Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/ Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka: Irena Štěpánková Charakteristika školy: škola trojtřídní: I. třída (1. a 2. ročník) II. třída (3. a 5. ročník) III. třída (4. ročník) Ve škole je 1 oddělení školní družiny. Školská rada trojčlenná (zástupce zřizovatele, školy, rodičů). V uplynulém školním roce se sešla dvakrát. 2. Učební plány: ročník: Vzdělávací program pro základní vzdělávání Svobodná škola, č.j. 107/ ročník: Vzdělávací program Základní škola, č.j / Přehled pracovníků školy: Pedagogičtí pracovníci: Irena Štěpánková ředitelka vzdělání vysokoškolské (předměty a metodika pro ročník ZŠ) Milada Dušková, Mgr. učitelka vzdělání vysokoškolské (učitelství pro 2. stupeň ZŠ) Pavel Dušek, Mgr. učitel vzdělání vysokoškolské (učitelství pro 2. stupeň ZŠ) Jaroslava Burgrová učitelka vzdělání středoškolské Vendulka Edrová vychovatelka školní družiny vzdělání středoškolské (vychovatel ) Nepedagogičtí pracovníci: Alena Kotíková školnice

2 4. Zápis do 1. ročníku: Zápis do 1. ročníku 2011/2012 proběhl dne 10. února K zápisu se dostavilo 18 dětí. O odklad povinné školní docházky požádali rodiče 6 žáků. Jeden z přijatých žáků se přehlásil na ZŠ v Hostivici, do 1. ročníku 2011/2012 by mělo nastoupit 11 žáků. 5. Přehled o výsledcích vzdělávání: Celkový počet žáků 46 Prospělo 46 Neprospěl 0 Pochvaly 11 Důtky a napomínání 0 5 žáků 5. ročníku složilo úspěšně přijímací zkoušky ke studiu na střední škole. Škola se zapojila do projektu Stonožka, v jehož rámci proběhlo testování žáků 3. ročníku celé ČR. Celkové výsledky testování naší školy byly nadprůměrné. viz příloha 1 Dále jsme se zúčastnili testování žáků 5. ročníku v projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Vyhodnocení zachycuje graf v příloze. Celkové výsledky dosáhly průměrných hodnot. viz příloha 2 V projektu Eskalátor se testovala čtenářská gramotnost a znalost anglického jazyka žáků 4. a 5. ročníku. Žáci 4. ročníku dosáhli výsledků mírně podprůměrných. Žáci 5. ročníku byli ve všech oblastech nad celostátním průměrem. 6. Počty žáků na škole: 2005/ žáků 2006/ žáků 2007/ žáků 2008/ žáků 2009/ žáků 2010/ žáků 7. Další vzdělávání pracovníků: Jak vést reedukační skupiny pro integrované žáky (Dušková) Dyskalkulie (Dušková) Projektová výuka v praxi (Štěpánková) English for Primary Teachers (Burgrová) Tvořivá škola (Dušek) Sportovní semináře (Dušek)

3 Zdravotník zotavovacích akcí (Edrová) 8. Mimoškolní a mimotřídní aktivity: Zájmové kroužky: angličtina keramický kroužek výtvarný kroužek (v rámci ŠD) florbal Plavecký výcvik žáků Novoroční turnaj ve florbale Kinderiáda- atletika Kopaná- turnaj v Rudné Velikonoční turnaj ve vybíjené a přehazované Činnost školní knihovny Návštěvy obecní knihovny Klub mladých čtenářů Divadlo v Dlouhé Divadlo Spejbla a Hurvínka Účast na okresní recitační soutěži Noc s Andersenem- noční čtení ve škole Matematický klokánek Pythagoriáda Dopravní soutěž Svatý Martin- večerní pochod Vánoční besídka Vánoční jarmark Pečení s Vendulkou (ŠD) Ples SRPjŠ Beseda žáků s příslušníkem policie Beseda se spisovatelkou Janou Ruthovou Oslava dne matek - setkání s maminkami Výlet do Prahy- stará Praha Výlet do Hrusic Výlet do výrobny hraček a korálků Škola v přírodě Itálie 2x ročně sběr starého papíru

4 Bylo uskutečněno setkání s předškoláky a jejich rodiči. Školu je možné si prohlédnout v den slavnostního zahájení školního roku a v den oslavy Dne matek. 9. Prevence sociálně patologických jevů: Prevenci sociálně patologických jevů jsme se věnovali v rámci vyučovacích předmětů i mimo ně. Snažili jsme se poskytnout žákům dostatek informací o patologických jevech, které se jich mohou týkat, otevřeně s nimi hovořit o jejich problémech. Žáky jsme vedli k správnému sebehodnocení, k dovednosti řešit problémy, k odpovědnosti za své zdraví. Velkým přínosem k primární prevenci byla přednáška a následná beseda s příslušníkem policie, který se věnuje primární prevenci na školách. 10. Projekty: Jenečský Všeználek celoroční projekt Projektový den Jablko Velikonoční dílna Škola včera a dnes (škola naruby) 11. Inspekční činnost ČŠI: ČŠI uskutečnila ve škole inspekci ve dnech 15. až 18. listopadu Předmětem její činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a mateřskou školou podle školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Z celkového hodnocení školy vyplývá, že činnost školy je v souladu s jejím zápisem do rejstříku škol. Škola uplatňuje vůči dětem princip rovného přístupu ke vzdělání. Finanční zdroje využívá účelně. Udržuje klidné a bezpečné prostředí. Materiální podmínky jsou dostačující. Řízení organizace je funkční. Na dobré úrovni je spolupráce školy s tradičními partnery. Nedostatky ve Školním vzdělávacím programu byly podle pokynů inspektora z velké části odstraněny. Inspekční zpráva upozorňuje na to, že personální podmínky v ZŠ představují do budoucna možná formální rizika. Inspekční zpráva je k dispozici v ředitelně školy. 12. Soutěže: Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Výtvarná soutěž Letiště Praha (práce našich žáků byly vybrány do kalendáře letiště 2011)

