VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

2 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Výroční zpráva vychází z vlastního hodnocení školy za školní rok 2013/2014. Zpracoval: MgA. Pavel Béreš Datum schválení: 7. října MgA. Pavel Béreš ředitel školy 2

3 Obsah 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Učební plány jednotlivých oborů Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogové Provozní zaměstnanci Přijímací řízení pro rok 2014/ Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Průběžné vzdělávání Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o úplatě za vzdělání (částka za měsíc studia) Základní údaje o hospodaření za rok 2013 v Kč Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery. při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o budově školy, kotelně a pozemku Ochrana osobních údajů Závěr

4 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace Sídlo školy: Lidická 5, Klimkovice 1, Ostrava-město IČ: Identifikátor zařízení: IZO: Základní umělecká škola Právní forma školy: příspěvková organizace Odloučené pracoviště: Osvobození 514, Vřesina Kapacita školy: 300 žáků Kód zřizovatele: 1622 Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava IČ: Vedení školy: MgA. Pavel Béreš, ředitel školy (od ) Martina Maternová, zástupce ředitele školy v době jeho nepřítomnosti Telefon: , Webové stránky: Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku: Datum vystavení posledního rozhodnutí: , č. j /2005 4

5 Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum poslední ČŠI: Údaje o SRPDŠ: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní umělecké škole Klimkovice je evidováno jako základní organizace Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Unie Praha, registrovaného Ministerstvem vnitra České republiky dne 14. října 1991 pod č. j. VSC/1 978/91 R. Obrázek 1, 2: Účinkující ze slavnostního představení ZUŠ Klimkovice v gala aneb Jak se hledají princezny 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání Základní umělecká škola: IZO Cílová kapacita školy: Celkový počet žáků: 300 žáků 271 žáků Umělecké obory: 1. hudební obor: 201 žáků 2. taneční obor: 61 žáků 3. literárně-dramatický obor: 9 žáků Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 3: Počty žáků v uměleckých oborech 6

7 2.1 Učební plány jednotlivých oborů Hudební obor Všechny učební plány byly schváleny MŠMT dne pod č. j /95-25 s účinností od 1. září Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Taneční obor Učební plány byly schváleny dne 7. května 2003 pod č. j / s platností od Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Literárně-dramatický obor Učební plány byly vydány pod č. j / s platností od a pod č. j s platností od Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Všechny učební plány i Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice jsou umístěny na webových stránkách školy. 7

8 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Pedagogové Všichni interní zaměstnanci splňují požadavky na odbornou kvalifikaci a jsou zařazeni ve 12. platové třídě a v příslušném platovém stupni dle délky praxe. Jeden začínající pedagog je zařazen v 11. platové třídě a 1. platovém stupni. Externí zaměstnanci si doplňují kvalifikaci studiem na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě (viz tabulka 1). Zájemci si mohou vybrat studium v hudebním oboru, kde vyučovalo ve školním roce 2013/ pedagogů jednak na tradiční hudební nástroje jako klavír, akordeon, kytara, flétna, zobcová flétna, dále pak na nástroje zavedené v posledních 8 letech jako klarinet, saxofon, či sólový zpěv. Tradičně probíhala výuka v tanečním oboru, kde působí jeden pedagog a jeden korepetitor, taktéž pokračovalo zdárné rozvíjení literárně-dramatického oboru, kde vyučuje jeden pedagog (viz obrázek 4). Všichni pedagogové rozvíjejí své dovednosti díky různým formám dalšího vzdělávání. Zúčastňují se různě zaměřených seminářů, soutěží, přehlídek, případně získávají informace samostudiem a nové poznatky promítají do každodenní praxe vzdělávacího procesu (viz kapitola 7) Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 4: Struktura pedagogů dle oborů 8

