Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola nám. Curieových sídlo školy: nám. Curieových 2/886, Praha IČ : kontaktní spojení kancelář: fax: webové stránky: a) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č. j /24-2 ze dne 2. listopadu 24 s účinností od identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita 476 žáků školní družina IZO: 2 6 kapacita 2 žáků b) zřizovatel: Městská část Praha, Vodičkova 8, 5 68 Praha IČ : 634 d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od..994 s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) Jméno Funkce Telefonní kontakt Mgr. Libuše Vlková ředitelka školy Mgr. Tereza Martínková statutárního zástupkyně, zást. pro II.st. PaedDr. Iveta Bassyová výchovná poradkyně, zást. pro I. st. Mgr. Anna Vyhnálková vedoucí školní družiny Ludmila Kofroňová hospodářka Mgr. Michal Krátký ekonom Mgr. Jana Scheinostová koordinátor ICT Mgr. Lucie Jiráková protidrogový koordinátor

3 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje občanskou etickou, hudební, výtvarnou, pracovní, dopravní, zdravotní, sexuální, protidrogovou, tělesnou a environmentální (ekologickou) výchovu žáků. Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima. Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském diskusním fóru. Školní prostředí a klima je velmi příjemné. Bohatá květinová výzdoba, výstavky výtvarných prací a projektů žáků na chodbách. Mléčný a nápojový automat, čistota, pěkné kmenové i špičkově vybavené odborné učebny, partnerský přístup k žákům, což potvrzují nejen spokojení rodiče a žáci, ale i nejrůznější návštěvníci školy, trvale zvyšuje zájem o školu. Školní vzdělávací program je tak úspěšně naplňován s respektem k nadaným i k slabším žákům. Výuka anglického jazyka probíhá od. a 2. ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky. Od šestého ročníku nabízíme ve třídních skupinách výuku druhého cizího jazyka (NJ, FrJ, Šj). Zbývající skupina má sportovní hry a přírodovědná praktika. Všichni žáci II. stupně mají většinu předmětů společně ve třídách příslušného ročníku, do skupin se dělí pouze na výuku dle specializace. Škola dále zajišťuje a nabízí: - péče o mimořádně nadané žáky na. stupni - koncepční minimální preventivní program pro žáky od. do 9. ročníku (např. Ajaxův zápisník ve 2. ročníku, kurzy zdravého životního stylu ve 4. a 5. ročníku, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky ročníku sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky ročníku) - pro žáky. a 2. tříd plavecký výcvik a pro žáky 7. ročníku lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku - školy v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy - bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi i z vlastních řad pedagogů Součástí školy je školní družina, která má 7 oddělení, školní knihovna s PC a s připojením na internet. V budově školy sídlí tři ročníky Gymnázia prof. Jana Patočky.

4 Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době. Pedagogický sbor je stabilizovaný a kvalifikovaný. Věkový průměr pedagogického sboru je 37 let. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni muži, začínající i zkušení pedagogičtí pracovníci. Od září 27 probíhá výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro který byl schválen název ŠANce. Tento školní program byl projednán Školskou radou a výuka ve školním roce 2/22 podle něho probíhala ve všech ročnících. 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k přepočt.prac. k , ,65 8 6,49 9 6,556 nepedagogičtí celkem 4 4, ,344 celkem 49 36, ,49 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do a celkem let let let let let více let počet pedagogů (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů 37,7 28,9 2 6,7 6,7 % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 37,3 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 4 žen a 5 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 6 37,2% 2,33% II.stupeň 3 3,23% 3 6,97% vychovatelé 3 6,97% 5,54% Asistent pedagoga 2 4,65%

