Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, IČO: Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Datum zřízení příspěvkové Organizace VÚ Višňové: Poslední aktualizace v síti: Jméno ředitele školského zařízení: Mgr. Zdenek Vichta Zástupce ředitele: Mgr. Radek Šinko Kontakt na zařízení: tel: fax: web: Historie a současnost Výchovného ústavu ve Višňovém Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově, která byla vystavěna z původní tvrze kolem roku 1600 rodem Zahrádeckých ze Zahrádek. Původní tvrz z 16. století byla přebudována v roce 1796 na zámek. Roku 1831 je znovu modernizován do podoby, kterou má zhruba dodnes. Na višňovském panství se vystřídala celá řada vlastníků: Alexandr Elbogen, Jan Gabriel ze Selb, Jan Pavel z Buolu, hrabě Rudolf Taaffe. Rokem 1836 přechází panství do rukou hraběcího rodu Spieglů, kde zůstává až do konce druhé světové války. Krátkou dobu byl zámek ve správě řádových sester pro účely sociálního zabezpečení starých občanů.

2 Dne 15. srpna 1951 byl v budově zámku zřízen dětský domov pro 105 dětí, které byly přestěhovány z Kuřimi. Chlapci a děvčata navštěvovali místní ZDŠ. V roce 1965 se kapacita dětského domova snížila na 80 dětí. Byla zde také zřízena skupina dojíždějících učňů, kteří zůstávají v péči domova až do svých 18 let. Dnem byla v budově otevřena základní devítiletá škola s dětským domovem. K přejmenování na dětský výchovný ústav dochází v roce Od vzniká výchovný ústav pro mentálně retardované delikventní chlapce ve věku 15 až 19 let. V současné době se užívá názvu Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1. Kapacita ústavu je 48 dětí. Zámek leží v rozsáhlém zámeckém parku o rozloze přes 15 hektarů. Počátkem 20. století byl osázen řadou exotických dřevin, které patří k unikátům na jižní Moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste cedr libanonský, jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný, z listnatých pak javor tatarský, kaštan jedlý, jerlín japonský, dřezovec trojtrnný, svitel latnatý, jilm lysý a nahovětvec kanadský. Do ústavu jsou přijímáni chlapci prostřednictvím diagnostických ústavů na základě soudního rozhodnutí. Jde o chlapce se závažnými poruchami chování. Ve většině se jedná o záškoláctví, útěky a toulky z domova, ale i o trestnou činnost. Někteří jsou experimentátory, jiní mají aktivní zkušenosti s návykovými látkami. Jedná se o děti, které ve velké míře pochází z rodin sociálně slabých, kde výchovné mantinely téměř nebo vůbec neexistovaly. Chlapci mají možnost se ve střední škole při výchovném ústavu vyučit ve dvouletých učebních oborech, v oboru, který si sami zvolili. Ve velké míře psychologických zpráv chlapců se vyskytuje mentální postižení, LMD, ADHD, poruchy učení. Velmi často se tyto jednotlivé diagnostikované prvky kombinují. Chlapci, kteří mají zájem se doučit i v případě, že již přesáhli věkovou hranici dospělosti, byla ukončena ústavní či ochranná výchova, mohou dokončit učební obor na základě smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Ředitel zařízení je oprávněn povolovat dětem za stanovených podmínek, žádosti rodičů a následného souhlasného stanoviska pracovníka OSPOD, pobyt mimo zařízení - dovolenky.

