VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Tel: IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Michal Loukota, v Turnově

2 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa organizace: Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Okres: Semily Kraj: Liberecký Typ organizace: příspěvková organizace Statutární orgán ředitel: Mgr. Michal Loukota, ve funkci od Předseda školské rady: Aleš Ressler Zřizovatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, okres Semily IČO organizace: REDIZO: Odloučené pracoviště: Alešova 1059 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro udržitelný život Internetová stránka školy: 2

3 Úvodní slovo ředitele školy k výroční zprávě za školní rok 2013/2014 Školní rok 2013/2014 byl rokem plným změn. Co se podařilo: ekonomika o založit živnostenské oprávnění hostinská činnost (obědy školní jídelny i cizím strávníkům), prodejní akce školy, vlastní kroužky o zvýšit vytíženost pronájmu tělocvičny rekonstrukce, opravy a vybavení školy o zateplení a rekonstrukce WC - Alešova o výměna termoregulačních hlavic Skálova i Alešova o rekonstrukce parket a nové osvětlení ve 3 učebnách Skálova o nový nábytek do dvou učeben Skálova o vybavení školy prezentační technikou dataprojektory, interaktivní tabule z evropských peněz dary o nejvýznamnějším darem byla částka 50 tisíc na sportovní vybavení prezentace školy o nové webové stránky o školní profil na facebooku o tiskové zprávy z dění ve škole o reportáže Bonus TV, ČT nové akce školy o dětský orientační běh o účast na vánočních trzích o Skálovka má talent v Městském divadle vzdělávání o zvýšení počtu prvňáčků o navázání spolupráce s florbalovým oddílem TJ Turnov o pokračování v úspěšné integraci zdravotně postižených žáků o zavedení elektronické žákovské na 2. stupni projekty o úspěšné zakončení projektu EU šablony o zapojení se do projektů EU podpora sociálně slabých žáků, vzdělávání dotykem, úspěšná integrace (uskuteční se v novém školním roce) Za tím vším je spousta práce pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, kterým patří velké poděkování za podporu, kterou mi v prvním roce ve funkci poskytli. Věřím, že i nadále povedeme školu tím správným směrem. Výzvy do následujícího školního roku 2014/2015 Pokračovat v nastoleném trendu zvyšování počtu žáků prvního stupně a snažit se zvýšit počet žáků i na druhém stupni. V případě vhodných podmínek (změna zákona) se znovu pokusit o zřízení přípravné třídy. Úspěšně realizovat projekty EU, podpora sociálně slabých žáků a vzdělávání dotykem. 3

4 Realizovat druhou etapu rekonstrukce školy v Alešově ulici. Modernizovat prostředí a vybavení hlavní budovy ve Skálově ulici, mimo jiné se připravuje rekonstrukce věžičky a renovace hlavních vstupních dveří. A také to hlavní, neustále zlepšovat podmínky pro kvalitní vzdělávání a výchovu našich žáků a dobrou spolupráci s rodiči. Shrnutí jednotlivých kapitol I. Charakteristika školy Ve školním roce 2013/2014 měla škola 458 žáků. Škola má odloučené pracoviště 1. stupně v Alešově ulici v Turnově 2, které má své opodstatnění, neboť v této části města není jiná základní škola ani prostor pro knihovnu. Z pohledu priorit školy se zatím nepodařil zvrátit negativní trend úbytku žáků, situace by se měla nejpozději stabilizovat a začít zlepšovat od školního roku 2016/2017, v jiných oblastech škola obstála. Kapacita školy byla snížena na 680 žáků, školní jídelny pak na 800 jídel. II. Počty tříd a žáků v jednotlivých ročnících Počet tříd byl ve školním roce 2013/ Na 1. i 2. st. se žáci vzdělávali v 11 třídách. Na odloučeném pracovišti Alešova 1059 je tradičně vzděláváno max. 8 tříd 1. stupně. III. Učební plány Všechny třídy jsou vzdělávány dle ŠVP, který má název Škola pro udržitelný život. Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku na 1. i 2. stupni, sportovní třídy (od 6. třídy, žáci ve sportovní přípravě) mají předmět Zájmové pohybové aktivity, v dotaci 4 hodin za týden. Úspěšně pokračovala spolupráce s AC Syner Turnov a navázána byla spolupráce s florbalovým oddílem TJ Turnov. Dále mezi priority školy patří výuka cizích jazyků, češtiny a matematiky (na 1. st jako jediná škola v Turnově učíme dle uznávané metody prof. Hejného). V učebním plánu 1. st. nalezneme výuku angličtiny již od 2. ročníku a také výrazné posílení češtiny a matematiky pomocí disponibilních hodin. Posílení těchto předmětů nalezneme i na 2. st. Škola nabízí velké množství volitelných a nepovinných předmětů, např. zájmové pohybové aktivity, dějepisný a výtvarný seminář, ekologické praktikum, etickou výchovu atd. IV. Pracovníci školy Aprobovanost pedagogů je téměř 100%, asistentky pedagoga úspěšně dokončily své studium, učitelka angličtiny a španělštiny zahájila studium didaktiky anglického jazyka. V. Přijímací řízení žáků 9. ročníků ve školním roce 2013/2014 a zápis do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015 Standard školy v přijímání žáků na střední školy je vysoký. Vysoké je i % přijetí na gymnázia, OA a hotelové školy, zdravotnické či umělecké školy. Na 8 letá gymnázia odešli 4 žáci. Počet zapisovaných dětí do 1. ročníku byl vyšší, což znamenalo otevření dvou prvních tříd v následujícím období. 4

5 VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Konkrétní údaje o prospěchu jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí výroční zprávy. Celkově má prospěch ustálenou hranici v počtu prospěchu s vyznamenáním, která se dlouhodobě pohybuje kolem 50 %, což odpovídá statistice posledních let. V 2. pololetí narostl počet snížených stupňů z chování. VII. Absence žáků Problém neomluvených hodin se týkal především 8. ročníku, konkrétně jednoho žáka. VIII. Úspěchy žáků v olympiádách a soutěžích Naši žáci se svými učiteli navázali na trvale vynikající umístění z předchozích let. Nejednalo se pouze o účast v regionálních kolech, ale i o prvenství v krajských, oblastních, celorepublikových a mezinárodních soutěžích. Celý výčet úspěchů i jmen je obsažen ve výroční zprávě. Taktik (mezinárodní matematická soutěž) celkové umístění školy = 19. místo v TOP 20 na 1. stupni a 21. místo na 2. stupni z 293 škol ČR a SR. IX. Exkurze, školní i mimoškolní akce Pokračovala dobrá spolupráce s Městskou knihovnou Antonína Marka. Uskutečnili jsme desítky exkurzí a školních akcí v rámci školy i školní družiny. S žáky 1. st. jsme v červnu podnikli velmi úspěšný výlet do Legolandu v Německu. X. Mezinárodní spolupráce Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se účastnili česko-saského projektu. Zájezd do švédské Alvesty se pro nedostatek zájmu neuskutečnil. XI. Ekologické aktivity a výchova k udržitelnému životu Tato oblast je jednou z priorit školy, hodnotíme ji jako dlouhodobě úspěšnou. Škola se opírá o podporu vedení školy v této oblasti a aktivní činnost koordinátorky EVVO. Jednou z největších akcí školy je v dubnu tzv. Týden Země. XII. Práce s integrovanými žáky Ve škole jsme měli v uplynulém roce 18 integrovaných žáků (z toho 2 nevidomé žáky a 1 žákyni s těžkým tělesným postižením). V této oblasti je velmi důležitá spolupráce s rodiči a speciálními poradenskými zařízeními. Ve škole pracovaly na částečný úvazek 2 asistentky pedagoga. XIII. Prevence sociálně patologických jevů Je jednou z priorit školy. Není zaměřena jenom na projevy šikany, ale především na boj proti vandalismu a čím dál více na řešení vztahů v třídních kolektivech. Realizovány byly různé vztahové programy, mimo jiné byly podpořeny i z prostředků EU. Na řešení nežádoucích jevů se spolu s metodikem prevence podílí i výchovný poradce. 5

6 XIV. Kontrolní činnost Ředitel a jeho zástupkyně provedli několik hospitací v hodinách a při mimoškolních akcích. Důraz byl kladen na dodržování bezpečnostních pravidel ze strany žáků i učitelů. Škola se zapojila do testování znalostí žáků (SCIO). XV. Prezentace školy Zřídili jsme zcela nové, moderním trendům odpovídající webové stránky a facebookový profil školy. Pravidelně jsme vydávali tiskové zprávy pro média. Tradičními se staly naše týdeníky uveřejňované na školním webu. XVI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídek dalšího vzdělávání a specializačního studia bylo využíváno dle finančních možností a priorit školy (např. vzdělávání na 1. st. dle moderních metod, které propaguje nakladatelství Fraus). Některé kurzy, zvláště na poli ICT, byly hrazeny z prostředků projektu EU. XVII. Materiálně technické zlepšení školy Hlavní akcí minulého školního roku byla rekonstrukce 1. st. v Alešově ulici (zateplení, nové WC, jídelna). Větší opravy proběhly tradičně v režii správy majetku (výměna hydrantů, řešení nevyhovujícího stavu skladu učebnic, ). Na hlavní budově byla o prázdninách opravena malba v několika třídách a na sociálním zařízení, přebroušeny parkety a instalováno nové osvětlení. Na začátku školního roku byly třídy vybaveny prezentační technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, PC) a software z projektu EU. XVIII. Projekty, sponzoring Uskutečnila se závěrečná etapa projektu EU peníze školám (tzv. šablony). Učitelé se vzdělávali v počítačových kurzech a vytvářeli zbývající DUM. Škola získala finanční dar ve výši 50 tisíc na sportovní vybavení v soutěži Podpořte budoucí šampiony. XIX. Údaje o výsledcích kontrol Na vyžádání ředitele školy proběhla finanční kontrola ze strany zřizovatele, více dále ve VZ. XX. Autoevaluace školy V rámci studia školského managementu použil ředitel školy k zjištění kultury školy Kilmann-Saxtonův dotazník. Ve výsledcích dotazníku se odrazila i změna vedení školy v srpnu Komentář k výsledkům a grafy naleznete v příslušné kapitole. 6

