Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské nám. 131 Chodské náměstí 131 Telefon: , Hostouň Fax:

2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor 27 P.O. BOX 78 Karmelitská 7 P r a h a 1 - Malá Strana Hostouň, 27. září 2012 Č.j. 1/09/2012-Ř Věc: Výroční zpráva o činnosti školského zařízení O činnosti školského zařízení Základní údaje Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131 Hostouň, Chodské náměstí 131, PSČ MŠMT ČR Identifikátor právnické osoby: IČ: Příspěvková organizace Statutární orgán: ředitel Mgr. Jan Vojta, jmenovaný MŠMT web: Školská rada pracovala v počtu dvou zvolených členů (matka dítěte, učitelka) a jednoho člena jmenovaného zřizovatelem.

3 Charakteristika školského zařízení Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen 13 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a provádějícími předpisy. Příspěvková organizace poskytuje i základní vzdělání žákům v základní škole, střední škole, poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně a zajišťuje též závodní stravování zaměstnanců. Celé školské zařízení se skládá ze čtyř jednotlivých pracovišť: VÚ Hostouň, Nové Domky, Medvědí Kámen a DDŠ Hostouň. Celková kapacita je 156 míst, z toho 44 v DDŠ. Zřízeno je: z toho: 15 výchovných skupin 5 výchovně léčebných 2 výchovné skupiny pro děti s uloženou ochranou výchovou 6 rodinných skupin z toho: 2 výchovně léčebné. Organizace zařízení Kapacita VÚDDŠ Hostouň je 156 chlapců Součástí zařízení je: DDŠ/ - základní škola praktická s pěti třídami - 3. až 9. postupný ročník, cílový počet žáků 44 včetně výchovně léčebné jednotky, počet dětí 12 VÚ/ - střední škola, cílový počet studentů 64 z toho odborné učiliště tříleté, dvou oborové, počet studentů 48 (kuchařské práce, farmářské práce) z toho praktická škola dvouletá, počet studentů 16 (pracoviště Nové Domky)

4 - pracovně výchovná skupina, cílový počet klientů 16 (pracoviště Nové Domky) - výchovně léčebná jednotka, cílový počet 32 (pracoviště Medvědí Kámen, Nové Domky) Výchovný ústav ještě disponuje v rámci své kapacity (112 míst) dvěmi výchovnými skupinami pro klienty s uloženou ochrannou výchovou... Základní škola praktická počet ročníků 8 počet tříd 5 počet žáků max Střední škola : Odborné učiliště počet oborů 2 počet ročníků 3 počet tříd 6 počet studentů max. 48 Praktická škola počet ročníků 2 počet tříd 2 počet studentů max. 16

5 Internát počet výchovných skupin 21 počet chlapců max. 156

6 Příchody a odchody dětí ve VÚ, DDŠ Hostouň ve školním roce 2011/2012 Příchody Ochody - zletilost Zrušení ÚV Přemístění do jiného VÚ Hostouň Nové Domky Medvědí Kámen Příchody Ochody - zletilost Zrušení ÚV Přemístění do jiného VÚ Hostouň DDŚ

7 Údaje o pracovnících školského zařízení Hostouň Celkem 132 zaměstnanců 98 pedagogických 34 nepedagogických Pedagogičtí pracovníci 98 1 ředitel 2 etoped/ka 1 metodik 17 učitelů 47 vychovatelů 30 asistentů 69% ped. pracovníků splňuje požadované vzdělání, dalších 10% studuje a ostatní se připravují ke studiu.

