VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava

2 2 z Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, Jihlava IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Web: Škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Škola byla zřízena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina ze dne č.j. 058/06/01 ZK. 1.2 Vedoucí pracovníci školy Ing. Bedřich Brož ředitel, statutární orgán Ing. Jitka Sobotková - zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Bc. Jaroslav Másilko zástupce ředitele pro praktické vyučování Paní Hana Valová - vedoucí ekonomicko technického úseku, zástupce statutárního orgánu Pan Jiří Válka - vedoucí kuchař Pan Zdeněk Řezáč - vedoucí učitel odborného výcviku Pan Ondřej Malášek vedoucí servisních služeb Kontakty na jednotlivé vedoucí pracovníky jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 1.3 Školská rada Školská rada byla ustavena a pracuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve složení: Předseda Místopředseda Členové pan Miloš Fiala Mgr. Bc. Jaroslav Másilko Ivo Rohovský, Michaela Dvořáková, Dr. Ing.Lubomír Dohnal, Mgr. Vladimír Port Činnost Školské rady byla vedle úkolů daných právními předpisy zaměřena do oblasti řešení, připomínkování návrhu zřizovatele na slučování škol. Kontakty na jednotlivé členy Školské rady a ince o její činnosti jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 1.4 Odborový svaz ZO ČMOS pracovníků školství Odborový svaz pracuje v souladu platnými právními předpisy. Ve svazu je registrováno 11 % zaměstnanců. Svaz spolupracuje při tvorbě vnitřních předpisů a kolektivní smlouvy. Zástupce svazu se zúčastňuje pravidelných prohlídek BOZP a PO organizace. Předseda organizace: pan Bohumil Kabátek,

3 3 z Základní charakteristika školy Škola sídlí na adrese Jihlava - Bedřichov, ulice Školní 1a, kde probíhá teoretické vyučování, odborný výcvik a stravování žáků. Škola sdružuje: Střední škola automobilní Jihlava s kapacitou 550 žáků. Školní jídelna s kapacitou 400 jídel. Škola se dle organizačního schématu člení na úseky: a) úsek teoretického vyučování zahrnuje učitele teoretického vyučování b) úsek praktického vyučování zahrnuje vedoucí učitele a učitele odborného výcviku b) úsek ředitele zahrnuje asistentku ředitele, správce budov, energetika a servisní služby c) úsek ekonomicko technický zahrnuje ekonomku, účetní, stravování a uklizečky Úseky jsou řízeny zástupci ředitele nebo vedoucím úseku. V hlavní činnosti zajišťuje škola teoretické a praktické vyučování v oborech vzdělání zaměřených do oblasti autoopravárenství, zakončených závěrečnou a maturitní zkouškou a obory vzdělání nástavbového studia denní a dálkové formy zakončených maturitní zkouškou. Hlavním cílem činnosti školy je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů, jejich příprava pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Výuka v teoretickém vyučování probíhá ve vlastních prostorách kromě výuky tělesné výchovy, která je smluvně zajištěna v prostorách tělocvičny TJ Start Jihlava a výuky řízení motorových vozidel, která je částečně zajišťována firmou Autoškola Koutný. Pro teoretické vyučování je zřízeno 7 kmenových učeben, z nichž 7 je vybaveno dataprojektory s PC, u dvou kmenových učeben byl vybudován prostor pro umístění učebních a demonstračních pomůcek, 2 učebny výpočetní techniky, každá vybavena 16 PC a dataprojektorem, 1 učebna odborná vybavena 1 PC a data-projektorem, dvě malé učebny pro potřeby zajištění výuky dělené třídy vybaveny data-projektory s PC a učebna měření se 7 PC a data-projektorem. Pro potřeby odborného výcviku zajištěny dva přenosné data-projektory s notebooky. Dále je částečně využíván v některých odborných předmětech hodnotící, zkušební systém a dvě zařízení nahrazující interaktivní tabuli. Všechny počítače jsou propojeny v síti a připojeny na internet. Materiální zabezpečení výuky je standardní a na dobré úrovni, jeho doplňování je závislé na množství finančních zdrojů od zřizovatele a ze schválených, realizovaných projektů. Škola realizuje projekt EU peníze středním školám, výzvu 1.5. Vzdělávání pro konkurenceschopnost s cílem přípravy digitalizovaných učebních dokumentů, zlepšení vybavení učeben v oblasti ICT, diagnostických a měřících zařízení pro potřeby odborného výcviku. Výuka praktického vyučování byla zajišťována v 17 učebnách odborného výcviku v areálu školy a pro poznání reálného pracovního prostředí na smluvních pracovištích značkových autoservisech, ve kterých je prováděn odborný výcvik pod dozorem instruktorů a kontrolován ze strany školy učitelem odborného výcviku. Materiální vybavení učeben odborného výcviku odpovídá požadavkům vyučovaných oborů, neustále se modernizuje v návaznosti na finanční zdroje vlastní, od zřizovatele a materiální pomoci zejména od firmy Peugeot ČR Autoutomotive lighting, Škoda Auto. V rámci dotace od zřizovatele byl pro potřeby odborného výcviku a teoretického vyučování zakoupen válcový dynamometr pro zkoušky výkonu motorů.