7 Poznámky ředitele školy k výroční zprávě o hospodaření za rok 2013 Základní informace: 1) Škola hospodařila s příspěvkem od zřizovatele (Město Turnov) ve výši Kč: příspěvek byl oproti uplynulému období o cca Kč nižší, obdrželi jsme účelové prostředky na využití kluziště a stadionu ( Kč), prostředky zřizovatele byly určeny zpravidla na zabezpečení provozu školy (energie, plyn, voda, všeobecný materiál, dlouhodobý hmotný majetek, opravy a udržování, služby, sportovní třídy aj.), příspěvek na odpisy činil Kč. Přestože byl příspěvek od zřizovatele nižší o cca 100 tisíc Kč, škola by byla v zisku cca 160 tisíc Kč. Bohužel kvůli pokutě ve výši 191 tisíc Kč za špatně provedené VŘ na techniku z prostředků EU v roce 2011 skončilo nakonec hospodaření za rok 2013 v červených číslech. Hospodářská činnost organizace se oproti roku 2012 zvýšila o 100 tisíc Kč pronájem tělocvičny a učeben, od nově živnostenské oprávnění (hostinská činnost, živnost volná). 2) Škola hospodařila se státními prostředky určené KÚ Libereckého kraje (tyto jsou používány na platy a mzdy zaměstnanců školy, na učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, cestovné, další vzdělávání pedagogických pracovníků aj.). škola obdržela státní prostředky v celkové výši Kč (prostředky byly vyšší cca o 400 tisíc oproti předešlému roku) na platech pracovníků bylo vyplaceno cca 14 mil. Kč za rok, tj. cca o Kč více než v roce 2012 na učebnice a učební pomůcky, byla použita částka cca 1,1 mil. Kč, tedy o mnoho více než v minulém roce, především díky projektu EU Žádná finanční částka nebyla vrácena do státního rozpočtu. 3) Výsledek hospodaření škola ukončila finanční rok 2013 s hospodářským výsledkem ,26 Kč 4) Závěrem Z pohledu dalšího materiálního a jiného zlepšení je třeba: prosazovat navýšení rozpočtu od zřizovatele prosazovat další výraznější pomoc od Odboru správy majetku Města Turnova, především s výhledem nutných investic do opravy omítky a postupné výměny oken budovy Skálova, stejně jako rekonstrukce WC v této historické budově uskutečnit další etapu vnitřní rekonstrukce budovy v Alešově ulici hledat další prostředky od komisí Města Turnova nadále hledat a získat pro školu další sponzory pokusit se získat další mimorozpočtové prostředky z regionálních či evropských projektů a nadací 7

8 I. Charakteristika školy Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší ze základních škol v Turnově. První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna K navštěvovalo školu celkem 458 žáků. Třídy školy jsou lokalizovány ve 2 budovách: 14 tříd 4., resp ročníků bylo umístěno v původní historické budově ve Skálově ulici, 8 tříd ročníků se nacházelo v budově v Alešově ulici v Turnově 2. Mimoturnovských žáků bylo ve školním roce 2013/2014 téměř 100, nejvíce z Příšovic, Ohrazenic, Přepeř, Pěnčína. Žáci do naší školy dojíždějí také např. z Všeně, Mašova, Vyskeře, Vlastibořic, Doubí, Sychrova, Mírové pod Kozákovem či Jenišovic. Součástí školy ve Skálově ulici je kuchyň s jídelnou, kde se denně připravuje cca 600 obědů i pro sousední školská zařízení (SUPŠ Turnov, SVČDM, ZUŠ) a také rekonstruovaná tělocvična, využívaná i sportovními kluby Turnova a zvláště AC Syner Turnov. V budově ZŠ Skálova je také školní knihovna, využívána zpravidla žáky r. a učiteli. Stravování žáků v budově Alešova, kde jsou umístěny ročníky 1. stupně, je zajišťováno dovozem vlastních obědů ze školní kuchyně ve Skálově ulici. Hodiny tělesné výchovy probíhaly, kromě vlastní tělocvičny a tělocvičného sálu v budově ZŠ ve Skálově ulici, taktéž v halách TJ Turnov, Sokol Turnov, sportovištích AC Syner či TSC Turnov a v plaveckém bazénu. Zahrada u budovy ZŠ ve Skálově ulici slouží žákům pro výukové a odpočinkové účely. Součástí školy je školní družina na pracovišti Alešova, kdy ve 4 odděleních bylo zapsáno 124 žáků. Nedílnou součástí pracoviště Alešova, poskytující mj. zázemí školní družině, je vlastní zahradní odpočinkový areál, vybavený zahradním altánem. Na odloučeném pracovišti 1. stupně Alešova umožňujeme na základě vzájemné dohody o spolupráci fungování provozu odloučeného pracoviště Městské knihovny Antonína Marka pro návštěvníky knihovny. Služeb knihovny využívají i naši žáci. Na základě vzájemné dohody o spolupráci se SVČDM Turnov umožňujeme taktéž výuku kroužků, kterých se účastní zpravidla naši žáci 1. stupně. Škola má následující priority škola je celostátně vedena v síti sportovních škol dnes tzv. sportovní střediska (naše ZŠ je atletického zaměření) výuku matematiky na 1. st. dle metody prof. Hejného škola je jednou z pilotních škol výchovy k ekologii a udržitelnému způsobu života (držitel ocenění Škola udržitelného rozvoje II. stupně propůjčeného pro období ) a zároveň pilotní školou v separaci odpadu v Turnově škola se zaměřuje na cizí jazyky (na prvním místě se vyučuje angličtina, jako volitelné se žákům nabízejí další cizí jazyky: němčina, ruština, španělština) mezinárodní spolupráce s partnerskými městy a školami (od r partnerská škola v Alvestě Švédsko, dále úspěšná spolupráce s polským Jaworem - projekty v rámci EU) škola se soustřeďuje na výuku výpočetní techniky a využití moderních ICT škola má dlouhou tradici práce se žáky se zdravotním postižením 8

9 II. Počty tříd a žáků v jednotlivých ročnících Ročník Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky Celkem Stupeň Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky 1. st st Počty individuálně integrovaných žáků podle druhu zdravotního postižení ve školním roce 2013/2014 Žáci, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby (zdravotní postižení) zjištěny na základě speciálně pedagogického či psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jsou integrováni v běžných třídách. Druh postižení 1. st. 2. st. celkem Zrakové postižení Vady řeči Souběžné postižení více vadami PAS (autismus) S vývojovými poruchami chování S vývojovými poruchami učení CELKEM III. Učební plány Učební plán I. stupně ( ročník) Výuka v ročníku probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro udržitelný život (platnost dokumentu od ). 9

10 Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace a literatura Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace ICT Výpočetní technika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní práce činnosti Hodin týdně Komentář k učebnímu plánu pro 1. st. Z pohledu min. časové dotace dle RVP jsme posílili výuku českého jazyka a matematiky, neboť je považujeme za profilové předměty, dále je ve 4. r. o 1 hodinu více TV, která je využívána zejména pro výuku plavání. Výuka angličtiny je zařazena od 2. ročníku, nepovinné předměty v ročníku: hra na nástroj, zájmové pohybové aktivity, výtvarná výchova, reedukace specifických poruch učení. Od 5. ročníku již probíhá výuka výpočetní techniky jako povinného předmětu. Učební plán II. stupně (6. 9. ročník) Výuka v roč. probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro udržitelný život (platnost dokumentu od ). Vzdělávací oblast Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Jazyk a jazyková Český jazyk a komunikace literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk 0 2 2/3* 0** Matematika a její aplikace Matematika ICT Výpočetní technika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

