Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

2 Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY ŘEDITELKA WEBOVÉ STRÁNKY PRÁVNICKÉ OSOBY ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ČINNOST PRÁVNICKÁ OSOBA VYKONÁVÁ A JEJICH CÍLOVÁ KAPACITA OBORY VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU ZMĚNY VE SKLADBĚ OBORŮ VZDĚLÁNÍ / VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ OPROTI ŠKOLNÍMU ROKU 202/20 MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY ŠKOLSKÁ RADA 4 2. PRACOVNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY 4 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY 4 6. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (MŠ, ZŠ) 6 POČTY TŘÍD / STUDIJNÍCH SKUPIN A POČTY DĚTÍ / ŽÁKŮ ZMĚNY V POČTECH DĚTÍ / ŽÁKŮ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, VČETNĚ UVEDENÍ DŮVODU ROZDĚLENÍ ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI A ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODLE DRUHU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ DĚTI / ŽÁCI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V JINÉM KRAJI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O DĚTECH / ŽÁCÍCH NOVĚ PŘIJATÝCH KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 204/205 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÁ ASISTENCE VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ KURZY NA DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ NEBO ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ) EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY - PREZENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA VEŘEJNOSTI ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY (AKTIVITY NESOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU) SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE VYUŽITÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 5 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ VÝSLEDKY JINÝCH INSPEKCÍ A KONTROL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 20 5 PŘÍLOHY:. UČEBNÍ PLÁN (KAPITOLA 4. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ) 5 2. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O MATEŘSKÉ ŠKOLE 5. DOKUMENT ŠKOLSKÉ RADY O SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY (KOPIE) 5 4. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 5 5. FOTODOKUMENTACE 5 5 2

3 . Základní údaje o škole Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova2 Sídlo: Budínova 2/6, 80 8 Praha 8 - Libeň IČ: Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 0 0 Praha Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, statutární orgán právnické osoby Adresa pro dálkový přístup: Kontakty: , Webové stránky právnické osoby Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Základní škola 44 Mateřská škola 0 Školní družina 60 Školní klub neuvádí se Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru 9-0- C/0, popis oboru Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle RVP ZV) Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 202/20 nové obory / programy - 0 b) zrušené obory / programy - 0 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Dětská lůžková oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 (sídlo organizace - vlastník administrativní budovy Magistrát hlavního města Prahy). Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Pedagogové pracují v pěti budovách v celém areálu nemocnice. Ležící pacienti jsou vyučováni na pokojích, v ostatních případech probíhá výuka v denních místnostech. Samostatná učebna je pouze na ortopedii. Herny jsou k dispozici na ortopedii a pediatrii. Pomůcky pro výuku i volný čas jsou uloženy ve skříních na jednotlivých odděleních nebo si je vyučující nosí s sebou. Z hygienických důvodů je materiální vybavení přenosné mezi jednotlivými odděleními jen ve výjimečných případech. Trvalou součástí vybavení na odděleních jsou počítače, notebooky a tablety ipady s výukovými programy, rádia, CD a DVD přehrávače, televizory, učebnice, časopisy, psací potřeby, výtvarné pomůcky, didaktické a společenské hry, stavebnice a hlavolamy. Veškeré pomůcky slouží k výuce a předškolnímu i zájmovému vzdělávání. Pro ležící pacienty využíváme pojízdné polohovací stolky, stolky pro práci na lůžku a další speciální pomůcky (podnožky, držáky apod.). Ve sborovně i na všech odděleních mají učitelé a žáci přístup k internetu bezdrátovým přenosem.

4 Školská rada Volební období školské rady od do člen zastupuje jmenován Mgr. Ivana Vaňková pedagogy (předsedkyně) tel Mgr. Iveta Kovářová pedagogy prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. zákonné zástupce žáků Mgr. Soňa Mendlová zákonné zástupce žáků MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová zřizovatele Mgr. Václav Štěpán zřizovatele Pracovníci právnické osoby Pedagogičtí pracovníci a) počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Základní škola 2 2,00, ,02 Mateřská škola 4, ,29 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) Základní škola škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 5 8 nekvalifikovaných Mateřská škola kvalifikovaných 2 50 nekvalifikovaných 2 50 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických v tom podle věkových kategorií osobách k.2.20 do 20 let 2 0 let 40 let 4 50 let 5 60 let 6 a více let

