Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola nám. Curieových sídlo školy: nám. Curieových 2/886, Praha IČ : kontaktní spojení kancelář: fax: webové stránky: a) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č. j /24-2 ze dne 2. listopadu 24 s účinností od identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita 476 žáků školní družina IZO: 2 6 kapacita 2 žáků b) zřizovatel: Městská část Praha, Vodičkova 8, 5 68 Praha IČ : 634 d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od..994 s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) Jméno Funkce Telefonní kontakt Mgr. Libuše Vlková ředitelka školy Mgr. Tereza Martínková statutárního zástupkyně, zást. pro II.st. PaedDr. Iveta Bassyová výchovná poradkyně, zást. pro I. st. Mgr. Anna Vyhnálková vedoucí školní družiny Ludmila Kofroňová hospodářka Mgr. Michal Krátký ekonom Mgr. Jana Scheinostová koordinátor ICT Mgr. Lucie Jiráková protidrogový koordinátor

3 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje občanskou etickou, hudební, výtvarnou, pracovní, dopravní, zdravotní, sexuální, protidrogovou, tělesnou a environmentální (ekologickou) výchovu žáků. Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima. Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském diskusním fóru. Školní prostředí a klima je velmi příjemné. Bohatá květinová výzdoba, výstavky výtvarných prací a projektů žáků na chodbách. Mléčný a nápojový automat, čistota, pěkné kmenové i špičkově vybavené odborné učebny, partnerský přístup k žákům, což potvrzují nejen spokojení rodiče a žáci, ale i nejrůznější návštěvníci školy, trvale zvyšuje zájem o školu. Školní vzdělávací program je tak úspěšně naplňován s respektem k nadaným i k slabším žákům. Výuka anglického jazyka probíhá od. a 2. ročníku s dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky. Od šestého ročníku nabízíme ve třídních skupinách výuku druhého cizího jazyka (NJ, FrJ, Šj). Zbývající skupina má sportovní hry a přírodovědná praktika. Všichni žáci II. stupně mají většinu předmětů společně ve třídách příslušného ročníku, do skupin se dělí pouze na výuku dle specializace. Škola dále zajišťuje a nabízí: - péče o mimořádně nadané žáky na. stupni - koncepční minimální preventivní program pro žáky od. do 9. ročníku (např. Ajaxův zápisník ve 2. ročníku, kurzy zdravého životního stylu ve 4. a 5. ročníku, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky ročníku sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky ročníku) - pro žáky. a 2. tříd plavecký výcvik a pro žáky 7. ročníku lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku - školy v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy - bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi i z vlastních řad pedagogů Součástí školy je školní družina, která má 7 oddělení, školní knihovna s PC a s připojením na internet. V budově školy sídlí tři ročníky Gymnázia prof. Jana Patočky.

4 Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době. Pedagogický sbor je stabilizovaný a kvalifikovaný. Věkový průměr pedagogického sboru je 37 let. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni muži, začínající i zkušení pedagogičtí pracovníci. Od září 27 probíhá výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro který byl schválen název ŠANce. Tento školní program byl projednán Školskou radou a výuka ve školním roce 2/22 podle něho probíhala ve všech ročnících. 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k přepočt.prac. k , ,65 8 6,49 9 6,556 nepedagogičtí celkem 4 4, ,344 celkem 49 36, ,49 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do a celkem let let let let let více let počet pedagogů (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů 37,7 28,9 2 6,7 6,7 % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 37,3 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 4 žen a 5 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 6 37,2% 2,33% II.stupeň 3 3,23% 3 6,97% vychovatelé 3 6,97% 5,54% Asistent pedagoga 2 4,65%

