VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ

2 2 Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne 14. října 2008 a ta dne... výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady

3 3 Výroční zpráva SŠ oděvní, služeb a podnikání za školní rok 2007/ část 1. o činnosti školy. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE + HLAVNÍ CÍLE str PŘEHLED UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORŮ str ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY str ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ str ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ŽÁKŮ str ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍKŮ str ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI str ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY str ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI str VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY str ZÁVĚR str PŘÍLOHY str

4 4 1. Základní údaje o škole + hlavní cíle Střední škola oděvní, služeb a podnikání, příspěvková organizace změnila název z Integrované střední školy oděvní, služeb a podnikání, která vznikla sloučením ISŠ oděvní, služeb a podnikání a SOU oděvního Ostrava-Mariánské Hory. Sídlo má v Ostravě- Porubě, Příčná Škola má právní subjektivitu. Zřizovatelem je od Moravskoslezský kraj. Školu navštěvuje 579 žáků denního studia ve 25 třídách a dále pak 133 žáků dálkového studia v 5 třídách. Škola připravuje žáky ve studijních oborech (učební obory s maturitou, studijní obory s maturitou) a v učebních oborech. Studium je ukončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Škola rovněž zajišťuje dálkovou formu studia.. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). SŠ plynule navazuje na tradice zařízení v oboru služeb a oděvnictví, avšak teoretické a praktické výuce se snaží dát ucelenější a propracovanější program. Praktická výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP1 - obory oděvní - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP2 - obor kadeřnice - Ostrava-Zábřeh, ul. P. Lumumby Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP3 - obor fotograf - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP4 - obor kosmetička - Ostrava, ulice Gregorova - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy. Nedílnou součástí života školy jsou pravidelné módní přehlídky a účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi dobrých výsledků.

5 5 Pozitiva školy: - dostupnost internetu pro žáky i pedagogy i v době mimo vyučování - zájem učitelů o DVPP - spolupráce mezi školami stejného nebo podobného zaměření Vizovice, Jihlava, Žilina, Brno - úspěšná reprezentace školy i regionu v celostátních soutěžích odborných dovedností - aktivizační trendy v metodách a formách výchovy a vzdělávání ve středních školách - nízký počet pedagogů, kteří nesplňují odbornou či pedagogickou způsobilost - zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího procesu - zapracování předmětu Úvod do světa práce - tvorba skript pedagogů pro potřebu školy - zapojení do projektu Kvalita 1, 2 - gestorská škola při zadávání jednotné závěrečné zkoušky oboru kadeřník - pilotní škola při zadávání jednotné závěrečné zkoušky pro obor krejčí - zapojení do programu Leonardo da Vinci projekt mobility - velmi dobrá dostupnost co se týká dopravy - kvalitně zajištěny prostory pro teoretickou i praktickou výuku Negativa školy: - pomalá obnova materiálního fondu - nízký počet pedagogů mužů v pedagogickém sboru - nedostatek provozních prostředků na nákup materiálů pro odborný výcvik - vysoká omluvená absence žáků - malý zájem o oděvní obory - slabé studijní výsledky u oděvních oborů - velmi malá účast rodičů na třídních schůzkách - populační krize - na studijní obory se dostávají žáci s horším studijním prospěchem IZO školy : Identifikátor právnické osoby:

6 6 IČO : Údaje o vedení školy : Ředitel školy : Zástupce ředitel pro teoretickou výuku : Zástupce ředitel pro teoretickou výuku : Zástupce ředitel pro praktickou výuku : Mgr. Pavel Chrenka, který byl potvrzen ve funkci od na další funkční období. PaedDr.. Marcela Šubertová Mgr. Jiří Lang Ing. Daniel Baričák statutární zástupce ředitele Vedoucí učitelé odborného výcviku : Vedoucí účetní : Provozní technik : Mgr. Jaromír Rychlíková Pí. Ludmila Stebeláková Pí. Vlasta Vomáčková pí. Vlasta Vrbová p. Roman Olejník Adresa pro dálkový přístup : Údaje o Školské radě: Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července Členové školské rady : Pí. Margareta Nosková předseda Mgr. Rostislav Besta místopředseda Mgr. Lubomír Pospíšil Ing. Petr Mík MUDr. Libor Přibylka PaedDr.. Marcela Šubertová Pí. Vladimíra Horutová Sl. Kateřina Klimková p. Dušan Janírek Ve školním roce 2007/2008 se sešla Školská rada celkem 3 x.

