Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské nám. 131 Chodské náměstí 131 Telefon: , Hostouň Fax:

2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor 27 P.O. BOX 78 Karmelitská 7 P r a h a 1 - Malá Strana Hostouň, 27. září 2012 Č.j. 1/09/2012-Ř Věc: Výroční zpráva o činnosti školského zařízení O činnosti školského zařízení Základní údaje Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131 Hostouň, Chodské náměstí 131, PSČ MŠMT ČR Identifikátor právnické osoby: IČ: Příspěvková organizace Statutární orgán: ředitel Mgr. Jan Vojta, jmenovaný MŠMT web: Školská rada pracovala v počtu dvou zvolených členů (matka dítěte, učitelka) a jednoho člena jmenovaného zřizovatelem.

3 Charakteristika školského zařízení Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen 13 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a provádějícími předpisy. Příspěvková organizace poskytuje i základní vzdělání žákům v základní škole, střední škole, poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně a zajišťuje též závodní stravování zaměstnanců. Celé školské zařízení se skládá ze čtyř jednotlivých pracovišť: VÚ Hostouň, Nové Domky, Medvědí Kámen a DDŠ Hostouň. Celková kapacita je 156 míst, z toho 44 v DDŠ. Zřízeno je: z toho: 15 výchovných skupin 5 výchovně léčebných 2 výchovné skupiny pro děti s uloženou ochranou výchovou 6 rodinných skupin z toho: 2 výchovně léčebné. Organizace zařízení Kapacita VÚDDŠ Hostouň je 156 chlapců Součástí zařízení je: DDŠ/ - základní škola praktická s pěti třídami - 3. až 9. postupný ročník, cílový počet žáků 44 včetně výchovně léčebné jednotky, počet dětí 12 VÚ/ - střední škola, cílový počet studentů 64 z toho odborné učiliště tříleté, dvou oborové, počet studentů 48 (kuchařské práce, farmářské práce) z toho praktická škola dvouletá, počet studentů 16 (pracoviště Nové Domky)

4 - pracovně výchovná skupina, cílový počet klientů 16 (pracoviště Nové Domky) - výchovně léčebná jednotka, cílový počet 32 (pracoviště Medvědí Kámen, Nové Domky) Výchovný ústav ještě disponuje v rámci své kapacity (112 míst) dvěmi výchovnými skupinami pro klienty s uloženou ochrannou výchovou... Základní škola praktická počet ročníků 8 počet tříd 5 počet žáků max Střední škola : Odborné učiliště počet oborů 2 počet ročníků 3 počet tříd 6 počet studentů max. 48 Praktická škola počet ročníků 2 počet tříd 2 počet studentů max. 16

5 Internát počet výchovných skupin 21 počet chlapců max. 156

6 Příchody a odchody dětí ve VÚ, DDŠ Hostouň ve školním roce 2011/2012 Příchody Ochody - zletilost Zrušení ÚV Přemístění do jiného VÚ Hostouň Nové Domky Medvědí Kámen Příchody Ochody - zletilost Zrušení ÚV Přemístění do jiného VÚ Hostouň DDŚ

7 Údaje o pracovnících školského zařízení Hostouň Celkem 132 zaměstnanců 98 pedagogických 34 nepedagogických Pedagogičtí pracovníci 98 1 ředitel 2 etoped/ka 1 metodik 17 učitelů 47 vychovatelů 30 asistentů 69% ped. pracovníků splňuje požadované vzdělání, dalších 10% studuje a ostatní se připravují ke studiu.