5 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací fyzické osoby jazyk celkem z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem Aj 6 3,227 Nj,49 Fj,36 ŠJ,36 Rj ostatní vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět.stupeň 2.stupeň 2.stupeň.stupeň 2.stupeň Aj 286 Nj 49 Fj 2 ŠJ 8 Rj ostatní e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2/22 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia : noví absolventi odchody zaměstnanců 8 ukončení pracovní smlouvy Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců : - odchod do starobního důchodu osob - odchod ve zkušební době osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 7 osob (z toho zástupy na nemocné pedagogy osob) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob (případně jiné důvody) Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : - ze zdravotních důvodů osoba - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osob

6 (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osob) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob (případně jiné důvody) f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/24 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Průměrná délka DVPP na pedagoga První pomoc pro pedagogy Kurzy první pomoci 42 4 hodiny Pedagogická intervence Univerzita Karlova 4 hodiny FF UK Vzdělávání nadaných žáků ZŠ Zlín hodin Malenovice Učíme nadané žáky. Ostravská univerzita 2 6 hodin pracovní seminář PedF OSU Problematika nadaných žáků Senát PČR 5 hodin a studentů ve školách Integrativní vzdělávání žáků Univerzita Karlova 2 měsíce se SVP PedF UK Trestní odpovědnost 6 hodin Právo ve škole Mgr. Veselá 6 hodin Školní parlament 6 hodin Školní agresor 6 hodin Management školní třídy Univerzita Karlova 5 hodin PedF UK Zvládání problémových žáků Univerzita Karlova 5 hodin PedF UK Preventista řečové výchovy UJAK semestr Jak učit o normalizaci ÚSTR 6 hodin Moderní dějiny nově Fraus 6 hodin Rozumíme penězům AISIS, o. s. 2 2 měsíce Finanční gramotnost ve výuce 3 5 hodin na. stupni Možnost podpory žáků v M Fraus 6 hodin Hrajeme si v M Descartes 6 hodin Genetická metoda čtení a Fraus 5 6 hodin psaní Písmo Comenia script Univerzita Karlova 4 6 hodin PedF UK Čeština nás baví Descartes 6 hodin

7 Geogebra Univerzita Karlova 5 hodin MFF UK Writing Stories Oxford UP 5 hodin America Today EduCity 6 hodin Acitivities which never or Descartes 6 hodin hardly fail to work Can we learn from each other Fulbright 6 hodin Commission, Am. Centre Hry a kreativita v hodinách Descartes 6 hodin francouzštiny Bakaláři Služby škole MB 2 6 hodin Spisová služba ve školách a Fakta, s. r. o. 6 hodin ŠZ Správní řízení Fakta, s. r. o. 6 hodin Jak správně sestavit školní Fakta, s. r. o. 6 hodin řád Celkem x 86 x - doplnění a rozšíření odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/24 Sb.), případně absolvovali managerské či jiné studium Zaměření a druh studia * Škola Počet účastníků Pedagogické minimum Univerzita Karlova - FF UK Postgraduální studium Univerzita Karlova - PedF UK 2 primární pedagogiky Rozšiřující studium Aj Univerzita Karlova - PedF UK Doplnění kvalifikace magisterské studium SPPG, Fj, M, primární pedagogika Univerzita Karlova - PedF UK 4 Funkční studium řídících pracovníků ve školství Fakta, s. r. o. Specializační studium pro metodiky prevence PPP pro Prahu, 2 a 4 Specializačního studium pro koordinátory tvorby ŠVP Abeceda, o. s. Celkem x * studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např.ict, prevence SPJ) studium k prohloubení odborné kvalifikace Pedagogové ZŠ se aktivně účastní DVPP dle svých plánů osobního rozvoje, pravidelně dochází k předávání zkušeností z DVPP, archivujeme doporučení, stručné anotace účastníků. Preferujeme DVPP vycházejí z priorit ŠVP práce s nadanými žáky, rozvoj profesních dovedností v pedagogických i odborných oblastech, interaktivní tabule apod.

