Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2013

2 Obsah: 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy 1.2 Zřizovatel školy 1.3 Ředitel školy 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení 1.5 Kontakty 1.6 Úplná / neúplná škola 1.7 Školská rada 1.8 Školní vzdělávací program 1.9 Zařízení školního stravování 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Školní družina, která je součástí základní školy 1.12 Školní klub, který je součástí školy 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1. Odborná kvalifikace Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy Nepedagogičtí pracovníci : 2.2 Věkové složení učitelů 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 2.4 Školní asistenti 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 3.2 Snížený stupeň z chování: 3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 3.6 Počet absolventů ZŠ 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 5.0 Výkon státní správy 5.1 Rozhodnutí ředitele 6.0 Další údaje o škole 7.0 Zhodnocení a závěr: 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty Věková struktura Další vzdělávání poradenských pracovníků 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: 8.3 Individuální integrace 8.4 Skupinová integrace 9.0 Hodnocením minimálního preventivního programu 1 Výroční zpráva byla schválena radou školy dne (viz zápis ze schůze školské rady ZŠ Brno, Kamínky 5 ze dne na )

3 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Kamínky 5 (dále jen škola) je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, IČO: Zřizovatel školy: městská část Brno Nový Lískovec. 1.3 Ředitel školy: Mgr. Pavel Petr, bytem U Potoka 4, Moravany. 1.4 Druh školy včetně školských zařízení: škola jako celek sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. 1.5 Škola byla zapojena do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM 1.6 Kontakty: Telefon do školy: , fax: , webové stránky školy:

4 3 1.6 Úplná škola: Školní rok 2012/2013 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet Kapacita žáků na třídu l. stupeň ll. stupeň , Celkem , V prosinci 2005 byla ustavena Školská rada, která pracuje v souladu se zákonem. V lednu proběhly volby do ŠR z řad rodičů a byli zvoleni zástupci pedagogických pracovníků. Předsedou byla zvolena Mgr. Hana Pospíšilová, členové, Mgr. Tomáš Havetta, Ing. Jan Privarčák a Ludmila Adlerová jako zástupci zřizovatele, Mgr. Blanka Petříková a Marta Vaďurová jako zástupci rodičů, Mgr. Zdena Ticháčková, Mgr. Anna Široká a PaedDr. Jitka Švantnerová jako zástupci pedagogických pracovníků Škola nemá ve svém programu žádnou rozšířenou výuku a její vzdělávací programy byl následující: Název vzděl.programu číslo jednací v ročníku ŠVP ZŠ Kamínky 5 Škola pro život, škola pro všechny 266/ Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Počet Počet strávníků k Z děti, žáci a zaměstnanci ostatní* studenti školy a důchodci L 11 ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 7 Přepočtení na plně zaměstnané 6, Školní družina, která je součástí základní školy Školní družina, která je součástí základní školy počet počet dětí počet ŠD kapacita oddělení ŠD v ŠD vychovatelů ŠD fyz./ přep. celkem / 4, Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 0 0 fyz./ přepoč. 0 / 0

5 4 ZŠ Kamínky 5 byla zařazena do sítě škol Dle projektové dokumentace se jedná o 16ti třídní základní školu. Maximální kapacita školy je po úpravách dle zařazení do sítě škol pro školní rok následující: ZŠ 540 žáků ŠD 150 dětí ŠJ 600 jídel 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 27 / 25,68 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle zákona 22 / 22 81% č.563/2004 Sb Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci celkem: Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 2 8 nad 50 let 1 6 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 4 18 Rodičovská dovolená 0 2

6 5 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 14 Cizí jazyky 4 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 12 Společenské vědy 2 Legislativa, řízení ekonomie 4 Sport, Tv, turistika 5 Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů 10 Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 2 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 4 Zdravotnictví, BOZP, 2 Celkem Školní asistenti Počet celkem (fyzický /přepočtený) 2/1 z toho a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický, osobní) 0

7 6 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za l. st Celkem za ll. st Celkem za školu Snížený stupeň z chování za školní rok 2012/13 Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 6 1, , Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 183, průměr na jednoho žáka: 0,55. (Pozn. případy s vyšším počtem neomluvených hodin jsou řešeny na OPD, Sociální odbor UMČ Brno Nový Lískovec a s Policií ČR.) 3.4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): Údaje o přijímacím řízení na střední školu 3.7. Školní rok 2012/2013 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté 6 leté 8 leté Umělecké studium studium studium školy Počty přijatých žáků

