Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, IČO: Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Datum zřízení příspěvkové Organizace VÚ Višňové: Poslední aktualizace v síti: Jméno ředitele školského zařízení: Mgr. Zdenek Vichta Zástupce ředitele: Mgr. Radek Šinko Kontakt na zařízení: tel: fax: web: Historie a současnost Výchovného ústavu ve Višňovém Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově, která byla vystavěna z původní tvrze kolem roku 1600 rodem Zahrádeckých ze Zahrádek. Původní tvrz z 16. století byla přebudována v roce 1796 na zámek. Roku 1831 je znovu modernizován do podoby, kterou má zhruba dodnes. Na višňovském panství se vystřídala celá řada vlastníků: Alexandr Elbogen, Jan Gabriel ze Selb, Jan Pavel z Buolu, hrabě Rudolf Taaffe. Rokem 1836 přechází panství do rukou hraběcího rodu Spieglů, kde zůstává až do konce druhé světové války. Krátkou dobu byl zámek ve správě řádových sester pro účely sociálního zabezpečení starých občanů.

2 Dne 15. srpna 1951 byl v budově zámku zřízen dětský domov pro 105 dětí, které byly přestěhovány z Kuřimi. Chlapci a děvčata navštěvovali místní ZDŠ. V roce 1965 se kapacita dětského domova snížila na 80 dětí. Byla zde také zřízena skupina dojíždějících učňů, kteří zůstávají v péči domova až do svých 18 let. Dnem byla v budově otevřena základní devítiletá škola s dětským domovem. K přejmenování na dětský výchovný ústav dochází v roce Od vzniká výchovný ústav pro mentálně retardované delikventní chlapce ve věku 15 až 19 let. V současné době se užívá názvu Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1. Kapacita ústavu je 48 dětí. Zámek leží v rozsáhlém zámeckém parku o rozloze přes 15 hektarů. Počátkem 20. století byl osázen řadou exotických dřevin, které patří k unikátům na jižní Moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste cedr libanonský, jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný, z listnatých pak javor tatarský, kaštan jedlý, jerlín japonský, dřezovec trojtrnný, svitel latnatý, jilm lysý a nahovětvec kanadský. Do ústavu jsou přijímáni chlapci prostřednictvím diagnostických ústavů na základě soudního rozhodnutí. Jde o chlapce se závažnými poruchami chování. Ve většině se jedná o záškoláctví, útěky a toulky z domova, ale i o trestnou činnost. Někteří jsou experimentátory, jiní mají aktivní zkušenosti s návykovými látkami. Jedná se o děti, které ve velké míře pochází z rodin sociálně slabých, kde výchovné mantinely téměř nebo vůbec neexistovaly. Chlapci mají možnost se ve střední škole při výchovném ústavu vyučit ve dvouletých učebních oborech, v oboru, který si sami zvolili. Ve velké míře psychologických zpráv chlapců se vyskytuje mentální postižení, LMD, ADHD, poruchy učení. Velmi často se tyto jednotlivé diagnostikované prvky kombinují. Chlapci, kteří mají zájem se doučit i v případě, že již přesáhli věkovou hranici dospělosti, byla ukončena ústavní či ochranná výchova, mohou dokončit učební obor na základě smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Ředitel zařízení je oprávněn povolovat dětem za stanovených podmínek, žádosti rodičů a následného souhlasného stanoviska pracovníka OSPOD, pobyt mimo zařízení - dovolenky.

