Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola nám. Curieových sídlo školy: nám. Curieových 2/886, Praha IČ : kontaktní spojení kancelář: fax: webové stránky: a) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č. j /24-2 ze dne 2. listopadu 24 s účinností od identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita 476 žáků školní družina IZO: 2 6 kapacita 2 žáků b) zřizovatel: Městská část Praha, Vodičkova 8, 5 68 Praha IČ : 634 d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od..994 s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) Jméno Funkce Telefonní kontakt Mgr. Libuše Vlková ředitelka školy Mgr. Tereza Martínková statutárního zástupkyně, zást. pro II.st. PaedDr. Iveta Bassyová výchovná poradkyně, zást. pro I. st. Mgr. Anna Vyhnálková vedoucí školní družiny Ludmila Kofroňová hospodářka Mgr. Michal Krátký ekonom Mgr. Jana Scheinostová koordinátor ICT Mgr. Lucie Jiráková protidrogový koordinátor

3 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje občanskou etickou, hudební, výtvarnou, pracovní, dopravní, zdravotní, sexuální, protidrogovou, tělesnou a environmentální (ekologickou) výchovu žáků. Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima. Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském diskusním fóru. Školní prostředí a klima je velmi příjemné. Bohatá květinová výzdoba, výstavky výtvarných prací a projektů žáků na chodbách. Mléčný a nápojový automat, čistota, pěkné kmenové i špičkově vybavené odborné učebny, partnerský přístup k žákům, což potvrzují nejen spokojení rodiče a žáci, ale i nejrůznější návštěvníci školy, trvale zvyšuje zájem o školu. Školní vzdělávací program je tak úspěšně naplňován s respektem k nadaným i k slabším žákům. Výuka anglického jazyka probíhá od. a 2. ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky. Od šestého ročníku nabízíme ve třídních skupinách výuku druhého cizího jazyka (NJ, FrJ, Šj). Zbývající skupina má sportovní hry a přírodovědná praktika. Všichni žáci II. stupně mají většinu předmětů společně ve třídách příslušného ročníku, do skupin se dělí pouze na výuku dle specializace. Škola dále zajišťuje a nabízí: - péče o mimořádně nadané žáky na. stupni - koncepční minimální preventivní program pro žáky od. do 9. ročníku (např. Ajaxův zápisník ve 2. ročníku, kurzy zdravého životního stylu ve 4. a 5. ročníku, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky ročníku sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky ročníku) - pro žáky. a 2. tříd plavecký výcvik a pro žáky 7. ročníku lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku - školy v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy - bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi i z vlastních řad pedagogů Součástí školy je školní družina, která má 7 oddělení, školní knihovna s PC a s připojením na internet. V budově školy sídlí tři ročníky Gymnázia prof. Jana Patočky.

4 Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době. Pedagogický sbor je stabilizovaný a kvalifikovaný. Věkový průměr pedagogického sboru je 37 let. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni muži, začínající i zkušení pedagogičtí pracovníci. Od září 27 probíhá výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro který byl schválen název ŠANce. Tento školní program byl projednán Školskou radou a výuka ve školním roce 2/22 podle něho probíhala ve všech ročnících. 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k přepočt.prac. k , ,65 8 6,49 9 6,556 nepedagogičtí celkem 4 4, ,344 celkem 49 36, ,49 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do a celkem let let let let let více let počet pedagogů (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů 37,7 28,9 2 6,7 6,7 % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 37,3 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 4 žen a 5 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 6 37,2% 2,33% II.stupeň 3 3,23% 3 6,97% vychovatelé 3 6,97% 5,54% Asistent pedagoga 2 4,65%

