Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

2 Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY ŘEDITELKA WEBOVÉ STRÁNKY PRÁVNICKÉ OSOBY ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ČINNOST PRÁVNICKÁ OSOBA VYKONÁVÁ A JEJICH CÍLOVÁ KAPACITA OBORY VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU ZMĚNY VE SKLADBĚ OBORŮ VZDĚLÁNÍ / VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ OPROTI ŠKOLNÍMU ROKU 202/20 MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY ŠKOLSKÁ RADA 4 2. PRACOVNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY 4 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY 4 6. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (MŠ, ZŠ) 6 POČTY TŘÍD / STUDIJNÍCH SKUPIN A POČTY DĚTÍ / ŽÁKŮ ZMĚNY V POČTECH DĚTÍ / ŽÁKŮ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, VČETNĚ UVEDENÍ DŮVODU ROZDĚLENÍ ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI A ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODLE DRUHU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ DĚTI / ŽÁCI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V JINÉM KRAJI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O DĚTECH / ŽÁCÍCH NOVĚ PŘIJATÝCH KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 204/205 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÁ ASISTENCE VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ KURZY NA DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ NEBO ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ) EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY - PREZENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA VEŘEJNOSTI ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY (AKTIVITY NESOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU) SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE VYUŽITÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 5 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ VÝSLEDKY JINÝCH INSPEKCÍ A KONTROL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 20 5 PŘÍLOHY:. UČEBNÍ PLÁN (KAPITOLA 4. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ) 5 2. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O MATEŘSKÉ ŠKOLE 5. DOKUMENT ŠKOLSKÉ RADY O SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY (KOPIE) 5 4. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 5 5. FOTODOKUMENTACE 5 5 2

3 . Základní údaje o škole Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova2 Sídlo: Budínova 2/6, 80 8 Praha 8 - Libeň IČ: Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 0 0 Praha Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, statutární orgán právnické osoby Adresa pro dálkový přístup: Kontakty: , Webové stránky právnické osoby Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Základní škola 44 Mateřská škola 0 Školní družina 60 Školní klub neuvádí se Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru 9-0- C/0, popis oboru Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle RVP ZV) Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 202/20 nové obory / programy - 0 b) zrušené obory / programy - 0 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Dětská lůžková oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 (sídlo organizace - vlastník administrativní budovy Magistrát hlavního města Prahy). Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Pedagogové pracují v pěti budovách v celém areálu nemocnice. Ležící pacienti jsou vyučováni na pokojích, v ostatních případech probíhá výuka v denních místnostech. Samostatná učebna je pouze na ortopedii. Herny jsou k dispozici na ortopedii a pediatrii. Pomůcky pro výuku i volný čas jsou uloženy ve skříních na jednotlivých odděleních nebo si je vyučující nosí s sebou. Z hygienických důvodů je materiální vybavení přenosné mezi jednotlivými odděleními jen ve výjimečných případech. Trvalou součástí vybavení na odděleních jsou počítače, notebooky a tablety ipady s výukovými programy, rádia, CD a DVD přehrávače, televizory, učebnice, časopisy, psací potřeby, výtvarné pomůcky, didaktické a společenské hry, stavebnice a hlavolamy. Veškeré pomůcky slouží k výuce a předškolnímu i zájmovému vzdělávání. Pro ležící pacienty využíváme pojízdné polohovací stolky, stolky pro práci na lůžku a další speciální pomůcky (podnožky, držáky apod.). Ve sborovně i na všech odděleních mají učitelé a žáci přístup k internetu bezdrátovým přenosem.

