Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, Liberec 6 Telefon: , Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Jindřiška Veselá ředitelka školy Ing. Veronika Klozová - ekonom Předkládá: Jindřiška Veselá V Liberci dne

2 Základní údaje A/ Název školy: Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace sídlo : Liberec 6, Žitná 832/19 Právní forma : příspěvková organizace od IČO : B/ Zřizovatel : Statutární město Liberec sídlo: Liberec 1, Náměstí Dr. E. Beneše 1 kraj: Liberecký C/ Typ školy: Mateřská škola IZO Školní jídelna D/ Změna zařazení: od E/ Ředitel organizace: VESELÁ Jindřiška bytem: Burianova 926/25, Liberec 6 F/ Celková kapacita školy: škola..98 jídelna...98 G/ Rada školy: NE H/ Občanská sdružení při škole: sdružení rodičů Základní statistické údaje Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Pracoviště Počet Z toho Počet Z toho ve Individuálně Průměr. roční 2

3 tříd spec. tř. dětí spec. tř. integrovaných docházka v % MŠ Celkem Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Celkem Kvalifikační předpoklady celk./žen celk./žen celk./žen důchodový věk celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje Nesplňuje Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu Počet účastníků Uvádí se počet nových absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení SŠ případně VŠ kdykoli v průběhu šk. roku Počet nových absolventů po ukončení SŠ nebo VŠ Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 0 0 Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy Školní vzdělávací program Hledám, hledám klíček Vzdělávací program Rámcový program pro předškolní vzdělávání - RVP Č.j. MŠMT Č.j /01-22 Školní rok 2012/2013 v ročnících počet žáků Hvězdičky 28 Motýlci 28 Sluníčka 28 Broučci (speciální třída 14 MŠ) Nadstandardní nabídka Sportovní aktivity plavecký výcvik v Ještědské sportovní, spol. s r.o. výuku na základě smlouvy prováděla instruktorka vždy ve čtvrtek od hodin, výcviku se zúčastnilo 19 nejstarších dětí, docházka byla přes zimní období slabší. Na plavání dětí klademe značný důraz a to nejen po stránce zdravotní, ale i fyzické, děti chodily pravidelně, doprovod zajišťují pedagogové ze školy 3

4 lyžařský výcvik letos jsme již pátým rokem nabídli rodičům i týdenní lyžování dětí na Ještědu (Bucharka), přihlásilo se 26 dětí od 3 do 6 let, ale z důvodu nedostatku sněhu a velmi nevhodných sněhových podmínek se kurz zrušil, rodiče dostaly celou finanční částku uhrazenou v lednu zpět tělocvična ZŠ Dobiášova v období od listopadu do dubna 1x týdně (středa) jsme docházeli dětmi do tělocvičny ZŠ Dobiášova, kde jsme využívali prostoru i cvičebního nářadí k pohybovým aktivitám, které na naší škole nemáme (škola zakoupila dostatek nových vhodných pomůcek pro děti) kung fu kroužek pod vedením studentky VŠ v odpoledních hodinách ve školce, do kterého se přihlásilo 14 chlapců Pobytové akce v přírodě turistika - polodenní a celodenní výlety s dětmi do okolí Liberce byly vždy přiměřené jejich věku, zájmu. Výlety pořádaly učitelky jednotlivých tříd podle počasí, cesta i program byl řádně připraven, bezpečnost dětí mimo školu zajišťovali i provozní zaměstnanci (uklízečky, hospodářka), cíle výletů Tajchmil, Oldřichov v Hájích do Ekocentra Střevlík cestování vlakem se osvědčilo a pro většinu dětí je to velký zážitek, celodenní výlety do Českého Ráje týdenní pobyt v Krkonoších v květnu s nejstaršími dětmi, plnění pohádek po turistických cestách kolem Malé Dolní Úpy Vzdělávací akce ekologické programy STŘEVLÍK v Oldřichově v Hájích s prohlídkou farmy, úklidem stájí, jízdou na koni, návštěva včelích úlů a seznámení se životem včel, krtků, brouků angličtina formou her, písní (seznámení s jazykem, základní konverzace) flétny pro velký zájem dětí bylo 5 skupinek po 7 dětech pod vedením učitelek Markové R., Markové E., Hermanové a Kajerové, čas byl vymezen po obědě před odpoledním odpočinkem a vyhovoval taneční kroužek pod vedením ing. Štěpánkové ze skupiny TAKT Liberec (rodič ze školky) 22 dětí od 3 do 7 let keramický kroužek - děti pracovaly pod vedením učitelek s hlínou také ve dvou skupinách po 7 dětech, vyráběly dárky pro rodiče, výrobky dětí z hlíny zdobí interiér školy, byly předány jako upomínka na návštěvu školky významným osobnostem a hostům sboreček Poupátka - děti zpívaly za doprovodu kytary Kulturní a společenské akce kulturní akce formou divadelních představení ve školce, v ND a v ES Zahradní slavnosti pro rodiče (letos s vystoupením dětí ve třídách z důvodu deštivého počasí), vánoční besídky pro rodiče (vystoupení dětí s pásmem písní, tanečků a přednesu) Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami BROUČCI speciální třída se zaměřením na logopedi, grafomotoriku a vyrovnávaní vývojových deficitů (děti 4-7 let) Speciální třída naší mateřské školy byla pro tento školní rok naplněna 14 ti skupinově integrovanými dětmi (12 chlapců a 2 dívky), které byly vřazeny na základě odborných doporučení SPC a PPP v Liberci. Vzhledem ke složení třídy jsme se tento rok zaměřily na sociální dovednosti a návyky chování chlapců k dívkám, kamarádské vztahy, řešení konfliktních situací. Zpětná vazba slyšená z úst našich dětí je tím nejlepším hodnocením naší snahy. 4