9 Tabulka 1: Struktura pedagogů Obor I. pololetí II. pololetí Vzdělání zaměstnanecký vztah popis úvazku 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní 17,5 hodin 17,5 hodiny VŠ interní flétna, zob. flétna, souborová hra, hudební nauka klarinet, saxofon, zob. flétna, hudební nauka, souborová hra 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní flétna, zob. flétna, souborová hra 23 hodin 23 hodin VŠ interní klarinet, saxofon, komorní hra 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní akordeon, souborová hra, PHV Hudební 12 hodin 12 hodin studující konzervatoř externí akordeon 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní 24,5 hodin 24,5 hodin Vyšší odborné interní klavír, korepetice hudebního a tanečního oboru, komorní hra, hudební nauka klavír, komorní hra, korepetice hudebního oboru 26 hodin 25 hodin VŠ interní klavír, korepetice hudebního oboru 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní kytara, komorní hra, korepetice hudebního oboru 8,5 hodin 9 hodin VŠ interní zpěv 19,5 hodin 19,5 hodin Střední odborné interní předměty tanečního oboru, PTV taneční 6 hodin 6 hodin studující konzervatoř externí korepetice tanečního oboru Literárnědramatický 4 hodiny 4 hodiny VŠ interní předměty literárně-dramatického oboru 9

10 Tabulka 2: Hodinová dotace v oborech a předmětech Obor Počet hodin v 1. pololetí Počet hodin v 2. pololetí Individuální výuka hudebního oboru 173,5 174,5 Souborová hra 5 4,5 Komorní hra 7,5 8,5 Hudební nauka Korepetice 20,5 19,5 Taneční obor 19,5 19,5 Literárně-dramatický obor 4 4 Celkem ,5 3.2 Provozní zaměstnanci Počet provozních zaměstnanců odpovídá potřebám a možnostem školy. Všichni splňují požadavky na odpovídající pracovní zařazení. Provozní zaměstnanci a hlavně účetní školy systematicky pracují na zvyšování své kvalifikace, aby byli připraveni na stále vyšší nároky kladené na jejich pozice (viz kapitola 7). Tabulka 3: Struktura provozních zaměstnanců Pracovní úvazek Pracovní náplň Zaměstnanecký vztah poznámka 12 hodin účetní školy interní 40 hodin domovnice, školnice, uklízečka interní 20 hodin šatnářka (září červen) externí z cizích zdrojů (DPČ) 10

11 4. Přijímací řízení pro rok 2014/2015 Škola má vypracovaný systém vyhledávání talentů v Klimkovicích již od předškolního věku. Probíhaly průzkumy talentovanosti pro hudební i taneční obor jednak přímo v Klimkovicích a pak také v Olbramicích a Josefovicích. Další zájemci o studium společně s rodiči mohli využít tradičního dne otevřených dveří v Klimkovicích a na odloučeném pracovišti v budově ZŠ ve Vřesině, kde si mohli prohlédnout učebny jednotlivých oborů i studijních zaměření, dozvědět se důležité informace o studiu a zjistit, zdali uchazeči mají předpoklady ke vzdělávání ve zvoleném oboru. Zájemci o studium literárně-dramatického oboru se pak etablovali po slavnostním společném divadelním představení. S radostí můžeme konstatovat, že rodiče mají zájem, aby děti studovaly na základní umělecké škole. Bohužel jsme museli opět odmítnout kvůli omezeným rozpočtovým možnostem zřizovatele některé žadatele, kteří se chtěli ještě přihlásit ke studiu koncem prázdnin a začátkem školního roku. Tabulka 4: Údaje o přijímacím řízení obor Počet žáků Uspělo Podalo přihlášku Přijato Hudební obor Taneční obor Literárně dramatický obor Celkem

12 Literárně Hudební obor Hudební obor Taneční obor Literárně dramatický obor Celkem 5. Výsledky vzdělávání žáků Obrázek 5: Údaje o přijímacím řízení Výsledky vzdělávání se odráží jednak v klasifikaci, ovšem neméně důležitá je veřejná prezentace před rodiči a spolužáky při interních i veřejných vystoupeních. Ve školním roce se žáci prezentovali na třídních předehrávkách, školních předehrávkách, žákovských koncertech, soutěžích pořádaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a dalších soutěžních i nesoutěžních přehlídkách. Při všech vystoupeních byla snaha předvést co nejlepší výkon a v případě, kdy se ne vše zcela podařilo, pak byla patrná snaha pedagogů o analýzu daného stavu a zajištění motivace pro další vývoj. Samozřejmě se našli i žáci, kteří vzdělání ukončili z různých důvodů (8). Místo nich byli v průběhu školního roku přijati další žáci. V níže uvedené tabulce 5 je uveden počet vyučujících v jednotlivých oborech a vývoj počtu žáků k jednotlivým daným datům. Moravskoslezskému kraji bylo hlášeno pro státní dotaci 271 žáků. V tabulce 6 je struktura žáků podle jednotlivých nástrojů v hudebním oboru a počet žáků v ostatních oborech. 12