4 Školská rada Volební období školské rady od do člen zastupuje jmenován Mgr. Ivana Vaňková pedagogy (předsedkyně) tel Mgr. Iveta Kovářová pedagogy prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. zákonné zástupce žáků Mgr. Soňa Mendlová zákonné zástupce žáků MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová zřizovatele Mgr. Václav Štěpán zřizovatele Pracovníci právnické osoby Pedagogičtí pracovníci a) počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Základní škola 2 2,00, ,02 Mateřská škola 4, ,29 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) Základní škola škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 5 8 nekvalifikovaných Mateřská škola kvalifikovaných 2 50 nekvalifikovaných 2 50 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických v tom podle věkových kategorií osobách k.2.20 do 20 let 2 0 let 40 let 4 50 let 5 60 let 6 a více let

5 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků doplňkové pedagogické studium počet 4 zaměření Studium předškolní a mimoškolní pedagogiky Speciální pedagogika doplňkové studium, kurz celoživotního vzdělávání pro absolventy středních škol Speciální pedagogika doplňkové studium, kurz celoživotního vzdělávání pro učitele Speciální pedagogika vychovatelství, kurz celoživotního vzdělávání pro absolventy středních škol počet účastníků školský management 0 0 rozšiřování aprobace 0 0 školská legislativa konference Učitelský summit 204 Aktuální změny ve školských a obecně platných právních předpisech Pracovní právo v praxi ředitele Změna začíná dotekem aneb ipady ve speciálním školství Progresivní metody ve výuce vzdělávací instituce Vyšší odborná škola Čelákovice Pedagogická fakulta UK Praha Pedagogická fakulta UK Praha Pedagogická fakulta UK Praha 2 Vzdělávací instituce Středočeského kraje Národní institut dalšího vzdělávání 6 Pedagogická fakulta UK Praha 2 24U s.r.o. konference O výchově a vzdělávání 6 Governance Institute, o.s. seminář kurz seminář seminář workshop seminář seminář Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK 204 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Metody a formy výuky v pedagogické praxi Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ "Cloudové řešení, využití MS Office 65 a OWA ve školství, individuální konzultace pedagogům k ios, nové aplikace pro ipad". Tvořivá hra v literární výchově v MŠ a. třídě ZŠ Praktické zkušenosti s výukou písma Comenia Národní institut dalšího vzdělávání PH - VISK Mgr. Miroslav Jiřička akreditace instituce v systému DVPP Č.j.: MŠMT /20 AVDO 2 certifikovaný lektor Apple Národní institut dalšího vzdělávání FZŠ Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 225 5

6 seminář výjezdní seminář seminář konference Script Otevřená hodina matematiky vedená Hejného metodou aktuální otázky ve školství pro ŘŠ BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance Hradecké dny Setkání učitelů při DO nemocnic 2 H mat, o.p.s. Visk 2 Nemocnice Na Bulovce Somatopedická společnost, o.s. Praha Interní vzdělávání pedagogického sboru (lektoruje vždy jeden zaměstnanec organizace): výtvarné dílny, využití nových aplikací pro tablety ve vzdělávacím obsahu základního a předškolního vzdělávání. Nepedagogičtí pracovníci školy fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 0,65 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků - školení první pomoci. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ) Počty tříd / studijních skupin a počty dětí / žáků škola počet tříd / skupin počet dětí / žáků Základní škola / ŠD + ŠK 2 / / Mateřská škola 6 56 Přípravná třída - organizace není kmenovou školou, nezřizuje přípravnou třídu. Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu Oproti uvedenému počtu žáků a dětí v zahajovacích výkazech dochází v průběhu roku ke změnám, neboť do vzdělávání zařazujeme žáky a děti, které jsou hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce a dopředu neznáme jejich počet. Za celý školní rok 20/204 bylo v organizaci evidováno 2 45 dětí a žáků: ZŠ. stupeň 68 ZŠ 2. stupeň 564 MŠ 805 školní družina školní klub 80 konzultace ve všeobecných předmětech byly poskytnuty 82 žákům středních škol Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení Všechny děti a žáci jsou do školy při nemocnici zařazováni jako děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. zdravotním znevýhodněním. 6

