VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

2 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Výroční zpráva vychází z vlastního hodnocení školy za školní rok 2013/2014. Zpracoval: MgA. Pavel Béreš Datum schválení: 7. října MgA. Pavel Béreš ředitel školy 2

3 Obsah 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Učební plány jednotlivých oborů Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogové Provozní zaměstnanci Přijímací řízení pro rok 2014/ Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Průběžné vzdělávání Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o úplatě za vzdělání (částka za měsíc studia) Základní údaje o hospodaření za rok 2013 v Kč Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery. při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o budově školy, kotelně a pozemku Ochrana osobních údajů Závěr

4 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace Sídlo školy: Lidická 5, Klimkovice 1, Ostrava-město IČ: Identifikátor zařízení: IZO: Základní umělecká škola Právní forma školy: příspěvková organizace Odloučené pracoviště: Osvobození 514, Vřesina Kapacita školy: 300 žáků Kód zřizovatele: 1622 Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava IČ: Vedení školy: MgA. Pavel Béreš, ředitel školy (od ) Martina Maternová, zástupce ředitele školy v době jeho nepřítomnosti Telefon: , Webové stránky: Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku: Datum vystavení posledního rozhodnutí: , č. j /2005 4

5 Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum poslední ČŠI: Údaje o SRPDŠ: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní umělecké škole Klimkovice je evidováno jako základní organizace Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Unie Praha, registrovaného Ministerstvem vnitra České republiky dne 14. října 1991 pod č. j. VSC/1 978/91 R. Obrázek 1, 2: Účinkující ze slavnostního představení ZUŠ Klimkovice v gala aneb Jak se hledají princezny 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání Základní umělecká škola: IZO Cílová kapacita školy: Celkový počet žáků: 300 žáků 271 žáků Umělecké obory: 1. hudební obor: 201 žáků 2. taneční obor: 61 žáků 3. literárně-dramatický obor: 9 žáků Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 3: Počty žáků v uměleckých oborech 6

7 2.1 Učební plány jednotlivých oborů Hudební obor Všechny učební plány byly schváleny MŠMT dne pod č. j /95-25 s účinností od 1. září Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Taneční obor Učební plány byly schváleny dne 7. května 2003 pod č. j / s platností od Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Literárně-dramatický obor Učební plány byly vydány pod č. j / s platností od a pod č. j s platností od Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Všechny učební plány i Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice jsou umístěny na webových stránkách školy. 7

8 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Pedagogové Všichni interní zaměstnanci splňují požadavky na odbornou kvalifikaci a jsou zařazeni ve 12. platové třídě a v příslušném platovém stupni dle délky praxe. Jeden začínající pedagog je zařazen v 11. platové třídě a 1. platovém stupni. Externí zaměstnanci si doplňují kvalifikaci studiem na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě (viz tabulka 1). Zájemci si mohou vybrat studium v hudebním oboru, kde vyučovalo ve školním roce 2013/ pedagogů jednak na tradiční hudební nástroje jako klavír, akordeon, kytara, flétna, zobcová flétna, dále pak na nástroje zavedené v posledních 8 letech jako klarinet, saxofon, či sólový zpěv. Tradičně probíhala výuka v tanečním oboru, kde působí jeden pedagog a jeden korepetitor, taktéž pokračovalo zdárné rozvíjení literárně-dramatického oboru, kde vyučuje jeden pedagog (viz obrázek 4). Všichni pedagogové rozvíjejí své dovednosti díky různým formám dalšího vzdělávání. Zúčastňují se různě zaměřených seminářů, soutěží, přehlídek, případně získávají informace samostudiem a nové poznatky promítají do každodenní praxe vzdělávacího procesu (viz kapitola 7) Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 4: Struktura pedagogů dle oborů 8