13 Tabulka 5: Počet vyučujících a žáků v jednotlivých oborech Obor počet vyučujících stav žáků k stav žáků k stav žáků k Hudební Taneční Lit.-dramatický Celkem stav žáků k stav žáků k stav žáků k Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 6: Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech Obrázek 7: Akordeonový soubor mladších žáků na vánočním koncertě 13

14 Tabulka 6: Struktura žáků v hudebním oboru obor Stav žáků k k klavír akordeon zobcová flétna flétna hudební klarinet 6 6 saxofon 8 7 kytara zpěv přípravná hudební výchova Hudební obor celkem Přípravná taneční výchova taneční Taneční obor Taneční obor celkem LDO Literárně-dramatický obor Celkem

15 V tabulce 7 je uveden prospěch žáků, v tabulce 8 pak počet absence v individuální i kolektivní výuce. Tabulka 7: Celkový prospěch žáků Obor k 31. lednu 2014 k 30. červnu 2014 vyznamenání prospělo vyznamenání prospělo Hudební Taneční Literárně-dramatický Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, většina žáků dosahuje prospěchu s vyznamenáním. Je to způsobeno hlavně zájmem o studovaný obor. Tabulka 8: Počet a absence žáků v souhrnných předmětech a oborech k 31. lednu 2014 k 30. červnu 2014 Obor, předmět počet žáků počet hodin průměr na žáka počet žáků počet hodin průměr na žáka Hudební individuální , ,61 Hudební kolektivní , ,53 Taneční , ,06 Literárně-dramatický , ,8 Vyšší průměry na žáka v tanečním a literárně dramatickém oboru jsou způsobeny jednak organizací výuky, kdy výuka probíhá v blocích hodin, a dále je u této skupinové výuky vyšší hodinová dotace týdně proti výuce v hudebním oboru. Vedle individuální výuky v hudebním oboru, klademe důraz především na prezentaci různých forem skupinové interpretace (podrobnější výpis akcí je v kapitole 8). I když se většina 15

16 instrumentalistů i zpěváků zapojila do společného projektu školy, působilo ještě k tomu na škole 10 duetů, 5 trií, 2 kvarteta, 1 kvinteto a 1 septeto. Ve školním roce 2013/2014 probíhala tradiční soutěž vyhlášená MŠMT. Naši žáci soutěžili ve hře na klavír a ve hře na kytaru. Přestože účast v soutěži není povinná, ve školním kole porovnala své výkony většina žáků v sólové hře a kytaristé i v komorní hře. Protože jde o nástroje velmi oblíbené a hojně v našem kraji vyučované, konkurence je nesrovnatelně vyšší než v jiných oborech, a tak za každým oceněním můžeme nalézt spoustu hodin tvrdé práce jak žáků, tak rovněž i pedagogů. Tabulka 9: Umístění žáků v soutěži pořádané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy Kolo Kategorie seskupení, nástroj Umístění I. klavír 3. místo II. klavír 1. místo III. klavír 2. místo Okresní III. klavír 3. místo V. klavír 1. místo VI. kytara 3. místo VII. kytara 2. místo Krajské V. klavír 3. místo Kromě těchto soutěží, které prostupují velkou část školního roku, účinkovala jedna klavíristka na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. Rovněž se jeden žák zúčastnil Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou, kde získal ve své kategorii 3. místo. V tomto školním roce úspěšně absolvovalo celkem 22 žáků, viz tabulka 10. Žáci hudebního oboru vystoupili na školní předehrávce a absolventském koncertě 16. dubna na odloučeném pracovišti ve Vřesině a 29. dubna v sále školy v Klimkovicích, žákyně tanečního oboru pak zatančily 11. června ve společenském sále Sanatorií Klimkovice na Tanečním koncertě. 16