5 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků doplňkové pedagogické studium počet 4 zaměření Studium předškolní a mimoškolní pedagogiky Speciální pedagogika doplňkové studium, kurz celoživotního vzdělávání pro absolventy středních škol Speciální pedagogika doplňkové studium, kurz celoživotního vzdělávání pro učitele Speciální pedagogika vychovatelství, kurz celoživotního vzdělávání pro absolventy středních škol počet účastníků školský management 0 0 rozšiřování aprobace 0 0 školská legislativa konference Učitelský summit 204 Aktuální změny ve školských a obecně platných právních předpisech Pracovní právo v praxi ředitele Změna začíná dotekem aneb ipady ve speciálním školství Progresivní metody ve výuce vzdělávací instituce Vyšší odborná škola Čelákovice Pedagogická fakulta UK Praha Pedagogická fakulta UK Praha Pedagogická fakulta UK Praha 2 Vzdělávací instituce Středočeského kraje Národní institut dalšího vzdělávání 6 Pedagogická fakulta UK Praha 2 24U s.r.o. konference O výchově a vzdělávání 6 Governance Institute, o.s. seminář kurz seminář seminář workshop seminář seminář Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK 204 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Metody a formy výuky v pedagogické praxi Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ "Cloudové řešení, využití MS Office 65 a OWA ve školství, individuální konzultace pedagogům k ios, nové aplikace pro ipad". Tvořivá hra v literární výchově v MŠ a. třídě ZŠ Praktické zkušenosti s výukou písma Comenia Národní institut dalšího vzdělávání PH - VISK Mgr. Miroslav Jiřička akreditace instituce v systému DVPP Č.j.: MŠMT /20 AVDO 2 certifikovaný lektor Apple Národní institut dalšího vzdělávání FZŠ Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 225 5

6 seminář výjezdní seminář seminář konference Script Otevřená hodina matematiky vedená Hejného metodou aktuální otázky ve školství pro ŘŠ BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance Hradecké dny Setkání učitelů při DO nemocnic 2 H mat, o.p.s. Visk 2 Nemocnice Na Bulovce Somatopedická společnost, o.s. Praha Interní vzdělávání pedagogického sboru (lektoruje vždy jeden zaměstnanec organizace): výtvarné dílny, využití nových aplikací pro tablety ve vzdělávacím obsahu základního a předškolního vzdělávání. Nepedagogičtí pracovníci školy fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 0,65 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků - školení první pomoci. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ) Počty tříd / studijních skupin a počty dětí / žáků škola počet tříd / skupin počet dětí / žáků Základní škola / ŠD + ŠK 2 / / Mateřská škola 6 56 Přípravná třída - organizace není kmenovou školou, nezřizuje přípravnou třídu. Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu Oproti uvedenému počtu žáků a dětí v zahajovacích výkazech dochází v průběhu roku ke změnám, neboť do vzdělávání zařazujeme žáky a děti, které jsou hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce a dopředu neznáme jejich počet. Za celý školní rok 20/204 bylo v organizaci evidováno 2 45 dětí a žáků: ZŠ. stupeň 68 ZŠ 2. stupeň 564 MŠ 805 školní družina školní klub 80 konzultace ve všeobecných předmětech byly poskytnuty 82 žákům středních škol Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení Všechny děti a žáci jsou do školy při nemocnici zařazováni jako děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. zdravotním znevýhodněním. 6

