Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, Český Krumlov, tel./fax: , mobil: , školní jídelna: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.15/ 2005 Sb. Název školy: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 Identifikátor zařízení: IČO: Sídlo školy: Linecká 43, Český Krumlov Telefon: Fax: E mail: Zřizovatel školy: Město Český Krumlov Ředitel školy: Mgr. A. Karel Dvořák 31. července

2 1 Charakteristika školy Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Do sítě škol byla zařazena Školským úřadem v Českém Krumlově Součástí školy je školní jídelna výdejna, obědy se dovážejí od ze školní jídelny při ZŠ Za Nádražím. Základní škola je plně organizovaná, v letošním školním roce navštěvovalo školu 156 žáků (včetně 3. žáků v zahraničí) v 9 třídách, z toho 5 na prvním, a 4 třídy na druhém stupni ZŠ. Průměrný počet žáků ve třídě je 17,3. Nejpočetnější je 8. třída s 22. žáky, nejnižší počet dětí a to 9 je v 7. a 9. ročníku. Celkem bylo v tomto školním roce 7 integrovaných žáků, z toho 4 se sluchovou vadou, 1 se zrakovou vadou a 2 žáci se specifickou vývojovou poruchou učení a chování. Spolupracujeme s SPC pro sluchově a zrakově postižené v Č. Budějovicích a s PPP v Č. Krumlově i Č. Budějovicích. Ve škole bylo v provozu jedno oddělení školní družiny. Spádovým obvodem základní školy v Linecké ulici je nejen vnitřní město, Horní Brána, ale mnoho okolních obcí, z kterých celkem dojíždí 44 žáků. Nejvíce jich dojíždí z Přídolí a Větřní. Škola má bezbariérový vstup a od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a v 1. poschodí WC pro vozíčkáře, což umožňuje přístup i provoz handicapované části populace. 2 Vzdělávací koncepce a školní akce Od se vyučuje podle upraveného ŠVP č.j. 111/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Český Krumlov, Linecká 43, úpravy se týkají hlavně povinnosti zavedení druhého cizího jazyka. S přehledem změn byla Školská rada seznámena Nepovinné předměty: náboženství p. katechetka Talířová Volitelné předměty: 7.A konverzace v německém jazyce 8.A konverzace v německém jazyce 9.A seminář ze zeměpisu - 2 -

3 Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd probíhal od 3. dubna 2014 do 26. června 2014 v českokrumlovském bazénu. Zúčastnilo se ho 34 žáků. V červnu se uskutečnil týdenní pobyt žáků v Itálii. Lyžařský kurz žáků se ve školním roce 2013/2014 pro malý zájem nekonal. Ve škole je integrováno 7 žáků. Integrovaní žáci pracují podle Individuálních vzdělávacích plánů, při jejichž přípravě spolupracují učitelé nejen s výchovným poradcem, ale také s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově a se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadou sluchu a zraku v Českých Budějovicích. Činnost výchovné poradkyně Mgr. Naděždy Šiškové se zaměřuje kromě práce s integrovanými žáky na poradenství k volbě povolání a dalšího studia, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení a na skupinovou a individuální práci se žáky i jejich rodiči. Funkci výchovného poradce vykonává od , leč s koncem školního roku pracovní místo opouští, funkci VP převezme Mgr. Magdalena Vopatová. Škola kromě PPP a SPC spolupracuje s jednotlivými školami, Úřadem práce, Městským úřadem Č. Krumlov, sociálně-právní ochranou dětí, Městskou policií a dalšími institucemi. S výše jmenovanými organizacemi spolupracuje i metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Petr Florián, který tuto funkci vykonává rovněž od Zpracovává minimální preventivní program a zaměřuje se i na vyhledání a zpracování projektů podpořených městem Český Krumlov. Během celého školního roku probíhaly v rámci výuky na 1. i 2. stupni besedy s Městskou policií (viz příloha), které vedl p. Pavel Pípal, a ve vybraných třídách rovněž probíhal program primární prevence ve spolupráci s PPP a Spirálou. Další akce jsou uvedeny v přehledu chronologicky. 2. září 2013 zahájení školního roku 2013/ září ročník- kino ČK - Planeta Země 3. října Den plný prevence p.uč. Pánková + vybraní žáci 1.A - knihovna program pro prvňáčky Cesta do knihovny 7. října ročník ekologické besedy Obal na cestách 8. října ročník - kino Nicholas Winton síla lidskosti 18. října setkání prezidentů - areál zámku, 8.A + 9.A 24. října ročník + 6.A -EDUKOFILM 7. listopadu 9.A návštěva Úřadu práce s VP 19. listopadu 2.A program primární prevence p. Průcha + TU 20. listopadu 8.A, + 9.A výstava Vzdělání a řemeslo ČB 21. listopadu 1.A ZUŠ O smyčcových nástrojích 27. listopadu sportovní soutěž ve florbale, vybr. žáci + p. uč. Pánková 4. prosince 5.A program primární prevence - 3 -