4 4 z 25 V průběhu školního roku byla řešena s dalšími značkovými autoservisy Kraje Vysočina možnost umístění našich žáků v reálném pracovním prostředí. Smluvní pracoviště prostorově i vybavením plně vyhovují potřebám oborů. Škola provozuje autoškolou pro získání řidičského oprávnění skupiny B a C, dále jsou dle zájmu žáků organizovány kurzy pro získání skupiny T, E a profesního průkazu. Práce odborných komisí byla zaměřena na realizaci a inovaci školních vzdělávacích programů, přípravu nových závěrečných a maturitních zkoušek. Dále se komise zabývaly realizací projektu Comenius, plánováním exkurzí a inovací výchovně vzdělávacího procesu. Škola má zřízen vnitřní inční systém - Intranet, který je síťově propojen a je z něj možné získat veškeré ince o činnosti školy (dokumenty školy, rozvrhy vyučování apod.) včetně napojení na odbornou knihovnu pro potřeby učitelů a žáků. V dalším období zůstává úkol řešit dostavbu dalších 4 učeben pro teoretické vyučování, pracoven učitelů, sportovního zařízení, dořešit sanitární zázemí a personálně zabezpečovat výchovně vzdělávací proces. Škola je pověřena zřizovatelem a MŠMT k organizovaní odborných soutěží opravárenských oborů v rámci Kraje Vysočina v návaznosti na celostátní soutěže uvedených oborů, metodickou činností, úpravami učebních dokumentů auto-oborů, spoluúčastí na realizaci rámcových vzdělávacích programů auto-oborů a ve spolupráci s NUV přípravou nových závěrečných zkoušek pro auto-obory. Postupné (v návaznosti na finanční zdroje) doplňované materiální vybavení školy bereme jako základní prostředek ke splnění profilu absolventa všech oborů vzdělání vyučovaných na naší škole. V rámci programu odpadového hospodářství je pro čištění odpadních vod z celého areálu školy vybudován komplex čistíren - lapoly, bio čistička a čistička pro odstranění ropných látek s mycí rampou. V majetku školy jsou dva nájemní byty využívané zaměstnanci školy. 2. Přehled oborů vzdělání Struktura nabídky oborů vzdělání odpovídá zápisu ve školském rejstříku. V nabídce školy jsou vyučovány následující obory vzdělání: a) Obory vzdělání, u kterých je jejich ukončení realizováno způsobem nové závěrečné zkoušky : H/01 Autoelektrikář - ŠVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP Automechanik H/01 Autolakýrník - ŠVP b) Obory vzdělání, u kterých je jejich zakončení realizováno s částečným využitím podkladů z nové závěrečná zkoušky: H/02 Karosář - ŠVP

5 5 z 25 c) Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: L/01 Autotronik - ŠVP L/51 denní a dálková - ŠVP L/51 Autotronik dálková vzdělávání Obory vzdělání jsou vyučovány v souladu s platnými učebními dokumenty, školními vzdělávacími programy. Školu navštěvovalo v průměru 400 žáků, z toho dle oborů vzdělání Karosář 28 žáků, Autoelektrikář 6 žáků, Autolakýrník 17 žáků, Autotronik 111 žáků, Mechanik opravář motorových vozidel 144 žáků, 29 žáků denního nástavbového studia a 65 žáků dálkového nástavbového studia. V oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou studovalo 195 žáků, v nástavbovém studiu 94 žáků a v čtyřletém oboru zakončeném maturitní zkouškou 111 žáků. Proti minulému školnímu roku došlo k poklesu o 8 žáků u oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a o 3 žáky u oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Personálně je výchovně vzdělávací proces zabezpečen, kolektiv učitelů je stabilizován, ke změnám dochází pouze po dovršení důchodového věku učitele nebo po vzájemné dohodě o ukončení pracovního poměru zejména pracovních poměrů na dobu určitou. Většina učitelů reaguje na nové ince získané z reálného pracovního prostředí, od výrobců automobilů, případných dalších odborných zdrojů, které získávají v rámci samostudia nebo z odborných či speciálně zaměřených školení. Získané ince se využívají k průběžné aktualizaci učebních dokumentů a následně jsou předávány žákům v rámci teoretického a praktického vyučování. Škola se snaží v mezích daných možností vytvářet co nejlepší pracovní a materiální podmínky pro práci učitelů tak, aby bylo možné využívat efektivní metody a formy práce při výuce žáků. Průměrný věk zaměstnanců školy je 49 let. Z toho muži 49 let, ženy 48 let. U učitelů je průměrný věk 47 roků, z toho muži 48 let a ženy 45 roků. Jméno a příjmení Kvalifikace Způsobilost Praxe Učitelé teoretického vyučování Ing. Bedřich Brož VŠ, ředitel pedagogická a odborná 40 Josef Vorel USO, učitel pedagogická a odborná 39 Miloš Fiala ÚSO, učitel pedagogická a odborná 47 Ing. Miroslav Nevrkla VŠ, učitel pedagogická a odborná 34 Ing. František Konečný VŚ, učitel pedagogická a odborná 25 Mgr. Šárka Němečková VŠ, učitelka pedagogická a odborná 6 Zouharová Ing. Vladimír Panáček VŠ, učitel odborná 5 Ing. Jitka Sobotková VŠ, zástupce ředitele pedagogická a odborná 19 Mgr. Jana Dolejší VŠ, učitelka pedagogická a odborná 23 Mgr. Eva Neuwirthová VŠ,učitelka pedagogická a odborná 25 Bc. Pavel Vejsada VŠ, učitel pedagogická a odborná 13 Ing. Ivana Bambulová VŠ, učitel pedagogická a odborná 20 Ing. Jolana Voláková VŠ,učitelka TV pedagogická a odborná 14 Mgr. Ladislav Brázda VŠ, učitel pedagogická a odborná 30 Mgr. Jiří Pejchar VŠ, učitel odborná, pedagogická 18 Ing. Mgr. Věra Sedláková VŠ, učitelka pedagogická a odborná 24 Mgr. Bc. Ivan Konečný VŠ, učitel TV pedagogická a odborná 24 Mgr. Pavlína Ruskayová VŠ učitelka TV pedagogická a odborná 18