5 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací fyzické osoby jazyk celkem z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem Aj 6 3,227 Nj,49 Fj,36 ŠJ,36 Rj ostatní vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět.stupeň 2.stupeň 2.stupeň.stupeň 2.stupeň Aj 286 Nj 49 Fj 2 ŠJ 8 Rj ostatní e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2/22 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia : noví absolventi odchody zaměstnanců 8 ukončení pracovní smlouvy Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců : - odchod do starobního důchodu osob - odchod ve zkušební době osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 7 osob (z toho zástupy na nemocné pedagogy osob) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob (případně jiné důvody) Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : - ze zdravotních důvodů osoba - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osob

6 (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osob) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob (případně jiné důvody) f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/24 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Průměrná délka DVPP na pedagoga První pomoc pro pedagogy Kurzy první pomoci 42 4 hodiny Pedagogická intervence Univerzita Karlova 4 hodiny FF UK Vzdělávání nadaných žáků ZŠ Zlín hodin Malenovice Učíme nadané žáky. Ostravská univerzita 2 6 hodin pracovní seminář PedF OSU Problematika nadaných žáků Senát PČR 5 hodin a studentů ve školách Integrativní vzdělávání žáků Univerzita Karlova 2 měsíce se SVP PedF UK Trestní odpovědnost 6 hodin Právo ve škole Mgr. Veselá 6 hodin Školní parlament 6 hodin Školní agresor 6 hodin Management školní třídy Univerzita Karlova 5 hodin PedF UK Zvládání problémových žáků Univerzita Karlova 5 hodin PedF UK Preventista řečové výchovy UJAK semestr Jak učit o normalizaci ÚSTR 6 hodin Moderní dějiny nově Fraus 6 hodin Rozumíme penězům AISIS, o. s. 2 2 měsíce Finanční gramotnost ve výuce 3 5 hodin na. stupni Možnost podpory žáků v M Fraus 6 hodin Hrajeme si v M Descartes 6 hodin Genetická metoda čtení a Fraus 5 6 hodin psaní Písmo Comenia script Univerzita Karlova 4 6 hodin PedF UK Čeština nás baví Descartes 6 hodin

7 Geogebra Univerzita Karlova 5 hodin MFF UK Writing Stories Oxford UP 5 hodin America Today EduCity 6 hodin Acitivities which never or Descartes 6 hodin hardly fail to work Can we learn from each other Fulbright 6 hodin Commission, Am. Centre Hry a kreativita v hodinách Descartes 6 hodin francouzštiny Bakaláři Služby škole MB 2 6 hodin Spisová služba ve školách a Fakta, s. r. o. 6 hodin ŠZ Správní řízení Fakta, s. r. o. 6 hodin Jak správně sestavit školní Fakta, s. r. o. 6 hodin řád Celkem x 86 x - doplnění a rozšíření odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/24 Sb.), případně absolvovali managerské či jiné studium Zaměření a druh studia * Škola Počet účastníků Pedagogické minimum Univerzita Karlova - FF UK Postgraduální studium Univerzita Karlova - PedF UK 2 primární pedagogiky Rozšiřující studium Aj Univerzita Karlova - PedF UK Doplnění kvalifikace magisterské studium SPPG, Fj, M, primární pedagogika Univerzita Karlova - PedF UK 4 Funkční studium řídících pracovníků ve školství Fakta, s. r. o. Specializační studium pro metodiky prevence PPP pro Prahu, 2 a 4 Specializačního studium pro koordinátory tvorby ŠVP Abeceda, o. s. Celkem x * studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např.ict, prevence SPJ) studium k prohloubení odborné kvalifikace Pedagogové ZŠ se aktivně účastní DVPP dle svých plánů osobního rozvoje, pravidelně dochází k předávání zkušeností z DVPP, archivujeme doporučení, stručné anotace účastníků. Preferujeme DVPP vycházejí z priorit ŠVP práce s nadanými žáky, rozvoj profesních dovedností v pedagogických i odborných oblastech, interaktivní tabule apod.