7 Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Škola nevykazuje - není kmenovou školou. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Škola nevydává vysvědčení (není kmenovou školou). Eviduje pouze údaje o průběhu a obsahu vzdělávání. Pokud jsme kmenovou školou osloveni, vydáváme podklady pro hodnocení žáků. Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 204/205 Do základní školy a mateřské školy se žáci a děti nepřijímají v režimu správního řízení. Na základě souhlasu zákonných zástupců a doporučení ošetřujícího lékaře jsou do vzdělávání zařazováni po dobu své hospitalizace v nemocnici v průběhu celého školního roku. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle RVP ZV, kapitoly Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných) Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (zpracovaný podle RVP PV, kapitoly Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných) Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině (zpracovaný podle Zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 5, odst.2) Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu (zpracovaný podle Zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 5, odst.2) Ověřování výsledků vzdělávání Ověřování výsledků vzdělávání žáků probíhá v rámci spolupráce s kmenovou školou žáka, která nám zasílá témata jednotlivých předmětů svého školního vzdělávacího programu. U dlouhodobě hospitalizovaných žáků poskytuje příslušné výukové materiály pro žáky (například testy, písemné práce, zadání učiva v učebnici apod.). Na tyto učební materiály navazujeme a zpravidla prostřednictvím žáků posíláme zpět kmenové škole. Pedagogická asistence Vzdělávání v naší škole probíhá převážně formou individuální výuky u lůžka hospitalizovaného žáka a dítěte výhradně pedagogy se speciálně pedagogickým vzděláváním. Funkci asistenta pedagoga škola nezřizuje. Vzdělávání nadaných žáků Při zabezpečování vzdělávání nadaných žáků je pro nás nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci a kmenovými školami, abychom i u krátkodobě zařazených žáků do naší školy dokázali rychle reagovat na jejich speciální vzdělávací potřeby. Množství didaktických materiálů a učebních pomůcek, kterými je škola vybavena, dává pedagogům možnost aktuálně volit náročnější specifické úkoly, zadávat náročnější úlohy a respektovat vlastní postupy řešení a podporovat kreativitu při řešení úloh. S každým žákem pracujeme individuálně. Nadaní žáci mají možnost prezentovat výsledky své práce ve školním časopisu Flastr, na webových stránkách školy, na nástěnkách umístěných na jednotlivých odděleních i ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání organizace nezřizuje

8 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců, kterým poskytujeme vzdělávání se oproti stavu uvedeném v zahajovacím výkazu mění. Následující údaje dokládají celkový stav k.8.204: státní příslušnost Arménská republika Běloruská republika Bulharská republika Čínská lidová republika Irsko Italská republika Moldavská republika Polská republika Rumunsko Ruská federace Slovenská republika Spolková republika Německo Syrská arabská republika Tuniská republika Ukrajina Vietnamská socialistická republika počet žáků a dětí celkem 84 Hlavním problémem při vzdělávání těchto žáků - cizinců je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka (českého jazyka). Při jejich začleňování je nejdůležitějším činitelem učitel vyučující cizí jazyk, který při své práci umožní žákovi používat tablety s aplikacemi v cizím jazyce. Pedagog plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka cizích jazyků probíhá v návaznosti na výběr cizího jazyka žákem v kmenové škole a možnostech naší školy. Ve školním roce 20/204 jsme zajišťovali výuku povinného anglického jazyka a povinně volitelných jazyků německého, francouzského a ruského. Žákům jsme poskytli konverzaci v anglickém jazyce. K výuce cizího jazyka se nám osvědčila motivace prostřednictvím práce s tablety. Největší motivací pro žáky je vždy spoluležící žák - cizinec na lůžkovém oddělení, kdy pedagog využívá jeho mateřský jazyk a znalost země, ze které pochází, k volbě tématu pro konverzaci, byť v mnoha případech je nutné se opřít o společnou znalost světového jazyka (především anglického a německého). Jazykové vzdělávání studentů středních škol jsme navíc podporovali společným projektem pražských škol při nemocnicích Držíme krok, který probíhal do konce dubna 204. Dvakrát týdně měli studenti možnost využít aktivitu konverzace v anglickém jazyce vedenou rodilou mluvčí. 8