3 Školní zařízení sdružuje: I. Výchovný ústav II. Střední školu III. Školní jídelnu I. Výchovný ústav - charakteristika zařízení Výchovný ústav Višňové pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita zařízení je 48 dětí chlapců. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Výchovný ústav ve Višňovém spadá do sítě Diagnostického ústavu pro mládež v Brně. Na základě souhlasu MŠMT jsou do zařízení umísťováni i chlapci s uloženou ochrannou výchovou. V areálu parku, jehož údržba si v průběhu roku vyžaduje nemalé pracovní úsilí, jsou i polnosti, které jsou obhospodařovány v rámci střední školy při výchovném ústavu, stejně tak i zahradnictví. Neodmyslitelnou součástí hospodářství je i chovatelský dvorek s pestrou škálou hospodářského zvířectva. Na správě tohoto dvorku se podílejí zájmově i děti. K dispozici v areálu je rovněž i bazén, stejně jako sportovní areál. V areálu sportovišť najdeme především víceúčelový kurt, hřiště na nohejbal a volejbal a hřiště s umělým osvětlením na juniorskou kopanou, které je v zimním období při příznivých podmínkách upravováno na ledovou plochu. Nechybí zde atletické doskočiště skoku dalekého, výseč pro vrh koulí, betonové stoly pro stolní tenis. V budově zámku jsou v současné době ubytováni chlapci na ložnicích po čtyřech. Vždy dvě ložnice mají pro sebe samostatnou klubovou místnost s odpovídajícím vybavením (barevné televizory, videopřehrávače, magnetofony, videohry, počítače, společenské hry). Na práci s dětmi se podílí 10 vychovatelů. Každá skupina má přiřazeny dva tzv. skupinové vychovatele, kteří s chlapci organizují výchovnou činnost a sociálně zajišťují danou skupinu. Spolu s nimi se na mimoškolní činnosti podílí i ředitel, etoped a vedoucí vychovatel, 6 asistentů pedagoga. V tomto týmu je i 1 žena. Výchovný ústav obdržel investiční prostředky na rekonstrukci zámecké budovy. Tato započala v březnu 2011 firmou ARCHATT památky Třebíč a dokončena by měla být v prosinci 2011.

4 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti a prac. zařazení: - ředitel ústavu - VŠ spec. pedagog - vedoucí vychovatel zástupce ředitele, VŠ - spec.pedagog - etoped spec. ped. VOŠ - vedoucí učitelka - zástupce ředitele pro školu VŠ spec. ped - učitelé : - 3 učitelé odborných předmětů - 4 učitelé odborného výcviku - vychovatelé: - 1 vedoucí vychovatel - 10 denních vychovatelů z nich 2 studují na VŠ spec. ped., ( 4 bakalářské studium, 2 magisterské studium, ) - 6 asistentů pedagoga THP: - l hospodářka - l účetní - 1 mzdová účetní - l zdravotní sestra 0,7 úvazek - 1 referent státní správy 0,3 úvazek - l sociální pracovnice Provozní pracovníci: - 1švadlena - úvazek 0,9 - l zahradnice 0,65 úvazek - 1 zahradnice 0,5 úvazek - 1pradlena - úvazek 0,5-1uklízečka - 1-1vedoucí stravování - 0,5 úvazek + 0,5 kuchařka - 2 kuchařky úvazek 2-2 údržbáři řidiči 1,9-1 zahradník topič 0,9 úvazku

5 Personální změny ve školním roce 2011/2012: - od Zdenka Pitauerová - kuchařka - od do p. Fukačová - kuchařka - k nástup Jaroslav Debef učitel odborného výcviku - k odchod do starobního důchodu Jiřího Málka asistenta pedagoga - k nástup Martin Koubek denní vychovatel - k odchod Ing. Ludvík Josef - k odchod investičního technika p. Jana Málka - k odchod denního vychovatele Libora Olivy - od do Ondříšek Zdeněk působil jako denní vychovatel - k odchod Martina Koubka - denního vychovatele II. Střední škola Střední škola vyučuje dvouletému učebnímu oboru E/002 Stavební práce a učebnímu oboru E/005 Sadovnické a květinářské práce. Nově byl zařazen do nabídky i tříletý obor E/01 Zednické práce. Studium žáků v těchto oborech umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti, které lze uplatnit nejen v našem regionu. Odborný výcvik je vyučován přímo ve SŠ, a to ve sklenících, na ústavní zahradě, v rozsáhlém zámeckém parku i v celém areálu zařízení, kde se provádí drobné zednické opravy. Ke zdokonalení praktických dovedností v odborném výcviku u učebního oboru stavební práce využíváme spolupráci stavebních firem. Tyto učební obory jsou z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Dále získávají učni znalosti ve dvouletém učebním oboru E/02 Práce ve stravování, jenž nahradil učební obor E/501 Provoz společného stravování, který je dobíhající. K odbornému výcviku je využívána nově vybudovaná cvičná školní kuchyně, která je i moderně zařízení a vybavena. Ze strany chlapců je o tento učební obor značný zájem.