3 Školní zařízení sdružuje: I. Výchovný ústav II. Střední školu III. Školní jídelnu I. Výchovný ústav - charakteristika zařízení Výchovný ústav Višňové pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita zařízení je 48 dětí chlapců. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Výchovný ústav ve Višňovém spadá do sítě Diagnostického ústavu pro mládež v Brně. Na základě souhlasu MŠMT jsou do zařízení umísťováni i chlapci s uloženou ochrannou výchovou. V areálu parku, jehož údržba si v průběhu roku vyžaduje nemalé pracovní úsilí, jsou i polnosti, které jsou obhospodařovány v rámci střední školy při výchovném ústavu, stejně tak i zahradnictví. Neodmyslitelnou součástí hospodářství je i chovatelský dvorek s pestrou škálou hospodářského zvířectva. Na správě tohoto dvorku se podílejí zájmově i děti. K dispozici v areálu je rovněž i bazén, stejně jako sportovní areál. V areálu sportovišť najdeme především víceúčelový kurt, hřiště na nohejbal a volejbal a hřiště s umělým osvětlením na juniorskou kopanou, které je v zimním období při příznivých podmínkách upravováno na ledovou plochu. Nechybí zde atletické doskočiště skoku dalekého, výseč pro vrh koulí, betonové stoly pro stolní tenis. V budově zámku jsou v současné době ubytováni chlapci na ložnicích po čtyřech. Vždy dvě ložnice mají pro sebe samostatnou klubovou místnost s odpovídajícím vybavením (barevné televizory, videopřehrávače, magnetofony, videohry, počítače, společenské hry). Na práci s dětmi se podílí 10 vychovatelů. Každá skupina má přiřazeny dva tzv. skupinové vychovatele, kteří s chlapci organizují výchovnou činnost a sociálně zajišťují danou skupinu. Spolu s nimi se na mimoškolní činnosti podílí i ředitel, etoped a vedoucí vychovatel, 6 asistentů pedagoga. V tomto týmu je i 1 žena. Výchovný ústav obdržel investiční prostředky na rekonstrukci zámecké budovy. Tato započala v březnu 2011 firmou ARCHATT památky Třebíč a dokončena by měla být v prosinci 2011.

4 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti a prac. zařazení: - ředitel ústavu - VŠ spec. pedagog - vedoucí vychovatel zástupce ředitele, VŠ - spec.pedagog - etoped spec. ped. VOŠ - vedoucí učitelka - zástupce ředitele pro školu VŠ spec. ped - učitelé : - 3 učitelé odborných předmětů - 4 učitelé odborného výcviku - vychovatelé: - 1 vedoucí vychovatel - 10 denních vychovatelů z nich 2 studují na VŠ spec. ped., ( 4 bakalářské studium, 2 magisterské studium, ) - 6 asistentů pedagoga THP: - l hospodářka - l účetní - 1 mzdová účetní - l zdravotní sestra 0,7 úvazek - 1 referent státní správy 0,3 úvazek - l sociální pracovnice Provozní pracovníci: - 1švadlena - úvazek 0,9 - l zahradnice 0,65 úvazek - 1 zahradnice 0,5 úvazek - 1pradlena - úvazek 0,5-1uklízečka - 1-1vedoucí stravování - 0,5 úvazek + 0,5 kuchařka - 2 kuchařky úvazek 2-2 údržbáři řidiči 1,9-1 zahradník topič 0,9 úvazku

5 Personální změny ve školním roce 2011/2012: - od Zdenka Pitauerová - kuchařka - od do p. Fukačová - kuchařka - k nástup Jaroslav Debef učitel odborného výcviku - k odchod do starobního důchodu Jiřího Málka asistenta pedagoga - k nástup Martin Koubek denní vychovatel - k odchod Ing. Ludvík Josef - k odchod investičního technika p. Jana Málka - k odchod denního vychovatele Libora Olivy - od do Ondříšek Zdeněk působil jako denní vychovatel - k odchod Martina Koubka - denního vychovatele II. Střední škola Střední škola vyučuje dvouletému učebnímu oboru E/002 Stavební práce a učebnímu oboru E/005 Sadovnické a květinářské práce. Nově byl zařazen do nabídky i tříletý obor E/01 Zednické práce. Studium žáků v těchto oborech umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti, které lze uplatnit nejen v našem regionu. Odborný výcvik je vyučován přímo ve SŠ, a to ve sklenících, na ústavní zahradě, v rozsáhlém zámeckém parku i v celém areálu zařízení, kde se provádí drobné zednické opravy. Ke zdokonalení praktických dovedností v odborném výcviku u učebního oboru stavební práce využíváme spolupráci stavebních firem. Tyto učební obory jsou z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Dále získávají učni znalosti ve dvouletém učebním oboru E/02 Práce ve stravování, jenž nahradil učební obor E/501 Provoz společného stravování, který je dobíhající. K odbornému výcviku je využívána nově vybudovaná cvičná školní kuchyně, která je i moderně zařízení a vybavena. Ze strany chlapců je o tento učební obor značný zájem.