17 Od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy absolventi obdrželi drobné upomínkové předměty, pamětní fotografii a květinu. Tabulka 10: Počet absolventů dle oborů a stupňů obor Počet absolventů I. stupeň II. stupeň Celkem Hudební obor Taneční obor Celkem Obrázek 8, 9: Žáci PHV na vánočním koncertě, pedagogové a absolventi 17

18 6. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je upravena ve Školním řádu, v části páté - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Kolektiv zaměstnanců školy systematicky pracuje na vytváření pozitivního sociálního prostředí. Pedagogové podporují vzájemnou spolupráci žáků nejen ve svých třídách, nýbrž i mezi různými nástroji v hudebním oboru. To vše prostřednictvím různých tradičních i netradičních seskupení. Vštěpují žákům dle ŠVP kultivovaný projev jednání a chování na veřejnosti, učí žáky rozlišovat trvalé a pomíjivé hodnoty, vedou je ke zdravému životnímu stylu. Dále podporují spolupráci a sociální ovlivnění žáků různých ročníků v tanečním i literárně-dramatickém oboru. Aktivně komunikují se zákonnými zástupci žáků. Znají osobnostní zvláštnosti svých žáků i jejich rodinné zázemí. Monitorují změny v chování žáků a vyhodnocují rizikové jevy. Ředitel školy podporuje otevřené okamžité řešení všech náznaků sociálně patologických jevů a tím předchází jejich vzniku. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2013/2014 dle plánu, který je zpracován ve vnitřním předpise školy. Patří do něj jednak institucionální formy vzdělávání jako je např. účast na školeních, seminářích a dále také účast pedagogů na metodických schůzkách jednotlivých okresních případně krajských sekcí. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání byla i účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách, kde dochází ke srovnání a zpětné vazbě vlastního pedagogického procesu. Další vzdělávání probíhalo formou samostudia dle 24 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Základním parametrem při výběru vzdělávání pak byla skutečná potřeba školy, studijní zájmy jednotlivých pedagogických i správních zaměstnanců a finanční dostupnost v rámci rozpočtu školy. 18

19 7.1 Průběžné vzdělávání Průběžné vzdělávání vede k prohlubování kvalifikace, kde obsahem jsou nové poznatky z pedagogických i odborných oborů souvisejících jak s vyučovacími předměty, tak se správou a ekonomickým zajištěním školy. Pedagogové a účetní školy se zúčastnili akcí uvedených v tabulce 11. V tabulce 12 je pak zmapována účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách. Tabulka 11: Účast pedagogů a správních zaměstnanců na průběžném vzdělávání Datum Vzdělávací akce Počet účastníků Seminář ředitelů škol Nýdek Klavírní ateliéry Karviná Školení řidičů osobních vozidel Taneční seminář Ostrava-Hrabůvka Seminář Autorská práva ve školní praxi Kurz první pomoci pro pracovníky škol Ostravská setkání s příčnou flétnou Ostravská setkání s akordeonem Mezinárodní seminář Ilava Jazzový seminář Ostrava NOZ v praxi ředitelů škol Seminář ke kariérnímu systému Ostrava Facility management Ostrava-Poruba Ostravská setkání s akordeonem Ostravská setkání s kytarou Praktické dílny pro učitele ZUŠ Orlová Seminář ke kariérnímu systému Praha 1 19

20 Řízené setkání nad ŠVP ZUŠ Ostrava seminář Krajská digitální spisovna Řízené setkání nad ŠVP Ilava Akordeonový seminář Praha 1 Tabulka 12: Účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách Datum Soutěž nebo přehlídka Počet pedagogů Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír Ostrava Recitační soutěž LDO DDM Ostrava Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru Ostrava Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír Karviná Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru Frýdek-Místek Akordeonová soutěž Ostrava Mládí a Bohuslav Martinů Polička Krajská přehlídka akordeonů Mezinárodní Novákova klavírní soutěž Kamenice nad Lipou Krajská přehlídka tanečního oboru 3 20