4 10. prosince 6.A program primární prevence, p. Průcha + TU 19. prosince České vánoční tradice dílny + jarmark, celoškolní akce 20. prosince besídky + třídní akce 13. ledna školní kolo dějepisné olympiády návštěva MŠ Za Tavírnou v 1.A 17. ledna zápis do 1. třídy 22. ledna okresní kolo MO, J. Maurenc 9.A 4. února 6.A program primární prevence, Spirála + TU 25. února 2.A + 3.A ZUŠ O dechových nástrojích 27. února 1.A + 2.A program Zdravé zoubky 12. března školní kolo v recitaci 3.A + 4.A knihovna Do kosmu s krtkem 7.A + 8.A muzeum Obrazový svět pozdního středověku 13. března 9.A muzeum Obrazový svět pozdního středověku 14. března 1.-4.ročník bruslařský čtyřboj 20. března 3.-9.ročník Agentura Pernštejni Přemyslovci na českém trůně 25. března 6.A program primární prevence, Spirála + TU 27. března 5.A program primární prevence, Spirála + TU 28. března okresní kolo v recitaci 3. dubna 3.A, 4.A zahájen plavecký výcvik zakončení dubna matematická olympiáda DDM, V. Maurenc 6. A 22. dubna ročník Den Země DDM ČK 24. dubna 5.A program primární prevence, Spirála + TU 29. dubna 6.A program primární prevence, Spirála + TU 30. dubna prezentace školy v rámci akce Kouzelný Krumlov 6. května 1. setkání budoucích prvňáků p. uč. Zapletalová (další termíny 13.5., 20.5., 27.5) 7. května Pohár rozhlasu v atletice, vybraní žáci + p. uč. Vopatová p. uč. Pánková 22. května 5.A program primární prevence, Spirála + TU 23. května 2.A školní výlet Dívčí Kámen 26. května soutěž Hlídka mladých zdravotníků + Mladý záchranář 27. května 6.A program primární prevence, Spirála + TU 4. června školní fotografování 6. června 1.A knihovna pasování prvňáčků na čtenáře června pobytový zájezd žáků do Itálie, p. uč. Vopatová, Pánková 10. června 1.A školní výlet Křížova hora 4.A školní výlet Horní Planá 13. června 3.A školní výlet Dívčí Kámen 20. června školní čtyřboj stadion ČK p. uč. Vopatová, Pánková 24. června 6.A + 7.A školní výlet Kleť 27. června vydání vysvědčení, ukončení školního roku 2013/