5 Logopedie formou hry a kolektivních cvičení je naší hlavní náplní. Pro individuální práci je přínosná spolupráce s Mgr. Helenou Vackovou, ke které letos docházelo 8 dětí. Pro většinu dětí zůstávaly stále obtížné manipulační dovednosti správný úchop kreslícího materiálu, držení příboru, stříhání nůžkami, trhání papíru aj. proto jsme se soustředili na zlepšení těchto dovedností. Celkovou obratnost a pohybovou zdatnost měly děti možnost posilovat v průběhu celého roku při cvičení v tělocvičně ZŠ Dobiášova, při plaveckém výcviku na revitalizovaných hřištích sídliště a vzhledem k velice mírné zimě především v celém prostoru naší školní zahrady. Příznivé počasí nás nabádalo k přesunutí spousty aktivit ven, kde děti malovaly, navlékaly, tvořily. Školu v přírodě letos absolvoval rekordní počet dětí z naší třídy 6 chlapců, zážitky byly tak silné, že se jim ani nechtělo jet domů. Letošní školní rok byl pohodový, pro všechny děti něčím přínosný. U většiny se zlepšila řečová stránka komunikace, u jiného sebedůvěra, někdo našel nejlepšího kamaráda, ale všichni byli spokojeni, což vyplývá z báječné spolupráce s rodiči a jejich hodnocení. Práce s dětmi v běžných třídách HVĚZDIČKY ve třídě bylo zapsáno 28 dětí, 10 z nich bylo předškolních (5 let) a 4 chlapci s odkladem školní docházky, 14 dětí nastoupilo v září a byly to děti tříleté (4 z nich dovršily tří let až v zimních měsících, byli to sourozenci viz. kritérium č.2 o přijímání dětí). Vznikly tak dvě věkově rozdílné skupiny dětí, na mnoho činností je bylo potřeba dělit a s velkými dětmi více pracovat individuálně. V září malým dětem ty starší velmi pomohly se začleněním do kolektivu a zvládnutím režimu v naší třídě. Během dvou měsíců si malé děti dobře zvykly. U mladších dětí jsme se zaměřily na zvládnutí sebeobsluhy, správné mytí, držení lžíce a tužky, po obědě si děti čistily zuby. Problémy s osobní hygienou přetrvávají dosud u jednoho z mladších chlapců, bylo to konzultováno i s matkou. U starších dětí jsme se zaměřily na přípravu pro vstup do 1. třídy ZŠ každý den jsme našly čas na individuální práci, kdy děti plnily různé úkoly z oblasti početních představ, geom. tvarů, jazykových dovedností a dostatečně procvičovaly grafomotoriku. V lednu jsme s dětmi navštívily Základní školu Dobiášova, kde se děti seznámily s prostředím a navštívily ve třídách výuku svých starších kamarádů ze školky. Do tělocvičny školy jsme docházely s dětmi pravidelně a využívaly tak možnost velkého cvičebního prostoru a cvičení na nářadí. Starší děti se zapojily do různých kroužků na školce, kterých je na výběr dostatek. Zájem nejstarších dětí je především o plavecký výcvik. Bohužel jsme v kolektivu letos měly i dva kázeňsky problémové chlapce, snažili jsme se všichni dodržovat domluvená pravidla, která máme nakreslená stále na očích. Na školní zralost byli ze třídy letos vyšetřeni dva chlapci, jeden jdne do 1.třídy a druhý do přípravného ročníku ZŠ. Děti s vadou řeči docházely do kroužku pro nápravu řeči, který vede pedagog z naší školky. Ve školním roce nechyběla návštěva divadla, děti májí rády pohádky a i ty malé se jich účastnily rády. Straší děti byly na programu v Divizně a na jaře celá třída vyrazila na výlet do Oldřichova v Hájích, kde se v ekocentru Střevlík měly možnost seznámit se zvířátky a s přírodou. Do Oldřichova cestujeme vlakem, což je pro děti velký zážitek. V květnu jsme s nejstaršími dětmi z celé školky odcestovaly na týdenní pobyt do Krkonoš, kde zvládly bez problémů odloučení od rodičů a užily si spousty výletů, úkolů a zábavy. Dětský den v karnevalových maskách na zahradě s vystoupením klaunů a artistů se vydařil. Zahradu jsme využívali na cvičení a jiné vzdělávací činnosti, na pobyt venku a to i v odpoledních hodinách. Školní rok jsme zakončili celodenním výletem do Českého Ráje a návštěvou hradu Valdštejn, i malé děti zvládly několik kilometrů přírodou. Zahradní slavnosti se z důvodu deštivého počasí uskutečnily ve třídách, ale rozloučení se školáky a náladu nám to nepokazilo, děti předvedly rodičům své vystoupení a sklidily potlesk. 5