6 6 z 25 Ing.Jiří Vrubel VŠ, učitel TV pedagogická a odborná 12 Mgr. Pavel Bajer VŠ, učitel pedagogická a odborná 1 Eva Teclová Dis. USO, učitelka pedagogická a odborná 10 Bc. Miroslava Pecinová VŠ, učitelka odborná 15 Učitelé odborného výcviku Mgr. Bc. Jaroslav Másilko VŠ zástupce ředitele pro OV pedagogická a odborná 34 Jan Berka ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 28 Bohumil Kabátek ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 31 František Kourek ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 29 Radek Šmarda SO, učitel OV pedagogická a odborná 25 Milan Mottl ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 37 Miloš Novák ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 24 Štefan Maras VŠ, učitel OV pedagogická a odborná 10 Jan Procházka ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 36 Jindřich Řáda ÚSO, učitel OV pedagogická a odborná 34 Zdeněk Řezáč ÚSO, ved. učitel OV pedagogická a odborná 38 Josef Marek USO, učitel OV pedagogická a odborná 16 Luboš Vyskočil USO, učitel OV pedagogická a odborná 6 Ing.Pavel Musil VŠ, učitel odborná 18 Lukáš Badura ÚSO, učitel OV odborná 2 Radek Veselý SOŠ učitel ŘMV odborná 2 Zdeněk Cila USO, učitel OV- zástupy odborná 39 Provozní zaměstnanci Hana Valová Naděžda Jadrná ÚSO,VETU ÚSO, účetní Soňa Hrazdirová ÚSO, asistentka ředitele 29 Miroslava Přikrylová ÚSO, účetní strav.zařízení odborná 12 Jan Kisiov SO, správce areálu 39 Jiří Francálek ÚSO, energetik, učitel OV pedagogická a odborná 29 Jiří Válka SO, vedoucí kuchař odborná 21 Jitka Brázdová SO, kuchařka 31 Marie Váchová Z, kuchařka 41 Alena Pešoutová SO, kuchařka 36 Jaroslava Přikrylová SO, uklizečka, prodejna bufet 42 Jaroslava Vondráčková SO, uklizečka 32 Zuzana Vosmeková SO, uklizečka 18 Ondřej Malášek USO, vedoucí servisních služeb odborná 16 Nástup nových pracovníků Mgr. Pavlína Ruskayová VŠ učitelka TV pedagogická a odborná Ing.Jiří Vrubel VŠ, učitel TV pedagogická a odborná Mgr. Pavel Bajer VŠ, učitel pedagogická a odborná Radek Veselý SOŠ učitel ŘMV odborná Pracovníci, kteří ukončili pracovní poměr Mgr. Pavlína Ruskayová VŠ učitelka TV pedagogická a odborná Ing.Jiří Vrubel VŠ, učitel TV pedagogická a odborná Mgr. Pavel Bajer VŠ, učitel pedagogická a odborná Radek Veselý SOŠ učitel ŘMV odborná Ing. Mgr. Věra Sedláková VŠ, učitelka pedagogická a odborná Ing. Jolana Voláková Počet pracovníků v hlavní činnosti fyzické osoby 51 pracovníků, přepočtené osoby 49,30 pracovníků Počet pracovníků vykonávající doplňkovou činnost fyzické osoby 6 pracovníků, přepočtené osoby 3,37 pracovníků

7 7 z 25 Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % Do 20 let let , let , let , let ,2 61 a více ,8 Celkem Členění zaměstnanců dle profese Profese muži ženy celkem % učitelé ,2 učitelé OV ,3 provozní zam ,7 kuchařky ,8 Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (nejvyšší dosažené vzdělání) vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % Vyučen ,8 střední odborné, úplné střední ,1 vysokoškolské ,1 Celkem Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků platová třída počet zařazených pracovníků Počet zaměstnanců je ovlivňován počty žáků a rozsahem doplňkové činnosti. Pracovní smlouvy na dobu určitou jsou uzavírány se začínajícími pracovníky a pracovníky, kteří nastupují jako zástup za dlouhodobě nemocné učitele. Učitelé nesplňující kvalifikaci byli upozorněni na povinnost doplnění kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. tuto kvalifikaci si průběžně doplňují. Personální práce je zaměřena na personální zajištění vyučovaných oborů vzdělání, na zvýšení důslednosti v oblasti dodržování a vyžadování plnění školních předpisů, náhradu učitelů odcházejících do starobního důchodu a učitelů odcházejících při uzavření pracovního poměru na dobu určitou. V rámci personální práce je prováděno pravidelné roční hodnocení pracovníků školy. Vzdělávání pracovníků probíhá dle schváleného plánu.