6 Praktická škola je jednoletá, kód C/00l. Do praktické školy jednoleté jsou zařazováni chlapci, kteří do našeho zařízení byli přijati v průběhu školního roku, kteří vzhledem ke svému věku by neměli možnost dokončit dvouletý učební obor anebo ti, kteří by se svými schopnostmi a vědomostmi učební obory nezvládli zdárně dokončit. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami: Číslo oboru: E/005 Sadovnické a květinářské práce schválený MŠMT dne l5. září 2003 č.j / E/002 Stavební práce schválený MŠMT dne 20. listopadu 2003 č.j / dobíhající obor E/501 - Provoz společného stravování schválený MŠMT dne l č.j / dobíhající obor C/001 - Praktická škola jednoletá - schválený MŠMT dne č.j / E/02 Práce ve stravování ŠVP s platností od E/01 Zednické práce - ŠVP s platností od Od l , kdy došlo ke změně v názvu zařízení na Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, učební obory byly zařazeny pod střední školu. Kurz na doplnění základního vzdělání: Ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo, Horní Česká 15 zajišťujeme pro žáky, kteří jsou k nám přemístěni s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než 9 ročníku, dokončení 9. třídy v kurzu na doplnění základního vzdělání. Ve školním roce tento kurz nebyl obsazen. Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí: Ve školním roce 2011/2012 nastoupilo do ústavu 24 dětí. U 1 chlapce bylo uskutečněno přechodné ubytování ze zařízení a v průběhu šk. roku odešlo ze zařízení 34 chlapců. Kapacita ústavu k byla naplněna na 84 %.

7 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: - 2 vychovatelé v současné době studují v magisterském studijním programu a 3 vychovatelé v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - 1 vychovatelka studuje v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - ředitel a zástupce ředitele jsou členy FICE a zúčastnili se jejich seminářů - ředitel a zástupce ředitele jsou zapojeni v projektu TANDEMY pod záštitou IPP Praha - etoped je zařazen v dlouhodobém výcvikovém programu Skupinové formy práce s dětmi a mládeží, současně studuje stud.bakalářský program spec. pedagogika - vedoucí vychovatel je zařazen v 3,5 letém kurzu v rozsahu (500 hodin) Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce - 1 z učitelů zahájil studium v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - 1 učitel se zúčastnil kurzu o stresu a jeho zvládání a kurzu instruktorů školního lyžování - 1 učitel a 1 vychovatel se zúčastnili kurzu o šikaně - 2 asistenti pedagoga se zúčastnili studia pro asistenty pedagoga u SSŠ Brno Údaje o prezentaci školského zařízení na veřejnosti: Největší díl prezentace a spolupráce je rozvíjen ve vztahu k městysi Višňové. Formy spolupráce jsou velmi pestré. V prvé řadě se jedná o zakázky brigádnické činnosti a výpomoci výkopové práce, zametání chodníků, komunikací, výroba dlaždic a pokládka chodníků městyse Višňové, výsadba zeleně kruhového objezdu, údržba zeleně, likvidace černých skládek na území obce, apod. Po dokončení závěrečných zkoušek je předávání výučních listů slavnostně prováděno na úřadu Městyse Višňové starostou, za přítomnosti všech zaměstnanců ústavu a úřadu. V tomto školním roce jsme pořádali divadelní představení za účasti divadelního spolku Želetín (díky spolupráci městyse Višňové, jež zdarma pronajal sál, bylo přístupné i pro občany Višňové a okolí).

8 Spolupráce se odvíjí i s obecním úřadem Trstěnice (vedlejší vesnice), místními organizacemi SDH, ČSZ, TJ Sokol, Moravským rybářským svazem, a dalšími. V rámci školství se vedle spolupráce s ostatními školskými zařízeními našeho typu jedná o ZŠ Višňové, SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Závěrečné zkoušky v učebním oboru Práce ve stravování vykonalo 5 žáků, 1 z nich s vyznamenáním ostatní 4 prospěli. V učebním oboru Stavební práce se závěrečných zkoušek zúčastnili 3 učňi. Jeden z nich neprospěl a k opravné zkoušce se nedostavil. Praktická škola jednoletá Vyučování v praktické škole jednoleté jsme v tomto školním roce neotevírali. II. Hlavní cíle výchovně vzdělávací činnosti Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší podmínky pro realizaci reedukačního a resocializačního programu výchovného ústavu. Stěžejním úkolem je zabezpečit stabilizaci kádru a profesní růst pedagogických pracovníků, zajistit příjemné prostředí v místě VÚ (úprava parku a sportovních hřišť), připravit chlapce pro samotný život ve společnosti. V oblasti výchovy Důležitým prvkem výchovy je pohoda, klid, laskavé a vstřícné chování dětí navzájem a dětí k dospělým. Pedagog pracuje se skupinou, ve které je zařazeno 6 až 8 dětí. Při práci je povinen klást zvýšený důraz na individuální přístup ke každému dítěti, vycházet z jeho zájmů a potřeb. Tzn. při práci se skupinou vychází z potřeb jednotlivých dětí. Na základě prostudování spisového materiálu a osobních pohovorů je každému stanoven individuální program osobního rozvoje dítěte. Na tvorbě tohoto programu se podílí etoped, skupinový vychovatel, vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, ředitel.