9 Tabulka 1: Struktura pedagogů Obor I. pololetí II. pololetí Vzdělání zaměstnanecký vztah popis úvazku 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní 17,5 hodin 17,5 hodiny VŠ interní flétna, zob. flétna, souborová hra, hudební nauka klarinet, saxofon, zob. flétna, hudební nauka, souborová hra 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní flétna, zob. flétna, souborová hra 23 hodin 23 hodin VŠ interní klarinet, saxofon, komorní hra 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní akordeon, souborová hra, PHV Hudební 12 hodin 12 hodin studující konzervatoř externí akordeon 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní 24,5 hodin 24,5 hodin Vyšší odborné interní klavír, korepetice hudebního a tanečního oboru, komorní hra, hudební nauka klavír, komorní hra, korepetice hudebního oboru 26 hodin 25 hodin VŠ interní klavír, korepetice hudebního oboru 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní kytara, komorní hra, korepetice hudebního oboru 8,5 hodin 9 hodin VŠ interní zpěv 19,5 hodin 19,5 hodin Střední odborné interní předměty tanečního oboru, PTV taneční 6 hodin 6 hodin studující konzervatoř externí korepetice tanečního oboru Literárnědramatický 4 hodiny 4 hodiny VŠ interní předměty literárně-dramatického oboru 9

10 Tabulka 2: Hodinová dotace v oborech a předmětech Obor Počet hodin v 1. pololetí Počet hodin v 2. pololetí Individuální výuka hudebního oboru 173,5 174,5 Souborová hra 5 4,5 Komorní hra 7,5 8,5 Hudební nauka Korepetice 20,5 19,5 Taneční obor 19,5 19,5 Literárně-dramatický obor 4 4 Celkem ,5 3.2 Provozní zaměstnanci Počet provozních zaměstnanců odpovídá potřebám a možnostem školy. Všichni splňují požadavky na odpovídající pracovní zařazení. Provozní zaměstnanci a hlavně účetní školy systematicky pracují na zvyšování své kvalifikace, aby byli připraveni na stále vyšší nároky kladené na jejich pozice (viz kapitola 7). Tabulka 3: Struktura provozních zaměstnanců Pracovní úvazek Pracovní náplň Zaměstnanecký vztah poznámka 12 hodin účetní školy interní 40 hodin domovnice, školnice, uklízečka interní 20 hodin šatnářka (září červen) externí z cizích zdrojů (DPČ) 10

11 4. Přijímací řízení pro rok 2014/2015 Škola má vypracovaný systém vyhledávání talentů v Klimkovicích již od předškolního věku. Probíhaly průzkumy talentovanosti pro hudební i taneční obor jednak přímo v Klimkovicích a pak také v Olbramicích a Josefovicích. Další zájemci o studium společně s rodiči mohli využít tradičního dne otevřených dveří v Klimkovicích a na odloučeném pracovišti v budově ZŠ ve Vřesině, kde si mohli prohlédnout učebny jednotlivých oborů i studijních zaměření, dozvědět se důležité informace o studiu a zjistit, zdali uchazeči mají předpoklady ke vzdělávání ve zvoleném oboru. Zájemci o studium literárně-dramatického oboru se pak etablovali po slavnostním společném divadelním představení. S radostí můžeme konstatovat, že rodiče mají zájem, aby děti studovaly na základní umělecké škole. Bohužel jsme museli opět odmítnout kvůli omezeným rozpočtovým možnostem zřizovatele některé žadatele, kteří se chtěli ještě přihlásit ke studiu koncem prázdnin a začátkem školního roku. Tabulka 4: Údaje o přijímacím řízení obor Počet žáků Uspělo Podalo přihlášku Přijato Hudební obor Taneční obor Literárně dramatický obor Celkem

12 Literárně Hudební obor Hudební obor Taneční obor Literárně dramatický obor Celkem 5. Výsledky vzdělávání žáků Obrázek 5: Údaje o přijímacím řízení Výsledky vzdělávání se odráží jednak v klasifikaci, ovšem neméně důležitá je veřejná prezentace před rodiči a spolužáky při interních i veřejných vystoupeních. Ve školním roce se žáci prezentovali na třídních předehrávkách, školních předehrávkách, žákovských koncertech, soutěžích pořádaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a dalších soutěžních i nesoutěžních přehlídkách. Při všech vystoupeních byla snaha předvést co nejlepší výkon a v případě, kdy se ne vše zcela podařilo, pak byla patrná snaha pedagogů o analýzu daného stavu a zajištění motivace pro další vývoj. Samozřejmě se našli i žáci, kteří vzdělání ukončili z různých důvodů (8). Místo nich byli v průběhu školního roku přijati další žáci. V níže uvedené tabulce 5 je uveden počet vyučujících v jednotlivých oborech a vývoj počtu žáků k jednotlivým daným datům. Moravskoslezskému kraji bylo hlášeno pro státní dotaci 271 žáků. V tabulce 6 je struktura žáků podle jednotlivých nástrojů v hudebním oboru a počet žáků v ostatních oborech. 12