21 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Jednotícím prvkem všech akcí tohoto školního roku byla oslava šedesátin naší školy. Naším záměrem bylo jednak uskutečnit tradiční koncerty, na které jsou rodiče i další příznivci zvyklí, ovšem nachystali jsme i jednu speciální narozeninovou akci, která svým rozsahem neměla v historii školy obdoby. V listopadu se žáci tanečního oddělení stali součástí projektu, který pořádala Sanatoria Klimkovice pod názvem Rozmarný podzim. Vystoupili společně s orchestrem Akoband a připravili tak zajímavé propojení hudby a tance. Podzimní dopoledne u nás ve škole strávili žáci mateřských a základních škol z Klimkovic, Josefovic, Olbramic i Zbyslavic, kdy jsme pro ně připravili pestrý program všech oborů s podzimní tématikou. Vystoupení starších spolužáků se setkalo s velmi pozitivním ohlasem všech zúčastněných. Žáci Vřesinské stržsmrště již tradičně účinkovali v programu, který předznamenává rozsvícení vánočního stromu u budovy Základní školy Vřesina. Prosinec je většinou prvním vrcholem prezentace školy na veřejnosti. V Sanatoriích připravil Mikuláš celodenní nadílku, na které nechyběl se svým programem náš akordeonový soubor starších žáků a akordeonové trio. Vrcholem prosince pak byl jubilejní Vánoční koncert na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Vystoupili zde všechny soubory školy se zpěváky, choreografie předvedli žáci tanečního oboru. Atmosféra koncertu i pěkné výkony se zapsaly do srdcí publika a celý koncert přinesl trochu uklidnění v hektickém předvánočním čase. V lednu se prezentovaly žákyně tanečního oboru na plese v Sanatoriích a na plese Církevní konzervatoře v Opavě. Další jubilejní akcí byl společný koncert naší školy se ZUŠ Ilava k 20. výročí spolupráce konaný v sále školy. Na koncertě vystoupili nejlepší sólisté a komorní soubory hudebního oboru, taneční kreace rovněž předvedli sólisté i soubory tanečního oboru. Hosté ze Slovenska přivezli část programu ze svého slavnostního koncertu, na kterém se podíleli žáci i pedagogové. Toto slavnostní menu bylo vřele přijato a oceněno publikem. V únoru se žáci zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kde získali zasloužená ocenění. Nezaháleli ani žáci literárně-dramatického oboru, když se zúčastnili recitační 21

22 soutěže v Ostravě-Zábřehu. Žákyně tanečního oboru předvedly své vystoupení na Valentýnském plese v Sanatoriích a na Hasičském plese v Klimkovicích. Kytaristé si nechali okresní kolo soutěže ZUŠ na březen a představili se odborné veřejnosti v dobrém světle, když získali ocenění svého soutěžního programu. Ve hře na klavír proběhlo již krajské kolo, kde náš mladý klavírista získal 3. místo. Nejen své soutěžní programy představili žáci hudebního oboru na společném jarním koncertě ZUŠ Heleny Salichové z Polanky nad Odrou, ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Dobroslava Lidmily z Ostravy-Svinova, který se konal v Altánu v Ostravě-Třebovicích. Tento společný koncert navázal v trochu menším měřítku na festival ostravských ZUŠ a byl cenným inspiračním zdrojem pro žáky i pro pedagogy. Sanatoria pořádala ještě Jarní koncert, na kterém vystoupily žákyně tanečního oboru a doplnily tak komponovaný pořad Akobandu a FKP (Famózní klimkovické pjenice). K hlavním akcím v měsíci dubnu patří absolventské koncerty žáků hudebního oboru. Na odloučeném pracovišti ve Vřesině proběhl koncert společně se školní předehrávkou, neboť zde vystupovala pouze 1 absolventka. Všichni ostatní absolventi se předvedli na koncertě v sále školy v Klimkovicích s různorodým programem dle vlastních preferencí. Z jejich výkonů bylo patrné, že svým vystoupením chtěli ukázat to, co je jim v umění nejbližší. Sklidili za to zasloužený potlesk od svých příznivců a rodičů. Mimo jiné jsme uspořádali výchovné koncerty pro žáky základních škol, kdy se předvedli žáci všech oborů školy a ukázali svým spolužákům, co se v naší škole mohou naučit. V květnu všechny naše aktivity již směřovaly k slavnostnímu představení k šedesátému výročí ZUŠ Klimkovice v gala aneb Jak se hledají princezny na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Tento projekt byl jedinečný v celé historii ZUŠ. Podíleli se na něm všichni pedagogové ze všech oborů školy a zapojilo se do něj 123 žáků. Hlavním bodem programu bylo společné muzikálové představení Jak se hledají princezny. Text Milady Mašatové upravila paní učitelka literárně-dramatického oboru, přidala i texty písní. Původní hudbu k písním i tanečním opusům složil ředitel školy. Taneční choreografie vytvořila paní učitelka tanečního oboru. Orchestr pod vedením ředitele školy tvořili žáci ze všech hudebních souborů, které na 22