7 Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Škola nevykazuje - není kmenovou školou. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Škola nevydává vysvědčení (není kmenovou školou). Eviduje pouze údaje o průběhu a obsahu vzdělávání. Pokud jsme kmenovou školou osloveni, vydáváme podklady pro hodnocení žáků. Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 204/205 Do základní školy a mateřské školy se žáci a děti nepřijímají v režimu správního řízení. Na základě souhlasu zákonných zástupců a doporučení ošetřujícího lékaře jsou do vzdělávání zařazováni po dobu své hospitalizace v nemocnici v průběhu celého školního roku. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle RVP ZV, kapitoly Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných) Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (zpracovaný podle RVP PV, kapitoly Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných) Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině (zpracovaný podle Zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 5, odst.2) Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu (zpracovaný podle Zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 5, odst.2) Ověřování výsledků vzdělávání Ověřování výsledků vzdělávání žáků probíhá v rámci spolupráce s kmenovou školou žáka, která nám zasílá témata jednotlivých předmětů svého školního vzdělávacího programu. U dlouhodobě hospitalizovaných žáků poskytuje příslušné výukové materiály pro žáky (například testy, písemné práce, zadání učiva v učebnici apod.). Na tyto učební materiály navazujeme a zpravidla prostřednictvím žáků posíláme zpět kmenové škole. Pedagogická asistence Vzdělávání v naší škole probíhá převážně formou individuální výuky u lůžka hospitalizovaného žáka a dítěte výhradně pedagogy se speciálně pedagogickým vzděláváním. Funkci asistenta pedagoga škola nezřizuje. Vzdělávání nadaných žáků Při zabezpečování vzdělávání nadaných žáků je pro nás nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci a kmenovými školami, abychom i u krátkodobě zařazených žáků do naší školy dokázali rychle reagovat na jejich speciální vzdělávací potřeby. Množství didaktických materiálů a učebních pomůcek, kterými je škola vybavena, dává pedagogům možnost aktuálně volit náročnější specifické úkoly, zadávat náročnější úlohy a respektovat vlastní postupy řešení a podporovat kreativitu při řešení úloh. S každým žákem pracujeme individuálně. Nadaní žáci mají možnost prezentovat výsledky své práce ve školním časopisu Flastr, na webových stránkách školy, na nástěnkách umístěných na jednotlivých odděleních i ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání organizace nezřizuje

8 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců, kterým poskytujeme vzdělávání se oproti stavu uvedeném v zahajovacím výkazu mění. Následující údaje dokládají celkový stav k.8.204: státní příslušnost Arménská republika Běloruská republika Bulharská republika Čínská lidová republika Irsko Italská republika Moldavská republika Polská republika Rumunsko Ruská federace Slovenská republika Spolková republika Německo Syrská arabská republika Tuniská republika Ukrajina Vietnamská socialistická republika počet žáků a dětí celkem 84 Hlavním problémem při vzdělávání těchto žáků - cizinců je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka (českého jazyka). Při jejich začleňování je nejdůležitějším činitelem učitel vyučující cizí jazyk, který při své práci umožní žákovi používat tablety s aplikacemi v cizím jazyce. Pedagog plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka cizích jazyků probíhá v návaznosti na výběr cizího jazyka žákem v kmenové škole a možnostech naší školy. Ve školním roce 20/204 jsme zajišťovali výuku povinného anglického jazyka a povinně volitelných jazyků německého, francouzského a ruského. Žákům jsme poskytli konverzaci v anglickém jazyce. K výuce cizího jazyka se nám osvědčila motivace prostřednictvím práce s tablety. Největší motivací pro žáky je vždy spoluležící žák - cizinec na lůžkovém oddělení, kdy pedagog využívá jeho mateřský jazyk a znalost země, ze které pochází, k volbě tématu pro konverzaci, byť v mnoha případech je nutné se opřít o společnou znalost světového jazyka (především anglického a německého). Jazykové vzdělávání studentů středních škol jsme navíc podporovali společným projektem pražských škol při nemocnicích Držíme krok, který probíhal do konce dubna 204. Dvakrát týdně měli studenti možnost využít aktivitu konverzace v anglickém jazyce vedenou rodilou mluvčí. 8