9 Výchovné a kariérní poradenství Ve škole není zřízena funkce školního psychologa ani výchovného poradce. Průměrný počet dnů výuky jednotlivých žáků ve školním roce 20/204 je 5 dní (v rozmezí - 65 dnů). Výchovné problémy se nevyskytují. Kariérní poradenství je dle zájmu žáků realizováno prostřednictvím vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výchova k občanství a Člověk a svět práce. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou v oblasti výchovy a vzdělávání odborně připraveni poskytovat poradenské služby zákonným zástupcům žáků (podmínka odborné kvalifikace pedagogů v našem typu školy je absolvování studia speciální pedagogika). Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) Přestože nejsme kmenová škola a naše působení na děti a žáky je z pohledu celého vzdělávacího systému krátkodobé, podporujeme prevenci rizikového chování aktivitami plánovanými v rámci Minimálního preventivního programu (dále MPP). Během realizace programu ve školním roce 20/204 se děti a žáci zapojovali do projektů školy, jejichž cílem bylo mimo získávání nových poznatků a dovedností hlavně podporování zdravého životního stylu, dodržování určitých společenských pravidel, vytváření společensky žádoucí hodnotové orientace a osvojování pozitivního sociálního chování. Všechny školní akce a kvalitní zájmová činnost sloužily jako prostředek prevence. Prevence drogových závislostí zvláště v předškolním věku byla především založena na širším kontextu podpory zdraví. V rámci každodenních činností byly budovány a upevňovány dobré vztahy mezi dětmi a žáky a probíhala spolupráce s rodiči. Program byl uskutečňován pestrou nabídkou výchovně vzdělávacích aktivit v rámci všech složek školy. Uskutečněné akce byly úspěšné. Jako aktivity vhodné k naplňování programu jsme využívali : výtvarné a pracovní dílny, promítání DVD věnující se dané problematice, vyhledávání informací a diskuzi, výtvarné a vědomostní soutěže, předčítání tematické literatury a vlastní četbu, tvorbu školního časopisu, individuální konzultace, divadelní představení, besedy. Každý týden proběhla návštěva klaunů z občanského sdružení Zdravotní klaun, s kterými se mají děti a žáci možnost spojit prostřednictvím služby Skype a jednou měsíčně zde hráli a zpívali herci z občanského sdružení Loutky v nemocnici, jejichž divadelní program je založen na pohádce se zdravotní tematikou. Pedagogové využívali ke své práci odbornou literaturu a portfolio materiálů ( zpracované informace, pracovní listy, DVD, informační letáky a brožury), které mají k dispozici ve sborovně školy. Vývoj drogové problematiky ve světě i u nás potvrzuje nutnost preventivního působení na co nejnižší věkové kategorie. Z tohoto pohledu se jeví preventivní působení na děti předškolního věku jako optimální. MPP pro Mateřskou školu je nedílnou součástí ŠVP. Je uplatňován každodenně, promítá se do všech vzdělávacích aktivit s dětmi na oddělení. K naplňování jsou využívány pracovní listy, knihy, tematické omalovánky a ipady. I předškolní děti se zapojovaly svými obrázky do výtvarných soutěží pořádaných školou i externími institucemi, přispívaly do školního časopisu Flastr, do Pamětní knihy a na výstavní plochu v hlavní budově nemocnice. 9

