Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12"

Transkript

1 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva 2011/12 1

2 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537/7, Praha 4 www: www. eapraha.cz Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 9, Praha 1 Ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová Statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jarmila Rollová Zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Beran Rada ŠPO: Mgr. Martin Čech do Mgr. Martina Sklenářová od Ing. Jan Kamenický Taťána Šmejkalová do Věra Štulcová od Výroční zpráva 2011/12 2

3 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo. Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997 byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. 1.2 Poslání školy Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a odborné pracovníky v sociálních službách, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. 1.3 Spolupráce s vysokými školami Evangelická akademie navázala v prosinci 2007 úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Od školního roku 2008/09 využívá této možnosti většina absolventů vyšší odborné školy Evangelické akademie. Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních, neziskových i veřejných organizacích. Ve škol.roce pokračovala živá spolupráce s ETF UK, vyučující se účastnili schůzek např. k výuce psychologie a mezioborové spolupráce, pomáhali při přijímacích zkouškách. Výroční zpráva 2011/12 3

4 VOŠ dále spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK. Některé předměty vyučované na VOŠ byly schváleny vědeckou radou FHS a jsou vypsány v informačním systému Karlovy univerzity. Studenti z FHS a dalších fakult UK je tudíž mohou absolvovat na EA. Úzká spolupráce byla navázána také s Teologickou fakultou JU. Pokud jsou naši absolventi přijati na kombinované studium Sociální péče / Sociální a charitativní práce, je jim uznáno vzdělání získané na naší škole. 1.4 Vzdělávací centrum Od školního roku 2008/09 je součástí Evangelické akademie centrum dalšího vzdělávání. Evangelická akademie je akreditována MPSV jako vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, dále je akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolventi kurzů získají certifikát uznávaný MPSV a MŠMT jako doklad o získání kvalifikace, popř. doklad o dalším vzdělávání. Za 4 roky byly realizováno pět kurzů pro pracovníky v sociálních službách, ve kterých získala kvalifikaci stovka pracovníků pražských domovů pro seniory a dalších zařízení sociální péče, a tři kurzy Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku určené speciálním pedagožkám ze speciálně pedagogických center a mateřských škol. Tyto kurzy absolvovalo celkem 38 účastnic z celé České republiky. V průběhu školního roku 2011/12 proběhl jeden běh kvalifikačního Kurzu pro pracovníky sociálních služeb se zaměřením na přímou péči o osoby se zdravotním postižením. 1.5 Materiální zajištění školy Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 6 tříd dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben standardně vybavených audiotechnikou a videotechnikou pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí, výpočetní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k internetu. Knihovnu, která obsahuje více než svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výpočetní techniky, audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. Škola má k dispozici dvě posluchárny vybavené audiotechnikou, videotechnikou a prezentační technikou, každá s kapacitou 45 osob. Prostory v Hrusické ulici nestačí pro výuku všech typů studia včetně celoživotního vzdělávání. Z tohoto důvodu má škola pronajaty tři učebny a kabinet v nedaleké bývalé knihovně v Postupické ulici, které jsou využívány vyšší odbornou školou. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v blízké ZŠ Na Chodovci. Žáci, studenti a vyučující školy mají možnost se stravovat v ZŠ Na Chodovci. Výroční zpráva 2011/12 4

5 2. Studijní obory/programy 2.1 Střední odborná škola M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství (dobíhající obor) denní studium délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství (dobíhající obor) denní studium délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství od denní studium délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 240 žáků M/03 Pedagogické lyceum od denní studium délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit od dálkové studium délka studia 5 let Cílová kapacita oboru: 100 žáků M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (dobíhající obor) dálkové studium délka studia 5 let Cílová kapacita oboru: 100 žáků Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky. Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní obor Sociální činnost a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dobíhající studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postiženým, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Vzdělávací program dobíhajícího studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. Od školního roku 2010/11 byla v dálkovém studiu zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit (RVP Sociální činnost). Tento program navazuje na tradici původního s větším důrazem na všeobecnou složku vzdělání. Absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních službách, a to zejména při přímé péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, při výkonu základní výchovné nepedagogické činnosti, uplatnění najde také v terénních službách poskytovaných státními i nestátními organizacemi. Může se též uplatnit ve funkci romského poradce, eventuálně jako koordinátor romských poradců v orgánech státní správy a samosprávy, zejména na krajských, obecních a městských úřadech. Uplatnění najde Výroční zpráva 2011/12 5