5 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací fyzické osoby jazyk celkem z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem Aj 6 3,227 Nj,49 Fj,36 ŠJ,36 Rj ostatní vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět.stupeň 2.stupeň 2.stupeň.stupeň 2.stupeň Aj 286 Nj 49 Fj 2 ŠJ 8 Rj ostatní e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2/22 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia : noví absolventi odchody zaměstnanců 8 ukončení pracovní smlouvy Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců : - odchod do starobního důchodu osob - odchod ve zkušební době osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 7 osob (z toho zástupy na nemocné pedagogy osob) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob (případně jiné důvody) Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : - ze zdravotních důvodů osoba - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osob

6 (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osob) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob (případně jiné důvody) f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/24 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Průměrná délka DVPP na pedagoga První pomoc pro pedagogy Kurzy první pomoci 42 4 hodiny Pedagogická intervence Univerzita Karlova 4 hodiny FF UK Vzdělávání nadaných žáků ZŠ Zlín hodin Malenovice Učíme nadané žáky. Ostravská univerzita 2 6 hodin pracovní seminář PedF OSU Problematika nadaných žáků Senát PČR 5 hodin a studentů ve školách Integrativní vzdělávání žáků Univerzita Karlova 2 měsíce se SVP PedF UK Trestní odpovědnost 6 hodin Právo ve škole Mgr. Veselá 6 hodin Školní parlament 6 hodin Školní agresor 6 hodin Management školní třídy Univerzita Karlova 5 hodin PedF UK Zvládání problémových žáků Univerzita Karlova 5 hodin PedF UK Preventista řečové výchovy UJAK semestr Jak učit o normalizaci ÚSTR 6 hodin Moderní dějiny nově Fraus 6 hodin Rozumíme penězům AISIS, o. s. 2 2 měsíce Finanční gramotnost ve výuce 3 5 hodin na. stupni Možnost podpory žáků v M Fraus 6 hodin Hrajeme si v M Descartes 6 hodin Genetická metoda čtení a Fraus 5 6 hodin psaní Písmo Comenia script Univerzita Karlova 4 6 hodin PedF UK Čeština nás baví Descartes 6 hodin

7 Geogebra Univerzita Karlova 5 hodin MFF UK Writing Stories Oxford UP 5 hodin America Today EduCity 6 hodin Acitivities which never or Descartes 6 hodin hardly fail to work Can we learn from each other Fulbright 6 hodin Commission, Am. Centre Hry a kreativita v hodinách Descartes 6 hodin francouzštiny Bakaláři Služby škole MB 2 6 hodin Spisová služba ve školách a Fakta, s. r. o. 6 hodin ŠZ Správní řízení Fakta, s. r. o. 6 hodin Jak správně sestavit školní Fakta, s. r. o. 6 hodin řád Celkem x 86 x - doplnění a rozšíření odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/24 Sb.), případně absolvovali managerské či jiné studium Zaměření a druh studia * Škola Počet účastníků Pedagogické minimum Univerzita Karlova - FF UK Postgraduální studium Univerzita Karlova - PedF UK 2 primární pedagogiky Rozšiřující studium Aj Univerzita Karlova - PedF UK Doplnění kvalifikace magisterské studium SPPG, Fj, M, primární pedagogika Univerzita Karlova - PedF UK 4 Funkční studium řídících pracovníků ve školství Fakta, s. r. o. Specializační studium pro metodiky prevence PPP pro Prahu, 2 a 4 Specializačního studium pro koordinátory tvorby ŠVP Abeceda, o. s. Celkem x * studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např.ict, prevence SPJ) studium k prohloubení odborné kvalifikace Pedagogové ZŠ se aktivně účastní DVPP dle svých plánů osobního rozvoje, pravidelně dochází k předávání zkušeností z DVPP, archivujeme doporučení, stručné anotace účastníků. Preferujeme DVPP vycházejí z priorit ŠVP práce s nadanými žáky, rozvoj profesních dovedností v pedagogických i odborných oblastech, interaktivní tabule apod.