6 MOTÝLCI složení dětí ve školním roce bylo ve třech věkových skupinách 3 školáci a 1 s odkladem školní docházky, 14 dětí čtyřletých a 10 dětí tříletých. Nově příchozí děti jsme se snažily zapojit do již zaběhnutého třídního kolektivu, což bylo zpočátku dosti těžké, Děti si špatně zvykaly na třídní režim dne, ale s pomocí stávajících dětí se nám to podařilo. Školáky jsme se snažily co nejlépe připravit na odchod do 1.třídy ZŠ, neměly by mít větší problémy s přechodem až na jednoho chlapce. S jeho matkou byla i velmi obtížná spolupráce, nerespektovala školní řád, vodila dítě pozdě a tak se neúčastnil ranních her, cvičení ani začátku výchovných činností, narušoval tak denní režim školky. K tomu měl a stále má velmi špatnou výslovnost, navštěvoval logopedický kroužek na škole pod vedením Bc.Hermanové a i jiná mimoškolní logopedická centra, k většímu zlepšení však nedošlo. Dívence s odkladem školní docházky byla ukončena v jarních měsících docházka do školky z důvodu neuhrazení stravného a školného, dluh narůstal do tísíců Kč a její docházka byla velmi špatná, dluh na škole zůstal neuhrazený a o dívce nemáme žádné informace. Děti se zapojily podle chuti do kroužků na škole, mimo to některé docházejí na fotbal do Slovanu a nebo zpívají v Severáčku. Kromě návštěv divadel jsme letos navštívili o vánocích nádherný vyřezávaný betlém pana Petrů (dědeček ze školky) a vánoční besídku obohatila hra vánočních koled na flétny nejstaršími dívkami. Byli jsme se podívat na výuku v 1.třídě ZŠ, ve Střevlíku jsme se seznámili s životem včel program byl úžasně připraven a realizován pro děti našeho věku. Užili jsme si školu v přírodě v Malé Dolní Úpě, karneval ve školce i celodenní výlet na Hrubou Skálu s koupáním v Dolánkách. Protože nám na rozloučení při Zahradní slavnosti nepřálo počasí, proběhl program ve třídě, ale o opékání buřtíků jsme nepřišli, opekli jsme si je druhý den dopoledne místo svačiny tak jako kamarádi ze sluníček, hvězdiček a broučků a k tomu nám zazpívali sboreček Poupátka a zatančily děti z tanečního kroužku. Vše jsme natočili na video, které rodiče dostali na památku, tak že všechno nakonec dobře dopadlo a už se těšíme na prázdniny. SLUNÍČKA 28 dětí bylo ve věku 4 6 let. Dvě děti přešly do speciální třídy Broučci a do kolektivu nastoupil pětiletý chlapec a čtyřletá holčička. Obě děti se do již zaběhnutého kolektivu hůře začlenily i když je sluníčka vlídně mezi sebe přijala. Třída dětí je bez kázeňských problémů, konflikty si děti mezi sebou řeší samy pod dohledem učitelek. Od minulého školního roku udělaly děti v oblasti rozumových vědomostí veliký pokrok. Do všech činností šly děti s chutí a plným nasazením a nestalo se, že by něco nechtěly dělat i když občas se našel někdo z kluků, který nechtěl malovat nebo kreslit, ale nakonec sám přišel, že to také udělá. Děti se účastnily všech akcí ve škole (divadla, výlety, exkurze, škola v přírodě aj.), zapojeny byly i do kroužků a při návštěvě mimo areál školy byla jejich kázeň a chování hodnoceno i veřejností a cizími lidmi velmi kladně děti vystupují na veřejnosti slušně, reagují na pokyny učitelky a jejich pozornost při programech je vynikající. Školní výlet do Botanicus v Ostré nad Labem si děti užily, prošly jsme krásný skanzen, udělaly jsme si vlastní mýdlo, vycachtaly si nohy v rybníku, snědly celou svačinu od maminky a ještě jsme si daly i nanuka. Závěr roku a rozloučení s devíti odvážnými školáky jsme místo na zahradních slavnostech zvládli všichni ve třídě, protože počasí nám tento den nepřálo. Všem zúčastněným to ale vynahradilo vystoupení sluníček, které si to užily s radostí a ukázaly všem, jak se umí bavit. Do nového školního roku mezi nás přijde 9 již pětiletých nových kamarádů a tak doufáme, že mezi naši partu zapadnou a budou to prima holky a kluci, tak jako jsme my. Také se těšíme, že budeme chodit do bazénu na plavání a pojedeme na týdenní pobyt do hor. 6