8 3.8. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 35 8.ročník- ZŠN 3 (odchod na SŠ) 7.ročník- ZŠN 1 (odchod na SŠ) nižší ročník- 7.ročník 5 (odchod na gym.) nižší ročník-5.ročník 3 (odchod na gym.) Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 7 Důvody: přestěhování, dle sdělení rodičů náročnost školy, narušené vztahy se spolužáky Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 6 Důvody: přestěhování, žák vystaven násilí způsobeným spolužáky, nedorozumění s ped. sborem na bývalé škole 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ve sledovaném období proběhla jedna kontrola ČŠI 4.2 Na základě stížnosti stěžovatelky, matky žáka 1.A na způsob registrace úrazů, jejich ošetření a bezodkladné informovanosti zákonných zástupců bylo ze strany ČŠI konstatováno, že stížnost byla důvodná. Škola přijala příslušná opatření k nápravě této stížnosti, která byla zaslána ČŠI a stěžovatelce. 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Statutární město Brno, MČ Brno Nový Lískovec kontrola hospodaření s veřejnými prostředky FÚ projekt EU peníze školám financování projektu, zasílání MZ 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: ad dodržovat ustanovení zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a hospodařit s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Důsledně provádět rozlišení poskytnutých dotací ve svém účetnictví ad byla provedena kontrola ve věci opoždění odeslání MZ a nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně 7

9 8 5.0 Výkon státní správy (dle 163, odst. 2, zákona 561/2004 Sb.) 5.1 Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 12 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné (výuka podle individ.plánu) Další údaje o škole 6.1. Záměry školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje: Pokračovat v práci na ŠVP ZŠ Kamínky 5 Škola pro život, škola pro všechny, rozvíjet jej a doplňovat o nové poznatky, které ukáže praktické zavádění tohoto Školního vzdělávacího programu Klást zvýšený důraz na citlivý přístup vyučujících k dětem, věnování maximální pozornosti žákům talentovaným i zaostávajícím, úzká spolupráce s PPP a MŠ Maximální úsilí věnovat zamezení vzniku šikany a projevů násilí na dětech, páchané jejich staršími spolužáky Ve spolupráci s PPP a Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti nadále věnovat maximální úsilí tomu, aby bylo zamezeno rozšiřování drog mezi dětmi školy, rozvíjet Peer program Pokračovat v rozvíjející se spolupráci se Zdravotním ústavem Brno, především pokračovat v myšlenkách mezinárodním projektu Shape up, pokusit se zapojit do dalších projektů EU společně se ZÚB Pokračovat v získání možnosti pokračovat v realizaci projektu Elektronický učitel matematiky, financovaného formou grantu z fondů MŠMT a EU Aktivní spolupráce se ZŠ Svážná 9 a MŠ Kamarád, Čtvrtě 4, MŠ Oblá a MŠ Rybnická Rozvíjet spolupráci se školním psychologem v rámci projektu RAMPS Nabízet žákům možnost využívat hodiny dyslektické nápravy pod vedení specializovaného pedagoga, a to na I. i II. stupni ZŠ Rozvíjet projekt dyslektické nápravy. Pokračovat v dalším vzdělávání našich učitelek Pokračovat v konsolidaci pedagogického sboru, dbát na využívání možností DVPP Úzce spolupracovat s ÚMČ Nový Lískovec Pokusit se zpracovat projekt na účelové využití atria pro výuku i volnočasové aktivity a získat tak finanční podporu formou grantu Nabízet a realizovat školy v přírodě a školní výlety pro žáky I. i II. stupně Nabízet a realizovat vzdělávací a poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie...) Dovybavovat učebny novým nábytkem Pokračovat v drobných opravách v rámci finančních možností (podlahy, dveře, WC aj.) Nadále zkulturňovat pracovní prostředí žákům školy i pedagogickým pracovníkům V plné míře podporovat kvalitní mimoškolní aktivity pro žáky naší školy

10 Maximálně kvalitně a zodpovědně realizovat všechny vzdělávací i výchovné úkoly V návaznosti na provoz hokejbalového hřiště rozvíjet kroužky hokejbalu a následně se pokusit zřídit třídy s rozšířenou výukou hokejbalu. Na základě zkušeností s prvním ročníkem pokračovat v nabídce příměstského tábora realizovaného školou Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 je přílohou č.1 9