7 7 Hlavní cíle 1. Transformace transmisivní školy na konstruktivní (s tím souvisí zdokonalování vzdělávacího programu školy, rozvoj žákovy osobnosti apod.) 2. Upřednostnění týmové práce 3. Efektivní systémy komunikace a výměny informací 4. Zajištění ekonomické prosperity školy 5. Osobní odpovědnost každého pracovníka na výsledcích školy 6. Zvyšování kvality všech spolupracovníků školy 7. Budování silné pozitivní image školy 8. Propagace a angažovanost školy 9. Zdokonalování a hledání nových forem hospodářské činnosti 10. Nábor nových žáků pro školní rok 2008/ Zdokonalení spolupráce třídního učitele učitele odborného výcviku 12. Zdokonalení práce třídního učitele se třídou 13. Zajištění výkonnějších počítačů pro výuku 14. Zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro učně a studenty mimo vyučování 15. Spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou školní inspekcí Ostrava, úřady práce, Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba a sociálními partnery 16. Spolupráce s odbory 17. Zajištění a spolupráce se sponzory 18. Zvelebování budovy školy popřípadě jejího okolí v rámci finančních možností 19. Pokračování a prohlubování environmentálního programu školy

8 8 20. Prohlubování spolupráce škol na úrovni příhraničních regionů (Slovensko, Polsko) 21. Zdokonalování výuky civilní ochrany mezipředmětově (chemie, TV, biologie, občanská výchova) 22. Zajištění a zdokonalování strategie prevence sociálně patologických jevů a prevence a řešení šikanování 23. Zajištění postupu při práci ve vyučování se žáky se specifickými poruchami učení 24. Realizace projektu Leonardo da Vinci program mobility 25. Spolupráce s partnerskými školami Vizovice, Jihlava, Brno 26. Spolupráce škol v rámci programu Leonardo 27. Práce na tvorbě školních vzdělávacích programů ( obory: krejčí, kadeřník, kosmetička)

9 9 2. Přehled učebních a studijních oborů + učební plány viz příloha č. 5 Učební obory studium je ukončeno závěrečnou zkouškou Kadeřník Fotograf Krejčí H/ H/ H/001 Učební obory s maturitou ( odborný výcvik) Kosmetička L/004 Operátor oděvní výroby-od.výroba L/004 Studijní obory studium je ukončeno maturitní zkouškou Oděvnictví M/001 Masér sportovní a rekondiční M/001 Nástavbové obory - studium je ukončeno maturitní zkouškou Podnikání nástavbové studium - dálková forma L/524 Podnikání nástavbové studium - denní forma L/524 Oděvnictví nástavbové studium dálková forma L/501 Skladba oborů : Učební obory 11 tříd Maturitní obory 19 tříd z toho : - 7 učebních oborů s maturitou - 5 studijních oborů s maturitou - 7 nástavbových oborů

10 10 3. Údaje o pracovnících školy Zaměstnanci - dle dosaženého vzdělání Pedagogičtí pracovníci Vysoká škola ÚSO, ÚSV nad 50 let DPS z toho 3 studují VŠ 2 24 Provozní pracovníci Vysoká škola ÚSO, ÚSV SOV Přesný stav zaměstnanců k Ostatní Pedagogičtí pracovníci Celkem Přepočtený stav 11,849 54,05 65,899 fyzický stav

11 11 4. Údaje o přijímacím řízení KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. kolo 1. 4-letý učební obor s maturitou Kosmetička L/004 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijato bude 21 žáků, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení (součet průměrů prospěchu základní školy a výstupního hodnocení) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy), výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,20. nad 2,20... Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů 5 bodů 0 bodů Při rovnosti bodového ohodnocení rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z jazyka českého 2. z cizího jazyka Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole. 21 žáků Počet míst pro odvolací řízení letý studijní obor Masér sportovní a rekondiční M/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijato bude 26 žáků, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení (součet průměru základní školy a výstupního hodnocení) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy), výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,20. 5 bodů nad 2,20. 0 bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů

