Péče o pacienta s. 3 v terminálním stavu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o pacienta s. 3 v terminálním stavu"

Transkript

1 1 akcent Ročník 1, číslo 5, květen 2010 akcent Informační kanál Všeobecné zdravotní pojišťovny Péče o pacienta s. 3 v terminálním stavu s. 4 Partnerství VZP Jak předepisovat a dokumentovat domácí zdravotní péči V praxi se opakovaně objevují nejasnosti týkající se předepisování a dokumentace domácí zdravotní péče. Přetiskujeme proto příslušný metodický pokyn, který byl v loňském roce aktualizován. 1. Indikace domácí zdravotní péče 1.1. Požadavek na domácí zdravotní péči (DP) u pojištěnce může vystavit registrující praktický lékař, registrující praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař za hospitalizace (ten na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace) na speciálním tiskopisu: Poukaz na vyšetření/ošetření (VZP-06dp/1999). V případech, kdy zdravotní stav u lékaře nezaregistrovaného pojištěnce vyžaduje DP, musí ošetřující praktický lékař předem požádat místně příslušné pracoviště krajské pobočky VZP (revizního lékaře) o souhlas s indikací DP pro takového pojištěnce. Souhlas si praktický lékař vyžádá na formuláři VZP-21/1999 (žádanka o schválení/povolení), kde uvede zdůvodnění žádosti včetně uvedení informace, proč není tento pojištěnec u něj zaregistrován Doporučení na domácí péči ošetřujícím specialistou musí být obsaženo ve zprávě pro ošetřujícího praktického lékaře, včetně jednoznačného vymezení rozsahu požadavku dle zdravotního stavu pacienta a případného návrhu na vyšetření specialistou v místě bydliště pojištěnce. Realizace návštěvy pojištěnce v domácím prostředí specialistou a jejich četnost je věcí dohody obou lékařů (ošetřujícího praktického lékaře a ošetřujícího specialisty) při dodržení pravidel pro úhradu této péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Odpovědnost za vlastní návrh k provádění DP na doporučení specialisty má v souladu se seznamem zdravotních výkonů praktický lékař Platnost poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace (nejvýše 14 dnů) je dostatečnou rezervou pro převzetí do péče praktickým lékařem, který rozhodne o případném dalším pokračování DP včetně vymezení jejího rozsahu Platnost vystaveného poukazu 06 registrujícím praktickým lékařem nebo registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost je nejvýše tři měsíce, u dlouhodobých zdravotních postižení je možné návrh prodloužit navazujícími poukazy tak, že nedojde k přerušení poskytované DP. Podmínkou vystavení pokračujícího dokladu 06 (nejpozději po třech měsících) je lékařské vyšetření indikujícího lékaře se záznamem ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce Důvodem k návrhu na DP musí být takový zdravotní stav pojištěnce, který neumožňuje, aby se dostavil k ošetření/vyšetření do ambulantního zdravotnického zařízení, ale umožňuje jeho provedení v domácím prostředí (není tedy za tímto účelem nutná hospitalizace ze zdravotních důvodů). Za důvod nelze považovat sociální insuficienci pojištěnce a jeho rodiny (například problémy s dopravou do zdravotnického zařízení z jiných než zdravotních důvodů). 2. Podmínky pro naplnění Metodiky VZP k tiskopisu 06/DP 2.1. Požadavek platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP na slovní specifikaci požadovaných výkonů bude naplněn pouze v případech, kdy předpis bude obsahovat konkrétní úkony, které v rámci indikovaného typu ošetřovatelské návštěvy lékař vzhledem k potřebám vyplývajícím z popsaného zdravotního stavu požaduje. Konkrétní úkony budou popsány stručnou formou v souladu s jejich náplní tak, jak je uvedeno v registračních listech Při požadavku lékaře na lokální ošetření je nutno uvést druh léčivého přípravku, který byl