Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: Tel: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr. Dana Oplová, ředitelka školy Schválila školská rada dne

2 - 1 - Tato výroční zpráva byla vypracována v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. A) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Sídlo: Horní Kruty 29, PSČ: Právní forma: příspěvková organizace, IČO: , DIČ: CZ Telefon: , www: zs.hornikruty.cz, Zřizovatel školy: Obec Horní Kruty, IČO: Adresa: Horní Kruty 76, PSČ: Zřizovací listina: ze dne Datum zařazení do sítě škol: MŠMT č.j /03-21 ze dne Zápis právnické osoby do školského rejstříku s účinností od , poslední rozhodnutí Identifikátor zařízení (ředitelství - REDIZO): Škola sdružuje tyto součásti: 1. Základní škola kapacita 60 žáků, IZO: Školní družina kapacita 45 dětí, IZO: Ředitelka školy: PaedDr. Dana Oplová Složení školské rady (poslední volby se konaly zástupci žáků): Zástupci nezletilých žáků: Ing. Jitka Hervertová (předsedkyně), Jana Pokutová Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Ivana Divišová, Hana Kotoučová Členové jmenovaní zřizovatelem: Jaroslav Batelka, Vladimír Froněk

3 - 2 - Charakteristika školy: Příspěvková organizace Základní škola Horní Kruty, okres Kolín je od právním subjektem, zřízeným jako součást výchovně vzdělávací soustavy za účelem poskytování základního vzdělání žákům prvního stupně základní školy. Jedná se o školu málotřídní, ve školním roce 2011/2012 dvoutřídní s pěti ročníky prvního stupně. Škola má školní družinu, kterou navštěvuje většina žáků školy. Stav budovy je po předchozích opravách vyhovující, zásadní pozitivní změnou je odstranění kalamitního stavu oken a obojích vstupních dveří jejich kompletní výměnou o hlavních prázdninách (červenec 2012). V přízemí se nacházejí šatny, sociální zařízení, prostor pro tělesnou výchovu, jedna učebna, počítačová učebna, kabinet a ředitelna. V prvním patře jsou dvě učebny, školní družina a sborovna. K budově přiléhá vydlážděná plocha krytá přístřeškem, která je uzavíratelná posuvnými vraty, a dále travnaté i asfaltové hřiště, obojí volně přístupné veřejnosti. Stravování žáků je společné s mateřskou školou. Škola užívá v budově mateřské školy jídelnu se samostatným vchodem, ve které se v jiném čase stravují také další, dospělí strávníci. Stravování našich žáků je vzhledem k nutnosti přecházení a s ohledem na kapacitu jídelny organizováno obvykle na dvě etapy. Počty žáků a rozdělení do tříd k : I. třída 1. ročník 8 žáků 2. ročník 1 žák 3. ročník 3 žáci II. třída 4. ročník 12 žáků 5. ročník 6 žáků Celkem 30 žáků Žáci v tomto školním roce docházeli nebo dojížděli celkem ze sedmi vesnic, a to: Horní Kruty 15, Bohouňovice II 6, Dolní Kruty 4, Radlice 2, Přestavlky 1, Březinka 1, Nechyba, tj. mimo spádový obvod školy 1.

4 - 3 - B) Přehled oborů vzdělání Podle klasifikace kmenových oborů vzdělání probíhal ve školním roce 2011/2012 na škole už jediný obor vzdělání od září 2007 nově nastupující Rámcový vzdělávací program, který má označení C/01 Základní škola. Ve školním roce 2011/2012 se tedy na škole vyučovalo ve všech pěti ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Informatika pro žáky 5. ročníku se v tomto školním roce stala povinným předmětem, proto jsme měli už pouze jeden zájmový útvar - Anglický jazyk pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci všech ročníků mohli navštěvovat Taneční kroužek a poslední dva měsíce školního roku Kroužek informatiky. Také plaveckého výcviku se zúčastnili žáci všech pěti ročníků. C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor se v tomto školním roce opět stabilizoval. Na škole nadále působily dvě vysokoškolsky vzdělané kvalifikované učitelky s praxí nad 25 let (včetně ředitelky školy) a v druhém pracovním poměru vyučovali také oba vychovatelé školní družiny (kvalifikovaná vychovatelka a absolvent gymnázia). Škola má pouze jednoho provozního zaměstnance (školnice 6 hodin denně). Přehled údajů: k k Počet žáků Počet tříd 2 2 Počet žáků na třídu 14 15,5 Počet odučených hodin Oddělení školní družiny 1 1 Počet žáků zapsaných do školní družiny 26 29