10 Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální výchova na škole je zaměřena především na rozvoj ekologického myšlení žáků a prohlubování s ním souvisejících kompetencí. V návaznosti na znalosti získané na kmenových školách usilujeme o ukotvení poznatků a jejich další rozšiřování. Aplikujeme moderní směry v metodách výuky a s přihlédnutím k charakteru a povaze školy využíváme aktivní metody výuky. Tematický okruh Vztah člověka k přírodnímu prostředí zahrnuje široký komplex dovedností a vlastních zkušeností s ochranou přírody a životního prostředí. Cílem je získání takových vědomostí, které dětem umožní aktivně poznávat přírodu, člověka i prostředí, uvědomit si závislost člověka na přírodě. Usilujeme o poznání žáků, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, kde jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou mohou necitlivé zásahy člověka snadno narušit. Tato problematika přispívá k rozvoji schopnosti naučit se vnímat a řešit problémy související s praktickým životem. Ekologická témata implementujeme do výuky a výchovy na všech stupních povinné školní docházky. První aplikace je již v mateřské škole v tématech celku Dítě a svět, kde probíhá herní formou s využitím didaktických pomůcek jako je např. LOGICO Den s Luckou a Vojtou, V parku a U vody, Jak se co dělá, Tělo a zdraví a Studánky (v tématu Voda). Základní škola zaměřuje na dané otázky dvě komplexní oblasti na prvním stupni Člověk a jeho svět, na druhém stupni Člověk a příroda. Předmětově je problematika orientována především do předmětů přírodopis a chemie, ovšem i v dalších lze nalézt spojitá témata a tento trend naplňujeme ve spolupráci s kolegy, aplikací mezipředmětových vazeb. Akcentujeme pochopení provázanosti existence organismů a prostředí, vzájemné vazby a potřebu rovnováhy, jakož i negativní důsledky jejího narušení. Propojujeme poznání s individuálními znalostmi ekosystémů a naplňujeme zásadu praktického poznávání a propojení se životem. Žáci využívají regionálních a místních znalostí a učí se o jevech komunikovat a hledat ve svých možnostech řešení. Výuku propojujeme s aktuálními situacemi a událostmi v přírodě a ve společnosti (vlivy přírodních katastrof, vazby ekonomiky a ekologie, vlivy přírodních událostí na potřeby člověka apod.). V chemii se problematice věnujeme především v tématech voda a vzduch a usilujeme o vytváření postojů v otázkách narušování přírodní rovnováhy a znečišťování životního prostředí. Ve školním roce 20/4 proběhla opět celá řada akcí, které se zaměřovaly na environmentální výchovu. Z těch nejúspěšnějších jmenujme především: Září 20 Evropský den bez aut proběhla řada diskusí o ochraně životního prostředí, ekologické stopě, využívání alternativních zdrojů energie apod. Říjen 20 provázelo téma flóry na území ČR pod souborným názvem Život stromu strom života v inspiraci časopisem Junior. I u žáků předškolní výchovy jsme využívali například hry PEXETRIO a BAOBAB. V lednu 204 proběhl projekt Doba ledová putování Čechami v době ledové, provázené především animovanými filmy a diskusemi o vlivu na životní podmínky člověka. Březnový projekt Pijte vodu, pijte vodu z vodovodu byl zaměřen na význam vody pro život všech živých organismů, potřebu její úspory a zamezení znečišťování. Stejně tak významné byly i otázky významu vody pro zdraví člověka. Den země v dubnu byl symbolickým vyvrcholením a žáci se zúčastnili aktivně řady diskusí s učiteli o jeho významu. Využili jsme i aplikaci pro tablety z časopisu Junior E kontíci II., zaměřenou na třídění 0

11 odpadu. Dalšími tématy byly i tvorba plakátů na téma Za jak dlouho se věci rozkládají a Jak vzniká PET lahev. Celoroční projekt Městečko podle časopisu Pastelka byl orientován na život člověka, živočichů a rostlin ve městské aglomeraci a jejich vzájemnou provázanost. Pravidelně využíváme inspirace podle skautského časopisu Světýlko, témata jsou věnována hlavně úsporám energií a řešena formou kvízů, křížovek apod. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v naší škole běžnou součástí každodenního života. Neboť nemocnice je místem, kde se stále častěji setkávají žáci různých národností, avšak se stejným problémem nemocí nebo úrazem, které v danou chvíli působí jako sjednocující prvek. Žáci - spolupacienti jsou tedy nuceni spolu vycházet a navzájem si pomáhat. Průřezové téma Multikulturní výchova se tak prolíná všemi předměty a v rámci akcí ŠD, ŠK dochází k předávání kulturních zvyklostí a k porozumění odlišným kulturám. 4. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Škola z důvodu své specifické vzdělávací nabídky nerealizuje. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Mimoškolní aktivity nabízí především školní družina a školní klub, které jsou přístupny účastníkům zájmového vzdělávání téměř každý den do 6. hodin. Podle aktuálního zdravotního stavu a svých potřeb a zájmů si účastníci volí z činností výtvarných, pracovních, literárních a jazykových, hudebních, odpočinkových, přírodovědných, společenskovědních... (podrobněji ve školních vzdělávacích programech pro zájmové vzdělávání - viz např. Škola také spolupracuje s řadou externích skupin, aby tak rozšířila škálu aktivit, které mají žáci k dispozici: Loutky v nemocnici (2x ročně), Zdravotní klaun (x týdně), loutkové divadlo KAKÁ (x ročně), ZUŠ Zenklova, Praha 8 (x ročně), DDM Spirála, Praha 8 (x ročně). Některé mimoškolní aktivity jsou realizovány v rámci již čtyřletého školního projektu Dětský úsměv (návštěvy žáků pražských spolupracujících škol ). Tradice školy: Ve čtvrtek 5. prosince 20 škola tradičně zajistila návštěvu Mikuláše, čerta a anděla ke všem dětským pacientům. Trojice děti potěšila a obdarovala je drobnými dárky od školy a sponzorů. V prosinci jsme na dětských odděleních zajistili vánoční výzdobu. Činnost nám zpestřily tradiční vánoční zvyky a děti jsme potěšili sponzorskými dárky od OD IKEA. Dětem jsme se snažili ulehčit pobyt v nemocnici i 0. dubna na čarodějnice. Pedagožky v převlecích děti potěšily a zpříjemnily pobyt na nemocničním oddělení. Žáci si zahráli hry, soutěžili, malovali a zabývali se čarodějnickou tématikou. O Velikonocích jsme tradičně vyzdobili dětská oddělení, pletli pomlázky a vyráběli velikonoční dárky, aby si děti odnesly i hmatatelnou vzpomínku na pobyt v nemocniční škole.