11 6.2. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky AJ 2 21 Cizí jazyky FJ 1 12 Informatika, PC 1 9 Náboženství 0 0 Přírodní vědy 1 12 Společenské vědy 2 23 Sport, TV, turistika Technické vědy 0 0 Umělecké obory 6 75 Zdravotní, speciální pedagogika 1 15 Jiné vaření Výuka cizích jazyků: Agentura Slon (výuka Aj a Nj pro děti i dospělé) Sportovní aktivity, provozované jinými organizacemi: hokejbal (HBK Bulldogs Brno) tenis ( tenisová škola Tallent) BAČ line Sport sportovní kroužky lehké atletiky Korfbal sportovní kroužky korfbalu pod záštitou KORFBAL KLUBU BRNO 6.5 Výuka hry na hudební nástroj, taneční přípravka Taneční skupina Dance sport moderní a klasické tance Taneční kroužek Terezy Hrstkové Taneční kroužek p.bartuschkové

12 6.6 Další aktivity učitelů l. a ll. stupně nad rámec základní školní výuky AKCE I. STUPEŇ, ŠD Místo Název Třída Knihovna JM Oblá 75 Poprvé v knihovně 1.A,B Pohádka v četbě 3.B Povídání s opičkou Rozárkou 1.A,B Klíčování 1.tříd 1.A,B Pohádky 4.A,B S pohádkou kolem světa 3.B LD Radost Sněhurka a sedm trpaslíků 1.A,B Husovické Betlém 3.A,C Pepek námořník 5.A,B Tři pohádky pro rošťáky 2.A,B Malované na skle 4.A,B Divadlo B. Polívky Kráska a netvor 3.A,B,C Labutí princezna 3.A,B,C Mrazík 4.A,B Spejbl a Hurvínek 3.B Hvězdárna Brno Vesmír 5.A,B Výukový program 3.C CVČ Stamicova - Ulita Pravěk 6.tř. Údolní CAV Pečeme vánočku 3.A Pečeme Jidáše 3.A,B Sport. akce (viz akce 1. a 2.st.) Jiné akce (viz 1.a2.st.) 11 Školy v přírodě ŠvP Krkonoše 2.A,B, 3.A, 4.A,B, 5.B Hipocentrum Koryčany 3.B, 5.A ŠvP Bolešín 6.tř.

13 Školní výlety a exkurze Přerov Muzeum J.A.Komenského 5.A,B Poznávací zájezd do Prahy 5.A,B, 6. 9.tř. Poznávací zájezd Vídeň zájemci 2.stupně Exkurze Dukovany 9.A,B Studijně pozn. zájezd do zájemci tříd Anglie Exkurze Tišnov a okolí 9.A,B LVVZ - Deštné výběr 2. stupně Školní výlety Zámek Boskovice 3.C Předhradí 9.A,B Výlet ZOO Brno 1.A,B Vasrůvka nad Brnem 3.B Pasohlávky 8.tř. 12 Akce ŠD KJM Oblá Stínové divadlo Hudebně vzděl. pořad ZŠ Svážná Opékání špekáčků Pasování na čtenáře Novinky v knihovně Mumínek Soutěže a kvízy Advent Zubní hygiena-beseda KOZO Ukázka tanečního kroužku ŠD pro rodiče Čokoládovna - exkurze Maškarní karneval Opilá studánka -prevence Taneční festival ŠD Taneční soutěž dětí ŠD Exkurze Holedná Noc v ZOO Školní nocování Superstar obv. kolo Floriánová zájemci

14 13 AKCE II. STUPEŇ Místo Název Třída Div. Radost Bylo nás pět 6.tř. Kytice tř. Div. B. Polívky Šikana, drogy, kriminalita 8.tř., 9.A,B Drogy nebo akivita 7.A,B Sport. akce (1.a 2. stupeň) ZŠ Jasanova Plavání 2. a 3. třídy Sportovní dopoledne 1. 9.tř. ZŠ Svážná Sportovní dopoledne 1. 9.tř BBM Lužánky výběr 1.st. Podzimní fotbal. turnaj výběr 4. a 5.tříd BBM 2.kolo výběr 1.st. ZŠ Kamínky Školní kolo ve šplhu výběr 3. 5.tříd ZŠ Svážná Obvodní kolo ve šplhu výběr 3. 5.tříd ZŠ Novoměstská Městské kolo ve šplhu výběr 3. 5.tříd OC Olympie Bruslení zájemci 3. 9.tř. ZŠ Svážná Obvodní kolo ve šplhu výběr 2.st. ZŠ Janouškova Mc Donalds Cup výběr 1.st. ZŠ Pavlovská Obvodní kolo ve vybíjené-h výběr 5.tř. ZŠ Heyrovského Obvodní kolo ve vybíjené-d výběr 5.tř. ZŠ Kamínky Velikonoční beránek - fotbal. turnaj 1. 3.tř. ZŠ Janouškova Mc Donalds Cup výběr 4. a 5.tříd CVČ Lesná BBM výběr 1.st. Znojmo Finále korfbalové ligy výběr 5. 7.tř. ZŠ Svážná Futsal výběr 8. a 9. tříd ZŠ Svážná Atletika výběr 1. a 2. tříd ZŠ Janouškova O pohár primátora výběr tříd (turnaj v minifotbalu) Olympiády a soutěže CVČ Lužánky Dějepisná olympiáda Petrová Olympiáda ČJ šk. kolo 8. a 9. tř. Matematický Klokan- školní kolo MATESO - školní kolo 5. třídy