8 8 z Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do prvních ročníků proběhlo v 5 kolech u tříletých a čtyřletých oborů vzdělání a v 5 kolech u nástavbového studia dálková v souladu s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění vyhlášky 394/2008 Sb. Dle oborů: Autotronik přihlášeno 44 žáků nastoupilo 25 žáků Mechanik opravář mot. vozidel přihlášeno 91 žáků nastoupilo 55 žáků Autoelektrikář přihlášeno 16 žáků nastoupilo 7 žáků Karosář přihlášeno 16 žáků nastoupilo 7 žáků Autolakýrník přihlášeno 9 žáků nastoupilo 7 žáků dálková přihlášeno 47 žáků nastoupilo 30 žáků denní přihlášeno 0 žáků nastoupilo 0 žáků Celkem bylo přijato, registrováno školou 223 přihlášek žáků, nastoupilo 131 žáků (59 % z počtu přihlášek). Nepoměr mezi počtem přihlášených a přijatých žáků je dán skutečností, že žáci mají možnost zaslat přihlášku na 2 školy. Žáci oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a oboru vzdělání Autotronik, byli přijímáni na základě plnění kritérií stanovených ředitelem školy (bodový systém za prospěch ze základní školy, střední odborné školy) bez konání přijímací zkoušky. V důsledku převisu zájmu žáků o školu, došlo v rámci přijímacího řízení k výběru přijatých žáků. Pro školní rok 2013/2014 lze pozitivně hodnotit skutečnost, že došlo k navýšení přijatých žáků u oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou o 12 %. I v dalším období je nutné se plně zaměřit na nábor žáků pro školní rok 2014/2015 s cílem naplnění kapacity školy a tím zajištění její stability. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Obory vzdělání vyučované v rámci studijní nabídky školy se vyučují dle schválených školních vzdělávacích programů. Hlavní úkoly a plnění kompetencí v oblasti přípravy žáků jsou dány ŠVP a vycházejí z charakteristiky jednotlivých oborů vzdělání, jsou specifikovány v celoročním programu výchovně vzdělávací práce, učebních dokumentech jednotlivých učitelů, plánech činnosti odborných komisí. Úkoly a kompetence jsou zaměřeny do výchovně vzdělávací oblasti - studijní výsledky žáků, docházka do školy, výsledky u závěrečných a maturitních zkoušek, uplatnění žáků v reálném pracovním prostředí, části personálně pedagogické práce a přípravy učitelů, části materiálního vybavení školy - jeho inovace a doplňování, části organizační a řídící a části public relations školy. Plnění úkolů je průběžně hodnoceno a upřesňováno v rámci jednání pedagogických porad, porad odborných komisí, porad úseků a vedení, jsou přijímána konkrétní opatření, úkoly k zajištění splnění celoročního plánu výchovně vzdělávací práce a ŠVP jednotlivých oborů vzdělání.

9 9 z 25 O výsledcích výchovy a vzdělávání žáků informují následující přehledy a komentáře: a) Prospěch žáků 1. pololetí Třída Obor Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Neklasifikováno Průměrný prospěch 1.A MO ,041 1.B MO ,567 1.C KA,LA ,916 1.S Autotronik ,499 1.N 1.E denní dálková , ,491 2.A MO ,868 2.B MO ,903 2.C AE,KA,LA ,678 2.S Autotronik ,436 2.E dálková ,844 3.A MO ,543 3.B MO,KA ,856 3.S Autotronik ,630 3.E dálková ,370 4.S Autotronik ,560

10 10 z pololetí Třída Obor Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Neklasifikováno Průměrný prospěch 1.A MO ,044 1.B MO ,583 1.C KA,LA ,763 1.S Autotronik ,562 1.N 1.E denní dálková , ,778 2.A MO ,780 2.B MO ,633 2.C AE,KA,LA ,762 2.S Autotronik ,571 2.E dálková ,960 3.A MO ,389 3.B MO,KA ,705 3.S Autotronik ,533 3.E dálková ,396 4.S Autotronik ,511 Prospěch za školní rok obory vzdělání zakončené ZZ Pololetí Prospělo Prospělo s Průměrný Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním prospěch , ,716 Celkem ,757 Prospěch za školní rok denní nástavbového studia Pololetí Prospělo Prospělo s Průměrný Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním prospěch , ,481 Celkem ,602

11 11 z 25 Prospěch za školní rok dálková nástavbového studia Pololetí Prospělo Prospělo s Průměrný Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním prospěch , ,378 Celkem ,307 Prospěch za školní rok Autotronik Pololetí Prospělo Prospělo s Průměrný Neprospělo Neklasifikováno vyznamenáním prospěch , ,544 Celkem ,538 Porovnání prospěchu žáků s minulými roky Průměrný prospěch za celou školu Obory vzdělání zakončené ZZ Nástavbové studium denní Nástavbové studium dálková šk. rok 2007/2008 šk.rok 2008/2009 šk. rok 2009/2010 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2012/2013 Index 2012/2013 2,72 2,68 2,51 2,62 2,63 2,55 0,97 2,79 2,73 2,74 2,72 2,72 2,76 1,01 2,67 2,56 2,21 2,67 2,59 2,60 1,00 2,73 2,76 2,50 2,40 2,28 2,31 1,01 Autotronik 2,54 2,64 2,57 2,65 2,66 2,54 0,95 Při porovnání prospěchu dochází ke jeho zlepšování za celou školu zejména zásluhou dálkové formy studia a částečně zásluhou oboru vzdělání Autotronik, U ostatních oborů vzdělání nedochází k zásadnímu zhoršování popřípadě zlepšování průměrného prospěchu. I přes to, že oblast prospěchu žáků je negativně ovlivňována zejména nižší kvalitou žáků nastupujících do naší školy ze základních škol, zejména u náročného oboru vzdělání Autotronik (nižší počty vycházejících žáků ze základních škol, převis nabídky na středních školách a stále se zhoršující výchovně vzdělávací výsledky žáků základních škol, sociální oblast - vztah žáků ke studiu, vliv neúplných a problémových rodin, mnozí rodiče si neuvědomují jejich zákonnou odpovědnost za vzdělávání svých dětí), se nám daří udržovat určitý standard školy a postupně soustavnou, cílenou prací udržovat dobré výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Pro další období je nutné i nadále vedle výběru žáků v přijímacím řízení zlepšit atraktivitu výchovně vzdělávacího procesu pro žáka, volit vhodné, moderní metody a formy práce učitele, zlepšit motivaci žáků, zvýšit četnost jejich hodnocení, jeho objektivitu a neustále zlepšovat komunikaci se žáky ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu. Dále je nutné zlepšit využívání možnosti dané klasifikačním řádem školy. Jedná se o úkoly, které se dlouhodobě prolínají výchovně vzdělávacím procesem a vždy je co zlepšovat.