12 12 Při rovnosti bodového ohodnocení rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z jazyka českého 2. z cizího jazyka Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole.26 žáků Počet míst pro odvolací řízení letý studijní obor Oděvnictví M/004 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijato bude 30 žáků, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení (součet průměru základní školy a výstupního hodnocení) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy), výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,20. 5 bodů nad 2, bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole.30 žáků 4. 3-letý učební obor Kadeřník H/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijato bude 47 žáků, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení (součet průměru základní školy a výstupního hodnocení) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,40. 5 bodů nad 2,40 0 bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů Při rovnosti bodového ohodnocení rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z výtvarné výchovy 2. z chemie Počet přihlášených k žáků

13 13 Počet přijímaných v I. kole. 47 žáků Počet míst pro odvalovací řízení letý učební obor Fotograf H/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijato bude 26 žáků, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení (součet průměru základní školy a výstupního hodnocení) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,60. 5 bodů nad 2,60. 0 bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů Při rovnosti bodového ohodnocení rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z výtvarné výchovy 2. z fyziky Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole. 26 žáků Počet míst pro odvalovací řízení letý učební obor Krejčí H/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijato bude 30 žáků, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení (součet průměru základní školy a výstupního hodnocení) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy), výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,60. 5 bodů nad 2,60 0 bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů Počet přijímaných. 30 žáků Počet přihlášených v I. kole... 4 žáci

14 leté nástavbové studium Podnikání L/524 denní forma studia Přijímací zkoušky pro nástavbové studium se budou skládat z testu z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v rozsahu učiva SOU. Algoritmus hodnocení přijímacího řízení bude následující : Test český jazyk a literatura 60 min max. 30 bodů Test z cizího jazyka 60 min. max. 30 bodů Průměrný prospěch na SOU II. pololetí I. a II. ročníku a I. pololetí III. roč.. max. 30 bodů Bodové hodnocení prospěchu na SOU Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,40. 5 bodů nad 2,40 0 bodů Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším hodnotícím kritériem : 1. počet bodů z testu z cizího jazyky 2. počet bodů z testu z JČ a literatur 3. průměrný prospěch na SOU Počet přihlášených k uchazečů Celkový počet přijímaných. 29 uchazečů Počet míst pro odvolací řízení. 1 Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání. Náhradní termín přijímacího řízení Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou soustředěni do zvláštních učeben, kde jim bude individuálně zadán text přijímacího řízení a čas na zpracování testu bude prodloužen o 15 minut. Stejně jako ostatní žáci budou mít mezi jednotlivými součástmi zkoušky 15-ti minutové přestávky leté nástavbové studium Oděvnictví L/501 dálková forma studia Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijati budou žáci, kteří úspěšně vykonali nebo vykonají ZZ v tříletém učebním oboru Počet přihlášených k Počet přijímaných uchazečů. 30

15 leté nástavbové studium Podnikání L/524 dálková forma studia Přijímací zkoušky pro nástavbové studium se budou skládat z testu z cizího jazyka a z testu z českého jazyka a literatury v rozsahu učiva SOU. Algoritmus hodnocení přijímacího řízení bude následující : Test český jazyk a literatura 70 min max. 30 bodů Test z cizího jazyka 70 min.. max. 30 bodů Průměrný prospěch na SOU II. pololetí I. a II. ročníku a I. pololetí III. roč... max. 15 bodů Do průměru 1,5 jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek Bodové hodnocení prospěchu na SOU Průměrný prospěch od 1,50 do 1,80 15 bodů od 1,81 do 2,00 10 bodů od 2,01 do 2,4 5 bodů od 2,41 0 bodů Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším hodnotícím kritériem : 1. lepší průměrná známka z cizího jazyka na SOU 2. lepší průměrná známka z JČ a literatury na SOU Počet přihlášených k uchazečů Celkový počet přijímaných. 27 uchazečů Počet míst pro odvolací řízení 1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou soustředěni do zvláštních učeben, kde jim bude individuálně zadán text přijímacího řízení a čas na zpracování testu bude prodloužen o 15 minut. Stejně jako ostatní žáci budou mít mezi jednotlivými součástmi zkoušky 15-ti minutové přestávky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání Náhradní termín přijímacího řízení Každému z uchazečů bude v den konání přijímací zkoušky přiděleno registrační číslo, se kterým bude seznámen. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, bude registrační číslo součástí dopisu, kterým bude uchazeč o nekonání přijímací zkoušky informován. 11. V dalších kolech přijímacího řízení nebudou vyhlášeny přijímací zkoušky. V Ostravě-Porubě 23.března 2008 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ

16 16 KRITÉRIA II.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Termín 2. kola přijímacího řízení bude stanoven až po ukončení 1. termínu přijímacího řízení včetně odvolacího řízení. Poté budou vydána rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí ke studiu pro 2. kolo letý studijní obor Masér sportovní a rekondiční M/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy), výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,20. 5 bodů nad 2,20. 0 bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů Při rovnosti bodového ohodnocení rozhoduje lepší průměrný prospěch z 3. z jazyka českého 4. z cizího jazyka Počet přijímaných v II. kole. 3 žáci 2. 4-letý studijní obor Oděvnictví M/004 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy), výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,20. 5 bodů nad 2, bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů Počet přijímaných ve II. kole. 25 žáků 3. 3-letý učební obor Fotograf H/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů

17 17 do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,60. 5 bodů nad 2,60. 0 bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů Při rovnosti bodového ohodnocení rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z výtvarné výchovy 2. z fyziky Počet přijímaných ve II. kole. 3 žáci 4. 3-letý učební obor Krejčí H/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. a II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy), výstupní hodnocení ze ZŠ Průměrný prospěch do 1, bodů do 1, bodů do 1, bodů do 2, bodů do 2, bodů do 2,60. 5 bodů nad 2,60 0 bodů Výstupní hodnocení Aktivity, reprezentace školy 5 bodů Počet přijímaných ve II. kole. 23 žáků Zákonní zástupci žáků musí na adresu školy doložit Řádně vyplněnou přihlášku se všemi náležitostmi ke studiu do daného oboru. Přihláška musí být potvrzena lékařem. Výstupní hodnocení žáků ze základní školy včetně dalších aktivit žáků Fotokopii rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v 1. termínu přijímacího řízení. Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě 24. dubna 2008

18 Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 I. kolo Obor Předmět Čas Zúčastnění Přijati Nepřijati Nepřítomni (omluveni) Možnosti odvolání Volné místo pro II. kolo Kadeřnice Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Oděvnictví Kosmetička Masér sportovní a rekondiční Fotograf Krejčí Oděvnictví nástavba Podnikání denní nástavba Podnikání dálková nástavba Cizí jazyk AJ,NJ, RJ Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ ČJ 8,00-9,00 Cizí jazyk 9,15-10,15 AJ,NJ ČJ 8,00 9,00 9,15 10, Pozn. Na základě zákona 500/2004 Sb. bylo vyhověno odvolání těchto žáků : Martina Turčeková kosmetička Jana Kubicová kadeřník Charlotte Kotková fotograf Jakub Tišler Masér sportovní a rekondiční

19 19 Odvolací řízení pro nástavbové obory nebylo dosud ukončeno. Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ Ostrava 9. května 2008

20 Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 II. kolo a ostatní kola Pro II. kolo a ostatní kola nebyly vyhlášeny přijímací zkoušky. Žáci byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ. Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno pouze pro obory : Oděvnictví Masér sportovní a rekondiční Krejčí Fotograf Název oboru Přihlášeni Přijati Přijati Další kola do II. kola Masér sportovní a rekondiční Fotograf Oděvnictví Krejčí Komentář k přijímacímu řízení Škola se poprvé nezúčastnila projektu Kvalita I. přijímací řízení z důvodu malého počtu přihlášek do jednotlivých oborů. Žáci a uchazeči byli vybráni na základě prospěchu ze ZŠ, u nástavbového studia dle prospěchu na střední škole. Přijímací zkoušky se konaly jen u nástavbového oboru Podnikání, kde byl značný převis.

