ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková.. podpis.. podpis Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Razítko organizace V Jablonci nad Nisou dne

2 Obsah (struktura) 1. Základní údaje o škole Organizace studia (činnosti) Přehled oborů, které školy vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Změny v organizaci studia Střediska volného času: přehled činnosti Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pedagogických pracovníků Přehled pracovníků DM Přehled nepedagogických pracovníků Změny v pedagogickém sboru Mzdové podmínky pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o počtu žáků školy Počty žáků studujících v jednotlivých oborech Údaje o přijímacím řízení Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy Výsledky výchova a vzdělávání Údaje o výsledcích závěrečných a maturitních zkoušek Údaje o výchovných opatřeních Přehled prospěchu žáků Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Uplatnění absolventů Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživ. učení Přehled o poskytování dalšího vzdělávání Doplňující informace Spolupráce se sociálními partnery Úřad práce v Jablonci nad Nisou Hospodářská komora a firmy regionu Další sociální partneři Zapojení do projektů Účast v projektech Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěží Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Doplňková činnost Vlastní prezentace školy, akademie Poradenské služby Zpráva výchovného poradce Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a talentovanými žáky Zajištění speciální péče Vyhodnocení plánu prevence Zpráva metodika prevence Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů (šikana, drog. probl., záškoláctví, hráčství) Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2010/ Spolupráce se školskou radou, rodiči, odborovými organizacemi, jinými školami Systém managementu kvality (ISO, EFGQM, CAF, )

3 12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací nabídky) Vzdělávací, výchovné záměry Investiční záměry Vývojové trendy Údaje o výsledcích kontrol Inspekční zprávy, protokoly a zápisy správních orgánů Základní údaje o hospodaření školy

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 příspěvková organizace Sídlo školy: Belgická Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor školy: Střední odborná škola IZO: Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1, Ředitelka školy: Školská rada: Dálkový přístup: Ing. Vlasta Fischerová Stará osada Jablonec nad Nisou 5 Mgr. Miroslav Krajina, Mgr. Markéta Nešporová Mgr. Vlasta Nykrínová, Milan Hoření Miloslava Titlbachová, Lukáš Mužíček Datum zařazení do rejstříku: Celková kapacita školy: 840 žáků 4

5 2. Organizace studia (činnosti) 2.1. Přehled oborů, které školy vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Kód Název Délka Druh vzdělávání Forma Poznámka vzdělání M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní M/003 Mechatronika Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní dobíhající M/01 Strojírenství (Mechatronika) Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní L/001 Mechanik seřizovač Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní dobíhající L/01 Mechanik seřizovač Čtyři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Strojní mechanik Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Nástrojař Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/001 Obráběč kovů Tři roky Střední s výuč. listem Denní dobíhající H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Tři roky Střední s výuč. listem Denní L/001 Mechanik elektronik Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní dobíhající H/02 Elektrikář silnoproud Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/001 Instalatér Tři roky Střední s výuč. listem Denní dobíhající H/01 Instalatér Tři roky Střední s výuč. listem Denní dobíhající H/01 Zedník Tři roky Střední s výuč. listem Denní dobíhající L/51 Podnikání Dva roky Nástavbové studium Denní dobíhající L/524 Podnikání Tři roky Nástavbové studium Dálková dobíhající L/51 Podnikání Tři roky Nástavbové studium Dálková dobíhající 2.2. Změny v organizaci studia V organizaci studia nebyly ve školním roce uskutečněny žádné podstatné změny. Vzhledem k potřebnosti udržení kvality odborného vzdělávání si škola i přes nedostatek zdrojů v oblasti přímého financování udržuje potřebné dělení žáků do dvou až tří skupin v rámci třídy. Jedná se o předmět Učební praxe, Kontrola a měření, Nekonvenční technologie, Aplikace CAD systémů, CNC programování, Informační a komunikační technologie a Cizí jazyky. Od září školního roku 2011/2012 došlo k plánovanému sjednocení denního zahájení výuky od 8:00 hodin pro všechny vyučované obory. Změna se týkala převážně oborů končících výučním listem. Studijní podmínky byly tímto sjednoceny s obory zakončenými maturitní zkouškou Střediska volného času: přehled činnosti V rámci organizace volného času žáků nabízí škola žákům následující činnosti: Fotokroužek Pod vedením odborného učitele a amatérského fotografa Ing. Karla Gratiase probíhali pravidelné schůzky žáků, zajímajících se o fotografování. Společně fotili portréty, krajiny a jiné zajímavé objekty. Výsledky své práce prezentovali na nástěnkách umístěných na chodbách školy a na školním serveru. 5