8 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu 2 22 I.pololetí celý rok I.pololetí 23726, ,2 2496, , ,7 2289,4 7,8 683,5 27, 4243, 4995,7 5282,7 3853,7 3839,2 424,2 389,3 56,5 58,5 Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 2 se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků z poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Hlavního města Prahy a Městské části Praha o.242,7 Kč na ,9 Kč a nepedagogických o,- Kč na 4.995,7 Kč měsíčně. 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost (změny proti předešlému roku ve vybavenosti nábytkem, novými odbornými učebnami, učebními pomůckami, výpočetní technikou, provedené větší opravy a rekonstrukce aj.) Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 22 interaktivních tabulí, 26 dataprojektorů, 24 počítačů v pracovně výpočetní techniky. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy, mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. Budova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. Škola disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Rekonstrukcí během posledních prázdnin byla vybavenost obohacena o dvě interaktivní tabule včetně příslušenství. Nově byla vybudovaná relaxační místnost v suterénních prostorách budovy. V některých učebnách I. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení. Byla dokončena výměna zámků a nahrazena čipovým systémem. Během letních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce školního dvora, kde došlo nejen k výměně povrchu, ale i vybudování nových herních prvků. Interiér školy byl kompletně vymalován včetně několika tříd.

9 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu I.stupeň běžné třídy I.stupeň speciální třídy II.stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy průměr za I.a II.stupeň běžných tříd 26,8 25,5 26 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV (nabídka tříd s rozšířeným vyučováním vybraných vzdělávacích oborů) Anglický jazyk je vyučován již od. ročníku v. a 2. třídě v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně, 2. cizí jazyk je vyučován od 6. ročníku. Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků na. stupni je realizován cestou obohacování učiva ve stejné hodinové dotaci jako v kmenových třídách. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře)

10 Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k (v komentáři uvést zkušenosti s integrací, spoluprací s občanskými sdruženími, PPP, SPC atd., případně informace o zřízení funkce asistenta pedagoga a dalších aktivitách školy na tomto úseku) Do celkového počtu integrovaných žáků je započteno i 63 integrovaných žáků mimořádně nadaných. Naše škola má dlouholeté zkušenosti s integrací dětí s vývojovými poruchami učení i s integrací dětí s mentálním handicapem. Již šestým rokem také integrujeme mimořádně nadané žáky. Naším cílem je vytvořit všem dětem optimální podmínky pro vzdělávání. Intenzivně spolupracujeme s PPP pro Prahu, 2 a 4, jejíž pracovnice nám poskytují podporu při integraci dětí s vývojovými poruchami učení a mimořádně nadaných žáků. Dalšími organizacemi, které nám poskytují konzultace pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků jsou PPP Modřany a Centrum Nadání, o.s. Pomoc pro optimální zařazení mentálně handicapované dívky nám poskytuje SPC Vertikála a občanské sdružení Rytmus. Na základě doporučení odborného pracoviště je zřízena funkce asistenta pedagoga. Asistenti pedagoga působí u několika žáků. - speciální třídy (pokud jsou zřízeny pro jaké druhy postižení) Speciální třídy nebyly ve škole otevřeny b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída (zkušenosti s přípravnou třídou, s dalším začleňováním žáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí do základní školy) Děti ze sociálně znevýhodněných rodin se snažíme zapojit do programů individuální péče. Vyhledáváme pro ně náplň volného času. Zapojujeme je do grantových projektů. Pro žáky s jiným mateřským jazykem pořádáme jako volnočasovou aktivitu kurzy češtiny pro cizince vedené našimi pedagogy i externími lektory. Spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při ÚMČ Prahy a PPP. Pro žáky prvního ročníku pořádáme po zápisu v jarních měsících Školu nanečisto. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných žáků (MNŽ) na. stupni ZŠ kontinuálně od Program je založený na zařazení skupinky MNŽ do běžných tříd. V průběhu výuky jsou žáci vyčleňováni na některé hodiny a předměty. Pilíři tohoto programu je etická výchova, výuka cizích jazyků již od. ročníku a vyčlenění MNŽ na některé předměty. V. a 2. ročníku je kladen důraz na rozvoj dovedností v oblastech matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Ve 3. ročníku je vzhledem ke vzdělávacímu