8 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 I. Činnost školy Základní škola Výchovného ústavu a Dětského domova se školou je škola s kapacitou 48 žáků. Škola čítá šest postupných ročníků Základní školy (kód oboru C-01) 4. až 9. ročník. V daném školním roce bylo možné vzdělávání i v nižších postupných ročnících v závislosti na přijatých klientech Dětského domova se školou, a to v rámci 4. postupného ročníku. Naším cílem je poskytnout našim žákům dovednosti a vědomosti, které budou moci uplatnit ve svém budoucím životě, v přípravě na své budoucí zaměstnání a zaměstnání samotné. Upřednostňujeme tvůrčí činnost a praktické zaměření před encyklopedickými znalostmi (ty bereme pouze jako východisko pro další rozvoj žáků). Důraz je kladen na rozvoj kreativity, manuální zručnosti, samostatné práce a také práce týmové. Dále pak na vyhledávání informací a umět je vhodně využívat ve všech oblastech lidské činnosti. Naše škola shledává dále za velmi důležitý rozvoj finanční gramotnosti, která je částečně u žáků rozvíjena. Do života žáků se snažíme vnést řád a smysl pro zodpovědnost, což platí ve škole i mimo ni. Naše škola je ve své podstatě školou otevřenou, což znamená, že je přístupna žákům i po řádném vyučování a to ve formě zájmové činnosti organizované školou či ve formě konzultací s pedagogickými pracovníky po předchozí domluvě. V neposlední řadě je snahou školy využít tu skutečnost, že se nachází v malém městě v dosahu přírody. Učíme žáky vhodnému chování k přírodě, chovat se ekologicky a získávat informace o zdravém životním stylu a to na všech úrovních. II. Autoevaluace Struktura vlastního hodnocení školy se uskutečňuje na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na tyto oblasti: podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, spolupráce s rodiči, personální oblast a školní klima. a) podmínky ke vzdělávání Škola je umístěna v Hostouni v areálu Dětského domova se školou, jedná se o areál bývalého zámku. V tomto areálu se dále nachází školní jídelna, hřiště s umělým povrchem, skleník, školní pozemky, dílny pro pracovní vyučování. Mimo areál školy je tělocvična.

9 Vybavení školy pro výuku je na standardní úrovní. V samotné budově školy se nachází odborná počítačová učebna, která je vybavena osmi počítači pro výuku a jedním řídícím počítačem. Dále je zde k dispozici zpětný dataprojektor. Každá z učeben je vybavena audiovizuální technikou (televize, video a DVD přehrávač). V samotné budově školy dále najdeme učebnu hudební výchovy, která je vybavena též audiovizuální technikou a hudební nástroje (bicí, klávesy, kytara) a reproduktory. Poslední odbornou učebnou v samotné škole je učebna pracovního vyučování ve které je realizována především předmět pracovní vyučování pro žáky do 6. postupného ročníku (práce s kartony, práce s textiliemi, další ruční práce). Dále škola disponuje dvěmi učebnami pro výuku pracovního vyučování, které nejsou umístěny v samotné škole, ale v areálu zařízení. Jedná se o kovodílnu a dílnu truhlářskou. Vybavení těchto odborných učeben je standardní dle povahy zaměření jednotlivých činností (stoly se svěráky, pilníky, kladiva, nůžky na plech, hoblice v truhlářské dílně, struháky, hoblíky a další nářadí). Další z prostorů které jsou využívány základní školou je tělocvična, posilovna a hřiště s umělým povrchem, která žáci základní školy využívají společně se Střední školou v rámci předmětu tělesné výchovy. Jejich vybavení je standardní pro výuku tělesné výchovy. V neposlední řadě škola disponuje jedním skleníkem a pozemkem, které se nacházejí v areálu DDŠ. b) průběh a výsledky vzdělávání žáků Průběh vzdělávání základní školy se ve školním roce 2011/2012 uskutečňoval dle platných školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s LMP Šance pro každého a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příležitost pro všechny. Samotný průběh vzdělávání byl realizovaných na základě vlastních učebních osnov jednotlivých předmětů. Následující tabulky a grafy přehledně ukazují počty zapsaných žáků v jednotlivých ročnících v průběhu daného školního roku a jejich prospěch, zároveň je uvedeno kolik žáků studia zanechalo či přestoupilo na jinou školu.

10 Ročník Zapsaní žáci Vyznamenaní žáci Prospěli Neprospěli Přestup, zanechaní vzdělávání Vzdělávání žáků v nižším než pátém ročníku je organizováno v rámci jedné třídy (3. až 4. ročník) dle příslušného ŠVP a jeho učebních osnov. Tabulka č. 1 Základní škola 2011/2012 stav a výsledky vzdělávání žáků Zapsaní žáci 7; 14% 1; 2% 3; 6% 3; 6% 9; 19% ; 25% 6; 12% 8; 16% Graf č. 1 Základní škola 2011/2012 zapsaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření

11 Vyznamenaní žáci 1; 50% 0; 0% 1; 50% Graf č. 2 Základní škola 2011/2012 vyznamenaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření Prospěli 8; 21% 7; 18% 5; 13% 1; 3% 2; 5% 2; 5% 8; 20% 6; 15% Graf č. 3 Základní škola 2011/2012 žáci dle tříd s prospěchem prospěl /hodnotové a procentuální vyjádření