6 také v nevládních organizacích a jiných institucích pracujících v oblasti záležitostí etnických menšin, zejména romských komunit. Od byla v 1. ročníku denního studia zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství (RVP Sociální činnost). Absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních či pobytových zařízeních, v terénních službách. Je připraven zejména pro výkon základní výchovné nepedagogické činnosti v zařízeních pro děti i dospělé s tělesným, smyslovým či mentálním postižením, pro nemocné i seniory. Uplatní se jako pracovník sociálních služeb obecních úřadů a zařízení charitativních organizací. Absolventi obou nových studijních programů získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Ve školním roce 2011/12 škola zahájila výuku v novém oboru vzdělání Pedagogické lyceum. Obor je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele či ve studiu humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie,dějepis), popř. na vyšších odborných školách pedagogického či sociálního zaměření. 2.2 Vyšší odborná škola N/01 Sociální práce denní studium N/01 Sociální práce dálkové studium délka studia 3 roky délka studia 4 roky Nejvyšší povolený počet studentů vyšší odborné školy: 150 studentů Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti. Ve školním roce 2011/12 byl inovován stávající vzdělávací program Sociální práce; počínaje 1. září 2012 bude výuka na vyšší odborné škole probíhat podle nově akreditovaného programu v denní formě, dálkové a nově v kombinované formě. Výroční zpráva 2011/12 6

7 3. Výsledky vzdělávání 3.1 Střední odborná škola Počet žáků a tříd ve školním roce 2011/12 dle zahajovacích výkazů studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků Sociální činnost M/ * 13 denní Pedagogické lyceum 78-42M/ * 15 denní Sociální činnost M/ denní Sociální činnost soc. vychovatelství M/ denní Sociální činnost soc. vychovatelství M/ denní forma studia Sociální činnost M/ dálkové Sociální činnost v prostředí etnických M/ dálkové minorit * Výuka v studijním oboru Pedagogické lyceum probíhá v některých předmětech společně s oborem Sociální činnost. Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každým druhým rokem. Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2011/12 denní studium 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy z výchovných důvodů vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu 1 1(dálkové) 0 0 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2011/12 dálkové studium 2. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání 0 1 nastoupili po přerušení vzdělávání 0 0 sami ukončili vzdělávání 0 0 vyloučeni ze školy z výchovných důvodů 0 0 vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností 3 2 nepostoupili do vyššího ročníku 0 1 z toho nebylo povoleno opakování 0 0 přestoupili z jiné školy 1 (z denního) 0 přestoupili na jinou školu 1 (na denní) 0 Výroční zpráva 2011/12 7

8 Vyloučeni pro neplnění studijních povinností byli zejména ti žáci, kteří přestoupili z jiných škol a následně nevykonali úspěšně rozdílové zkoušky Prospěch a chování žáků ve školním roce 2011/2012 (k ) Denní studium počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli z toho povoleno opakovat ročník Dálkové studium počet žáků 2. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním 2 2 neprospěli 3 1 z toho povoleno opakovat ročník opakovat lze 2013/14 opakovat lze 2013/14 Denní studium Hodnocení chování žáků ve školním roce 2011/2012 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: hodin z toho neomluvených: 467 hodin průměr zameškaných hodin na žáka: 144 hodin Výsledky maturitních zkoušek 2011/2012 (k ) Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium Počet žáků Počet žáků, kteří konali zkoušku 23 z toho opakovaně u zkoušky 3 Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 0 zkoušce v řádném termínu Počet žáků závěrečných ročníků, kteří ke zkoušce nepřistoupili 2 z důvodu nemoci prospěl s vyznamenáním 1 Počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 20 neprospěl 2 Žákyně, které neprospěly, přistoupily k maturitní zkoušce poprvé v září 2012, první opravná zkouška bude vykonána v červnu Výroční zpráva 2011/12 8

9 3.1.5 Přijímací řízení na vyšší typ školy, uplatnění absolventů Denní studium Většina absolventů denní formy studia střední odborné školy pokračuje ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole obvykle se zaměřením na sociální a charitativní práci nebo pedagogiku, někteří z nich souběžně pracují ve vystudovaném oboru. Uplatnění nacházejí bez problémů, často v zařízeních, kde absolvovali na střední škole odbornou praxi. Typ školy Studijní obor Počet přijatých studentů Vysoké školy Vyšší odborné školy Mimo obor PVŠPS Psychologie 1 PF UK Školský management 1 HTF UK Sociální a charitativní práce 2 HTF UK Specializace v pedagogice 1 HTF UK Judaistika - Religionistika 1 Sociální práce 2 Sociální pedagogika 3 Truhlář 1 Jazyková škola 2 Dálkové studium O absolventy dálkového studia SOŠ oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit je v terénu zájem. Ukazuje se, že komplexně sociálně vzdělaný pracovník, který je ochoten pracovat i v sociálně nejslabších lokalitách, nachází bez problému uplatnění prakticky v celé sociální oblasti, zejména v sociální oblasti menšin. Studenti, až na výjimky, již v průběhu studia pracují jako terénní pracovníci v nestátních neziskových organizacích či sociálních odborech státní správy, jako asistenti učitelů ve školách s romskými žáky nebo pečovatelé v domovech pro seniory. Mnozí z nich si úspěšným ukončením středoškolského studia zajistili kvalifikovanou pracovní pozici. Někteří absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole. Výroční zpráva 2011/12 9