8 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu 2 22 I.pololetí celý rok I.pololetí 23726, ,2 2496, , ,7 2289,4 7,8 683,5 27, 4243, 4995,7 5282,7 3853,7 3839,2 424,2 389,3 56,5 58,5 Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 2 se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků z poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Hlavního města Prahy a Městské části Praha o.242,7 Kč na ,9 Kč a nepedagogických o,- Kč na 4.995,7 Kč měsíčně. 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost (změny proti předešlému roku ve vybavenosti nábytkem, novými odbornými učebnami, učebními pomůckami, výpočetní technikou, provedené větší opravy a rekonstrukce aj.) Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 22 interaktivních tabulí, 26 dataprojektorů, 24 počítačů v pracovně výpočetní techniky. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy, mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. Budova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. Škola disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Rekonstrukcí během posledních prázdnin byla vybavenost obohacena o dvě interaktivní tabule včetně příslušenství. Nově byla vybudovaná relaxační místnost v suterénních prostorách budovy. V některých učebnách I. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení. Byla dokončena výměna zámků a nahrazena čipovým systémem. Během letních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce školního dvora, kde došlo nejen k výměně povrchu, ale i vybudování nových herních prvků. Interiér školy byl kompletně vymalován včetně několika tříd.

9 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu I.stupeň běžné třídy I.stupeň speciální třídy II.stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy průměr za I.a II.stupeň běžných tříd 26,8 25,5 26 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV (nabídka tříd s rozšířeným vyučováním vybraných vzdělávacích oborů) Anglický jazyk je vyučován již od. ročníku v. a 2. třídě v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně, 2. cizí jazyk je vyučován od 6. ročníku. Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků na. stupni je realizován cestou obohacování učiva ve stejné hodinové dotaci jako v kmenových třídách. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře)

10 Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k (v komentáři uvést zkušenosti s integrací, spoluprací s občanskými sdruženími, PPP, SPC atd., případně informace o zřízení funkce asistenta pedagoga a dalších aktivitách školy na tomto úseku) Do celkového počtu integrovaných žáků je započteno i 63 integrovaných žáků mimořádně nadaných. Naše škola má dlouholeté zkušenosti s integrací dětí s vývojovými poruchami učení i s integrací dětí s mentálním handicapem. Již šestým rokem také integrujeme mimořádně nadané žáky. Naším cílem je vytvořit všem dětem optimální podmínky pro vzdělávání. Intenzivně spolupracujeme s PPP pro Prahu, 2 a 4, jejíž pracovnice nám poskytují podporu při integraci dětí s vývojovými poruchami učení a mimořádně nadaných žáků. Dalšími organizacemi, které nám poskytují konzultace pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků jsou PPP Modřany a Centrum Nadání, o.s. Pomoc pro optimální zařazení mentálně handicapované dívky nám poskytuje SPC Vertikála a občanské sdružení Rytmus. Na základě doporučení odborného pracoviště je zřízena funkce asistenta pedagoga. Asistenti pedagoga působí u několika žáků. - speciální třídy (pokud jsou zřízeny pro jaké druhy postižení) Speciální třídy nebyly ve škole otevřeny b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída (zkušenosti s přípravnou třídou, s dalším začleňováním žáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí do základní školy) Děti ze sociálně znevýhodněných rodin se snažíme zapojit do programů individuální péče. Vyhledáváme pro ně náplň volného času. Zapojujeme je do grantových projektů. Pro žáky s jiným mateřským jazykem pořádáme jako volnočasovou aktivitu kurzy češtiny pro cizince vedené našimi pedagogy i externími lektory. Spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při ÚMČ Prahy a PPP. Pro žáky prvního ročníku pořádáme po zápisu v jarních měsících Školu nanečisto. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných žáků (MNŽ) na. stupni ZŠ kontinuálně od Program je založený na zařazení skupinky MNŽ do běžných tříd. V průběhu výuky jsou žáci vyčleňováni na některé hodiny a předměty. Pilíři tohoto programu je etická výchova, výuka cizích jazyků již od. ročníku a vyčlenění MNŽ na některé předměty. V. a 2. ročníku je kladen důraz na rozvoj dovedností v oblastech matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Ve 3. ročníku je vzhledem ke vzdělávacímu