12 12 z 25 b) Zameškané hodiny Třída 1.pololetí Obor Teorie celkem Neoml. Praxe celkem Neoml. Celkem TV+OV Neoml. Celkem hod. na žáka 1.A MO ,82 1.B MO ,04 1.C KA,LA ,93 1.S Autotronik ,70 1.N 1.E denní dálková , ,46 2.A MO ,71 2.B MO ,89 2.C AE,KA,LA ,23 2.S Autotronik ,64 2.E dálková ,45 3.A MO ,58 3.B MO, KA ,42 3.S Autotronik ,96 3.E dálková ,93 4.S Autotronik ,85 Celkem ,00

13 13 z 25 Třída 2.pololetí Obor Teorie celkem Neoml. Praxe celkem Neoml. Celkem TV+OV Neoml. Celkem hod. na žáka 1.A MO ,93 1.B MO ,70 1.C KA,LA ,27 1.S Autotronik ,33 1.N 1.E denní dálková , ,49 2.A MO ,93 2.B MO ,63 2.C AE,KA,LA ,32 2.S Autotronik ,08 2.E dálková ,15 3.A MO ,96 3.B MO,KA ,78 3.S Autotronik ,39 3.E dálková ,86 4.S Autotronik ,26 Celkem ,80 Zameškané hodiny za školní rok oboru vzdělání zakončené ZZ Pololetí Teorie Neomluveno Praxe Neomluveno Celkem Neomluveno TV+OV TV+OV Celkem Zameškané hodiny za školní rok denní nástavbového studia Pololetí Teorie Neomluveno Celkem

14 14 z 25 Zameškané hodiny za školní rok dálková nástavbového studia Pololetí Teorie Neomluveno Celkem Zameškané hodiny za školní rok Autotronik Pololetí Teorie Neomluveno Praxe Neomluveno Celkem Neomluveno TV+OV TV+OV Celkem Porovnání zameškaných hodin za minulé roky (průměrný počet zameškaných hodin na žáka). Text Zameškané hod. za celou školu Obory vzdělání zakončené ZZ Nástavbové studium denní Nástavbové studium dálková šk. rok 2007/2008 šk. rok 2008/2009 šk. rok 2009/2010 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk.rok 2012/2013 Index 2012/ ,29 65,49 65,89 72,89 62,16 61,90 0,99 70,36 72,42 75,79 86,22 79,71 77,20 0,97 85,83 83,65 82,47 91,48 70,53 72,57 1,02 19,21 33,36 19,18 22,23 19,81 19,56 0,99 Autotronik 58,78 54,55 60,57 62,27 56,76 38,66 0,68 Oproti školnímu roku 2011/2012 došlo v důsledku důslednějšího přístupu učitelů, rodičů k omlouvání absence ke značnému poklesu neomluvených hodin (obory vzdělání zakončené ZZ školní rok 2011/2012 neomluveno 1160 hodin, školní rok 2012/2013 neomluveno 597 hodin, obory vzdělání zakončené MZ školní rok 2011/2012 neomluveno 268 hodin, školní rok 2012/2013 neomluveno 67 hodin. Oproti minulým školním rokům se jeví trend snižování počtu zameškaných hodin v podstatě u všech oborů vzdělání. Přesto jsou poměrně značné rozdíly mezi jednotlivým třídami, uvedená skutečnost je ovlivněna jednak počtem žáků starších 18 let ve třídě a zejména důsledností a náročností třídního učitele a vstřícného jednání zákonných zástupců v oblasti řešení absence žáků. Absence žáků je negativně ovlivňována možností žáků starších 18 let omlouvat si absenci sami, dále malou důsledností a vyšší mírou tolerance některých třídních učitelů. Dále je absence žáků negativně ovlivňována sociální oblastí - vztah žáků ke studiu, vliv neúplných a problémových rodin, vliv společenského prostředí a někdy i obtížná spolupráce s rodinou (mnozí rodiče si neuvědomují jejich zákonnou odpovědnost za výchovu svých dětí), i přes uvedené skutečnosti se nám daří udržovat určitý standard školy a postupně soustavnou, cílenou prací řešit absenci a tím pokud možno udržovat absenci v oblasti omluvené absence. Základním úkolem pro učitele je neustále prohlubovat vztah rodiny a školy, zapojit rodiny do řešení vznikajících problémů dětí, zvyšovat zodpovědnost a důslednost našich učitelů a vytvářet lepší komunikativní prostředí.

