Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské nám. 131 Chodské náměstí 131 Telefon: , Hostouň Fax:

2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor 27 P.O. BOX 78 Karmelitská 7 P r a h a 1 - Malá Strana Hostouň, 27. září 2012 Č.j. 1/09/2012-Ř Věc: Výroční zpráva o činnosti školského zařízení O činnosti školského zařízení Základní údaje Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131 Hostouň, Chodské náměstí 131, PSČ MŠMT ČR Identifikátor právnické osoby: IČ: Příspěvková organizace Statutární orgán: ředitel Mgr. Jan Vojta, jmenovaný MŠMT web: Školská rada pracovala v počtu dvou zvolených členů (matka dítěte, učitelka) a jednoho člena jmenovaného zřizovatelem.

3 Charakteristika školského zařízení Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen 13 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a provádějícími předpisy. Příspěvková organizace poskytuje i základní vzdělání žákům v základní škole, střední škole, poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně a zajišťuje též závodní stravování zaměstnanců. Celé školské zařízení se skládá ze čtyř jednotlivých pracovišť: VÚ Hostouň, Nové Domky, Medvědí Kámen a DDŠ Hostouň. Celková kapacita je 156 míst, z toho 44 v DDŠ. Zřízeno je: z toho: 15 výchovných skupin 5 výchovně léčebných 2 výchovné skupiny pro děti s uloženou ochranou výchovou 6 rodinných skupin z toho: 2 výchovně léčebné. Organizace zařízení Kapacita VÚDDŠ Hostouň je 156 chlapců Součástí zařízení je: DDŠ/ - základní škola praktická s pěti třídami - 3. až 9. postupný ročník, cílový počet žáků 44 včetně výchovně léčebné jednotky, počet dětí 12 VÚ/ - střední škola, cílový počet studentů 64 z toho odborné učiliště tříleté, dvou oborové, počet studentů 48 (kuchařské práce, farmářské práce) z toho praktická škola dvouletá, počet studentů 16 (pracoviště Nové Domky)

4 - pracovně výchovná skupina, cílový počet klientů 16 (pracoviště Nové Domky) - výchovně léčebná jednotka, cílový počet 32 (pracoviště Medvědí Kámen, Nové Domky) Výchovný ústav ještě disponuje v rámci své kapacity (112 míst) dvěmi výchovnými skupinami pro klienty s uloženou ochrannou výchovou... Základní škola praktická počet ročníků 8 počet tříd 5 počet žáků max Střední škola : Odborné učiliště počet oborů 2 počet ročníků 3 počet tříd 6 počet studentů max. 48 Praktická škola počet ročníků 2 počet tříd 2 počet studentů max. 16

5 Internát počet výchovných skupin 21 počet chlapců max. 156

6 Příchody a odchody dětí ve VÚ, DDŠ Hostouň ve školním roce 2011/2012 Příchody Ochody - zletilost Zrušení ÚV Přemístění do jiného VÚ Hostouň Nové Domky Medvědí Kámen Příchody Ochody - zletilost Zrušení ÚV Přemístění do jiného VÚ Hostouň DDŚ

7 Údaje o pracovnících školského zařízení Hostouň Celkem 132 zaměstnanců 98 pedagogických 34 nepedagogických Pedagogičtí pracovníci 98 1 ředitel 2 etoped/ka 1 metodik 17 učitelů 47 vychovatelů 30 asistentů 69% ped. pracovníků splňuje požadované vzdělání, dalších 10% studuje a ostatní se připravují ke studiu.