12 40 35 Prospěli; Vyznamenaní; 2 Neprospěli; 7 Přestup, zanechání vzdělávání; 1 Graf č. 4 Základní škola 2011/2012 celkové hodnocení prospěchu žáků Povinnou školní docházku ukončilo v tomto školní roce 7 žáků z 9. postupného ročníku, 12 žáků z osmého postupného ročníku a jeden žák ze sedmého postupného ročníku. Žáci základní školy se účastnili ve školním roce nepovinných zájmových útvarů pod vedením učitelů základní školy nebo pracovníků DDŠ. Mohu uvést tyto: - keramika - myslivecký kroužek - plavecký kroužek - počítačový kroužek - sportovní kroužek - výtvarný kroužek - kroužek německého jazyka

13 c) spolupráce s rodiči V této oblasti se škola zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči v rámci školské rady, dále pak je možná konzultace s každým vyučujícím na základě předchozí dohody. Samozřejmostí je informovanost žáků prostřednictvím webových stránek. d) personální oblast V oblasti personální je snaha o zajištění odborného růstu všech pedagogických zaměstnanců průběžným doplňováním vzdělávání s cílem zajistit co nejvyšší aprobovanost vyučovaných předmětů. Studium je možné na vysoké škole pedagogické, případně specializačních oborů a studium speciální pedagogiky. Další vzdělávání v rámci DVPP. e) školní klima Dalším z cílů školy je nastolení dobré pracovní atmosféry ve škole a to jak ve vztahu mezi žáky, tak i vztahu žák učitel. Jsou voleny různé metody pozorování, rozhovory. III. Přehled akcí za školní rok Žáci základní školy se zúčastnili během školního roku mnoha sportovních, kulturních nebo tematických soutěží a akcí. Níže uvedená tabulka dokresluje časové rozvržení akcí a zároveň organizátora (pořadatele) a místo akce, kterých se naši žáci účastnili nebo kde se prezentovali. Akce pořádané základní školou Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik únor ZŠ, žáci 7. ročníku Výtvarná soutěž základních škol,okresní kolo Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování únor březen ZŠ, Hostouň ZŠ, Hostouň

14 Okresní sportovní den červen ZŠ, Hostouň Akce pořádané jinou organizací Filmový festival - Juniorfest listopad MKS Horšovský Týn Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Přehlídka zájmové činnosti žáků speciálních škol duben ZŠ a PrŠ Horšovský Týn Okresní kolo SHM - atletika duben ZŠ a PrŠ Horšovský Týn Exkurze Policie ČR duben Policie ČR - Domažlice Malování na chodníku květen ZŠ Domažlice Exkurze Integrovaný záchranný systém květen Město Horšovský Týn Poznámka: Soutěže - Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování a - Výtvarnou soutěž základních škol pořádá naše škola společně se ZŠ Domažlice a ZŠ a PrŠ Horšovský Týn o pořadatelství se střídají.

15 Výroční zpráva o činnosti střední školy za školní rok 2011/2012 II. Činnost školy Střední škola při Výchovném ústavu v Hostouni v sobě zahrnuje Odborné učiliště, jež je lokalizováno v Hostouni v budově VÚ a Praktickou školu, která je ve VÚ Nové Domky. Odborné učiliště poskytuje vzdělávání v učebním oboru E/01 Stravovací a ubytovací služby dle ŠVP S chutí do života a E/01 a dobíhající učebné obor E/001 Kuchařské práce, dále pak Zemědělské práce dle ŠVP Farmář pro život a dobíhající učební obor E/006 Farmářské práce. Kapacita je 24 žáků pro každý učební obor. Forma vzdělávání je denní, jedná se o tříletý učební obor. Stupeň vzdělání je ukončení závěrečnou zkoušku s výučním listem C/01 Praktická škola dvouletá má kapacitu 16 žáků ve dvou ročnících. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Učební obor Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je náročný na manuální zručnost a intelektové dovednosti žáků. Vyžaduje se tvořivost, estetické cítění a rozvinuté komunikativní schopnosti. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Odborné vzdělávání je realizováno v odborných předmětech. Jejich zaměření spočívá zejména v přehledu potravin, nápojů, dále pak v osvojení technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. V teoretické výuce se žáci dále seznamují se zařízením gastronomických provozoven a používaným inventářem, získávají vědomosti o stolničení a učí se pravidlům jednoduché a složité obsluhy. Prohlubují si znalosti v základních matematických operacích a využívají je při normování. Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i praxi jsou žáci jsou vedeni k hospodárnému zacházení s potravinami a k ekologickému chování, ke slušnému chování a k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce.