5 - 4 - Údaje k k Počet pracovníků celkem - fyzicky úvazky 4,593 4,71 Počet pedag. prac. ZŠ + ŠD - fyzicky úvazky 3,843 3,96 Počet učitelů - fyzicky úvazky 3,272 3,318 Počet vychovatelů ŠD - fyzicky úvazky 0,571 0,642 Počet provoz. pracovníků - fyzicky úvazky 0,75 0,75 D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 se dostavilo celkem 5 dětí, z toho jeden chlapec po odkladu povinné školní docházky. K základnímu vzdělávání na naší škole bylo přijato 5 dětí (4 chlapci a 1 dívka), před začátkem školního roku se ovšem dva žáci odstěhovali a tak zůstali v prvním ročníku pouze 3 žáci (chlapci). Počet žáků školy k Počet tříd 2 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počet žáků, kteří ukončili školní rok 2011/2012 na zdejší škole, je celkem 31. Prospělo 30 žáků, z toho 29 s vyznamenáním, jeden žák neprospěl z českého jazyka a matematiky. Škola se zúčastnila první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (celoplošné testování ČŠI, projekt NIQES) s těmito výsledky:

6 - 5 - Matematika 83,33% Český jazyk 76,39% Anglický jazyk 87,68%

7 - 6 - Vzhledem ke skutečnosti, že jeden ze šesti testovaných žáků 5. ročníku byl na vysvědčení z českého jazyka a matematiky hodnocen známkou nedostatečná, jsme s celkovými výsledky třídy spokojeni. Žádný žák neměl neomluvené hodiny. Také problémy s chováním žáků byly zcela minimální, takže nebyla zapotřebí žádná výchovná opatření k posílení kázně. Ze šesti žáků pátého ročníku byli dva žáci přijati na víceleté gymnázium (Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora), jeden žák zůstal na naší škole - opakuje pátý ročník (nedostavil se k opravným zkouškám - viz výše) a ostatní tři žáci pokračují v základním vzdělávání na ZŠ Miloše Šolleho Kouřim. F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá školní metodik primární prevence jmenovaný ředitelkou školy. V rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho realizaci na škole. O programu jsou informováni všichni učitelé, rodiče (při třídních schůzkách) a žáci. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Vzhledem k věku našich žáků (6 až 11 let) je ve vzdělávací oblasti důraz položen na vhodnou informovanost žáků v hodinách prvouky, přírodovědy i v dalších předmětech. Za stěžejní ovšem považujeme naučit žáky smysluplně trávit volný čas, vybírat si zájmové činnosti organizované i individuální vzhledem ke svému věku, možnostem a zájmům, rozpoznat a odmítnout nabídku k nevhodnému, či dokonce nebezpečnému využívání volného času. Podporujeme seberealizaci žáků ve škole i ve školní družině a nabízíme proto především takové aktivity a programy, kde se mohou uplatnit všechny děti a pocítit radost z tvořivé činnosti a z úspěchu. G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Veškeré organizované vzdělávání ve školním roce 2011/2012 bylo zaměřeno na oblast informatiky v souvislosti se zahájením povinné výuky v 5. ročníku (Výuka informatiky na ZŠ), využitím dotace EU- peníze školám (Počítače pro učitele, Interaktivní tabule ve výuce) a s tvorbou výukových materiálů DUM. Zapojili se všichni pedagogičtí pracovníci školy.