10 3.1.6 Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2012/2013 Obor vzdělání: Sociální činnost M/01 Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství, denní forma Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 20 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 20 z toho v 1.kole 17 z toho ve 2.kole 3 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Obor vzdělání: Pedagogické lyceum M/03, denní forma Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 41 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 34 z toho v 1.kole 19 z toho ve 2.kole 14 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 7 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Obor vzdělání: Sociální činnost M/01 Sociální činnost v prostředí etnických minorit, dálková forma Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (dálkové vzdělávání) počet přihlášek celkem 79 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 53 z toho v 1.kole 35 z toho ve 2.kole 8 z toho v dalších kolech 6 Výroční zpráva 2011/12 10

11 z toho na odvolání 4 počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Školní vzdělávací programy V průběhu minulého školního roku byl vytvořen pro denní studium školní vzdělávací program oboru vzdělání M/01 Sociální činnost; název školního vzdělávacího programu Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Po zkušenostech z minulých let, kdy většina absolventů střední školy neodchází přímo do praxe, nýbrž úspěšně pokračuje ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole, Evangelická akademie otevřela ve školním roce 2010/11 nový studijní obor M/03 Pedagogické lyceum, určený především žákům s předpoklady pro pokračování ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách humanitního zaměření. Školní vzdělávací programy Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství a Pedagogické lyceum vznikly v rámci projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). V rámci tohoto projektu došlo na závěr školního roku 2011/12 k vyhodnocení stávajících zkušeností s výukou podle školních vzdělávacích programů a všechny tři programy (pro Pedagogické lyceum, Sociální činnost v denní i dálkové formu vzdělávání) byly inovovány. Od září 2012 se bude vyučovat podle 2. verze školních vzdělávacích programů. 3.2 Vyšší odborná škola Počet studentů ve školní roce 2011/12 podle zahajovacích výkazů studijní obor kód oboru ročník Sociální práce - denní N/ Sociální práce - denní N/ Sociální práce - denní N/ Sociální práce - dálkové N/ Sociální práce - dálkové N/ počet studentů Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2011/12 denní studium 1. ročník 2. ročník 3. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování nežádal 0 0 přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu jiný důvod změny (uveďte jaký) Výroční zpráva 2011/12 11

12 Po ukončení školního roku 2011/12 odešlo pět studentek na vysokou školu. Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2011/12 dálkové studium 2. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání 3 2 nastoupili po přerušení vzdělávání 0 0 sami ukončili vzdělávání 0 0 vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností 6 1 nepostoupili do vyššího ročníku 0 0 z toho nebylo povoleno opakování 0 0 přestoupili z jiné školy 0 0 přestoupili na jinou školu 0 0 jiný důvod změny (uveďte jaký) Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2012/2013 Studijní obor N/01 Sociální práce denní studium Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 83 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 81 z toho v 1.kole 55 z toho ve 2.kole 4 z toho v dalších kolech 19 z toho na odvolání 3 nastoupili ke studiu 37 počet nepřijatých celkem 2 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Studijní obor N/01 Sociální práce kombinované studium Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (kombinované vzdělávání) počet přihlášek celkem 112 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem 50 z toho v 1.kole 43 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech nekonalo se z toho na odvolání 7 nastoupili ke studiu 42 Výroční zpráva 2011/12 12

13 počet nepřijatých celkem 62 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Výsledky absolutoria 2011/12 (k ) Počet studentů Počet studentů v posledním ročníku 28 K absolutoriu přistoupili 28 Prospěli celkem 26 z toho s vyznamenáním 5 Opravné zkoušky 2 Opravnou zkoušku vykonají dvě studentky 31. října Uplatnění absolventů Na vyšší odborné škole tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu odborné praxe na vybraných pracovištích. Výukovými pracovišti VOŠ jsou nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). V průběhu studia se studenti rozhodují o svém zaměření a závěrečnou čtrnáctitýdenní praxi ve většině případů absolvují již na svém budoucím pracovišti. Zájem o absolventy Evangelické akademie ve výše uvedených zařízeních je tradičně velký. Většina absolventů VOŠ zároveň usiluje o získání vysokoškolského titulu, a tudíž pokračuje distanční či denní formou ve studiu na vysoké škole, zejména na Evangelické teologické fakultě UK, kde se v ročním studiu snaží získat vysokoškolské bakalářské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce Akreditace vzdělávacích programů Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce vyučuje od 1. září 2007 podle akreditovaného vzdělávacího programu N/01 Sociální práce oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a pedagogika. Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Cílem je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Tyto akcenty odpovídají křesťanskému poslání školy. Vzhledem ke změně koncepce studijního oboru Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK, které se účastnili i vyučující Evangelické akademie, připravila vyšší odborná škola reakreditaci stávajícího vzdělávacího programu. Kromě rozšíření stávajících učebních dokumentů o aktuální trendy oboru je cílem změny lepší prostupnost obou programů a snazší přechod absolventů Evangelické akademie Vyšší odborné školy do bakalářského programu ETF UK. Výroční zpráva 2011/12 13