9 Výchovné a kariérní poradenství Ve škole není zřízena funkce školního psychologa ani výchovného poradce. Průměrný počet dnů výuky jednotlivých žáků ve školním roce 20/204 je 5 dní (v rozmezí - 65 dnů). Výchovné problémy se nevyskytují. Kariérní poradenství je dle zájmu žáků realizováno prostřednictvím vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výchova k občanství a Člověk a svět práce. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou v oblasti výchovy a vzdělávání odborně připraveni poskytovat poradenské služby zákonným zástupcům žáků (podmínka odborné kvalifikace pedagogů v našem typu školy je absolvování studia speciální pedagogika). Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) Přestože nejsme kmenová škola a naše působení na děti a žáky je z pohledu celého vzdělávacího systému krátkodobé, podporujeme prevenci rizikového chování aktivitami plánovanými v rámci Minimálního preventivního programu (dále MPP). Během realizace programu ve školním roce 20/204 se děti a žáci zapojovali do projektů školy, jejichž cílem bylo mimo získávání nových poznatků a dovedností hlavně podporování zdravého životního stylu, dodržování určitých společenských pravidel, vytváření společensky žádoucí hodnotové orientace a osvojování pozitivního sociálního chování. Všechny školní akce a kvalitní zájmová činnost sloužily jako prostředek prevence. Prevence drogových závislostí zvláště v předškolním věku byla především založena na širším kontextu podpory zdraví. V rámci každodenních činností byly budovány a upevňovány dobré vztahy mezi dětmi a žáky a probíhala spolupráce s rodiči. Program byl uskutečňován pestrou nabídkou výchovně vzdělávacích aktivit v rámci všech složek školy. Uskutečněné akce byly úspěšné. Jako aktivity vhodné k naplňování programu jsme využívali : výtvarné a pracovní dílny, promítání DVD věnující se dané problematice, vyhledávání informací a diskuzi, výtvarné a vědomostní soutěže, předčítání tematické literatury a vlastní četbu, tvorbu školního časopisu, individuální konzultace, divadelní představení, besedy. Každý týden proběhla návštěva klaunů z občanského sdružení Zdravotní klaun, s kterými se mají děti a žáci možnost spojit prostřednictvím služby Skype a jednou měsíčně zde hráli a zpívali herci z občanského sdružení Loutky v nemocnici, jejichž divadelní program je založen na pohádce se zdravotní tematikou. Pedagogové využívali ke své práci odbornou literaturu a portfolio materiálů ( zpracované informace, pracovní listy, DVD, informační letáky a brožury), které mají k dispozici ve sborovně školy. Vývoj drogové problematiky ve světě i u nás potvrzuje nutnost preventivního působení na co nejnižší věkové kategorie. Z tohoto pohledu se jeví preventivní působení na děti předškolního věku jako optimální. MPP pro Mateřskou školu je nedílnou součástí ŠVP. Je uplatňován každodenně, promítá se do všech vzdělávacích aktivit s dětmi na oddělení. K naplňování jsou využívány pracovní listy, knihy, tematické omalovánky a ipady. I předškolní děti se zapojovaly svými obrázky do výtvarných soutěží pořádaných školou i externími institucemi, přispívaly do školního časopisu Flastr, do Pamětní knihy a na výstavní plochu v hlavní budově nemocnice. 9