5 Žáci školy se v tomto školním roce rovněž účastnili okresního kola matematické olympiády, dějepisné olympiády, či soutěže v recitaci. Úspěšně si vedli také v soutěži Hlídka mladých zdravotníků + Mladý záchranář, kterou každoročně pořádá ČČK v Českém Krumlově. 20. června na stadionu v Českém Krumlově proběhla celoškolní sportovní akce atletický čtyřboj. 3 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci školy jsou vesměs kvalifikovaní. Od nastoupila asistentka pedagoga na dobu určitou p. Mgr. Veronika Havlová, která k odchází na jiné místo. Ve škole byla založena základní organizace odborového svazu, předsedou je pan školník Ivo Kašpárek, byla uzavřena kolektivní smlouva, která vstoupila v platnost a je každoročně obnovována. Složení pedagogického sboru ve školním roce 2013/2014 je uvedeno v následující tabulce: JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE PRAXE (let) Dvořák Výtvarná výchova ředitel 23 Karel Polášková Německý jazyk, ruský jazyk zástupkyně 31 Irena ředitele Soukupová asistentka pedagoga asistentka 25 Pavla integr. žákyně Houšková první stupeň, anglický jazyk 2.A 26 Slávka 1.stupeň Karausová Dějepis, ruský jazyk, pěstitelství netřídní 34 Jana Kašpárek Fyzika, matematika (informatika) metodik IT, 19 Jaromír 9.A Kovaříková Vychovatelka ŠD 1 Květa Šišková Chemie, přírodopis, (Ov, Rv) Vých. poradce, 7 Naděžda 5.A Florián Fyzika, dílny, informatika, ŠMP 13 Petr anglický jazyk 6.A Pánková Miroslava Matematika, tělesná výchova 8.A

6 Pondělík Viktor Trnovcová Jarmila Vopatová Magdalena Zapletalová Ludmila Havlová Veronika Tesařová Rybová Michaela první stupeň pracovní vyučování 4.A 20 (Německý jazyk, anglický jazyk 1.stupeň) první stupeň 1.A 31 Tělesná výchova, zeměpis 7.A 35 první stupeň 3.A 34 speciální pedagog asistentka 2 integr. žáků asistentka pedagoga asistentka integr. žáka Provozní zaměstnanci: Březková Ivana Kašpárek Ivo Kutláková Marie Grigoriová Anežka Neubauerová Květa Štaberňáková Danuše Koubová Jitka hospodářka školy školník, vedoucí provozu kuchařka, uklizečka kuchařka uklizečka uklizečka uklizečka 4 Přijímací řízení, zařazování žáků Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do první třídy 24 dětí. Následující počty žáků odpovídají počtu žáků vykazovaných k ve Výkaze o základní škole. Ročník počet tříd počet žáků z toho dívek Celkem

7 Tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí. V 9. ročníku bylo 9 vycházejících žáků. V sedmém ročníku splnila povinnou školní docházku 1 žákyně a v osmém 4 žáci. Umístění vycházejících žáků: 7.ročník 8.ročník SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice kadeřník 1 SOŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov klempíř 1 Gymnázium, SOŠ a SOU, Pohorská 86, Kaplice Mechanik opravář motorových vozidel 1 SOŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov pečovatelské služby 1 SOŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov kuchař číšník 1 9.ročník SOŠ strojní a elektrotechnická, U Hřiště 527, Velešín elektrotechnika 1 SOŠ zdravotnická a SOU, Tavírna 342, Č. Krumlov prodavač 1 SŠ řemeslná a ZŠ, Wilsonova 405, Soběslav rekondiční a sportovní masér 1 SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 technické lyceum 1 Gymnázium, SOŠ a SOU, Pohorská 86, Kaplice kuchař číšník 1 Gymnázium, SOŠ a SOU, Pohorská 86, Kaplice mechanik opravář motorových vozidel 1 SŠ obchodní, Husova 9, Č. Budějovice ekonomika podnikání 1-7 -