14 Inovované učební dokumenty byly schváleny Akreditační komisí pro vyšší odborné vzdělávání 11. dubna Počínaje 1. září 2012 probíhá výuka na vyšší odborné škole podle inovovaného vzdělávacího programu N/01 Sociální práce v denní či dálkové formě a nově též v kombinované formě vzdělávání. 4. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 4.1 Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Místo pobytu Počet žáků/studentů Zaměření kurzu Strážné 21 Lyžařský kurz žáků SOŠ Chorvatsko 20 Sportovně-turistický kurz SOŠ Lyžařského kurzu ve Strážném se v měsíci březnu zúčastnilo celkem 21 žáků střední školy, z toho 12 žáků prvního ročníku střední školy a 9 žáků z vyšších ročníků. Kromě hlavní náplně kurzu, tj. zvládnutí základních lyžařských dovedností a podpora zdravého životního stylu, bylo cílem tohoto kurzu stmelení kolektivu žáků 1. ročníku a starších spolužáků. V červnu 2012 škola pořádala pro žáky 3. ročníku střední školy sportovně-turistický kurz v Chorvatsku, kterého se zúčastnili i žáci nižších ročníků. Obsahem kurzu byly sportovní hry a cyklistika, dále pak plavání a hry na podporu zodpovědnosti ke skupině a zvládání zátěžových situací. 4.2 Zahraniční kontakty Škola udržuje již několik let kontakt zejména se zahraničními subjekty, ve kterých žáci SOŠ a studenti VOŠ vykonávají odbornou praxi. Zahraniční praxe a exkurze žáků a studentů školy Zahraniční exkurze Drážďany V termínu od 5. do 7. prosince 2011 se uskutečnil tradiční výjezd deseti studentů a žáků školy doprovázených dvěma vyučujícími do Drážďan do vybraných zařízení saské Diakonie. Skupina navštívila nízkoprahové centrum pro mládež v ruině kostela Jugendprojekt Trinitatiskirchruine, kde ji její vedoucí seznámil s historií zařízení a aktivitách, které nabízí pro mládež a veřejnost během celého roku. Žáci a studenti navštívili nízkoprahový klub v Trinitatis-Kirchruine, kde se mohli seznámit s prací mezi rizikovou mládeží v Drážďanech. Tato problematika a její řešení v Německu všechny velice zaujala a následovala velice zajímavá diskuse. Následoval odborný program v církevním centru pro mládež Landesjugendpfarramt, Thema Inklussion und Arbeit mit Behinderten und Nichtbehinderten - tři bloky vedené třemi německými spolupracovníky. Peter Popp přednášel o inkluzi a představil integrativní projekty pro lidi s postižením. Rolf Schmidt představil činnost celého centra práce s mládeží a Karolina Richter představila práci s mládeží a multikulturní kontakty a společné projekty. Večer proběhlo setkání s osmi pracovníky centra pro mládež, při němž vyučující jednali o další spolupráci a možnostech odborných zahraničních praxí v regionu Saska. Další den proběhla návštěva poradny pro mládež se závislostí Jugend und Drogen Bereatungsstelle. Žáci a studenti se seznámili s průběhem práce s klientem, způsobech řešení situace mladistvých se závislostí i možnostech následné péče. Zájemci navštívili Aha, fair trade obchod a kavárnu s možností seznámit se s praxí spravedlivého obchodu a podporou lidí ve třetím světě. Výjezd Vídeň -projekt Wiener Parkbetreuung 2012 Výjezd se uskutečnil ve dnech a byl určen pro žáky střední školy. Výroční zpráva 2011/12 14