10 Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální výchova na škole je zaměřena především na rozvoj ekologického myšlení žáků a prohlubování s ním souvisejících kompetencí. V návaznosti na znalosti získané na kmenových školách usilujeme o ukotvení poznatků a jejich další rozšiřování. Aplikujeme moderní směry v metodách výuky a s přihlédnutím k charakteru a povaze školy využíváme aktivní metody výuky. Tematický okruh Vztah člověka k přírodnímu prostředí zahrnuje široký komplex dovedností a vlastních zkušeností s ochranou přírody a životního prostředí. Cílem je získání takových vědomostí, které dětem umožní aktivně poznávat přírodu, člověka i prostředí, uvědomit si závislost člověka na přírodě. Usilujeme o poznání žáků, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, kde jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou mohou necitlivé zásahy člověka snadno narušit. Tato problematika přispívá k rozvoji schopnosti naučit se vnímat a řešit problémy související s praktickým životem. Ekologická témata implementujeme do výuky a výchovy na všech stupních povinné školní docházky. První aplikace je již v mateřské škole v tématech celku Dítě a svět, kde probíhá herní formou s využitím didaktických pomůcek jako je např. LOGICO Den s Luckou a Vojtou, V parku a U vody, Jak se co dělá, Tělo a zdraví a Studánky (v tématu Voda). Základní škola zaměřuje na dané otázky dvě komplexní oblasti na prvním stupni Člověk a jeho svět, na druhém stupni Člověk a příroda. Předmětově je problematika orientována především do předmětů přírodopis a chemie, ovšem i v dalších lze nalézt spojitá témata a tento trend naplňujeme ve spolupráci s kolegy, aplikací mezipředmětových vazeb. Akcentujeme pochopení provázanosti existence organismů a prostředí, vzájemné vazby a potřebu rovnováhy, jakož i negativní důsledky jejího narušení. Propojujeme poznání s individuálními znalostmi ekosystémů a naplňujeme zásadu praktického poznávání a propojení se životem. Žáci využívají regionálních a místních znalostí a učí se o jevech komunikovat a hledat ve svých možnostech řešení. Výuku propojujeme s aktuálními situacemi a událostmi v přírodě a ve společnosti (vlivy přírodních katastrof, vazby ekonomiky a ekologie, vlivy přírodních událostí na potřeby člověka apod.). V chemii se problematice věnujeme především v tématech voda a vzduch a usilujeme o vytváření postojů v otázkách narušování přírodní rovnováhy a znečišťování životního prostředí. Ve školním roce 20/4 proběhla opět celá řada akcí, které se zaměřovaly na environmentální výchovu. Z těch nejúspěšnějších jmenujme především: Září 20 Evropský den bez aut proběhla řada diskusí o ochraně životního prostředí, ekologické stopě, využívání alternativních zdrojů energie apod. Říjen 20 provázelo téma flóry na území ČR pod souborným názvem Život stromu strom života v inspiraci časopisem Junior. I u žáků předškolní výchovy jsme využívali například hry PEXETRIO a BAOBAB. V lednu 204 proběhl projekt Doba ledová putování Čechami v době ledové, provázené především animovanými filmy a diskusemi o vlivu na životní podmínky člověka. Březnový projekt Pijte vodu, pijte vodu z vodovodu byl zaměřen na význam vody pro život všech živých organismů, potřebu její úspory a zamezení znečišťování. Stejně tak významné byly i otázky významu vody pro zdraví člověka. Den země v dubnu byl symbolickým vyvrcholením a žáci se zúčastnili aktivně řady diskusí s učiteli o jeho významu. Využili jsme i aplikaci pro tablety z časopisu Junior E kontíci II., zaměřenou na třídění 0

11 odpadu. Dalšími tématy byly i tvorba plakátů na téma Za jak dlouho se věci rozkládají a Jak vzniká PET lahev. Celoroční projekt Městečko podle časopisu Pastelka byl orientován na život člověka, živočichů a rostlin ve městské aglomeraci a jejich vzájemnou provázanost. Pravidelně využíváme inspirace podle skautského časopisu Světýlko, témata jsou věnována hlavně úsporám energií a řešena formou kvízů, křížovek apod. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v naší škole běžnou součástí každodenního života. Neboť nemocnice je místem, kde se stále častěji setkávají žáci různých národností, avšak se stejným problémem nemocí nebo úrazem, které v danou chvíli působí jako sjednocující prvek. Žáci - spolupacienti jsou tedy nuceni spolu vycházet a navzájem si pomáhat. Průřezové téma Multikulturní výchova se tak prolíná všemi předměty a v rámci akcí ŠD, ŠK dochází k předávání kulturních zvyklostí a k porozumění odlišným kulturám. 4. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Škola z důvodu své specifické vzdělávací nabídky nerealizuje. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Mimoškolní aktivity nabízí především školní družina a školní klub, které jsou přístupny účastníkům zájmového vzdělávání téměř každý den do 6. hodin. Podle aktuálního zdravotního stavu a svých potřeb a zájmů si účastníci volí z činností výtvarných, pracovních, literárních a jazykových, hudebních, odpočinkových, přírodovědných, společenskovědních... (podrobněji ve školních vzdělávacích programech pro zájmové vzdělávání - viz např. Škola také spolupracuje s řadou externích skupin, aby tak rozšířila škálu aktivit, které mají žáci k dispozici: Loutky v nemocnici (2x ročně), Zdravotní klaun (x týdně), loutkové divadlo KAKÁ (x ročně), ZUŠ Zenklova, Praha 8 (x ročně), DDM Spirála, Praha 8 (x ročně). Některé mimoškolní aktivity jsou realizovány v rámci již čtyřletého školního projektu Dětský úsměv (návštěvy žáků pražských spolupracujících škol ). Tradice školy: Ve čtvrtek 5. prosince 20 škola tradičně zajistila návštěvu Mikuláše, čerta a anděla ke všem dětským pacientům. Trojice děti potěšila a obdarovala je drobnými dárky od školy a sponzorů. V prosinci jsme na dětských odděleních zajistili vánoční výzdobu. Činnost nám zpestřily tradiční vánoční zvyky a děti jsme potěšili sponzorskými dárky od OD IKEA. Dětem jsme se snažili ulehčit pobyt v nemocnici i 0. dubna na čarodějnice. Pedagožky v převlecích děti potěšily a zpříjemnily pobyt na nemocničním oddělení. Žáci si zahráli hry, soutěžili, malovali a zabývali se čarodějnickou tématikou. O Velikonocích jsme tradičně vyzdobili dětská oddělení, pletli pomlázky a vyráběli velikonoční dárky, aby si děti odnesly i hmatatelnou vzpomínku na pobyt v nemocniční škole.