15 15 z 25 c) Hodnocení maturitní a závěrečné zkoušky 1. Řádný termín Obor vzdělání Počet žáků v ročníku MZ konalo ZZ konalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 3.A MO B MO,KA E S Neprospělo při maturitní zkoušce: Matematika 8 žáků Anglický jazyk Odborné předměty Praktická písemná z ÚD 1 žák 1 žák 1 žák 2. Náhradní termín a opravná maturitní, závěrečná zkouška Obor vzdělávání Počet MZ ZZ Prospělo žáků konalo konalo s vyznam. v ročníku Prospělo Neprospělo 3.A MO náhradní termín A MO opravná zkouška B MO, KA náhradní termín B MO, KA opravná zkouška E opravná zkouška E náhradní termín S opravná zkouška S náhradní termín Průměrný prospěch u maturitní zkoušky Český Obor jazyk a vzdělání literatura Matematika CJ 3.E dálková f. Praktická zkouška z ÚD Ekonomika podniku Právo, Management a marketing 2,90 3,40 2,60 2,65 2,20 1,95 Obor vzdělání 4. S Autotronik Český jazyk a literatura Matematika CJ Praktická zkouška Elektrotechnika El. příslušenství Motorová vozidla Technologie 3,10 3,50 2,55 2,00 2,80 2,45

16 16 z Průměrný prospěch u závěrečné zkoušky Třída/obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška 3.A Automechanik 2,136 2,364 2,318 3.B MO, KA 3,190 2,500 2,400 Výsledky zkoušek jsou v porovnání s minulými školními roky lepší. U společné části maturitní zkoušky došlo ke zlepšení výsledků u maturitních předmětů Český jazyk a literatura, Cizí jazyk. U předmětu Matematika neuspěli zejména žáci nástavbového dálkového studia. Výsledky zkoušek v předmětu Řízení motorových vozidel Skupina Počet žáků Uspělo při Uspělo u Dosud nevykonalo konajících kurz první zkoušce druhé a další zkoušky úspěšně zkoušku B C Výsledky zkoušek komunikují s předchozími roky. I přes snahu učitelů nejsou výsledky našich žáků u zkoušek příznivé, ale nijak zásadně se neodlišují od výsledku zkoušek v rámci celého kraje. Důvody jsou jednak v přístupu našich žáků (autoškolu platí škola, žáci to zkouší i když jsou upozorňováni, že nemají předpoklady k úspěšnému zvládnutí zkoušek). V systému zkoušek, které se i přes kritiku odborné veřejnosti nemění a jsou neobjektivní. d) Výchovná opatření Druh opatření 2011/ /2013 Napomenutí učitele TV + OV Důtka učitele TV+OV Důtka ředitele školy Podmíněné vyloučení 22 8 Vyloučení ze studia stupeň z chování stupeň z chování 6 3 Pochvala Oproti minulým rokům se počet uložených výchovných opatření zvýšil v oblasti možností třídního učitele a možností ředitele školy, snížil se počet podmíněných vyloučení a navýšil se počet zhoršených stupňů z chování. Počet výchovných opatření narůstá počátkem školního roku (než si žáci zvyknou na řád ve škole), dále postupně klesá. U většiny žáků uložená měla výchovná opatření vliv na posílení jejich kázně, o čemž svědčí struktura uložených výchovných opatření. Kladně lze hodnotit značný nárůst pochval žáků, tak potřebný pro jejich motivaci. V této oblasti je bezpodmínečně nutné zvýšit důslednost, odpovědnost v práci učitelů a zlepšení jejich komunikace se žáky, zákonnými zástupci. e) Exkurze Exkurze plánují učitelé na daný školní rok a jsou vhodným doplněním teoretického a praktického vyučování. Exkurze byly zaměřeny a slouží k doplnění vzdělávání v návaznosti na školní vzdělávací programy a tématické plány jednotlivých oborů vzdělání a vyučovaných

17 17 z 25 předmětů. Akce jsou organizovány do výrobních závodů např. BOSCH, Automotive Lighting, značkové autoservisy v Jihlavě, popřípadě na výstavy s automobilní tématikou a prezentace firem. Dále se žáci v návaznosti na učební dokumenty účastní soudního řízení, návštěvy finančního úřadu, úřadu práce. V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů návštěvy knihovny, filmových představení, dále akcí pořádaných Hasičským záchranným sborem Jihlava a Policií ČR. f) Oblast BOZP a PO V oblasti BOZP a PO nenastala žádná mimořádná událost, která by měla negativně ovlivnit činnost školy. Škola každoročně spolupracuje s odborovou organizací v oblasti komplexních prověrek stavu BOZP a PO na škole včetně stanovení opatření ke zjištěným závadám. Zjištěné závady jsou operativně odstraňovány. Pravidelně je ve stanovených termínech prováděno školení zaměstnanců a žáků, periodicky jsou prováděny elektro-revize, revize tlakových nádob a zdvihacích zařízení. Škola má smluvně zajištěnu lékařskou preventivní péči - provádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců, popřípadě žáků. Pravidelně jsou realizovány nácviky evakuace ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihlava. Oblast PO a BOZP je smluvně zajištěna firmou Pohaservis. V tomto školním roce bylo evidováno celkem 38 úrazů, úrazy jsou zejména v hodinách tělesné výchovy a odborného výcviku. Celková vyplacená částka za 9 odškodněných úrazů činila Kč. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Bylo evidováno celkem 27 žáků se specifickými poruchami učení. Žákům byly ve všech předmětech poskytnuty úlevy dle doporučení PPP, podle Pokynu MŠT č.j.13711/ , dále podle Vyhlášky MŠMT č. 73 a dle Zákona č. 561/2004 Sb. Vzniklé problémy řešili třídní učitelé, výchovný poradce a ředitel školy s rodiči a žáky. Stále častěji a důsledněji bylo nutno řešit podezření na šikanu, chlapci si navzájem dělají naschvály v podobě drobných tělesných a slovních výpadů, které však při dlouhodobém vzájemném používání hraničí se šikanou. Dále jsme řešili osobní nebo mezilidské problémy a vztahové problémy ve třídě, vzdělávací problémy a záškoláctví. Častější jsou konflikty mezi učiteli a žáky týkající se plnění povinností žáků a nevhodného chování žáků. Žáci mají častější sklony k extrémním projevům, které se projevují vzájemnými neshodami, které začínají malichernostmi a končí problémem, do kterého se musí zapojit i rodiče a případně další pedagogové. Všichni pedagogové věnovali kázeňským problémům žáků velikou péči, učitelé si navzájem sdělují problémy a řeší je okamžitě. Více kázeňských a vzdělávacích problémů je ve třídách v oborech ukončených závěrečnou zkouškou. Ve studijních oborech se kázeňské problémy musí řešit minimálně. Výchovná poradkyně spolupracovala se žáky a učiteli TV a OV a poskytovala jim materiály a ince k zajištění prevence sociálně patologických jevů. V rámci adaptačního kurzu prvních ročníků proběhla prevence patologických jevů na samotném soustředění. Aktualizované materiály byly zaměřeny na prevenci drogové závislosti, kouření, šikanu, AIDS, sexuálně přenosné nemoci, na zdravý životní styl a lidská práva. Spolupracovali jsme s paní Pokornou z KHS. Žáci studovali materiály na nástěnkách na obou budovách školy, samostatně si je odebírali na dostupných místech.