6 Praktická škola je jednoletá, kód C/00l. Do praktické školy jednoleté jsou zařazováni chlapci, kteří do našeho zařízení byli přijati v průběhu školního roku, kteří vzhledem ke svému věku by neměli možnost dokončit dvouletý učební obor anebo ti, kteří by se svými schopnostmi a vědomostmi učební obory nezvládli zdárně dokončit. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami: Číslo oboru: E/005 Sadovnické a květinářské práce schválený MŠMT dne l5. září 2003 č.j / E/002 Stavební práce schválený MŠMT dne 20. listopadu 2003 č.j / dobíhající obor E/501 - Provoz společného stravování schválený MŠMT dne l č.j / dobíhající obor C/001 - Praktická škola jednoletá - schválený MŠMT dne č.j / E/02 Práce ve stravování ŠVP s platností od E/01 Zednické práce - ŠVP s platností od Od l , kdy došlo ke změně v názvu zařízení na Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, učební obory byly zařazeny pod střední školu. Kurz na doplnění základního vzdělání: Ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo, Horní Česká 15 zajišťujeme pro žáky, kteří jsou k nám přemístěni s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než 9 ročníku, dokončení 9. třídy v kurzu na doplnění základního vzdělání. Ve školním roce tento kurz nebyl obsazen. Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí: Ve školním roce 2011/2012 nastoupilo do ústavu 24 dětí. U 1 chlapce bylo uskutečněno přechodné ubytování ze zařízení a v průběhu šk. roku odešlo ze zařízení 34 chlapců. Kapacita ústavu k byla naplněna na 84 %.

7 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: - 2 vychovatelé v současné době studují v magisterském studijním programu a 3 vychovatelé v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - 1 vychovatelka studuje v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - ředitel a zástupce ředitele jsou členy FICE a zúčastnili se jejich seminářů - ředitel a zástupce ředitele jsou zapojeni v projektu TANDEMY pod záštitou IPP Praha - etoped je zařazen v dlouhodobém výcvikovém programu Skupinové formy práce s dětmi a mládeží, současně studuje stud.bakalářský program spec. pedagogika - vedoucí vychovatel je zařazen v 3,5 letém kurzu v rozsahu (500 hodin) Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce - 1 z učitelů zahájil studium v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - 1 učitel se zúčastnil kurzu o stresu a jeho zvládání a kurzu instruktorů školního lyžování - 1 učitel a 1 vychovatel se zúčastnili kurzu o šikaně - 2 asistenti pedagoga se zúčastnili studia pro asistenty pedagoga u SSŠ Brno Údaje o prezentaci školského zařízení na veřejnosti: Největší díl prezentace a spolupráce je rozvíjen ve vztahu k městysi Višňové. Formy spolupráce jsou velmi pestré. V prvé řadě se jedná o zakázky brigádnické činnosti a výpomoci výkopové práce, zametání chodníků, komunikací, výroba dlaždic a pokládka chodníků městyse Višňové, výsadba zeleně kruhového objezdu, údržba zeleně, likvidace černých skládek na území obce, apod. Po dokončení závěrečných zkoušek je předávání výučních listů slavnostně prováděno na úřadu Městyse Višňové starostou, za přítomnosti všech zaměstnanců ústavu a úřadu. V tomto školním roce jsme pořádali divadelní představení za účasti divadelního spolku Želetín (díky spolupráci městyse Višňové, jež zdarma pronajal sál, bylo přístupné i pro občany Višňové a okolí).

8 Spolupráce se odvíjí i s obecním úřadem Trstěnice (vedlejší vesnice), místními organizacemi SDH, ČSZ, TJ Sokol, Moravským rybářským svazem, a dalšími. V rámci školství se vedle spolupráce s ostatními školskými zařízeními našeho typu jedná o ZŠ Višňové, SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Závěrečné zkoušky v učebním oboru Práce ve stravování vykonalo 5 žáků, 1 z nich s vyznamenáním ostatní 4 prospěli. V učebním oboru Stavební práce se závěrečných zkoušek zúčastnili 3 učňi. Jeden z nich neprospěl a k opravné zkoušce se nedostavil. Praktická škola jednoletá Vyučování v praktické škole jednoleté jsme v tomto školním roce neotevírali. II. Hlavní cíle výchovně vzdělávací činnosti Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší podmínky pro realizaci reedukačního a resocializačního programu výchovného ústavu. Stěžejním úkolem je zabezpečit stabilizaci kádru a profesní růst pedagogických pracovníků, zajistit příjemné prostředí v místě VÚ (úprava parku a sportovních hřišť), připravit chlapce pro samotný život ve společnosti. V oblasti výchovy Důležitým prvkem výchovy je pohoda, klid, laskavé a vstřícné chování dětí navzájem a dětí k dospělým. Pedagog pracuje se skupinou, ve které je zařazeno 6 až 8 dětí. Při práci je povinen klást zvýšený důraz na individuální přístup ke každému dítěti, vycházet z jeho zájmů a potřeb. Tzn. při práci se skupinou vychází z potřeb jednotlivých dětí. Na základě prostudování spisového materiálu a osobních pohovorů je každému stanoven individuální program osobního rozvoje dítěte. Na tvorbě tohoto programu se podílí etoped, skupinový vychovatel, vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, ředitel.