12 Začátek června 204 se na všech dětských oddělení nesl ve znamení Mezinárodního dne dětí. Děti soutěžily, hrály hry, zkoušely své znalosti v AZ kvízu, prokazovaly zručnost, šikovnost a dovednosti. Za úspěšné výkony si odnesly drobné odměny. Soutěže Účast v soutěžích a olympiádách je zpravidla spojena s dlouhodobější přípravou žáků a naše škola má v tomto směru velice omezené možnosti. Ve školním roce 20/204 se žáci naší školy účastnili dvou výtvarných soutěží: Celostátní výtvarná soutěž Celé Česko čte dětem Mezinárodní soutěž pořádaná naší spřátelenou školou v Nitře na téma Cesta do pravěku (žák. stupně z oddělení pediatrie získal diplom za účast v soutěži). Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a mezinárodních programů Rozvojové programy Ministerstva mládeže, tělovýchovy a sportu: Ø Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Název školního projektu: Řečová výchova společně s rodiči Období realizace: září 20 - prosinec 204 Obsah: Začlenění nových vzdělávacích forem a metod práce do Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, spolupráce s rodiči, odborná pomoc při začleňování logopedické prevence do výchovy dítěte v rodině, nákup tabletů a vzdělávacích aplikací vhodných pro logopedickou prevenci. Ø Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením Období realizace: leden 20 - prosinec 204 Obsah: Pořízení pojízdných polohovacích stolků k lůžku, manipulační magnetické stavebnice, podložky pro polohování těla. Celoměstské programy na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy: Ø Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami vzdělávacími Název školního projektu: Dětský úsměv Období realizace: leden 20 - prosinec 204 Obsah: Spolupráce žáků pražských základních škol, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pedagogiky a volnočasových aktivit, odpolední aktivity pro žáky, spotřební materiál pro výtvarné a pracovní činnosti, odborná pedagogická literatura. Ø Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou Název školního projektu: Vzdělávání s multimédii Období realizace: leden 20 - prosinec 204 Obsah: Vzdělávání žáků s využitím tabletů firmy Apple, vzdělávání pedagogických pracovníků ve využití těchto technologií, pořízení ipadů, nákup aplikací pro ipad. 2

