Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 název školy: Základní škola 5. května, Dvůr Králové n/l, 28. října 731 sídlo: vedení školy: .: ul. 28. října 731, Dvůr Králové n/l Hana Šturmová identifikátor školy: zřizovatel: školská rada: Město Dvůr Králové n/l Škola je vedena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Škola je zřízena jako právnická osoba. IČO: členové jmenovaní zřizovatelem: paní Zuzana Čermáková, pan Mgr. Petr Vojtěch za pedagogické pracovníky: Mgr. Hana Špůrová, Mgr. Renata Fibigerová za zákonné zástupce žáků: paní Šárka Lukášová a paní Radka Tejkalová Protože v listopadu 2012 odešla paní R. Fibigerová na mateřskou dovolenou a vzdala se svého mandátu, byla v roce 2013 v dodatečných volbách zvolena do školské rady Mgr. Iva Haasová. V čele rady stojí paní Šárka Lukášová předsedkyně. Charakteristika školy Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 218 žáků ve věku 6 15 let. Zřízeno bylo 9 tříd postupného ročníku. Součástí školy je školní družina, do které bylo zapsáno celkem 98 dětí z I. stupně. Školní družina měla 4 oddělení. Ke škole patří také školní jídelna výdejna, která v tomto školním roce vydávala obědy 205 dětem. Počet žáků se již třetím rokem zvyšuje, naplněné jsou zejména třídy I. stupně. Kapacita školní družiny, je již několikátý rok zcela naplněna. Výuka probíhala ve dvou budovách: a) pavilonu (zde jsou umístěny třídy ročníku, odborné učebny, tělocvična) b) čp (zde jsou všechna oddělení školní družiny a školní dílna) Ve škole byl k žák tělesně postižený, 1 žák - autista a 16 žáků se specifickými poruchami učení. Z těchto 16 dětí mělo 5 žáků přiznaný normativ (4 kvůli vývojovým poruchám učení, 1 kvůli vývojovým poruchám chování). S těmito integrovanými žáky pracovaly 2 dyslektické asistentky, 1 žákovi pomáhala pedagogická asistentka. V průběhu školní roku se počet žáků se specifickými poruchami učení měnil. V lednu 2013 se jednalo celkem o 21 dětí (z toho 1 žák tělesně postižený, 1 autista, 6 žáků, kteří měli přiznaný normativ), v červnu 2013 se počet dětí s SPU zvýšil na 25 (z toho 1 žák tělesně postižený, 1 autista a 6 žáků, kterým byl přiznán normativ). Žáci s přiznaným normativem měli vypracovaný individuální vzdělávací plán a podle pokynů pedagogicko psychologické poradny byli doučováni. Kromě jednoho žáka chodili na reedukaci pravidelně a postupně dosahovali lepších výkonů. Problémy však byly s jedním žákem. Na reedukaci chodil pouze nárazově, nepomohlo ani jednání s rodiči. Tento žák nakonec musel opakovat ročník. 1

2 Učební plány V ročníku se učilo podle ŠVP vypracovaného podle RVP ZV. Ve svém ŠVP si škola stanovila tyto priority: - poskytnout žákům kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti - vytvořit pro žáky ve škole klidné a bezpečné prostředí - klást důraz na dobrou spolupráci s rodiči žáků - vytvářet takové pracovní prostředí, které je založené na vzájemné úctě a toleranci zaměstnanců Na školní rok byl vypracováván plán práce, který byl projednán a schválen na úvodní pedagogické radě. V tomto plánu byly stanoveny jednotlivé úkoly týkající se vzdělávacího procesu, aktivit pro volný čas, materiálního vybavení a personálního řízení. Tento plán byl na konci školního roku vyhodnocen., jednotlivé body byly plněny. Jako povinně volitelné předměty byly zavedeny: - v 7. ročníku Konverzace v anglickém jazyce, Základy německého jazyka, Seminář z informatiky - v 8. ročníku Konverzace v cizím jazyce, Základy anglického jazyka, Základy německého jazyka, Seminář z informatiky - v 9. ročníku Základy anglického jazyka, Základy německého jazyka, Cvičení z matematiky V rámci výuky proběhl pro žáky 2. a 3. ročníku plavecký výcvik. Zúčastnilo se ho celkem 52 dětí. V systému poradenských služeb ve