8 VOŠ a SPŠ, Resslova 440, Volyně design interiéru 1 SŠ polytechnická, Nerudova 59, Č. Budějovice ekonomika podnikání 1 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil Celkem bylo zapsáno 20 žáků. O odklad začátku povinné školní docházky na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově a odborného lékaře žádali pouze rodiče 2 žáků. 5 Výsledky vzdělávání Z celkového počtu 154 žáků (stav na konci školního roku) nebyl žádný žák v tomto školním roce hodnocen kombinovaným způsobem (slovní hodnocení+známky). S vyznamenáním prospělo 83 žáků, prospělo 54 žáků, neprospělo 13 žáků, 1 žák nebyl hodnocen, neboť pobývá v cizině, přesné místo pobytu není známo a 1 žákyně bude ze zdravotních důvodů na žádost zák. zástupce a doporučení pediatra i PPP opakovat 1. ročník. Žáci školy zameškali celkem omluvených hodin a 590 neomluvených. Všechny neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků, závažnější případy řešeny ve výchovných komisích a hlášeny na MÚ OŠSM. Jeden žák zameškal průměrně 62,3 omluvených a 3,9 neomluvených hodin. Číslo neomluvených hodin je dáno především absencí jednoho žáka, jenž odcestoval do zahraničí, ale škole jeho zák. zástupci neposkytli žádné písemné vyjádření, ani potvrzení o návštěvě zahraniční školy. Každý den tak přibývalo řádově 6 neomluvených hodin do statistického údaje školy. Výsledky prospěchu, přehled zameškaných hodin a výchovných opatření viz příloha. 6 Mimoškolní aktivity Žáci školy pracovali v těchto kroužcích: Keramický 2 skupiny Cvičení s hudbou Divadýlko Pro nedostatek zájemců z řad žáků nebyla zahájena činnost např. zdravotnického, či sportovního kroužku pro starší žáky

9 7 Školská rada Od působila při škole v Linecké ulici dvanáctičlenná Rada školy zřízená městem Český Krumlov. Rada města ji svým usnesením č. 144/10/2005 k zrušila a stejným usnesením schválila zřízení Školské rady od Volby do ní podle nového volebního řádu se uskutečnily Do Školské rady byli zákonnými zástupci žáků školy tehdy zvoleni Ing. Petr Kubal a p. Petra Tůmová, pedagogickými pracovníky byli zvoleni jako zástupci sboru Mgr. Jaromír Kašpárek a Mgr. Petr Florián. Zřizovatelem školy byli dále do školské rady jmenováni p. Jindřiška Smolíková a p. Jiří Povolný. Po uplynutí tříletého období proběhly nové volby a do Školské rady byli zvoleni za rodiče opět ing. Petr Kubal a nově p. Alena Horstová, za pedagogický sbor opětovně Mgr. Petr Florián a dále Mgr. Slávka Houšková. Zřizovatelem školy byli jmenováni p. Jindřiška Smolíková a p. Petr Eliáš. Poslední volby do Školské rady proběhly dle zákona opět po třech letech a to Aktuální složení ŠR: rodiče pedagogové zřizovatel Ing. Marie Kubalová Petr Bauer Mgr. Petr Florián Mgr. Slávka Houšková Jindřiška Smolíková Jan Vozábal Školská rada ve starém složení se ve školním roce 2011/12 ještě sešla k jednání , kdy mimo jiné byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a seznámila se s rozpočtem pro rok Dále jednala Školská rada a to již v novém složení. Zde došlo k předání žezla, tedy uvedení nové Školské rady a zároveň zvolení nového předsedy Školské rady, tím se stal pan Petr Bauer. Další schůzky proběhly , , a Ve školním roce 2013/2014 se Školská rada sešla k jednání a V novém školním roce tj. 2014/2015 hned s podzimu, po uplynutí tříletého funkčního období, proběhnou opět volby do ŠR. 8 Údaje o závazných ukazatelích Závazné ukazatele na rok 2013: Limit zaměstnanců NIV celkem v tisících Kč 7329 Z toho platy v tisících Kč