8 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu 2 22 I.pololetí celý rok I.pololetí 23726, ,2 2496, , ,7 2289,4 7,8 683,5 27, 4243, 4995,7 5282,7 3853,7 3839,2 424,2 389,3 56,5 58,5 Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 2 se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků z poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Hlavního města Prahy a Městské části Praha o.242,7 Kč na ,9 Kč a nepedagogických o,- Kč na 4.995,7 Kč měsíčně. 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost (změny proti předešlému roku ve vybavenosti nábytkem, novými odbornými učebnami, učebními pomůckami, výpočetní technikou, provedené větší opravy a rekonstrukce aj.) Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 22 interaktivních tabulí, 26 dataprojektorů, 24 počítačů v pracovně výpočetní techniky. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy, mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. Budova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. Škola disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Rekonstrukcí během posledních prázdnin byla vybavenost obohacena o dvě interaktivní tabule včetně příslušenství. Nově byla vybudovaná relaxační místnost v suterénních prostorách budovy. V některých učebnách I. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení. Byla dokončena výměna zámků a nahrazena čipovým systémem. Během letních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce školního dvora, kde došlo nejen k výměně povrchu, ale i vybudování nových herních prvků. Interiér školy byl kompletně vymalován včetně několika tříd.

9 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu I.stupeň běžné třídy I.stupeň speciální třídy II.stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy průměr za I.a II.stupeň běžných tříd 26,8 25,5 26 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV (nabídka tříd s rozšířeným vyučováním vybraných vzdělávacích oborů) Anglický jazyk je vyučován již od. ročníku v. a 2. třídě v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně, 2. cizí jazyk je vyučován od 6. ročníku. Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků na. stupni je realizován cestou obohacování učiva ve stejné hodinové dotaci jako v kmenových třídách. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře)

10 Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k (v komentáři uvést zkušenosti s integrací, spoluprací s občanskými sdruženími, PPP, SPC atd., případně informace o zřízení funkce asistenta pedagoga a dalších aktivitách školy na tomto úseku) Do celkového počtu integrovaných žáků je započteno i 63 integrovaných žáků mimořádně nadaných. Naše škola má dlouholeté zkušenosti s integrací dětí s vývojovými poruchami učení i s integrací dětí s mentálním handicapem. Již šestým rokem také integrujeme mimořádně nadané žáky. Naším cílem je vytvořit všem dětem optimální podmínky pro vzdělávání. Intenzivně spolupracujeme s PPP pro Prahu, 2 a 4, jejíž pracovnice nám poskytují podporu při integraci dětí s vývojovými poruchami učení a mimořádně nadaných žáků. Dalšími organizacemi, které nám poskytují konzultace pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků jsou PPP Modřany a Centrum Nadání, o.s. Pomoc pro optimální zařazení mentálně handicapované dívky nám poskytuje SPC Vertikála a občanské sdružení Rytmus. Na základě doporučení odborného pracoviště je zřízena funkce asistenta pedagoga. Asistenti pedagoga působí u několika žáků. - speciální třídy (pokud jsou zřízeny pro jaké druhy postižení) Speciální třídy nebyly ve škole otevřeny b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída (zkušenosti s přípravnou třídou, s dalším začleňováním žáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí do základní školy) Děti ze sociálně znevýhodněných rodin se snažíme zapojit do programů individuální péče. Vyhledáváme pro ně náplň volného času. Zapojujeme je do grantových projektů. Pro žáky s jiným mateřským jazykem pořádáme jako volnočasovou aktivitu kurzy češtiny pro cizince vedené našimi pedagogy i externími lektory. Spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při ÚMČ Prahy a PPP. Pro žáky prvního ročníku pořádáme po zápisu v jarních měsících Školu nanečisto. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných žáků (MNŽ) na. stupni ZŠ kontinuálně od Program je založený na zařazení skupinky MNŽ do běžných tříd. V průběhu výuky jsou žáci vyčleňováni na některé hodiny a předměty. Pilíři tohoto programu je etická výchova, výuka cizích jazyků již od. ročníku a vyčlenění MNŽ na některé předměty. V. a 2. ročníku je kladen důraz na rozvoj dovedností v oblastech matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Ve 3. ročníku je vzhledem ke vzdělávacímu