11 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty 0 1 1/0* 3** Hodin týdně Žáci v 7. ročnících si povinně vybírají jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk (časová dotace 2 hodiny týdně). Ve školním roce 2013/2014 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vybírají jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně). - (v učebním plánu označeno*, platí pro školní rok 2013/2014) Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/2014 netýká žáků 9. ročníků. - (v učebním plánu označeno**, platí pro školní rok 2013/2014) Komentář k učebnímu plánu pro II. st. DČD dle RVP jsme využili k posílení výuky českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a vzdělávací oblasti Člověk a příroda tyto předměty považujeme za profilové a odrážejí současně zaměření školy na udržitelný život. Volitelné předměty nejsou v 6. roč. nabízeny, DČD byla využita na posílení povinných předmětů. Od 7. ročníku žáci volí volitelné předměty z nabídky: další cizí jazyk (možnost výběru: němčina, ruština, španělština), výtvarný seminář, dějepisný seminář, ekologické praktikum, etická výchova, zájmové pohybové aktivity. Nepovinné předměty vyučované v 6. a 7. ročníku: zájmové pohybové aktivity, sborový zpěv. Všechny doplňky k ŠVP byly schváleny školskou radou a jsou zveřejněny na webu školy (www.zsskalova.cz), od je vydán nový ŠVP se zapracováním všech doplňků a změn. IV. Pracovníci školy Škola měla na počátku školního roku 2013/2014 celkem 60 zaměstnanců. Z celkového počtu byly 3 učitelky registrovány na mateřské nebo rodičovské dovolené. Z celkového počtu 44 pedagogických pracovníků byly 3 vychovatelky školní družiny, 1 vedoucí vychovatelka školní družiny a 2 asistentky pedagoga se sníženými úvazky. Z celkového stavu pedagogů 1 pedagog vykonával funkci výchovného poradce, 1 metodika prevence sociálně patologických jevů, 1 koordinátora EVVO a 2 ICT pedagoga (s poměrným úvazkem). Z celkového počtu 44 pedagogických pracovníků bylo 5 mužů. Ve škole pracovalo 7 správních zaměstnanců, z nichž byl 1 školník, 1 hospodářka školy, 1 správce sítě a 1 správní zaměstnankyně je na rodičovské dovolené. 11

12 Z celkového počtu 60 zaměstnanců bylo 8 pracovníků školní jídelny, včetně vedoucí školní jídelny. Vedení školy se tvořili ředitel školy a zástupce ředitele. S našimi žáky taktéž pracovali, jsou však zaměstnanci jiných organizací, tito externisté: trenér atletiky (AC Syner Turnov), školní psycholožka (VCT), specialistka na reedukaci poruch učení (VCT). Předsedkyní odborové organizace byla PaedDr. Hana Čepeláková, spolupráce o odbory probíhala bezproblémově, včetně vyjednávání nové kolektivní smlouvy na rok Pedagogové 35 Vychovatelky ŠD 4 Mateřské, rodičovské dovolené 4 Asistent pedagoga 2 Správní zaměstnanci 7 Pracovníci školní jídelny 8 Celkem 60 Aprobovanost výuky 100 % v předmětech čeština, anglický jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská výchova, ruština, celá výuka na I. stupni (kromě cizího jazyka), hudební výchova 80 % v předmětu pracovní činnosti, výpočetní techniky, tělesné výchovy 70 % v předmětu německý jazyk 50 % v předmětu výtvarná výchova V. Přijímací řízení žáků 9. ročníků ve školním roce 2013/2014 a zápis do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015 Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2013/2014 Do 9. tříd chodilo 75 žáků. Ti si podali 140 přihlášek ke studiu. Přihlášky zaslali do 39 různých škol celé republiky a v nich si zvolili 75 oborů. Ze 140 podaných přihlášek byli žáci přijati ke studiu 121krát. Téměř každý žák si mohl vybírat ze dvou přijetí ke studiu. Do učebních oborů odevzdalo zápisové lístky a nastoupilo 13 žáků ze 75, tj. 17,33 % žáků 9. tříd. Většina 62 žáků, což je 82,67 % žáků 9. tříd bude pokračovat ve studiu ve studijních oborech. Jedná se o největší počet žáků přijatých do studijních oborů za poslední roky. Výsledek přijímacího řízení 2013/ odevzdané zápisové lístky typ školy podané přihlášky přijatí ke studiu Gymnázium ,00 Obchodní akademie a hotelové školy ,33 % žáků 9. tříd

13 Střední průmyslové školy ,67 Střední zdravotnické a veterinární školy ,67 Střední umělecké školy ,33 Další studijní obory ,67 Učební obory ,33 Celkem ,00 Přijímací řízení na víceletá gymnázia Do přijímacího řízení na víceletá gymnázia si podalo přihlášku ke studiu 13 žáků 5. tříd a přijati byli 4 žáci. Výchovnou poradkyní byla Mgr. Jarmila Dvořáková. Přehled akcí týkajících se činnosti VP (především v oblasti kariérového poradenství) Září Říjen - zajištění návštěvy Úřadu práce v Semilech pro žáky 9. tříd - setkání vybraných žáků 9. tříd se zástupci SOU Hubálov - účast vybraných žáků 9. tříd na pracovní dílně OA, HŠ a SOŠ Turnov v dílnách se strojírenským zaměřením - setkání rodičů žáků 9. tříd se zástupci SŠ Turnovska Listopad - účast vybraných žáků 9. tříd na pracovní dílně a exkurzi v ISŠ Vysoké nad Jizerou Prosinec Leden Únor - účast vybraných žáků 9. tříd ve výuce v Gymnáziu Turnov - setkání s rodiči žáků 9. tříd přijímací řízení a povinnosti rodičů s tím spojené - zajištění exkurze do Muzea Škoda Auto Mladá Boleslav pro žáky 9. tříd - setkání s rodiči žáků 5. tříd přijímací řízení a povinnosti rodičů s tím spojené Slavnostní zápis do 1. ročníků proběhl dne v budově ZŠ Alešova. Zápisové období bylo ukončeno dne Ve školním roce nastoupilo do 1. ročníků 49 nových prvňáčků (o 10 více než v předešlém školním roce). 13

14 Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015 Poprvé u zápisu 56 Přicházejí po odkladu 7 Žádosti o odklad 11 Mělo nastoupit do 1. ročníku 52 Skutečně nastoupilo do 1. ročníku 49 Zodpovědná za přípravu a realizaci zápisu byla v minulém školním roce Mgr. Vendula Bičíková, odpovědná učitelka pro 1. st. VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu v 1. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 240 žáků, tj. 52,4 %. Neprospělo 10 žáků, z toho 1 z 1. st. Přehled prospěchu v 2. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním / /1* Celkem /8 Ve 2. pol. prospělo s vyznamenáním celkem 226 žáků, tj. 49,45 %. K neprospělo 11 žáků. 14

15 Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku a odešli na střední školu. K neprospělo 8 žáků, z toho 6 žáků opakuje ročník. Přehled kázeňských opatření udělených v průběhu 1. pololetí Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Oproti minulému školnímu roku klesl počet důtek třídního učitele. Důtky třídního učitele byly udělovány za menší přestupky proti školnímu řádu, důtky ředitele školy a snížený stupeň z chování pak za přestupky větší (neomluvené hodiny, nevhodné chování vůči spolužákům, učitelům, ). Kázeňské a další problémy se týkají především 2. stupně. Přehled kázeňských opatření udělených v průběhu 2. pololetí Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Oproti pololetí klesl počet důtek třídního učitele, avšak narostly problémy závažnějšího charakteru, za které byly uděleny snížené stupně z chování 2. i 3. stupně. Důtky třídního učitele byly udělovány za menší přestupky proti školnímu řádu, důtky ředitele školy a snížené stupeň z chování pak za přestupky větší (neomluvené hodiny, nevhodné chování vůči spolužákům, učitelům, ). Kázeňské a další problémy se týkají především 2. stupně. Pochvaly Pochvaly byly udělovány především za výbornou reprezentaci školy (literární, výtvarné, sportovní soutěže, úspěchy v olympiádách), za sběr papíru atd. VII. Absence žáků Absence žáků v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny Průměr na žáka , , , , , ,45 1 0, , ,71 4 0, ,

16 Absence žáků ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny Průměr na žáka , , , , , ,78 1 0, , , , , Problém neomluvených hodin se týkal především 8. ročníků, konkrétně jednoho žáka. VIII. Úspěchy žáků v olympiádách a soutěžích I. stupeň Literární a recitační soutěže I. ročníky - listopad 2013 Poetika - Jakub Mikolášek, 2. místo - březen Dětská recitace (okres. kolo) - Jakub Mikolášek - 1. místo, Karolína Mikysková - 3. místo, Adriana Šulcová - 3. místo II. ročníky - říjen 2013 Čteme všichni, vypráví jen někdo - Celostátní přehlídka vypravěčů, 2. místo (kat. 6 8 let) + cena účastníků Čapková Hana - listopad 2013 Poetika oblastní kolo Čapková Hana - čestné uznání - Za r rodina Čapkových vyhlášena nejlepší čtenářskou rodinou Turnova a poté celého Libereckého kraje Nejmoudřejší je číslo literární soutěž 1. místo Čapková Hana V. ročníky - listopad 2013 Poetika - Aneta Zbořilová - 3. místo, Lucie Linková čestné uznání - březen 2014 Soutěž dětských recitátorů okresní kolo, Barbora Velíšková 1. místo + postup do krajského kola Výtvarné soutěže II. ročníky - Moje kořínky 1. místo Frydrychová Karolína 16