16 Učební obor Zemědělské práce (Farmářské práce) Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je náročný na manuální zručnost, dále pak na aplikaci teoreticky získaných znalostí v praxi. Vyžaduje se samostatnost při pracovních činnostech, cílevědomost, ale také práce týmová. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Odborné vzdělávání je realizováno v odborných předmětech. Jejich zaměření spočívá zejména ve znalosti používaných materiálů, v obsluze a údržbě běžných mechanizačních prostředků používaných při chovu zvířat a pěstování rostlin. V oblasti pěstování rostlin je vzdělávání zaměřeno na získání základních vědomostí a dovedností pro pěstování zemědělských plodin, ovoce a zeleniny. S tím i související znalosti s přípravou a zpracováním půdy. V oblasti chovu zvířat je kladen důraz na rozvoj osobní zodpovědnosti v chovu hospodářských zvířat. Výuka směřuje k modernímu chovatelství (je respektována i ochrana zvířat proti týrání). Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i v praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a surovinami, dále pak k řádnému přístupu k pracovním strojům, nástrojům a nářadí a v neposlední řadě i ke slušnému chování při své pracovní činnosti a k dodržování předpisů bezpečnosti práce. Praktická škola dvouletá Obecným cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se nejen dobře uplatní na trhu práce, ale zároveň dokáže vhodně reagovat na jeho měnící se podmínky. Samotný obor je zaměřen zejména na praktickou stránku věci a to v několika se i navzájem prolínajících se oblastech: stroje a zařízení, drobná údržba, stavební práce, truhlářské práce, kovovýroba, estetické a ruční práce, vaření. V oblasti všeobecného vzdělávání jsou

17 prohlubovány a rozšiřovány všeobecné znalosti získané v základním vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Koordinací je zajištěno tématické a časové propojení odborných předmětů a praktické části výuky jejíž cílem je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností. V teorii i v praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a surovinami, dále pak k řádnému přístupu k pracovním strojům, nástrojům a nářadí a v neposlední řadě i ke slušnému chování při své pracovní činnosti a k dodržování předpisů bezpečnosti práce. II. Autoevaluace Struktura vlastního hodnocení školy se uskutečňuje na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na tyto oblasti: podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, spolupráce s rodiči, personální oblast a školní klima. f) podmínky ke vzdělávání Učební obor Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Chodské náměstí 131, Hostouň v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou tři. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím se zpětným projektorem. Dále i vyučující mají k dispozici pro své předměty zpětný data projektor. Samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a sezónním hřištěm pro výuku bruslení. Odborný výcvik probíhá v odborné učebně vaření, která je vybavena čtyřmi sporáky s příslušenstvím. K této učebně bezprostředně přiléhá bar. Dále škola disponuje dvěma vlastními kuchyněmi s jídelnami, kde rovněž žáci vykonávají odborný výcvik. Všechna pracoviště jsou vybavena zařízením na mechanické a tepelné zpracování potravin, chladícími a mrazícími zařízeními. V odborné učebně probírají žáci témata, která nelze provádět v provozu nácvik obsluhy, komunikace s hostem, úkoly složité obsluhy, apod. V učebně je vhodné vybavení pro nácvik jednoduché a složité obsluhy v restauračním zařízení a u baru, přípravu výrobků studené a teplé kuchyně, nácviku obsluhy. Všechna pracoviště splňují