11 obsahu upřednostňována nauka o světě a vzhledem k odlišným vstupním znalostem jednotlivých žáků i výuka informatiky. 4. a 5. ročník se pak soustřeďuje na odbornou výuku předmětů matematika a český jazyk. Tento typ výuky má přispět k prohlubování badatelských dovedností žáků a cíleně je vést ke zvládání obtížnějších učebních strategií. Žáci jsou v rámci programu vyučováni na základě Školního vzdělávacího programu ŠANce, školní koncepce vzdělávání mimořádně nadaných žáků a individuálních vzdělávacích plánů. Výuka je zajišťována kvalifikovanými zkušenými pedagogy-elementaristy (v rolích třídních učitelů kmenových tříd), zvláště proškolenými pedagogy (ve vedení segregovaných skupin mimořádně nadaných žáků), dalšími odborníky ve svých oborech (certifikovaní lektoři etické výchovy, učitelé cizích jazyků, vyučující 2. stupně ZŠ a gymnázia,...) a specialisty (výchovný poradce, speciální pedagog, poradenský psycholog a pod.). Celý program je spoluvytvářen a monitorován Centrem nadání, které se též zabývá vzděláváním a volnočasovými aktivitami MNŽ, stejně jako podporou rodin s mimořádně nadanými dětmi i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti výuky mimořádně nadaných. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu, 2 a 4 a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Přínosem vyčleňování MNŽ v rámci programu je například možnost individuálního přístupu, práce v malých skupinách, nebo rozšířené studijní možnosti podle schopností žáků, vytváření konkurenčního prostředí, častější zařazování projektů, prezentací a her do výuky, popřípadě rychlejší tempo vzdělávání. Pedagogové pracují s dětmi širokou škálou aktivizujících metod a zaměřují se na rozvoj potenciálu a schopností dětí. Integrace ve vrstevnické skupině je naopak přínosem díky rozvoji spolupráce žáků ve větším kolektivu, rozvoji sociálních vazeb a možnosti srovnání se spolužáky. MNŽ se zároveň učí přizpůsobit ostatním spolužákům. 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 22/23 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 22/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem : 57 přijato celkem : 3 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem

12 b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem : 2 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé 4 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem církevní soukromé c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : 2 v nižším ročníku : 9. Chování žáků a zameškané hodiny (klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny) Zameškané školní rok 2/2 školní rok 2/22 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem snížené stupně z chování: 2. stupeň 8x (3 žáci v. pololetí, 5 žáků ve 2. pololetí) 3. stupeň 2x (oba žáci ve 2. pololetí školního roku). Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II.pololetí /2) počet žáků % prospěli: I.stupeň 288,% II.stupeň 99 97,% z toho s vyznamenáním 277 7,% neprospěli: I.stupeň II.stupeň 2,5% nehodnoceni: I.stupeň 3,77% II.stupeň,26%