9 Při zařazení nového dítěte je třeba věnovat mu zvýšenou pozornost v době jeho adaptace na prostředí zařízení, kolektiv dětí, kolektiv pracovníků ústavu, stejně jako při školním zařazení. Kapacita výchovného ústavu rozděluje děti do šesti výchovných skupin. V loňském roce byl kladen důraz na přípravu dětí pro vstup do života po odchodu z našeho zařízení. Bylo zavedeno samofinancování skupin, které učí chlapce hospodařit, plánovat a zamýšlet se nad možnostmi investování peněz. Součástí je i sociální učení při nákupech potravin, oblečení, výběru zařízení do skupin, výběru kulturního, společenského a sportovního vyžití atd. Výchovným cílem samofinancování je ukázat chlapcům možnosti jak vyjít s finančními prostředky a tím předcházet trestné činnosti krádeží. Součástí sociálního učení je i zapojování chlapců do života v obci. Zapojují se do úklidových prací (zametání komunikací po zimním období), příprava dárků na akce MŠ, různé výpomoci občanům, účast na moštování, atd. V mimoškolní činnosti je kladen důraz na propojení všech oblastí života, vyvážené střídání kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí. V oblasti vzdělávání Významnou roli vzdělávacího procesu hraje motivace, na jedné straně ve vztahu ke vzdělání jako hodnotě, na druhé straně ke konkrétnímu učebnímu oboru. Vzdělávání je podporováno množstvím besed, exkurzemi v továrnách a dílnách, návštěvami výstav, expozic, kulturních a historických památek, měst, účastí na sportovních akcích, které jsou pořádány ostatními školskými zařízeními, apod. Důležitá je individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Cílem je podporovat aktivity školy v rámci reedukačního procesu, upevnit základní učivo, osvojit vědomosti požadovaných daným učebním oborem a hlavně umět aplikovat získané vědomosti v praktickém životě. Z toho důvodu jsme zavedli od loňského roku projektové vyučování, které spojuje teorii s praxí. První projekt jsme zařadili do oboru zedníků. Výchovným cílem projektu byla spolupráce výchovného ústavu s Městysem Višňové, který potřeboval nový chodník mezi silnicí a zámeckou zdí, aby byla zvýšena bezpečnost občanů. Vzdělávacím cílem byla znalost vyrobení dlaždic a pokládka chodníku. Studenti museli nejprve získat teoretické znalosti o výrobě dlaždic, vše správně propočítat, zajistit a připravit, potom dlažbu vyrobit. Dále získávali teoretické poznatky o pokládání dlažby, na kterou navazovala praxe. Součástí práce bylo i výpočet výdělku.