15 ZŠ Kuldova MATESO obv. kolo výběr 5.tříd Přírodovědný Klokan šk. kolo 1.místo - D. Burýšek 2.místo - V. Petrová 3.místo M. Pokorný Testování SCIO Stonožka 6.tř. Žabákova miniolympiáda 4.A,B školní kolo SPŠCH Vranovská Chemická olympiáda Asma Alradhi (16. místo) Daniel Pištěk (24. místo) KORCHEM koresp. soutěž účast: Asma Alradhi Daniel Pištěk Adam Kovál Jiné akce (1. a 2. stupeň) Moravská galerie 3.A ZŠ Bakalovo nábř. English Star Kycl, Piňos 3.B ZŠ Kamínky Sběr papíru Zbořilová FOTO ke Dni matek 1. 9.tř zájemci Podané ruce Prevence drog výk. program 4.A,B Bílý dům Jeden svět film. představení tř. Projektový den Den naruby aneb Děti učí děti 4.B, 5.A,B Konvent Milosrdných bratří Velikonoční koncert 1. stupeň ZŠ Kamínky Velikonoční dílny na ZŠ 1. stupeň Fakultní nemocnice Bohunice Záchranná služba 3.B ZŠ Kamínky (šk. projekt) Noc s Andersenem 5.B (s nocováním) Den Země projekt. den 1. 9.tř. ZŠ Horáckého nám. Dopravní hřiště 4.A,B Sběr textilu Filipová Malování - chňapky zájemci 1. 5.tř. Filipová Malování na překližku zájemci 1. 5.tř. JUDr. Živěla Rodinné právo výuk.program 8.tř. JUDr. Živěla Právní povědomí 8.tř. ZŠ Kamínky Testování SCIO Modul A výběr 8.tř. PPP Sládkova Jsme jedna třída - prev.progr. 4.B, 5.A LF MU Zubní hygiena - prevence 1. 9.tř. Besední dům Mozartovy děti 3.B Besední dům Santa Claus a andělské pírko 3.B Anthropos Anthropos-výuk. program 3.C Galerie Vaňkovka Vernisáž 9.A,B LF MU První pomoc - projekt 8. 9.tř. 14

16 Želešice Stáje Pink pony 5.A Nová ganerace Prevence rakoviny děl. čípku 8.tř., 9.A,B ÚMČ Nový Lískovec Exkurze na ÚMČ 4.A,B ZŠ Kamínky Spisovatel Jan Sviták-beseda 6.tř. K-centrum Sládkova Poprvé spolu 5.A PPP Kohoutova Profesní orientace zájemci 9.tříd Přerov Muzeum J.A.Komenského 5.A,B Rezekvítek Lesobádání-výuk.program 3.B Rezekvítek Cesta vody-vodovody 3.B John Camus Přednáška o USA v angličtině 6. 9.tř. PPP Sládkova Popletené pohádky prevence kouření 3.B, 5.A,B Prestigefoto FOTO - Vánoční téma zájemci tř. ZŠ Kamínky 5 Den otevřených dveří ZŠ Kamínky Projekt Likusák - nábor 6.tř., 7.A,B ZŠ Kamínky (projekt. vyuč.) Ukázková hod. pro rodiče 3.B Palác šlechtičen - Brno 20 let Dětského muzea 3.B,C (interaktivní výstava) Vánoční trhy tř. ZŠ Kamínky Stop Hazardo - prevence MŠ z Nového Lískovce na ZŠ 9.A,B ZŠ Kamínky Jemenský den Sana a 5.A SZÚ Brno (pí Borecká) Vím, co jím 7.A Správná výživa 7.A ZŠ Kamínky Vánoční JARMARK 1. 9.tř. Zápis dětí z MŠ do 1. tříd MP Brno Malý cyklista teor. část 3.A,B,C MP Brno Empír cyklista teor. i prakt. 4.A,B na ZŠ Horáckého nám. ZÚ Brno Čas proměn výuk. program dívky 6.tř. MŠ Čtvrtě, ZŠ Kamínky Těšíme se do školy - ESS Moravská galerie Botanika 3.B ZUŠ Fr. Jílka Nábor do Vv kroužků Anthropos Pravěk výuk. program 4.A,B Podané ruce Prevence kouření 4.A,B ZŠ Kamínky, MŠ Seznamovací odpoledne budoucí 1.třídy Aquapark Kohoutovice 3.B, 9.A,B 15 Výsledky soutěží Olympiáda ČJ školní kolo 1.místo: V. Petrová (9.A) 1.místo: B. Marková (9.B 2.místo: Aldina Ioani (9.A)