8 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 I. Činnost školy Základní škola Výchovného ústavu a Dětského domova se školou je škola s kapacitou 48 žáků. Škola čítá šest postupných ročníků Základní školy (kód oboru C-01) 4. až 9. ročník. V daném školním roce bylo možné vzdělávání i v nižších postupných ročnících v závislosti na přijatých klientech Dětského domova se školou, a to v rámci 4. postupného ročníku. Naším cílem je poskytnout našim žákům dovednosti a vědomosti, které budou moci uplatnit ve svém budoucím životě, v přípravě na své budoucí zaměstnání a zaměstnání samotné. Upřednostňujeme tvůrčí činnost a praktické zaměření před encyklopedickými znalostmi (ty bereme pouze jako východisko pro další rozvoj žáků). Důraz je kladen na rozvoj kreativity, manuální zručnosti, samostatné práce a také práce týmové. Dále pak na vyhledávání informací a umět je vhodně využívat ve všech oblastech lidské činnosti. Naše škola shledává dále za velmi důležitý rozvoj finanční gramotnosti, která je částečně u žáků rozvíjena. Do života žáků se snažíme vnést řád a smysl pro zodpovědnost, což platí ve škole i mimo ni. Naše škola je ve své podstatě školou otevřenou, což znamená, že je přístupna žákům i po řádném vyučování a to ve formě zájmové činnosti organizované školou či ve formě konzultací s pedagogickými pracovníky po předchozí domluvě. V neposlední řadě je snahou školy využít tu skutečnost, že se nachází v malém městě v dosahu přírody. Učíme žáky vhodnému chování k přírodě, chovat se ekologicky a získávat informace o zdravém životním stylu a to na všech úrovních. II. Autoevaluace Struktura vlastního hodnocení školy se uskutečňuje na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na tyto oblasti: podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, spolupráce s rodiči, personální oblast a školní klima. a) podmínky ke vzdělávání Škola je umístěna v Hostouni v areálu Dětského domova se školou, jedná se o areál bývalého zámku. V tomto areálu se dále nachází školní jídelna, hřiště s umělým povrchem, skleník, školní pozemky, dílny pro pracovní vyučování. Mimo areál školy je tělocvična.

9 Vybavení školy pro výuku je na standardní úrovní. V samotné budově školy se nachází odborná počítačová učebna, která je vybavena osmi počítači pro výuku a jedním řídícím počítačem. Dále je zde k dispozici zpětný dataprojektor. Každá z učeben je vybavena audiovizuální technikou (televize, video a DVD přehrávač). V samotné budově školy dále najdeme učebnu hudební výchovy, která je vybavena též audiovizuální technikou a hudební nástroje (bicí, klávesy, kytara) a reproduktory. Poslední odbornou učebnou v samotné škole je učebna pracovního vyučování ve které je realizována především předmět pracovní vyučování pro žáky do 6. postupného ročníku (práce s kartony, práce s textiliemi, další ruční práce). Dále škola disponuje dvěmi učebnami pro výuku pracovního vyučování, které nejsou umístěny v samotné škole, ale v areálu zařízení. Jedná se o kovodílnu a dílnu truhlářskou. Vybavení těchto odborných učeben je standardní dle povahy zaměření jednotlivých činností (stoly se svěráky, pilníky, kladiva, nůžky na plech, hoblice v truhlářské dílně, struháky, hoblíky a další nářadí). Další z prostorů které jsou využívány základní školou je tělocvična, posilovna a hřiště s umělým povrchem, která žáci základní školy využívají společně se Střední školou v rámci předmětu tělesné výchovy. Jejich vybavení je standardní pro výuku tělesné výchovy. V neposlední řadě škola disponuje jedním skleníkem a pozemkem, které se nacházejí v areálu DDŠ. b) průběh a výsledky vzdělávání žáků Průběh vzdělávání základní školy se ve školním roce 2011/2012 uskutečňoval dle platných školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s LMP Šance pro každého a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příležitost pro všechny. Samotný průběh vzdělávání byl realizovaných na základě vlastních učebních osnov jednotlivých předmětů. Následující tabulky a grafy přehledně ukazují počty zapsaných žáků v jednotlivých ročnících v průběhu daného školního roku a jejich prospěch, zároveň je uvedeno kolik žáků studia zanechalo či přestoupilo na jinou školu.