17 Sportovní úspěchy II. ročníky - Jan Havel 3. místo v okresním kole atletického trojboje III. ročníky - Plavání Kateřina Stará 2. místo v okresním kole - Trojboj Vojtěch Popelka 1. místo v okresním kole, 4. místo na kraji IV. ročníky - květen 2014 Trojboj postup do krajského kola Hobelantová Amélie, Sojková Kristýna (okr. kolo 1. místo) V. ročníky Jiné - listopad 2013 okresní přebory v plavání: Karolína Janatková- 1. místo volný zp., prsa, znak - červen 2014 atletický trojboj - okresní kolo: Ondřej Medek - 1. místo, Barbora Velíšková - 1. místo krajské finále: O. Medek - 1. místo soutěž průměrů tříd - 1. místo (V. A) I. ročníky - duben pěvecká soutěž Turnovský kos - Daniela Hrdinová - 3. místo II. ročníky - Taktik (mezinárodní matematická soutěž týmy, jednotlivci) - celoročně (celkové vyhodnocení v červnu) 1. místo tým trojic Adamová Anna - Čapková Hana Vrbatová Alena (2. B) 1. místo tým dvojic Jan Havel, Aleš Koňák (2. A) III. ročníky - Matematický klokan - okresní kolo (duben 2014) Tomáš Starý (3. B) 2. místo (z 370 soutěžících) - Taktik (mezinárodní matematická soutěž týmy, jednotlivci) celoročně (celkové vyhodnocení v červnu) 1. místa: Martínek Matouš (3. A), Tomčová Vanesa (3. C) IV. ročníky - listopad 2013 Turnovský kos Preislerová Lucie okr. kolo - 1. místo - květen 2014 vlastivědná soutěž Vlastík Pacíková Andrea 6. místo (družstev) V. ročníky - matematická olympiáda okresní kolo ( ) kategorie Z5 - Jan Segeč (5. B): 1. místo, Lucie Linková (5. A): 5. místo - duben 2014 Turnovský kos Karolína Janatková - 1. místo 17

18 - červen 2014 Karlovarský skřivánek (celostátní kolo) - K. Janatková - 2. místo II. stupeň Literární a recitační soutěže VII. ročníky - červen 2014, literární soutěž Nejmoudřejší je číslo, Kristýna Voglová čestné uznání VIII. ročníky - červen 2014, literární soutěž Nejmoudřejší je číslo, Kristýna Cilerová 2. místo, Barbora Sadílková 3. místo - srpen 2014, literární soutěž Pelíšek, pelíšky a pelášení Zuzana Cilerová čestné uznání Výtvarné soutěže - Československé legie očima dětí (celostátní výtvarná soutěž žáků ZŠ) Kristýna Cilerová (8. C) 3. místo ve IV. kategorii (13-15let) - BŘEZEN Krásy našich hor Kategorie B: David Melíšek 8. A - 1. místo Tereza Veberová 8. A - 2. místo Kategorie C: Karolína Gebrtová 9. B - 1. místo Lukáš Nevosad 8. A - 2. místo - KVĚTEN Stáří čas zralosti, moudrosti a vzpomínek Tereza Náhlovská a Ema Leitnerová 7. A 2. místo Patrik Sviečka 8. A - 3. místo Pavla Zahradníková 9. A 3. místo - Zuzana Cilerová (8. C) Muzeum v krabičce - komiks na téma 1. světové války Matematické soutěže - Matematický klokan - okresní kolo (duben 2014), Terezie Zahrádková (6. A) 2. místo (z 218 soutěžících), Daniela Bártová (9. A) 2. místo (z 225 soutěžících) - Taktik (mezinárodní matematická soutěž týmy, jednotlivci) - celoročně (celkové vyhodnocení v červnu), 1. místo: Cilerová Kristýna Cilerová Zuzana Kokinová Tereza (8. C), Taktik celkové umístění školy = 21. místo z 293 škol ČR a SR - MO okresní kolo ( ), kategorie Z9 - Zuzana Kočová (9. A): 7. místo Jiné soutěže - Anglická olympiáda - okresní kolo 1. místo Adam Leahy (7. B) - Každoroční účast v okresním kole dopravní soutěže v Košťálově - Každoročně účast v celostátním kole Bobřík informatiky, v roce 2013 jsme měli 19 úspěšných řešitelů 18

19 Sportovní úspěchy (celá škola) ZÁŘÍ: ŘÍJEN: Krajské přebory družstev v atletice: ml. žáci 3. místo ml. žákyně 4. místo st. žáci 3. místo st. žákyně 3. místo Krajské přebory družstev v atletice: nejmladší žákyně 2. místo Fotbalový turnaj Coca-Cola cup: LISTOPAD: Okrskové kolo v plavání Okresní kolo v plavání: PROSINEC: Okresní finále ve florbalu: nejmladší žáci 2. místo 2. místo v okresním kole 3 x 1. místo, 4 x 2. místo, 3 x 3. místo ml. žáci 3. místo, ml. žákyně 1. místo LEDEN: Krajské finále ve florbalu: ml. žákyně 4. místo ÚNOR: Krajské přebory v halové atletice: ml. žactvo 4 x 1. místo, 3 x 2., 3 x 3. BŘEZEN: Krajské přebory v halové atletice: st. žactvo 2 x 1. místo, 3 x 2., 3 x 3. Halový fotbal st. žáci okrsek 1. místo, okres 3. místo Mistrovství ČR v atletice: st. žactvo: Martin Kohout 12. místo ve vrhu koulí Nikola Sojková 11. místo v běhu na 300 m Přebory Libereckého kraje v přesp. běhu st. žáci, 3. Michal Anděl Okresní finále v basketbalu: st. žáci 1. místo, ml. žáci 4. místo DUBEN: Pohár starosty kopaná ml. žáci 4. místo, st. žáci 1. místo Krajské finále v basketbalu Volejbal: okresní kolo: st. žáci 4. místo st. žáci 1. místo, st. žákyně 3. místo KVĚTEN: Okresní finále Poháru rozhlasu ml. žákyně 1. místo, ml. žáci + st. žákyně Krajské finále Poháru rozhlasu Odznak všestrannosti OVOV Odznak všestrannosti OVOV 2. m., st. žáci 3. místo mladší žákyně 1. místo (celkově 10. nej. bodový výkon v celé ČR) ml. žáci 4. m., st. žákyně 5. m. okresní kolo Nikola Sojková 1. místo, družstvo 3. místo krajské kolo Nikola Sojková 1. místo, družstvo 5. místo ČERVEN: Krajské přebory v atletice ml. žactvo 5 x 1. m., 3 x 2. m., 5 x 3. m. st. žactvo 3 x 1. m., 2 x 2. m, 3 x 3. m. 19

20 IX. Exkurze, školní i mimoškolní akce I. stupeň I. ročníky Exkurze - červen 2014 Milovice Mirakulum (PRV), SEV Sedmihorky - Máme rádi zvířata (PRV - 1. A) Školní akce - září Olymp. Běh, Den mobility - říjen Orientační běh, projekt Zdravá výživa, Projekt Tvorba z přírodních materiálů - listopad Poetika - prosinec Vánoční dílna s rodiči - únor Pasování prvňáčků na čtenáře - březen Masopustní průvod, Dětská recitace Semily (1. A) - duben Turnovský kos (pěvecká soutěž), Čteme všichni, vypráví jen někdo (1. A) - duben projekt Den matek - červen projekt Malý básník, Slavnost abecedy a čtení - Školní výlet Klokočí (třídenní - 1. B), Trosky (1. A) - Projekt Separace odpadu - celoročně Mimoškolní akce - duben Pověsti Českého ráje (1. B) II. ročníky Exkurze - říjen 2013 Dlaskův statek Jak se žilo dříve II. A - červen Hasičský záchranný sbor, Turnov práce s technikou II. B (projekt HASÍK), Čistička odpadních vod exkurze II. B, Sedmihorky - Středisko ekolog. Výchovy, Milovice Mirakulum Během šk. roku - vánoční koncert, koncert Hradecké filharmonie, Muzikál Povídejme si děti. Školní akce - září Olymp. běh, Den mobility - říjen Orientační běh, projekt Zdravá výživa, Projekt Zdravé zoubky, Projekt Tvorba z přírodních materiálů - listopad Poetika - účast zástupců II. B - prosinec Vánoční dílna s rodiči II. B, vánoční zpívání na turnovských trzích - březen Masopustní průvod, divadlo - Skálovka má talent - zástupci tř. - duben Turnovský kos (pěvecká soutěž), velikonoční dílna II. B, Čteme všichni, vypráví jen někdo, Den Země 20

21 - květen projekt Den matek, Mc Donald Cup fotbalový turnaj, Vlastík dějepisná soutěž - zástupce II. A - červen projekt Malý básník, školní výlet - vodopády Jedlová II. A, nejlepší čtenáři na Valdštejně zástupci obou tř., Zayferus - výchovný pořad Dravci a sovy Projekt Separace odpadu - celoročně Mimoškolní akce - červen 2014 Legoland (Německo) III. ročníky Exkurze - červen 2014 vodárna Turnov III. C, Milovice - Mirakulum Školní akce - Září - Olympijský běh - Říjen orientační běh - Listopad poetika, Sedmihorky bylinky - Prosinec projekt Separace odpadu - Březen masopustní průvod, projekt Malý flétnista, divadlo Máme talent, Sedmihorky Motýlí křídla - Duben projekt Den Země, projekt Malý básník - Červen divadlo Mladá Boleslav - Ferda Mravenec, dětský den Skálova ulice, školní výlet Nová Paka, hrad Kumburk (III. B), Klokočí hrad Rotštejn (III. C), Sedmihorky Na dno moře (III. B), dravci Mimoškolní akce - Prosinec tvoření s rodiči, III. C - Leden Sychrov, III. C - Duben Pověsti Českého ráje, III. C - Červen Legoland IV. ročníky Exkurze - říjen Audience na Valdštejně, Muzeum Turnov Pravěké osídlení na Turnovsku, EKO-Mazlíci a havěť - prosinec 2013 Vánoční Praha Pražský hrad - duben 2014 Voda Eko Sedmihorky - květen 2014 Den památek Dlaskův statek - červen Na dno moře Eko Sedmihorky, Milovice Mirakulum, Babiččino údolí výukový, kostýmovaný program Školní akce - září Olymp. běh, Den mobility, dopravní hřiště - říjen Orientační běh - listopad plavání 21