17 16 ZŠ Svážná ATLETIKA - olympiáda Dějepisná olympiáda-šk.kolo Matematický Klokan - Cvrček (šk.kolo) Šplh obvodní kolo 3.ročník 4.ročník 5.ročník 4.ročník - dívky 3.ročník -dívky 3.místo: Matouš Kokesz (9.B) 3.místo: M. Marková (9.B) 1.místo: V. Petrová (9.A) 2.místo: M. Laubová (9.A) 3.místo: L. Brzkovský (8.tř.) 3.místo: A. Ioani (9.A) M.Kokesz (9.B 1.místo: L. Kycl (3.B) (1.místo v mezinárodní soutěži) 2.místo: E. Přichystalová(3.B) 3.místo: M. Búřilová (3.B) 1.místo: K. Macháčková 3.místo: A. Mášová 1.místo: T. Kmoníček 1.místo: M. Horáčková 6.místo: K. Kratochvilová 5.místo: A. Dostál 9.místo: K. Němcová 10.místo: A. Popeláková 9.místo: R. Handl 11.místo: A. Facek 1.místo: K. Kratochvilová 6.místo: M. Horáčková družstvo 2.místo 1.místo: K.Macháčková ZŠ Svážná Atletická miniolympiáda (H) 1.místo J. Toufar (1.A) 2.místo - M. Kotek (2.A) ZŠ Janouškova Mc Donalds Cup 1.-3.třídy 4.místo 4.-5.třídy 4.místo ZŠ Kamínky Velikonoční turnaj 1.-3.třídy 1.místo - ZŠ Svážná 2.místo - ZŠ Kamínky ŠPLH - oblastní kolo 2.místo D. Drábková

18 NOHEJBAL - mladší žáci 3.místo (přebor základních škol) KORFBAL liga starších žáků 6.místo mladších žáků 4.místo (1.místo v základní části ) BBM 4.třídy 3.místo M.Horáčková 4.místo - P.Sedlecká 2.třídy 3.místo L. Bělohoubková 1.třídy 4.místo - T. Ondráček Akce pro pedagogické pracovníky Předplatné - Městské divadlo Předplatné - Janáčkovo divadlo Další divadelní představení: Bezplatné preventivní očkování proti chřipce 6.8 Zpráva výchovného poradce a) Umístění žáků do studijních a učebních oborů- 9.ročník Umístění SpgŠ Ost.- G OA SPŚ SZŚ SOU lsś Třída SOŠ umělec. lx.a lx.b Celkem Celkem 35 žáků. Na státní školy přijato: 30 žáků Na soukromé školy přijato: 3 žáci Na Cl školy přijato:1 žák Nebylo přijato na SŠ: 1 žák V prvním kole přijato: 32 žáků V druhém kole přijato: 2 žáci 8.třídy ZŠN Přihlášeno na SŠ Přijato 8. třída B 1 1 Celkem 4 4