8 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 I. Činnost školy Základní škola Výchovného ústavu a Dětského domova se školou je škola s kapacitou 48 žáků. Škola čítá šest postupných ročníků Základní školy (kód oboru C-01) 4. až 9. ročník. V daném školním roce bylo možné vzdělávání i v nižších postupných ročnících v závislosti na přijatých klientech Dětského domova se školou, a to v rámci 4. postupného ročníku. Naším cílem je poskytnout našim žákům dovednosti a vědomosti, které budou moci uplatnit ve svém budoucím životě, v přípravě na své budoucí zaměstnání a zaměstnání samotné. Upřednostňujeme tvůrčí činnost a praktické zaměření před encyklopedickými znalostmi (ty bereme pouze jako východisko pro další rozvoj žáků). Důraz je kladen na rozvoj kreativity, manuální zručnosti, samostatné práce a také práce týmové. Dále pak na vyhledávání informací a umět je vhodně využívat ve všech oblastech lidské činnosti. Naše škola shledává dále za velmi důležitý rozvoj finanční gramotnosti, která je částečně u žáků rozvíjena. Do života žáků se snažíme vnést řád a smysl pro zodpovědnost, což platí ve škole i mimo ni. Naše škola je ve své podstatě školou otevřenou, což znamená, že je přístupna žákům i po řádném vyučování a to ve formě zájmové činnosti organizované školou či ve formě konzultací s pedagogickými pracovníky po předchozí domluvě. V neposlední řadě je snahou školy využít tu skutečnost, že se nachází v malém městě v dosahu přírody. Učíme žáky vhodnému chování k přírodě, chovat se ekologicky a získávat informace o zdravém životním stylu a to na všech úrovních. II. Autoevaluace Struktura vlastního hodnocení školy se uskutečňuje na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na tyto oblasti: podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, spolupráce s rodiči, personální oblast a školní klima. a) podmínky ke vzdělávání Škola je umístěna v Hostouni v areálu Dětského domova se školou, jedná se o areál bývalého zámku. V tomto areálu se dále nachází školní jídelna, hřiště s umělým povrchem, skleník, školní pozemky, dílny pro pracovní vyučování. Mimo areál školy je tělocvična.

9 Vybavení školy pro výuku je na standardní úrovní. V samotné budově školy se nachází odborná počítačová učebna, která je vybavena osmi počítači pro výuku a jedním řídícím počítačem. Dále je zde k dispozici zpětný dataprojektor. Každá z učeben je vybavena audiovizuální technikou (televize, video a DVD přehrávač). V samotné budově školy dále najdeme učebnu hudební výchovy, která je vybavena též audiovizuální technikou a hudební nástroje (bicí, klávesy, kytara) a reproduktory. Poslední odbornou učebnou v samotné škole je učebna pracovního vyučování ve které je realizována především předmět pracovní vyučování pro žáky do 6. postupného ročníku (práce s kartony, práce s textiliemi, další ruční práce). Dále škola disponuje dvěmi učebnami pro výuku pracovního vyučování, které nejsou umístěny v samotné škole, ale v areálu zařízení. Jedná se o kovodílnu a dílnu truhlářskou. Vybavení těchto odborných učeben je standardní dle povahy zaměření jednotlivých činností (stoly se svěráky, pilníky, kladiva, nůžky na plech, hoblice v truhlářské dílně, struháky, hoblíky a další nářadí). Další z prostorů které jsou využívány základní školou je tělocvična, posilovna a hřiště s umělým povrchem, která žáci základní školy využívají společně se Střední školou v rámci předmětu tělesné výchovy. Jejich vybavení je standardní pro výuku tělesné výchovy. V neposlední řadě škola disponuje jedním skleníkem a pozemkem, které se nacházejí v areálu DDŠ. b) průběh a výsledky vzdělávání žáků Průběh vzdělávání základní školy se ve školním roce 2011/2012 uskutečňoval dle platných školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s LMP Šance pro každého a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příležitost pro všechny. Samotný průběh vzdělávání byl realizovaných na základě vlastních učebních osnov jednotlivých předmětů. Následující tabulky a grafy přehledně ukazují počty zapsaných žáků v jednotlivých ročnících v průběhu daného školního roku a jejich prospěch, zároveň je uvedeno kolik žáků studia zanechalo či přestoupilo na jinou školu.