23 škole působí. Komorní sbor byl složen z mladších žáků hudebních nauk a zpěvu. Nácvik a zkoušení probíhalo po etapách, hlavní zkoušky i samotné představení bylo organizačně velice náročné, což neuniklo všímavé klimkovické veřejnosti. Slavnostní program se přesto podařilo utajit. Celková režie představení pak byla pro obecenstvo překvapením. Program byl postaven na krátké přehlídce všech souborů, s připomenutím historických milníků školy, a vrcholil společným muzikálem, končícím závěrečným číslem se všemi účinkujícími. Záměr byl bezezbytku naplněn, všichni přítomní byli nadšeni a překvapeni, na jak vysoké umělecké úrovni jsou mladí účinkující schopni předvést společné dílo. Příjemným dozvukem oslav byla kladná prezentace jak v místní televizi Ltv plus, tak ve Zpravodaji města Klimkovic. Části ze slavnostního koncertu pak zazněly na otevření lázeňské sezóny tentokráte v režii Sanatorií Klimkovice. Kromě toho naši školu reprezentoval mladý klavírista na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou, jenž získal ve své kategorii 3. místo. V posledních květnových dnech předvedli žáci tanečního oboru svou choreografii na Krajské přehlídce tanečního oboru. V červnu zpestřily svým vystoupením tradiční lázeňskou tančírnu žákyně tanečního oboru. Poslední slavnostní akcí jubilejního školního roku byl Taneční koncert, na kterém zároveň absolvovaly žákyně I. stupně. Různorodý pečlivě nastudovaný program obohacený o variace na špičkách, světelné i zvukové efekty, se taktéž setkal s pochvalnými reakcemi veřejnosti. Bylo to důstojné zakončení celého jubilejního školního roku. Naši žáci se rovněž neztratili na ukončení 9. tříd základní školy, kdy předvedli před svými spolužáky krátký program. Kromě zmíněných akcí pak nemohu opomenout pořádání pravidelného Dne otevřených dveří s možností nahlédnout pod pokličku školy a pořádání otevřené hodiny tanečního oboru. Rovněž se žáci a rodiče zúčastňují třídních a školních předehrávek, kde žáci získávají první pódiové zkušenosti. Těchto drobnějších vystoupení jsme pořádali čtrnáct. Rodiče se o akcích školy dozvídají převážně z pozvánek, které jim děti přinášejí domů. Ostatní veřejnosti jsou pozvánky na akce prezentovány prostřednictvím propagační skříňky před městským úřadem, ve vitríně vestibulu školy a na chodbách ve škole. Informace o akcích školy a jiné informace se mohou rodiče a spoluobčané dozvědět taktéž z webových stránek 23

24 školy a ve Zpravodaji města. Nepřehlédnutelné jsou i upoutávky a informace z koncertů a akcí vysílané v místní televizi. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 proběhla kontrola a inspekční činnosti České školní inspekce. Z těchto aktivit byl vydán protokol o kontrole (Čj. ČŠIT-54/14-T) a inspekční zpráva (Čj. ČŠIT- 53/14-T) Z výše uvedeného protokolu o kontrole: Kontrolní zjištění Kontrola byla vykonána v základní umělecké škole, jejíž činnost zajišťuje Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (dále škola ) 1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 2. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu (dále ŠVP ) podle 5 odst. 3 věty první školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. Závěry Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení školského zákona. Z výše uvedené inspekční zprávy: Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle příslušného školního vzdělávacího programu podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 24