19 18 Gymnázia 6-letá, SŠ Přihlášeno Přijato 7.A B 1 1 Celkem 6 5 Gymnázia 8-letá, um.školy Přihlášeno Přijato 5.A B 3 2 Celkem 7 3 b) Odchod žáků na ZŠ s rozšířenou výukou Zaměření M Jazyky Sport Celkem Celkem c) PPP Profesní orientace lx.třídy vyšetřeno 13 žáků d) Žáci s SVPU Celkem vedeno pro škol.rok 2012/2013 I.st. 37 žáků, II.st. 55 žáků Doporučení k integraci I.st. 4 žáci, II.st. 5 žáků ( 1.roč. 1 žák, 4.roč. 1 žák, 5.roč. 2 žáci, 6.roč. 2 žáci, 7.roč. 2 žáci, 9.roč. 1 žák ) Z toho žáci se zdravotním postižením tělesným: I.stupeň 1 žák (1.B) II.stupeň 1 žák (6.tř.) e) Vyšetření v PPP během roku 2012/2013 Zasláno žádostí I.st. 27 žáků, II.st. 6 žáků Vyšetřeno k I.st.23 žáků, II.st. 6 žáků Kontrola integrace I.st. 4 žáci, II.st. 4 žáci(1 žák odchází na SŠ) V evidenci PPP, SPC I.st. 7 žáků, II.st. 4 žáci (termín v PPP bude stanoven během prázdnin, počátkem září) Přidělený psycholog PPP Zachova je PhDr. Němečková, spec. pedagog PPP Zachova je Mgr.Zuzana Pařenicová. Přidělený psycholog PPP Voroněžská 5 není stanoven konkrétní psycholog pro školu). Na ZŠ Kamínky od školního roku 2011/2012 pracuje školní psycholog Mgr.Martina Přichystalová v rámci projektu RAMPS. f) Výchovné komise Za školní rok 2012/2013 proběhly 3 výchovné komise na II.stupni a 4 výchovné komise na I.stupni ZŠ. Ostatní výchovné problémy byly řešeny VP, jednáním TU s rodiči telefonicky

20 nebo pohovorem. V rámci řešení záškoláctví spolupracovala škola s OSPOD, Policií ČR, PPP, SVP. Ve školním roce 2012/2013 byla jedna žákyně ZŠ zařazena na pobyt v Dětském domově se školou ZŠ a ŠJ, Jihlava Zhodnocení a závěr Uplynulý školní rok lze celkově hodnotit z hlediska výchovné a vzdělávací práce kladně. Neustále však jsou rezervy v práci s dětmi. Ani ne tak ze strany pedagogů, jako spíše ze strany žáků.i přes značné úsilí pedagogů stále není chování některých žáků na takové úrovni, jakou bychom si přáli mít. Občas musíme řešit náznaky nátlaku a násilí, páchané žáky na spolužácích, neustále upozorňujeme na možnosti vzniku problémů při zneužívání návykových látek. Zvýšeným úsilím v oblasti prevence se nám ale daří, že tyto problémy nenarůstají! V tomto směru bychom uvítali větší zájem o problematiku zneužívání návykových látek ze strany rodičů. Nedaří se však u některých žáků dosáhnout stavu, že jejich chování a vystupování je v souladu s pravidly slušného chování. Neustále přetrvává mluva s vulgarizmy, jak u chlapců, tak i u dívek. Stále menší děti se k této mluvě uchylují a tento stav se nám nelíbí. Přemýšlíme i o možnosti toto zakomponovat do školního řádu a intenzivně se snažit tento způsob vyjadřování ze školy vytěsnit. Ve vedením školy se neustále zabýváme kvalitou a složením pedagogického sboru. V tomto školním roce nebyl přijat žádný učitel, pouze ke dni odešla jedna učitelka do starobního důchodu a od roku 2013/2014 bude přijata nová. Také na základě výsledků zápisu do prvních tříd se nám pro školní rok 2013/2014 zvýší počet tříd a bude přijata další učitelka na I. stupeň. Věříme, že se konsolidace pedagogického sboru podaří a dobré klima v pedagogickém sboru bude i v příštím školním roce. Také naše snaha přitáhnout rodiče ke škole se nám zatím nedaří tak, jak bychom si přáli. Naše snaha se pro příští období napře do společných akcí pro rodiče a děti, kdy rodiče pod nátlakem svých dětí budou muset do školy přijít a zde na ně budeme co nejcitlivěji působit; výsledek se snad dostaví. Nápady na podobné projekty čerpáme společně se zástupkyní Ticháčkovou na dalším vzdělávání a především na seminářích v rámci studia celostátního vzdělávacího projektu Dokážu to? Škola jinak Trvalá obnova školy, na dalších seminářích pro metodickou pomoc řídících a vedoucích pracovníků. A když toto funguje (byť v jiných podobách) i na jiných školách, předpokládám, že se pozitivní výsledky dostaví i u nás! Naše děti se do činností školy zapojují celkem dobře naší snahou je zapojovat se do nejrůznějších soutěží a projektů. Téměř bezproblémově se naše škola zapojila do druhého celostátního testování žáků 5. a 9. tříd v rámci projektu MŠMT a ČŠI. Všechny děti se zapojily a výsledky nás zařadily do horní poloviny zúčastněných škol. Na l. stupni se děti do aktivit zapojují mnohem více a častěji než děti na ll. stupni. Toto je dáno trochu větší aktivitou učitelů l.stupně. Možná svoji roli sehrává i odchod nejlepších žáků z 5.tříd a 7.tříd na víceletá gymnázia letos nám jich odešli celkem 9 (z 5.tříd tři a ze 7.tříd pět žáků, na školy s rozšířenou výukou Tv 2 žáci). Na jedné straně jim přejeme, že se dostali na školy s jiným stylem přípravy na studium, na straně druhé je nám líto toho, že