11 obsahu upřednostňována nauka o světě a vzhledem k odlišným vstupním znalostem jednotlivých žáků i výuka informatiky. 4. a 5. ročník se pak soustřeďuje na odbornou výuku předmětů matematika a český jazyk. Tento typ výuky má přispět k prohlubování badatelských dovedností žáků a cíleně je vést ke zvládání obtížnějších učebních strategií. Žáci jsou v rámci programu vyučováni na základě Školního vzdělávacího programu ŠANce, školní koncepce vzdělávání mimořádně nadaných žáků a individuálních vzdělávacích plánů. Výuka je zajišťována kvalifikovanými zkušenými pedagogy-elementaristy (v rolích třídních učitelů kmenových tříd), zvláště proškolenými pedagogy (ve vedení segregovaných skupin mimořádně nadaných žáků), dalšími odborníky ve svých oborech (certifikovaní lektoři etické výchovy, učitelé cizích jazyků, vyučující 2. stupně ZŠ a gymnázia,...) a specialisty (výchovný poradce, speciální pedagog, poradenský psycholog a pod.). Celý program je spoluvytvářen a monitorován Centrem nadání, které se též zabývá vzděláváním a volnočasovými aktivitami MNŽ, stejně jako podporou rodin s mimořádně nadanými dětmi i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti výuky mimořádně nadaných. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu, 2 a 4 a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Přínosem vyčleňování MNŽ v rámci programu je například možnost individuálního přístupu, práce v malých skupinách, nebo rozšířené studijní možnosti podle schopností žáků, vytváření konkurenčního prostředí, častější zařazování projektů, prezentací a her do výuky, popřípadě rychlejší tempo vzdělávání. Pedagogové pracují s dětmi širokou škálou aktivizujících metod a zaměřují se na rozvoj potenciálu a schopností dětí. Integrace ve vrstevnické skupině je naopak přínosem díky rozvoji spolupráce žáků ve větším kolektivu, rozvoji sociálních vazeb a možnosti srovnání se spolužáky. MNŽ se zároveň učí přizpůsobit ostatním spolužákům. 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 22/23 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 22/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem : 57 přijato celkem : 3 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem

12 b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem : 2 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé 4 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem církevní soukromé c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : 2 v nižším ročníku : 9. Chování žáků a zameškané hodiny (klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny) Zameškané školní rok 2/2 školní rok 2/22 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem snížené stupně z chování: 2. stupeň 8x (3 žáci v. pololetí, 5 žáků ve 2. pololetí) 3. stupeň 2x (oba žáci ve 2. pololetí školního roku). Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II.pololetí /2) počet žáků % prospěli: I.stupeň 288,% II.stupeň 99 97,% z toho s vyznamenáním 277 7,% neprospěli: I.stupeň II.stupeň 2,5% nehodnoceni: I.stupeň 3,77% II.stupeň,26%