9 Při zařazení nového dítěte je třeba věnovat mu zvýšenou pozornost v době jeho adaptace na prostředí zařízení, kolektiv dětí, kolektiv pracovníků ústavu, stejně jako při školním zařazení. Kapacita výchovného ústavu rozděluje děti do šesti výchovných skupin. V loňském roce byl kladen důraz na přípravu dětí pro vstup do života po odchodu z našeho zařízení. Bylo zavedeno samofinancování skupin, které učí chlapce hospodařit, plánovat a zamýšlet se nad možnostmi investování peněz. Součástí je i sociální učení při nákupech potravin, oblečení, výběru zařízení do skupin, výběru kulturního, společenského a sportovního vyžití atd. Výchovným cílem samofinancování je ukázat chlapcům možnosti jak vyjít s finančními prostředky a tím předcházet trestné činnosti krádeží. Součástí sociálního učení je i zapojování chlapců do života v obci. Zapojují se do úklidových prací (zametání komunikací po zimním období), příprava dárků na akce MŠ, různé výpomoci občanům, účast na moštování, atd. V mimoškolní činnosti je kladen důraz na propojení všech oblastí života, vyvážené střídání kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí. V oblasti vzdělávání Významnou roli vzdělávacího procesu hraje motivace, na jedné straně ve vztahu ke vzdělání jako hodnotě, na druhé straně ke konkrétnímu učebnímu oboru. Vzdělávání je podporováno množstvím besed, exkurzemi v továrnách a dílnách, návštěvami výstav, expozic, kulturních a historických památek, měst, účastí na sportovních akcích, které jsou pořádány ostatními školskými zařízeními, apod. Důležitá je individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Cílem je podporovat aktivity školy v rámci reedukačního procesu, upevnit základní učivo, osvojit vědomosti požadovaných daným učebním oborem a hlavně umět aplikovat získané vědomosti v praktickém životě. Z toho důvodu jsme zavedli od loňského roku projektové vyučování, které spojuje teorii s praxí. První projekt jsme zařadili do oboru zedníků. Výchovným cílem projektu byla spolupráce výchovného ústavu s Městysem Višňové, který potřeboval nový chodník mezi silnicí a zámeckou zdí, aby byla zvýšena bezpečnost občanů. Vzdělávacím cílem byla znalost vyrobení dlaždic a pokládka chodníku. Studenti museli nejprve získat teoretické znalosti o výrobě dlaždic, vše správně propočítat, zajistit a připravit, potom dlažbu vyrobit. Dále získávali teoretické poznatky o pokládání dlažby, na kterou navazovala praxe. Součástí práce bylo i výpočet výdělku.