18 požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Technologické vybavení učeben odpovídá všem požadavkům učebních osnov v rámci daného vzdělávacího programu. Další možností jsou smluvní pracoviště. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. Učební obor Zemědělské práce (farmářské práce) Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Chodské náměstí 131, Hostouň v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou tři. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím se zpětným projektorem. Dále i vyučující mají k dispozici pro své předměty zpětný data projektor. Samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a sezónním hřištěm pro výuku bruslení. Odborný výcvik probíhá v těchto prostorech: odborná učebna se zaměřením na truhlářské práce a práce se dřevem, dále pak v prostorech areálu školy školní pozemky a školní skleníky. Součástí je samozřejmě je i sklad nářadí. Vybavenost je standardní: lopaty, rýče, hrábě, sekyrka, motyčka a další ruční nářadí pro pěstitelství a práce se dřevem. Další materiální zajištění tvoří tři křovinořezy, dvě motorové pily, bubnová sekačka, rotační sekačka a víceúčelový traktor s příslušenstvím. Pro práci s výše uvedeným jsou žáci řádně proškoleni a prokazatelně seznámeni s bezpečným zacházením. Všechna pracoviště splňují požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Technologické vybavení učeben odpovídá všem požadavkům učebních osnov v rámci daného vzdělávacího programu. Další možností jsou smluvní pracoviště. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. Praktická škola dvouletá Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy Výchovného ústavu Nové Domky v kmenových třídách žáků. Počet tříd jsou dvě. Třídy jsou vybaveny standardně (lavice, židle, skříně pro vyučujícího i žáky, katedra, tabule, televize, video, DVD přehrávač). Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně, která je vybavena osmi počítači a jedním počítačem řídícím.samozřejmostí je připojení na internet. Škola nemá

19 bezbariérový přístup. Výuka tělesné výchovy může probíhat v těchto prostorech: škola disponuje vlastní tělocvičnou, posilovnou. Praktická část vyučování probíhá v těchto prostorech: dílny se zaměřením na truhlářské práce a práce se dřevem, dále pak v prostorech areálu školy školní pozemky a školní skleníky. Součástí je samozřejmě je i sklad nářadí. Vybavenost je standardní: lopaty, rýče, hrábě, sekyrka, motyčka a další ruční nářadí pro pěstitelství a práce se dřevem. Další materiální zajištění tvoří tři křovinořezy, bubnová sekačka, rotační sekačka a víceúčelový traktor s příslušenstvím. Pro práci s výše uvedeným jsou žáci řádně proškoleni a prokazatelně seznámeni s bezpečným zacházením. Všechna pracoviště splňují požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické požadavky. Stravování během výuky (přesnídávka, oběd) jsou zajištěny ve školních jídelnách. g) průběh a výsledky vzdělávání žáků Průběh vzdělávání základní školy se ve školním roce 2011/2012 uskutečňoval dle platných vzdělávacích programů a ŠVP pro jednotlivé učební obory. Samotný průběh vzdělávání byl realizovaných na základě vlastních učebních osnov jednotlivých předmětů. Následující tabulky a grafy přehledně ukazují počty zapsaných žáků v jednotlivých ročnících v průběhu daného školního roku a jejich prospěch, zároveň je uvedeno kolik žáků studia zanechalo či přestoupilo na jinou školu.

20 Ročník Zapsaní žáci Vyznamenaní žáci Prospěli Neprospěli Přestup, zanechaní vzdělávání Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) Zemědělské práce (Farmářské práce) Praktická škola dvouletá Tabulka č. 1 Střední škola 2011/2012 stav a výsledky vzdělávání žáků Zapsaní žáci 8% ;5 8% ;5 23% ;15 K I 11% ;7 K II K III F I 14% ;9 F II F III 27% ;18 9% ;6 PŠ I Graf č. 1 vyjádření Střední škola 2011/2012 zapsaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální

21 Vyznamenaní žáci 33% ;1 0% ;0 34% ;1 K I K II K III F I F II 0% ;0 33% ;1 0% ;0 F III PŠ I Graf č. 2 Střední škola 2011/2012 vyznamenaní žáci dle tříd /hodnotové a procentuální vyjádření Prospěli 9% ;3 9% ;3 0% ;0 26% ;9 K I K II K III F I 31% ;11 14% ;5 F II F III 11% ;4 PŠ I Graf č. 3 Střední škola 2011/2012 žáci dle tříd s prospěchem prospěl /hodnotové a procentuální vyjádření

22 Celkové hodnocení žáků SŠ vyznamenaní 3 Přestup, zanechaní vzdělávání 17 Neprospěli 11 Prospěli 35 Graf č. Střední škola 2011/2012 celkové hodnocení prospěchu žáků

