VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU NÁZEV, SÍDLO, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ZŘIZOVATEL ŠKOLY, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY, ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP, ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Název školy: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdružuje: Základní škola: kapacita 620 žáků IZO: Školní družina: kapacita 150 žáků IZO: Školní klub: kapacita 120 žáků IZO: Školní jídelna: kapacita se neuvádí IZO: Adresa: Most, ulice J. A. Komenského 474, PSČ: Most Telefon/Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Šolarová WEB: Zřizovatel: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: web: Školská rada: Školská rada Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p. o., Most pracuje v období , resp ve složení: pan Roman Antoš zastupitel, jmenován v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 187/6/2011 ze dne na funkční období paní Jitka Fabiánová pracovnice Magistrátu, jmenována v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 187/6/2011 ze dne na funkční období Mgr. Jaroslav Hasil, učitel, zř. zvolen na pedagogické radě dne , mandát do Ivana Žilková, učitelka zvolena na pedagogické radě dne , mandát do Ing. Jiří Jiřička rodič žákyně školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne , mandát končí Radko Veselý zákonný zástupce žáka školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne , mandát končí

3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví : platnost dokumentu od Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví II. přepracovaná verze: platnost dokumentu od vyučuje se ve všech ročnících. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY PRACOVNÍCI ŠKOLY - ŠKOLNÍ ROK Aktualizováno k ŠOLAROVÁ Dagmar Mgr. ředitelka školy, výchovný poradce, Ch-Př HASIL Jaroslav Mgr. statutární zástupce ředitele, výchovný poradce, Čj-Vv SVOBODOVÁ Libuše Mgr. zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, M-Z CIELECKÁ Eva - zástupce ředitele pro ekonomiku PAVLÍKOVÁ Zdena 1.STUPEŇ PhDr. školní psycholog HEBKÁ Gabriela Mgr. Př. tř. 1.st. KOČOVÁ Naděžda Mgr. 1.A 1.st. KRČMÁŘOVÁ Romana Mgr. 1.B 1.st. ONDRÁČKOVÁ Lucie Mgr. 1.C 1.st., speciální pedagogika FUCHSOVÁ Zuzana Mgr. 2.A 1.st. RYJÁČKOVÁ Miroslava Mgr. 2.B 1.st. VRABCOVÁ Lenka Mgr. 2.C 1.st., speciální pedagogika JANATOVÁ Eva Mgr. 3.A 1.st. NEKOLOVÁ Anna Mgr. 3.B 1.st. JELÍNKOVÁ Michaela - 4.A 1.st. DVOŘÁK David - 4.B studuje VŠ PF, M VITVAROVÁ Marie Mgr. 4.C 1.st., poradce pro poruchy učení SKRAMUŠSKÁ Martina Mgr. 5.A 2.st., Čj-Dě - koordinátor školního vzdělávacího programu HASILOVÁ Dagmar Mgr. 5.B 2.st., Nj, Rj, Dě ŠNEJDAROVÁ Lenka Mgr. 5.C 1.st. HOFMANOVÁ Eva - asistentka pedagoga KASLOVOVÁ Jana - asistentka pedagoga LHOTÁKOVÁ Ivana - asistentka pedagoga 3

4 KUČEROVÁ Alena - sociální asistentka 2.STUPEŇ DOLEŽALOVÁ Edita Mgr. 6.A 1. st., 2.st. - Aj KRATOCHVÍLOVÁ Petra Mgr. 6.B 2.st.-Čj, Vv - metodik prevence GLASEROVÁ Kamila Ing. 6.C 2. st. M FIRMANOVÁ Lenka Mgr. 7.A 1.st., učí M, Z, Inf KASTNEROVÁ Milena Mgr. 7.B 2.st.-Čj, Dě PAPOUŠKOVÁ Irena Ing. 8.A učí Př, Ch, Vv RYBÁK Milan Ing. 8.B učí Z, Tv, trenér VRTIŠKA Jan Ing. 8.C metodik informačních a kom. technologií, učí Inf.,Fy,volbu povolání ŽILKOVÁ Ivana - 9.A učí Čj, Dě, Ov, Rv JANOŠOVÁ Ivana - 9.B učí Fy HYKOVÁ Václava Mgr. - 1.st., učí Aj MACALOVÁ Jana Mgr st. POŠTOVÁ Barbora - - Aj, Hv SCHEREROVÁ Karin Mgr. - Tv - Ov, Aj SVATOŠOVÁ Květoslava Mgr. - 2.st. - M, Inf. VŠETULA Vadim Mgr. - 2.st. - Z, Dě, trenér ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB LÍSKOVCOVÁ Danuše CSESZNOKOVÁ Simona LHOTÁKOVÁ Ivana PERGLOVÁ Iveta POKORNÁ Marcela SCHEJBALOVÁ Jana VYDROVÁ Jana PROVOZNÍ PRACOVNÍCI JANÁTOVÁ Miroslava ŽENÍŠEK Ladislav UKLÍZEČKY vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - školní klub barevná ŠD duhová ŠD žlutá ŠD červená ŠD modrá ŠD zelená ŠD sekretářka, mzdová účetní školník, správce budov BERNHARTOVÁ Marie ČERNOHORSKÁ Lenka HENDRYCHOVÁ Monika NEUBERTOVÁ Kristina SRBOVÁ Eva 4