7 Spolupráce se studenty SŠ formou zajištění a vedení pedagogické praxe Pedagogická praxe studentky 4.ročníku SOŠP v délce čtyř týdnů od Odborná praxe studentky 1.ročníku VOŠ, SŠ, JŠ s právem státní jazykové zkoušky a ZŠ MILLS,s.r.o. v termínu od Zapojení do mezinárodní spolupráce Škola není zapojena do mezinárodní spolupráce. Nabídka výuky základů cizího jazyka Aj Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu zaměstnanců (logopedická poradna) Školní psycholog Speciální pedagog Logoped ne ano ano Speciální pedagog a logoped v jedné osobě. Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (bez výsledkových listin a fotodokumentace) Všechny aktivity školy se točí kolem dětí a pro děti. Kolektiv zaměstnanců je vymýšlí, plánuje a realizuje ke spokojenosti dětí, rodičů a tím se činnost školy dostává na veřejnost, kde se o škole mluví velice kladně. Informace včetně fotodokumentace z akcí jsou prezentovány na webových stránkách školy. Letos bylo u zápisu 66 dětí, přijato jich bylo 28 a dodatečně 4 náhradníci dle pořadí, vydáno bylo 34 rozhodnutí o nepřijetí, z nichž dva zástupci dětí využili možnosti odvolání se proti rozhodnutí, to bylo Krajským úřadem LK zamítnuto. Vzhledem k tomu, že rodiče přihlašují děti na více školkách se letos opakovala situace, kdy zástupci 4 přijatých dětí postupně rušili přijetí z důvodu přijetí na jinou školu. Škola se prezentuje na veřejnosti svým přátelským přístupem k okolí a slušným chováním, když s dětmi vyrazíme mimo areál školy. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled kladných a záporných zjištění) 7

8 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve dnech nebyly shledány závady. Krajská hygienická stanice LK kontrola školní jídelny dne s drobnými závadami, které byly ihned odstraněny. Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace Fond SIDUS pomoc při veřejné sbírce pro Pediatrickou kliniku FN v Motole a Dětskou kliniku FN v Olomouci na nákup dětských zdravotnických přístrojů vybráno 780,- Kč. Ostatní přílohy jsou k dispozici u ředitelky školy, fotodokumentace na webových stránkách školy. Školní rok 2013/2014 byl po všech stránkách hezky prožitým rokem a to díky dětem, rodičům a personálu školky, děkuji, Ekonomická část mimorozpočtové zdroje jako jsou granty, obce, kraje, nadace, prostředky EU apod. Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice pomůcky DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek

9 9

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace Zpracovala dne 20. 9. 2014 Langerová Alice 1 1. Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, kapacita školy, tel. fax, E-mail, www stránky).

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 . předseda rady školy Ing. Oto Vašák.. ředitel školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Mateřská škola Močovice. H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13)

Mateřská škola Močovice. H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13) Mateřská škola Močovice H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13) za školní rok 2012 / 2013 Obsah: 1. Materiální, technické, hygienické a další podmínky školy 2. Cíle

Více