13 Celkový průměr 2.pololetí /2 I.stupeň,4 II.stupeň,82 celkem,42 (v textu lze doplnit další údaje o vzdělávání žáků, porovnání s předchozím rokem, výsledky různých testů, důvody nehodnocení aj.). Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení počet žáků Školní družina 7 2 Školní klub Pro žáky. až 4. třídy je určena školní družina, která je otevřena denně od 6.3 hodin do 8. hodin. Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o naši školu žádáme pro příští školní rok o navýšení kapacity školní družiny na 3 žáků. Akce školní družiny: V letošním školním roce 2/22 zůstal počet oddělení i vychovatelů stejný jako minulý rok. Družina měla zcela naplněnou kapacitu stejně jako v předchozím roce a díky aktivitě rodičů a vedení školy úspěšně navázal na družinu i Zelený klub. Na výchovné činnosti žáků chodících do naší školní družiny se podílelo celkem 8 vychovatelů. Do činnosti ŠD byli zapojeni i žáci s individuálním vzdělávacím programem a to nejen žáci mimořádně nadaní, ale i žáci s různým zdravotním postižením. Na začátku letošního školního roku měli poprvé možnost naši prvňáčci pomocí pohádkové trasy projít se svými vychovateli školu a seznámit se tak s nejčastěji používanými místnostmi ve škole. V letošním roce jsme úspěšně absolvovali první ročník Družinového jarmarku. Děti ze školní družiny vyrobily množství předmětů, které během celého odpoledne prodávaly. Vybrali jsme skoro,-, které půjdou z poloviny pro nevidomé lidi na sdružení Světluška a z poloviny do Nadačního fondu naší základní školy a tedy zpět k žákům naší školy. Stejně jako i v minulých letech chodí naši vychovatelé s žáky pravidelně po celou zimu bruslit na hřiště Na Františku. Kromě této báječné akce jsme absolvovali 24 příležitostných akcí během celého letošního školního roku (akce MČ Praha, divadla, kina, sportovní dny, knihovna ). V příštím roce se chceme zaměřit na další ročník Družinového jarmarku, zpříjemnit rozloučení žáků čtvrtých ročníků se školní družinou pomocí pamětního listu individuálně zpracovaného pro každého žáka a vylepšit uvítací pohádkové putování po škole našim prvňáčkům.

14 2. Školní a závodní stravování Školní a závodní stravování je zajišťováno samostatným právním subjektem, který má pronajatou část budovy školy. Dozor je zajišťován zaměstnankyní školní jídelny. J+J školní jídelny, s.r.o. Bezručova Říčany Téměř každý den byl výběr ze čtyř druhů jídel. Obědy se mohly objednávat přes internet nebo přímo v jídelně. K byla s firmou ukončena spolupráce a bude vypsáno na obsazení provozovny výběrové řízení. Ve škole je instalován jeden automat na mléčné svačiny a tři automaty na pití a drobné občerstvení. Škola se přihlásila do projektu Ovoce do škol. Vzhledem k problémům s kvalitou dodávky, změnila dodavatele a tento rok proběhl program bez problémů. 3. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy *) 3 7 z toho do zahraničí 3 7 ŠVP 265 lyžařské kurzy 4 24 z toho do zahraničí ( v textu lze doplnit zhodnocení) *) Vzdělávací výjezdy do zahraničí byly ve školním roce 2/22 realizovány ve spolupráci s Gymnáziem prof. Jana Patočky 4. Poradenské služby školy Služby školního poradenského pracoviště zajišťovala v tomto školním roce výchovná poradkyně, školní speciální pedagožka a školní metodička primární prevence. V oblasti výchovného poradenství škola intenzivně spolupracuje s PPP pro Prahu, 2 a 4. Poradenská psycholožka PhDr. Pavla Picková s námi spolupracovala jak v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tak v oblasti volby povolání a kariérového poradenství pro žáky 9. ročníku. Péče o mimořádně nadané žáky byla ze strany poradny zajišťována rovněž PhDr. Pavlou Pickovou. Výchovná poradkyně spolu s vedením školy jednala s rodiči žáků s výukovými a výchovnými obtížemi. V několika případech i za účasti PaedDr. Daniely Švancarové, speciální pedagožky poradenského zařízení pro Prahu,2 a 4. Několik jednání bylo vedeno opakovaně. Škola ve školním roce 2/22 řešila výchovné problémy a absenci žákyně 7. ročníku, řešení probíhalo ve spolupráci s odborem péče o děti a mládež příslušného obecního úřadu a Policii ČR. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. Poradenství k volbě povolání bylo v tomto školním roce velmi úzce propojeno s výukou vzdělávacího obsahu Svět práce ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu, 2 a 4 byla žákům 9. ročníku umožněna účast na profitestech, které realizuje již zmíněná poradna. Významnou složkou činnosti poradce pro volbu povolání byla spolupráce se žáky i rodiči při administrativě spojené s přijímacím řízením na