5 ŠKOLNÍ JÍDELNA PRUŽINOVÁ Věra BREJCHOVÁ Helena HOLÁ Jaroslava SCHÖPOVÁ Zuzana ŠIMKOVÁ Alena VĚTVIČKOVÁ Jana vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, Přijímací řízení na školní rok 2013/2014 konalo celkem 44 žáků. Byli přijati do následujících oborů: 1 nižší střední odborné vzdělání 11 střední odborné vzdělání s výučním listem 9 úplné střední všeobecné vzdělání 2 úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 21 úplné střední odborné vzdělání s maturitou K zápis dětí do 1.tříd na školní rok 2013/2014 se dostavilo celkem 77 dětí s rodiči. Zápis k povinné školní docházce: K zápisu do 1. tříd na školní rok 2013/2014 se v lednu 2013 dostavilo 77 dětí. O odklad povinné školní docházky požádalo 7 rodičů. O přípravnou třídu požádalo 4 rodičů. Do třech prvních tříd bylo přijato 70 žáků. Personální obsazení: 1. A.24...žáků, třídní učitelka Mgr. Zuzana FUCHSOVÁ 1. B žáků, třídní učitelka Mgr. Eva JANATOVÁ 1. C žáků, třídní učitelka Mgr. Anna NEKOLOVÁ Přípravnou třídu povede Mgr. Gabriela Hebká E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ, 5

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Od roku 1992 zaujímá škola významné místo v projektu Škola podporující zdraví. Škola podporující zdraví je založena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního i sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví ve škole je založen na třech pilířích: pohoda prostředí zdravé učení otevřené partnerství Škola je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce jsou používány efektivní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry. Zvýšená pozornost je věnována práci s informacemi, zdravému životnímu stylu včetně vytváření podmínek pro větší možnost přirozeného pohybu žáků, environmentální výchově, cizím jazykům, prevenci sociálně patologických jevů, dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči žáků a veřejností. SPOLEČNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA Pravidla byla ve škole nastavena již před několika lety. Jsou ověřená, přínosná pro život ve škole a jsou součástí image školy. Je potřeba mít je stále na paměti, usilovat o to, aby je přijali noví pracovníci a aby byla v co největší míře naplňována. Začátek ani konec vyučovací hodiny není oznamován zvoněním. Učitel plynule ukončí vyučovací hodinu. Cílem je zklidnění celkového provozu školy a přiblížení se běžnému životu. Od žáků není vyžadován pozdrav formou povstání, vstoupí-li do třídy jiná osoba. Žákům je umožněn volný pohyb v prostorách školy. Žáci nedostávají poznámky. Problémy jsou řešeny klidně, věcně, osobně. Jsme důslední v jednání se žáky i s rodiči. Vytváříme bezpečné prostředí, v němž žáci mohou pracovat i relaxovat. Častěji je používána pochvala. K práci žáků je přistupováno diferencovaně a individuálně, rovněž k hodnocení. Prokazatelným způsobem jsou rodiče žáka průběžně informováni o jeho prospěchu. První úterý v měsíci probíhá informační odpoledne pro rodiče. Škola organizuje Den otevřených dveří a Školní akademii. Ve školní jídelně dbáme na kulturu stolování a estetické prostředí. Musíme zachovat dětem jejich dětství, zbavit školu strachu z chyby, která je ve skutečnosti jedním ze stupňů učení. Platí to pro žáky stejně jako pro učitele. Dítě se musí naučit, že si při vyučování může nejen hrát a pracovat volným tempem, ale že se musí také umět ovládat i pozorně naslouchat slovům učitele a zodpovědně plnit své úkoly. Školou s dobrými výsledky může být jen škola s pozitivním klimatem, s mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru i ostatních pracovníků školy. Nikdy nemůžeme odhadnout, co se stane, když zavedeme nějakou nepřirozenost. 6