21 21 5. Údaje o výsledcích žáků Cílem výuky je připravit žáky pro život a zvolený obor. V rámci přípravy pro život se snažíme rozvíjet žákovu osobnost-vést žáky k samostatnosti, osobní odpovědnosti, ke zdravému sebevědomí, k tomu, aby se naučili pracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi, respektovat i jiný odlišný názor, dále pak k jazykové vybavenosti, ke schopnosti vyhledávat informace na internetu, v literatuře a aplikovat je v praxi apod. Mezi profesní cíle patří především rutinní praxe ve zvoleném oboru, zájem učit se a vyhledávat nové věci ve vztahu ke zvolenému oboru, zapálení pro věc, ochotu a zájem pracovat individuálně i v týmu. Předpokladem úspěšného zvládnutí je ovšem zájem žáků o zvolený obor. Všechny uvedené cíle jsou vhodné a přiměřené vzhledem k předpokladům a schopnostem žáků A. Zpráva o studijních výsledcích I. pololetí škol. roku 2007//08 + příloha č. 6 Prospěch - na škole je celkem 30 tříd a průměrný prospěch všech tříd činí 2,26. Z toho učební obory 2,36, studijní obory 2,28 a nástavba 2,06. Ročník Ø prospěch I. ročník 2,42 II. ročník 2,27 III. ročník 2,15 IV. ročník 2,10 Celá škola 2,26 Prospěl s vyznamenáním 41 Prospěl 506 Neprospěl 73 Nehodnocen 75 I. ročník : Nejlepší studijní prospěch PdN 1-2,01 nejnižší absence H1.B - 61,70 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 1-2,66 nejvyšší absence KR 1 166,00 hodin/žák II. ročník : Nejlepší studijní prospěch F 2 1,90 nejnižší absence K2 53,50 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 2-2,93 nejvyšší absence OP 2 124,70 hodin/žák III. ročník : Nejlepší studijní prospěch DS 3 1,77 nejnižší absence OP 3 76,50 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 3-2,75 nejvyšší absence OOV 3 127,3 hodin/žák

22 22 IV. ročník Nejlepší studijní prospěch K 4 1,87 nejnižší absence K 4 78,6 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch OOV4-2,29 nevyšší absence OOV 4 123,00 hodin/žák Nejlepší třída na škole DS 3 - průměr 1,77 a nejlepší třída na škole v absenci K 2 - průměr na žáka 53,50 hodin Nejhorší třída na škole KR 2 - průměr 2,93 a nejhorší v absenci KR hod/žák. Ročník Omluvená Ø na žáka Neomluvená Ø na žáka absence absence I. ročník , ,49 II. ročník ,71 III. ročník , ,44 IV. ročník , Celkem , ,50 Absence se týká pouze žáků denního studia. I. ročník II. ročnik III. ročník IV. ročník Učební Studijní nástavba celkem Absence Omluvená absence celkem hodin Neomluvená absence celkem 354 hodin Jedná se o hodiny jak z teoretického tak i praktického vyučování z toho : - teorie omluvených hodin, neomluvených 240 hodin - praxe omluvených hodin, neomluvených 114 hodin Hodnocení prospěchu jednotlivých předmětů I. pololetí Škola Předměty Škola Studijní Učební Nástavba Český jazyk 2,74 2,82 2,80 2,62 Německý jazyk 2,79 3,04 3,31 2,02 Anglický jazyk 2,51 2,51 2,45 2,58 Matematika 2,91 3,07 2,88 2,78