15 střední školy. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. Poradenství k volbě povolání bylo v tomto školním roce velmi úzce propojeno s výukou vzdělávacího obsahu Svět práce ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu, 2 a 4 byla žákům 9. ročníku umožněna účast na profitestech, které realizuje již zmíněná poradna. Významnou složkou činnosti poradce pro volbu povolání byla spolupráce se žáky i rodiči při administrativě spojené s přijímacím řízením na střední školy. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. 5. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) Polytechnická výchova je realizována především v zájmových kroužcích řezbářská dílna, vaření, ale i v pracovních činnostech. Jednotlivé druhy činností jsou limitovány materiálním a personálním zázemím. Polytechnická výchova má v dětech prohlubovat znalost mnohých technologických postupů, formovat jejich zručnost a v neposlední řadě u nich budovat vztah k manuálním činnostem. 6. Prevence rizikového chování ( sociálně-patologických jevů) Základní škola Náměstí Curieových má vypracovaný minimální preventivní program (MPP). V programu jsou zahrnuty akce pro jednotlivé třídy, akce pro pedagogy a akce pro rodiče. Součástí MPP je také etická výchova. Výčet jednotlivých akcí je uveden níže. S prevencí rizikových patologických jevů nám pomáhají různé organizace (Městská policie, Prak, atd.). Díky grantům od MČ Praha jsou akce lépe přístupné našim žákům. Právní povědomí pro učitele (pedagogy) městská policie V rámci dvouhodinové přednášky byli učitelé seznámeni se zákony, kterými se musí řídit. Dále byli seznámeni s prací OSPODu (kdy se na mě obrátit, jak pracují, atd.). Na ukázkách konkrétních příkladů byl ukázán postup v různých situacích. MUDr. Jiří Presl Návykové látky kolem nás Jedná se o pořad primární protidrogové prevence založený na interakci mezi MUDr. Jiřím Preslem a žáky. Pořad pokrývá celou oblast rizikových návykových látek (drogy, alkohol, cigarety), poskytuje základní informace o závislostech na legálních a ilegálních drogách, o diagnostice a možnostech pomoci. Pořad poskytuje informace i v návazných oblastech jako je kriminalita a sex a základem pořadu je diskuze se studenty. Studenti si mohou připravit dotazy i anonymní formou, které lze předat při vstupu pořadateli nebo vhodit do přichystané a označené krabice. Programu se zúčastnil celý druhý stupeň. Správné chování se psem městská policie Program byl dlouhý cca 45 min (jedna vyučovací hodina) a byl zaměřen na chování lidí ke svým domácím mazlíčkům, ale také jak se zachovat v případě, že by žáky napadl pes.