7 Školní VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ve škole se vyučuje ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - RADOST ÚSPĚCH ZDRAVÍ. V tomto programu jsou uplatňovány principy Moderních alternativních škol : samospráva školní parlament samostatnost žáků antiautoritativní přístup učitele bohatá a pestrá mimoškolní činnost Jde o změnu školy z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně jak svou výukou i výchovou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči a komunitou být místem, které přispívá k podpoře zdraví. Systematicky posiluje důležité životní dovednosti žáků: umění komunikovat a naslouchat řešit nové problémy spolupracovat, uvědomovat si odpovědnost za své konání respektovat a tolerovat druhé učit se po celý život, hledat konstruktivní nápady umět se rozhodovat, zaujímat vlastní postoje umět se vcítit do pocitů, stanovisek a situací druhých lidí V tom všem musí být učitel žákům příkladem. VIZE ŠKOLY: Chceme být školou bezpečnou, která rozvíjí vrozené předpoklady každého dítěte, učí ho vnímat život kolem sebe, porozumět mu a nacházet v něm uplatnění a uspokojení jako svobodná zodpovědná osobnost. Jako priority jsme zvolili výuku: cizích jazyků informatiky a výpočetní techniky, digitálních technologií environmentální výchovu pohyb a zdravý životní styl Hlavní myšlenkové linie: zpřístupnit školu dítěti otevřít školu životu vytvořit školu přirozenou, smysluplnou, bezpečnou Škola je přístupná všem dětem bez rozdílu. A tak se vedle sebe učí děti běžné populace, děti nadané i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vymyká-li se žák hlavnímu proudu vzdělávání, je pro něho ve spolupráci s dalšími odborníky vypracován individuální vzdělávací plán. Vzdělávání zabezpečují mimo běžných učitelů také školní psycholog, speciální pedagog, asistenti pedagoga, sociální asistent. Úspěšné výchově a vzdělávání napomáhá i využití různých organizačních forem např. předškolní příprava (školička před školou), přípravná třída, třída pro žáky se speciálními 7

8 vzdělávacími potřebami, individuální integrace, speciální cvičení vedená odborníkem, volitelné předměty, mimoškolní aktivity, soutěže, akce a aktivity školy ve škole i mimo školu. Za zásadní považuji naučit děti dobře se v životě vyznat, uplatnit se a prospívat sobě i druhým. Nepostradatelným pro školu je učitel na vysoké odborné, morální a lidské úrovni s dobrou fyzickou kondicí a optimistickým pohledem na svět. Proto je nutné podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a týmovou spolupráci. Zásady v práci pedagogického pracovníka školy: Školu chápat jako otevřený systém, ve kterém žijí, učí se a pracují lidé na základě vzájemné důvěry, úcty a společného zájmu. Využívat všech vhodných příležitostí k nenásilným rozhovorům a besedám v duchu demokratických hodnot, vycházet z přítomnosti všedních dní. Působit na žáka takovým způsobem, aby formou hry a vlastní činnosti získával správné návyky a vědomosti ze všech oblastí lidské činnosti. Působit na své okolí vlastním příkladem zdravého způsobu života. Vyhledávat a upozorňovat na další možnosti ve vytváření optimálního prostředí ve škole, spolupracovat při jejich realizaci. V cestě ke vzdělání nevidět pouze práci, ale hru, která přináší radost, lepší mezilidské vztahy, lepší prostředí, odstranění napětí a stresu. Pozor na syndrom vyhořelého učitele. Uvědomit si, že cesta ke zdraví nás provází celý život, jde o nekončící proces plánování, uskutečňování představ, hodnocení a zase plánování. ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB Nedílnou součástí školy je také školní družina a školní klub. Setkávají se zde žáci různých věkových skupin, učí se spolu spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a vyžití v zájmových kroužcích. Probíhají zde celodružinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Školní klub pomáhá a umožňuje vhodně trávit čas v době mezi vyučováním, hlavně o přestávkách a po vyučování. Vytváří dětem zázemí. Vychovatelky umí naslouchat i poradit. V informačním centru děti vyhledávají informace a pracují s časopisy, knihami a internetem. Svůj vztah ke školnímu klubu vyjádřili žáci následovně: ŠKOLNÍ JÍDELNA S námi jste O. K. bez nás K. O. Prostředí školní jídelny je vkusné a čisté. Jídla jsou ve školní jídelně připravována podle zásad a současného stavu výzkumu zdravé výživy. Do jídelníčku je co nejčasněji zařazováno ovoce a zelenina. Nikdo nenutí děti do jídla, ani k dojídání. Jídelna je vkusně a netradičně upravena. Netypický nábytek, květiny, dekorace. Každý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko a pramenitou vodu. Množství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit množství zeleniny podávané k obědu. Zásady zdravé výživy jsou u dětí upevňovány prostřednictvím soutěží. Každý dělá dobře to, co dělá rád. 8