11 obsahu upřednostňována nauka o světě a vzhledem k odlišným vstupním znalostem jednotlivých žáků i výuka informatiky. 4. a 5. ročník se pak soustřeďuje na odbornou výuku předmětů matematika a český jazyk. Tento typ výuky má přispět k prohlubování badatelských dovedností žáků a cíleně je vést ke zvládání obtížnějších učebních strategií. Žáci jsou v rámci programu vyučováni na základě Školního vzdělávacího programu ŠANce, školní koncepce vzdělávání mimořádně nadaných žáků a individuálních vzdělávacích plánů. Výuka je zajišťována kvalifikovanými zkušenými pedagogy-elementaristy (v rolích třídních učitelů kmenových tříd), zvláště proškolenými pedagogy (ve vedení segregovaných skupin mimořádně nadaných žáků), dalšími odborníky ve svých oborech (certifikovaní lektoři etické výchovy, učitelé cizích jazyků, vyučující 2. stupně ZŠ a gymnázia,...) a specialisty (výchovný poradce, speciální pedagog, poradenský psycholog a pod.). Celý program je spoluvytvářen a monitorován Centrem nadání, které se též zabývá vzděláváním a volnočasovými aktivitami MNŽ, stejně jako podporou rodin s mimořádně nadanými dětmi i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti výuky mimořádně nadaných. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu, 2 a 4 a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Přínosem vyčleňování MNŽ v rámci programu je například možnost individuálního přístupu, práce v malých skupinách, nebo rozšířené studijní možnosti podle schopností žáků, vytváření konkurenčního prostředí, častější zařazování projektů, prezentací a her do výuky, popřípadě rychlejší tempo vzdělávání. Pedagogové pracují s dětmi širokou škálou aktivizujících metod a zaměřují se na rozvoj potenciálu a schopností dětí. Integrace ve vrstevnické skupině je naopak přínosem díky rozvoji spolupráce žáků ve větším kolektivu, rozvoji sociálních vazeb a možnosti srovnání se spolužáky. MNŽ se zároveň učí přizpůsobit ostatním spolužákům. 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 22/23 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 22/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem : 57 přijato celkem : 3 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem

12 b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem : 2 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé 4 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem církevní soukromé c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : 2 v nižším ročníku : 9. Chování žáků a zameškané hodiny (klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny) Zameškané školní rok 2/2 školní rok 2/22 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem snížené stupně z chování: 2. stupeň 8x (3 žáci v. pololetí, 5 žáků ve 2. pololetí) 3. stupeň 2x (oba žáci ve 2. pololetí školního roku). Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II.pololetí /2) počet žáků % prospěli: I.stupeň 288,% II.stupeň 99 97,% z toho s vyznamenáním 277 7,% neprospěli: I.stupeň II.stupeň 2,5% nehodnoceni: I.stupeň 3,77% II.stupeň,26%