23 23 I. ročník II. ročník Předměty Studijní Učební Nástavba Předměty Studijní Učební nástavba Český jazyk 3,04 3,46 3,18 Český jazyk 3,19 2,29 2,90 Německý jazyk 3,28 3,65 2,70 Německý jazyk 2,60 3,30 2,37 Anglický jazyk 2,28 2,51 3,03 Anglický jazyk 2,65 2,34 2,46 Matematika 3,35 2,73 3,21 Matematika 3,23 2,44 2,95 III. ročník IV. ročník Předměty Studijní Učební Nástavba Předměty Studijní Český jazyk 2,72 2,67 2,25 Český jazyk 2,36 Německý jazyk 3,09 3,00 1,00 Německý jazyk 3,19 Anglický jazyk 2,76 2,50 2,25 Anglický jazyk 2,38 Matematika 3,08 2,98 2,22 Matematika 2,63 Při hodnocení prospěchu jednotlivých předmětů je velmi zarážející celkový prospěch z jazyka českého a jazyka německého u studijních a nástavbových oborů,vzhledem k tomu, že jsou to maturitní předměty. Opatření : vypracují zástupci ředitele pro teoretické vyučování Komentář k I. pololetí: 1. Nejhorší studijní výsledky dosahují oděvní obory, zejména obor krejčí. Je to dáno tím, že na zmíněný obor nastupují žáci se slabým prospěchem ze ZŠ. 2. Nejlepších studijních výsledků dosahuje nástavbové studium z celkovým průměrným prospěchem 2,06. Žáci nástavbového studia přistupují ke vzdělání zodpovědněji než žáci učebních a studijních oborů. Příčinu lze vidět ve věkové hranici a uplatnění maturitního vzdělání v praxi. 3. Omluvená absence je výrazně vyšší v teoretickém vyučování než v praktické výuce. Je však dáno tím, že 5 tříd nemá odborný výcvik, protože se jedná o studijní obory (oděvnictvím masér sportovní a rekondiční). 4. Hodnocení prospěchu předmětů, ˇCJ, NJ, AJ, M je velmi špatné, a to i u studijních oborů, kde by výsledky měly být daleko lepší úrovně. Proto je nutné věnovat ve výuce těmto předmětům zvýšenou pozornost.

24 24 B. Zpráva o studijních výsledcích za II. pololetí škol. roku 2007/08 + příloha č. 7 Prospěch - na škole je celkem 30 tříd a průměrný prospěch všech tříd činí 2,23. Z toho učební obory 2,37, studijní obory 2,19 a nástavba 2,03 Ročník Ø prospěch I. ročník 2,39 II. ročník 2,19 III. ročník 2,08 IV. ročník 2,13 Celá škola 2,23 Prospěl s vyznamenáním 59 Prospěl 496 Neprospěl 106 Nehodnocen 0 I. ročník : Nejlepší studijní prospěch PdN 1-1,90 nejnižší absence K 1-61,80 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 1-2,94 nejvyšší absence KR hodin/žák II. ročník : Nejlepší studijní prospěch H2.A 1,84 nejnižší absence K2 68,70 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 2-2,81 nejvyšší absence KR 2 139,06 hodin/žák III. ročník : Nejlepší studijní prospěch DS 3 1,67 nejnižší absence KR 3 75,4 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 3-2,58 nejvyšší absence OOV 3 128,40 hodin/žák IV. ročník Nejlepší studijní prospěch K 4 1,97 nejnižší absence K 4 56,20 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch OOV4-2,21 nevyšší absence OOV 4 80,80 hodin/žák Nejlepší třída na škole DS 3 - průměr 1,67 a nejlepší třída na škole v absenci K 4- průměr na žáka 56,2 hodin Nejhorší třída na škole KR 1 - průměr 2,94 a nejhorší v absenci KR hod/žák.

25 25 Ročník Omluvená Ø na žáka Neomluvená Ø na žáka absence absence I. ročník , ,91 II. ročník , ,86 III. ročník , ,70 IV. ročník , ,33 Celkem , ,46 Absence Omluvená absence celkem hodin Neomluvená absence celkem 966 hodin Jedná se o hodiny jak z teoretického tak i praktického vyučování z toho : - teorie omluvených hodin, neomluvených 262 hodin - praxe omluvených hodin, neomluvených 704 hodin I. ročník II. ročnik III. ročník IV. ročník Učební Studijní nástavba Celkem Hodnocení prospěchu jednotlivých předmětů II. pololetí Škola Předměty Škola Studijní Učební Nástavba Český jazyk 2,82 2,85 2,80 2,81 Německý jazyk 2,83 3,02 3,38 2,21 Anglický jazyk 2,58 2,56 2,79 2,41 Matematika 2,95 2,94 I. ročník II. ročník Předměty Stu. Uč. Ná. Předměty Český jazyk 2,92 3,23 3,25 Český jazyk 2,95 2,50 2,57 Německý jazyk 2,6 3,46 2,90 Německý jazyk 3,21 3,35 2,40 Anglický jazyk 2,40 2,87 2,92 Anglický jazyk 2,47 2,66 2,57 Matematika 3,26 3,14 3,30 Matematika 2,89 2,98 2,81