9 Dlouhodobé cíle V koncepci rozvoje školy Koncepce rozvoje školy musí vycházet z předcházejících období a plynule na ně navazovat. Protože v projektu Zdravá škola pracujeme již 20 let, nepůjde o žádné převratné změny. Je třeba však reagovat na změny, které činnost školy ovlivňují a do koncepce zapracovat i nová zjištění z oblastí, které ovlivňují především zdraví žáků, jejich prospěch, chování a postoje. I nadále zůstaneme u osvědčených zásad, které jsou uvedeny v části Charakteristika školy. Stále je třeba mít na mysli to, že kolektiv pracovníků se přirozeně obměňuje a nově příchozí mnohé slyší poprvé. Těmto pracovníkům je třeba věnovat zvýšenou pozornost a pro realizaci projektu je získat. Mnohdy jde o změnu přístupu k žákům samotným, o přehodnocení vlastních životních priorit a hodnot. POHODA PROSTŘEDÍ 1. PILÍŘ 1. Pohoda věcného prostředí Modernizovat školní prostředí. 2. Pohoda sociálního prostředí Podporovat optimistické chování a humanistické postoje jeden k druhému. 3. Pohoda organizačního prostředí Zlepšovat podmínky pro naplňování fyziologických potřeb žáků a zvýšit četnost pohybových a relaxačních aktivit během dne. ZDRAVÉ UČENÍ 2. PILÍŘ 1. Smysluplnost Aktualizovat školní vzdělávací program, vypracovat modelové roční učební plány jednotlivých vyučovacích předmětů. Do učebního plánu aktuálně zařazovat nové předměty, které reagují na vývoj společnosti, např. finanční gramotnost, etwinning, využití digitálních technologií (časopis, fotografie, film, a pod). 2. Přiměřenost - možnost výběru Rozvíjet výuku volitelných předmětů a podporovat možnost výběru. Mimo klasických tříd zřizovat přípravné a speciální třídy, zvýšenou pozornost věnovat dětem nadaným. 3. Spolupráce a spoluúčast Organizovat příležitosti, kdy se žáci učí navzájem nejen v rámci své třídy, ale kdy starší žáci pracují s mladšími. 4. Motivující hodnocení Častěji používat pochvalu Vycházet z toho, co žák umí. Vytvořit systém ocenění žáků, kteří dosáhli mimořádného úspěchu. OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ 3. PILÍŘ 1. Škola, model demokratického společenství Vytvářet příležitosti pro zapojení rodičů do života školy. Aktivně spolupracovat s institucemi, organizacemi i jedinci vně školy. Aktivně spolupracovat se zahraničními školami 2. Škola, kulturní a vzdělávací středisko obce Pořádat školní akademii a účastnit se na kulturním dění města. V rámci doplňkové činnosti poskytovat vybrané služby občanům. 9

10 Prostředí školy hraje pro vytváření podnětného klimatu školy velkou roli a děti na něj citlivě reagují. Proto je třeba mu i nadále věnovat zvýšenou pozornost. Od malování přes další obměnu nábytku až po výměnu oken a zateplení celé budovy. Ve škole jsou ještě nevyužitá místa (zákoutí), která je vhodné přeměnit na místa aktivního odpočinku. A samozřejmě zvýšit pohybovou aktivitu dětí tak, aby se pohyb stal přirozenou a vyhledávanou součástí života. Za velmi důležité považuji vybavování tříd moderními učebními pomůckami od těch nejjednodušších až po interaktivní tabule. V oblasti sociálního prostředí považuji za nutné i nadále vytvářet bezpečné prostředí pro všechny žáky. Udržet nízkou úrazovost žáků. Věnovat se prevenci sociálně patologických jevů, ale také oceňovat humanistické postoje jednoho k druhému. Velký kus práce nás čeká na aktualizaci školního vzdělávacího plánu. Chceme vytvořit modelové plány učitele. To proto, aby při změně učitele během roku nebo při jeho dlouhodobé nemoci a častějším suplování se zastupující učitelé snadněji orientovali a aby byl plynule realizován ŠVP. Mnoho dalších informací o škole je uveřejněno na webových stránkách školy kde vznikají i třídní blogy. Každá koncepce školy může být úspěšná jedině tehdy, přijmou-li ji za svou pracovníci školy. Aby ji přijali za svou, je třeba, aby se aktivně podíleli na její tvorbě a mohli spoluvytvářet její obsah, který jsou potom schopni realizovat a dále doplňovat. K tomu všemu je potřeba vzdělaných učitelů s optimistickým pohledem na svět a se schopností uvědomovat si svoje přednosti, dovednosti a kvality. Učitelů, kteří nepodléhají depresím v zátěži a jsou schopni se stále učit, měnit zažité, hledat nové cesty. Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B žáků Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Kočová Naděžda Mgr. Krčmářová Romana Mgr. Ondráčková Lucie Mgr. Fuchsová Zuzana Mgr. Ryjáčková Miroslava Mgr. Vrabcová Lenka Mgr. Janatová Eva Mgr. Nekolová Anna Jelínková Michaela Dvořák David Mgr. Vitvarová Marie Mgr. Skramušská Martina Mgr. Hasilová Dagmar Mgr. Šnejdarová Lenka Mgr. Doležalová Edita Mgr. Kratochvílová Petra Ing. Glaserová Kamila Mgr. Firmanová Lenka Mgr. Kastnerová Milena Ing. Papoušková Irena (2+0) Ing. Rybák Milan Ing. Vrtiška Jan (1+0) Žilková Ivana Janošová Ivana 10