13 Tabulka 5: Počet vyučujících a žáků v jednotlivých oborech Obor počet vyučujících stav žáků k stav žáků k stav žáků k Hudební Taneční Lit.-dramatický Celkem stav žáků k stav žáků k stav žáků k Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 6: Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech Obrázek 7: Akordeonový soubor mladších žáků na vánočním koncertě 13

14 Tabulka 6: Struktura žáků v hudebním oboru obor Stav žáků k k klavír akordeon zobcová flétna flétna hudební klarinet 6 6 saxofon 8 7 kytara zpěv přípravná hudební výchova Hudební obor celkem Přípravná taneční výchova taneční Taneční obor Taneční obor celkem LDO Literárně-dramatický obor Celkem

15 V tabulce 7 je uveden prospěch žáků, v tabulce 8 pak počet absence v individuální i kolektivní výuce. Tabulka 7: Celkový prospěch žáků Obor k 31. lednu 2014 k 30. červnu 2014 vyznamenání prospělo vyznamenání prospělo Hudební Taneční Literárně-dramatický Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, většina žáků dosahuje prospěchu s vyznamenáním. Je to způsobeno hlavně zájmem o studovaný obor. Tabulka 8: Počet a absence žáků v souhrnných předmětech a oborech k 31. lednu 2014 k 30. červnu 2014 Obor, předmět počet žáků počet hodin průměr na žáka počet žáků počet hodin průměr na žáka Hudební individuální , ,61 Hudební kolektivní , ,53 Taneční , ,06 Literárně-dramatický , ,8 Vyšší průměry na žáka v tanečním a literárně dramatickém oboru jsou způsobeny jednak organizací výuky, kdy výuka probíhá v blocích hodin, a dále je u této skupinové výuky vyšší hodinová dotace týdně proti výuce v hudebním oboru. Vedle individuální výuky v hudebním oboru, klademe důraz především na prezentaci různých forem skupinové interpretace (podrobnější výpis akcí je v kapitole 8). I když se většina 15

16 instrumentalistů i zpěváků zapojila do společného projektu školy, působilo ještě k tomu na škole 10 duetů, 5 trií, 2 kvarteta, 1 kvinteto a 1 septeto. Ve školním roce 2013/2014 probíhala tradiční soutěž vyhlášená MŠMT. Naši žáci soutěžili ve hře na klavír a ve hře na kytaru. Přestože účast v soutěži není povinná, ve školním kole porovnala své výkony většina žáků v sólové hře a kytaristé i v komorní hře. Protože jde o nástroje velmi oblíbené a hojně v našem kraji vyučované, konkurence je nesrovnatelně vyšší než v jiných oborech, a tak za každým oceněním můžeme nalézt spoustu hodin tvrdé práce jak žáků, tak rovněž i pedagogů. Tabulka 9: Umístění žáků v soutěži pořádané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy Kolo Kategorie seskupení, nástroj Umístění I. klavír 3. místo II. klavír 1. místo III. klavír 2. místo Okresní III. klavír 3. místo V. klavír 1. místo VI. kytara 3. místo VII. kytara 2. místo Krajské V. klavír 3. místo Kromě těchto soutěží, které prostupují velkou část školního roku, účinkovala jedna klavíristka na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. Rovněž se jeden žák zúčastnil Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou, kde získal ve své kategorii 3. místo. V tomto školním roce úspěšně absolvovalo celkem 22 žáků, viz tabulka 10. Žáci hudebního oboru vystoupili na školní předehrávce a absolventském koncertě 16. dubna na odloučeném pracovišti ve Vřesině a 29. dubna v sále školy v Klimkovicích, žákyně tanečního oboru pak zatančily 11. června ve společenském sále Sanatorií Klimkovice na Tanečním koncertě. 16