10 Výhodou byla i okamžitá zpětná vazba od zastupitelů Městyse Višňové, kteří vyjádřili spokojenost s výsledkem práce. Šlo o úspěšné propojení teorie s praxí, kdy v projektu byly integrovány vyučovací předměty: matematika, stavebnictví, technologie, pracovní vyučování, materiály, odborné kreslení. Pro úspěšnost tohoto projektu, bude forma projektového vyučování zařazována i v příštích letech. V souvislosti s projekty je důležitá i individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Program osobního rozvoje dítěte Po přijetí nového dítěte do zařízení je vypracován na základě diagnostických podkladů, hodnotících zpráv předchozích zařízení Program osobního rozvoje dítěte, ve kterém jsou vedle anamnestických údajů dítěte stanoveny počáteční metody a cíle další práce s dítětem. Program každého dítěte je každý měsíc vyhodnocován skupinovým vychovatelem, třídním učitelem. K tomu se dle potřeby vyjadřuje etoped. Na základě těchto vyhodnocení je pak tento program doplňován a regulován dalšími metodami za účelem splnění nově stanovených cílů. Tyto cíle jsou od počátku s dítětem konzultovány a jemu stanoveny tak, aby dítě si bylo vědomo přímé účasti na své reedukaci. Program je zaměřen vedle učení pozitivní činností tráveného volného času i na samostatnost plnění úkolů na prvky sociálního učení jako je orientace ve městě, pošta, nádraží, čtení v jízdním řádu, orientace v dopravě, návštěva institucí, požadavky jednotlivých institucí na občana, vyřízení OP, CP. Dále se pak zaměřuje na sebeobslužné činnosti počínaje prácí v kuchyni při přípravě jídla, stolování, praní a žehlení, užívání různých elektrospotřebičů, vyřizování reklamací, samostatných nákupů, estetickému ladění, dodržování hygienických a sebeobslužných návyků. Výsledným efektem je úspěšný vstup mladého dospělého člověka do společnosti, resocializace do dané society. Volnočasové aktivity a zájmová činnost Volnočasové aktivity jsou plánované mimoškolní činnosti, jejichž nabídka je tvořena širokým spektrem. Na tvorbě plánu těchto aktivit se děti podílí spolu se svými skupinovými pedagogy. Jedná se o to skloubit zájmy dětí s potřebami a požadavky, které odpovídají mládeži této věkové kategorie.

11 Volný čas naše děti mohou trávit odpoledními vycházkami mimo areál zařízení, turistikou, výlety po ČR, návštěvami kina, divadla, výstav, expozicí, muzeí, koupališť a bazénů. V letním období se často využívají ústavní jízdní kola na cykloturistiku. Nejvíce atraktivní činností jsou sportovní aktivity jako je tenis, kopaná, nohejbal, stolní tenis, volejbal, basketbal, kulečník, práce na PC, počítačové hry, keramická dílna, poslech hudby, tanec a hra na hudební nástroje, aj. Na scénu vystupuje i možnost zapojení se sportovně nadaných dětí prostřednictvím místní TJ Sokol. Vychovatelé v odpovídající míře zahrnují do svých programů celodenní turistické výpravy s vařením v přírodě a výlety po naučných stezkách. Součástí týdenních plánů je i nácvik sociálních dovedností formou sociálního učení. V průběhu prázdnin a víkendů jezdí chlapci na pobytové akce, celostátní hry, ZUČ, lyžařské výcviky, školní výlety a poznávací výlety. Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí tak, aby byl co nejlépe vyplněn volný čas dětí a zároveň splněn i motivační prvek dlouhodobé činnosti kroužku směřujícího k určitému cíli, např. příprava na soutěže jak ústavní tak mimoústavní, rozvoj všeobecných nebo speciálních znalostí a dovedností. V průběhu celého roku se pravidelně střídají činnosti zájmové, vzdělávací, pracovní sebeobslužné, sportovní i sportovně rekreační. Zde převažuje plavání cyklistika, vycházka, výlety, v zimě bruslení, lyžování a sáňkování. Ve VÚ Višňové děti mají možnost využít svůj volný čas v těchto kroužcích: turistický, střelecký, rybářský, sportovní, modelářský, výtvarný, hudební, počítačový, ekologický a kroužek vaření. Tyto kroužky naplňují zájmovou činnost dětí. Vedoucími kroužků jsou vychovatelé. Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů Na školní rok je vypracován Minimální preventivní program v oblasti návykových látek ve VÚ Višňové, který vychází z poznatků uplynulých let. S tímto plánem jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Jeho práci koordinuje metodik školní prevence. V průběhu roku uskutečnil protidrogový preventista několika besed s dětmi zaměřené na škodlivost drog na lidský organismus, na šikanování a agresivitu, rasismus, xenofobii a na další patologické jevy. Součástí programu je především nabídka pozitivně laděných pozitivních alternativních činností.