10 Ročník Zapsaní žáci Vyznamenaní žáci Prospěli Neprospěli Přestup, zanechaní vzdělávání Vzdělávání žáků v nižším než pátém ročníku je organizováno v rámci jedné třídy (3. až 4. ročník) dle příslušného ŠVP a jeho učebních osnov. Tabulka č. 1 Základní škola 2011/2012 stav a výsledky vzdělávání žáků Zapsaní žáci 7; 14% 1; 2% 3; 6% 3; 6% 9; 19% ; 25% 6; 12% 8; 16% Graf č. 1 Základní škola 2011/2012 zapsaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření

11 Vyznamenaní žáci 1; 50% 0; 0% 1; 50% Graf č. 2 Základní škola 2011/2012 vyznamenaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření Prospěli 8; 21% 7; 18% 5; 13% 1; 3% 2; 5% 2; 5% 8; 20% 6; 15% Graf č. 3 Základní škola 2011/2012 žáci dle tříd s prospěchem prospěl /hodnotové a procentuální vyjádření

12 40 35 Prospěli; Vyznamenaní; 2 Neprospěli; 7 Přestup, zanechání vzdělávání; 1 Graf č. 4 Základní škola 2011/2012 celkové hodnocení prospěchu žáků Povinnou školní docházku ukončilo v tomto školní roce 7 žáků z 9. postupného ročníku, 12 žáků z osmého postupného ročníku a jeden žák ze sedmého postupného ročníku. Žáci základní školy se účastnili ve školním roce nepovinných zájmových útvarů pod vedením učitelů základní školy nebo pracovníků DDŠ. Mohu uvést tyto: - keramika - myslivecký kroužek - plavecký kroužek - počítačový kroužek - sportovní kroužek - výtvarný kroužek - kroužek německého jazyka

13 c) spolupráce s rodiči V této oblasti se škola zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči v rámci školské rady, dále pak je možná konzultace s každým vyučujícím na základě předchozí dohody. Samozřejmostí je informovanost žáků prostřednictvím webových stránek. d) personální oblast V oblasti personální je snaha o zajištění odborného růstu všech pedagogických zaměstnanců průběžným doplňováním vzdělávání s cílem zajistit co nejvyšší aprobovanost vyučovaných předmětů. Studium je možné na vysoké škole pedagogické, případně specializačních oborů a studium speciální pedagogiky. Další vzdělávání v rámci DVPP. e) školní klima Dalším z cílů školy je nastolení dobré pracovní atmosféry ve škole a to jak ve vztahu mezi žáky, tak i vztahu žák učitel. Jsou voleny různé metody pozorování, rozhovory. III. Přehled akcí za školní rok Žáci základní školy se zúčastnili během školního roku mnoha sportovních, kulturních nebo tematických soutěží a akcí. Níže uvedená tabulka dokresluje časové rozvržení akcí a zároveň organizátora (pořadatele) a místo akce, kterých se naši žáci účastnili nebo kde se prezentovali. Akce pořádané základní školou Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik únor ZŠ, žáci 7. ročníku Výtvarná soutěž základních škol,okresní kolo Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování únor březen ZŠ, Hostouň ZŠ, Hostouň

14 Okresní sportovní den červen ZŠ, Hostouň Akce pořádané jinou organizací Filmový festival - Juniorfest listopad MKS Horšovský Týn Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Přehlídka zájmové činnosti žáků speciálních škol duben ZŠ a PrŠ Horšovský Týn Okresní kolo SHM - atletika duben ZŠ a PrŠ Horšovský Týn Exkurze Policie ČR duben Policie ČR - Domažlice Malování na chodníku květen ZŠ Domažlice Exkurze Integrovaný záchranný systém květen Město Horšovský Týn Poznámka: Soutěže - Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování a - Výtvarnou soutěž základních škol pořádá naše škola společně se ZŠ Domažlice a ZŠ a PrŠ Horšovský Týn o pořadatelství se střídají.