10 Výhodou byla i okamžitá zpětná vazba od zastupitelů Městyse Višňové, kteří vyjádřili spokojenost s výsledkem práce. Šlo o úspěšné propojení teorie s praxí, kdy v projektu byly integrovány vyučovací předměty: matematika, stavebnictví, technologie, pracovní vyučování, materiály, odborné kreslení. Pro úspěšnost tohoto projektu, bude forma projektového vyučování zařazována i v příštích letech. V souvislosti s projekty je důležitá i individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Program osobního rozvoje dítěte Po přijetí nového dítěte do zařízení je vypracován na základě diagnostických podkladů, hodnotících zpráv předchozích zařízení Program osobního rozvoje dítěte, ve kterém jsou vedle anamnestických údajů dítěte stanoveny počáteční metody a cíle další práce s dítětem. Program každého dítěte je každý měsíc vyhodnocován skupinovým vychovatelem, třídním učitelem. K tomu se dle potřeby vyjadřuje etoped. Na základě těchto vyhodnocení je pak tento program doplňován a regulován dalšími metodami za účelem splnění nově stanovených cílů. Tyto cíle jsou od počátku s dítětem konzultovány a jemu stanoveny tak, aby dítě si bylo vědomo přímé účasti na své reedukaci. Program je zaměřen vedle učení pozitivní činností tráveného volného času i na samostatnost plnění úkolů na prvky sociálního učení jako je orientace ve městě, pošta, nádraží, čtení v jízdním řádu, orientace v dopravě, návštěva institucí, požadavky jednotlivých institucí na občana, vyřízení OP, CP. Dále se pak zaměřuje na sebeobslužné činnosti počínaje prácí v kuchyni při přípravě jídla, stolování, praní a žehlení, užívání různých elektrospotřebičů, vyřizování reklamací, samostatných nákupů, estetickému ladění, dodržování hygienických a sebeobslužných návyků. Výsledným efektem je úspěšný vstup mladého dospělého člověka do společnosti, resocializace do dané society. Volnočasové aktivity a zájmová činnost Volnočasové aktivity jsou plánované mimoškolní činnosti, jejichž nabídka je tvořena širokým spektrem. Na tvorbě plánu těchto aktivit se děti podílí spolu se svými skupinovými pedagogy. Jedná se o to skloubit zájmy dětí s potřebami a požadavky, které odpovídají mládeži této věkové kategorie.

11 Volný čas naše děti mohou trávit odpoledními vycházkami mimo areál zařízení, turistikou, výlety po ČR, návštěvami kina, divadla, výstav, expozicí, muzeí, koupališť a bazénů. V letním období se často využívají ústavní jízdní kola na cykloturistiku. Nejvíce atraktivní činností jsou sportovní aktivity jako je tenis, kopaná, nohejbal, stolní tenis, volejbal, basketbal, kulečník, práce na PC, počítačové hry, keramická dílna, poslech hudby, tanec a hra na hudební nástroje, aj. Na scénu vystupuje i možnost zapojení se sportovně nadaných dětí prostřednictvím místní TJ Sokol. Vychovatelé v odpovídající míře zahrnují do svých programů celodenní turistické výpravy s vařením v přírodě a výlety po naučných stezkách. Součástí týdenních plánů je i nácvik sociálních dovedností formou sociálního učení. V průběhu prázdnin a víkendů jezdí chlapci na pobytové akce, celostátní hry, ZUČ, lyžařské výcviky, školní výlety a poznávací výlety. Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí tak, aby byl co nejlépe vyplněn volný čas dětí a zároveň splněn i motivační prvek dlouhodobé činnosti kroužku směřujícího k určitému cíli, např. příprava na soutěže jak ústavní tak mimoústavní, rozvoj všeobecných nebo speciálních znalostí a dovedností. V průběhu celého roku se pravidelně střídají činnosti zájmové, vzdělávací, pracovní sebeobslužné, sportovní i sportovně rekreační. Zde převažuje plavání cyklistika, vycházka, výlety, v zimě bruslení, lyžování a sáňkování. Ve VÚ Višňové děti mají možnost využít svůj volný čas v těchto kroužcích: turistický, střelecký, rybářský, sportovní, modelářský, výtvarný, hudební, počítačový, ekologický a kroužek vaření. Tyto kroužky naplňují zájmovou činnost dětí. Vedoucími kroužků jsou vychovatelé. Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů Na školní rok je vypracován Minimální preventivní program v oblasti návykových látek ve VÚ Višňové, který vychází z poznatků uplynulých let. S tímto plánem jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Jeho práci koordinuje metodik školní prevence. V průběhu roku uskutečnil protidrogový preventista několika besed s dětmi zaměřené na škodlivost drog na lidský organismus, na šikanování a agresivitu, rasismus, xenofobii a na další patologické jevy. Součástí programu je především nabídka pozitivně laděných pozitivních alternativních činností.