12 Při zjištění náznaků šikany, zneužívání návykových látek jsou tyto případy řešeny standardním postupem, v případě potřeby je věc předána k prošetření PČR. I letos jsme využili vzdělávací videoprogramy při výchově dětí. Doplnili jsme knihovnu o aktuální tituly k problematice šikany a drog. Děti se zúčastnili dlouhodobě prováděného dotazníku. Ve školním roce 2011/2012 byl do preventivního programu zařazen také program v kombinaci muzikoterapie a rozhovorů zaměřených na spolupráci a předcházení vzniku šikany. V souvislosti s tímto programem spolupracoval také náš psycholog, který se zaměřil na sociometrii a ukázal nám, kterým směrem by měly rozhovory vést, aby byla práce s chlapci co nejvíce efektivní. V rámci prevence byla kromě muzikoterapie zařazena do výchovného procesu také arteterapie a ergoterapie. Nedaří se boj s kouřením, u některých dětí marně bojujeme i s některými hygienickými zlozvyky, špatnou péči o svůj zevnějšek apod. Sociální úsek Pracovnice sociálního úseku má specifické místo v systému péče o svěřené děti, neboť svou prací sjednocuje a propojuje celý systém péče o dítě. Jednou z oblastí její pracovní náplně je přímý kontakt s dítětem, jeho zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, ale i komunikace se všemi zainteresovanými subjekty, školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, soudy, policií, atd. Sociální pracovnice plní funkci poradenskou jak pro děti, tak i pro rodiče, zúčastňuje se porad a školení sociálních pracovnic, je přítomna při výsleších dětí ze strany policie, účastní se a komunity dětí v ústavu, připravuje děti na další povolání a vstup do života. Současně zabezpečuje rozsáhlou administrativní agendu (sociální záležitosti dětí, statistické zpracování anamnestických údajů, knihy návštěv, ošetřovného, aj.). Útěkovost V uplynulém školním roce se chlapci výchovného ústavu dopustili 348 útěků. Do útěku jsou zahrnuty přímé útěky z areálu ústavu, z vycházek a pobytů u osob odpovědných za výchovu. V posledních letech se objevuje větší spektrum důvodů útěků. V dřívějších letech ve většině případů utíkaly děti ke svým rodinám.

13 Dnes se většinou domů nevracejí, ale vyhledávají závadové party, kde dochází ke konzumaci měkkých a tvrdých drog, promiskuitě a mnohdy i k trestné činnosti. Shromažďují se v opuštěných bytech nebo na chatách. Objevuje se zde nový prvek útěků za nevázanou zábavou s následným přihlášením se na policii nebo návratem do zařízení často pod vlivem alkoholu, drog. Statistiku útěků rozšiřují i chlapci, kteří jsou do našeho zařízení přemísťováni z důvodu selhání v předchozím zařízení. Další skupina dětí, které utíkají, mají v anamnéze útěky z domova či záškoláctví jako jednu z prioritních problémů. Nejčastější příčiny útěků: reakce na vzniklou situaci neztotožnění se s nařízenou ústavní výchovou, ochrannou výchovou, neodjezd na předpokládanou dovolenku (nezažádali rodiče, nesouhlas OSPODu), spontánní útěk motivovaný touhou po svobodě, útěk za drogou, alkoholem, příchod nového problémového jedince, problém s adaptací, nevrácení se z pobytu u osob odpovědných za výchovu ( dovolené ). Spolupráce Systém spolupráce našeho zařízení je rozvinut do širokého spektra. Část této oblasti byla již zmíněna v článku o prezentaci zařízení, další část v článku o sociálním úseku. Tuto oblast je třeba rozdělit do několika oblastí. Za prvé se jedná o spolupráci v rámci resortu školství. Především se jedná o obdobná školská zařízení, oblast středních učilišť, PPP Znojmo, SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo, a v neposlední řadě pak s višňovskou základkou a mateřskou školou. Druhou oblastí je spolupráce s městskými úřady z pohledu trvalých bydlišť našich dětí. Rovněž sem je třeba zařadit i spolupráci s rodiči. Další oblastí je spolupráce s policií, soudy, PMS, věznicemi, zdravotnickými organizacemi. Širokou oblastí je pak spolupráce se státními a nestátními organizacemi, se kterými spolupracujeme ať při vlastní reedukaci dětí, tak i při jejich resocializaci do společnosti, kdy nám pomáhají s umisťováním dětí života veřejnosti, po zletilosti dítěte. Do této skupiny se řadí i spolupráce s církví v oblasti duchovní pastorace.