5 Soutěže ve vzorné práci a chování (1. a 2. ročník ) Soutěž o nejhezčí jarní básničku (ŠD) Dopravní soutěž Soutěž ve sběru papíru Soutěž ve sběru plastových víček 13. Výchovné poradenství: Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha- západ a PPP v Kladně. Využívá též možností konzultací v Speciálním pedagogickém centru Sluníčko v Unhošti. 14. Práce s integrovanými žáky: Žákům s diagnostikovanými poruchami učení byla věnována veškerá pozornost. Učitelé se při jejich výuce řídili pokyny vypracovanými v PP poradně, vyhledávali vhodné postupy pro práci s integrovanými žáky. Během školního roku se účastnili seminářů týkajících se problematiky integrace. Všichni integrovaní žáci se dobře zapojili do práce kolektivu. Škola byla v pravidelném kontaktu s rodiči těchto žáků. Školu nadále navštěvoval jeden žák s diagnostikovaným mimořádným nadáním. Práce s ním byla náročná, plnění jeho IVP problematické vzhledem ke značně nevyrovnaným výkonům v jednotlivých oblastech vzdělávání. Integrované žáky měla na starosti paní učitelka Milada Dušková. 15. Základní údaje o hospodaření školy: viz příloha Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů: Škola se nezapojila do žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 17. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Všichni pedagogičtí pracovníci se během školního roku účastnili kurzů a seminářů dle zájmů a potřeb školy. Získané poznatky předávali ostatním pracovníkům. Při vyučování uplatnili vše nové pro zlepšení výuky ve všech předmětech.

6 18. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: Škola se zapojila do akce EU peníze školám. Zpracovala projekt Modernizace výuky na ZŠ Jeneč. Na škole proběhly přípravné práce pro realizaci tohoto projektu v příštím školním roce. 19. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání: Při plnění úkolů vzdělávání škola spolupracovala zejména se svým zřizovatelem OÚ Jeneč. Zřizovatel byl velmi vstřícný potřebám školy. Školská rada, která na škole vznikla v roce 2005, byla připravena pomoci řešit všechny případné problémy. Také spolupráce se zájmovými organizacemi Sokol Jeneč a Hasiči byla škole prospěšná. Na naší škole není oborová organizace. 20. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: viz příloha 4 Irena Štěpánková V Jenči dne 14.října 2011

7 Příloha 1 Výroční finanční zprávu za rok 2010 předkládá ZŠ a MŠ Jeneč ZŠ a MŠ Jeneč je příspěvková organizace zřízená pro účely vzdělávání a výchovy předškolních a školních dětí. Hospodaření organizace je podchyceno podvojným účetnictvím. Příjmy organizace jsou tvořeny jednak dotacemi, dále příspěvky rodičů, sponzorů a vlastní činností. Ekonomický rozbor je patrný ze státem určených účetních výkazů, a proto je níže uveden v následujícím sledu účtu. Stav nehmotného a hmotného majetku je dle inventarizace veden na účtech: Účet 018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1190,- Kč 028-drobný dlouhodobý hmotný majetek skladové zásoby potravin ke konci rok pohledávky:zálohy na elektřinu a plyn celkem zálohy na stravném a školném pokladní zůstatek k bankovní účet vedený u Poštovní spořitelny k účet fondu FKSP je tvořen 2% z hrubých mezd fond odměn-bývá tvořen z kladného hospodářského výsledku fond FKSP-hodnota tohoto fondu činí na tomto účtu se zachycují náklady příštích obdob závazky: zde se rozlišují neuhrazené faktury Závazky: na tomto účtu se vede zdrav.a sociální pojištění odvod daně z mezd pro finanční úřad zde se vedou srážky na sporožiro-mzdy pro vedení dohadných položek,které budou hrazeny v příštím roce Nákladové položky jsou vedeny pod tř spotřební materiál Z toho: na učebnice a učební pomůcky Na drobný dlouhodobý hmotný majetek potraviny Pomocný materiál a úklidový materiál,materiálna údržbu mzdové náklady 3, ,525,527,528,-zákonné sociální pojištění 1, bankovní poplatky na opravy a udržování 47992

8 518-je určen pro ostatní služby/zprac.mezd a účta,revize,ostraha objektu,poštovné, telefony,cestovné 502-je určen na úhradu energií: voda, elektřina, plyn Celkové náklady za rok 2010 činily 5, Kč Příjmové položky jsou tvořeny účtovou tř příjmy z nájmů přidělené dotace od obecního a krajského úřadu 5, úroky banky účet který slouží k použití rezervního fondu na krytí faktur školné a stravné příspěvky rodičů Celkové příjmy za rok 2010 činily 5, Kč Hospodářský výsledek byl Kč. Ten by měl být převeden do rezervního fondu, neboť se z něj musí uhradit ztráta roku 2009.

9

10

11 Základní škola a Mateřská škola Jeneč,okres Praha západ IČO: Příloha 4 Ŕeditelství : ZŠ MŠ Lidická 265 Sportovní JENEČ JENEČ tel. : tel: Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím V uplynulém kalendářním roce 2010 nebyly poskytnuty žádné informace. V Jenči dne Irena Štěpánková ředitelka

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Září 2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více