12 Při zjištění náznaků šikany, zneužívání návykových látek jsou tyto případy řešeny standardním postupem, v případě potřeby je věc předána k prošetření PČR. I letos jsme využili vzdělávací videoprogramy při výchově dětí. Doplnili jsme knihovnu o aktuální tituly k problematice šikany a drog. Děti se zúčastnili dlouhodobě prováděného dotazníku. Ve školním roce 2011/2012 byl do preventivního programu zařazen také program v kombinaci muzikoterapie a rozhovorů zaměřených na spolupráci a předcházení vzniku šikany. V souvislosti s tímto programem spolupracoval také náš psycholog, který se zaměřil na sociometrii a ukázal nám, kterým směrem by měly rozhovory vést, aby byla práce s chlapci co nejvíce efektivní. V rámci prevence byla kromě muzikoterapie zařazena do výchovného procesu také arteterapie a ergoterapie. Nedaří se boj s kouřením, u některých dětí marně bojujeme i s některými hygienickými zlozvyky, špatnou péči o svůj zevnějšek apod. Sociální úsek Pracovnice sociálního úseku má specifické místo v systému péče o svěřené děti, neboť svou prací sjednocuje a propojuje celý systém péče o dítě. Jednou z oblastí její pracovní náplně je přímý kontakt s dítětem, jeho zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, ale i komunikace se všemi zainteresovanými subjekty, školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, soudy, policií, atd. Sociální pracovnice plní funkci poradenskou jak pro děti, tak i pro rodiče, zúčastňuje se porad a školení sociálních pracovnic, je přítomna při výsleších dětí ze strany policie, účastní se a komunity dětí v ústavu, připravuje děti na další povolání a vstup do života. Současně zabezpečuje rozsáhlou administrativní agendu (sociální záležitosti dětí, statistické zpracování anamnestických údajů, knihy návštěv, ošetřovného, aj.). Útěkovost V uplynulém školním roce se chlapci výchovného ústavu dopustili 348 útěků. Do útěku jsou zahrnuty přímé útěky z areálu ústavu, z vycházek a pobytů u osob odpovědných za výchovu. V posledních letech se objevuje větší spektrum důvodů útěků. V dřívějších letech ve většině případů utíkaly děti ke svým rodinám.

13 Dnes se většinou domů nevracejí, ale vyhledávají závadové party, kde dochází ke konzumaci měkkých a tvrdých drog, promiskuitě a mnohdy i k trestné činnosti. Shromažďují se v opuštěných bytech nebo na chatách. Objevuje se zde nový prvek útěků za nevázanou zábavou s následným přihlášením se na policii nebo návratem do zařízení často pod vlivem alkoholu, drog. Statistiku útěků rozšiřují i chlapci, kteří jsou do našeho zařízení přemísťováni z důvodu selhání v předchozím zařízení. Další skupina dětí, které utíkají, mají v anamnéze útěky z domova či záškoláctví jako jednu z prioritních problémů. Nejčastější příčiny útěků: reakce na vzniklou situaci neztotožnění se s nařízenou ústavní výchovou, ochrannou výchovou, neodjezd na předpokládanou dovolenku (nezažádali rodiče, nesouhlas OSPODu), spontánní útěk motivovaný touhou po svobodě, útěk za drogou, alkoholem, příchod nového problémového jedince, problém s adaptací, nevrácení se z pobytu u osob odpovědných za výchovu ( dovolené ). Spolupráce Systém spolupráce našeho zařízení je rozvinut do širokého spektra. Část této oblasti byla již zmíněna v článku o prezentaci zařízení, další část v článku o sociálním úseku. Tuto oblast je třeba rozdělit do několika oblastí. Za prvé se jedná o spolupráci v rámci resortu školství. Především se jedná o obdobná školská zařízení, oblast středních učilišť, PPP Znojmo, SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo, a v neposlední řadě pak s višňovskou základkou a mateřskou školou. Druhou oblastí je spolupráce s městskými úřady z pohledu trvalých bydlišť našich dětí. Rovněž sem je třeba zařadit i spolupráci s rodiči. Další oblastí je spolupráce s policií, soudy, PMS, věznicemi, zdravotnickými organizacemi. Širokou oblastí je pak spolupráce se státními a nestátními organizacemi, se kterými spolupracujeme ať při vlastní reedukaci dětí, tak i při jejich resocializaci do společnosti, kdy nám pomáhají s umisťováním dětí života veřejnosti, po zletilosti dítěte. Do této skupiny se řadí i spolupráce s církví v oblasti duchovní pastorace.