6 Kroužek tělesné výchovy V rámci této aktivity se žáci scházeli jedenkrát týdně ve školní tělocvičně, kde hráli nohejbal, fotbal nebo florbal. Účast byla dobrovolná, počet žáků a jejich složení se měnilo dle zájmu. Airsoft team Kroužek airsoftu teamu vedl Bc. Antonín Raulím. Tým se scházel nepravidelně dle možností učitele. PC kroužek PC kroužek je otevírán každoročně dle zájmu o konkrétní činnosti. Ve školním roce 2011/2012 proběhl pouze dvakrát za čtvrtletí a to ke zpracování grafických návrhů novoročenek, pozvánek a vstupenek na stužkovací večírky a maturitní plesy. CAD kroužek CAD kroužek je organizován na základě potřebnosti zpracovávání konstrukčních prací zadaných v předmětech Stavba a provoz strojů a Strojírenská technologie. Během celého školního roku mohli žáci využívat učebnu výpočetní techniky ve 3. patře každý všední den kromě pátku od 15:00 do 17:00 hodin. V dohledu nad žáky se střídali Bc. Lea Hušková, Ing. Jana Zouharová a Ing. Karel Dubský. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1. Přehled pedagogických pracovníků Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0,00 6,00 5,28 19,37 6,21 36,86 z toho ženy 0,00 3,00 3,28 3,00 0,15 9,43 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 6

7 Koordinátor informačních a komunikačních technologií Ing. Augustin Bernard absolvoval studium v červnu V září 2011 zahájil studium koordinátor školních vzdělávacích programů Mgr. Petr Froněk. Studium dokončil v říjnu Mgr. Vlasta Nykrínová je přihlášena ke studiu metodiky prevence od následujícího školního roku. Pedagogické vzdělání si doplňuje 7 odborných pedagogů Přehled pracovníků DM Škola vlastní DM neprovozuje. Ubytování žákům školy nabízí škola v DM Smetanova 4265/66, Jablonec nad Nisou. Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 0,00 0,00 0,00 0, Přehled nepedagogických pracovníků Provoz školy zajišťuje celkem 9 (8,80 přepočtených) nepedagogických pracovníků na pozicích: ekonomka správce majetku mzdová a personální údržbář personalistka žáků, sekretářka elektroúdržbář správce PC sítě uklízečky 3.4. Změny v pedagogickém sboru Vzhledem k výraznému poklesu počtu žáků končících základní vzdělání a snižujícímu se zájmu o studium technických oborů poklesl počet tříd na škole z 25 na pouhých 18 tříd. Celkový počet žáků školy poklesl z 585 na 481 a poklesl limit zaměstnanců. Pro školní rok 2011/2012 bylo nutné k (s platností od ) vypracovat a realizovat zásadní organizační změnu. Pracovní poměr pro nadbytečnost byl ukončen u 8 pedagogů a 2 zaměstnanců provozních. Práce končících provozních zaměstnanců byly rozděleny mezi zbylé provozní zaměstnance. Ukončování proběhlo dle následujících kritérií: 1. potřeba specializací a aprobací pro zajištění kvalitní výuky ve školním roce 2011/2012, 2. kvalita práce, všestrannost, 3. sociální hledisko (důchodci), 4. ostatní. Kvalita výuky byla zajištěna a všechny hodiny byly odučeny v souladu se školními vzdělávacími programy. Žádný nový absolvent nebyl zaměstnán. V červnu 2012 odešli další 3 pedagogové a na školní rok 2012/2013 nebyla obnovena smlouva s jedním důchodcem. Pracovní poměr byl ukončen u dalšího provozního zaměstnance. Počet provozních zaměstnanců je v současnosti na spodní a ještě únosné hranici. Další snižování počtu provozních zaměstnanců není v současných podmínkách možné. 7