11 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ve škole je vytvořeno školní poradenské pracoviště, které slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovala důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Služby zabezpečuje: - školní psycholog nebo školní speciální pedagog - výchovný poradce (kariérový poradce) - školní metodik prevence - /asistent speciálního pedagoga/ Služby jsou koordinovány školním psychologem nebo speciálním pedagogem, kteří společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením škol vytvoří Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně - výchovné 11

12 služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty. V rámci prevence rizikového chování se podařilo na naší škole ve školním roce 2012/13 zrealizovat celkem 62 akcí besed, přednášek, soutěží (26 v 1. pololetí a 36 v 2. pololetí) ve spolupráci s Městskou policií v Mostě (paní L. Jungmannová a M. Větrovec), Policií ČR (pan a paní Hurtovi), Městskou knihovnou v Mostě (p. Jílková), Občanským sdružením NIKA Život bez závislostí (p. Ilievová), Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a Českým červeným křížem. Kromě tradičních besed na různá témata z oblasti rizikového chování např: Záškoláctví, Závislosti, Šikana se naši žáci zúčastnili i společné preventivní akce s MP v Mostě Děkuji, že se nestydíš a uklízíš po mně hromádky. Novými akcemi byly letos celoškolní výtvarná soutěž Jít bezpečnou cestou a peer program divadelní etuda a komentovaný výtvarný komiks: Závislost a šikana připravený žáky osmého ročníku pro své mladší spolužáky. Preventivních akcí se zúčastnily všechny školní třídy. Školní poradenské pracoviště 2012/2013 1/ individuální poradenské konzultace se žáky : 36 x 2/ individuální poradenské konzultace s pedagogy : 86 x 3/ individuální poradenské konzultace s rodiči žáků : 37 x 4/ individuální pracovní konzultace s ředitelkou ZŠ Šolarovou : 19 x 5/ individuální pracovní konzultace se zástupcem Hasilem : 14 x 6/ individuální pracovní konzultace se zástupkyní Svobodovou : 4 x 7/ individuální pracovní konzultace se spec.ped. ZŠ Vitvarovou : 18 x 8/ schůzky pracovního týmu Školního poradenského pracoviště : 9 x 9/ individuální odborné konzultace s institucemi : a/ PPP Most : 3 x b/ DPA Psyché Most (MUDr. Šilhartová) : 7 x c/ SVP Dyáda Most : 2 x d/ ZvŠ Most : 4 x e/ SPC MP Litvínov : 2 x f/ dětská neurologie (MUDr. Dernerová) : 2 x g/ pediatr : 2x h/ psycholožka DPL Louny : 2 x 10/ skupinová práce s třídním kolektivem v rámci supervize v hodinách : 4 x 11/ aktivní účast ŠP na zasedání školního parlamentu : 1 x 12 / aktivní účast ŠP na zasedání školní výchovné komise : 3 x 13/ participace na provádění zápisů do 1.ročníku ZŠ : dne / individuální psychologická diagnostika žáků : 51 x 15/ krizová intervence : 23 x 16/ individuální terapeutické sezení se žáky (1 vyuč.hodina) : 24 x 17/ individuální terapeutické sezení s rodiči šetřených žáků : 26 x 18/ společné výchovně-terapeutické sezení s rodiči a TU šetřených žáků : 10 x 19/ náslechy ŠP ve vyučovacích hodinách po dohodě s TU (výhradně 1.stupeň ZŠ) : a/ přípravná třída : 4 x b/ 1.třídy : 6 x C/ 2.třídy : 2 x d/ 3.třídy : 1 x 20/ vypracování podrobné písemné zprávy z psychologického vyšetření žáků (se souhlasem zák.zást., pro potřeby ZŠ 12