22 - únor 2014 divadlo Biblické příběhy - březen Masopustní průvod, Knihovna Turnov - přednáška zeměpisná Havaj - duben 2014 divadlo Máme talent, Turnovský kos (pěvecká soutěž), Den Země - květen projekt Den matek V. ročníky 5. A Exkurze - prosinec 2013 Planetárium HK, Muzeum Třebechovice p. O. (V. A) - duben 2014 Čistírna odpad. vod (V. A) Školní akce - září Běh Olympijského dne, den mobility - leden 2014 koncert Hudební pohádka - únor 2014 divadlo Biblické příběhy - březen 2014 rok E. Petišky /knihovna/, Havajské ostrovy/přednáška/, Talent školy - duben 2014 koncert Patříme k sobě Mimoškolní akce - červen 2014 Legoland (Německo), Zahradní slavnost (loučení s rodiči), Rozlučka s páťáky (kino a přespávání ve škole) II. stupeň VI. ročníky - harmonizační dny - preventivní programy 6. A + 6. B Mgr. Šolc Školní akce - přednáška Čas proměn pro dívky Matějcová - duben DEN ZEMĚ úklid odpadků (spolupráce s odborem ŽP) VII. ročníky Exkurze - říjen 2013, 7. A, 7. B preventivní program vztahy ve třídě - listopad, 7. A, 7. B preventivní program kriminalita - únor přírodovědná exkurze 7. B Oldřichov v Hájích - potravinové řetězce (Jágrová, Suchardová) - duben 7. A, B exkurze Praha Náprstkovo muzeum a Betlémská kaple (Dvořáková, Procházková, Suchardová), školní výlet 7. A Oldřichov v Hájích (Procházková, Matějcová) - květen - přírodovědná exkurze ZOO Liberec-šelmy (Jágrová, Suchardová) 22

23 Školní akce - duben RECYKLOHRANÍ (projekt Ukliďme si svět ) 7. A, B (vyučující daných hodin), DEN ZEMĚ projekt (mobily) - Jágrová + třídní - červen -7. B koloběžky a rafty (Suchardová, Dvořáková) Mimoškolní akce - Projekt Společná cesta k přírodním vědám návštěva Ottendorfu mezinárodní kemp v Rovensku p. Troskami VIII. ročníky Exkurze - prosinec 2013, 8. C knihovna - o Vrchlickém (Procházková) - leden 2014 SEV Střevlík (Pokustonova laboratoř, Supermarket global) 8. A, B (Jágrová, Matějcová) - únor SEV Střevlík (Fish banks) 8. C (Jágrová) - květen, 8. C - IQLandia Liberec (Knížová, Šámalová)) - červen IQ Landia 8. B (Jágrová, Dvořáková) Školní akce - únor MAJÁK (Formování třídního kolektivu) 8. B (Jágrová) - duben Den Země pro 1. stupeň Matějcová + 8. A, RECYKLOHRANÍ (projekt Ukliďme si svět ) 8. A, B, C (vyučující daných hodin) - duben DEN ZEMĚ projekt (mobily) Jágrová + třídní - červen 8. C rafty (Knížová, Šámalová), 8. C školní výlet (Knížová, Rakoušová), 8. A školní výlet s přespáním ve škole (Matějcová, Procházková) Mimoškolní akce - Projekt Společná cesta k přírodním vědám návštěva Ottendorfu mezinárodní kemp v Rovensku p. Troskami IX. ročníky Exkurze - září 2013 úřad práce Semily 9. A, B, C - VIII. a IX. ročníky vánoční trhy v Žitavě - březen, 9. C knihovna - o Hrabalovi (Procházková) - květen 2014 Škoda auto Mladá Boleslav, 9. ročníky - červen 2014 Armádní muzeum Praha - 9. A Školní akce - duben DEN ZEMĚ úklid odpadků (spolupráce s odborem ŽP) - červen školní výlet 9. A, camp Sobotka, 9. B výlet Praha, 9. C výlet Sobotka 23

24 Sportovní třídy, družina, zahraniční zájezdy sportovních akce: o soustředění sportovních tříd - Srbsko, Malá Skála o lyžařské výcviky - Paseky n. Jizerou o bruslení sportovních tříd mobilní kluziště v Turnově 2 o přebory venkovských škol v netradičních disciplínách akce školní družiny: o výlet rodičů s dětmi do ZOO ve Dvoře Králové n. Labem a na zámek v Novém Městě n. Metují o Drakiáda o Svatomartinské posvícení na zámku Loučeň výlet rodičů s dětmi o Mikuláš ve škole o Karneval na ledě o Vynášení Moreny o Noc s Andersenem o Čarodějnice na školní zahradě o Kouzelníci z Prahy o výlet do Nové Paky a na Zvičinu o Dětský den o Zahradní slavnost o výlet s rodiči a dětmi na Konopiště a do Botanicusu v Ostré zahraniční zájezdy: o Francie Paříž žáci 2. stupně o Německo Legoland žáci 1. stupně X. Mezinárodní spolupráce Alvesta - Švédsko V minulém školním roce se neuskutečnil plánovaný zájezd do švédské Alvesty z důvodu malého zájmu. Na konci října se v hale TJ Turnov konal mezinárodní florbalový turnaj za švédské účasti. Jawor Polsko V minulém školním roce se společné projekty s polskou stranou nekonaly. Ottendorf-Okrilla - Německo Účast na projektu pod patronací města a Žluté ponorky. Návštěva v Německu, prázdninový kemp v Rovensku p. Troskami. 24

25 XI. Ekologické aktivity a výchova k udržitelnému životu Funkci koordinátora EVVO zajišťovala ve školním roce Mgr. Petra Jágrová (M PŘ), která je v současné době účastníkem studia koordinátorů EVVO v Praze (KEV). Environmentální výchova a výchova k udržitelnému životu je jednou z priorit školy. Škola je držitelem ocenění Škola udržitelného rozvoje 2. stupně (toto ocenění uděleno KEV a MŠMT a propůjčeno škole na období ). Škola má zpracovaný roční plán EVVO, který je součástí ročního plánu školy. Školní koordinátor EVVO se podílel na rozvoji EVVO mezi učiteli a žáky na 1. i 2. stupni, dále na realizaci některých výukových projektů. Školní koordinátor EVVO a vedení školy prosazovali EVVO do výuky jednotlivých předmětů. Na druhém stupni probíhala výuka volitelného předmětu ekologické praktikum. Rozvoj ekologického cítění podporuje i zařazení různých ekologických her do výuky. Škola (1. st.) pokračovala v projektu EU Ovoce do škol. Žáci dostávali pravidelně za dodržování příslušných hygienických předpisů balené ovoce nebo zeleninu (zajišťovala firma Laktea Praha). akce EVVO ve školním roce : o Evropský týden mobility a evropský den bez aut o Den Země (spolupráce s odborem ŽP na úklidu částí města, projekt Mobilní telefony do koše nepatří, návštěva ČOV) o Návštěvy ekologického centra Sedmihorky a SEV Střevlík (výukové programy Pokustónova laboratoř, Supermarket Global, Potravní řetězce, Fish banks) o Výtvarné soutěže s ekologickou tematikou (Kdo bydlí v sadě, Krkonoše očima dětí) o Celoroční soutěž jednotlivců i tříd ve sběru papíru a baterií (celoškolní + "Naše odpadky nejsou pro skládky" soutěž odboru ŽP MěÚ Turnov) o Aktivní účast v projektu Recyklohraní (sběr a likvidace elektroodpadu a baterií, plnění úkolů INVENTURA a CESTA KOLEM SVĚTA, účast v soutěžích Věnuj mobil a Věnuj počítač ) o Projekt ČŠO Jaro ožívá (sledování čápa bílého a černého) o Soutěž Pomáháme přírodě a lidem kolem nás o Soutěž firmy CENTROPEN Sbírejte vypsaná tornáda o Výukový program Kouření (školní), Ekoškola (SEV Divizna) XII. Práce s integrovanými žáky Naše škola má dlouhou tradici v individuální integraci těchto žáků a vzdělávání dle individuálních plánů. V dnešní době, kdy tlak na integraci respektive inkluzi je značný a do budoucna bude ještě sílit, jsou již nabyté zkušenosti na tomto poli pro školu nespornou výhodou. 25