10 OON v tisících Kč 10 ONIV v tisících Kč Rozpočet viz příloha Rozbor hospodaření za rok Další finanční zdroje Stěžejním finančním zdrojem školy jsou však pronájmy tělocvičny a učeben různým subjektům, záleží na aktuální poptávce apod., můžeme však konstatovat, že pronájmy přináší škole řádově cca ,- Kč ročně. 11 Kontroly V roce 2013/2014 byly provedeny tyto kontroly s těmito zjištěními: Hasičský záchranný sbor Jihoče. Kraje Územní odbor Český Krumlov Hasičská Český Krumlov Město Český Krumlov Nám. Svornosti Český Krumlov KHS České Budějovice územní pracoviště Český Krumlov Závady nebyly zjištěny. Nebyla zjištěna pochybení závažného charakteru. Závady nebyly zjištěny. Proběhly také pravidelné kontroly a revize požárního zabezpečení (vodovod, hasicí přístroje), výtahy, elektrických zařízení, tělocvičného nářadí a další s následným odstraněním drobných nedostatků a údržbou. Pravidelná prověrka stavu BOZP, která proběhla , závady neshledala

11 12 Stížnosti Ve školním roce 2013/2014 nebyla evidována žádná stížnost. Formálně a obsahově naplňuje pojem stížnosti písemná forma, takto nadepsaná a takto formulovaná, doručená škole, či nadřízenému orgánu, tj. zřizovateli, krajskému úřadu, či ČŠI. 13 Vzdělávání pedagogů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikaci a nadále si ji zvyšují prostřednictvím dalšího vzdělávání. Problémem je zde nedostatek peněz na vzdělávání, jelikož se jedná o tytéž prostředky, které jsou určené na nákup učebnic, pomůcek atd. Nicméně další vzdělávání je vyžadováno ČŠI jako nedílná součást profesního růstu pedagogů. Snažíme se proto využívat nabízených školení, přednášek a seminářů, které jsou hrazeny z finančních prostředků EU. 14 Stav majetku nemovitého V budově školy se uskutečnila v tomto roce další etapa výměny oken. O hlavních prázdninách proběhlo malování vybraných tříd a běžná údržba. Probíhají taktéž běžné nutné provozní opravy, aktuální se zdá postupná výměna zastaralých, třicet let sloužících radiátorů, tuto investici bude třeba rozdělit do několika etap, neboť se celkově bude jednat řádově o ,- Kč,-, cena ovšem meziročně stoupá, a může ji markantně ovlivnit i event. změna DPH. V plánu je již delší dobu také stavba nové kotelny přímo v budově školy, kdy stávající kotelna je dlouhodobě v havarijním stavu. 15 Stav majetku movitého Aktuální stav movitého majetku je k nahlédnutí v elektronické verzi v kanceláři školy, jelikož jde o neustále se měnící jeho stav a aktuální písemné podoby tohoto velmi rozsáhlého dokumentu jsou k nahlédnutí na konci příslušných zúčtovacích období

12 16 Plán, výhled, cíle Na základě zkušeností nadále pracovat na ŠVP, program zkvalitňovat a event. doplňovat dle potřeb školy. Důležité je rovněž zaměřit se na spolupráci s rodiči, zejména při řešení ať už prospěchových, či výchovných problémů žáků. Pokračovat ve spolupráci nejen s Městskou knihovnou a Regionálním muzeem v Českém Krumlově, ale i s ČČK, MP, HZS a samozřejmě s PPP a SPS v Českých Budějovicích a v neposlední řadě s oddělením sociálně právní ochrany dětí při MÚ Český Krumlov. Ve školním roce 2014/2015 máme v plánu modernizaci počítačové učebny a instalování dalších interaktivních tabulí do kmenových učeben. Priority v plánovaných záležitostech se mohou samozřejmě změnit, neboť současný p. ředitel Mgr. A. Karel Dvořák rezignoval k na svou funkci. Od převezme školu nový ředitel, který vzejde z konkursního řízení a tudíž zatím jeho vize a představy ani nemohou být známy Základní informace na Mgr. A. Karel Dvořák, ředitel školy Petr Bauer, předseda Školské rady v Českém Krumlově dne Přílohy - organizační zabezpečení školního roku 2013/ přehled besed s MP v rámci programu prevence - přehled prospěchu školy včetně zameškaných hodin a vých. opatření - sumarizace žáků evidovaných v postižených - účetní výsledovky rozbor hospodaření za rok

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 4 2.

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více