21 zbytek žáků, kteří zůstanou na naší škole, je spíše prospěchu průměrného a podprůměrného, chybí jim tahouni a pozitivní vzory. Byl ukončen projekt EU peníze do škol. Náš projekt Nacházíme společnou řeč byl nejvíce užitečný a prospěšný v rozvoji čtenářské gramotnosti, znalosti anglického jazyka, matematiky a přírodních věd. Tyto cíle byly naplněny výukou a vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Tyto oblasti byly rozpracovány i v ŠVP. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech v rámci dosavadní průběžné účasti na kurzech DVPP pak posloužilo jako doplněk, který umožnil ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Výsledkem projektu bylo vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků. Byla vytvořena řada vzdělávacích materiálů, které jsou dostupné všem učitelům ve škole. Ti je tak mohou použít nejen přímo pro výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů v budoucnu. Při vzniku materiálů jsme kladli důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly využitelné opakovaně a také využitelné ostatními učiteli. Nedávali jsme si nereálné cíle. Takto postavené cíle by o ničem nevypovídaly. Naším cílem bylo zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních forem výuky a zejména pak správné implementace požadovaných výstupů projektu v praxi. Změny jsme ověřovali formou rozhovorů se zapojenými učiteli i žáky. Vhodným nástrojem byla forma dotazníkového šetření týkající se kvality výuky. Provedli jsme srovnání kvality vědomostí a dovedností na začátku projektu, v průběhu projektu a po skončení projektu. Domníváme se, že projekt byl plně v souladu se školním vzdělávacím plánem a zaměřoval se na oblasti, ve kterých se jako škola chceme zlepšovat i v následujících školních letech.jsme přesvědčeni, že projekt naší škole pomohl realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity byly prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky. Splněny byly všechny KA kromě šablony II/4 a částečně šablona III/3. Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni. Z dotací obce jsou také mimo jiné opravovány nevyhovující podlahy v učebnách, třídy jsou vybavovány novými lavicemi, proběhla rekonstrukce dívčích toalet a připravují se další akce, jakmile budou zajištěny finanční prostředky. I přes drobné problémy, které se vyskytují při řešení každodenních úkolů spojených se vzděláváním a výchovou dětí na základní škole, si myslím, že škola udělala opět další nemalý krok k vyšší kvalitě výchovně vzdělávacího procesu a ke kvalitnější spolupráci se všemi subjekty, zejména s OŠMT MMB a zřizovatelem Městskou částí Nový Lískovec. 20

22 8.0 Poradenské služby na škole 8.1 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) počty výchovný poradce pro ll.st. (5.-9.) vých.poradce pro l.st. (1.-4.r) školní metodik prevence počet fyz kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 1 seminář vých.poradců, VŠ školení pro výuku předm. Volba povolání 1 výuka v dys.třídě na l.st.zš VŠ seminář vých.poradců 1 sem.protidrog.koord., VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog věková struktura do 35 let let 50 let důch.věk výchovný poradce 1 1 speciální pedagog 0 školní metodik 1 prevence další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: semináře VP školní metodik prevence: semináře a pracovní workshopy MP školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) žádné prostředky nebyly ze státního rozpočtu čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů, např. MČ, MMB, sponzor, jiné. žádné další finanční prostředky nebyly čerpány 21

23 8.3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Tělesné postižení těžké 1 1 S vývojovými poruchami učení a chování 4 1 S vývojovými poruchami učení a chování 5 2 S vývojovými poruchami učení a chování 6 1 Telesné postižení lehké 6 1 S vývojovými poruchami učení a chování 7 2 S vývojovými poruchami učení a chování 9 1 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků celkem