10 Ročník Zapsaní žáci Vyznamenaní žáci Prospěli Neprospěli Přestup, zanechaní vzdělávání Vzdělávání žáků v nižším než pátém ročníku je organizováno v rámci jedné třídy (3. až 4. ročník) dle příslušného ŠVP a jeho učebních osnov. Tabulka č. 1 Základní škola 2011/2012 stav a výsledky vzdělávání žáků Zapsaní žáci 7; 14% 1; 2% 3; 6% 3; 6% 9; 19% ; 25% 6; 12% 8; 16% Graf č. 1 Základní škola 2011/2012 zapsaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření

11 Vyznamenaní žáci 1; 50% 0; 0% 1; 50% Graf č. 2 Základní škola 2011/2012 vyznamenaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření Prospěli 8; 21% 7; 18% 5; 13% 1; 3% 2; 5% 2; 5% 8; 20% 6; 15% Graf č. 3 Základní škola 2011/2012 žáci dle tříd s prospěchem prospěl /hodnotové a procentuální vyjádření

12 40 35 Prospěli; Vyznamenaní; 2 Neprospěli; 7 Přestup, zanechání vzdělávání; 1 Graf č. 4 Základní škola 2011/2012 celkové hodnocení prospěchu žáků Povinnou školní docházku ukončilo v tomto školní roce 7 žáků z 9. postupného ročníku, 12 žáků z osmého postupného ročníku a jeden žák ze sedmého postupného ročníku. Žáci základní školy se účastnili ve školním roce nepovinných zájmových útvarů pod vedením učitelů základní školy nebo pracovníků DDŠ. Mohu uvést tyto: - keramika - myslivecký kroužek - plavecký kroužek - počítačový kroužek - sportovní kroužek - výtvarný kroužek - kroužek německého jazyka

13 c) spolupráce s rodiči V této oblasti se škola zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči v rámci školské rady, dále pak je možná konzultace s každým vyučujícím na základě předchozí dohody. Samozřejmostí je informovanost žáků prostřednictvím webových stránek. d) personální oblast V oblasti personální je snaha o zajištění odborného růstu všech pedagogických zaměstnanců průběžným doplňováním vzdělávání s cílem zajistit co nejvyšší aprobovanost vyučovaných předmětů. Studium je možné na vysoké škole pedagogické, případně specializačních oborů a studium speciální pedagogiky. Další vzdělávání v rámci DVPP. e) školní klima Dalším z cílů školy je nastolení dobré pracovní atmosféry ve škole a to jak ve vztahu mezi žáky, tak i vztahu žák učitel. Jsou voleny různé metody pozorování, rozhovory. III. Přehled akcí za školní rok Žáci základní školy se zúčastnili během školního roku mnoha sportovních, kulturních nebo tematických soutěží a akcí. Níže uvedená tabulka dokresluje časové rozvržení akcí a zároveň organizátora (pořadatele) a místo akce, kterých se naši žáci účastnili nebo kde se prezentovali. Akce pořádané základní školou Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik únor ZŠ, žáci 7. ročníku Výtvarná soutěž základních škol,okresní kolo Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování únor březen ZŠ, Hostouň ZŠ, Hostouň

14 Okresní sportovní den červen ZŠ, Hostouň Akce pořádané jinou organizací Filmový festival - Juniorfest listopad MKS Horšovský Týn Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Přehlídka zájmové činnosti žáků speciálních škol duben ZŠ a PrŠ Horšovský Týn Okresní kolo SHM - atletika duben ZŠ a PrŠ Horšovský Týn Exkurze Policie ČR duben Policie ČR - Domažlice Malování na chodníku květen ZŠ Domažlice Exkurze Integrovaný záchranný systém květen Město Horšovský Týn Poznámka: Soutěže - Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování a - Výtvarnou soutěž základních škol pořádá naše škola společně se ZŠ Domažlice a ZŠ a PrŠ Horšovský Týn o pořadatelství se střídají.