13 Celkový průměr 2.pololetí /2 I.stupeň,4 II.stupeň,82 celkem,42 (v textu lze doplnit další údaje o vzdělávání žáků, porovnání s předchozím rokem, výsledky různých testů, důvody nehodnocení aj.). Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení počet žáků Školní družina 7 2 Školní klub Pro žáky. až 4. třídy je určena školní družina, která je otevřena denně od 6.3 hodin do 8. hodin. Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o naši školu žádáme pro příští školní rok o navýšení kapacity školní družiny na 3 žáků. Akce školní družiny: V letošním školním roce 2/22 zůstal počet oddělení i vychovatelů stejný jako minulý rok. Družina měla zcela naplněnou kapacitu stejně jako v předchozím roce a díky aktivitě rodičů a vedení školy úspěšně navázal na družinu i Zelený klub. Na výchovné činnosti žáků chodících do naší školní družiny se podílelo celkem 8 vychovatelů. Do činnosti ŠD byli zapojeni i žáci s individuálním vzdělávacím programem a to nejen žáci mimořádně nadaní, ale i žáci s různým zdravotním postižením. Na začátku letošního školního roku měli poprvé možnost naši prvňáčci pomocí pohádkové trasy projít se svými vychovateli školu a seznámit se tak s nejčastěji používanými místnostmi ve škole. V letošním roce jsme úspěšně absolvovali první ročník Družinového jarmarku. Děti ze školní družiny vyrobily množství předmětů, které během celého odpoledne prodávaly. Vybrali jsme skoro,-, které půjdou z poloviny pro nevidomé lidi na sdružení Světluška a z poloviny do Nadačního fondu naší základní školy a tedy zpět k žákům naší školy. Stejně jako i v minulých letech chodí naši vychovatelé s žáky pravidelně po celou zimu bruslit na hřiště Na Františku. Kromě této báječné akce jsme absolvovali 24 příležitostných akcí během celého letošního školního roku (akce MČ Praha, divadla, kina, sportovní dny, knihovna ). V příštím roce se chceme zaměřit na další ročník Družinového jarmarku, zpříjemnit rozloučení žáků čtvrtých ročníků se školní družinou pomocí pamětního listu individuálně zpracovaného pro každého žáka a vylepšit uvítací pohádkové putování po škole našim prvňáčkům.

14 2. Školní a závodní stravování Školní a závodní stravování je zajišťováno samostatným právním subjektem, který má pronajatou část budovy školy. Dozor je zajišťován zaměstnankyní školní jídelny. J+J školní jídelny, s.r.o. Bezručova Říčany Téměř každý den byl výběr ze čtyř druhů jídel. Obědy se mohly objednávat přes internet nebo přímo v jídelně. K byla s firmou ukončena spolupráce a bude vypsáno na obsazení provozovny výběrové řízení. Ve škole je instalován jeden automat na mléčné svačiny a tři automaty na pití a drobné občerstvení. Škola se přihlásila do projektu Ovoce do škol. Vzhledem k problémům s kvalitou dodávky, změnila dodavatele a tento rok proběhl program bez problémů. 3. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy *) 3 7 z toho do zahraničí 3 7 ŠVP 265 lyžařské kurzy 4 24 z toho do zahraničí ( v textu lze doplnit zhodnocení) *) Vzdělávací výjezdy do zahraničí byly ve školním roce 2/22 realizovány ve spolupráci s Gymnáziem prof. Jana Patočky 4. Poradenské služby školy Služby školního poradenského pracoviště zajišťovala v tomto školním roce výchovná poradkyně, školní speciální pedagožka a školní metodička primární prevence. V oblasti výchovného poradenství škola intenzivně spolupracuje s PPP pro Prahu, 2 a 4. Poradenská psycholožka PhDr. Pavla Picková s námi spolupracovala jak v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tak v oblasti volby povolání a kariérového poradenství pro žáky 9. ročníku. Péče o mimořádně nadané žáky byla ze strany poradny zajišťována rovněž PhDr. Pavlou Pickovou. Výchovná poradkyně spolu s vedením školy jednala s rodiči žáků s výukovými a výchovnými obtížemi. V několika případech i za účasti PaedDr. Daniely Švancarové, speciální pedagožky poradenského zařízení pro Prahu,2 a 4. Několik jednání bylo vedeno opakovaně. Škola ve školním roce 2/22 řešila výchovné problémy a absenci žákyně 7. ročníku, řešení probíhalo ve spolupráci s odborem péče o děti a mládež příslušného obecního úřadu a Policii ČR. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. Poradenství k volbě povolání bylo v tomto školním roce velmi úzce propojeno s výukou vzdělávacího obsahu Svět práce ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu, 2 a 4 byla žákům 9. ročníku umožněna účast na profitestech, které realizuje již zmíněná poradna. Významnou složkou činnosti poradce pro volbu povolání byla spolupráce se žáky i rodiči při administrativě spojené s přijímacím řízením na