15 Výroční zpráva o činnosti střední školy za školní rok 2011/2012 II. Činnost školy Střední škola při Výchovném ústavu v Hostouni v sobě zahrnuje Odborné učiliště, jež je lokalizováno v Hostouni v budově VÚ a Praktickou školu, která je ve VÚ Nové Domky. Odborné učiliště poskytuje vzdělávání v učebním oboru E/01 Stravovací a ubytovací služby dle ŠVP S chutí do života a E/01 a dobíhající učebné obor E/001 Kuchařské práce, dále pak Zemědělské práce dle ŠVP Farmář pro život a dobíhající učební obor E/006 Farmářské práce. Kapacita je 24 žáků pro každý učební obor. Forma vzdělávání je denní, jedná se o tříletý učební obor. Stupeň vzdělání je ukončení závěrečnou zkoušku s výučním listem C/01 Praktická škola dvouletá má kapacitu 16 žáků ve dvou ročnících. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Učební obor Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je náročný na manuální zručnost a intelektové dovednosti žáků. Vyžaduje se tvořivost, estetické cítění a rozvinuté komunikativní schopnosti. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Odborné vzdělávání je realizováno v odborných předmětech. Jejich zaměření spočívá zejména v přehledu potravin, nápojů, dále pak v osvojení technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. V teoretické výuce se žáci dále seznamují se zařízením gastronomických provozoven a používaným inventářem, získávají vědomosti o stolničení a učí se pravidlům jednoduché a složité obsluhy. Prohlubují si znalosti v základních matematických operacích a využívají je při normování. Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i praxi jsou žáci jsou vedeni k hospodárnému zacházení s potravinami a k ekologickému chování, ke slušnému chování a k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce.

16 Učební obor Zemědělské práce (Farmářské práce) Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je náročný na manuální zručnost, dále pak na aplikaci teoreticky získaných znalostí v praxi. Vyžaduje se samostatnost při pracovních činnostech, cílevědomost, ale také práce týmová. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Odborné vzdělávání je realizováno v odborných předmětech. Jejich zaměření spočívá zejména ve znalosti používaných materiálů, v obsluze a údržbě běžných mechanizačních prostředků používaných při chovu zvířat a pěstování rostlin. V oblasti pěstování rostlin je vzdělávání zaměřeno na získání základních vědomostí a dovedností pro pěstování zemědělských plodin, ovoce a zeleniny. S tím i související znalosti s přípravou a zpracováním půdy. V oblasti chovu zvířat je kladen důraz na rozvoj osobní zodpovědnosti v chovu hospodářských zvířat. Výuka směřuje k modernímu chovatelství (je respektována i ochrana zvířat proti týrání). Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i v praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a surovinami, dále pak k řádnému přístupu k pracovním strojům, nástrojům a nářadí a v neposlední řadě i ke slušnému chování při své pracovní činnosti a k dodržování předpisů bezpečnosti práce. Praktická škola dvouletá Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je zaměřen zejména na praktickou stránku věci a to v několika se i navzájem prolínajících se oblastech: stroje a zařízení, drobná údržba, stavební práce, truhlářské práce, kovovýroba, estetické a ruční práce, vaření. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou

17 prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a praktické části výuky jejíž cílem je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i v praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a surovinami, dále pak k řádnému přístupu k pracovním strojům, nástrojům a nářadí a v neposlední řadě i ke slušnému chování při své pracovní činnosti a k dodržování předpisů bezpečnosti práce. II. Autoevaluace Struktura vlastního hodnocení školy se uskutečňuje na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na tyto oblasti: podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, spolupráce s rodiči, personální oblast a školní klima. f) podmínky ke vzdělávání Učební obor Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Chodské náměstí 131, Hostouň v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou tři. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím se zpětným projektorem. Dále i vyučující mají k dispozici pro své předměty zpětný data projektor. Samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a sezónním hřištěm pro výuku bruslení. Odborný výcvik probíhá v odborné učebně vaření, která je vybavena čtyřmi sporáky s příslušenstvím. K této učebně bezprostředně přiléhá bar. Dále škola disponuje dvěma vlastními kuchyněmi s jídelnami, kde rovněž žáci vykonávají odborný výcvik. Všechna pracoviště jsou vybavena zařízením na mechanické a tepelné zpracování potravin, chladícími a mrazícími zařízeními. V odborné učebně probírají žáci témata, která nelze provádět v provozu nácvik obsluhy, komunikace s hostem, úkoly složité obsluhy, apod. V učebně je vhodné vybavení pro nácvik jednoduché a složité obsluhy v restauračním zařízení a u baru, přípravu výrobků studené a teplé kuchyně, nácviku obsluhy. Všechna pracoviště splňují