26 Ve školním roce 2013/14 bylo na naší škole registrováno 18 integrovaných žáků (z toho 6 na 1. stupni). Pokračovali jsme ve vzdělávání žáků s vážnějším zdravotním postižením zrakově postižení (3 žáci), PAS (1 žák), těžké tělesné postižení. Při integraci těchto žáků úzce spolupracujeme zejména se SPC pro zrakově postižené v Liberci, SPC v Turnově a PPP v Semilech, resp. s odloučeným pracovištěm v Turnově. Nezastupitelná byla v této oblasti práce dvou asistentů pedagoga, kteří se věnovali těmto žákům (dlouhodobým problémem je podfinancování této oblasti ze strany krajského úřadu). Ve školním roce 2013/2014 byla mj. úspěšná spolupráce s VC Turnov v oblasti pravidelné reedukace žáků na 1. stupni. XIII. Prevence sociálně patologických jevů Školním koordinátorem prevence sociálně patologických jevů byla ve školním roce 2013/2014 paní učitelka Mgr. Soňa Primásková (ZE PŘ). Škola má zpracovaný dokument Školní preventivní program a v roce 2011 za pomocí PPP moderně aktualizovaný Program proti šikanování. Cílem je vytváření negativních postojů k sociálně patologickým jevům (kouření, drogy, šikana, vandalismus, záškoláctví, alkohol, krádeže, sektářství, rasismus, xenofobie, ) prostřednictvím besed s odborníky, exkurzí, prožitkových her, výletů, nabídek na konstruktivní trávení volného času, ale hlavně osobním působením každého pedagoga na tvorbu osobních a sociálních dovedností žáků. Školní metodik prevence organizuje celoroční preventivní působení na žáky, spolupracuje s vedením školy, učiteli, rodiči a také s PPP v Semilech či externím školním psychologem. Jako škola rázně vystupujeme proti sebemenším projevům šikany a násilí. Spolupracujeme též s OŘ Policie v Semilech. Škola má kromě preventivního programu vypracován školní plán prevence proti šikaně, se kterým jsou seznamováni učitelé a následně všichni žáci a jejich zákonní zástupci vždy na počátku školního roku. Působení externího školního psychologa u vytipovaných žáků, zpravidla s problémy chování bylo sporadické. Na tomto poli jsme pokračovali ve spolupráci s nabídkou činnosti VC Turnov, přičemž byly upřednostňovány osobní konzultace přímo ve VC v Turnově. Součástí prevence se staly i harmonizační pobyty žáků 6. ročníků, které proběhly v Radostíně. Výrazně se na prevenci sociálně patologických jevů podílela i paní učitelka Mgr. Marcela Matějcová, koordinátor etické výchovy na naší škole, která studovala rozšiřující formou problematiku etické výchovy. Konzultace metodika prevence probíhaly taktéž s výchovnou poradkyní školy, kterou byla Mgr. Jarmila Dvořáková. Vyhodnocení minimálního preventivního programu školního roku 2013/2014 Přednášková činnost, vztahové programy Vztahový program pro 7. A a 7. B Mgr. P. Šolc Kyberšikana 6. A, 6. B Mgr. M. Koťátko Holocaust A. Lustig dokument kino Sféra pro 9. A 26

27 Městská policie p. Hladík pro 7. A, 7. B Společensky nebezpečné jevy Maják o.p.s. sexualita, partnerské vztahy - 8. A, 8. B, 8. C Maják o.p.s. antikoncepce 9. A, 9. B, 9. C Vztahový program pro 7. A, 7. B Mgr. P. Šolc Formování třídního kolektivu 8. B Maják o.p.s Vztahový program pro 6. B Mgr. P. Šolc Harmonizační pobyty harmonizační dopoledne 6. B harmonizační pobyt 6. A v Radostíně Proškolování metodičky prevence Krajská konference primární prevence Liberec setkání metodiků prevence v Semilech Patologické jevy na škole Z patologických jevů jsem se nejčastěji zabývala vztahovými problémy mezi dětmi, které měly často znaky šikanování. Těchto případů bylo za školní rok 2013/2014 devět. Vždy jsem situaci řešila podle krizového plánu řešení šikany. Jeden případ jsme řešily i ve spolupráci se sociální kurátorkou, policií a následně i s etopedem Mgr. Petrem Šolcem. Ostatní patologické jevy, které jsme řešili, bylo kouření a záškoláctví. XIV. Kontrolní činnost Ředitel školy a zástupkyně ředitele školy prováděli hospitace na 1. a 2. stupni i ve školní družině, a to jak v hodinách, tak při mimoškolních akcích. Dále kontroloval dodržování délky vyučovacích hodin, práci provozních zaměstnanců, pracovníků školní jídelny a také využívání tělocvičny ze strany soukromých nájemníků. V oblasti BOZP a PO spolupracoval s p. Kratochvílem a p. Mrklasem. Testování SCIO V minulém školním roce opět proběhlo testování pro 8. ročníky (koná se od roku 2006) z předmětů český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Žáci si prověřili své znalosti z minulých ročníků před zkouškami na střední školy, obdrželi zhodnocení testů, srovnání s ostatními žáky a byli jim sděleny předpoklady pro zvolenou střední školu. Naši žáci v celorepublikovém průměru obstáli. XV. Řídící činnost a prezentace školy S pracovními úkoly byli učitelé na jednotlivých pracovištích mimo jiné seznamováni prostřednictvím podrobných týdenních plánů, které zpracovává zástupkyně ředitele a jsou vyvěšovány na webových stránkách školy. 27

28 Běžné otázky provozu školy byly řešeny na provozních poradách s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Pravidelné hodnocení prospěchu a chování bylo prováděno na pedagogických radách (zpravidla 4 x ročně hodnotící pedagogická rada). Zpravidla 4 x za školní rok se konají třídní schůzky s rodiči, jinak dle potřeby třídních učitelů. Pravidelně se také schází výbor SRPŠ. Příspěvky ze života školy byly zveřejňovány převážně v Hlasech a ohlasech Turnovska a regionálním tisku, např. TvA. Některé nadregionální úspěchy (sportovní, literární oblast) se objevily i v médiích mimo Turnov. Na tiskových zprávách pracuje především Jana Pekařová. Některé úspěchy, převážně sportovních atletických tříd byly zveřejněny např. v měsíčníku Turnovsko či v HOTech. Autorem příspěvků byli zpravidla naši učitelé - trenéři a prezidentka AC Syner. Největší změnou v prezentaci školy jsou nové webové stránky, kde mohou vkládat příspěvky samotní učitelé a profil školy na facebooku. Škola má vitrínu pro svoji prezentaci v ulici Skálova pracoviště partnerské firmy Drings, spol. s. r. o. XVI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídek vzdělávacích institucí bylo využíváno dle finančních možností školy. Přesto se minimálně 1 vzdělávací akce zúčastnil zpravidla každý pedagog. Jednalo se především o jednodenní semináře. Bylo využíváno především nabídek VC Turnov a Libereckého kraje. V rámci projektu EU bylo realizováno školení ICT (Word, Excel) a čtenářské gramotnosti. Všichni pracovníci školy, včetně vedoucích pracovníků, prošli opětovně povinným školením BOZP a PO. Školení v oblasti PO provádí požární technik Města Turnova pan Luboš Mrklas. Školení BOZP smluvní školitel pan Milan Kratochvíl. Příklady dalších školení, seminářů a jejich účastníků: Michal Loukota Studium školského managementu na UK CŠM Setkání ředitelů Turnovska v Příchovicích Iva Vávrová Microsoft Word 2010 pro učitele I. Jarmila Dvořáková Setkání VP Dagmar Vlková Konference Fraus-Praha Jaroslava Hradecká Konference Fraus-Praha Vendula Bičíková Otevřená hodina matematiky vedená metodou prof. Hejného (ZŠ Neratovice, ) Konference pro učitele 1. stupně Fraus (Akademie moderního vzdělávání, ) 28

29 Dovednosti s interakt. tabulí SMART BOARD úroveň začátečník Microsoft Word 2010 pro učitele I. (VC Turnov) Letní škola Fraus-Ledeč nad Sázavou Kurz waldorfské pedagogiky Soňa Primásková Krajská konference primární prevence v Liberci (KÚ Liberec) Setkání metodiků prevence v Semilech Regina Suchardová Webinář-školní matrika-jarní sběr (březen 2014) Webinář-elektronická žákovská knížka (únor 2014) Školení Bakaláři-Elektronická klasifikace a tisk vysvědčení, Mladá Boleslav Dovednosti s interaktivní tabulí SMARD Board, Turnov Irena Skalská, Edita Brožková X Seminář pro dyslekt. asistentky X Microsoft Word 2010 pro uč. 1. st. V Seminář pro dysl. asistentky Marta Doubravová Rozvoj čtenářských dovedností (VCT, ) Microsoft Word 2010 pro učitele I. (VCT, 2013) Dyslexie a dysortografie prakticky (VCT, 2013) Letní škola Fraus (Akademie moder. vzdělávání ) Setkání dyslektických asistentek (VCT, 2014) Ivana Procházková Microsoft Word (říjen 2013) Rozvoj čtenářské gramotnosti (říjen 2013) Jaroslava Holasová Rozvíjení čtenářských dovedností (VCT Turnov, ) Microsoft Word 2010 pro učitele I. (VCT Turnov, ) Výměna zkušeností pedagog. Pracovníků pracujících se žáky se SPU (VC Turnov, ) Konference pro učitele 1. stupně Fraus (Akademie moderního vzdělávání, ) Workshop: Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním (Univerzita Palackého v Olomouci, ) Jitka Mastníková Word EU ( ) 29