lékařem k lokálnímu ošetření určen (možné změny během platnosti poukazu stačí zapsat do dokumentace vedené lékařem a domácí péčí) Požadavek lékaře na odběr biologického materiálu musí být jednoznačně a konkrétně specifikován Z dostupné dokumentace musí mít možnost VZP ve všech případech ověřit odůvodněnost indikace rozsahu provedené zdravotní péče, a to buď cestou kontroly předpisu požadované zdravotní péče (musí být uvedena jednoznačná slovní specifikace požadovaného výkonu), nebo cestou kontroly záznamu ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce u předepisujícího lékaře (kde musí být uveden podrob-

2 2 akcent ročník 1, číslo 5, květen 2010 ný popis zdravotní poruchy rozsahu postižení, tíže poruchy, počtu, rozměru a bližší specifikace charakteru defektů, apod.). 3. Správné vedení záznamů o indikaci a průběhu poskytované DP praktickým lékařem 3.1. Pro posouzení zdravotního stavu pacienta, z hlediska oprávněnosti indikace domácí péče a její úhrady, je pro revizního lékaře podkladem veškerá jím vedená dokumentace související s vyúčtováním pojištěnce. Zdravotnická dokumentace pak musí být vedena v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 385/2006 Sb., v platném znění, a Smlouvou o poskytování a úhradě zdravotní péče V případě déletrvající domácí péče indikující lékař nejdéle jednou za tři měsíce zkontroluje formou fyzikálního, respektive klinického vyšetření aktuální zdravotní stav pacienta (i formou návštěvy v jeho vlastním sociálním prostředí) a provede o tom záznam do dokumentace, a to i v případě, že jak zdravotní stav, tak i indikace zůstávají zcela beze změny. V metodice pro pořizování a předávání dokladů je uvedeno: Následující poukaz ruší od data vystavení platnost poukazu předchozího a může být vystaven jen na základě nového lékařského vyšetření Při vystavení vyplnění návrhu na DP (dokladu 06dp) vždy a výhradně lékařem je nezbytné postupovat v souladu s platnou metodikou pro pořizování a předávání dokladů. Cílem předepsané DP by měla být prokazatelně potřeba kvalifikované ošetřovatelské péče ve snaze o udržení, respektive zlepšení zdravotního stavu, apod Pro potřebu vlastní kontroly či kontroly ze strany VZP je nutné, aby měl indikující lékař trvale k dispozici záznam o indikaci DP, včetně specifikace požadavků. Nejjednodušší je proto ponechat si kopii alespoň prvních tiskopisů 06 pro DP v ordinaci (nejlépe přímo v dokumentaci pojištěnce) jako přesnější a jednodušší řešení povinnosti uchovat informace pro případnou kontrolu než přepisování údajů z předpisu do dokumentace V případech, kdy po kontrole lékařem je účelné, aby domácí péče pokračovala v nezměněné podobě, stačí uvést v oddíle Požadováno formulaci vzhledem k nezměněnému zdravotnímu stavu při kontrole lékařem dne pokračovat v DP v dosavadním rozsahu, viz tiskopis 06 č. x (předchozí) Pokud na základě indikace lékaře k provedení výkonu zavedení domácí péče (06311) navrhne sestra DP v rámci ošetřovatelského plánu změnu rozsahu lékařem indikované péče a lékař toto doporučení akceptuje jako oprávněné, vystaví následující poukaz 06 s novým pořadovým číslem, na kterém bude uvedena změna požadavku vyžádané péče (bez nutnosti vyplňovat na formuláři informace o pacientovi již uvedené a nezměněné na formuláři předchozím s výjimkou údajů v záhlaví dílu A dokladu) Nedílnou součástí výkonů typu návštěv u autorské odbornosti 925 je i předávání informací (průběžně, akutně) a předkládání ošetřovatelských plánů ošetřujícímu praktickému lékaři k verifikaci. Souhlas praktického lékaře s ošetřovatelským plánem je potvrzen jeho podpisem na něm, v optimálním případě (fakultativně) pak uložením kopie tohoto plánu v dokumentaci pojištěnce u lékaře. O průběžné konzultaci ošetřovatelského plánu (minimálně při