8 3.5. Mzdové podmínky pracovníků 2011/2012 Celkový počet pracovníků 41,82 Počet pedagogických pracovníků 36,86 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků 3 326,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků 1 726, Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ing. Augustin Bernard Název studia Koordinátor informačních a komunikačních technologií Organizace TUL Liberec (v rámci DVPP) Zahájení studia duben 2011 Počet semestrů 2 Uzavřených semestrů k 09/ Termín řádného ukončení červen 2012 Finanční příspěvek školy 0 Kč Celkem Studium řádně ukončeno Finanční podíl zaměstnance 0 Kč Celkem Zakončeno Certifikát Mgr. Jana Trnková Název studia Organizace Kurz pro výchovné poradce Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Zahájení studia Září 2010 Počet semestrů 4 Uzavřených semestrů k 09/ Termín řádného ukončení duben 2012 Finanční příspěvek školy 0 Celkem Finanční podíl zaměstnance 0 Celkem Zakončeno Certifikát (v rámci DVPP) Studium řádně ukončeno Mgr. Petr Froněk Název studia Studium pro koordinátory ŠVP 250 Organizace INFRA s.r.o. Kurz je akreditován MŠMT Č. j.: 16594/ Zahájení studia září 2011 Počet semestrů hodin Uzavřených semestrů k 09/ Termín řádného ukončení říjen 2012 Finanční příspěvek školy 8900 Celkem Finanční podíl zaměstnance 0 Celkem Zakončeno Certifikát (v rámci DVPP) 8

9 Bc. Lea Hušková, Ladislav Doucha, Ing. Jan Boček, Štefan Juris, Ing. Kateřina Kittelová, Ing. Miroslav Polák, Ing. Ladislav Bém Název studia Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů Organizace Vysoká škola evropských a regionálních (v rámci DVPP) studií, České Budějovice (v rámci projektu EU) Zahájení studia Počet semestrů 3 Uzavřených semestrů k 09/ Termín řádného ukončení Finanční příspěvek školy 0 Celkem Finanční podíl zaměstnance 0 Celkem Zakončeno Osvědčení Přehled vystudovaných pedagogů k zajištění MZ 2012 (k ) v přepočtených úvazcích zadavatelé hodnotitelé komisař celkem 11,00 7,00 1,00 19,00 Přehled studujících pedagogů k zajištění MZ 2012 v přepočtených úvazcích zadavatelé hodnotitelé komisař celkem 5,00 0,00 1,00 6,00 V rámci krátkodobého vzdělávání se všichni pedagogové školy účastní odborných stáží, seminářů, školení a krátkodobých kurzů dle svých aprobací (specializací), dle aktuální nabídky a vlastního výběru. 4. Údaje o počtu žáků školy 4.1. Počty žáků studujících v jednotlivých oborech Název třídy Obory Počet žáků oboru Počet žáků třídy (dívek) M1A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Strojírenství (Mechatronika) (4) U1A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (2) U1B H/01 Instalatér H/01 Strojní mechanik (0) M2A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Strojírenství (Mechatronika) (2) AUST H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Strojní mechanik (1) H/02 Elektrikář - silnoproud 11 ELZI H/01 Zedník 5 25 (0) H/01 Instalatér 9 9

10 Název třídy Obory Počet žáků oboru Počet žáků třídy (dívek) 3.A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky (0) M/01 Strojírenství (Mechatronika) 17 M3A L/001 Mechanik elektronik (0) L/001 Mechanik seřizovač H/01 Nástrojař 12 AUST H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (1) H/001 Obráběč kovů 5 ELI H/02 Elektrikář - silnoproud H/001 Instalatér (0) 4.A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky (2) 4.B M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky (1) M/003 Mechatronika 10 MEC L/001 Mechanik elektronik 8 22 (1) L/001 Mechanik seřizovač 4 Celkem 351 (14) Název třídy Obor Nástavby Počet žáků oboru Počet žáků třídy (dívek) P L/51 Podnikání denní (11) P L/524 Podnikání denní 6 6 (1) PD L/51 Podnikání dálkové (10) PD L/524 Podnikání dálkové (16) PD L/524 Podnikání dálkové (12) Celkem 130 (50) Celkový počet žáků školy 482 (64) Ve školním roce 2011/2012 studovalo 24 žáků podle individuálního vzdělávacího plánu. Pro většinu žáků platil IVP od září Údaje o přijímacím řízení Údaje o přijímacím řízení počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 126 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 27 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 125 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 27 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 10

11 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 2 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 MŠ a ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 0 Domovy mládeže počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 0 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 8 o změně oboru vzdělání 12 o přerušení vzdělávání 6 o opakování ročníku 46 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 44 o vyloučení podle 31 ŠZ 9 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 28 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem

12 5. Výsledky výchova a vzdělávání 5.1. Údaje o výsledcích závěrečných a maturitních zkoušek Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách počet zkoušky v řádném (jarním) termínu bez opravných zkoušek konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli neprospěli zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v jarním zkušebním období bez zkoušky v podzimním zkušebním období bez opravných zkoušek opravných zkoušek konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli neprospěli konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli neprospěli opravné zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušek konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli neprospěli zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli neprospěli

13 5.2. Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele odbor. výcviku 7 2 pochvala ředitele školy 9 3 jiná ocenění 0 0 napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku 1 1 důtka ředitele školy sníž. známka z chování Přehled prospěchu žáků Prospěchu žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 3 3 prospěl neprospěl nehodnocen Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 1. pololetí 2. pololetí Omluveno Neomluveno celková absence V tabulce jsou uvedena celková čísla za všechny žáky školy. V prvním pololetí vzhledem k 551 žákům, ve druhém k 531 žákům. Absenci tvoří z 80 až 90% žáci učebních oborů Uplatnění absolventů Uplatnění absolventů 2010/2011 nástavbové studium 6 vysokoškolské studium 21 13

14 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživ. učení 6.1. Přehled o poskytování dalšího vzdělávání Přehled programů dalšího vzdělávání 2011/2012 NETÝKÁ SE KURZŮ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY V RÁMCI SVÉHO VZDĚLVÁVÁNÍ, POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BY JE REALIZOVALA SAMA ŠKOLA PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE! název programu směr (výběr z nabídky) druh (výběr z nabídky) akreditace rozsah forma způsob počet počet studia ukončení účastníků absolventů Elektrikář slabo-silnoproud 6-umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 120 denní certifikát 3 3 Obsluha NC a CNC 6-umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 150 denní certifikát 5 5 Základy strojírenských prací 6-umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 300 denní certifikát 5 5 Základy podnikání 1-směr ekonomický A-rekvalifikační kurz ne 150 denní certifikát 5 5 Základy obsluhy PC 7-všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 50 denní certifikát 5 5 Seřizovač vstřikovacích lisů 6-umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 230 denní certifikát Asistent ve státní správě 1-směr ekonomický A-rekvalifikační kurz ne 450 denní certifikát Základy administrativy 1-směr ekonomický A-rekvalifikační kurz ne 400 denní certifikát Základy AJ a NJ 7-všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 170 denní certifikát 6 6 Práce s PC, programování 7-všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 40 denní certifikát 6 6 sociální partneři poznámka Základy strojního programování CNC strojů 6-umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 40 denní certifikát 6 6 Úvod do strojírenství 6-umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 60 denní certifikát 8 8 Základy pneumatiky 6-umělecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 30 denní certifikát 5 5 Základy ovládání PC 7-všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 6 6 Textový editor MS WORD 7-všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 6 6 Internet 7-všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 6 6 MS EXCEL - tabulkový procesor 7-všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 6 6 Digitální fotografie 7-všeobecně vzdělávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát

15 6.2. Doplňující informace Doplňující informace rok 2010 rok 2011 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 5 2 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 7 0 Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání v roce Seznam dílčích kvalifikací pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. datum rozhodnutí o název dílčí kvalifikace autorizaci 15