13 Spolupráce právnické osoby s partnery Nemocnice Na Bulovce Spolupráce se zdravotníky je na velmi dobré úrovni na všech odděleních. Vzájemná každodenní informovanost funguje velmi dobře již řadu let. V letošním roce nemocnice zaštítila dobrovolnictví nezávislé moderátorky a marketingové poradkyně Michaely Somolové, která po dobu několika měsíců v sobotních dopoledních hodinách předčítala dětem a mladším žákům pohádky. Koordinaci zajišťovala naše škola. Úřad městské části Praha 8 Úřad městské části Praha 8 škole daroval v prosinci 20 mikulášskou nadílku pro žáky školy. Kmenové školy Žáky naší školy se stávají žáci ze spádových škol z celé České republiky i ze zahraničí. Pedagogové jsou podle potřeby s těmito školami v kontaktu písemném, elektronickém i telefonickém. Vzdělávací instituce viz kapitola Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Občanská sdružení Dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou organizací Zdravotní klaun o.s., který každé pondělní odpoledne navštěvuje školou doporučená dvě dětská oddělení s aktuálně největším počtem dětských pacientů a s občanským sdružením Loutky v nemocnici. Dům dětí a mládeže Spirála v Praze 8 Organizace příležitostných akcí pro žáky školy podle smlouvy z roku Spolupráce se školami v Praze Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova - hudební vystoupení se uskutečnilo v naší škole na podzim 20. Malostranská základní škola, Praha také žáci této školy připravili vystoupení pro děti hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce a vyrobili jim dárky (vlastní návštěva proběhla v listopadu 20). Školy při nemocnicích Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Nitra osobní setkání ředitelek škol a členů pedagogického sboru u příležitosti 60. výročí založení naší školy, předávání zkušeností Stálí sponzoři - IKEA Česká republika, s.r.o, ACTIVA spol. s r.o. Další aktivity, prezentace Oslava 60. výročí školy Dne 24. října 20 v prostorách Nemocnice Na Bulovce se uskutečnilo setkání pedagogů školy se zástupci zřizovatele, představiteli nemocnice a bývalými kolegy. Za zřizovatele promluvila radní pro oblast školství Mgr. Ludmila Štvánová, za nemocnici ředitelka MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. a primář dětské chirurgie MUDr. Karel Harvánek, za zástupce Katedry speciální pedagogiky UK PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Blahopřání škole dále pronesli ředitelka nemocniční školy v Nitře PaedDr. Janka Heringhová, ředitelka naší školy Mgr. Bc. Radislava Jiřičková a učitel školy Mgr. Ladislav Doležel. Celou oslavu moderoval mluvčí nemocnice Mgr. Martin Šalek. Oslavy se zúčastnili kolegové z nemocničních škol z Prahy, Brna i ze zahraniční slovenské Nitry, bývalí a současní pedagogové školy a veřejnost. Po projevech jsme viděli krátkou filmovou upoutávku o škole, hosté si mohli prohlédnout výstavku prací žáků školy a připravené panely s historií školy. Zástupci pedagogického sboru zájemcům představili na ipadech herní a výukové aplikace využívané ve výuce.

14 Filmová reportáž o naší škole byla v době oslav spuštěna také na webových stránkách školy. Byly rovněž připraveny informační letáky Škola v pyžamu aneb škola trochu jinak, které s dárkem obdrželi hosté setkání. Letáky byly také distribuovány do ambulancí dětských lékařů v dosahu školy. Napsali o nás Časopis městské části Prahy 8 Osmička otisknul reportáž o šedesátiletém působení školy při nemocnici na obvodě Škola Na Bulovce slaví 60 let. Česká televize přinesla v den oslav v dopoledním přímém přenosu reportáž o naší škole a jejím šedesátiletém působení. S redaktorem promluvila ředitelka školy a kamera ukázala práci pedagogů s žáky. Almanach k 60. výročí založení školy vyšel jako mimořádné číslo školního časopisu Flastr. Shrnoval historii školy, změny názvů ve vývoji školy, období samostatné mateřské a základní školy a jejich slučování. Obsahoval rovněž seznam bývalých ředitelů a pedagogů působících na škole. Dále představil současnou školu s aktuálním programem, jejím vedením a pedagogy ZŠ, MŠ, ŠD a ŠK. Vše bylo doplněno fotografiemi z historie i současnosti školy a ukázkou prací žáků. Omalovánky se zdravotní tématikou K výročí školy vznikly speciální dětské omalovánky se zdravotní tématikou podle námětu učitelky naší školy Mgr. Jany Zemkové ve výtvarné realizaci Mgr. Radomíry Daňkové. Ilustracemi z omalovánek jsme také vyzdobili dětská oddělení. Školní časopis Flastr Čtrnáctým rokem vychází školní časopis Flastr. Každý třetí měsíc vydáváme nové číslo. Je tvořen z literárních a výtvarných prací žáků, přináší reportáže o konaných akcích školy a informuje o tom, co pro žáky připravujeme. Letošní čísla byla věnována 60. výročí založení naší školy, přinesl reportáž z oslavy a dění kolem ní. Další číslo bylo věnováno stému výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, který měl život spojený s Prahou 8 i s Nemocnicí Na Bulovce. S využitím nové moderní techniky ipadů jsme poslední číslo časopisu vydali ve filmové podobě. Tento první VideoFlastr zachytil události na dětských odděleních ve. čtvrtletí školního roku: čarodějnice na chirurgii, reportáže z oslav Dne dětí na všech dětských odděleních, návštěvu zdravotního klauna a hry s piráty s Martinou Ježkovou z DDM Prahy 8 Spirály. Další prezentace školy Škola se prezentuje na svých webových stránkách Stránky obsahují základní informace o škole, představují pedagogy školy, podávají žákům a rodičům obecné informace o organizaci výuky základní školy, činnostech mateřské školy, školní družiny a klubu. Seznamují zájemce s jednotlivými dětskými odděleními. Dále stránky obsahují aktuální reportáže s fotografiemi ze školních akcí. Filmový spot o podobě a práci v naší škole. V návštěvní knize se mohou všichni vyjádřit k naší práci. Obsahuje také poslední ročníky školního časopisu Flastr. Výtvarné práce žáků byly tradičně vystaveny ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Pravidelně se střídají tematicky zaměřené celky, na kterých pracují žáci ze všech dětských oddělení. Dětské práce jsou také publikovány ve školním časopise. V rámci školní družiny a klubu se děti zúčastňují různých výtvarných soutěží. Informace o škole a událostech prezentujeme také ve vývěsní skříňce u vchodu do nemocnice. Pro zkulturnění pracovního prostředí jsme realizovali vymalování nevzhledné vzduchotechniky na dětské chirurgii. Výzdoba vyšla z dětských návrhů, které zpracovala naše vychovatelka Bc. Kateřina Horáková. Následně byla provedena brněnskou výtvarnicí Kristýnou Kolomazníkovou- Švestkovou. Nepěkný pohled do šedi z oken jídelny dětské chirurgie se proměnil na výhled do barevného lesa plného zvířátek. 4