8 - 7 - Samostudium pedagogů bylo převážně zaměřeno na profesní a osobnostní růst, který je nezbytný pro kvalitní realizaci školního vzdělávacího programu, především pak na intenzivní tvorbu a ověřování výukových materiálů v rámci projektu AUROIA viz dále. H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V průběhu školního roku jsme tradičně připravili pro žáky řadu zajímavých akcí s nejširším zaměřením. Kromě sportovních aktivit, které jsou téměř každodenní běžnou součástí práce školní družiny, nezapomínáme ani na estetickovýchovné činnosti, jejichž výsledky se uplatňují při výzdobě celé budovy školy a také jsou pravidelně prezentovány veřejnosti na příležitostných výstavách a na internetových stránkách školy. Děti mají možnost seznámit se a podle svého věku zvládnout řadu zajímavých i náročných výtvarných a rukodělných technik. Uskutečnilo se jako každoročně několik zdařilých divadelních představení jednak u nás ve škole, na která zveme také děti z mateřské školy: Lidová písnička na louce kytička (velmi hodnotné představení zpěvačky skupiny Schovanky Lídy Helligerové) nebo představení v mateřské škole, na která byli na oplátku pozváni zase naši žáci 1. až 3. ročníku (Divadélko Kůzle): Cesta do Betléma O princezně, která chtěla všechno hned. Žáci 4. a 5. ročníku měli řadu vlastních akcí, zejména několik půldenních vzdělávacích výprav a pobytů v přírodě. Završením těchto poznávacích aktivit byl projekt Hradiště Hryzely, který se uskutečnil Absolvovali jsme též četná sportovní odpoledne a turnaje na školním hřišti, sportovním areálu i v terénu, diskotéky se soutěžním programem v režii nejstarších žáků, apod. Nechyběla školní mikulášská nadílka ( ), vánoční besídka pro rodiče a přátele školy ( ) ani školní vánoční besídka se vzájemnými dárečky ( ). Na den dětí, , jsme měli ve škole Dřevíčkovu dílnu (výtvarník Marek Pilnáček) dvouhodinový program, kde si děti, rozdělené na skupiny podle věku, vyzkoušely práci se dřevem a vyrobily si vlastní malou hračku.

9 - 8 - Jako každoročně se vydařil tzv. tajný výlet žáků 4. a 5. ročníku, tentokrát ve dnech 7. a 8. června 2012, jakož i tradiční školní výlet pro žáky všech ročníků zámek a obora Žleby. V sobotu proběhl již jedenáctý ročník turnaje v pozemním hokeji pro děti i dospělé na našem školním hřišti, samozřejmě s aktivní účastí žáků školy. Naši malí hokejisté se předtím zúčastnili také obdobného turnaje v Kouřimi ( ). Poslední akcí školního roku bylo Cvičení v přírodě pro žáky všech ročníků dne v areálu koupaliště v Bohouňovicích II. Skutečným rozloučením se školním rokem pak bylo večerní vítání prázdnin, které v areálu koupaliště proběhlo v poslední školní den v pátek 29. června 2012 se zpěvem při kytaře a s koláčky, které děti ve škole upekly. Také v letošním roce pořádala škola ve spolupráci s obecním úřadem a TJ Sokol tradiční dětské akce pro veřejnost na stávající školní rok připadlo uspořádání dětského karnevalu v sokolovně dne a oslavy Dne dětí sportovní odpoledne na našem školním hřišti a večerní program na sportovním areálu. Fotografie z výstav, besídek, stejně jako z významnějších akcí a výletů v bohaté míře umísťujeme na internetové stránky školy, kde si je rodiče mohou nejen prohlédnout, ale i použít dále pro svoji potřebu. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti Inspekční činnost České školní inspekce na škole proběhla ve dnech 5. a 6. prosince Inspekční zpráva konstatuje v činnosti školy odstranitelná rizika, kvalitu vzdělávání hodnotí jako průměrnou. Kladně hodnotí zejména dobré zajištění bezpečnosti žáků a příznivé školní klima, které vede k úspěchům v jejich sociálním rozvoji, dobrou péči zřizovatele o postupné zlepšování prostor školy a dílčí posuny v materiální oblasti (zejména vybavení ICT z programu EU Peníze školám). Inspekční zprávu projednala dne školská rada a schválila provedení nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků: Školní vzdělávací program: doplnění pravidel pro zařazování žáků do jednotlivých tříd a skupin (dodatek ŠVP ZV) Školní řád: doplnění bodu 3 ve Školním řádu (II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, D. Zásady pro používání slovního hodnocení) ŠR vzala na vědomí další nápravná opatření rozšíření plánu DVPP a vypracování konkretizovaných koncepčních záměrů pro další období, která budou ŠR předložena k projednání.