14 III. Stravování Stravování zajišťuje školní jídelna při VÚ, kde je poskytována celodenní strava nejen dětem umístěných v zařízení, ale i pracovníkům ústavu dle platné legislativy. Od se mohou ve školní jídelně stravovat i cizí strávníci. Údaje o výsledcích kontrol V době od do byla v zařízení přítomna kontrola z ČSI v Brně. Neshledány žádné závady.

15 Příloha Mimoškolní akce, pobyty, výlety, exkurze apod. ve školním roce 2011/2012 Září 2011 Výlet do Znojma. Návštěva fotbalových utkání Rybolov na dunajovické přehradě Cykloturistika Zahájení činnosti zájmových kroužků Říjen 2011 Brno návštěva kina Fotbalové utkání našich dětí proti pedagogickým pracovníkům Dvoudenní branný závod s turnajem v nohejbalu o pohár ředitele VÚ Višňové. Návštěvy fotbalových utkání Hostěradice- zatopený lom - rybolov Turnaj ve stolním tenise Listopad 2011 Návštěvy kina po skupinách Brno- Olympia Lom Hostěradice - rybolov Aguapark Vyškov návštěva- plavání, sociální učení Trstěnice - vycházka s přírodovědným zaměřením Jevišovice sýpka - hraní bowlingu, upevnění sociálních vztahů Pokračuje činnost zájmových kroužků Prosinec 2011 Diskotéka s děvčaty z VÚ Moravský Krumlov Kuřim městská skolovna závody jednotlivců v lezení na umělé horolezecké stěně Výlet do Brna spojený s návštěvou kina. Vánoční besídka s kulturním programem studentek SZŠ Znojmo.

16 Leden 2012 Blatiny: Lyžařský výcvikový kurz. Návštěva zimního stadionu ve Znojmě Jevišovice - bowling Vytvoření ledového kluziště na hřišti VÚ Utkání v ledním hokeji s chlapci z městyse Višňové Únor 2012 Olešnice na Moravě - lyžování Návštěva kina po skupinách Dřevohostice turnaj ve stolním tenise Březen 2012 Účast na olympiádě výchovných ústavů Kvilda - Šumava Sálová kopaná ve Višňovém Výlety spojené s rybařením Návštěva VÚ Janštejn Duben 2012 Parkový den, spolupráce s MŠ, ZŠ Výlet do Jevišovic bowling Velikonoční výlet do Miroslavi, zhlédnutí skořápkovníku Výstavka prací s velikonoční a jarní tematikou Akce 100 jarních kilometrů turistické výlety Olešnické sportovní hry malá kopaná, florbal Květen 2012 Návštěva letního kina Účast a spoluúčast na akci: Dětský den spolupráce s městysem a SDH Višňové, CSH výchovných ústavu v Hostouni Volejbal s děvčaty s VÚ Moravský Krumlov

17 Červen 2012 Účast a organizace Den dětí ve Višňovém Pracovní spolupráce s městysem Višňové Freeport Hatě nákup letního ošacení Návštěva koupaliště v Trstěnicích Ukončení činnosti zájmových kroužků Kopaná mezi pedagogy a chlapci Návštěva studentek SPgŠ Znojmo Červenec, srpen 2012 Koupaliště Únanov soutěže v plavání Dunajovická přehrada relaxace, koupání, opalování Výlet - Vranov nad Dyjí Brno, Zbýšov - koupaliště Cykloturistika s koupáním v Trstěnicích Mostkovice prázdninový pobyt Praha - návštěva ZOO Jevišovice výlet, bowling Hatě Freeport výlet do nákupního centra Brno OC Olympie návštěva filmového představení Horní Dunajovice - přehrada rybaření, koupání Návštěvy sportovních a kulturních akcí