15 střední školy. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. Poradenství k volbě povolání bylo v tomto školním roce velmi úzce propojeno s výukou vzdělávacího obsahu Svět práce ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu, 2 a 4 byla žákům 9. ročníku umožněna účast na profitestech, které realizuje již zmíněná poradna. Významnou složkou činnosti poradce pro volbu povolání byla spolupráce se žáky i rodiči při administrativě spojené s přijímacím řízením na střední školy. Průběžně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se žáky i rodiči. 5. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) Polytechnická výchova je realizována především v zájmových kroužcích řezbářská dílna, vaření, ale i v pracovních činnostech. Jednotlivé druhy činností jsou limitovány materiálním a personálním zázemím. Polytechnická výchova má v dětech prohlubovat znalost mnohých technologických postupů, formovat jejich zručnost a v neposlední řadě u nich budovat vztah k manuálním činnostem. 6. Prevence rizikového chování ( sociálně-patologických jevů) Základní škola Náměstí Curieových má vypracovaný minimální preventivní program (MPP). V programu jsou zahrnuty akce pro jednotlivé třídy, akce pro pedagogy a akce pro rodiče. Součástí MPP je také etická výchova. Výčet jednotlivých akcí je uveden níže. S prevencí rizikových patologických jevů nám pomáhají různé organizace (Městská policie, Prak, atd.). Díky grantům od MČ Praha jsou akce lépe přístupné našim žákům. Právní povědomí pro učitele (pedagogy) městská policie V rámci dvouhodinové přednášky byli učitelé seznámeni se zákony, kterými se musí řídit. Dále byli seznámeni s prací OSPODu (kdy se na mě obrátit, jak pracují, atd.). Na ukázkách konkrétních příkladů byl ukázán postup v různých situacích. MUDr. Jiří Presl Návykové látky kolem nás Jedná se o pořad primární protidrogové prevence založený na interakci mezi MUDr. Jiřím Preslem a žáky. Pořad pokrývá celou oblast rizikových návykových látek (drogy, alkohol, cigarety), poskytuje základní informace o závislostech na legálních a ilegálních drogách, o diagnostice a možnostech pomoci. Pořad poskytuje informace i v návazných oblastech jako je kriminalita a sex a základem pořadu je diskuze se studenty. Studenti si mohou připravit dotazy i anonymní formou, které lze předat při vstupu pořadateli nebo vhodit do přichystané a označené krabice. Programu se zúčastnil celý druhý stupeň. Správné chování se psem městská policie Program byl dlouhý cca 45 min (jedna vyučovací hodina) a byl zaměřen na chování lidí ke svým domácím mazlíčkům, ale také jak se zachovat v případě, že by žáky napadl pes.