16 Program byl rozdělen na dvě části. První část byla věnována filmu o psech. Na tento film navázala diskuze a shrnutí. Bezpečná vzdálenost městská policie Pořad byl dlouhý 45 min (jedna vyučovací hodina). Program se zabýval pojmem Bezpečná vzdálenost. Žákům bylo vysvětleno co to je a proč je nutné tuto vzdálenost dodržovat. Pořad byl rozdělen na dvě části. První část byla věnována filmu o chlapci, který byl unesen cizím mužem. Na film navazovala diskuze s návrhy správného chování a závěrem z celého pořadu. Specializační studium metodik prevence Studium je zaměřeno na funkci školního metodika prevence. Studium je dvouleté se závěrečnou zkouškou a odevzdáním závěrečné práce na dané téma. V rámci studia je zahrnuta i 2 hodinová praxe v různých zařízeních jako např. v dětských domovech nebo v diagnostických ústavech. Studium probíhá v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu, 2 a 4. Návštěva služebny městské policie (Hroznová 5, Praha ) Žáci prvních tříd navštívili služebnu městské policie v Praze. Podívali se do těchto prostor, viděli koně městské policie. Dozvěděli se zajímavosti o této služebně. Ajax Tento projekt byl zaměřen na prevenci v oblasti drog, dopravní výchovy (cyklistika, vybavení kola, atd.), šikany, alkoholismu a nikotinismu (všeobecně o závislostech), komunikaci na ulici s cizími lidmi, řešením konfliktů, návštěvy služebny v Bartolomějské ulici v Praze Tento projekt probíhal celý školní rok. Etika (nepovinný předmět) Denisa Horáčková Zdravý životní styl (celodenní projekt). pomoc Žáci čtvrtých tříd si osvojili pomoc svým kamarádům v případě nějakého úrazu. Chemie kolem nás Tohoto programu se zúčastnili osmá a devátá třída a skupina nadaných žáků čtvrté a páté třídy. Žákům byla jednoduchými pokusy ukázána chemie kolem nás. Projekt realizovala VŠCHT. Věda v ulicích Programu se zúčastnila skupina nadaných žáků čtvrté a páté třídy. Program byl realizován v ulicích kolem VŠCHT. Žáci se seznámili se základy chemie, její užitečností, ale také respektem k tomuto oboru. Vánoční besídky a trhy, krajkářské trhy, výstava prací žáků ZŠ Curie Vánoční besídky a trhy, krajkářské trhy a výstava byli určeny rodičům. Čtení nejen pro maminky

17 I v tomto školním roce byl realizován tento projekt, tentokrát zaměřený na prarodiče. Prodram připravili učitelé prvního stupně. Zatancuj si s námi Žáci deváté třídy se rozloučili se studiem na naší základní škole. Programu se zúčastnili zaměstnanci školy, rodiče a příbuzní žáků. Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování pro. až 9. třídu stanovené MPP byly všechny splněny. Programy pro rodiče byly podle MPP splněny. Programy pro žáky stanovené v MPP byly splněny, ale velké téma o kouření a prevenci o kouření budou více splněny v nadcházejícím školním roce, kvůli dotaci na tyto projekty. Tyto projekty není možné financovat ze školních prostředků. Podle MPP nebyla splněna návštěva ve věznici v Ruzyni, a to z finančních důvodů a neplnění požadavku na věk dětí. Podle MPP nebyla splněna přednáška Pplk.. JUDr. Miloslav Dočekala o Islámu, světovému terorismu a kriminalitě určené pro 8. a 9. třídu, protože tento projekt se překrýval s projektem naší školy Zatancuj si s námi. 7. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce Všichni rodiče žáků obdrželi na počátku školního roku informativní list s podrobnými údaji o organizaci školního roku a důležitými informacemi o provozu školy. Rodiče využívali třídní schůzky a konzultační hodiny. Konzultační hodiny probíhají po telefonické domluvě. K informování veřejnosti využíváme i vitríny před školou. Zorganizovali jsme den otevřených dveří který se setkal s velkým ohlasem a spokojeností rodičů jak s informacemi od vedení školy, tak s návštěvami v hodinách, prohlídkou školy, ale i s nabídkou na příští školní rok. Zajišťovali jsme vlastní internetovou prezentaci školy která byla hojně navštěvována. Organizujeme pro děti z mateřských škol program na seznámení se školou Kouzelná škola a Školu nanečisto po zápise pro budoucí prvňáčky. Prvňáčci a jejich rodiče byli přijati dne 3.22 na Staroměstské radnici, kde obdrželi z rukou pana starosty své první vysvědčení. 8. Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích Naši žáci se pod vedením svých pedagogů zapojují do práce na projektech Finanční gramotnost, spolupracujeme se sdružením Tereza, naši žáci se účastní soutěží v různých oborech školní i zájmové činnosti, organizovaných MČ Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, MŠMT, Mensa ČR ad.