12 Začátek června 204 se na všech dětských oddělení nesl ve znamení Mezinárodního dne dětí. Děti soutěžily, hrály hry, zkoušely své znalosti v AZ kvízu, prokazovaly zručnost, šikovnost a dovednosti. Za úspěšné výkony si odnesly drobné odměny. Soutěže Účast v soutěžích a olympiádách je zpravidla spojena s dlouhodobější přípravou žáků a naše škola má v tomto směru velice omezené možnosti. Ve školním roce 20/204 se žáci naší školy účastnili dvou výtvarných soutěží: Celostátní výtvarná soutěž Celé Česko čte dětem Mezinárodní soutěž pořádaná naší spřátelenou školou v Nitře na téma Cesta do pravěku (žák. stupně z oddělení pediatrie získal diplom za účast v soutěži). Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a mezinárodních programů Rozvojové programy Ministerstva mládeže, tělovýchovy a sportu: Ø Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Název školního projektu: Řečová výchova společně s rodiči Období realizace: září 20 - prosinec 204 Obsah: Začlenění nových vzdělávacích forem a metod práce do Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, spolupráce s rodiči, odborná pomoc při začleňování logopedické prevence do výchovy dítěte v rodině, nákup tabletů a vzdělávacích aplikací vhodných pro logopedickou prevenci. Ø Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením Období realizace: leden 20 - prosinec 204 Obsah: Pořízení pojízdných polohovacích stolků k lůžku, manipulační magnetické stavebnice, podložky pro polohování těla. Celoměstské programy na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy: Ø Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami vzdělávacími Název školního projektu: Dětský úsměv Období realizace: leden 20 - prosinec 204 Obsah: Spolupráce žáků pražských základních škol, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pedagogiky a volnočasových aktivit, odpolední aktivity pro žáky, spotřební materiál pro výtvarné a pracovní činnosti, odborná pedagogická literatura. Ø Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou Název školního projektu: Vzdělávání s multimédii Období realizace: leden 20 - prosinec 204 Obsah: Vzdělávání žáků s využitím tabletů firmy Apple, vzdělávání pedagogických pracovníků ve využití těchto technologií, pořízení ipadů, nákup aplikací pro ipad. 2