15 Účastníky byli Pavel Matys, Eliška Formánková, Markéta Čiháková, Adéla Slánská, Nikola Schubertová a vyučující Mgr. Ivana Mrázková. Úvodem žáci absolvovali exkurzi ve vídeňském parku Bacherpark, kde sociální pracovnice paní Ilone Schachhuber představila základní koncept v Evropě ojedinělého projektu Wiener Parkbetreuung, který patří do oblasti volnočasové pedagogiky, primární prevence a integrace dětí z migrantského prostředí. Cílem tohoto projektu je integrace dětí z migrantského prostředí do společnosti. Hlavní cílovou skupinou jsou děti od 6-13 let, do aktivit mohou být zapojeni rovněž i další návštěvníci parku např. mladiství, rodiče a senioři. Projekt se začal realizovat již před 20 lety, nejdřív v jednom z vídeňských parků, dnes je do něj zapojeno 40 parků a více než 400 pracovníků. Naši žáci se aktivně zapojili do činnosti pečlivě připraveným sportovním a výtvarným programem. Se svou aktivitou měli velký úspěch jak u dětí, tak u pracovníků projektu. Vídeňští kolegové projevili zájem o další spolupráci s naší školou. Součástí pobytu byla i prohlídka pamětihodností Vídně, stálá expozice a výstava Gustava Klimta v galerii Albertina. Žáci hodnotili exkurzi za velice zajímavou, přínosnou a inspirativní; projevili také zájem o zahraniční praxi. Tento výjezd s exkurzí byl součástí projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii. Mezinárodní konference Spielmarkt v Postupimi Wagnis Spiel Vzdělávací forum - sdružení, složené z evangelických mládežnických organizací, diakonických zařízení a institucí a spolupracujících partnerů doma i v zahraničí připravilo mezinárodní konferenci na téma Odvaha ke hře - otevřenost k novým horizontům Ve 120 přednáškách a seminářích a workshopech nabídlo odborně specifická témata pro pracovníky ve školství i v sociální oblasti, kteří pracují s osobami ve vzdělávacím procesu. Konference se zúčastnily 4 studentky vyšší odborné školy a 2 pedagožky. Ve čtvrtek 3.5. po příjezdu proběhlo úvodní celovečerní setkání s našimi německými partnery, kteří představili studentkám svoji práci i práci svých kolegů z různých oblastí sociální i pedagogické práce. Obrovskou výhodou bylo, že naše studentky byly velmi komunikativní, schopny výborně komunikovat v angličtině a projevily opravdový zájem o odborná témata. V průběhu konference 4. a 5. května studentky i pedagožky navštěvovaly různé přednášky, semináře a workshopy, aktivity, prezentace, stánky. Studentky naší školy se také aktivně zapojily do multikulturní aktivity Speeddating mezinárodních účastníků. Na závěr se uskutečnilo evaluační setkání mezinárodních účastníků zaměřené na přípravu příští konference. Naše studentky byly přínosem při práci skupiny. Pro neúčast německé ministryně školství byla v průběhu konference požádána Marta Drápalová o zapojení a aktivní účast v bloku panelové diskuse, které předcházel stěžejní referát konference - zahraniční fórum. Na závěr pobytu studentky a obě vyučující přejely do Berlína a navštívily různá historická místa, spjatá s pohnutou historií města - památky mapující dobu druhé světové války. Nejsilnější dojem zanechala návštěva musea holocaustu a rozdělující zdi v Berlíně s podrobnou dokumentací o době nesvobody a obětech, které ji nepřežily. Setkání mládeže v Drážďanech Eva 2012 Peace Akademy, Díky dlouholeté úzké spolupráci s pracovníky Landesjugendpfarramt v Sasku dostaly tři studentky vyšší odborné školy Anna Zdeňková, Michaela Krámská a Zuzana Kafková, které se předtím zúčastnily konference v Postupimi, pozvání na setkání mládeže Peacemakers ve Frauenkirche v Drážďanech, kam se mladí lidé z Německa a celého světa pozváni k rozhovoru o míru. Mladí lidé diskutovali ve skupinách, vyměnili si mezinárodní zkušenosti a navzájem se inspirovali a posílili ve Výroční zpráva 2011/12 15

16 svých postojích a aktivitách. Čtyři dny byly naplněné workshopy, koncerty, akcemi, modlitbami, mezinárodními večery a hledáním a objevováním duchovní cesty. Odborné praxe žáků a studentů v zahraničí Německo měsíční pobyt, odborná praxe v Kleinwachau Lenka Rozsypalová a Soňa Pinkerová, studentky VOŠ vyjely na měsíční odbornou praxi do diakonického střediska Kleinwachau specializovaného centra pro lidi s epilepsií. Seznámily se se systémem sociální práce v Německu i s komplexní péčí v Kleinwachau, která zahrnuje kombinaci zdravotnických i sociálních služeb. Poskytovaly asistenci v oblasti chráněného bydlení a podporovaného zaměstnání u lidí s lehčím i těžším postižením, zapojily se do všech týdenních aktivit klientů, navázaly kontakty s klienty a věnovaly se jejich individuálním potřebám. Tato praxe byla přínosem nejen pro ně samotné, pracovníci střediska ocenili jejich motivovanost a aktivitu. Německo integrativní tábory, týdenní pobyt a desetidenní pobyt Žáci střední školy Anna Kudelová a Pavel Matys se o prázdninách účastnili jako dobrovolníci dvou integrativních prázdninových pobytů pro mládež a dospělé osoby s mentálním postižením v Reudnitz a Herrnhutu, které organizují naši dlouhodobí spolupracovníci z centra pro mládež ze Zemské luterské církve v Sasku Landesjugendpfarramt in Sachsen. Náplní práce našich žáků bylo poskytovat osobní asistenci klientovi s postižením a zapojit se do týmové spolupráce při přípravě a průběhu programu. 4.3 Mimořádné přednášky a semináře VOŠ V sobotu 22. října 2011 se studenti aktivně zúčastnili konference Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče "Sestři, nebojte se, já přece vím, že umírám!". Tématem konference byl hospicový pohled na svět a jeho přínos (nejen) pro domácí péči. Konference se konala v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 4 a studenti tradičně pomáhali při organizaci. SOŠ 13.října Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna konference Mezigenerační solidarita - se pod záštitou předsedkyně podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné systémy MUDr. Gabriely Peckové. 15. listopadu 2011 Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna konference Smrt patří k životu - pod záštitou předsedkyně podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné systémy MUDr. Gabriely Peckové. Pokračovala dlouholetá spolupráce s Mgr. Pivoňkou z Vězeňské duchovenské služby VS ČR, a paní Renatou Balcarovou, ředitelkou Vězeňské duchovní péče, o.s.: na jaře 2012 se konal seminář o vězeňské duchovní službě pro 4.ročník dálkového studia VOŠ. Na začátku školního roku 2011/2012 se na Evangelické akademii uskutečnil Kurz manipulace s vozíkem. Kurz samotný vyšel z poptávky studujících, resp. z jejich zkušeností z odborné praxe, kterou v rámci studia absolvují. Velmi často při vyučovacích hodinách, které se zabývaly reflexí odborné praxe, uváděli, že měli problémy manipulovat s klientem na invalidním vozíku, že měli strach, že mu mohou ublížit. Kurz absolvovalo celkem 27 žáků ze třetího ročníku. Evangelická akademie se již tradičně zapojila do programu Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách 2011 (v rámci projektu Jeden svět na školách). Žáci ročníku střední školy Výroční zpráva 2011/12 16