15 Výroční zpráva o činnosti střední školy za školní rok 2011/2012 II. Činnost školy Střední škola při Výchovném ústavu v Hostouni v sobě zahrnuje Odborné učiliště, jež je lokalizováno v Hostouni v budově VÚ a Praktickou školu, která je ve VÚ Nové Domky. Odborné učiliště poskytuje vzdělávání v učebním oboru E/01 Stravovací a ubytovací služby dle ŠVP S chutí do života a E/01 a dobíhající učebné obor E/001 Kuchařské práce, dále pak Zemědělské práce dle ŠVP Farmář pro život a dobíhající učební obor E/006 Farmářské práce. Kapacita je 24 žáků pro každý učební obor. Forma vzdělávání je denní, jedná se o tříletý učební obor. Stupeň vzdělání je ukončení závěrečnou zkoušku s výučním listem C/01 Praktická škola dvouletá má kapacitu 16 žáků ve dvou ročnících. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Učební obor Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je náročný na manuální zručnost a intelektové dovednosti žáků. Vyžaduje se tvořivost, estetické cítění a rozvinuté komunikativní schopnosti. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Odborné vzdělávání je realizováno v odborných předmětech. Jejich zaměření spočívá zejména v přehledu potravin, nápojů, dále pak v osvojení technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. V teoretické výuce se žáci dále seznamují se zařízením gastronomických provozoven a používaným inventářem, získávají vědomosti o stolničení a učí se pravidlům jednoduché a složité obsluhy. Prohlubují si znalosti v základních matematických operacích a využívají je při normování. Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i praxi jsou žáci jsou vedeni k hospodárnému zacházení s potravinami a k ekologickému chování, ke slušnému chování a k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce.

16 Učební obor Zemědělské práce (Farmářské práce) Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je náročný na manuální zručnost, dále pak na aplikaci teoreticky získaných znalostí v praxi. Vyžaduje se samostatnost při pracovních činnostech, cílevědomost, ale také práce týmová. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Odborné vzdělávání je realizováno v odborných předmětech. Jejich zaměření spočívá zejména ve znalosti používaných materiálů, v obsluze a údržbě běžných mechanizačních prostředků používaných při chovu zvířat a pěstování rostlin. V oblasti pěstování rostlin je vzdělávání zaměřeno na získání základních vědomostí a dovedností pro pěstování zemědělských plodin, ovoce a zeleniny. S tím i související znalosti s přípravou a zpracováním půdy. V oblasti chovu zvířat je kladen důraz na rozvoj osobní zodpovědnosti v chovu hospodářských zvířat. Výuka směřuje k modernímu chovatelství (je respektována i ochrana zvířat proti týrání). Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i v praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a surovinami, dále pak k řádnému přístupu k pracovním strojům, nástrojům a nářadí a v neposlední řadě i ke slušnému chování při své pracovní činnosti a k dodržování předpisů bezpečnosti práce. Praktická škola dvouletá Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je zaměřen zejména na praktickou stránku věci a to v několika se i navzájem prolínajících se oblastech: stroje a zařízení, drobná údržba, stavební práce, truhlářské práce, kovovýroba, estetické a ruční práce, vaření. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou

17 prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a praktické části výuky jejíž cílem je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i v praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a surovinami, dále pak k řádnému přístupu k pracovním strojům, nástrojům a nářadí a v neposlední řadě i ke slušnému chování při své pracovní činnosti a k dodržování předpisů bezpečnosti práce. II. Autoevaluace Struktura vlastního hodnocení školy se uskutečňuje na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na tyto oblasti: podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, spolupráce s rodiči, personální oblast a školní klima. f) podmínky ke vzdělávání Učební obor Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Chodské náměstí 131, Hostouň v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou tři. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím se zpětným projektorem. Dále i vyučující mají k dispozici pro své předměty zpětný data projektor. Samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a sezónním hřištěm pro výuku bruslení. Odborný výcvik probíhá v odborné učebně vaření, která je vybavena čtyřmi sporáky s příslušenstvím. K této učebně bezprostředně přiléhá bar. Dále škola disponuje dvěma vlastními kuchyněmi s jídelnami, kde rovněž žáci vykonávají odborný výcvik. Všechna pracoviště jsou vybavena zařízením na mechanické a tepelné zpracování potravin, chladícími a mrazícími zařízeními. V odborné učebně probírají žáci témata, která nelze provádět v provozu nácvik obsluhy, komunikace s hostem, úkoly složité obsluhy, apod. V učebně je vhodné vybavení pro nácvik jednoduché a složité obsluhy v restauračním zařízení a u baru, přípravu výrobků studené a teplé kuchyně, nácviku obsluhy. Všechna pracoviště splňují