škole pracoval výchovný poradce a metodik školní prevence. Po celý školní rok fungovala ve škole školní knihovna. Služby knihovny využívali žáci zejména o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se formou dotazníku zjišťovala v listopadu v 6. ročníku atmosféra ve třídě. Žáci 8. třídy se zúčastnili výchovného pořadu Pavla Nováka na téma závislosti. V prosince 2012 se ve škole řešil případ, kdy několik žáků 7. až 9. ročníku užívalo po vyučování mimo areál školy návykové látky. S přestupkem byli seznámeni rodiče provinilců a případ byl předán k dalšímu šetření Policii ČR. V průběhu školního roku také několikrát zasedala výchovná komise, která řešila závažnější kázeňské nebo prospěchové problémy žáků (jednalo se o žáky 8. třídy a jednoho žáka 2. třídy). Protože v 8. třídě se zhoršilo celkové klima a žáci mezi sebou nedokázali bezproblémově komunikovat, byla na závěr školního roku do této třídy pozvána psycholožka PPP Trutnov. Uskutečnila se 2 setkání, další setkání budou následovat v příštím školním roce. Pracovníci školy Na škole bylo zaměstnáno 19 pedagogických pracovníků, z toho 14 učitelů, 4 vychovatelky školní družiny a 1 pedagogický asistent. Celkový úvazek pedagogických pracovníků: učitelů 13,67 vychovatelek 2,93 pedag. asistent 0,7 13 pracovníků je absolventy PF, 3 SPgŠ (vychovatelky), 1 vychovatelka a 1 pedagogická asistentka mají gymnázium + doplňkové studium vychovatelství, 1 pracovník nemá pedagogické vzdělání (absolvoval SPŠT + 4 semestry jazykové školy + program PHARE kurs němčiny). Kvalifikovanost učitelů je 90,1 %, vychovatelů 100 %. Kvalifikovaně se na I. stupni odučilo 96,9 % hodin, na II. stupni 82,8 % hodin. Pedagogický sbor je již řadu let stabilní a kvalifikovanost vyučujících vysoká. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2

3 Odborná kvalifikace chybí u jednoho pedagoga, ale vzhledem k věku tohoto pracovníka není studium požadováno. Jedna vychovatelka zakončila v létě leté magisterské studium a získala vysokoškolské vzdělání v programu učitelství pro 1. stupeň základní školy. - studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů V druhém pololetí školního roku zahájil toto studium 1 pedag. pracovník - studium pro prohlubování odborné kvalifikace Všichni učitelé byli proškoleni, jak dělat digitální výukové materiály, 3 zaměstnanci se zúčastnili dalších tří akcí. Za toto školení zaplatila škola Kč. Údaje o žácích V I. pololetí ze 128 žáků I. stupně prospělo s vyznamenáním 94 dětí, 33 prospělo, 1 žák neprospěl. Z 89 žáků II. stupně 16 žáků prospělo s vyznamenáním, 71 prospělo, 2 žáci neprospěli. V II. pololetí ze 128 žáků I. stupně prospělo s vyznamenáním 81 dětí, 46 prospělo, 1 žák neprospěl a opakuje ročník. Z 88 žáků II. stupně prospělo s vyznamenáním 19, 68 prospělo, 1 žák neprospěl. Neprospívající žák vykonal opravnou zkoušku a postoupil do vyššího ročníku. % žáků s 2. stupněm chování: v I. pololetí 3,22 v II. pololetí 2,31 % žáků s 3. stupněm chování: v I. pololetí 0,46 v II. pololetí 0,92 Počet žáků uvolněných z výuky některého předmětu: 3 žáci z tělesné výchovy po celý školní rok 1 žák z pracovní výchovy po celý školní rok. Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se uskutečnil ve dnech K zápisu přišlo celkem 33 dětí. Přijato jich bylo 29, 4 dětem byl povolen odklad školní docházky. Do prvního ročníku nastoupilo 26 dětí (v průběhu prázdnin se 3 děti odstěhovaly). Docházku na základní škole ukončilo v tomto školním roce celkem 17 žáků 9. ročníku (1 žák byl přijat na SOU, 14 na SOŠ a 2 žáci na gymnázium). 