17 Od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy absolventi obdrželi drobné upomínkové předměty, pamětní fotografii a květinu. Tabulka 10: Počet absolventů dle oborů a stupňů obor Počet absolventů I. stupeň II. stupeň Celkem Hudební obor Taneční obor Celkem Obrázek 8, 9: Žáci PHV na vánočním koncertě, pedagogové a absolventi 17

18 6. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je upravena ve Školním řádu, v části páté - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Kolektiv zaměstnanců školy systematicky pracuje na vytváření pozitivního sociálního prostředí. Pedagogové podporují vzájemnou spolupráci žáků nejen ve svých třídách, nýbrž i mezi různými nástroji v hudebním oboru. To vše prostřednictvím různých tradičních i netradičních seskupení. Vštěpují žákům dle ŠVP kultivovaný projev jednání a chování na veřejnosti, učí žáky rozlišovat trvalé a pomíjivé hodnoty, vedou je ke zdravému životnímu stylu. Dále podporují spolupráci a sociální ovlivnění žáků různých ročníků v tanečním i literárně-dramatickém oboru. Aktivně komunikují se zákonnými zástupci žáků. Znají osobnostní zvláštnosti svých žáků i jejich rodinné zázemí. Monitorují změny v chování žáků a vyhodnocují rizikové jevy. Ředitel školy podporuje otevřené okamžité řešení všech náznaků sociálně patologických jevů a tím předchází jejich vzniku. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2013/2014 dle plánu, který je zpracován ve vnitřním předpise školy. Patří do něj jednak institucionální formy vzdělávání jako je např. účast na školeních, seminářích a dále také účast pedagogů na metodických schůzkách jednotlivých okresních případně krajských sekcí. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání byla i účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách, kde dochází ke srovnání a zpětné vazbě vlastního pedagogického procesu. Další vzdělávání probíhalo formou samostudia dle 24 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Základním parametrem při výběru vzdělávání pak byla skutečná potřeba školy, studijní zájmy jednotlivých pedagogických i správních zaměstnanců a finanční dostupnost v rámci rozpočtu školy. 18

19 7.1 Průběžné vzdělávání Průběžné vzdělávání vede k prohlubování kvalifikace, kde obsahem jsou nové poznatky z pedagogických i odborných oborů souvisejících jak s vyučovacími předměty, tak se správou a ekonomickým zajištěním školy. Pedagogové a účetní školy se zúčastnili akcí uvedených v tabulce 11. V tabulce 12 je pak zmapována účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách. Tabulka 11: Účast pedagogů a správních zaměstnanců na průběžném vzdělávání Datum Vzdělávací akce Počet účastníků Seminář ředitelů škol Nýdek Klavírní ateliéry Karviná Školení řidičů osobních vozidel Taneční seminář Ostrava-Hrabůvka Seminář Autorská práva ve školní praxi Kurz první pomoci pro pracovníky škol Ostravská setkání s příčnou flétnou Ostravská setkání s akordeonem Mezinárodní seminář Ilava Jazzový seminář Ostrava NOZ v praxi ředitelů škol Seminář ke kariérnímu systému Ostrava Facility management Ostrava-Poruba Ostravská setkání s akordeonem Ostravská setkání s kytarou Praktické dílny pro učitele ZUŠ Orlová Seminář ke kariérnímu systému Praha 1 19

20 Řízené setkání nad ŠVP ZUŠ Ostrava seminář Krajská digitální spisovna Řízené setkání nad ŠVP Ilava Akordeonový seminář Praha 1 Tabulka 12: Účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách Datum Soutěž nebo přehlídka Počet pedagogů Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír Ostrava Recitační soutěž LDO DDM Ostrava Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru Ostrava Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír Karviná Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru Frýdek-Místek Akordeonová soutěž Ostrava Mládí a Bohuslav Martinů Polička Krajská přehlídka akordeonů Mezinárodní Novákova klavírní soutěž Kamenice nad Lipou Krajská přehlídka tanečního oboru 3 20

