Krajské kolo proběhlo na SŠŘS Velké Meziříčí za účasti 2 žáků ze 2 škol Kraje Vysočina. Žák Jakub Malina krajskou soutěž vyhrál a postoupil do celostátního finále. 2. Celostátní kolo soutěže Autotronik junior 2013 Finále celostátního kola uvedené soutěže bylo organizováno firmou Škoda Auto Mladá Boleslav za účasti 14 žáků oboru vzdělání Autotronik z celé České republiky. Náš žák Jakub Malina obsadil v celostátním finále 1. místo.

20 20 z 25 d) Soutěž autolakýrníků airbrusherů Poslední srpnový víkend letošního roku se v Praze Letňanech sešli milovníci sportovních a tuningových aut, veteránů a také amerik. Letos poprvé, v rámci doprovodného programu, proběhla soutěž pro všechny výtvarníky, airbrushery a performery. Anest Iwata Cup 2013 byl rozdělen do dvou kategorií. Kategorie PROFI pro ty, kteří se airbrushem zabývají profesionálně nebo na vysoké úrovni, a OPEN pro všechny, kteří začínají, sbírají zkušenosti a nejsou v oboru airbrush tak zběhlí. Všichni účastníci pak měli jednotné zadání. Celou soutěž Anest Iwata Cup pečlivě sledovala odborná porota jejímž členem byl i náš učitel odborného výcviku Josef Marek Soutěž OPEN vyhrál Lukáš Hezina - žák třetího ročníku oboru vzdělání Autolakýrník e) Přehlídky škol a dny otevřených dveří V rámci propagace školy, styku s veřejností a náboru žáků se škola pravidelně zúčastňuje přehlídek škol, které se konají v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Škola pořádá v listopadu až lednu celkem pět dnů otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků a ostatní veřejnost. V případě zájmu rodičů je umožněna individuální prohlídka školy i mimo uvedené dny otevřených dveří. Pro přiblížení školy veřejnosti jsou využívány krajské sdělovací prostředky, odborné časopisy, web školy a vlastní časopis. f) Služby pro sociální partnery a veřejnost V rámci celoživotního vzdělávání zajišťuje naše škola ve školícím středisku vzdělávání pracovníků stanic měření emisí motorových vozidel. Svářečská škola zajišťuje vzdělávání svářečů v základních kurzech svařování, úředních zkouškách dle ČSN EN a přezkoušení svářečů. V evropském projektu vzdělávání odborných učitelů Škoda Auto, BOSCH, Scania, vzděláváme odborné učitele ostatních krajských škol Kraje Vysočina. Škola spolupracuje s úřady práce v rámci případné rekvalifikace pracovníků v oborech vyučovaných školou.. V rámci služeb pro veřejnost je provozován vlastní autoservis, ve kterém v návaznosti na produktivní práci žáků provádí škola běžné opravy motorových vozidel zákazníků, měření emisí, opravy karoserií a jejich lakování. Provádíme revize vybraných elektrických zařízení pro firmy v rámci Kraje Vysočina. g) Mezinárodní aktivity V letošním roce pokračoval projekt interkulturní spolupráce v oblasti výměnné praxe žáků, odborné pomoci, společensko sportovních setkání a vzájemných kontaktů pracovníků škol se školou SOŠA Trnava. V rámci uvedeného projektu proběhla výměnná týdenní praxe žáků a učitelů naší školy v Trnavě a Trnavské školy v Jihlavě. Uvedený projekt je přínosem pro obě školy. Dále pokračoval projekt trojstranného partnerství Comenius se školami ve Weinheimu v Německu a Trnavě na Slovensku. V rámci projektu proběhly vedle návštěv učitelů obou škol i návštěvy žáků a učitelů z uvedených škol a v naší škole prezentace modulu Vliv

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více