13 Celkový průměr 2.pololetí /2 I.stupeň,4 II.stupeň,82 celkem,42 (v textu lze doplnit další údaje o vzdělávání žáků, porovnání s předchozím rokem, výsledky různých testů, důvody nehodnocení aj.). Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení počet žáků Školní družina 7 2 Školní klub Pro žáky. až 4. třídy je určena školní družina, která je otevřena denně od 6.3 hodin do 8. hodin. Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o naši školu žádáme pro příští školní rok o navýšení kapacity školní družiny na 3 žáků. Akce školní družiny: V letošním školním roce 2/22 zůstal počet oddělení i vychovatelů stejný jako minulý rok. Družina měla zcela naplněnou kapacitu stejně jako v předchozím roce a díky aktivitě rodičů a vedení školy úspěšně navázal na družinu i Zelený klub. Na výchovné činnosti žáků chodících do naší školní družiny se podílelo celkem 8 vychovatelů. Do činnosti ŠD byli zapojeni i žáci s individuálním vzdělávacím programem a to nejen žáci mimořádně nadaní, ale i žáci s různým zdravotním postižením. Na začátku letošního školního roku měli poprvé možnost naši prvňáčci pomocí pohádkové trasy projít se svými vychovateli školu a seznámit se tak s nejčastěji používanými místnostmi ve škole. V letošním roce jsme úspěšně absolvovali první ročník Družinového jarmarku. Děti ze školní družiny vyrobily množství předmětů, které během celého odpoledne prodávaly. Vybrali jsme skoro,-, které půjdou z poloviny pro nevidomé lidi na sdružení Světluška a z poloviny do Nadačního fondu naší základní školy a tedy zpět k žákům naší školy. Stejně jako i v minulých letech chodí naši vychovatelé s žáky pravidelně po celou zimu bruslit na hřiště Na Františku. Kromě této báječné akce jsme absolvovali 24 příležitostných akcí během celého letošního školního roku (akce MČ Praha, divadla, kina, sportovní dny, knihovna ). V příštím roce se chceme zaměřit na další ročník Družinového jarmarku, zpříjemnit rozloučení žáků čtvrtých ročníků se školní družinou pomocí pamětního listu individuálně zpracovaného pro každého žáka a vylepšit uvítací pohádkové putování po škole našim prvňáčkům.

14 2. Školní a závodní stravování Školní a závodní stravování je zajišťováno samostatným právním subjektem, který má pronajatou část budovy školy. Dozor je zajišťován zaměstnankyní školní jídelny. J+J školní jídelny, s.r.o. Bezručova Říčany Téměř každý den byl výběr ze čtyř druhů jídel. Obědy se mohly objednávat přes internet nebo přímo v jídelně. K byla s firmou ukončena spolupráce a bude vypsáno na obsazení provozovny výběrové řízení. Ve škole je instalován jeden automat na mléčné svačiny a tři automaty na pití a drobné občerstvení. Škola se přihlásila do projektu Ovoce do škol. Vzhledem k problémům s kvalitou dodávky, změnila dodavatele a tento rok proběhl program bez problémů. 3. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy *) 3 7 z toho do zahraničí 3 7 ŠVP 265 lyžařské kurzy 4 24 z toho do zahraničí ( v textu lze doplnit zhodnocení) *) Vzdělávací výjezdy do zahraničí byly ve školním roce 2/22 realizovány ve spolupráci s Gymnáziem prof. Jana Patočky 4. Poradenské služby školy Služby školního poradenského pracoviště zajišťovala v tomto školním roce výchovná poradkyně, školní speciální pedagožka a školní metodička primární prevence. V oblasti výchovného poradenství škola intenzivně spolupracuje s PPP pro Prahu, 2 a 4. Poradenská psycholožka PhDr. Pavla Picková s námi spolupracovala jak v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tak v oblasti volby povolání a kariérového poradenství pro žáky 9. ročníku. Péče o mimořádně nadané žáky byla ze strany poradny zajišťována rovněž PhDr. Pavlou Pickovou. Výchovná poradkyně spolu s vedením školy jednala s rodiči žáků s výukovými a výchovnými obtížemi. V několika případech i za účasti PaedDr. Daniely Švancarové, speciální pedagožky poradenského zařízení pro Prahu,2 a 4. Několik jednání bylo vedeno opakovaně. Škola ve školním roce 2/22 řešila výchovné problémy a absenci žákyně 7. ročníku, řešení probíhalo ve spolupráci s odborem péče o děti a mládež příslušného obecního úřadu a Policii ČR. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. Poradenství k volbě povolání bylo v tomto školním roce velmi úzce propojeno s výukou vzdělávacího obsahu Svět práce ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu, 2 a 4 byla žákům 9. ročníku umožněna účast na profitestech, které realizuje již zmíněná poradna. Významnou složkou činnosti poradce pro volbu povolání byla spolupráce se žáky i rodiči při administrativě spojené s přijímacím řízením na