21 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Jednotícím prvkem všech akcí tohoto školního roku byla oslava šedesátin naší školy. Naším záměrem bylo jednak uskutečnit tradiční koncerty, na které jsou rodiče i další příznivci zvyklí, ovšem nachystali jsme i jednu speciální narozeninovou akci, která svým rozsahem neměla v historii školy obdoby. V listopadu se žáci tanečního oddělení stali součástí projektu, který pořádala Sanatoria Klimkovice pod názvem Rozmarný podzim. Vystoupili společně s orchestrem Akoband a připravili tak zajímavé propojení hudby a tance. Podzimní dopoledne u nás ve škole strávili žáci mateřských a základních škol z Klimkovic, Josefovic, Olbramic i Zbyslavic, kdy jsme pro ně připravili pestrý program všech oborů s podzimní tématikou. Vystoupení starších spolužáků se setkalo s velmi pozitivním ohlasem všech zúčastněných. Žáci Vřesinské stržsmrště již tradičně účinkovali v programu, který předznamenává rozsvícení vánočního stromu u budovy Základní školy Vřesina. Prosinec je většinou prvním vrcholem prezentace školy na veřejnosti. V Sanatoriích připravil Mikuláš celodenní nadílku, na které nechyběl se svým programem náš akordeonový soubor starších žáků a akordeonové trio. Vrcholem prosince pak byl jubilejní Vánoční koncert na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Vystoupili zde všechny soubory školy se zpěváky, choreografie předvedli žáci tanečního oboru. Atmosféra koncertu i pěkné výkony se zapsaly do srdcí publika a celý koncert přinesl trochu uklidnění v hektickém předvánočním čase. V lednu se prezentovaly žákyně tanečního oboru na plese v Sanatoriích a na plese Církevní konzervatoře v Opavě. Další jubilejní akcí byl společný koncert naší školy se ZUŠ Ilava k 20. výročí spolupráce konaný v sále školy. Na koncertě vystoupili nejlepší sólisté a komorní soubory hudebního oboru, taneční kreace rovněž předvedli sólisté i soubory tanečního oboru. Hosté ze Slovenska přivezli část programu ze svého slavnostního koncertu, na kterém se podíleli žáci i pedagogové. Toto slavnostní menu bylo vřele přijato a oceněno publikem. V únoru se žáci zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kde získali zasloužená ocenění. Nezaháleli ani žáci literárně-dramatického oboru, když se zúčastnili recitační 21

22 soutěže v Ostravě-Zábřehu. Žákyně tanečního oboru předvedly své vystoupení na Valentýnském plese v Sanatoriích a na Hasičském plese v Klimkovicích. Kytaristé si nechali okresní kolo soutěže ZUŠ na březen a představili se odborné veřejnosti v dobrém světle, když získali ocenění svého soutěžního programu. Ve hře na klavír proběhlo již krajské kolo, kde náš mladý klavírista získal 3. místo. Nejen své soutěžní programy představili žáci hudebního oboru na společném jarním koncertě ZUŠ Heleny Salichové z Polanky nad Odrou, ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Dobroslava Lidmily z Ostravy-Svinova, který se konal v Altánu v Ostravě-Třebovicích. Tento společný koncert navázal v trochu menším měřítku na festival ostravských ZUŠ a byl cenným inspiračním zdrojem pro žáky i pro pedagogy. Sanatoria pořádala ještě Jarní koncert, na kterém vystoupily žákyně tanečního oboru a doplnily tak komponovaný pořad Akobandu a FKP (Famózní klimkovické pjenice). K hlavním akcím v měsíci dubnu patří absolventské koncerty žáků hudebního oboru. Na odloučeném pracovišti ve Vřesině proběhl koncert společně se školní předehrávkou, neboť zde vystupovala pouze 1 absolventka. Všichni ostatní absolventi se předvedli na koncertě v sále školy v Klimkovicích s různorodým programem dle vlastních preferencí. Z jejich výkonů bylo patrné, že svým vystoupením chtěli ukázat to, co je jim v umění nejbližší. Sklidili za to zasloužený potlesk od svých příznivců a rodičů. Mimo jiné jsme uspořádali výchovné koncerty pro žáky základních škol, kdy se předvedli žáci všech oborů školy a ukázali svým spolužákům, co se v naší škole mohou naučit. V květnu všechny naše aktivity již směřovaly k slavnostnímu představení k šedesátému výročí ZUŠ Klimkovice v gala aneb Jak se hledají princezny na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Tento projekt byl jedinečný v celé historii ZUŠ. Podíleli se na něm všichni pedagogové ze všech oborů školy a zapojilo se do něj 123 žáků. Hlavním bodem programu bylo společné muzikálové představení Jak se hledají princezny. Text Milady Mašatové upravila paní učitelka literárně-dramatického oboru, přidala i texty písní. Původní hudbu k písním i tanečním opusům složil ředitel školy. Taneční choreografie vytvořila paní učitelka tanečního oboru. Orchestr pod vedením ředitele školy tvořili žáci ze všech hudebních souborů, které na 22