17 mohli tentokrát besedovat s Ing. Edvardem Outratou na téma emigrace v období totalitním režimu - Nikomu jsem neublížil. Beseda se konala 9.listopadu Projekt "Blázníš? no a co!" ( Fokus Praha o.s.) proběhl ve 3. ročníku, jednalo se o program zaměřený na prevenci duševního zdraví a destigmatizaci lidí s duševním postižením. Program proběhl formou interaktivního zážitkového workshopu, 24. listopadu Přednáška pro žáky 2. a 3. ročníku Násilí ve vztazích teenagerů, 30. listopadu 2011 připravili pracovníci občanského sdružení ROSA. Setkání, přednáška a beseda s jedním ze studentských vůdců Sametové revoluce s účastníkem studentského hnutí 1989 Šimonem Pánkem (Člověk v tísni, o.p.s.). Tématem besedy určené pro 3. a 4. ročníky, která se konala 1. února 2012, byly novodobé dějiny. Preventivní celoškolní program Rizikové chování přednáška a beseda s pracovníky Policie ČR odbor prevence, 15. února Beseda o migraci a udílení anticeny pro nejhorší počin roku v oblasti integrace migrantů 1. března 2012 Besedu vedli a cenu udíleli pracovníci organizace - Centrum pro integraci cizinců (CIC), která poskytuje sociální poradenství, pracovní poradenství, asistenci, dobrovolnické a vzdělávací aktivity azylantům a cizincům s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR. Oslovuje a vzdělává ve věci integrace cizinců i českou veřejnost. Besedy s předáváním ceny se zúčastnili žáci 3. ročníku. Návštěva filmové projekce a následné diskuse o filmu "Kdo zabil Natašu?" v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech "Jeden svět", asi 8. března 2012, 2. a 3. ročník. Přednáška na téma Zkušenosti s charitativní činností v Africe, vzdělávání v rozvojových zemích 18. dubna 2012, host z organizace Člověk v tísni. Dne 24. dubna 2012 proběhla ve 4. ročníku beseda s natáčením filmu o básníkovi Ivanu Martinu Jirousovi. Předmětem besedy bylo odhalování biblických motivů v Jirousově díle. Film natáčel dokumentarista Oliver Malina Morgenstern, besedu s žáky školy vedla vyučující češtiny Mgr. Helena Krajáková. Osvětově - preventivní beseda na téma sociální fobie, 26. dubna 2012 Skupina mladých lidí, kteří mají osobní zkušenost se sociální fobií, připravila v rámci programu Think Big osvětově - preventivní besedy na téma sociální fobie. Žákům 1. a 2. ročníku studentům poskytla vhled do problematiky, vlastní poznatky a pochopení, které povede k eliminaci negativních sociálních jevů ohrožujících mladé lidi. Workshop Evropa 2045 Dne 2. května 2012 se žáci 3. ročníku zúčastnili inovativního vzdělávacího projektu Evropa Projekt je realizován formou workshopu Matematicko-fyzikální a Filozofickou fakultou UK. Je určen studentům středních škol, kteří v rámci školních osnov zatím neprobírali témata Evropské unie. Jedná se o výukový program s dotací celkem 10 vyučovacích hodin, který pokrývá právě problematiku EU, porovnávající efektivitu různých výukových metod používajících počítačové simulace a diskusní modely. V rámci workshopu pro jednu třídu byli studenti rozděleni do 2 skupin; výuka v každé skupině probíhala jinou metodou, avšak výuková náplň zůstala stejná. Jugendsprache - návštěva výstavy o německém jazyce v Technické knihovně, 3. ročník, 20.června Filmová noc na půdě Evangelické akademie, 22.června června 2012 proběhla beseda a projekce fotografií Bohdana Holomíčka spojená s autorským čtením Pavla Zajíčka, českého básníka, textaře a výtvarníka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého undergroundu. Výroční zpráva 2011/12 17