13 příp.dalších odborníků a institucí) : 21 x Pozn. : v době od 28. ledna do 18.března 2013 byla ŠP oficiálně i reálně neschopna práce) Jako školní psycholog působí PhDr. Zdena Pavlíková. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, 29. září 2012 Mgr. Vitvarová - DVPP PPP Most 18. října 2012 povinné proškolení dvou zdravotníků první pomoci Český červený kříž 17. října učitelů AV Media školení pro práci s interaktivní tabulí 13. prosince 2012 Bc. Poštová seminář AJ 9. ledna 2013 Janošová, Ing. Papoušková seminář PC Most 30. května 2013 Mgr. Šnejdarová, Mgr. Svobodová NIDV Praha 23. května Mgr. Hasil, Mgr. Skramušská NIDV Praha, Ústí nad Labem 6. června 2013 Mgr. Svobodová, Mgr. Vitvarová PPP ÚK a Zařízení pro DVPP H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o., Most SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13 První pololetí Datum konání Umístění Soutěře, olympiády Soutěž Jména (kolo) Olympiáda v ČJ školní LAŠTŮVKOVÁ Kateřina(9.B) ŽII,KAM SÝKOROVÁ Zuzana(9.A),KOZEL Logická olympiáda-1.st. krajské Martin(8.A) POTŮČEK Martin(5.A) DVD Dějepisná olympiáda školní KOZEL Martin (8.A) SKM 2. LUDVÍK Ladislav (9.B) 3. QUI Bui Lukáš(9.A) POTŮČEK Martin(5.A) ŠNL.DVD 2. ŠLÉGELOVÁ Eliška(4.A) Sudoku 3.-5.ročník školní 3. SUCHOMELOVÁ Kateřina (5.A) Sudoku 6.-7.ročník školní SVOBODOVÁ Lenka (6.A) SVK,FIL,DVD 2. PETRÁSEK Tomáš (7.B) 3. BUDVESELOVÁ Kateřina (6.A) Sudoku 8.-9.ročník školní JIŘIČKOVÁ Tereza (9.A) 13

14 SVK,FIL,DVD 2. JIRÁTKO Jakub (8.A) 3. CHARAMZOVÁ Lenka (9.B) Sudoku 6.-7.ročník okresní ZELENKA Pavel(7.B) DVD,SVK,FIL 7. SVOBODOVÁ Lenka (6.A) Sudoku 8.-9.ročník okresní JIŘIČKOVÁ Tereza (9.A) SVK,FIL,DVD 4. JIRÁTKO Jakub (8.A) 6. CHARAMZOVÁ Lenka (9.B) Mladý Demosthenes- 1.kat.-6.- KOTLÁROVÁ Nikola(6.C) školní 7.ročník SKM,KRP,RYM,SVL 2. LECKOVÁ Barbora(6.B) 3. TŘÍSKOVÁ Sára(6.B) 1. Mladý Demosthenes- 2.kat ročník školní PODROUŽKOVÁ Karolína(8.B) 2. REJMAN Jiří(9.B) 3. KOZEL Martin (8.A) Sběrová soutěž - jednotlivci školní ŠUSTEK(3.A) 2. PLEINERT(3.a) 3. MAREK Dominik(7.B) 1. Sběrová soutěž - třídy školní 1.A JAE 2. 1.C ONL 3. 2.C VRL Vv - Zima čaruje- 2. kat.-6.- okresní RŮŽIČKOVÁ Tereza(7.B) 7.ročník 30.ledna 1. Mladý Demosthenes- 1.kat ročník 30.ledna 2. září-leden Mladý Demosthenes- 2.kat ročník krajské krajské KRP KOTLÁROVÁ Nikola(6.C) SKM PODROUŽKOVÁ Karolína(8.B) SKM Čtení pomáhá s charit. celostátní bonusem á 50Kč SKM 1. na 15.ZŠ LAZNOVOVÁ Kristýna-4.B- 95oKč 2. BIENEBERGOVÁ Barbora- 5.A-75o Kč ŽILKA David,IŠTOKOVÁ Nikola-8.B FERKL Tomáš-5.C- 23.ledna 2. Matematická olympiáda pro 5. ročník 1. Astronomická olympiáda pro 7.r. okresní školní,charamzová Lenka-9.A LET Dominik (5.B) BUBÁKOVÁ Kateřina (7.A) JAI 2. ZELENKA Pavel(7.B) 3. ČEKELOVÁ Tereza(7.A) 14

15 1. Astronomická olympiáda pro UHEROVÁ Daniela(8.A) školní 8.r. JAI 2. SMITKA KRYŠTOF(8.A) 3. KOZEL Martin(8.A) 28.I 29 Dějepisná olympiáda pro ročník okresní KOZEL Martin(8.A) KAM Pythagoriáda 5.ročník školní POTŮČEK Martin(5.A) DVD,ŠNL 2. LET Ondřej(5.B) 3 SÝKOROVÁ Barbora(5.B) 1. Pythagoriáda 6.ročník školní SIRKOVÁ Julie(6.B) DVD 2. VÁVROVÁ Pavla(6.B) 3 SEIFERT Alexandr(6.A) 1. Pythagoriáda 7.ročník školní PETRÁSEK Tomáš (7.B) FIL 2. MAREK Dominik(7.B) 3 ZELENKA Pavel(7.B) 1. Pythagoriáda 8.ročník školní LEPIČ Martin(8.A) SVK 2. JIRÁTKO Jakub (8.A) 3 ŽILKA David(8.B) Olympiáda v ČJ okresní Okresní soutěž v AJ-kategorie 8.-9.r okresní Přírodovědná soutěž dvojic okresní Chemické látky v nás a kolem nás SÝKOROVÁ Zuzana(9.A) ŽII REJMAN Jiří(9.B) HYV LESNIAK Tomáš,BUI Lukáš (9.A) PAI Recitační soutěž školní NEA,KRR,ŽII,KAM 1. 1.kategorie,2.-3.ročník NOVOTNÁ Jakub(3.A) 2. KOTLÁROVÁ Marie(2.A) kategorie,4.-5.ročník ŠRÁMEK Jakub(5.B),HOFMANOVÁ Blanka(5.A) 1. 3.kategorie,6.-7.ročník LECKOVÁ Barbora(6.B) 2. KOTLÁROVÁ Nikola(6.C) LEDEN/ÚNOR 2. Vv-Vodníci a víly okresní BERKYOVÁ Irena(3.B) NEA 1. 4.kategorie,8.-9.ročník REJMAN Jiří(9.B) 2. UHEROVÁ Daniela(8.A) Zeměpisná olympiáda,6.r. okresní VÁVROVÁ Pavla(6.B) VŠV 10 SVOBODOVÁ Lenka(6.A) 6. Zeměpisná olympiáda,7.r. okresní MAREK Dominik(7.B) FIL 3. Zeměpisná olympiáda,8.-9.r. okresní SMITKA KRYŠTOF(8.A) RYMi 15