10 - 9 - J) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011 Přehled výnosů a nákladů: Výnosy: Dotace obec , 58 Dotace MŠMT , 00 Rezervní fond sponzorské dary , 00 Výnosy z úroků 85, 83 Výnosy celkem (včetně úroků a fondů) , 41 Náklady: Provozní náklady (dotace obec) , 68 Neinvestiční výdaje (dotace MŠMT) , 00 Rezervní fond sponzorské dary , 00 Náklady celkem (včetně čerpání sponzorských darů) , 68 Zisk , 73 Podrobný rozbor hospodaření za rok 2011 předložený ředitelkou školy projednala školská rada dne Zisk za rok 2011 byl po dohodě se školskou radou a starostou obce v plné výši, dle nařízení odvodu zisku, schváleného obecním zastupitelstvem, převeden na účet obce s tím, že obec o tuto částku navýší rozpočet na provoz školy pro rok K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se v tomto školním roce kromě rozvojových programů MŠMT v platové oblasti či programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, které využívá plně a dle pokynů, nezapojila do žádných mezinárodních partnerských projektů. V projektu EU a ČR Ovoce do škol jsme po vzájemné dohodě se ZŠ Miloše Šolleho Kouřim ukončili spolupráci s dodavatelskou firmou Laktea, o.p.s. a uzavřeli smlouvu s firmou Bovys, s.r.o. Hlinsko, provozovna Havlíčkův Brod. Spolupráce probíhala bez větších problémů a v tomto školním roce pokračuje.

11 L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Žádný z pedagogických pracovníků není zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V minulém školním roce se škola zapojila do projektu EU peníze školám Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt pod názvem AUROIA byl schválen ke dni (rozhodnutí o poskytnutí dotace a zahájení realizace projektu), škola však obdržela první část dotace ve výši ,40 Kč na svůj účet až dne V průběhu školního roku 2011/2012 se podařilo nejprve proškolit všechny pedagogy, zejména na práci s interaktivní tabulí a tvorbu výukových materiálů DUM, která intenzivně probíhala po celý školní rok a nadále pokračuje (včetně jejich ověřování ve výuce viz 2. monitorovací zpráva o realizaci projektu, schválená MŠMT bez výhrad ). Podařilo se též vybudovat zcela novou počítačovou učebnu, která bez nejmenších problémů obstála nejen při povinné výuce informatiky, ale i při celoplošném testování žáků 5. ročníku. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Nespolupracujeme s odborovými organizacemi ani jinými organizacemi zaměstnavatelů. Prioritou v této oblasti je pro nás udržovat tradičně dobrou spolupráci se zřizovatelem, s místní mateřskou školou, se spádovou ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, kam odchází na 2. stupeň ZŠ většina našich žáků, dále s PPP v Kolíně, a rovněž s některými místními podnikatelskými subjekty. Snažíme se ale především neustále budovat a rozvíjet spolupráci s rodiči žáků a se školskou radou, jejíž působení je pro školu jednoznačně přínosem, a to zejména v oblasti zlepšování materiálních podmínek pro práci školy. Zápisy z jednání školské rady jsou vždy bezprostředně předkládány zřizovateli a zveřejňovány na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva a na webových stránkách školy.

12 - 11- Schválení výroční zprávy S obsahem této výroční zprávy byli pracovníci školy seznámeni na pedagogické radě dne , aby mohli podat náměty na doplnění před předložením zprávy k projednání školskou radou podle 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Na základě 7, odstavec 2, vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, proběhlo dne 8. října 2012 jednání školské rady. Přítomní členové školské rady projednali předloženou Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Výroční zpráva byla schválena bez připomínek. Vypracovala: V Horních Krutech PaedDr. Dana Oplová ředitelka školy

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více