18 V předmětu praxe: Krizová linka bezpečí se 4.ročníkem seznámení se způsobem práce s dítětem a rodinou ohroženou krizí a násilím, diagnostika a následná péče. Křeslo pro hosta a psa jak se žije lidem s postižením beseda s nevidomou paní o správném nabízení pomoci nevidomým, obtížích plynoucích z toho, že nevidí, o tom, jak jí pomáhá vodící pes, o jejím životě, radostech i snech. Dne 29.3 navštívili žáci 2.ročníku Terezín. Výjezd byl součástí přípravy na odbornou praxi. Téma výjezdu bylo Úcta k životu, respekt ke člověku etická východiska sociální práce. V dopoledním bloku výjezdu navštívili Malou pevnost Terezín, kde proběhla hodinová komentovaná prohlídka. Navštívili Centrum sociálních služeb Diakonie ČCE, které poskytuje velmi kvalitní komplexní služby lidem s postižením. Součástí jejich práce je podpora zaměřená na potřeby klienta a respekt k jeho individualitě. Zvládání agrese ve vztazích, přednáška a představení interaktivních technik, SOS centrum Diakonie ČCE, pro 2.ročník 30.května 2012, pro 3.ročník 15.května SOŠ dálkové Veletrh NNO navštívili zejména studenti 4. ročníku a několik studentů ze 2. ročníku. Jedná se akci, která představuje činnost a pole působení nestátních neziskových organizací. Studenti mají možnost seznámit se na jednom místě s širokým spektrem NNO a někteří zde přímo osloví vystavovatele pro výkon odborných praxí do školy. Blok přednášek absolventů dálkového studia střední odborné školy, 5. května 2012 pro 2. ročník a 9. června 2012 pro 2. ročník Blok přednášek byl koncipován zejména s ohledem na sdílení tzv. příkladů dobré praxe a na předání praktických zkušeností. Přednášející donesli informační materiály o organizacích, kde působí a formuláře či tiskopisy, které používají při práci s klientem. Vybraní přednášející mají letitou praxi v oboru, v současné době se někteří i nadále vzdělávají na VŠ. Přednášející: Jakub Chudomel- terénní sociální práce s osobami bez přístřeší a osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, Tomáš Hajný - specifika sociální práce v terénu s uživateli návykových látek, Kristýna Millerová - sociální práce s osobami bez přístřeší, Michal Bárta - terénní sociální práce s osobami bez přístřeší. 4.4 Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Podstatnou součástí studijního programu VOŠ a SOŠ jsou odborné praxe na vybraných pracovištích, které tvoří na VOŠ 30%, na SOŠ 10% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem k zaměření VOŠ je škola v úzkém kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů. Výukovými pracovišti SOŠ jsou pracoviště Diakonie ČCE a další nestátní neziskové organizace, dále ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců. I zde absolventi SOŠ po ukončení studia nacházejí své uplatnění. Vyšší odborná škola je od roku 2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), dobrovolným sdružením vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Výroční zpráva 2011/12 18

19 Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ, PhDr. Jarmila Rollová, aktivně působí ve výkonné radě ASVSP. V tomto roce spolupracovala při vytváření metodiky konzultací ASVSP a účastní se na vzdělávacích seminářích ASVSP. 4.5 Účast v soutěžích, olympiádách, na festivalech Studující dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se zúčastnili světového romského festivalu KHAMORO Další důležité aktivity školy Celostátní seminář ASVSP ke standardu SUPERVIZE, Na Evangelické akademii Vyšší odborné škole sociální práce se dne 21. února 2012 sešly zástupkyně devatenácti vysokých a vyšších odborných škol sdružených v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), aby společně se zástupkyněmi studujících a zaměstnavatelů reflektovaly naplňování minimálního standardu supervize studujících kombinovaného / dálkového studia na členských školách. Seminář moderovala Jarmila Rollová, úvodní příspěvek a diskusi o dokumentaci supervize vedla PhDr.Bohumila Baštecká, PhD. Zpráva o akci byla uveřejněna v časopise Sociální práce/sociálna práca 1/2012. Běh pro Afriku 7. května 2012 projekt společnosti Člověk v tísni Po zdařilé akci v minulém školním roce se Evangelická akademie i v tomto roce přihlásila do projektu organizace Člověk v tísni a uspořádala "Běh pro Afriku" s cílem získat finanční prostředky na stavbu školy v Africe, ale také informovat žáky školy a spořilovskou veřejnost o problematice rozvojových zemí. Běhu se zúčastnilo 54 žáků a pedagogů, vyběhali jsme celkem Kč. Díky podpoře dárců byla postavena a 28. září 2012 otevřena další škola v Etiopii v městečku Debre Sina. Žáci tak zahájili školní rok v pěti nových učebnách, které budou navštěvovat tři stovky dětí. Dobrovolnické akce Žáci a studenti školy se pravidelně zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti. Příkladem je účast žáků střední školy na sbírce Bílá pastelka v říjnu 2011, pravidelná pomoc při organizaci dnů seniorů Život 90 nebo aktivní působení studentů VOŠ v Programu primární prevence Křesťanské pedagogicko psychologické poradny Praha 8. Škola tradičně spolupracuje s Diakonií ČCE SKP Praha a všichni žáci a studenti se zapojují do dobrovolnických aktivit Diakonie; např. zajišťování Jarmarku u Ludmily, vyhlášení Pečovatelky roku, účast ve sbírce na podporu střediska Diakonie ČCE SKP Praha, pomoc při organizaci konferencí. Významná byla i pomoc studentů VOŠ při organizaci konference Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče "Sestři, nebojte se, já přece vím, že umírám!", v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 4. Výroční zpráva 2011/12 19