15 střední školy. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. Poradenství k volbě povolání bylo v tomto školním roce velmi úzce propojeno s výukou vzdělávacího obsahu Svět práce ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu, 2 a 4 byla žákům 9. ročníku umožněna účast na profitestech, které realizuje již zmíněná poradna. Významnou složkou činnosti poradce pro volbu povolání byla spolupráce se žáky i rodiči při administrativě spojené s přijímacím řízením na střední školy. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. 5. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) Polytechnická výchova je realizována především v zájmových kroužcích řezbářská dílna, vaření, ale i v pracovních činnostech. Jednotlivé druhy činností jsou limitovány materiálním a personálním zázemím. Polytechnická výchova má v dětech prohlubovat znalost mnohých technologických postupů, formovat jejich zručnost a v neposlední řadě u nich budovat vztah k manuálním činnostem. 6. Prevence rizikového chování ( sociálně-patologických jevů) Základní škola Náměstí Curieových má vypracovaný minimální preventivní program (MPP). V programu jsou zahrnuty akce pro jednotlivé třídy, akce pro pedagogy a akce pro rodiče. Součástí MPP je také etická výchova. Výčet jednotlivých akcí je uveden níže. S prevencí rizikových patologických jevů nám pomáhají různé organizace (Městská policie, Prak, atd.). Díky grantům od MČ Praha jsou akce lépe přístupné našim žákům. Právní povědomí pro učitele (pedagogy) městská policie V rámci dvouhodinové přednášky byli učitelé seznámeni se zákony, kterými se musí řídit. Dále byli seznámeni s prací OSPODu (kdy se na mě obrátit, jak pracují, atd.). Na ukázkách konkrétních příkladů byl ukázán postup v různých situacích. MUDr. Jiří Presl Návykové látky kolem nás Jedná se o pořad primární protidrogové prevence založený na interakci mezi MUDr. Jiřím Preslem a žáky. Pořad pokrývá celou oblast rizikových návykových látek (drogy, alkohol, cigarety), poskytuje základní informace o závislostech na legálních a ilegálních drogách, o diagnostice a možnostech pomoci. Pořad poskytuje informace i v návazných oblastech jako je kriminalita a sex a základem pořadu je diskuze se studenty. Studenti si mohou připravit dotazy i anonymní formou, které lze předat při vstupu pořadateli nebo vhodit do přichystané a označené krabice. Programu se zúčastnil celý druhý stupeň. Správné chování se psem městská policie Program byl dlouhý cca 45 min (jedna vyučovací hodina) a byl zaměřen na chování lidí ke svým domácím mazlíčkům, ale také jak se zachovat v případě, že by žáky napadl pes.