vystavení nového poukazu, tedy nejdéle jednou za tři měsíce a při změnách zdravotního stavu pojištěnce) lékař provede záznam do dokumentace pojištěnce (například seznámen s ošetřovatelským souhrnem, pokračovat v DP dle předpisu ze dne... nebo předpis ošetřovatelské péče ze dne změněn apod.) Pokud zdravotní stav pojištěnce vyžaduje zahájení, změnu či ukončení domácí péče, je toto možné pouze na základě písemné indikace lékaře, respektive výhradně lékařem vyplněného a jím podepsaného a orazítkovaného dokladu 06, formálně i obsahově v souladu s touto metodikou, respektive metodikou pro předávání a pořizování dokladů. 4. Vymezení podmínek pro požadavek na podání perorální léčby v rámci domácí péče 4.1. Při potřebě zajištění běžné perorální léčby pojištěnce lze požadovat výkon (aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., eventuálně další ) jen zcela výjimečně za odůvodněně indikovaný, tj. jen v případech prokazatelně odůvodněných zdravotním stavem pojištěnce, pro který je medicínsky nezbytné, aby léčivé přípravky byly podány (podávány) odborně způsobilým zdravotnickým pracovníkem. Nestačí například skutečnost, že pojištěnec musí užívat léčivé přípravky. Vedle poruch polykání s nebezpečím aspirace, na které je medicínské zdůvodnění nesprávně zužováno, existují další zdravotní důvody nutnosti podávání léků sestrou, například aktivní negativismus a soustavné odmítání farmakoterapie, kdy je nutné podání léku sestrou přímo do úst a vyžadující kontrolu ústní dutiny pojištěnce, zda skutečně léky požil, kontraindikace pro parenterální podání, možnost zneužití léků a další příčiny, za použití zakalkulovaných pomůcek (rukavice, ústní lžičky, tampon, maska). Ve všech ostatních případech nebude požadavek na aplikaci léků per os považován za odůvodněně indikovaný. 5. Pravidla pro předpis léčivých přípravků, převazového materiálu a pomůcek pro potřeby domácí péče 5.1. Praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost je oprávněn v souvislosti s poskytováním domácí péče předepisovat na recept pouze lokální léčivé přípravky či zdravotnické prostředky (materiál), které ve výkonech domácí péče kalkulovány nejsou. Pokud by pravidla pro úhradu potřebných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků neumožňovala předpis na recept (poukaz), budou předepsány indikujícím lékařem na žádanku, prokazatelně vydány lékařem zástupci pracoviště DP (písemný doklad podepsaný pracovníkem DP) a lékařem vyúčtovány zdravotní pojišťovně jako ZULP/ ZUM s kódem Všechen ostatní běžný zdravotnický materiál (například obvazový materiál, pomůcky typu injekční jehly, stříkačky, zkumavky a další) je zakalkulován v materiálových nákladech příslušných výkonů (v průměrných hodnotách, a tedy argumentaci, že náklady například na převazy některého pacienta jsou vyšší, nelze akceptovat), a proto jeho předpis/vydání pro potřeby pracovišť domácí péče je neoprávněný V případech, kdy lze vzhledem k charakteru zdravotního postižení pojištěnce oprávněně předpokládat vyšší materiálové náklady na jeho ošetření v domácí péči, než je hodnota materiálových výkonů například nebo 06325, není nutné předepisovat větší počet návštěv DP s cílem umožnit opakované vykázání materiálových nákladů s kódem návštěvy. V odůvodněných případech lze materiálové kódy vykazovat maximálně třikrát na den na pojištěnce, a to bez ohledu na počet návštěv ve stejný den vykázaných. n Podmínky pro úhradu domácí zdravotní péče Poskytovatel domácí zdravotní péče si může nárokovat poskytnutou zdravotní péči k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze a výhradně v případech, že: n ji indikuje registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař za hospitalizace po jejím ukončení, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu n indikace je vystavena na řádně a úplně vyplněném formuláři poukazu na vyšetření/ ošetření DP, který je platný, vždy orazítkovaný a podepsaný lékařem n vykázaná zdravotní péče je řádně a prokazatelně zdokumentovaná v související zdravotnické dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy pro vedení zdravotnické dokumentace n byly vykázány jen výkony zdravotní péče striktně v rozsahu indikace (ordinace) lékaře (nad rámec indikace, respektive bez indikace nesmí žádnou zdravotní péči ani poskytnout, ani vykázat k úhradě) n záznamy ve zdravotní dokumentaci pacienta byl prokazatelně naplněn celý předepsaný obsah zdravotního výkonu n výkon, který může být dle seznamu výkonů proveden více než jednou a je v této frekvenci indikován lékařem, je účtován jen tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas provedení, uvedený v seznamu výkonů do výše stanovené frekvence. Čas zahájení i ukončení těchto výkonů je pak nedílnou součástí zdravotní dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon jeden. V případě, kdy je vzhledem k potřebám vyplývajícím ze zdravotního stavu potřeba poskytnout péči nad rámec frekvence výkonu stanovené seznamem výkonů, musí indikující lékař požádat místně příslušného revizního lékaře, který v medicínsky odůvodněných případech udělí s vykázáním a úhradou nad rámec této frekvence souhlas. MUDr. Zdeňka Kučerová, MBA, ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP ČR

3 ročník 1, číslo 5, květen 2010 akcent 3 Ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu S účinností od 1. ledna 2010 je vyhláškou MZ č. 472/2009 Sb., kterou se vydává novela seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v odbornosti 925 sestra domácí zdravotní péče zaveden nový výkon Signální kód ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu, který nemá časovou ani bodovou hodnotu. n Krátce 30 dní pro prevenci a léčbu CMP Cévní mozková příhoda může postihnout osoby v každém věku. V posledním desetiletí je stále častější její výskyt u lidí už kolem 40. roku. Může způsobit trvalé neurologické postižení, případně i smrt, pokud není velmi rychle rozpoznána a léčena. Po srdečním infarktu je druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, prodělá ji každoročně na 30 tisíc osob, z toho třetina umírá a třetina zůstává trvale postižená. VZP proto podporuje kampaň 30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod. V jejím rámci mohou zájemci na neurologických odděleních ve 32 nemocnicích po celé republice absolvovat v určitý den připravený program, jehož součástí jsou nejen přednášky, ale i odborná vyšetření a konzultace či diskuse o prevenci a léčbě této nemoci. Všechny informace najdete na Výkon signalizuje péči o pacienta v terminálním stavu a současně ruší omezení frekvencí u takzvaných časových výkonů sester domácí zdravotní péče, uvedených v seznamu zdravotních výkonů. Signální kód proto nemůže být indikován sám o sobě, ale vždy jen s dalšími výkony domácí zdravotní péče (odbornost 925). Výkon může indikovat registrující praktický lékař, registrující praktický lékař pro děti a dorost, ošetřující lékař při hospitalizaci nebo ošetřující lékař poskytující ambulantní specializovanou zdravotní péči. Indikaci tohoto výkonu musí ošetřující lékař řádně zdůvodnit ve zdravotnické dokumentaci a doložit ji výsledky příslušných vyšetření a informovaným souhlasem osoby blízké, případně jiné osoby pečující o pacienta. Pro indikaci domácí zdravotní péče u nemocného v terminální fázi onemocnění jsou dále stanoveny tyto podmínky: n jedná se o pacienta v terminálním stavu, s předpokladem dožití nepřesahujícím zpravidla několik dnů či týdnů, n indikující lékař vydá souhlas s použitím kódu v rozsahu 30 dnů, v případě požadavku na