18 požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Technologické vybavení učeben odpovídá všem požadavkům učebních osnov v rámci daného vzdělávacího programu. Další možností jsou smluvní pracoviště. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. Učební obor Zemědělské práce (farmářské práce) Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Chodské náměstí 131, Hostouň v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou tři. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím se zpětným projektorem. Dále i vyučující mají k dispozici pro své předměty zpětný data projektor. Samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a sezónním hřištěm pro výuku bruslení. Odborný výcvik probíhá v těchto prostorech: odborná učebna se zaměřením na truhlářské práce a práce se dřevem, dále pak v prostorech areálu školy školní pozemky a školní skleníky. Součástí je samozřejmě je i sklad nářadí. Vybavenost je standardní: lopaty, rýče, hrábě, sekyrka, motyčka a další ruční nářadí pro pěstitelství a práce se dřevem. Další materiální zajištění tvoří tři křovinořezy, dvě motorové pily, bubnová sekačka, rotační sekačka a víceúčelový traktor s příslušenstvím. Pro práci s výše uvedeným jsou žáci řádně proškoleni a prokazatelně seznámeni s bezpečným zacházením. Všechna pracoviště splňují požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Technologické vybavení učeben odpovídá všem požadavkům učebních osnov v rámci daného vzdělávacího programu. Další možností jsou smluvní pracoviště. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. Praktická škola dvouletá Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Výchovného ústavu Nové Domky v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou dvě. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím.samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá

19 bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou. Praktická část vyučování probíhá v těchto prostorech: dílny se zaměřením na truhlářské práce a práce se dřevem, dále pak v prostorech areálu školy školní pozemky a školní skleníky. Součástí je samozřejmě je i sklad nářadí. Vybavenost je standardní: lopaty, rýče, hrábě, sekyrka, motyčka a další ruční nářadí pro pěstitelství a práce se dřevem. Další materiální zajištění tvoří tři křovinořezy, bubnová sekačka, rotační sekačka a víceúčelový traktor s příslušenstvím. Pro práci s výše uvedeným jsou žáci řádně proškoleni a prokazatelně seznámeni s bezpečným zacházením. Všechna pracoviště splňují požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. g) průběh a výsledky vzdělávání žáků Průběh vzdělávání základní školy se ve školním roce 2011/2012 uskutečňoval dle platných vzdělávacích programů a ŠVP pro jednotlivé učební obory. Samotný průběh vzdělávání byl realizovaných na základě vlastních učebních osnov jednotlivých předmětů. Následující tabulky a grafy přehledně ukazují počty zapsaných žáků v jednotlivých ročnících v průběhu daného školního roku a jejich prospěch, zároveň je uvedeno kolik žáků studia zanechalo či přestoupilo na jinou školu.

20 Ročník Zapsaní žáci Vyznamenaní žáci Prospěli Neprospěli Přestup, zanechaní vzdělávání Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Zemědělské práce (Farmářské práce) Praktická škola dvouletá Tabulka č. 1 Střední škola 2011/2012 stav a výsledky vzdělávání žáků Zapsaní žáci 8% ;5 8% ;5 23% ;15 K I 11% ;7 K II K III F I 14% ;9 F II F III 27% ;18 9% ;6 PŠ I Graf č. 1 vyjádření Střední škola 2011/2012 zapsaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální

21 Vyznamenaní žáci 33% ;1 0% ;0 34% ;1 K I K II K III F I F II 0% ;0 33% ;1 0% ;0 F III PŠ I Graf č. 2 Střední škola 2011/2012 vyznamenaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření Prospěli 9% ;3 9% ;3 0% ;0 26% ;9 K I K II K III F I 31% ;11 14% ;5 F II F III 11% ;4 PŠ I Graf č. 3 Střední škola 2011/2012 žáci dle tříd s prospěchem prospěl /hodnotové a procentuální vyjádření