25 Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a příslušným rámcových vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů Velmi dobrá schopnost komunikace s okolím a především vytváření tvůrčího prostředí ve škole se pozitivně promítá do řízení školy. Personální podmínky školy jsou na požadované úrovni. Postupné zkvalitňování materiálních podmínek vzdělávání je důkazem efektivního řízení školy. Škola v souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP a dalších vzdělávacích dokumentů Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Z přímého pozorování výuky, rozhovorů s pedagogy a kontroly třídní dokumentace bylo zjištěno, že výuka žáků v tanečním i literárně dramatickém oboru byla připravena a vedena metodicky správně. Úroveň LDO je na požadované úrovni. Ve smíšených skupinách tanečního oboru je třeba diferencovat výuku vzhledem ke stanoveným výstupům vzdělávacích dokumentů pro jednotlivé ročníky. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Úroveň výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům je na požadované úrovni stejně jako úspěšnost žáků v soutěžích, přehlídkách a dalších aktivitách. Spolupráce mezi partnerskými školami je dlouholetá a velmi dobrá, pro obě strany přínosná. Závěry Vzdělávací nabídka ZUŠ odpovídá zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení a zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Silnou stránkou školy je velmi dobrá úroveň řízení školy, odpovídající jejímu poslání, velikosti, počtu žáků i personálnímu složení. Veškeré rozhodovací pravomoci jsou účinně sladěny s následnými delegovanými výkonnými kompetencemi. Na strategickém řízení školy a pravidelném hodnocení školy se podílejí příslušní pracovníci školy. Dlouhodobě vykazuje velmi dobré výsledky vzdělávání. ZUŠ se pravidelně a aktivně zapojuje do kulturního života prostřednictvím koncertů, výstav a řady kulturních akcí. Ve městě i širokém okolí působí jako významný nositel kultury. 25

26 Slabou stránkou školy jsou její přetrvávající problémy s nekvalitní omítkou v přízemí budovy, které jsou však odstranitelné pouze ve spolupráci se zřizovatelem, Moravskoslezským krajem. Česká školní inspekce navrhuje pravidelně zveřejňovat kritéria pro přijímání žáků ke studiu také na webových stránkách školy. Ve Školním vzdělávacím programu sjednotit formu přípravného studia v hudebním a tanečním oboru. Ve smíšených skupinách tanečního oboru důsledně respektovat diferenciaci učiva. Ve spolupráci se zřizovatelem zabránit dalšímu prohlubování znehodnocování zdiva v přízemí budovy. Od poslední inspekce v roce 2010 došlo ke zkvalitnění materiálních podmínek školy. Personální strategie se pozitivně promítla do kvality pedagogického sboru. Škola se úspěšně zapojila do projektů a získala prostředky pro zkvalitnění nástrojového vybavení. Škola dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků ve vzdělávání, což dokazují výsledky v soutěžích a přehlídkách. Obrázek 10, 11: Žákyně tanečního oboru na slavnostním tanečním koncertě 26

27 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní umělecká škola Klimkovice je příspěvková organizace, jejíž provoz a hlavní činnost (poskytování uměleckého vzdělávání) je financována z několika hlavních zdrojů. Přímé náklady na vzdělávání (platy, náhrady platů, odstupné a další dle 160 odst. 1 písm. c) školského zákona) jsou financovány ze státní dotace, provozní výdaje jsou hrazeny z úplaty za vzdělání (školného). Další možností financování jsou pak dary, případně příspěvky municipalit na provoz. Podařilo se nám v tomto školním roce získat menší finanční dary na slavnostní akce školy, ovšem bylo to v roce 2014, tudíž se tyto údaje promítnou až v příští výroční zprávě Údaje o úplatě za vzdělání (částka za měsíc studia) Hudební obor: přípravná hudební výchova 280,- základní studium 320,- druhý nástroj v hudebním oboru 200,- Taneční obor: přípravná taneční výchova 200,- základní studium 280,- Literárně-dramatický obor základní studium 150,- 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více