23 Ukončení vzdělání: Kuchařské práce Učební obor úspěšně absolvovalo 5 žáků. Farmářské práce Učební obor úspěšně absolvovali 3 žáci, jeden neprospěl a nedostavil se k opravnému termínu. Žáci střední školy se účastnili ve školním roce nepovinných zájmových útvarů pod vedením učitelů základní školy nebo pracovníků VÚ. Mohu uvést tyto: - keramika - plavecký kroužek - sportovní kroužek - výtvarný kroužek - kroužek vaření - kroužek nohejbalu - kroužek šachový - kroužek hudební - kroužek bowlingu - kroužek horolezecký /umělá stěna/ - kroužek modelářský h) spolupráce s rodiči V této oblasti se škola zaměřuje zejména na spolupráci s rodiči v rámci školské rady, dále pak je možná konzultace s každým vyučujícím na základě předchozí dohody. Samozřejmostí je informovanost žáků prostřednictvím webových stránek. Škola pořádá dny otevřených dveří.

24 i) personální oblast V oblasti personální je snaha o zajištění odborného růstu všech pedagogických zaměstnanců průběžným doplňováním vzdělávání s cílem zajistit co nejvyšší aprobovanost vyučovaných předmětů. Studium je možné na vysoké škole pedagogické, případně specializačních oborů a studium speciální pedagogiky. Další vzdělávání v rámci DVPP. j) školní klima Dalším z cílů školy je nastolení dobré pracovní atmosféry ve škole a to jak ve vztahu mezi žáky, tak i vztahu žák učitel. Jsou voleny různé metody pozorování, rozhovory. III. Přehled akcí za školní rok Žáci střední školy se zúčastnili během školního roku mnoha sportovních, kulturních nebo tematických soutěží a akcí. Níže uvedená tabulka dokresluje časové rozvržení akcí a zároveň organizátora (pořadatele) a místo akce, kterých se naši žáci účastnili nebo kde se prezentovali. Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Akce pořádané střední školou učební obor Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik únor SŠ, žáci I. ročníku Český Les Zámecký rendlík kuchařská soutěž březen SŠ Hostouň Turnaj OU v malé kopané květen SŠ Hostouň Akce pořádané jinou organizací a exkurze Prezentace učebního oboru Od vzdělání k zaměstnání listopad OHK Domažlice Gastrofest České Budějovice listopad Výstaviště České Budějovice Kuchařská soutěž SŠ Stod listopad Stod

25 Exkurze Drůbežářský závod Klatovy Exkurze Maso Brejcha, Maso Planá výroba uzenin prosinec leden Klatovy Planá Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Soutěž dvojic OÚ v kuchařských dovednostech Země ostrovů Japonsko (tématická akce) Integrovaný záchranný systém duben květen květen PrŠ a OÚ Plzeň ZOO Plzeň HZS Domažlice Exkurze Policie ČR květen Policie ČR Domažlice Exkurze Hrad a Zámek Horšovský Týn Exkurze Maso Brejcha Jatky Blovice květen květen Horšovský Týn zámecká kuchyně Blovice Úřad práce Domažlice červen Domažlice Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím těchto odborných kursů: - Kurs studené kuchyně - Barmanský kurs Každoročně v dubnu se konají odborné dovednosti pro žáky II. a III. ročníků.

26 Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. V rámci spolupráce se smluvními sociálními partnery naši žáci vykonávají praxi u firmy Maso Brejcha, v pracovišti Hotel Babylon Praha. Zemědělské práce (Farmářské práce) Akce pořádané střední školou učební obor Zemědělské práce (Farmářské práce) Akce Termín Pořadatel a místo Lyžařský výcvik Únor SŠ, žáci I. ročníku Přimda Turnaj OU v malé kopané Květen SŠ Hostouň Akce pořádané jinou organizací a exkurze Prezentace učebního oboru Od vzdělání k zaměstnání Exkurze Soběkury výroba těstovin - krmiva Listopad listopad OHK Domažlice Soběkury Exkurze Plzeňský Prazdroj prosinec Plzeň Exkurze Maso Brejcha, Dolany - krmiva leden Dolany Hostouňský Čtyřlístek únor VÚ,DDŠ Hostouň Matějská pouť únor Praha Integrovaný záchranný systém květen HZS Domažlice Exkurze Policie ČR květen Policie ČR Domažlice Exkurze BVV Brno - Agrofest květen BVV Brno Exkurze Jatky Domažlice červen Domažlice

27 Exkurze CASE DEN prezentace zemědělské techniky červen Kámen u Pelhřimova Úřad práce Domažlice červen Domažlice Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím těchto odborných kursů: - Kurs na obsluhu řetězových motorových pil - Svářečský kurs - Kurs řízení motorových vozidel skupina T Každoročně v červnu se konají odborné dovednosti pro žáky II. a III. ročníků. Škola zároveň připravuje od příštího školního roku Farmářskou soutěž. V rámci spolupráce se smluvními sociálními partnery naši žáci vykonávají praxi u těchto firem: - Agrofarm Konopík Hostouň - Meclovská zemědělská a.s.