22 Celkové hodnocení žáků SŠ vyznamenaní 3 Přestup, zanechaní vzdělávání 17 Neprospěli 11 Prospěli 35 Graf č. Střední škola 2011/2012 celkové hodnocení prospěchu žáků

23 Ukončení vzdělání: Kuchařské práce Učební obor úspěšně absolvovalo 5 žáků. Farmářské práce Učební obor úspěšně absolvovali 3 žáci, jeden neprospěl a nedostavil se k opravnému termínu. Žáci střední školy se účastnili ve školním roce nepovinných zájmových útvarů pod vedením učitelů základní školy nebo pracovníků VÚ. Mohu uvést tyto: - keramika - plavecký kroužek - sportovní kroužek - výtvarný kroužek - kroužek vaření - kroužek nohejbalu - kroužek šachový - kroužek hudební - kroužek bowlingu - kroužek horolezecký /umělá stěna/ - kroužek modelářský h) spolupráce s rodiči V této oblasti se škola zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči v rámci školské rady, dále pak je možná konzultace s každým vyučujícím na základě předchozí dohody. Samozřejmostí je informovanost žáků prostřednictvím webových stránek. Škola pořádá dny otevřených dveří.

24 i) personální oblast V oblasti personální je snaha o zajištění odborného růstu všech pedagogických zaměstnanců průběžným doplňováním vzdělávání s cílem zajistit co nejvyšší aprobovanost vyučovaných předmětů. Studium je možné na vysoké škole pedagogické, případně specializačních oborů a studium speciální pedagogiky. Další vzdělávání v rámci DVPP. j) školní klima Dalším z cílů školy je nastolení dobré pracovní atmosféry ve škole a to jak ve vztahu mezi žáky, tak i vztahu žák učitel. Jsou voleny různé metody pozorování, rozhovory. III. Přehled akcí za školní rok Žáci střední školy se zúčastnili během školního roku mnoha sportovních, kulturních nebo tematických soutěží a akcí. Níže uvedená tabulka dokresluje časové rozvržení akcí a zároveň organizátora (pořadatele) a místo akce, kterých se naši žáci účastnili nebo kde se prezentovali. Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Akce pořádané střední školou učební obor Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik únor SŠ, žáci I. ročníku Český Les Zámecký rendlík kuchařská soutěž březen SŠ Hostouň Turnaj OU v malé kopané květen SŠ Hostouň Akce pořádané jinou organizací a exkurze Prezentace učebního oboru Od vzdělání k zaměstnání listopad OHK Domažlice Gastrofest České Budějovice listopad Výstaviště České Budějovice Kuchařská soutěž SŠ Stod listopad Stod

25 Exkurze Drůbežářský závod Klatovy Exkurze Maso Brejcha, Maso Planá výroba uzenin prosinec leden Klatovy Planá Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Soutěž dvojic OÚ v kuchařských dovednostech Země ostrovů Japonsko (tématická akce) Integrovaný záchranný systém duben květen květen PrŠ a OÚ Plzeň ZOO Plzeň HZS Domažlice Exkurze Policie ČR květen Policie ČR Domažlice Exkurze Hrad a Zámek Horšovský Týn Exkurze Maso Brejcha Jatky Blovice květen květen Horšovský Týn zámecká kuchyně Blovice Úřad práce Domažlice červen Domažlice Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím těchto odborných kursů: - Kurs studené kuchyně - Barmanský kurs Každoročně v dubnu se konají odborné dovednosti pro žáky II. a III. ročníků.

26 Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. V rámci spolupráce se smluvními sociálními partnery naši žáci vykonávají praxi u firmy Maso Brejcha, v pracovišti Hotel Babylon Praha. Zemědělské práce (Farmářské práce) Akce pořádané střední školou učební obor Zemědělské práce (Farmářské práce) Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik Únor SŠ, žáci I. ročníku Přimda Turnaj OU v malé kopané Květen SŠ Hostouň Akce pořádané jinou organizací a exkurze Prezentace učebního oboru Od vzdělání k zaměstnání Exkurze Soběkury výroba těstovin - krmiva Listopad listopad OHK Domažlice Soběkury Exkurze Plzeňský Prazdroj prosinec Plzeň Exkurze Maso Brejcha, Dolany - krmiva leden Dolany Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Integrovaný záchranný systém květen HZS Domažlice Exkurze Policie ČR květen Policie ČR Domažlice Exkurze BVV Brno - Agrofest květen BVV Brno Exkurze Jatky Domažlice červen Domažlice