26 26 III. ročník IV. ročník Předměty Předměty st Český jazyk 2,58 2,68 2,63 Český jazyk 2,96 Německý jazyk 3,36 3,33 1 Německý jazyk 2,85 Anglický jazyk 2,44 2,86 1,75 Anglický jazyk 2,92 Matematika 2,94 3,04 2,50 Matematika 2,69 Komentář k II.pololetí: 1. Nepodařilo se zlepšit studijní výsledky oděvních oborů. 2. výrazně stoupla neomluvená absence žáků hlavně v praktické výuce. Proto navrhujeme toto opatření : od září 2008 budou učitelé OV více apelovat na žáky, rodiče a bedlivěji sledovat a vyhodnocovat ve spolupráci se třídními učiteli neomluvenou a i omluvenou absenci žáků. 3. i ve II. pololetí dosáhla nástavba nejlepších studijních výsledků, dokonce bylo malé zlepšení oproti I.pololetí škol. roku 4. průměrné prospěchy z jednotlivých předmětů ČJ, AJ, NJ, M zůstaly prakticky beze změny. C. Porovnání studijních výsledků a absence žáků v I. a II. pololetí školního roku 2007/2008 I.pololetí II.pololetí Výsledek Celkový prospěch 2,26 2,23 zlepšení Absence omluvená zhoršení Absence neomluvená zhoršení Obory Počet tříd Ø I. pol. ø II. pol. Výsledek Učební 12 2,36 2,37 Zhoršení Studijní 12 2,28 2,19 Zlepšení Nástavba 7 2,06 2,03 zlepšení

27 27 Ročník Počet tříd Ø I. pololetí Ø II. pololetí Výsledek I. ročník 4 učební 2,52 2,61 zhoršení 3 studijní 2,46 2,34 zlepšení 3 nástavby 2,26 2,26 stejný II. ročník 4 učební 2,33 2,27 zlepšení 3 studijní 2,29 2,19 zlepšení 3 nástavba 2,17 2,18 zhoršení III. ročník 4 učební 2,25 2,23 zlepšení 3 studijní 2,27 2,12 zlepšení 1 nástavba 1,75 1,67 zlepšení IV. ročník 3 studijní 2,11 2,12 zhoršení Ročník I. pol. I. pol. II. pol. II. pol. Výsledek Výsledek omluvená absence neoml. absence omluvená abs. neoml. absence Omluvená absence Neoml. absence I. ročník Zhoršení Zhoršení II. ročník Zhoršení Zhoršení III. ročník Zhoršení Zhoršení IV. ročník Zlepšení Zhoršení Celkem Zhoršení zhoršení Komentář ke srovnání za I. a II. pololetí škol. roku 2007/ Studijní výsledky celkový prospěch na škole se ve II. pololetí zlepšil jen o 0,03, což prakticky je stejná úroveň jako v I. pololetí. Největšího zlepšení dosahuje II. ročník studijních oborů o 0,1. 2. vysoký nárůst neomluvené absence o 612 h oproti I. pololetí toto zhoršení lze vysvětlit i zlepšeným přístupem učitelů k absenci, kteří důsledně tuto absenci vyhodnocovali. 3. v obou pololetích jsou prospěchy z JČ, JA, JN a M velmi slabé, což je zarážející hlavně u maturitních oborů v návaznosti na státní maturity. Budou se muset zavést taková opatření, která tyto výsledky zlepší. Tzn. zavedení doučování žáků, konzultační hodiny, individuální přístup k těm žákům, kteří budou z uvedených předmětů maturovat. 4. Vzhledem k tomu, že úroveň vzdělanosti obecně klesá, je na tom naše škola obdobně jako ostatní školy. Kromě toho je hodnocení subjektivní, pokud se sníží nároky, budou známky lepší. Protože jsem odborná škola naši žáci spíše inklinují k odborným předmětům, ve kterých se projevuje zájem o zvolený obor.

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více