20 Na základě povinné praxe v NNO vznikla dlouhodobá dobrovolnická spolupráce dálkově studujících dospělých žáků střední školy a organizace ESET-HELP, organizace, která podporuje a pomáhá lidem s duševním onemocněním (výukové pracoviště VOŠ). 4.7 Realizované projekty OPPA Dne 1. února 2010 škola zahájila realizaci projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a bude probíhat do konce školního roku 2011/12. Hlavním cílem projektu Evangelické akademie je modernizace stávajícího vzdělávacího programu střední odborné školy tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům trhu práce a zároveň motivoval žáky k získávání nových poznatků a pomáhal jim zvládat překážky při studiu. Tento hlavní cíl je možné rozčlenit na dva cíle dílčí. Prvním z nich je tvorba a realizace nových vzdělávacích programů pro denní i dálkové studium střední odborné školy. Druhý dílčí cíl je zaměřen na motivaci a podporu žáků Evangelické akademie. Projekt je rozdělen do následujících klíčových aktivit: Příprava nového vzdělávacího programu Tvorba pomůcek a studijních materiálů potřebných k výuce v novém vzdělávacím programu Realizace nového studijního programu v prvních ročnících studia Tvorba a realizace nových studijních kursů a seminářů, tvorba studijních pomůcek k nim potřebných Zavedení systému motivačních prospěchových stipendií Studijní a výchovný poradce Rozumíme si a chápeme všechny souvislosti? Aneb aktivní podpora jazykových kompetencí a historických souvislostí na Evangelické akademii (v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2011) Realizace projektu: Hlavní ideou projektu je nabídnout žákům a studentům z národnostních menšin a sociokulturně znevýhodněného prostředí podporu při vzdělávání a preventivně působit ve vztahu k předčasnému opouštění vzdělávání. Projekt je zaměřen zejména na podporu vzdělávacích aktivit s ohledem na specifika cílové skupiny a rozvoj multikulturní výchovy. Obsahově je projekt rozdělen na dvě hlavní složky: podpora jazykových dovedností s ohledem na nový systém konání maturitní zkoušky a tzv. projektové dny zaměřené na multikulturní výchovu, literární soutěž.. V rámci projektu byla posílena jazyková výuka romský jazyk, český jazyk a ruský jazyk. Součástí projektových dnů byla i výuka multikulturní výchovy v celkovém rozsahu 20 hodin. Podzimní projektové dny ukončila Vánoční slavnost, která byla spojena i s vernisáží výtvarných děl studentů a s vyhlášením literární soutěže, které měla zadání Nepostavit se čelem k tomu, s čím nesouhlasím, je stejně špatné jako zbabělé (s podtitulem Kam až má sahat tolerance? ). Výtvarná soutěž byla rozdělena do několika oblastí- Šperk jako kulturní odlišnost, Multikultura - potřeba, nutnost, ústupek a Maska - identita nebo anonymita? Původně připravovaný program slavnosti byl upraven, a to s ohledem na v tu dobu aktuální společenské události v České republice úmrtí Václava Havla. Původní naplánované aktivity se tedy vzhledem vyhlášení státního smutku upravily a škola se zúčastnila smutečního průvodu z Křižovatky na Pražský hrad, což vyšlo i ze samotného zájmu našich studentů. Multikultura v sociálních službách (v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2012) Základní ideou projektu je nabídnout žákům a studentům nejen z národnostních menšin a sociokulturně znevýhodněného prostředí podporu při samotném vzdělávání a mj. i preventivně působit Výroční zpráva 2011/12 20

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Vyšší odborné školy sociální a teologické Dorkas za školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Vyšší odborné školy sociální a teologické Dorkas za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti je zpracována na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více