14 III. Stravování Stravování zajišťuje školní jídelna při VÚ, kde je poskytována celodenní strava nejen dětem umístěných v zařízení, ale i pracovníkům ústavu dle platné legislativy. Od se mohou ve školní jídelně stravovat i cizí strávníci. Údaje o výsledcích kontrol V době od do byla v zařízení přítomna kontrola z ČSI v Brně. Neshledány žádné závady.

15 Příloha Mimoškolní akce, pobyty, výlety, exkurze apod. ve školním roce 2011/2012 Září 2011 Výlet do Znojma. Návštěva fotbalových utkání Rybolov na dunajovické přehradě Cykloturistika Zahájení činnosti zájmových kroužků Říjen 2011 Brno návštěva kina Fotbalové utkání našich dětí proti pedagogickým pracovníkům Dvoudenní branný závod s turnajem v nohejbalu o pohár ředitele VÚ Višňové. Návštěvy fotbalových utkání Hostěradice- zatopený lom - rybolov Turnaj ve stolním tenise Listopad 2011 Návštěvy kina po skupinách Brno- Olympia Lom Hostěradice - rybolov Aguapark Vyškov návštěva- plavání, sociální učení Trstěnice - vycházka s přírodovědným zaměřením Jevišovice sýpka - hraní bowlingu, upevnění sociálních vztahů Pokračuje činnost zájmových kroužků Prosinec 2011 Diskotéka s děvčaty z VÚ Moravský Krumlov Kuřim městská skolovna závody jednotlivců v lezení na umělé horolezecké stěně Výlet do Brna spojený s návštěvou kina. Vánoční besídka s kulturním programem studentek SZŠ Znojmo.

16 Leden 2012 Blatiny: Lyžařský výcvikový kurz. Návštěva zimního stadionu ve Znojmě Jevišovice - bowling Vytvoření ledového kluziště na hřišti VÚ Utkání v ledním hokeji s chlapci z městyse Višňové Únor 2012 Olešnice na Moravě - lyžování Návštěva kina po skupinách Dřevohostice turnaj ve stolním tenise Březen 2012 Účast na olympiádě výchovných ústavů Kvilda - Šumava Sálová kopaná ve Višňovém Výlety spojené s rybařením Návštěva VÚ Janštejn Duben 2012 Parkový den, spolupráce s MŠ, ZŠ Výlet do Jevišovic bowling Velikonoční výlet do Miroslavi, zhlédnutí skořápkovníku Výstavka prací s velikonoční a jarní tematikou Akce 100 jarních kilometrů turistické výlety Olešnické sportovní hry malá kopaná, florbal Květen 2012 Návštěva letního kina Účast a spoluúčast na akci: Dětský den spolupráce s městysem a SDH Višňové, CSH výchovných ústavu v Hostouni Volejbal s děvčaty s VÚ Moravský Krumlov

17 Červen 2012 Účast a organizace Den dětí ve Višňovém Pracovní spolupráce s městysem Višňové Freeport Hatě nákup letního ošacení Návštěva koupaliště v Trstěnicích Ukončení činnosti zájmových kroužků Kopaná mezi pedagogy a chlapci Návštěva studentek SPgŠ Znojmo Červenec, srpen 2012 Koupaliště Únanov soutěže v plavání Dunajovická přehrada relaxace, koupání, opalování Výlet - Vranov nad Dyjí Brno, Zbýšov - koupaliště Cykloturistika s koupáním v Trstěnicích Mostkovice prázdninový pobyt Praha - návštěva ZOO Jevišovice výlet, bowling Hatě Freeport výlet do nákupního centra Brno OC Olympie návštěva filmového představení Horní Dunajovice - přehrada rybaření, koupání Návštěvy sportovních a kulturních akcí