překročení tohoto časového omezení požádá o schválení prodloužení revizního lékaře na Žádance o schválení (povolení) dokladu 21, n indikující lékař na dokladu 06 Poukaz na vyšetření/ošetření DP stanoví počet denních návštěv u pacienta, včetně jednoznačné specifikace zdravotní péče. Souhrnná časová dotace nepřesáhne šest hodin denně. Ve výjimečných případech, pokud bude nutná delší přítomnost u pacienta než těchto šest hodin, musí být navýšení počtu hodin lékařem zvlášť schváleno a ve zdravotnické dokumentaci zdůvodněno. Smluvním zdravotnickým zařízením sester domácí péče bude výkon nasmlouván v případě, že prokážou schopnost zajišťovat péči v nepřetržité dostupnosti (tedy sedm dní v týdnu, 24 hodin denně plus potřebný počet pěti přepočtených celých úvazků jako nejmenší personální kapacita pracoviště). n ing. Jaroslava Pavlíková, Odbor úhrad zdravotní péče VZP ČR Kloboukové vítání jara s Mamma HELP Jihomoravská pobočka VZP se i letos stala partnerem organizace Mamma HELP sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, které pokračuje v kampani Umíme žít naplno. Symbolem se stal klobouk, který v době onkologické léčby pomůže zajistit případnou anonymitu, ale také nabízí příležitost vrátit se do společnosti bez ztráty ženského sebevědomí. Jednou z prvních letošních akcí Mamma HELP v Jihomoravském kraji je třetí ročník Kloboukového vítání jara, které proběhne v neděli 9. května od 14 hodin v Denisových sadech v Brně. Zváni jsou všichni, kdo rádi nosí klobouky nebo chtějí prožít příjemné odpoledne a podpořit dobrou věc. Součástí programu budou přehlídky klobouků, historických kostýmů, retro modelů, soutěže atd. Zazní tu také známé i neznámé melodie v podání skupiny Melody bend. Zájemci zároveň získají informace o prevenci v boji proti nádorovému onemocnění, samovyšetření a prohlídkách na mamografu. VZP v Litoměřicích se stěhuje Koncem dubna se pobočka VZP v Litoměřicích přestěhovala ze Svatojiřské ulice do zrekonstruované budovy Baťa v Dlouhé ulici. VZP v Litoměřicích denně navštívily stovky klientů, kteří nemohli být zcela spokojeni s prostředím stávajícího místa pobočky. Přesun do zrekonstruovaných a větších prostor jim přinesl komfort a rozšíření služeb. Nově zde jsou vyvolávací systémy, které monitorují provoz jednotlivých přepážek klientského pracoviště a zkracují na minimum čekací dobu na obsloužení. Úřední hodiny pro klienty zůstaly beze změn.

4 4 akcent ročník 1, číslo 5, květen 2010 Hledá se Eurobabička Nadace pro výzkum rakoviny Rakovina věc veřejná se v letošním roce spojila se soutěží Eurobabička. Výtěžek soutěže bude poukázán na konto nadace a bude použit na výzkum léčby rakoviny. Partnerem akce je i Všeobecná zdravotní pojišťovna. ZAHAJUJEME SOUTĚŽ EUROBABIČKA 2010 Jste babička starší 50 let? Máte smysl pro humor? Chcete všem ukázat, co umíte? Více informací na Přihlásit do soutěže se můžete do na tel.: , mob.: , Soutěž Eurobabička podporuje Nadaci pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná - Rakovina je závažné onemocnění, které v každém člověku vzbuzuje respekt. Na prevenci a pravidelné zdravotní prohlídky by neměli zapomínat ani lidé v seniorském věku. Proto se Nadace pro výzkum rakoviny Rakovina věc veřejná v letošním roce spojila se soutěží Eurobabička, aby společně upozornily na důležitost péče o zdraví v souvislosti s nádorovými onemocněními, a to bez ohledu na věk. Soutěž Eurobabička má již několikaletou tradici, letos se koná její 5. ročník. Klade si za cíl oslavit institut Babičky jako dámy v nejlepších letech, vzdělané a inteligentní, která se dokáže orien tovat v dnešní Soutěž České hlavičky má několik zvláštností. Především nejde o soutěžení v jednotlivých předmětech. Příspěvek účastníka se musí vejít do tématu, a pak už je jedno, zda