27 Exkurze CASE DEN prezentace zemědělské techniky červen Kámen u Pelhřimova Úřad práce Domažlice červen Domažlice Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím těchto odborných kursů: - Kurs na obsluhu řetězových motorových pil - Svářečský kurs - Kurs řízení motorových vozidel skupina T Každoročně v červnu se konají odborné dovednosti pro žáky II. a III. ročníků. Škola zároveň připravuje od příštího školního roku Farmářskou soutěž. V rámci spolupráce se smluvními sociálními partnery naši žáci vykonávají praxi u těchto firem: - Agrofarm Konopík Hostouň - Meclovská zemědělská a.s.

28 Praktická škola dvouletá Akce pořádané střední školou Praktická škola dvouletá Akce Termín Pořadatel a místo Bruslařský výcvik prosinec SŠ, Tachov Lyžařský výcvik leden SŠ, Přimda Akce pořádané jinou organizací a exkurze Exkurze Plzeňský Prazdroj září Plzeň Exkurze Dřevokombinát Plzeň prosinec Plzeň Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím tohoto odborného kursu: - Svářečský kurs

29 Základní údaje o hospodaření školského zařízení: Příjmy: Kč Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostat. neskl. dodávek Oprava a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého hm.a nehm.majetku Celkem náklady Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Informace o výsledcích kontrol provedených jinými kontrolními či inspekčními orgány: ČSI.využití fin. prostřed..žádné sankce VZP.pojistné žádné sankce Zápisy z kontrol jsou uloženy na příslušných místech.

30 Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti Výchovného ústavu, dětského domova, základní školy, střední školy a školní jídelny, Hostouň, Chodské náměstí 131 dne Mgr. Jan Vojta ředitel

31 Výchovný ústav,ddš, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň, Chodské náměstí 131, Hostouň Školní rok Plán akcí Název akce Místo Termín Podzimní přebory, fotbal Hamr na Jezeře Letní biatlon VÚ ČR Hostouň Železný chovanec VÚ ČR Hostouň Dušičková výstava Horšovský Týn Od vzdělání k zaměstnání Domažlice Gastrofest Č.Budějovice Netradiční hry Býchory listopad Hroší hry Hrochův Týnec prosinec Zpívání na schodech, vánoční jarmark Hostouň prosinec Vánoční prodejní výstava Horšovský Týn Výtvarná soutěž ZŠ - okresní kolo Domažlice Hostouňský Čtyřlístek Hostouň 8.3. Matějská pouť Praha Zimní olympiáda VÚ a DDŠ Vrchlabí Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování Horšovský Týn Obořiště Cup - stolní tenis Obořiště březen Zámecký rendlík Hostouň Velikonoční výstava Horšovský Týn Soutěž dvojic OÚ v kuchařských dovednostech Plzeň Festival ZUČ, DDŠ Bystřice pod Host Přehlídka zájmové činnosti žáků Spec.škol Horšovský Týn Země ostrovů Japonsko - výstava Horšovský Týn Okresní kolo SHM - atletika Horšovský Týn 9.5. Turnaj OU v malé kopané Hostouň Země ostrovů Japonsko ZOO Plzeň Plzeň Malování na chodníku Domažlice Nejmilejší koncert Uherské Hradiště Chrastavské sportovní dny Chrastava květen Liga malé kopané VÚ ČR Kutná Hora květen Turnaj v nohejbale Terešov květen Olympiáda VÚ ČR Olešnice Olympiáda DDŠ ČR Chrastava Okresní sportovní den - míčové hry Hostouň 21.6.

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Školní vzdělávací program GASTRONOMIE

Školní vzdělávací program GASTRONOMIE Školní vzdělávací program GASTRONOMIE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY...11 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více