18 Těmito soutěžemi či projekty ve školním roce byly: Olympiáda v dějepise Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce Biologická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Olympiáda v zeměpise Pražský globus Pražské poetické setkání Genius logicus Mladý Pythagoras Olympiáda v angl. jazyce Coca Cola Cup MC Donalds Cup Vybíjená Kopaná Florbal Lední hokej Logická olympiáda Projekty Měst. knihovny Mladý Demosthenes Prezentační aktivity Kouzelná škola, Klub rodičů nadaných dětí, Konference MNŽ, Narozeniny madame Curie, Dny otevřených dveří, prezentace integrace, Čtení nejen pro maminky, Krajkářské trhy, Noc s Andersenem, Škola nanečisto, Dvorní slavnosti Zájmová činnost školy škola sama či ve spolupráci s dalšími realizátory volnočasových aktivit poskytuje širokou škálu mimoškolních aktivit - např. sportovní hry, florbal, etická výchova, flétna, kytara, sbor Cukrátka, keramika, klávesové nástroje, kytara, ruský jazyk, přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SŠ, laboratorní hrátky, řezbářský kroužek 9. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Spolupracujeme s občanským sdružením META, které řeší adaptaci cizinců v českých školách. Práce našich žáků byly zaslány i do řady významných projektů. Výjezdy do NSR, Anglie jsou na škole tradicí a vyvrcholením výuky cizích jazyků běhen školního roku. Cílem je nejen jazykové obohacování, ale i kontakt s dětmi z jiných států a kultur. Navazují přátelství, která ovlivňují jejich životní zkušenosti a postoje. Na základě nabídky programů školy, vlastní práce a prezentace se nám opět podařilo zvýšit počet žáků školy. Pracujeme neustále na vyhodnocování profilu školy a jeho zdokonalování. Iniciativně vyhledáváme nové možnosti a příležitosti.

19 2. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků k počet žáků k 3.9.2* počet žáků k a) ze států EU celkem : v tom: Slovensko Bulharsko Velká Británie Německo b) z ostatních států celkem v tom: Afgánistán Rusko Bělorusko 3 Chorvatsko --- Čína Izrael 2 2 Kazachstán Ukrajina 9 9 Sýrie USA Vietnam 2 2 Celkem a) + b) * dle statistických zahajovacích výkazů 2. Environmentální výchova, ekologické aktivity Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Vyučující přírodopisu spolupracují nejen s dalšími vyučujícími na I. i II. stupni, ale i organizacemi, které tuto problematiku mají jako hlavní obor. Enviromentální výchova je zařazována přímo do výuky (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občanství, výtvarná výchova aj.), kdy probíhá průběžně, ale časté jsou i přímé ekologické akce a projekty. V průběhu celého školního roku probíhal sběr papíru a sběr baterií.

20 22. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je jako průřezové téma pevnou součástí výuky dle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání ŠANce od Velký podíl na vzdělávání našich žáků v této oblasti má výuka etické výchovy, realizovaná soustavně již od roku 999, převážně díky podpoře MČ Praha. Vzhledem k bohatému národnostnímu složení žáků v jednotlivých třídách využíváme realizaci multikulturní výchovy prostřednictvím jejich osobních prezentací. Multikulturní výchova byla zařazena především v českém jazyce, vlastivědě, zeměpise, dějepise, výchově k občanství a v hudební výchově. 23. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy Počet žáků k.9.2 k.9.22 celkem z toho nově přijatí Celkový počet žáků z toho : jiné MČ hl.m.prahy celkem v tom : Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha Praha Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 z toho : jiné kraje celkem a mimo území ČR V tom: Středočeský Liberecký mimo území ČR obce Středočeského kraje Bašť Beroun Brandýs nad Labem Čelákovice

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více