jde o práci z matematiky, chemie nebo jiného oboru. Přihlásit se do ní může každý, bez ohledu na to, zda se zúčastnil i jiných soutěží, jako je například SOČ. V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích. Vítězové získají 30 tisíc Kč, pouze u kategorie Abraxan je odměna poloviční. Cena FUTURA ( Řešení pro budoucnost ) je za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání. INGENI- UM ( Svět počítačů a komunikace ), cena Všeobecné zdravotní pojišťovny, se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, programování a všech forem neverbální komunikace. MERKUR ( Ekonomie a podnikání ), cena VŠE Praha, se uděluje za práce z ekonomie a za projekty v oblasti podnikání. GENUS ( Člověk a svět kolem něj ), cena Veolia Voda, je za odhektické době, využívá svoje zkušenosti a životní moudrost, cestuje, vzdělává se a žije ráda naplno. Právě takové jsou EUROBABIČKY. Všichni zájemci se mohou seznámit s veškerými podrobnostmi o konání soutěže na internetových stránkách Ženy, které se budou chtít do soutěže Eurobabička zapojit, zde najdou rovněž přihlašovací formulář. Registrace je možná poštou, prostřednictvím internetu nebo telefonicky, a to co nejrychleji: uzávěrka je již na konci května. Z přihlášených žen bude vybráno celkem 120 babiček, které postoupí do semifinále. V červnu pak na čtyřech místech v republice proběhnou semifinálová kola, ve kterých se budou vždy z 30 soutěžících volit účastnice finálového večera: 3. června Praha, 10. června Plzeň, 17. června Hradec Králové, 23. června Olomouc. Pro dvanáct vybraných finalistek je připraven třídenní pobyt v Praze, kde se jim bude věnovat cvičitel powerjógy Václav Krejčík, ujme se jich vizážistka Mary Kay Renata Jirásková, míry na šaty do brněnského finále jim vezme česká módní návrhářka Jiřina Tauchmanová a modelka Vlaďka Erbová jim poradí, jak se s elegancí pohybovat na pódiu. Finále proběhne v Brně 5. února n Začíná soutěž České hlavičky IV. ročník soutěže České hlavičky startuje! Je určena studentům středních a základních škol. Vítězové obdrží zajímavou finanční odměnu a mohou se těšit nejen na slavnostní předání ocenění za přítomnosti televizních kamer, ale i na vlastní televizní medailonek! Patronát nad jednou z cen má VZP. borné práce, projekty a počiny, související s oblastí zdraví, kvalitou lidského života, životním prostředím a dalšími přírodními vědami. ABRAXAN ( Vstupenka do vědy ), cena ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se uděluje žákům a studentům do 15 let věku za práce a projekty v nehumanitních oborech. Podmínkou přijetí přihlášky je, že kandidát měl v období nejvýše šesti měsíců před datem uzávěrky statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil. Výjimku tvoří kategorie Abraxan, kde musí být kandidát žákem základní nebo střední školy, který do uzávěrky nedosáhl věku 15 let. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálně tříčlenném složení. Hlásit se mohou sami, nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace. V rámci soutěže se koná i Hlavičkiáda studenti mohou podle svého zájmu strávit celý den věnovaný nějakému oboru povídáním se špičkovými vědci a náv štěvou laboratoří a výzkumných pracovišť, kam se jinak nedostanou. Podrobnosti o soutěži jsou na pod odkazem České hlavičky. Uzávěrka soutěže je 30. června. n akcent Ročník 1, číslo 5, květen 2010 Koordinátoři projektu: Mgr. Anna Veverková Václav Dvořák Grafický návrh a úprava: Jindřich Studnička, Josef Gabriel Informační kanál Všeobecné zdravotní pojišťovny Pro VZP ČR vydává Ambit Media, a. s., jako přílohu časopisu Florence. Samostatně neprodejné.

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku žáků základních a středních

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více