18 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY: Vzdělávání ve SŠ při VÚ Višňové je založeno na zásadách rovného přístupu každého občana ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Jsou zohledňovány vzdělávací potřeby jednotlivce. Cílem je rozvoj osobnosti žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, posílením mravních hodnot pro osobní a občanský život a získáním odborného vzdělání, které uplatní při integraci do společnosti. Základním cílem je osvojení si strategie učení, tvořivé myšlení žáků a přiměřené řešení problémů, vedení ke schopnosti komunikovat s okolím, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Cíle, které si škola stanovila: Osvojit u žáků návyk pravidelně docházet do školy Při účasti na výuce dbát na individuální možnosti jednotlivých žáků V hodinách všeobecně vzdělávacích předmětů vycházet z dosavadních zkušeností žáků a dát jim dostatečný prostor na vhodnou seberealizaci Při práci s dětmi využívat vhodné motivační činitele Využívat vlastního sebehodnocení žáka Objektivně hodnotit žáky a využívat zpětné vazby Nabídnout žákům co nejpestřejší paletu učebních oborů Personální podmínky vzdělávání: Věkové složení ped. pracovníků - průměrný věk je 46 let. Ve škole je většina pedagogických pracovníků mužů. Ze sedmičlenného kolektivu učitelů jsou 2 ženy. Odborná kvalifikace je u 5 učitelů ukončené VŠ studium spec. pedagogiky, 1 z učitelů v současné době zahájil studium, 1 z učitelů odborného výcviku má ukončené střední vzdělání a dlouhodobou praxi v učebním oboru, který vyučuje, zároveň se připravuje k zahájení studia.

19 Materiálně technické podmínky vzdělávání: Školní budova je umístěna v budově bývalého zámku. Učebny jsou poměrně velké. K odbornému výcviku učebního oboru Práce ve stravování slouží v nedávné době zrekonstruovaná cvičná školní kuchyně. Ve škole je školní dílna, která je průměrně zařízena. Ke vzdělávání a k dalšímu zdokonalování poznatků slouží žákům i pedagogickým pracovníkům školní knihovna. Negativem je, že není v samostatné místnosti, ale je umístěna ve školním kabinetu. Školní kabinet je vybaven školními pomůckami, školními učebnicemi, audiovizuální technikou. Vybavení učeben školním nábytkem je na velice dobré úrovni, po rekonstrukci budovy jsme zakoupili nový nábytek. Vzhledem k tomu, že nám chybí v naší škole tělocvična, využíváme ke sportování hřiště, které se nachází v areálu zámeckého parku v zimě zde vytváříme za příznivých klimatických podmínek ledovou plochu. Rovněž navštěvujeme sportovní halu místní tělovýchovné jednoty. Ve škole je zřízen sportovní sklad, k vybavení žáků ke sportovním aktivitám. Pravidelně pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, účastníme se i různých sportovních olympiád a dalších aktivit v rámci soutěží výchovných ústavů. Odborný výcvik učebního oboru Sadovnické a květinářské práce se uskutečňuje v ústavních sklenících a na rozsáhlých polnostech zámeckého parku. Odborná praxe učebního oboru Stavební práce a Zednické práce probíhá v areálu zámecké budovy i zámeckého parku, kde učni pod vedením učitele OV provádějí drobné zednické opravy, pokládku dlažby, kterou si sami vyrobili. Spolupráce školy a rodičů: Žáci, kteří jsou v naší škole zařazení, zde vykonávají nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou výchovu. Rodiče mají možnost po dohodě s ředitelem školy, své děti kdykoliv navštívit. O chování a prospěchu žáků, i o jeho zařazení do učebního oboru jsou rodiče pravidelně čtvrtletně informováni. Vyjadřují se k možnosti udělení dovolenky z výchovného ústavu. Rodiče jsou zváni i na závěrečné učňovské zkoušky a na slavnostní předávání výučních listů.

20 Spolupráce s obcí: Žáci naší školy pravidelně vypomáhají při brigádnických pracích pro Městys Višňové, rovněž pro občany zajišťují výpomoc (např. skládka uhlí, výpomoc při polních pracích apod.), taktéž se podílejí na zvelebování obce - výroba a pokládka dlažby. Při ukončení studia jsou na úřadu Městyse Višňové slavnostně předávány výuční listy. Prezentace školy na veřejnosti: Brigádnická činnosti pro různé firmy, úřad Městyse Višňové. Vánoční besídka možnost návštěvy občanů z obce. Pořádáme různé výstavky ovoce, zeleniny, vánočních vazeb, věnců k památce zesnulých. V letních měsících je možnost navštívit bazén v zámeckém parku, v zimních měsících možnost bruslení veřejnosti na hřišti. Místní prádelna zajišťuje i praní pro místní podnikatele a organizace. Žáci naší školy přispívají i do časopisu Zámeček. Činnost našeho zařízení byla prezentována v regionálním tisku Rovnost.

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více