16 Program byl rozdělen na dvě části. První část byla věnována filmu o psech. Na tento film navázala diskuze a shrnutí. Bezpečná vzdálenost městská policie Pořad byl dlouhý 45 min (jedna vyučovací hodina). Program se zabýval pojmem Bezpečná vzdálenost. Žákům bylo vysvětleno co to je a proč je nutné tuto vzdálenost dodržovat. Pořad byl rozdělen na dvě části. První část byla věnována filmu o chlapci, který byl unesen cizím mužem. Na film navazovala diskuze s návrhy správného chování a závěrem z celého pořadu. Specializační studium metodik prevence Studium je zaměřeno na funkci školního metodika prevence. Studium je dvouleté se závěrečnou zkouškou a odevzdáním závěrečné práce na dané téma. V rámci studia je zahrnuta i 2 hodinová praxe v různých zařízeních jako např. v dětských domovech nebo v diagnostických ústavech. Studium probíhá v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu, 2 a 4. Návštěva služebny městské policie (Hroznová 5, Praha ) Žáci prvních tříd navštívili služebnu městské policie v Praze. Podívali se do těchto prostor, viděli koně městské policie. Dozvěděli se zajímavosti o této služebně. Ajax Tento projekt byl zaměřen na prevenci v oblasti drog, dopravní výchovy (cyklistika, vybavení kola, atd.), šikany, alkoholismu a nikotinismu (všeobecně o závislostech), komunikaci na ulici s cizími lidmi, řešením konfliktů, návštěvy služebny v Bartolomějské ulici v Praze Tento projekt probíhal celý školní rok. Etika (nepovinný předmět) Denisa Horáčková Zdravý životní styl (celodenní projekt). pomoc Žáci čtvrtých tříd si osvojili pomoc svým kamarádům v případě nějakého úrazu. Chemie kolem nás Tohoto programu se zúčastnili osmá a devátá třída a skupina nadaných žáků čtvrté a páté třídy. Žákům byla jednoduchými pokusy ukázána chemie kolem nás. Projekt realizovala VŠCHT. Věda v ulicích Programu se zúčastnila skupina nadaných žáků čtvrté a páté třídy. Program byl realizován v ulicích kolem VŠCHT. Žáci se seznámili se základy chemie, její užitečností, ale také respektem k tomuto oboru. Vánoční besídky a trhy, krajkářské trhy, výstava prací žáků ZŠ Curie Vánoční besídky a trhy, krajkářské trhy a výstava byli určeny rodičům. Čtení nejen pro maminky

17 I v tomto školním roce byl realizován tento projekt, tentokrát zaměřený na prarodiče. Prodram připravili učitelé prvního stupně. Zatancuj si s námi Žáci deváté třídy se rozloučili se studiem na naší základní škole. Programu se zúčastnili zaměstnanci školy, rodiče a příbuzní žáků. Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování pro. až 9. třídu stanovené MPP byly všechny splněny. Programy pro rodiče byly podle MPP splněny. Programy pro žáky stanovené v MPP byly splněny, ale velké téma o kouření a prevenci o kouření budou více splněny v nadcházejícím školním roce, kvůli dotaci na tyto projekty. Tyto projekty není možné financovat ze školních prostředků. Podle MPP nebyla splněna návštěva ve věznici v Ruzyni, a to z finančních důvodů a neplnění požadavku na věk dětí. Podle MPP nebyla splněna přednáška Pplk.. JUDr. Miloslav Dočekala o Islámu, světovému terorismu a kriminalitě určené pro 8. a 9. třídu, protože tento projekt se překrýval s projektem naší školy Zatancuj si s námi. 7. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce Všichni rodiče žáků obdrželi na počátku školního roku informativní list s podrobnými údaji o organizaci školního roku a důležitými informacemi o provozu školy. Rodiče využívali třídní schůzky a konzultační hodiny. Konzultační hodiny probíhají po telefonické domluvě. K informování veřejnosti využíváme i vitríny před školou. Zorganizovali jsme den otevřených dveří který se setkal s velkým ohlasem a spokojeností rodičů jak s informacemi od vedení školy, tak s návštěvami v hodinách, prohlídkou školy, ale i s nabídkou na příští školní rok. Zajišťovali jsme vlastní internetovou prezentaci školy která byla hojně navštěvována. Organizujeme pro děti z mateřských škol program na seznámení se školou Kouzelná škola a Školu nanečisto po zápise pro budoucí prvňáčky. Prvňáčci a jejich rodiče byli přijati dne 3.22 na Staroměstské radnici, kde obdrželi z rukou pana starosty své první vysvědčení. 8. Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích Naši žáci se pod vedením svých pedagogů zapojují do práce na projektech Finanční gramotnost, spolupracujeme se sdružením Tereza, naši žáci se účastní soutěží v různých oborech školní i zájmové činnosti, organizovaných MČ Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, MŠMT, Mensa ČR ad.