18 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY: Vzdělávání ve SŠ při VÚ Višňové je založeno na zásadách rovného přístupu každého občana ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Jsou zohledňovány vzdělávací potřeby jednotlivce. Cílem je rozvoj osobnosti žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, posílením mravních hodnot pro osobní a občanský život a získáním odborného vzdělání, které uplatní při integraci do společnosti. Základním cílem je osvojení si strategie učení, tvořivé myšlení žáků a přiměřené řešení problémů, vedení ke schopnosti komunikovat s okolím, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Cíle, které si škola stanovila: Osvojit u žáků návyk pravidelně docházet do školy Při účasti na výuce dbát na individuální možnosti jednotlivých žáků V hodinách všeobecně vzdělávacích předmětů vycházet z dosavadních zkušeností žáků a dát jim dostatečný prostor na vhodnou seberealizaci Při práci s dětmi využívat vhodné motivační činitele Využívat vlastního sebehodnocení žáka Objektivně hodnotit žáky a využívat zpětné vazby Nabídnout žákům co nejpestřejší paletu učebních oborů Personální podmínky vzdělávání: Věkové složení ped. pracovníků - průměrný věk je 46 let. Ve škole je většina pedagogických pracovníků mužů. Ze sedmičlenného kolektivu učitelů jsou 2 ženy. Odborná kvalifikace je u 5 učitelů ukončené VŠ studium spec. pedagogiky, 1 z učitelů v současné době zahájil studium, 1 z učitelů odborného výcviku má ukončené střední vzdělání a dlouhodobou praxi v učebním oboru, který vyučuje, zároveň se připravuje k zahájení studia.

19 Materiálně technické podmínky vzdělávání: Školní budova je umístěna v budově bývalého zámku. Učebny jsou poměrně velké. K odbornému výcviku učebního oboru Práce ve stravování slouží v nedávné době zrekonstruovaná cvičná školní kuchyně. Ve škole je školní dílna, která je průměrně zařízena. Ke vzdělávání a k dalšímu zdokonalování poznatků slouží žákům i pedagogickým pracovníkům školní knihovna. Negativem je, že není v samostatné místnosti, ale je umístěna ve školním kabinetu. Školní kabinet je vybaven školními pomůckami, školními učebnicemi, audiovizuální technikou. Vybavení učeben školním nábytkem je na velice dobré úrovni, po rekonstrukci budovy jsme zakoupili nový nábytek. Vzhledem k tomu, že nám chybí v naší škole tělocvična, využíváme ke sportování hřiště, které se nachází v areálu zámeckého parku v zimě zde vytváříme za příznivých klimatických podmínek ledovou plochu. Rovněž navštěvujeme sportovní halu místní tělovýchovné jednoty. Ve škole je zřízen sportovní sklad, k vybavení žáků ke sportovním aktivitám. Pravidelně pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, účastníme se i různých sportovních olympiád a dalších aktivit v rámci soutěží výchovných ústavů. Odborný výcvik učebního oboru Sadovnické a květinářské práce se uskutečňuje v ústavních sklenících a na rozsáhlých polnostech zámeckého parku. Odborná praxe učebního oboru Stavební práce a Zednické práce probíhá v areálu zámecké budovy i zámeckého parku, kde učni pod vedením učitele OV provádějí drobné zednické opravy, pokládku dlažby, kterou si sami vyrobili. Spolupráce školy a rodičů: Žáci, kteří jsou v naší škole zařazení, zde vykonávají nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou výchovu. Rodiče mají možnost po dohodě s ředitelem školy, své děti kdykoliv navštívit. O chování a prospěchu žáků, i o jeho zařazení do učebního oboru jsou rodiče pravidelně čtvrtletně informováni. Vyjadřují se k možnosti udělení dovolenky z výchovného ústavu. Rodiče jsou zváni i na závěrečné učňovské zkoušky a na slavnostní předávání výučních listů.

20 Spolupráce s obcí: Žáci naší školy pravidelně vypomáhají při brigádnických pracích pro Městys Višňové, rovněž pro občany zajišťují výpomoc (např. skládka uhlí, výpomoc při polních pracích apod.), taktéž se podílejí na zvelebování obce - výroba a pokládka dlažby. Při ukončení studia jsou na úřadu Městyse Višňové slavnostně předávány výuční listy. Prezentace školy na veřejnosti: Brigádnická činnosti pro různé firmy, úřad Městyse Višňové. Vánoční besídka možnost návštěvy občanů z obce. Pořádáme různé výstavky ovoce, zeleniny, vánočních vazeb, věnců k památce zesnulých. V letních měsících je možnost navštívit bazén v zámeckém parku, v zimních měsících možnost bruslení veřejnosti na hřišti. Místní prádelna zajišťuje i praní pro místní podnikatele a organizace. Žáci naší školy přispívají i do časopisu Zámeček. Činnost našeho zařízení byla prezentována v regionálním tisku Rovnost.

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011 - 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011 - 2-1. Historie Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově. Původní tvrz byla kolem roku 1600 rodem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více