16 Krajská soutěž z AJ-kategorie 8.-9.r. krajské REJMAN JIŘÍ(9.B) HYV čestné Recitační soutěž- 1. kategorie okresní NOVOTÝ Jakub(3.A) uznání Recitační soutěž- 1. kategorie okresní KOTLÁROVÁ Marie(2.A) Matematická soutěž KLOKAN mezinárodní 1. Cvrček-2.-3.ročník mezinárodní KRASKO Lukáš-3.A ŠTORCH Petr,KOKENY David-3.A 1. Klokánek-4.-5.ročník mezinárodní LET Ondřej-5.B 2. POTŮČEK Martin-5.A 3. HOFMANOVÁ Blanka-5.A 1. Benjamín-6.-7.ročník mezinárodní PETRÁSEK Tomáš-7.B 2. MAREK Dominik-7.B 3. ŽIŽKOVÁ Karolína -7.B 1. Kadet mezinárodní PEŠTOVÁ Nikola-9.A 2. FABIÁNOVÁ Silvie-8.A 3. HOUŠKA Martin-8.A Matematická olympiáda,8.- okresní JIRÁTKO Jakub (8.A) 9.ročník RECYKLOHRANÍ - EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ, RECYKLOHRANÍ - EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ, projekt Krušné hory-domov můj- 1.stupeň 1. Krušné hory-domov můj- 1.stupeň ocenění Etwinning - certifikát kvality pro 4.A a 4.B Geometry in our city and in the neighborhood Etwinning - certifikát kvality pro 7.A a 7.B After school time Logik pro integrované žáky,6.- 7.ročník SVL školní 7.A JAI školní 8.B JAI oblastní 4.A,5.A,5C JAM,MAJ,ŠNL 5.C školní ŠNL celostátní DVD celostátní školní DOE BLAŽO František(7.A) DVD 2. BUBÁKOVÁ Eva (7.A) 3. KOSCELNÍKOVÁ Marie(6.B) 1. Logik pro integrované žáky,8.- ROHÁČOVÁ Markéta(8.A) školní 9.ročník SVL 2. RYBÁŘ Jan(8.C) 3. FIRMAN Petr(9.B),LUDVÍK Ladislav(9.B) březen/duben 1. Vv soutěž vyhlášená GVU v Mostě okresní MÁDLOVÁ Barbora(9.A) KRP 2..hmyz pod mikroskopem CHARAMZOVÁ Lenka (9.B) 3. SMITKA Kryštof (8.A) 16

17 Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní SLÁDKOVÁ Karolína,BAKUSOVÁ Lenka,KURCIN Matěj TRUNSCHKA Jakub Dachová květen pamětní grafická soutěž PČR o list protidrogový plakát okresní MIKULOVÁ Tereza (7-A) Správným směrem při tvorbě ROHÁČOVÁ Markéta(8.A) mapy rizik. míst Národní cena v etwiningu celostátní p.u.dvořák David Geometry in our city and in the neighborhood ocenění etwinning Quality Label pro 4.A,B celostátní DVD,ŠNL Mladý záchranář oblastní PAI soutěž Vv- Jít bezpečně cestou celoškolní KRP ročník- Bezpečné cestičky Dobešová Monika 2.B 2. KOČINOVÁ Karolína 1.B ročník-v zdravém těle HÚSERKOVÁ Michaela 6.B 2. TŘEŠňÁKOVÁ Karolína 5.C ročník - Závislost je blbost SÝKOROVÁ Zuzana 9.A 2. JIŘIČKOVÁ Tereza,BRZONOVÁ Bára(9.A) Mladý záchranář - 7.ročník oblastní Hauschuldová,Zelenka,Marek- 7.B,Kočinová-7.A PAI celoroční soutěž Čtení pomáhá 1.-9.ročník celostátní SKM 1..na naší škole 2500Kč BIENEBERGOVÁ Barbora 5.A 2..na naší škole 600Kč KRAUSOVÁ Josefína 2.B 3..na naší škole 450Kč SKRAMUŠSKÁ Petra 2.B,CHARAMZOVÁ Michaela 5.A Datum Umístění Sportovní disciplína Soutěž Hoši Dívky Smíšené konání (kolo) Přespolní běh okresní Stolní tenis okresní Stolní tenis okresní Florbal st. okresní Florbal st. okresní Florbal ml. okresní Florbal ml. okresní Přehazovaná ml. okresní 18 17