23 škole působí. Komorní sbor byl složen z mladších žáků hudebních nauk a zpěvu. Nácvik a zkoušení probíhalo po etapách, hlavní zkoušky i samotné představení bylo organizačně velice náročné, což neuniklo všímavé klimkovické veřejnosti. Slavnostní program se přesto podařilo utajit. Celková režie představení pak byla pro obecenstvo překvapením. Program byl postaven na krátké přehlídce všech souborů, s připomenutím historických milníků školy, a vrcholil společným muzikálem, končícím závěrečným číslem se všemi účinkujícími. Záměr byl bezezbytku naplněn, všichni přítomní byli nadšeni a překvapeni, na jak vysoké umělecké úrovni jsou mladí účinkující schopni předvést společné dílo. Příjemným dozvukem oslav byla kladná prezentace jak v místní televizi Ltv plus, tak ve Zpravodaji města Klimkovic. Části ze slavnostního koncertu pak zazněly na otevření lázeňské sezóny tentokráte v režii Sanatorií Klimkovice. Kromě toho naši školu reprezentoval mladý klavírista na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou, jenž získal ve své kategorii 3. místo. V posledních květnových dnech předvedli žáci tanečního oboru svou choreografii na Krajské přehlídce tanečního oboru. V červnu zpestřily svým vystoupením tradiční lázeňskou tančírnu žákyně tanečního oboru. Poslední slavnostní akcí jubilejního školního roku byl Taneční koncert, na kterém zároveň absolvovaly žákyně I. stupně. Různorodý pečlivě nastudovaný program obohacený o variace na špičkách, světelné i zvukové efekty, se taktéž setkal s pochvalnými reakcemi veřejnosti. Bylo to důstojné zakončení celého jubilejního školního roku. Naši žáci se rovněž neztratili na ukončení 9. tříd základní školy, kdy předvedli před svými spolužáky krátký program. Kromě zmíněných akcí pak nemohu opomenout pořádání pravidelného Dne otevřených dveří s možností nahlédnout pod pokličku školy a pořádání otevřené hodiny tanečního oboru. Rovněž se žáci a rodiče zúčastňují třídních a školních předehrávek, kde žáci získávají první pódiové zkušenosti. Těchto drobnějších vystoupení jsme pořádali čtrnáct. Rodiče se o akcích školy dozvídají převážně z pozvánek, které jim děti přinášejí domů. Ostatní veřejnosti jsou pozvánky na akce prezentovány prostřednictvím propagační skříňky před městským úřadem, ve vitríně vestibulu školy a na chodbách ve škole. Informace o akcích školy a jiné informace se mohou rodiče a spoluobčané dozvědět taktéž z webových stránek 23

24 školy a ve Zpravodaji města. Nepřehlédnutelné jsou i upoutávky a informace z koncertů a akcí vysílané v místní televizi. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 proběhla kontrola a inspekční činnosti České školní inspekce. Z těchto aktivit byl vydán protokol o kontrole (Čj. ČŠIT-54/14-T) a inspekční zpráva (Čj. ČŠIT- 53/14-T) Z výše uvedeného protokolu o kontrole: Kontrolní zjištění Kontrola byla vykonána v základní umělecké škole, jejíž činnost zajišťuje Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (dále škola ) 1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 2. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu (dále ŠVP ) podle 5 odst. 3 věty první školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. Závěry Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení školského zákona. Z výše uvedené inspekční zprávy: Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle příslušného školního vzdělávacího programu podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 24