13 Spolupráce právnické osoby s partnery Nemocnice Na Bulovce Spolupráce se zdravotníky je na velmi dobré úrovni na všech odděleních. Vzájemná každodenní informovanost funguje velmi dobře již řadu let. V letošním roce nemocnice zaštítila dobrovolnictví nezávislé moderátorky a marketingové poradkyně Michaely Somolové, která po dobu několika měsíců v sobotních dopoledních hodinách předčítala dětem a mladším žákům pohádky. Koordinaci zajišťovala naše škola. Úřad městské části Praha 8 Úřad městské části Praha 8 škole daroval v prosinci 20 mikulášskou nadílku pro žáky školy. Kmenové školy Žáky naší školy se stávají žáci ze spádových škol z celé České republiky i ze zahraničí. Pedagogové jsou podle potřeby s těmito školami v kontaktu písemném, elektronickém i telefonickém. Vzdělávací instituce viz kapitola Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Občanská sdružení Dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou organizací Zdravotní klaun o.s., který každé pondělní odpoledne navštěvuje školou doporučená dvě dětská oddělení s aktuálně největším počtem dětských pacientů a s občanským sdružením Loutky v nemocnici. Dům dětí a mládeže Spirála v Praze 8 Organizace příležitostných akcí pro žáky školy podle smlouvy z roku Spolupráce se školami v Praze Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova - hudební vystoupení se uskutečnilo v naší škole na podzim 20. Malostranská základní škola, Praha také žáci této školy připravili vystoupení pro děti hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce a vyrobili jim dárky (vlastní návštěva proběhla v listopadu 20). Školy při nemocnicích Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Nitra osobní setkání ředitelek škol a členů pedagogického sboru u příležitosti 60. výročí založení naší školy, předávání zkušeností Stálí sponzoři - IKEA Česká republika, s.r.o, ACTIVA spol. s r.o. Další aktivity, prezentace Oslava 60. výročí školy Dne 24. října 20 v prostorách Nemocnice Na Bulovce se uskutečnilo setkání pedagogů školy se zástupci zřizovatele, představiteli nemocnice a bývalými kolegy. Za zřizovatele promluvila radní pro oblast školství Mgr. Ludmila Štvánová, za nemocnici ředitelka MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. a primář dětské chirurgie MUDr. Karel Harvánek, za zástupce Katedry speciální pedagogiky UK PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Blahopřání škole dále pronesli ředitelka nemocniční školy v Nitře PaedDr. Janka Heringhová, ředitelka naší školy Mgr. Bc. Radislava Jiřičková a učitel školy Mgr. Ladislav Doležel. Celou oslavu moderoval mluvčí nemocnice Mgr. Martin Šalek. Oslavy se zúčastnili kolegové z nemocničních škol z Prahy, Brna i ze zahraniční slovenské Nitry, bývalí a současní pedagogové školy a veřejnost. Po projevech jsme viděli krátkou filmovou upoutávku o škole, hosté si mohli prohlédnout výstavku prací žáků školy a připravené panely s historií školy. Zástupci pedagogického sboru zájemcům představili na ipadech herní a výukové aplikace využívané ve výuce.