18 Plavecké štafety okresní Šplh okresní Basketbal okresní Basketbal okresní Gymnastický trojboj okresní Gymnastický trojboj okresní Vybíjená ml. okresní Volejbal okresní Volejbal okresní Malá kopaná okresní Atlet. čtyřboj - soutěž pro déšť okresní 20 zrušena Memoriál M.Břacha - štaf.závody okresní Kinderiáda - atletika 2.-5.tř. krajská 5 5 soutěže ZŠ - AŠŠK soutěže mimo soutěž ZŠ Kinderiáda - z uvedených soutěží jsme se zúčastnili všech vypsaných soutěží (atlet.čtyřboj byl nakonec zrušen). V celkovém hodnocení jsme skončili na 8. místě z celkových 27 účastníků. - celkem vypsáno 5 akcí, z nichž jsme se zúčastnili dvou. Neúčast na zbylých třech akcích byla dána nevhodností termínu. (MC Donaldkopaná, atletický trojboj, maratonská štafeta). - krajská postupová soutěž. Asi náš největší úspěch. Od postupu na celostátní finále nás dělila jen tři místa. I tak celkové 6.místo z 29 účastníků je úspěch. Mimo uvedené se naše ZŠ zapojila do soutěže v miniházené dívek a do soutěže ve florbalu ml.žákyň. Jako součást sportovního života školy je nutné započítat i sportovní den , dále Vánoční běh školou a turistické vycházky tříd ( celkem 32 vycházek - viz přiložená tabulka) Zdravý životní styl třetí hodina TV vycházky ročník Školní rok 2012/2013 Datum 1.ročník (I.A, B, C) 2.ročník (II.A, B,C) 3.ročník (III.A, B) 4.ročník (IV.A, B, C) Benedikt Benedikt Benedikt Benedikt Hipodrom Hipodrom Hipodrom 18

19 Hipodrom Jezero Most Jezero Most Jezero Most Jezero Most Hněvín Hněvín Hněvín vánoční prázdniny vánoční prázdniny Hněvín Meziboří Meziboří Meziboří Lyžařský kurz Meziboří Ressl Ressl Ressl Jarní prázdniny Ressl Den naruby Jezeří Jezeří Jezeří Jezeří Státní svátek Státní svátek vodní nádrž Janov vodní nádrž Janov vodní nádrž Janov vodní nádrž Janov rezerva rezerva rezerva rezerva BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC Liga škol - družstva 19

20 Liga škol školní kolo prosince ZŠ Most 69 účastníků Liga škol městské kolo 23.listopadu ZŠ Most Žáků 15.ZŠ Most: 9 Umístění družstev 15.ZŠ Most: 3., 4. Liga škol krajské kolo 6.prosince 2012 ZŠ Meziboří Žáků 15.ZŠ Most: 9 Umístění družstev 15.ZŠ Most: 3., 6. Liga škol národní semifinále 2.března 2013 ZŠ U Roháčových kasáren Praha Žáků 15.ZŠ Most: 3 Umístění družstva 15.ZŠ Most: 4. Liga škol celostátní finále 23.března ZŠ Most Žáků 15.ZŠ Most: 5 Umístění družstva 15.ZŠ Most: 4. Další výsledky žáků v soutěžích (výběr): Praha mistrovství ČR (mladší žáci) Vojtěch Jandečka 1.místo Český pohár 2012 celkové pořadí (mladší žáci) Vojtěch Jandečka 3.místo Marienberg Český pohár Expres / WTHA Tour Challenger 2. Šimon Jandečka Most - Český pohár Expres / WTHA Tour Challenger 3. Jan Hofmann Most - Český pohár Expres / WTHA Tour Challenger 3. Daniela Uherová Most - Český pohár Expres 1. Šimon Jandečka, 2. Tomáš Syka, 3. Michaela Charamzová Most - Český pohár Expres 3. Vojtěch Jandečka TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST Výsledky žáků v soutěžích (výběr): Český pohár 2012 (celkové pořadí) Karolína Sládková 2.místo (ženy), Martin Laštůvka 3.místo (junioři) Most mistrovství ČR Martin Laštůvka 3.místo Most Liga škol (družstva) Lukáš Doležal, Martin Laštůvka 1.místo 20

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více