30 Int. tabule EU ( ) Workshop hry v učení ( ) Radka Žáčková Rozvoj čtenářských dovedností (VCT, 2013) Otevřená hodina matematiky vedená metodou prof. Hejného (ZŠ Neratovice ) Konference pro učitele 1. st. - Fraus (ZŠ Kunratická, Praha ) Dovednosti s interakt. tabulí SMART BOARD úroveň začátečník Microsoft Word 2010 I. (VC Turnov, 2013) Jana Knížová Marcela Matějcová Petra Jágrová Workshop: Katalog podpůrných opatření pro žáky se zrakovým postižením (Univerzita Palackého v Olomouci, ) Word 2010 EU( ) Pascalovo soirée (setkávání učitelů Fy) - 1x za měsíc nepravidelně Pascalovo soirée (setkávání učitelů Fy) 1x za měsíc - nepravidelně Word 2010 EU Metodické setkání technických oborů na téma Fyzika v praxi EKOKOM vzdělávací program ODPADY A OBALY SEV DIVIZNA seminář Příprava tematické výuky Specializační studium EVVO Hana Čepeláková Seminář pro dyslektické asistentky Microsoft WORD 2010 pro učitele, VCT, 2013 Dovednosti s interaktivní tabulí SMART BOARD, Workshop - práce s dětmi s SPU, VC Turnov, 2014 Marie Sandleiterová Monika Bursová, Markéta Šámalová Microsoft Word 2010 pro učitele I. (VCT Turnov, ) Dovednosti s interakt. tabulí SMART BOARD úroveň začátečník Výměna zkušeností ped. prac. pracujících s žáky SPU, Studium pro asistenta pedagoga 30

31 XVII. Materiálně technické zlepšení školy Spolupráce s Odborem správy majetku. - rekonstrukce 1. st. v Alešově ulici (zateplení, WC, jídelna, zvětšení zahrady) - přivedení teplé vody k umyvadlům u WC dívky v přízemí - oprava řídící jednotky plynových kotlů - oprava hromosvodů - nové hlavice u radiátorů - oprava střechy jídelna - přebroušení parket, nová světla ve 3 třídách - nákup konvektomatu do jídelny - vytvoření učebny etické výchovy - malování v několika třídách, kabinetech - nový školní nábytek do dvou tříd - menší truhlářské opravy ve třídách - oprava stroje hodin na věži - nové interaktivní tabule a dataprojektory z projektu EU XVIII. Projekty, sponzoring 1) Projekt tzv. šablony - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Kap. 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Naše škola se jako první škola v Turnově zapojila do projektu EU Peníze školám, který je nejvíce znám pod pojmem šablony. Pro naši školu nese projekt název Modernizace výuky na ZŠ Turnov Skálova. Projekt byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze na konci roku Škole byla poskytnuta dotace ve výši Kč. Začátek projektu byl stanoven na , předpokládaný konec na Školní rok 2013/2014 byl závěrečným obdobím realizace projektu. Stále se řešil problém s 1. VŘ, které škole rozporoval finanční úřad. Konečný verdikt byl znám ke konci roku 2013, škola dostala pokutu za chyby ve výběrovém řízení z roku 2011 ve výši 191 tisíc Kč. Stručný pohled na využití dotace: 1) vybavení ICT, včetně vzdělávání pedagogů a tvorby digitálních učebních materiálů (DUM) 2) ustanovení funkce a výkon práce speciálního pedagoga na škole 3) rozvoj výuky cizích jazyků, včetně vzdělávání vyučujících 4) individualizace čtenářské gramotnosti 31

32 5) inovace výuky finanční gramotnosti 6) prevence rizikového chování Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo: učitelé zpracovávali DUM probíhalo školení ICT (Word, Excel, čtenářská gramotnost) preventivní program realizovaný p. Šolcem z Liberce individualizace čtenářské gramotnosti realizace 2. VŘ na počítačovou techniku a software 2) Jako aktivní partneři jsme dále figurovali v těchto projektech: VC Turnov - Psycholog na školách VC Turnov - žáci s SPU VC Turnov - nadaní žáci Městská knihovna Turnov Rozvoj čtenářské gramotnosti SEV Sedmihorky Ekologicky zaměřené projekty 3) Dary, které jsme obdrželi: Ve školním roce 2013/2014 jsme obdrželi věcné ceny na sportovní akce od ČAS, Kašír Turnov, Jipast Hradec Králové a Hokof sport Turnov. Dar od České spořitelny ve výši Kč (6x PC). Míče pro výuku od VF Czech Services, s. r. o. Dar Kč na sportovní vybavení od P G výhra v soutěži Podpořte budoucí šampiony 4) Žádosti o granty: Sportovní fond Města Turnova (přebory venkovských škol) Kč. Liberecký kraj: podpora AP, volnočasových aktivit, vybavení tělocvičny (vyhodnocení září 2014 prošel příspěvek na AP a vybavení tělocvičny) MŠMT podpora tělesně postižené žákyně - neprošlo XIX. Údaje o výsledcích kontrol Finanční kontrola zřizovatele Na vyžádání školy proběhla v dubnu 2014 finanční kontrola zaměřená na nesrovnalosti v účtování stravného z let minulých. Věc: Vysvětlení k účetním postupům ZŠ Skálova v roce 2012, rozdíl mezi finančním normativem a výnosy ze stravného (snižování výnosů). Zpracovala: Ing. Ivana Schneiderová, auditor č. oprávnění 1840 (konzultant) Dne: (kontrola na místě ) 32

33 Kontrolovaná organizace: Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Příspěvková organizace, zřizovatel město Turnov Finanční normativ ve výši spotřeby potravin za rok 2012: Kč (příloha č. 1) Účet stravné do výše spotřeby potravin za rok 2012: ,20 Kč (příloha č. 2) Rozdíl: ,80 Kč Popis případu: Účetní jednotka ZŠ Skálova (dále jen UJ) účtovala nesprávně o přijatých zálohách na stravné pravděpodobně od roku Pro stravné má UJ zřízen samostatný účet u ČSOB (za období 2012 se již jednalo o dva účty u ČSOB, kdy jeden má výhodnější úrokové sazby a je postupně strávníkům předáván pro účely plateb). Na těchto samostatných účtech se shromažďují příjmy ze stravného, které jsou vybírány formou záloh měsíc předem. Bylo využíváno možnosti souhrnného zaúčtování, ale nesprávným způsobem. Bylo účtováno stavově, tj. každý měsíc se odúčtoval konečný zůstatek účtu ČSOB zápisem /241 a naúčtoval se nový konečný zůstatek z dalšího měsíce zápisem 241/ (viz první řádek z přílohy č. 2: ,80 Kč). Zvolený účetní postup je nesprávný (prý byl stanoven zřizovatelem, kontrolorkou p. Dudovou ale toto nebylo průkazně doloženo). Je potřeba vést každý účet u banky 241 s oddělenou analytikou. Je možné účtovat souhrnně za podmínky, že je vedena podrobná analytická evidence u jednotlivých strávníků o přijatých zálohách (324) a pohledávkách za jednotlivými strávníky. Tuto analytiku musí zajišťovat vedoucí školní jídelny. Je možné přírůstky a úbytky záloh na stravné zaúčtovat jedním zápisem ke konci měsíce ke každému účtu u ČSOB s vlastní analytikou, případně proúčtovat převody přes pokladnu a poplatky lze rovněž účtovat souhrnnými zápisy. Příklad zápisu na stravné na účtu ČSOB: 241.xx / 324 D. Příklad zúčtování stravného po zaúčtování předpisu v řadě interních dokladů: 315.xx / a zúčtování záloh 324/315.xx. Paní účetní (v roce 2012 paní Černá) správně vyhodnotila, že se jedná i o nesprávné zobrazování výnosů a pokusila se v měsíci 8/2012 o nápravu a celý zůstatek účtu 241 u ČSOB převedla na účet 324. Toto však měla provést přes rekonstrukci účetnictví, zjistit mimořádnou dokladovou inventurou přesný stav záloh (324) k datu opravy a nevycházet jen z hodnoty zůstatku účtu u ČSOB. Díky tomuto zásahu došlo k opravě výnosů i minulých let, což mělo být zaúčtováno přes účet 408. Z hlediska dopadu do výkazu ZZ došlo k zobrazení výnosů za rok 2012 pouze za 11 měsíců. Jedná se o důsledek nesprávného účtování minulých let, kdy při zahájení nesprávného postupu došlo k zobrazení výnosů včetně záloh přijatých na další účetní období. Účet 324 nebyl k inventarizaci k řádně doložen s rozpisem na osoby, jen byl přiložen stav účtu. 33