16 Program byl rozdělen na dvě části. První část byla věnována filmu o psech. Na tento film navázala diskuze a shrnutí. Bezpečná vzdálenost městská policie Pořad byl dlouhý 45 min (jedna vyučovací hodina). Program se zabýval pojmem Bezpečná vzdálenost. Žákům bylo vysvětleno co to je a proč je nutné tuto vzdálenost dodržovat. Pořad byl rozdělen na dvě části. První část byla věnována filmu o chlapci, který byl unesen cizím mužem. Na film navazovala diskuze s návrhy správného chování a závěrem z celého pořadu. Specializační studium metodik prevence Studium je zaměřeno na funkci školního metodika prevence. Studium je dvouleté se závěrečnou zkouškou a odevzdáním závěrečné práce na dané téma. V rámci studia je zahrnuta i 2 hodinová praxe v různých zařízeních jako např. v dětských domovech nebo v diagnostických ústavech. Studium probíhá v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu, 2 a 4. Návštěva služebny městské policie (Hroznová 5, Praha ) Žáci prvních tříd navštívili služebnu městské policie v Praze. Podívali se do těchto prostor, viděli koně městské policie. Dozvěděli se zajímavosti o této služebně. Ajax Tento projekt byl zaměřen na prevenci v oblasti drog, dopravní výchovy (cyklistika, vybavení kola, atd.), šikany, alkoholismu a nikotinismu (všeobecně o závislostech), komunikaci na ulici s cizími lidmi, řešením konfliktů, návštěvy služebny v Bartolomějské ulici v Praze Tento projekt probíhal celý školní rok. Etika (nepovinný předmět) Denisa Horáčková Zdravý životní styl (celodenní projekt). pomoc Žáci čtvrtých tříd si osvojili pomoc svým kamarádům v případě nějakého úrazu. Chemie kolem nás Tohoto programu se zúčastnili osmá a devátá třída a skupina nadaných žáků čtvrté a páté třídy. Žákům byla jednoduchými pokusy ukázána chemie kolem nás. Projekt realizovala VŠCHT. Věda v ulicích Programu se zúčastnila skupina nadaných žáků čtvrté a páté třídy. Program byl realizován v ulicích kolem VŠCHT. Žáci se seznámili se základy chemie, její užitečností, ale také respektem k tomuto oboru. Vánoční besídky a trhy, krajkářské trhy, výstava prací žáků ZŠ Curie Vánoční besídky a trhy, krajkářské trhy a výstava byli určeny rodičům. Čtení nejen pro maminky

17 I v tomto školním roce byl realizován tento projekt, tentokrát zaměřený na prarodiče. Prodram připravili učitelé prvního stupně. Zatancuj si s námi Žáci deváté třídy se rozloučili se studiem na naší základní škole. Programu se zúčastnili zaměstnanci školy, rodiče a příbuzní žáků. Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování pro. až 9. třídu stanovené MPP byly všechny splněny. Programy pro rodiče byly podle MPP splněny. Programy pro žáky stanovené v MPP byly splněny, ale velké téma o kouření a prevenci o kouření budou více splněny v nadcházejícím školním roce, kvůli dotaci na tyto projekty. Tyto projekty není možné financovat ze školních prostředků. Podle MPP nebyla splněna návštěva ve věznici v Ruzyni, a to z finančních důvodů a neplnění požadavku na věk dětí. Podle MPP nebyla splněna přednáška Pplk.. JUDr. Miloslav Dočekala o Islámu, světovému terorismu a kriminalitě určené pro 8. a 9. třídu, protože tento projekt se překrýval s projektem naší školy Zatancuj si s námi. 7. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce Všichni rodiče žáků obdrželi na počátku školního roku informativní list s podrobnými údaji o organizaci školního roku a důležitými informacemi o provozu školy. Rodiče využívali třídní schůzky a konzultační hodiny. Konzultační hodiny probíhají po telefonické domluvě. K informování veřejnosti využíváme i vitríny před školou. Zorganizovali jsme den otevřených dveří který se setkal s velkým ohlasem a spokojeností rodičů jak s informacemi od vedení školy, tak s návštěvami v hodinách, prohlídkou školy, ale i s nabídkou na příští školní rok. Zajišťovali jsme vlastní internetovou prezentaci školy která byla hojně navštěvována. Organizujeme pro děti z mateřských škol program na seznámení se školou Kouzelná škola a Školu nanečisto po zápise pro budoucí prvňáčky. Prvňáčci a jejich rodiče byli přijati dne 3.22 na Staroměstské radnici, kde obdrželi z rukou pana starosty své první vysvědčení. 8. Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích Naši žáci se pod vedením svých pedagogů zapojují do práce na projektech Finanční gramotnost, spolupracujeme se sdružením Tereza, naši žáci se účastní soutěží v různých oborech školní i zájmové činnosti, organizovaných MČ Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, MŠMT, Mensa ČR ad.