28 Praktická škola dvouletá Akce pořádané střední školou Praktická škola dvouletá Akce Termín Pořadatel a místo Bruslařský výcvik prosinec SŠ, Tachov Lyžařský výcvik leden SŠ, Přimda Akce pořádané jinou organizací a exkurze Exkurze Plzeňský Prazdroj září Plzeň Exkurze Dřevokombinát Plzeň prosinec Plzeň Odborné profesní kursy V rámci učebního oboru je poskytováno žákům třetích ročníků možné rozšíření své profesní kvalifikace a to prostřednictvím tohoto odborného kursu: - Svářečský kurs

29 Základní údaje o hospodaření školského zařízení: Příjmy: Kč Výdaje: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostat. neskl. dodávek Oprava a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého hm.a nehm.majetku Celkem náklady Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Informace o výsledcích kontrol provedených jinými kontrolními či inspekčními orgány: ČSI.využití fin. prostřed..žádné sankce VZP.pojistné žádné sankce Zápisy z kontrol jsou uloženy na příslušných místech.

30 Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti Výchovného ústavu, dětského domova, základní školy, střední školy a školní jídelny, Hostouň, Chodské náměstí 131 dne Mgr. Jan Vojta ředitel

31 Výchovný ústav,ddš, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň, Chodské náměstí 131, Hostouň Školní rok Plán akcí Název akce Místo Termín Podzimní přebory, fotbal Hamr na Jezeře Letní biatlon VÚ ČR Hostouň Železný chovanec VÚ ČR Hostouň Dušičková výstava Horšovský Týn Od vzdělání k zaměstnání Domažlice Gastrofest Č.Budějovice Netradiční hry Býchory listopad Hroší hry Hrochův Týnec prosinec Zpívání na schodech, vánoční jarmark Hostouň prosinec Vánoční prodejní výstava Horšovský Týn Výtvarná soutěž ZŠ - okresní kolo Domažlice Hostouňský Čtyřlístek Hostouň 8.3. Matějská pouť Praha Zimní olympiáda VÚ a DDŠ Vrchlabí Okresní kolo zručnosti v pracovním vyučování Horšovský Týn Obořiště Cup - stolní tenis Obořiště březen Zámecký rendlík Hostouň Velikonoční výstava Horšovský Týn Soutěž dvojic OÚ v kuchařských dovednostech Plzeň Festival ZUČ, DDŠ Bystřice pod Host Přehlídka zájmové činnosti žáků Spec.škol Horšovský Týn Země ostrovů Japonsko - výstava Horšovský Týn Okresní kolo SHM - atletika Horšovský Týn 9.5. Turnaj OU v malé kopané Hostouň Země ostrovů Japonsko ZOO Plzeň Plzeň Malování na chodníku Domažlice Nejmilejší koncert Uherské Hradiště Chrastavské sportovní dny Chrastava květen Liga malé kopané VÚ ČR Kutná Hora květen Turnaj v nohejbale Terešov květen Olympiáda VÚ ČR Olešnice Olympiáda DDŠ ČR Chrastava Okresní sportovní den - míčové hry Hostouň 21.6.

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské nám. 131 Chodské náměstí 131 Tel: 379410152,8 345 25 Hostouň

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 211/99-11017 Signatura: bm2fs203 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední zemědělská škola, Olomouc, U

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava Provozní řád školy Úvod Tento provozní řád stanovuje režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti žáků, podmínky jejich pohybové výchovy režim

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 153/98-3407 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: ad4vs201 Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Střední odborná škola gastronomická

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Studničkova 260, Jaroměř. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Studničkova 260, Jaroměř. Identifikátor: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Studničkova 260, 551 01 Jaroměř Identifikátor: 600 012 158 Termín konání inspekce: 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více