18 18 z 25 V měsíci červnu jsme zahájili sérii přednášek v rámci projektu Zlepšování sociálního klimatu ve škole, kterého se účastní 12 pedagogů ze SŠA. Učitelům občanské nauky byla předána zásoba dostupných materiálů ke všem tématům. Žáci byli proškoleni o škodlivosti drog, viděli DVD Řekni drogám ne, dokumentární filmy o drogách, které byly spojeny s následnou diskuzí. Žákům byly sděleny kontakty na centra prevence a drogové závislosti. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících povinností každého učitele. Vzdělávání probíhá v souladu s plánem vzdělávání, který je zaměřen na prohloubení znalostí pracovníků v oblasti odborného vzdělávání, všeobecného vzdělávání, vzdělávání v oblasti inovace školních vzdělávacích programů a přípravy projektů a grantů. Plán vzdělávání je zpracováván na daný školní rok, vychází z aktuálních potřeb učitelů a nabídky vzdělávacích programů, plán je průběžně aktualizován a doplňován zejména v návaznosti na rozvoj incí a potřeby jednotlivých učitelů. Ve spolupráci s firmou Bosch, Škoda Auto a Scania je škola zapojena do evropského projektu vzdělávání pedagogických pracovníků - odborných učitelů. V rámci uvedeného projektu probíhá vzdělávání odborných učitelů naší školy a odborných učitelů krajských škol vyučujících auto-obory prostřednictvím našich učitelů. Škola je zapojena do projektů IQ Industry, v rámci kterého se odborní učitelé dle vlastního výběru zúčastňují odborných školení pořádaných podniky sdruženými v SAP (Svaz auto průmyslu). V rámci spolupráce s firmou NEXA Autocolor byly postupně doplňovány odborné ince potřebné pro výuku žáků a vzdělávání učitelů oboru vzdělání Autolakýrník. Ve spolupráci s firmou Peugeot ČR je zajišťováno školení odborných učitelů a byl pro naše učitele zpřístupněn web technických incí uvedené firmy servis box Peugeot. Pokračuje zpřístupnění pro potřeby odborných učitelů web technických incí firmy Škoda Auto - systém Ervin. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů plně využívají a účastní se školení, která slouží k prohloubení jazykové i metodické práce učitele. Každý učitel v průběhu roku čerpal 12 pracovních dnů na samostudium. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Sportovní akce školy Pro lepší poznání žáků prvních ročníků a přirozeného navázání kontaktu mezi žáky a učiteli byl po zahájení školního roku organizován tří denní adaptační kurz 1. ročníků v rekreačním zařízení Vanov. Setkání proběhlo v souladu s organizačním zabezpečením bez problémů a plně splnilo svůj účel, bylo kladně hodnoceno učiteli i žáky. V rámci projektu interkulturní spolupráce bylo v září 2012 uspořádáno dvou denní společensko sportovní setkání žáků a učitelů SŠA Jihlava a SOŠA Trnava o Putovní pohár ředitele školy. Sportovní akce proběhla na SŠA Jihlava za účasti 25 našich žáků a 10 učitelů. V pátém ročníku tohoto setkání Putovní pohár vyhrálo již počtvrté 1 družstvo ze SŠA Jihlava. Pro žáky prvních ročníků byl uspořádán týdenní lyžařský výcvikový kurz. LVK se zúčastnilo 35 žáků SŠA Jihlava. Sportovní akce v rámci středních škol Kraje Vysočina