16 7. Spolupráce se sociálními partnery Škola spolupracuje dlouhodobě s mnoha sociálními partnery v regionu, kteří mají vztah k obsahu vzdělávacího programu, ke zkvalitnění výstupu vzdělávacího procesu a k uplatnění absolventů Úřad práce v Jablonci nad Nisou Úřad práce v Jablonci nad Nisou (ÚP Jbc) spolupracuje se školou dlouhodobě a to převážně v oblasti informací o zaměstnanosti absolventů a potřebách pracovního trhu v regionu. Na základě získaných informací reaguje škola na požadavky zaměstnavatelů v přípravě žáků a nabízí vzdělávací kurzy pro veřejnost. Probíhající ekonomická krize se v zaměstnanosti technicky zaměřených absolventů školy nijak výrazně neprojevila. Počet nezaměstnaných absolventů technických oborů v jabloneckém regionu se drží stále kolem dvou až tří procent. Nejvyšší procento nezaměstnanosti má obor Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik). Přesto patří studium tohoto oboru mezi nejžádanější z nabídky středního vzdělávání s výučním listem. V rámci náboru škola respektovala požadavky trhu práce v regionu a nabídku nedostatkových profesí. Soustředila se především na nabídku učebních oborů jako nástrojař, strojní mechanik (zámečník), obráběč kovů a maturitních oborů strojírenství a mechatronika. Přesto se obor nástrojař ani obráběč kovů nepodařilo, pro naprostý nezájem, otevřít. Zástupci ÚP Jbc se účastní pravidelně dvakrát do roka školou pořádané akce Kulatý stůl. Ve spolupráci s ÚP Jbc realizovala škola několik rekvalifikačních kurzů Hospodářská komora a firmy regionu Hospodářská komora v čele s Ing. Oskarem Mužíčkem spolupracuje se školou velmi úzce. Ing. Mužíček se účastní pravidelně zasedání Kulatého stolu, pomáhá škole posilovat kontakty s regionálními firmami a rozšiřovat spolupráci v oblasti přípravy absolventů pro technické profese. Pravidelně je ředitelka školy zvána na setkání s podnikateli. Spolupráce je v současné době ztížena složitou hospodářskou situací firem. Počet firem, které jsou ochotny umísťovat žáky školy na odborný výcvik nebo praxi, se stále snižuje. Bohužel je to způsobeno i kvalitou žáků. Počet žáků končících základní školu se neustále snižuje, kapacity škol (hlavně gymnázií) zůstávají nezměněny. Na odborné školy tedy zbývá stále menší počet potencionálních uchazečů a jejich kvalita klesá. Přesto škola spolupracovala i nadále s téměř padesáti firmami, které tak pozitivně ovlivňovaly kvalitu praktických dovedností, znalostí a kompetencí žáků a na svých pracovištích garantovaly kvalitní odbornou přípravu. Firmy se podílely také na přípravě a inovaci školních vzdělávacích programů. Škola s firmami konzultovala především profil absolventa a jeho potřebné kompetence. Partnerské firmy se také podílely na soutěžích pořádaných školou. Zástupci některých firem se zúčastnili maturitních a závěrečných zkoušek. Přínosem pro kvalitu výuky byly nejen exkurze žáků, ale především exkurze a pokračující stáže pedagogů, např. Jablonecké nástrojárně a Seco GROUP a. s. Jičín. Negativně se v rámci spolupráce školy a firem projevoval nízký zájem o produktivní práci, kterou by byli žáci schopni splnit. Zakázky pro firmy škola bohužel již druhým rokem nemá. Materiální a finanční pomoc firem škole je na nízké úrovni. Již druhým rokem pomáhá škole (realizace výstav) pouze firma Seco GROUP a. s. Jičín. 16

17 7.3. Další sociální partneři Škola spolupracuje také s dalšími sociálními partnery regionu. Jsou to převážně: Asociace středních průmyslových škol Sdružení učňovských zařízení (SUZ) Cech KOVO Cech instalatérů Sdružení odborných škol ČR provozujících autoškolu Rodiče a zákonní zástupci žáků Veřejnost 17

18 8. Zapojení do projektů 8.1. Účast v projektech Škola je zapojena do několika projektů, které jsou spolufinancovány z Evropských sociálních fondů a rozpočtu ČR. V některých projektech je zapojena na pozici partnera. Dva projekty v OPVK Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT a Zvýšení kvality vzdělávání na SPŠT škola řídí a je jeho příjemcem. Soupis aktivit je uveden v následujícím přehledu. Předložen a zřizovatelem je k podání žádosti doporučen a připravován investiční projekt ROP 4.2 Severovýchod ve výši ,- Kč. Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT ESF OP VK CZ.1.07/1.1.09/ Příjemce ,56 Kč Zvýšení kvality vzdělávání na SPŠT ESF OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Příjemce ,00 Kč UNIV 2 ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč Projekt IQ Industry ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč Projekt Enersol 2011 MŽP Partner 0,- Kč Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (Zavádění standardů kvality) ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj 1 x interaktivní tabule technických kompetencí na středních školách a ESF OP VK CZ Partner 1 x notebook gymnáziích Libereckého kraje Uvádějí se pouze projekty realizované za podpory některého dotačního titulu, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu, krajského rozpočtu, prostředky nadací a nadačních fondů či další možné dotační zdroje. Jedná se pouze o projekty, v nichž je škola či školské zařízení příjemcem dotace nebo partnerem projektu, neuvádějí se projekty, v nichž je škola či školské zařízení dodavatelem služeb či jiného plnění. Do tohoto výčtu nespadají dary apod. 18