18 požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Technologické vybavení učeben odpovídá všem požadavkům učebních osnov v rámci daného vzdělávacího programu. Další možností jsou smluvní pracoviště. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. Učební obor Zemědělské práce (farmářské práce) Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Chodské náměstí 131, Hostouň v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou tři. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím se zpětným projektorem. Dále i vyučující mají k dispozici pro své předměty zpětný data projektor. Samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a sezónním hřištěm pro výuku bruslení. Odborný výcvik probíhá v těchto prostorech: odborná učebna se zaměřením na truhlářské práce a práce se dřevem, dále pak v prostorech areálu školy školní pozemky a školní skleníky. Součástí je samozřejmě je i sklad nářadí. Vybavenost je standardní: lopaty, rýče, hrábě, sekyrka, motyčka a další ruční nářadí pro pěstitelství a práce se dřevem. Další materiální zajištění tvoří tři křovinořezy, dvě motorové pily, bubnová sekačka, rotační sekačka a víceúčelový traktor s příslušenstvím. Pro práci s výše uvedeným jsou žáci řádně proškoleni a prokazatelně seznámeni s bezpečným zacházením. Všechna pracoviště splňují požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Technologické vybavení učeben odpovídá všem požadavkům učebních osnov v rámci daného vzdělávacího programu. Další možností jsou smluvní pracoviště. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. Praktická škola dvouletá Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Výchovného ústavu Nové Domky v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou dvě. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím.samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá

19 bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou. Praktická část vyučování probíhá v těchto prostorech: dílny se zaměřením na truhlářské práce a práce se dřevem, dále pak v prostorech areálu školy školní pozemky a školní skleníky. Součástí je samozřejmě je i sklad nářadí. Vybavenost je standardní: lopaty, rýče, hrábě, sekyrka, motyčka a další ruční nářadí pro pěstitelství a práce se dřevem. Další materiální zajištění tvoří tři křovinořezy, bubnová sekačka, rotační sekačka a víceúčelový traktor s příslušenstvím. Pro práci s výše uvedeným jsou žáci řádně proškoleni a prokazatelně seznámeni s bezpečným zacházením. Všechna pracoviště splňují požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. g) průběh a výsledky vzdělávání žáků Průběh vzdělávání základní školy se ve školním roce 2011/2012 uskutečňoval dle platných vzdělávacích programů a ŠVP pro jednotlivé učební obory. Samotný průběh vzdělávání byl realizovaných na základě vlastních učebních osnov jednotlivých předmětů. Následující tabulky a grafy přehledně ukazují počty zapsaných žáků v jednotlivých ročnících v průběhu daného školního roku a jejich prospěch, zároveň je uvedeno kolik žáků studia zanechalo či přestoupilo na jinou školu.

20 Ročník Zapsaní žáci Vyznamenaní žáci Prospěli Neprospěli Přestup, zanechaní vzdělávání Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Zemědělské práce (Farmářské práce) Praktická škola dvouletá Tabulka č. 1 Střední škola 2011/2012 stav a výsledky vzdělávání žáků Zapsaní žáci 8% ;5 8% ;5 23% ;15 K I 11% ;7 K II K III F I 14% ;9 F II F III 27% ;18 9% ;6 PŠ I Graf č. 1 vyjádření Střední škola 2011/2012 zapsaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální

21 Vyznamenaní žáci 33% ;1 0% ;0 34% ;1 K I K II K III F I F II 0% ;0 33% ;1 0% ;0 F III PŠ I Graf č. 2 Střední škola 2011/2012 vyznamenaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření Prospěli 9% ;3 9% ;3 0% ;0 26% ;9 K I K II K III F I 31% ;11 14% ;5 F II F III 11% ;4 PŠ I Graf č. 3 Střední škola 2011/2012 žáci dle tříd s prospěchem prospěl /hodnotové a procentuální vyjádření