2 žáci ze 7. ročníku odešli na víceleté gymnázium. Školní družina Kromě 98 dětí s pravidelnou docházkou navštěvovalo školní družinu ještě 11 dětí nepravidelně (většinou v družině trávily čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním). V pravidelné činnosti se vychovatelky snažily být co nejčastěji s dětmi venku. Ke sportovní a rekreační činnosti využívaly školní hřiště, prolézačky, chodily na dětské hřiště v Sylvárově, pořádaly vycházky zaměřené na poznávání blízkého okolí. V pracovních a výtvarných činnostech vyráběly děti pod vedením svých vychovatelek drobné výrobky z papíru, textilu, vlny a keramiky. Školní družina se také podílela na výrobě dárků do tomboly školního plesu a drobných dárků pro budoucí prvňáky. Ve společensko vědní činnosti organizovaly vychovatelky vědomostní soutěže, luštily s dětmi křížovky, hádanky a hrály s dětmi didaktické hry. V rámci školní družiny fungovalo 5 kroužků, které pravidelně navštěvovalo 90 dětí. Největší zájem byl o kroužek keramiky. Vychovatelky zorganizovaly také 14 příležitostných akcí, kterých se zúčastnilo 304 dětí. Mezi největší akce patřila 3 zábavná odpoledne: Pyžamový bál, Čert a Mikuláš ve škole, Karneval. Pro děti z mateřské školky uspořádala školní družina v tělocvičně akci s názvem Čertovské sportování. Školní družina také organizovala keramiku pro rodiče a děti a keramiku pro žáky 2. stupně. Zájemci si mohli vyrobit dárky pro své blízké. Akce školní družiny byly prezentovány na webových stránkách školy. Mimoškolní aktivity Kroužky: 1 oddělení hry na hudební nástroj 2 oddělení házené 3

4 2 oddělení florbalu 2 oddělení anglického jazyka 2 oddělení orientálních tanců V říjnu 2012 bylo ve škole otevřeno 8 zájmových kroužků, do kterých se přihlásilo 128 žáků. Od března 2013 pak přibyl ještě kroužek devátý angličtina pro žáky 1. třídy. Nejvíce dětí se přihlásilo do kroužku florbalu, který vedl pan učitel Šifner. Pod jeho vedením se žáci zúčastnili v říjnu 2012 turnaje, kde se starší žáci umístili na 3. místě. Pravidelně a úspěšně pracovaly také dva kroužky házené, které vedla zkušená trenérka paní Pichová. Ve školní lize házené získali žáci školy 2. místo. Děvčata zase měla velký zájem o kroužek orientálních tanců. Malé tanečnice si připravily několik vystoupení, se kterými úspěšně reprezentovaly školu při různých soutěžích, své umění předvedly také na školním plese. Během celého školního roku reprezentovali žáci školu na různých sportovních akcích a soutěžích (Běh naděje, O pohár radnice města Dvůr Králové n/l v lehké atletice, okrskové a okresní kolo Poháru rozhlasu v lehké atletice), zapojili se do výtvarných, uměleckých a vědomostních soutěží (např. FUČ, Vánoční chemický turnaj, Klání malých školáků, Stezka lesního moudra, soutěž poznávání rostlin a živočichů). Žáci navštívili vzdělávací pořady (Tajemný svět Ekvádoru a Galapág), plnili Průkaz cyklisty, zúčastnili se akcí organizovaných městskou knihovnou, městským muzeem a Hankovým domem. Ve škole žáci zhlédli ukázku šermířské skupiny Pernštejni s názvem Renesanční vojenství. Škola pro žáky uspořádala vánoční turnaj ve vybíjené. Pro žáky jednotlivých tříd byly pořádány exkurze (Zahrada Čech, Vánoční dílna, zájezd do vánočních Drážďan), jednodenní a vícedenní výlety, turistické pochody do okolí školy. Žáci se zapojili do sběru kaštanů, pomerančové kůry, léčivých bylin, starého papíru. Škola uspořádala školní ples akce proběhla Protože v úvodu plesu jsou stužkováni žáci 9. třídy, těší se tato akce mezi žáky a rodičovskou veřejností velké oblibě. Pořádání plesu je úspěšné i po stránce ekonomické. Mimoškolní aktivity školy byly prezentovány na webových stránkách školy. Provozní náklady obce Na rok 2012 dostala škola od města dotaci Kč. Dne byl rozpočtovou změnou č. 4 pro rok 2012 rozpočet navýšen o Kč. O toto navýšení žádala škola, protože po schválení rozpočtu na rok 2012 došlo ke změně plateb záloh za plyn a do roku 2012 se tak místo 4 záloh na plyn ve výši Kč promítlo záloh pět. Výdaje v hlavní činnosti činily Kč, výnosy včetně příspěvku od zřizovatele Kč, čistý zisk pak byl 130 Kč. Škola provozovala také doplňkovou činnost. Výdaje v doplňkové činnosti byly Kč, příjmy Kč, čistý zisk Kč. Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2012 byl Kč. Tento výsledek byl Radou města schválen (R/1231/ ) a rozdělen: Kč fond odměn Kč fond rezervní. V roce 2013 hospodaří škola s částkou Kč (příspěvek od zřizovatele). Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Od je škola zapojena v operačním programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy 21, název projektu EU peníze do škol. 4

5 Během dvou let získá škola dotaci v celkové výši Kč. První části dotace ve výši ,60 Kč byla již zaslána na účet školy. Na podzim 2012 byly mezi jednotlivé vyučující rozděleny digitální učební materiály, které se škola zavázala vypracovat, a pedagogičtí pracovníci byli proškoleni, jaké náležitosti mají DUM obsahovat. Od 2. pololetí pak učitelé digitální učební materiály vyrábějí. Škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Formy spolupráce s rodiči Při škole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 5. května Dvůr Králové n/l. Každá třída školy volí každoročně do výboru sdružení svého zástupce. Výbor sdružení se sešel 2x ročně a zval na své schůzky vedení školy a pedagogické pracovníky. Škola zorganizovala 4x ročně pro rodiče třídní schůzky, jejichž hlavní náplní bylo projednávání prospěchu a chování žáků. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patřily individuální konzultace s rodiči žáků a dny otevřených dveří. Mezi menší akce určené rodičům můžeme přiřadit i společnou práci rodičů a dětí v keramické dílně. Při škole také funguje 6členná školská rada. Je složená ze 2 volených zástupců rodičů, 2 volených zástupců pedagogických pracovníků a 2 členů jmenovaných zřizovatelem. Funkční období členů školské rady je tříleté. Přístup k informacím Škola má zřízeny www stránky, na kterých jsou zveřejněny veškeré základní údaje týkající se školy. Na tyto stránky se oznamují také všechny akce, které škola chystá. Webové stránky se pravidelně obměňují. Kromě toho jsou všechny důležité informace týkající se žáků vyvěšovány na nástěnkách umístěných v prostorách školy, informace týkající se výchovných pracovníků na nástěnkách ve sborovně. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách nebo prostřednictvím svých dětí (sdělení ředitelství školy, zápisy v žákovských knížkách). Všechny legislativní změny související s činností školy jako organizace, s pedagogickou činností, s pracovněprávními vztahy atd. jsou průběžně projednávány s výchovnými pracovníky na pravidelných týdenních poradách a jsou součástí vnitřních předpisů školy. Ty jsou k dispozici zaměstnancům ve sborovně, případně jsou v elektronické formě uloženy v počítači, odkud si je mohou výchovní pracovníci stahovat. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Počet podaných žádostí o informace: 1 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 Počet stížností podaných podle 16a): 0 Zprávu vypracovala Hana Šturmová, ředitelka školy 14. října 2013 Výroční zprávu schválila Školská rada dne 21. října

6 Tabulka prospěchu a chování žáků (k ) ročník počet prospělo prospělo neprospělo chování žáků s vyznam. 2. stupeň 3. stupeň Procento žáků se druhým a třetím stupněm z chování: 1. pololetí 2. pololetí školní rok 2012/ stupeň 3,22 2,31 3. stupeň 0,46 0,92 školní rok 2011/ stupeň 1,90 3,36 3. stupeň 0,48 0 Počet neomluvených hodin: 1. pololetí 2. pololetí školní rok 2011/ školní rok 2010/ Kvalifikovanost učitelů v % ve školním roce 2012/2013: 90,1 6

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více