18 Těmito soutěžemi či projekty ve školním roce byly: Olympiáda v dějepise Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce Biologická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Olympiáda v zeměpise Pražský globus Pražské poetické setkání Genius logicus Mladý Pythagoras Olympiáda v angl. jazyce Coca Cola Cup MC Donalds Cup Vybíjená Kopaná Florbal Lední hokej Logická olympiáda Projekty Měst. knihovny Mladý Demosthenes Prezentační aktivity Kouzelná škola, Klub rodičů nadaných dětí, Konference MNŽ, Narozeniny madame Curie, Dny otevřených dveří, prezentace integrace, Čtení nejen pro maminky, Krajkářské trhy, Noc s Andersenem, Škola nanečisto, Dvorní slavnosti Zájmová činnost školy škola sama či ve spolupráci s dalšími realizátory volnočasových aktivit poskytuje širokou škálu mimoškolních aktivit - např. sportovní hry, florbal, etická výchova, flétna, kytara, sbor Cukrátka, keramika, klávesové nástroje, kytara, ruský jazyk, přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SŠ, laboratorní hrátky, řezbářský kroužek 9. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Spolupracujeme s občanským sdružením META, které řeší adaptaci cizinců v českých školách. Práce našich žáků byly zaslány i do řady významných projektů. Výjezdy do NSR, Anglie jsou na škole tradicí a vyvrcholením výuky cizích jazyků běhen školního roku. Cílem je nejen jazykové obohacování, ale i kontakt s dětmi z jiných států a kultur. Navazují přátelství, která ovlivňují jejich životní zkušenosti a postoje. Na základě nabídky programů školy, vlastní práce a prezentace se nám opět podařilo zvýšit počet žáků školy. Pracujeme neustále na vyhodnocování profilu školy a jeho zdokonalování. Iniciativně vyhledáváme nové možnosti a příležitosti.

19 2. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků k počet žáků k 3.9.2* počet žáků k a) ze států EU celkem : v tom: Slovensko Bulharsko Velká Británie Německo b) z ostatních států celkem v tom: Afgánistán Rusko Bělorusko 3 Chorvatsko --- Čína Izrael 2 2 Kazachstán Ukrajina 9 9 Sýrie USA Vietnam 2 2 Celkem a) + b) * dle statistických zahajovacích výkazů 2. Environmentální výchova, ekologické aktivity Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Vyučující přírodopisu spolupracují nejen s dalšími vyučujícími na I. i II. stupni, ale i organizacemi, které tuto problematiku mají jako hlavní obor. Enviromentální výchova je zařazována přímo do výuky (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občanství, výtvarná výchova aj.), kdy probíhá průběžně, ale časté jsou i přímé ekologické akce a projekty. V průběhu celého školního roku probíhal sběr papíru a sběr baterií.

20 22. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je jako průřezové téma pevnou součástí výuky dle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání ŠANce od Velký podíl na vzdělávání našich žáků v této oblasti má výuka etické výchovy, realizovaná soustavně již od roku 999, převážně díky podpoře MČ Praha. Vzhledem k bohatému národnostnímu složení žáků v jednotlivých třídách využíváme realizaci multikulturní výchovy prostřednictvím jejich osobních prezentací. Multikulturní výchova byla zařazena především v českém jazyce, vlastivědě, zeměpise, dějepise, výchově k občanství a v hudební výchově. 23. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy Počet žáků k.9.2 k.9.22 celkem z toho nově přijatí Celkový počet žáků z toho : jiné MČ hl.m.prahy celkem v tom : Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha Praha Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 z toho : jiné kraje celkem a mimo území ČR V tom: Středočeský Liberecký mimo území ČR obce Středočeského kraje Bašť Beroun Brandýs nad Labem Čelákovice

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více