15 Dětskými pracemi pomáháme vyzdobit i jiná oddělení nemocnice, např. chirurgickou ambulanci dospělých, hlavní chodbu kožního oddělení apod. Využití škol a školských zařízení v době školních prázdnin Základní i mateřská škola svou hlavní činnost zajišťuje i v době hlavních a vedlejších prázdnin podle požadavků rodičů a lékařů (vyjma vánočních prázdnin). V této době se žákům poskytují konzultace dle jejich potřeb (doplňování nebo prohlubování znalostí, dovedností) a probíhá zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce: Inspekční hodnocení školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Termín: Výsledné hodnocení: "Program je promyšlený, srozumitelný a přehledný, je pečlivě zpracovaný s ohledem na odlišné podmínky školy, obsahuje všechny povinné kapitoly a také většinu povinných informací. Vzhledem ke specifickým podmínkám ČŠI hodnotí jako v plném souladu s RVP PV." Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve školním roce 20/204 jiné inspekce a kontroly neproběhly. 6. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 20 Organizace ukončila své hospodaření v roce 20 v hlavní činnosti s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Doplňkovou činnost organizace nemá. Účelové neinvestiční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Stanovený limit prostředků na platy na rok 20 byl vyčerpán. Stanovený počet zaměstnanců byl dodržen. V rámci finančního vypořádání byl proveden příděl do FKSP v souladu s vyhl.č.4/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace nemá stanovený odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 20. Investiční transfer na rok 20 nebyl organizaci přidělen. Stav fondů k zůstává po finančním vypořádání ve stejné výši. Fond odměn 0 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 69 50, 62 Kč Rezervní fond 44, 5 Kč Investiční fond 5 50, 28 Kč Přílohy:. Učební plán (kapitola 4. Školní vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) 2. Souhrnná zpráva o mateřské škole. Dokument školské rady o schválení výroční zprávy (kopie) 4. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 06/999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Fotodokumentace 5

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072 843 Termín konání inspekce: 24. a 26. dubna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec n.n., Nemocniční 15, nemskola@email.cz odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy,jablonec nad Nisou,Kamenná 404/4 příspěvkové organizace www.nemjbc.cz,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0111963/98-1404 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7as302 Okresní pracoviště Praha 1, Vodičkova 32, INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč. Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč Identifikátor: 600 041 361 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více