24 23 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2012/2013 Škola: Základní škola, Brno, Kamínky 5 Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Gorniaková, Bc. Irena Floriánová., Počet žáků celkem: (I.stupeň: 209 žáků, II.stupeň: 124 žáků) Podmínky školy: Jsme škola sídlištního typu, což s sebou přináší zvýšené riziko možného výskytu sociálně-nežádoucích jevů. Proto pozorně monitorujeme všechny vlivy prostředí a rizikové faktory, které na děti působí, reagujeme na ně a snažíme se, aby se děti na naší škole cítily bezpečně. Máme širokou nabídku volnočasových aktivit, zároveň si však uvědomujeme, že není dostatečně účinné realizovat preventivní aktivity pouze jako volnočasové, a proto v rámci vyučování vedeme děti k osvojení si zdravého životního stylu již od 1. třídy. Na škole se systematickou prací snažíme docílit pozitivního sociálního klimatu, atmosféry vzájemné důvěry, tolerance a respektu mezi žáky a kantory. Učitel není na naší škole pro děti mentorem, nýbrž partnerem a průvodcem při objevování nových poznatků v procesu vzdělávání. Děti vědí, že kromě povinností mají na škole také svá práva; jsou vedeny k samostatnosti, tvořivosti, uvědomování si morálních hodnot, utváření svých vlastních hodnotových žebříčků, rozvíjení dobrých vzájemných vztahů v kolektivu, zdravému sebeprosazení, sebedůvěře, sociálním a komunikačním dovednostem a to jak učiteli, tak i prostřednictvím objednaných programů u spolupracujících institucí. Rovněž se na škole snažíme v dětech pěstovat vědomí toho, že každé z nich je osobností, která je svým způsobem jedinečná. Děti se tak dopracují k pojmu hodnoty vlastní osobnosti. Značně se tím zužuje například pole působnosti pro případné původce šikany, neboť zdravě sebevědomé dítě rozhodně není snadnou obětí pro agresora. Proto se nám úspěšně daří větším projevům šikany a dalších soc.-než. jevů předcházet a uspokojovat tak jednu ze základních potřeb dítěte potřebu jistoty a bezpečí. Jsme si vědomi toho, že v žádném případě neuchráníme děti od všeho zlého, ale v naší práci jde především o to, předat dětem veškeré potřebné informace a vést je k tomu, aby se na jejich základě dokázaly ve svém životě rozhodnout pro správnou cestu. Konečná volba, zda vzít či nevzít drogu, či se dopustit jiného soc.-než. jednání, je totiž vždy na nich. Proto je tak důležité s dětmi diskutovat o pro a proti, vyslechnout si jejich názor, dát jim najevo, že si vážíme toho, jak jsou otevření a ochotní hovořit. Kvalitativní hodnocení školního roku 2012/2013 pro ŠMP Co se během roku dařilo? zdařilá spolupráce mezi ŠMP, vedením školy, výchovnými poradci a dalšími pedagogickými pracovníky pokračuje spolupráce s Městskou policií Brno zapojení školy do dlouhodobého Programu cílené prevence na základních školách, do programu Empík cyklista

Místo Název Třída. Knihovna JM Oblá 75 Poprvé v knihovně 1.A,B Pohádka v četbě 3.B Povídání s opičkou Rozárkou 1.A,B Klíčování 1.

Místo Název Třída. Knihovna JM Oblá 75 Poprvé v knihovně 1.A,B Pohádka v četbě 3.B Povídání s opičkou Rozárkou 1.A,B Klíčování 1. AKCE I. STUPNĚ a ŠD ve školním roce 2012-2013 Místo Název Třída Knihovna JM Oblá 75 Poprvé v knihovně 1.A,B Pohádka v četbě 3.B Povídání s opičkou Rozárkou 1.A,B Klíčování 1.tříd 1.A,B Pohádky 4.A,B S

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Aktivity učitelů l. a ll. stupně nad rámec běžné základní školní výuky

Aktivity učitelů l. a ll. stupně nad rámec běžné základní školní výuky Aktivity učitelů l. a ll. stupně nad rámec běžné základní školní výuky AKCE I. STUPEŇ, ŠD Místo Název Třída Knihovna JM Oblá 75 Povídání s opičkou 1. A,B Rozárkou Pohádky beseda 4. A,B Beseda o Vánocích

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2015 Obsah: 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více