25 Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a příslušným rámcových vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů Velmi dobrá schopnost komunikace s okolím a především vytváření tvůrčího prostředí ve škole se pozitivně promítá do řízení školy. Personální podmínky školy jsou na požadované úrovni. Postupné zkvalitňování materiálních podmínek vzdělávání je důkazem efektivního řízení školy. Škola v souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP a dalších vzdělávacích dokumentů Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Z přímého pozorování výuky, rozhovorů s pedagogy a kontroly třídní dokumentace bylo zjištěno, že výuka žáků v tanečním i literárně dramatickém oboru byla připravena a vedena metodicky správně. Úroveň LDO je na požadované úrovni. Ve smíšených skupinách tanečního oboru je třeba diferencovat výuku vzhledem ke stanoveným výstupům vzdělávacích dokumentů pro jednotlivé ročníky. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Úroveň výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům je na požadované úrovni stejně jako úspěšnost žáků v soutěžích, přehlídkách a dalších aktivitách. Spolupráce mezi partnerskými školami je dlouholetá a velmi dobrá, pro obě strany přínosná. Závěry Vzdělávací nabídka ZUŠ odpovídá zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení a zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Silnou stránkou školy je velmi dobrá úroveň řízení školy, odpovídající jejímu poslání, velikosti, počtu žáků i personálnímu složení. Veškeré rozhodovací pravomoci jsou účinně sladěny s následnými delegovanými výkonnými kompetencemi. Na strategickém řízení školy a pravidelném hodnocení školy se podílejí příslušní pracovníci školy. Dlouhodobě vykazuje velmi dobré výsledky vzdělávání. ZUŠ se pravidelně a aktivně zapojuje do kulturního života prostřednictvím koncertů, výstav a řady kulturních akcí. Ve městě i širokém okolí působí jako významný nositel kultury. 25

26 Slabou stránkou školy jsou její přetrvávající problémy s nekvalitní omítkou v přízemí budovy, které jsou však odstranitelné pouze ve spolupráci se zřizovatelem, Moravskoslezským krajem. Česká školní inspekce navrhuje pravidelně zveřejňovat kritéria pro přijímání žáků ke studiu také na webových stránkách školy. Ve Školním vzdělávacím programu sjednotit formu přípravného studia v hudebním a tanečním oboru. Ve smíšených skupinách tanečního oboru důsledně respektovat diferenciaci učiva. Ve spolupráci se zřizovatelem zabránit dalšímu prohlubování znehodnocování zdiva v přízemí budovy. Od poslední inspekce v roce 2010 došlo ke zkvalitnění materiálních podmínek školy. Personální strategie se pozitivně promítla do kvality pedagogického sboru. Škola se úspěšně zapojila do projektů a získala prostředky pro zkvalitnění nástrojového vybavení. Škola dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků ve vzdělávání, což dokazují výsledky v soutěžích a přehlídkách. Obrázek 10, 11: Žákyně tanečního oboru na slavnostním tanečním koncertě 26

27 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní umělecká škola Klimkovice je příspěvková organizace, jejíž provoz a hlavní činnost (poskytování uměleckého vzdělávání) je financována z několika hlavních zdrojů. Přímé náklady na vzdělávání (platy, náhrady platů, odstupné a další dle 160 odst. 1 písm. c) školského zákona) jsou financovány ze státní dotace, provozní výdaje jsou hrazeny z úplaty za vzdělání (školného). Další možností financování jsou pak dary, případně příspěvky municipalit na provoz. Podařilo se nám v tomto školním roce získat menší finanční dary na slavnostní akce školy, ovšem bylo to v roce 2014, tudíž se tyto údaje promítnou až v příští výroční zprávě Údaje o úplatě za vzdělání (částka za měsíc studia) Hudební obor: přípravná hudební výchova 280,- základní studium 320,- druhý nástroj v hudebním oboru 200,- Taneční obor: přípravná taneční výchova 200,- základní studium 280,- Literárně-dramatický obor základní studium 150,- 27

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více