19 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9.1. Výsledky soutěží SPORTOVNÍ AKTIVITY a SOUTĚŽE /AŠSK / ve školním roce Seznamovací kurz Sedmihorky Corny atletika pohár Družstev AŠSK schůzka tělocvikářů Přespolní běh Srnčí důl účast 3 žáků Turnaj J. Masopusta v kopané okresní kolo Školení bezpečnosti při TEV, životní styl SŠH v plavání jednotlivců SŠH florbal chlapci Smržovka 1. místo, postup SŠH florbal okresní kolo Smržovka 1. místo Běžecké lyžování / Bedřichov/ kraj. - 2, a 6.místo SŠH v košíkové okresní kolo městská hala - 1. místo, postup SŠH v košíkové krajské kolo městská hala - 3. místo SŠH v odbíjené okresní kolo /Tanvald/ 1.místo Sportovní den školy cyklovýlet, košíková, kopaná - turnaje Okresní přebor středních škol v orientačním běhu účast tří jednotlivců Vytrvalecký závod Jablonecká 6hodinovka 1. místo Jiří Řešátko OUTDOOR cup 1. místo ve dvojicích Hulap, Štěpán Sportovně turistický kurz 3. ročníku Kristýna, Hrádek n.n. DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ ŠKOLY Výsledky našich žáků v soutěžích v odborných dovednostech jaro 2012 Krajské kolo cechu Instalatérů - SŠSS a D Liberec 4. místo Jan Jež 6. místo Jan Trnka Krajské kolo AUTO junior 2012 Vysoké nad Jizerou 1. místo Filip Škoda 10. místo Josef Koudelka VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE PRO ZŠ prosinec 2011 soutěž pro ZŠ Já a počítač, účast 19 žáků březen, duben 2012 možnost využití školních dílen pro žáky ZŠ květen 2012 odpoledne otevřených dílen pro ZŠ 19

20 9.2. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Využíváme v rozšířené míře komponenty PC pro práci v IKT dle inovovaných ŠVP Zavádíme inkluzívní metody do výuky v rámci evaluace oborů podle nových ŠVP - pro všeobecné předměty CJL, MAT, EKO, OBN, DEJ, RET Zařazujeme nové komponenty ŽP především v předmětech s přírodovědným zaměřením - formou vycházek, exkurzí, přednášek výchova k ŽP, estetice, aj. V rámci ŠVP zavádíme pro jednotlivé obory po předmětech využívání interaktivní tabule pro názorné vyučování a testy Využíváme pro výuku programy vytvořené v rámci projektu Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na středních školách a gymnáziích Libereckého kraje, kde jsme partnery Využíváme informační systém Škola OnLine pro zveřejňování informací o studiu a docházce, zveřejňujeme výukové texty a informace k domácí přípravě Využíváme moderního vybavení učebny tepelného zpracování kovů a slitin, získaného v rámci projektu ROP 4.2 NUTS II spolufinancovaného ESF a rozpočtu ČR (prostřednictvím LK) Využíváme nové strojní a technické vybavení pracovišť ve výuce učební praxe (maturitní obory) a odborného výcviku (učební obory) pro strojní, elektrotechnické a stavební obory, získaného ve dvou projektech v rámci projektu ROP 4.2 NUTS II spolufinancovaného ESF a rozpočtu ČR (prostřednictvím LK) Uplatňujeme výpočetní techniku také ve výuce OV maturitních oborů Mechanik elektronik a Mechanik seřizovač Využíváme překlady odborných textů do cizích jazyků (ANJ a NEJ) při výuce 9.3. Doplňková činnost Vedle své hlavní činnosti škola vyvíjí podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Tuto činnost škola provozuje za účelem komerčního využití odborného pracovního potenciálu, prostor a vybavení. Na jednotlivé činnosti živnostenský úřad vydal živnostenské listy. Škola provozuje vlastní Autoškolu, která připravuje k řidičským zkouškám jednak žáky učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel, ale i zájemce z řad ostatních žáků školy a veřejnosti. V rámci realitní činnosti škola pronajímá nevyužité prostory, máme uzavřeno několik smluv na pronájem tělocvičny, jednu odbornou učebnu má celoročně pronajatu Jazyková škola a dvě učebny Vysoká škola evropských a regionálních studií. V současné době však nejsou realizovány žádné zámečnické zakázky ani neprobíhají žádné rekvalifikační kurzy. Doplňková činnost přináší škole zisk, který je možno použít k dalšímu rozvoji školy. 20

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 telefon 483 359 211, e-mail sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Dagmar Chvojková.. podpis Schválil: Ing. Vlasta Fischerová..

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více