14 Filmová reportáž o naší škole byla v době oslav spuštěna také na webových stránkách školy. Byly rovněž připraveny informační letáky Škola v pyžamu aneb škola trochu jinak, které s dárkem obdrželi hosté setkání. Letáky byly také distribuovány do ambulancí dětských lékařů v dosahu školy. Napsali o nás Časopis městské části Prahy 8 Osmička otisknul reportáž o šedesátiletém působení školy při nemocnici na obvodě Škola Na Bulovce slaví 60 let. Česká televize přinesla v den oslav v dopoledním přímém přenosu reportáž o naší škole a jejím šedesátiletém působení. S redaktorem promluvila ředitelka školy a kamera ukázala práci pedagogů s žáky. Almanach k 60. výročí založení školy vyšel jako mimořádné číslo školního časopisu Flastr. Shrnoval historii školy, změny názvů ve vývoji školy, období samostatné mateřské a základní školy a jejich slučování. Obsahoval rovněž seznam bývalých ředitelů a pedagogů působících na škole. Dále představil současnou školu s aktuálním programem, jejím vedením a pedagogy ZŠ, MŠ, ŠD a ŠK. Vše bylo doplněno fotografiemi z historie i současnosti školy a ukázkou prací žáků. Omalovánky se zdravotní tématikou K výročí školy vznikly speciální dětské omalovánky se zdravotní tématikou podle námětu učitelky naší školy Mgr. Jany Zemkové ve výtvarné realizaci Mgr. Radomíry Daňkové. Ilustracemi z omalovánek jsme také vyzdobili dětská oddělení. Školní časopis Flastr Čtrnáctým rokem vychází školní časopis Flastr. Každý třetí měsíc vydáváme nové číslo. Je tvořen z literárních a výtvarných prací žáků, přináší reportáže o konaných akcích školy a informuje o tom, co pro žáky připravujeme. Letošní čísla byla věnována 60. výročí založení naší školy, přinesl reportáž z oslavy a dění kolem ní. Další číslo bylo věnováno stému výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, který měl život spojený s Prahou 8 i s Nemocnicí Na Bulovce. S využitím nové moderní techniky ipadů jsme poslední číslo časopisu vydali ve filmové podobě. Tento první VideoFlastr zachytil události na dětských odděleních ve. čtvrtletí školního roku: čarodějnice na chirurgii, reportáže z oslav Dne dětí na všech dětských odděleních, návštěvu zdravotního klauna a hry s piráty s Martinou Ježkovou z DDM Prahy 8 Spirály. Další prezentace školy Škola se prezentuje na svých webových stránkách Stránky obsahují základní informace o škole, představují pedagogy školy, podávají žákům a rodičům obecné informace o organizaci výuky základní školy, činnostech mateřské školy, školní družiny a klubu. Seznamují zájemce s jednotlivými dětskými odděleními. Dále stránky obsahují aktuální reportáže s fotografiemi ze školních akcí. Filmový spot o podobě a práci v naší škole. V návštěvní knize se mohou všichni vyjádřit k naší práci. Obsahuje také poslední ročníky školního časopisu Flastr. Výtvarné práce žáků byly tradičně vystaveny ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Pravidelně se střídají tematicky zaměřené celky, na kterých pracují žáci ze všech dětských oddělení. Dětské práce jsou také publikovány ve školním časopise. V rámci školní družiny a klubu se děti zúčastňují různých výtvarných soutěží. Informace o škole a událostech prezentujeme také ve vývěsní skříňce u vchodu do nemocnice. Pro zkulturnění pracovního prostředí jsme realizovali vymalování nevzhledné vzduchotechniky na dětské chirurgii. Výzdoba vyšla z dětských návrhů, které zpracovala naše vychovatelka Bc. Kateřina Horáková. Následně byla provedena brněnskou výtvarnicí Kristýnou Kolomazníkovou- Švestkovou. Nepěkný pohled do šedi z oken jídelny dětské chirurgie se proměnil na výhled do barevného lesa plného zvířátek. 4

15 Dětskými pracemi pomáháme vyzdobit i jiná oddělení nemocnice, např. chirurgickou ambulanci dospělých, hlavní chodbu kožního oddělení apod. Využití škol a školských zařízení v době školních prázdnin Základní i mateřská škola svou hlavní činnost zajišťuje i v době hlavních a vedlejších prázdnin podle požadavků rodičů a lékařů (vyjma vánočních prázdnin). V této době se žákům poskytují konzultace dle jejich potřeb (doplňování nebo prohlubování znalostí, dovedností) a probíhá zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce: Inspekční hodnocení školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Termín: Výsledné hodnocení: "Program je promyšlený, srozumitelný a přehledný, je pečlivě zpracovaný s ohledem na odlišné podmínky školy, obsahuje všechny povinné kapitoly a také většinu povinných informací. Vzhledem ke specifickým podmínkám ČŠI hodnotí jako v plném souladu s RVP PV." Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve školním roce 20/204 jiné inspekce a kontroly neproběhly. 6. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 20 Organizace ukončila své hospodaření v roce 20 v hlavní činnosti s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Doplňkovou činnost organizace nemá. Účelové neinvestiční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Stanovený limit prostředků na platy na rok 20 byl vyčerpán. Stanovený počet zaměstnanců byl dodržen. V rámci finančního vypořádání byl proveden příděl do FKSP v souladu s vyhl.č.4/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace nemá stanovený odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 20. Investiční transfer na rok 20 nebyl organizaci přidělen. Stav fondů k zůstává po finančním vypořádání ve stejné výši. Fond odměn 0 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 69 50, 62 Kč Rezervní fond 44, 5 Kč Investiční fond 5 50, 28 Kč Přílohy:. Učební plán (kapitola 4. Školní vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) 2. Souhrnná zpráva o mateřské škole. Dokument školské rady o schválení výroční zprávy (kopie) 4. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 06/999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Fotodokumentace 5

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více