34 Protože snižování výnosů by mohlo predikovat zpronevěru, i pro jistotu kontroly, že účetní případ byl vyhodnocen správně, byly za rok 2012 prověřeny všechny převody z účtu ČSOB i významné převody z účtu KB. Nebyl zjištěn neoprávněný převod. (Tato zpráva navazuje na Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole zpracovaný p. Pítrou v roce 2014). Ing. Ivana Schneiderová, auditor, č. oprávnění 1840 XX. Autoevaluace školy Ke zjištění kultury školy byl použit Kilmann-Saxtonův dotazník kulturní mezery, který vyplňovali pedagogičtí pracovníci školy. Kulturní mezera vzniká na základě konfrontace současného stavu a žádoucího stavu a lze ji charakterizovat jako prostor ke změně. Dotazník pro hodnocení kultury školy Pokyny k vyplnění: 1. kroužkem označte současný stav, kroužek umístěte do vybraného pole 2. křížkem označte stav, o kterém si myslíte, že by bylo dobré, aby ho škola dosáhla Faktor PRIORITY ŠKOLY Není jasné, jaké priority škola má ani jak jich chce dosáhnout. O prioritách školy a o tom, jak jich chce dosáhnout je možné se jen domýšlet. Jsou známy priority školy, ale ne cesty, kterými se je snaží uskutečnit. Priority školy i cesty k jejich uskutečnění jsou dostatečně známé. Jsou známy priority školy i způsoby, kterými je chce naplňovat, je možnost se k nim vyjadřovat. 2 DŮVĚRA VE VEDENÍ ŠKOLY Vedení školy nemá důvěru. Důvěra ve vedení školy je nízká. Vedení školy má průměrnou (částečnou) důvěru. Vedení školy má ve většině věcí důvěru. Vedení školy má vysokou důvěru. 3 PŘEVLÁ- DAJÍCÍ STYL ŘÍZENÍ VE VZTAHU K LIDEM Nemám možnost spoluúčasti na řízení a rozhodování o věcech, které souvisí se vzděláváním mého dítěte ve škole. Mám omezené možnosti vyjádření se k problémům, které se vztahují ke vzdělávání mého dítěte, názory rodičů se berou v úvahu jen zřídka. Rodiče mají možnost se k věcem vyjádřit, někdy je to bráno v úvahu při rozhodování o řešení problémů. Ve škole se obvykle k názorům rodičů hodně přihlíží, jsou využívány při rozhodování. Rodiče mají vždy možnost vyjádřit se k důležitým otázkám, je velká snaha dosáhnout v zásadních věcech shody mezi pohledy rodiny a školy. 4 REŽIM ŠKOLY A ORGA- NIZAČNÍ STRUKTURA O nějakém režimu školy a její organizační struktuře nelze vůbec mluvit. Škola má pouze formální režim a organizační strukturu, jedno ani druhé není dodržováno. Režim a struktura školy mají problémy, klady i zápory. Dobrý režim i struktura školy, ve většině případů všichni vědí na koho se obrátit s konkrétním problémem. Velmi dobře zaběhlý a dodržovaný režim i struktura pomáhá vzdělávání i informovanosti. 34

35 5 ZAMĚŘENÍ NA PRACOVNÍ ÚKOLY Ve škole je velmi nízká orientace na výkon studentů i zaměstnanců. Výkonové ukazatele a výsledky práce nejsou ve škole to hlavní. Výsledky a výkony se sledují někdy více, někdy méně. Výsledkům a výkonnosti se věnuje náležitá pozornost. Škola je vysoce orientovaná na výkon, plnění úkolů se velmi sleduje. 6 KONTROLA Chybí účinná kontrola téměř všeho a všech. Kontrola je zaměřena pouze na vyhledávání viníků. Kontrola je průměrně přísná a intenzivní s průměrným zaměřením na všechny. Kontrola je na dobré úrovni, hledají se i příčiny problémů, nejen viníci. Kontrola je systematická a kvalitní, zaměřená na hledání příčin i na prevenci, postihuje vše, její výsledky jsou zveřejňovány. 7 MOTIVACE STUDENTŮ Motivaci se nepřikládá žádný význam. Studenti jsou školou minimálně motivovaní ke studiu. Motivace studentů školou je průměrná. Motivace je na dobré úrovni. Motivace ve škole vede k vysokému nasazení, má systém. 8 KOMUNIKA- CE ŠKOLY S OKOLÍM A RODIČI Komunikace školy s rodiči je nedostatečná, vykazuje řadu nedostatků a nedorozumění. Škola se jí věnuje málo, je podprůměrná Je asi dostatečná, jsou zde příležitosti ke zlepšení. Je dobrá, zaměřená především na rodiče. Velmi kvalitní, škola věnuje velkou pozornost komunikaci s rodiči i dalšími partnery. 9 INOVATIV- NOST Projevy inovativnosti prakticky nejsou, škola nové věci nepodporuje. Škola zavádí jen ty novinky, které musí. Inovativnost je jen průměrná. Inovativnost školy je všude patrná, nové věci, postupy, přístupy škola oceňuje. Mimořádná inovativnost, škola je považována za průkopníka. 10 PERSONÁLNÍ PRÁCE Složení pedagogického sboru není kvalitní a nevyvíjí se. Složení pedagogického sboru není kvalitní, ale pomalu se mění k lepšímu. Pedagogický sbor je rovnoměrně složen z kvalitních a nekvalitních pracovníků. Většina pedagogů školy je kvalitních, někteří jsou nekvalitní. Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy jsou kvalitní. 11 PODMÍNKY PRO VÝUKU Velmi špatné, neodpovídají potřebám Špatné, v určitých případech neodpovídají Průměrné, něco by mohlo být určitě i lepší Škola je dobře vybavená Vynikající pracovní podmínky, které berou v úvahu do určité míry individuální požadavky 12 ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ A POŘÁDEK Velmi špatná estetická úroveň, nepořádek a špína Špatná estetická úroveň včetně problémů s hygienou a úklidem Vcelku dobrá estetická úroveň i čistota Velmi dobrá estetická úroveň bez problémů Výjimečná estetická úroveň i hygienické vybavení 13 VZTAHY MEZI STUDENTY Mezi studenty školy jsou špatné vztahy, některé nepřátelské Vztahy mezi studenty nejsou vyrovnané, jejich spolupráce je nízká. Vztahy mezi studenty umožňují potřebnou spolupráci. Vztahy jsou dobré, studenti spolupracují. Ve škole panují výborné vztahy a atmosféra důvěry, to přispívá k dobrým výsledkům. 35

36 14 VZTAHY MEZI UČITELI A STUDENTY Vztahy mezi učiteli a žáky jsou špatné, vyskytují se i závažné problémy. Vztahy mohou být lepší, často se vyskytují problémy. Vztahy mezi studenty a učiteli jsou průměrné, někdy velmi dobré, jindy velmi špatné. Dobré vztahy přispívají k pohodě při výuce. Výborné vztahy a atmosféra důvěry přispívají k dobrým výsledkům. 15 OČEKÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Škola neočekává od studentů dobré výsledky. Škola má nízké očekávání výsledků vzdělávání. Škola očekává od studentů dosažení průměrné úrovně vzdělání. Od studentů se očekává dosažení nadprůměrných výsledků vzdělání. Škola od studentů očekává dosažení vynikajících vzdělávacích výsledků. 16 DVPP Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků ve škole neprobíhá. Pedagogičtí pracovníci jsou seznamováni s existující nabídkou vzdělávacích akcí, které organizjí externí organizace. Škola podporuje účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích, které organizují externí organizace. Škola částečně zohledňuje požadavky pedagogických pracovníků na další vzdělávání. Ve škole existuje fungující systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který pokrývá jak potřeby školy, tak i zájem jednotlivých pedagogů. 36

37 Komentář k výsledkům Kilmann-Saxtonova dotazníku Výzkumu se účastnil pedagogický sbor (učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga) této školy. Z 32 rozdaných dotazníků se vrátilo 29. Až na výjimky neměli pedagogové s vyplněním problém. Průměrná kulturní mezera na naší škole je necelá 1, jelikož byl dotazník podobného typu zadáván poprvé, není tento výsledek špatný a bude zajímavé porovnávat výsledky v pravidelném časovém intervalu dvou let, případně rozdat dotazník i nepedagogickým zaměstnancům. Nejmenší rozdíl shledává pedagogický sbor v oblastech důvěry ve vedení školy, styl řízení ve vztahu k lidem a personální práce. Většina sboru vidí jako žádoucí přihlížet k názorům rodičů a tyto využít při rozhodování, ne však za každé situace. Poměrně vysoká (blížící se ideálnímu stavu) je důvěra sboru ve vedení školy. Vzhledem k tomu, že nedávno došlo k výměně na postu ředitele a odešla zástupkyně pro první stupeň, je vidět, že tuto změnu sbor ve své většině uvítal, pro staronové vedení je vložená důvěra zavazující. Sám sebe hodnotí pedagogický sbor z valné části jako kvalitní. Největší kulturní mezeru a tedy největší prostor ke zlepšení vidí sbor ve vztazích mezi studenty (v současnosti nejhůře hodnocená oblast) a ve vztazích mezi učiteli a studenty, to je běh na delší trať, záleží přitom nejen na složení žákovských kolektivů, ale i na složení učitelského sboru a celkovém pozitivním klimatu školy. Napomoci dosáhnout tohoto cíle může DVPP, kvalitní a systematický výběr nových pedagogů ze strany vedení školy a podpora těch současných, včasné a spravedlivé řešení problémů ve spolupráci učitelů, třídních učitelů, VP a metodika prevence soc.-pat. jevů, vedení školy a rodiny, v neposlední řadě také snaha vtáhnout rodinu do dění ve škole tak, aby škola i rodina směřovala k jednomu cíli, tedy rozvoji žákových schopností a dovedností, jeho uplatnění v budoucím životě a dobré socializaci. Dobrou zprávou pro vedení školy je, že jeho priority jsou dostatečně známé a snad se s nimi i většina sboru ztotožňuje, tedy především zvýšení počtu žáků (lepší prezentace školy, 37

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: michal.loukota@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Zpracoval a předkládá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Zpracoval a předkládá Mgr. Josef Rytíř, ředitel školy,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna 1908. Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více