19 19 z 25 Fotbal 5.místo Říjen Přespolní běh 4.místo Říjen Stolní tenis 6.místo Říjen Futsal 6.místo Listopad Florbal účast Listopad SFL postup do 2.kola Leden Pohár J.Masopusta Účast Duben Přípravná utkání se SŠOS Jihlava 2 Turnaj tří středních škol Leden Přípravná utkání s FC Vysočinou 1 V průběhu školního roku byly uspořádány sportovní soutěže mezi třídami, v rámci tříd v sálové kopané, Fit-test, v silovém víceboji včetně testování fyzické zdatnosti žáků. Pro nízký zájem žáků nebyl organizován sportovně turistický kurz 2. ročníků. V rámci přípravy na setkání v Trnavě jsme uskutečnili přípravná utkání ve futsale a florbalu. b) Soutěž Autoopravář (Automechanik) junior Krajské kolo soutěže Autoopravář (Automechanik) junior 2013 Krajské kolo proběhlo na SŠŘS Velké Meziříčí za účasti 12 žáků ze 6 škol Kraje Vysočina. Naši žáci Jaroslav Neubauer obsadil 1. místo a Martin Krátký 2. místo. Do celostátního kola postoupil Jaroslav Neubauer. 2. Celostátní kolo soutěže Autoopravář (Automechanik) junior 2012 Finále celostátního kola 19. ročníku uvedené soutěže bylo organizováno firmou Škoda Auto Mladá Boleslav za účasti 28 žáků oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik z celé České republiky. Náš žák Jaroslav Neubauer obsadil v celostátním finále 3. místo. 3. Česko - Slovenský opravář Junior 2012 Druhý ročník uvedené soutěže proběhl ve firmě Škoda Auto Mladá Boleslav za účasti nejlepších 10 soutěžících z obou států. Žák Jaroslav Neubauer obsadil celkově 2. místo. c) Soutěž Autotronik junior Krajské kolo soutěže Autotronik junior 2013 Krajské kolo proběhlo na SŠŘS Velké Meziříčí za účasti 2 žáků ze 2 škol Kraje Vysočina. Žák Jakub Malina krajskou soutěž vyhrál a postoupil do celostátního finále. 2. Celostátní kolo soutěže Autotronik junior 2013 Finále celostátního kola uvedené soutěže bylo organizováno firmou Škoda Auto Mladá Boleslav za účasti 14 žáků oboru vzdělání Autotronik z celé České republiky. Náš žák Jakub Malina obsadil v celostátním finále 1. místo.

20 20 z 25 d) Soutěž autolakýrníků airbrusherů Poslední srpnový víkend letošního roku se v Praze Letňanech sešli milovníci sportovních a tuningových aut, veteránů a také amerik. Letos poprvé, v rámci doprovodného programu, proběhla soutěž pro všechny výtvarníky, airbrushery a performery. Anest Iwata Cup 2013 byl rozdělen do dvou kategorií. Kategorie PROFI pro ty, kteří se airbrushem zabývají profesionálně nebo na vysoké úrovni, a OPEN pro všechny, kteří začínají, sbírají zkušenosti a nejsou v oboru airbrush tak zběhlí. Všichni účastníci pak měli jednotné zadání. Celou soutěž Anest Iwata Cup pečlivě sledovala odborná porota jejímž členem byl i náš učitel odborného výcviku Josef Marek Soutěž OPEN vyhrál Lukáš Hezina - žák třetího ročníku oboru vzdělání Autolakýrník e) Přehlídky škol a dny otevřených dveří V rámci propagace školy, styku s veřejností a náboru žáků se škola pravidelně zúčastňuje přehlídek škol, které se konají v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Škola pořádá v listopadu až lednu celkem pět dnů otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků a ostatní veřejnost. V případě zájmu rodičů je umožněna individuální prohlídka školy i mimo uvedené dny otevřených dveří. Pro přiblížení školy veřejnosti jsou využívány krajské sdělovací prostředky, odborné časopisy, web školy a vlastní časopis. f) Služby pro sociální partnery a veřejnost V rámci celoživotního vzdělávání zajišťuje naše škola ve školícím středisku vzdělávání pracovníků stanic měření emisí motorových vozidel. Svářečská škola zajišťuje vzdělávání svářečů v základních kurzech svařování, úředních zkouškách dle ČSN EN a přezkoušení svářečů. V evropském projektu vzdělávání odborných učitelů Škoda Auto, BOSCH, Scania, vzděláváme odborné učitele ostatních krajských škol Kraje Vysočina. Škola spolupracuje s úřady práce v rámci případné rekvalifikace pracovníků v oborech vyučovaných školou.. V rámci služeb pro veřejnost je provozován vlastní autoservis, ve kterém v návaznosti na produktivní práci žáků provádí škola běžné opravy motorových vozidel zákazníků, měření emisí, opravy karoserií a jejich lakování. Provádíme revize vybraných elektrických zařízení pro firmy v rámci Kraje Vysočina. g) Mezinárodní aktivity V letošním roce pokračoval projekt interkulturní spolupráce v oblasti výměnné praxe žáků, odborné pomoci, společensko sportovních setkání a vzájemných kontaktů pracovníků škol se školou SOŠA Trnava. V rámci uvedeného projektu proběhla výměnná týdenní praxe žáků a učitelů naší školy v Trnavě a Trnavské školy v Jihlavě. Uvedený projekt je přínosem pro obě školy. Dále pokračoval projekt trojstranného partnerství Comenius se školami ve Weinheimu v Německu a Trnavě na Slovensku. V rámci projektu proběhly vedle návštěv učitelů obou škol i návštěvy žáků a učitelů z uvedených škol a v naší škole prezentace modulu Vliv

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 Vypracovala: Mgr. Bc. Petra Doubravová V Králíkách 24. 9. 204 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více