18 Těmito soutěžemi či projekty ve školním roce byly: Olympiáda v dějepise Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce Biologická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Olympiáda v zeměpise Pražský globus Pražské poetické setkání Genius logicus Mladý Pythagoras Olympiáda v angl. jazyce Coca Cola Cup MC Donalds Cup Vybíjená Kopaná Florbal Lední hokej Logická olympiáda Projekty Měst. knihovny Mladý Demosthenes Prezentační aktivity Kouzelná škola, Klub rodičů nadaných dětí, Konference MNŽ, Narozeniny madame Curie, Dny otevřených dveří, prezentace integrace, Čtení nejen pro maminky, Krajkářské trhy, Noc s Andersenem, Škola nanečisto, Dvorní slavnosti Zájmová činnost školy škola sama či ve spolupráci s dalšími realizátory volnočasových aktivit poskytuje širokou škálu mimoškolních aktivit - např. sportovní hry, florbal, etická výchova, flétna, kytara, sbor Cukrátka, keramika, klávesové nástroje, kytara, ruský jazyk, přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SŠ, laboratorní hrátky, řezbářský kroužek 9. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Spolupracujeme s občanským sdružením META, které řeší adaptaci cizinců v českých školách. Práce našich žáků byly zaslány i do řady významných projektů. Výjezdy do NSR, Anglie jsou na škole tradicí a vyvrcholením výuky cizích jazyků běhen školního roku. Cílem je nejen jazykové obohacování, ale i kontakt s dětmi z jiných států a kultur. Navazují přátelství, která ovlivňují jejich životní zkušenosti a postoje. Na základě nabídky programů školy, vlastní práce a prezentace se nám opět podařilo zvýšit počet žáků školy. Pracujeme neustále na vyhodnocování profilu školy a jeho zdokonalování. Iniciativně vyhledáváme nové možnosti a příležitosti.

19 2. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků k počet žáků k 3.9.2* počet žáků k a) ze států EU celkem : v tom: Slovensko Bulharsko Velká Británie Německo b) z ostatních států celkem v tom: Afgánistán Rusko Bělorusko 3 Chorvatsko --- Čína Izrael 2 2 Kazachstán Ukrajina 9 9 Sýrie USA Vietnam 2 2 Celkem a) + b) * dle statistických zahajovacích výkazů 2. Environmentální výchova, ekologické aktivity Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Vyučující přírodopisu spolupracují nejen s dalšími vyučujícími na I. i II. stupni, ale i organizacemi, které tuto problematiku mají jako hlavní obor. Enviromentální výchova je zařazována přímo do výuky (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občanství, výtvarná výchova aj.), kdy probíhá průběžně, ale časté jsou i přímé ekologické akce a projekty. V průběhu celého školního roku probíhal sběr papíru a sběr baterií.

20 22. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je jako průřezové téma pevnou součástí výuky dle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání ŠANce od Velký podíl na vzdělávání našich žáků v této oblasti má výuka etické výchovy, realizovaná soustavně již od roku 999, převážně díky podpoře MČ Praha. Vzhledem k bohatému národnostnímu složení žáků v jednotlivých třídách využíváme realizaci multikulturní výchovy prostřednictvím jejich osobních prezentací. Multikulturní výchova byla zařazena především v českém jazyce, vlastivědě, zeměpise, dějepise, výchově k občanství a v hudební výchově. 23. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy Počet žáků k.9.2 k.9.22 celkem z toho nově přijatí Celkový počet žáků z toho : jiné MČ hl.m.prahy celkem v tom : Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha Praha Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 z toho : jiné kraje celkem a mimo území ČR V tom: Středočeský Liberecký mimo území ČR obce Středočeského kraje Bašť Beroun Brandýs nad Labem Čelákovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více