22 Celkové hodnocení žáků SŠ vyznamenaní 3 Přestup, zanechaní vzdělávání 17 Neprospěli 11 Prospěli 35 Graf č. Střední škola 2011/2012 celkové hodnocení prospěchu žáků

23 Ukončení vzdělání: Kuchařské práce Učební obor úspěšně absolvovalo 5 žáků. Farmářské práce Učební obor úspěšně absolvovali 3 žáci, jeden neprospěl a nedostavil se k opravnému termínu. Žáci střední školy se účastnili ve školním roce nepovinných zájmových útvarů pod vedením učitelů základní školy nebo pracovníků VÚ. Mohu uvést tyto: - keramika - plavecký kroužek - sportovní kroužek - výtvarný kroužek - kroužek vaření - kroužek nohejbalu - kroužek šachový - kroužek hudební - kroužek bowlingu - kroužek horolezecký /umělá stěna/ - kroužek modelářský h) spolupráce s rodiči V této oblasti se škola zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči v rámci školské rady, dále pak je možná konzultace s každým vyučujícím na základě předchozí dohody. Samozřejmostí je informovanost žáků prostřednictvím webových stránek. Škola pořádá dny otevřených dveří.

24 i) personální oblast V oblasti personální je snaha o zajištění odborného růstu všech pedagogických zaměstnanců průběžným doplňováním vzdělávání s cílem zajistit co nejvyšší aprobovanost vyučovaných předmětů. Studium je možné na vysoké škole pedagogické, případně specializačních oborů a studium speciální pedagogiky. Další vzdělávání v rámci DVPP. j) školní klima Dalším z cílů školy je nastolení dobré pracovní atmosféry ve škole a to jak ve vztahu mezi žáky, tak i vztahu žák učitel. Jsou voleny různé metody pozorování, rozhovory. III. Přehled akcí za školní rok Žáci střední školy se zúčastnili během školního roku mnoha sportovních, kulturních nebo tematických soutěží a akcí. Níže uvedená tabulka dokresluje časové rozvržení akcí a zároveň organizátora (pořadatele) a místo akce, kterých se naši žáci účastnili nebo kde se prezentovali. Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Akce pořádané střední školou učební obor Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik únor SŠ, žáci I. ročníku Český Les Zámecký rendlík kuchařská soutěž březen SŠ Hostouň Turnaj OU v malé kopané květen SŠ Hostouň Akce pořádané jinou organizací a exkurze Prezentace učebního oboru Od vzdělání k zaměstnání listopad OHK Domažlice Gastrofest České Budějovice listopad Výstaviště České Budějovice Kuchařská soutěž SŠ Stod listopad Stod

25 Exkurze Drůbežářský závod Klatovy Exkurze Maso Brejcha, Maso Planá výroba uzenin prosinec leden Klatovy Planá Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Soutěž dvojic OÚ v kuchařských dovednostech Země ostrovů Japonsko (tématická akce) Integrovaný záchranný systém duben květen květen PrŠ a OÚ Plzeň ZOO Plzeň HZS Domažlice Exkurze Policie ČR květen Policie ČR Domažlice Exkurze Hrad a Zámek Horšovský Týn Exkurze Maso Brejcha Jatky Blovice květen květen Horšovský Týn zámecká kuchyně Blovice Úřad práce Domažlice červen Domažlice Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím těchto odborných kursů: - Kurs studené kuchyně - Barmanský kurs Každoročně v dubnu se konají odborné dovednosti pro žáky II. a III. ročníků.

26 Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. V rámci spolupráce se smluvními sociálními partnery naši žáci vykonávají praxi u firmy Maso Brejcha, v pracovišti Hotel Babylon Praha. Zemědělské práce (Farmářské práce) Akce pořádané střední školou učební obor Zemědělské práce (Farmářské práce) Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik Únor SŠ, žáci I. ročníku Přimda Turnaj OU v malé kopané Květen SŠ Hostouň Akce pořádané jinou organizací a exkurze Prezentace učebního oboru Od vzdělání k zaměstnání Exkurze Soběkury výroba těstovin - krmiva Listopad listopad OHK Domažlice Soběkury Exkurze Plzeňský Prazdroj prosinec Plzeň Exkurze Maso Brejcha, Dolany - krmiva leden Dolany Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Integrovaný záchranný systém květen HZS Domažlice Exkurze Policie ČR květen Policie ČR Domažlice Exkurze BVV Brno - Agrofest květen BVV Brno Exkurze Jatky Domažlice červen Domažlice

27 Exkurze CASE DEN prezentace zemědělské techniky červen Kámen u Pelhřimova Úřad práce Domažlice červen Domažlice Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím těchto odborných kursů: - Kurs na obsluhu řetězových motorových pil - Svářečský kurs - Kurs řízení motorových vozidel skupina T Každoročně v červnu se konají odborné dovednosti pro žáky II. a III. ročníků. Škola zároveň připravuje od příštího školního roku Farmářskou soutěž. V rámci spolupráce se smluvními sociálními partnery naši žáci vykonávají praxi u těchto firem: - Agrofarm Konopík Hostouň - Meclovská zemědělská a.s.

28 Praktická škola dvouletá Akce pořádané střední školou Praktická škola dvouletá Akce Termín Pořadatel a místo Bruslařský výcvik prosinec SŠ, Tachov Lyžařský výcvik leden SŠ, Přimda Akce pořádané jinou organizací a exkurze Exkurze Plzeňský Prazdroj září Plzeň Exkurze Dřevokombinát Plzeň prosinec Plzeň Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím tohoto odborného kursu: - Svářečský kurs

29 Základní údaje o hospodaření školského zařízení: Příjmy: Kč Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostat. neskl. dodávek Oprava a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého hm.a nehm.majetku Celkem náklady Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Informace o výsledcích kontrol provedených jinými kontrolními či inspekčními orgány: ČSI.využití fin. prostřed..žádné sankce VZP.pojistné žádné sankce Zápisy z kontrol jsou uloženy na příslušných místech.

30 Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti Výchovného ústavu, dětského domova, základní školy, střední školy a školní jídelny, Hostouň, Chodské náměstí 131 dne Mgr. Jan Vojta ředitel

31 Výchovný ústav,ddš, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň, Chodské náměstí 131, Hostouň Školní rok Plán akcí Název akce Místo Termín Podzimní přebory, fotbal Hamr na Jezeře Letní biatlon VÚ ČR Hostouň Železný chovanec VÚ ČR Hostouň Dušičková výstava Horšovský Týn Od vzdělání k zaměstnání Domažlice Gastrofest Č.Budějovice Netradiční hry Býchory listopad Hroší hry Hrochův Týnec prosinec Zpívání na schodech, vánoční jarmark Hostouň prosinec Vánoční prodejní výstava Horšovský Týn Výtvarná soutěž ZŠ - okresní kolo Domažlice Hostouňský Čtyřlístek Hostouň 8.3. Matějská pouť Praha Zimní olympiáda VÚ a DDŠ Vrchlabí Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování Horšovský Týn Obořiště Cup - stolní tenis Obořiště březen Zámecký rendlík Hostouň Velikonoční výstava Horšovský Týn Soutěž dvojic OÚ v kuchařských dovednostech Plzeň Festival ZUČ, DDŠ Bystřice pod Host Přehlídka zájmové činnosti žáků Spec.škol Horšovský Týn Země ostrovů Japonsko - výstava Horšovský Týn Okresní kolo SHM - atletika Horšovský Týn 9.5. Turnaj OU v malé kopané Hostouň Země ostrovů Japonsko ZOO Plzeň Plzeň Malování na chodníku Domažlice Nejmilejší koncert Uherské Hradiště Chrastavské sportovní dny Chrastava květen Liga malé kopané VÚ ČR Kutná Hora květen Turnaj v nohejbale Terešov květen Olympiáda VÚ ČR Olešnice Olympiáda DDŠ ČR Chrastava Okresní sportovní den - míčové hry Hostouň 21.6.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více