Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2013

2 Obsah: 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy 1.2 Zřizovatel školy 1.3 Ředitel školy 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení 1.5 Kontakty 1.6 Úplná / neúplná škola 1.7 Školská rada 1.8 Školní vzdělávací program 1.9 Zařízení školního stravování 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Školní družina, která je součástí základní školy 1.12 Školní klub, který je součástí školy 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1. Odborná kvalifikace Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy Nepedagogičtí pracovníci : 2.2 Věkové složení učitelů 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 2.4 Školní asistenti 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 3.2 Snížený stupeň z chování: 3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 3.6 Počet absolventů ZŠ 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 5.0 Výkon státní správy 5.1 Rozhodnutí ředitele 6.0 Další údaje o škole 7.0 Zhodnocení a závěr: 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty Věková struktura Další vzdělávání poradenských pracovníků 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: 8.3 Individuální integrace 8.4 Skupinová integrace 9.0 Hodnocením minimálního preventivního programu 1 Výroční zpráva byla schválena radou školy dne (viz zápis ze schůze školské rady ZŠ Brno, Kamínky 5 ze dne na )

3 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Kamínky 5 (dále jen škola) je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, IČO: Zřizovatel školy: městská část Brno Nový Lískovec. 1.3 Ředitel školy: Mgr. Pavel Petr, bytem U Potoka 4, Moravany. 1.4 Druh školy včetně školských zařízení: škola jako celek sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. 1.5 Škola byla zapojena do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM 1.6 Kontakty: Telefon do školy: , fax: , webové stránky školy:

4 3 1.6 Úplná škola: Školní rok 2012/2013 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet Kapacita žáků na třídu l. stupeň ll. stupeň , Celkem , V prosinci 2005 byla ustavena Školská rada, která pracuje v souladu se zákonem. V lednu proběhly volby do ŠR z řad rodičů a byli zvoleni zástupci pedagogických pracovníků. Předsedou byla zvolena Mgr. Hana Pospíšilová, členové, Mgr. Tomáš Havetta, Ing. Jan Privarčák a Ludmila Adlerová jako zástupci zřizovatele, Mgr. Blanka Petříková a Marta Vaďurová jako zástupci rodičů, Mgr. Zdena Ticháčková, Mgr. Anna Široká a PaedDr. Jitka Švantnerová jako zástupci pedagogických pracovníků Škola nemá ve svém programu žádnou rozšířenou výuku a její vzdělávací programy byl následující: Název vzděl.programu číslo jednací v ročníku ŠVP ZŠ Kamínky 5 Škola pro život, škola pro všechny 266/ Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Počet Počet strávníků k Z děti, žáci a zaměstnanci ostatní* studenti školy a důchodci L 11 ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 7 Přepočtení na plně zaměstnané 6, Školní družina, která je součástí základní školy Školní družina, která je součástí základní školy počet počet dětí počet ŠD kapacita oddělení ŠD v ŠD vychovatelů ŠD fyz./ přep. celkem / 4, Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 0 0 fyz./ přepoč. 0 / 0

5 4 ZŠ Kamínky 5 byla zařazena do sítě škol Dle projektové dokumentace se jedná o 16ti třídní základní školu. Maximální kapacita školy je po úpravách dle zařazení do sítě škol pro školní rok následující: ZŠ 540 žáků ŠD 150 dětí ŠJ 600 jídel 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 27 / 25,68 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle zákona 22 / 22 81% č.563/2004 Sb Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci celkem: Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 2 8 nad 50 let 1 6 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 4 18 Rodičovská dovolená 0 2

6 5 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 14 Cizí jazyky 4 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 12 Společenské vědy 2 Legislativa, řízení ekonomie 4 Sport, Tv, turistika 5 Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů 10 Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 2 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 4 Zdravotnictví, BOZP, 2 Celkem Školní asistenti Počet celkem (fyzický /přepočtený) 2/1 z toho a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický, osobní) 0

7 6 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za l. st Celkem za ll. st Celkem za školu Snížený stupeň z chování za školní rok 2012/13 Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 6 1, , Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 183, průměr na jednoho žáka: 0,55. (Pozn. případy s vyšším počtem neomluvených hodin jsou řešeny na OPD, Sociální odbor UMČ Brno Nový Lískovec a s Policií ČR.) 3.4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): Údaje o přijímacím řízení na střední školu 3.7. Školní rok 2012/2013 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté 6 leté 8 leté Umělecké studium studium studium školy Počty přijatých žáků

8 3.8. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 35 8.ročník- ZŠN 3 (odchod na SŠ) 7.ročník- ZŠN 1 (odchod na SŠ) nižší ročník- 7.ročník 5 (odchod na gym.) nižší ročník-5.ročník 3 (odchod na gym.) Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 7 Důvody: přestěhování, dle sdělení rodičů náročnost školy, narušené vztahy se spolužáky Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 6 Důvody: přestěhování, žák vystaven násilí způsobeným spolužáky, nedorozumění s ped. sborem na bývalé škole 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ve sledovaném období proběhla jedna kontrola ČŠI 4.2 Na základě stížnosti stěžovatelky, matky žáka 1.A na způsob registrace úrazů, jejich ošetření a bezodkladné informovanosti zákonných zástupců bylo ze strany ČŠI konstatováno, že stížnost byla důvodná. Škola přijala příslušná opatření k nápravě této stížnosti, která byla zaslána ČŠI a stěžovatelce. 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Statutární město Brno, MČ Brno Nový Lískovec kontrola hospodaření s veřejnými prostředky FÚ projekt EU peníze školám financování projektu, zasílání MZ 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: ad dodržovat ustanovení zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a hospodařit s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Důsledně provádět rozlišení poskytnutých dotací ve svém účetnictví ad byla provedena kontrola ve věci opoždění odeslání MZ a nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně 7

9 8 5.0 Výkon státní správy (dle 163, odst. 2, zákona 561/2004 Sb.) 5.1 Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 12 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné (výuka podle individ.plánu) Další údaje o škole 6.1. Záměry školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje: Pokračovat v práci na ŠVP ZŠ Kamínky 5 Škola pro život, škola pro všechny, rozvíjet jej a doplňovat o nové poznatky, které ukáže praktické zavádění tohoto Školního vzdělávacího programu Klást zvýšený důraz na citlivý přístup vyučujících k dětem, věnování maximální pozornosti žákům talentovaným i zaostávajícím, úzká spolupráce s PPP a MŠ Maximální úsilí věnovat zamezení vzniku šikany a projevů násilí na dětech, páchané jejich staršími spolužáky Ve spolupráci s PPP a Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti nadále věnovat maximální úsilí tomu, aby bylo zamezeno rozšiřování drog mezi dětmi školy, rozvíjet Peer program Pokračovat v rozvíjející se spolupráci se Zdravotním ústavem Brno, především pokračovat v myšlenkách mezinárodním projektu Shape up, pokusit se zapojit do dalších projektů EU společně se ZÚB Pokračovat v získání možnosti pokračovat v realizaci projektu Elektronický učitel matematiky, financovaného formou grantu z fondů MŠMT a EU Aktivní spolupráce se ZŠ Svážná 9 a MŠ Kamarád, Čtvrtě 4, MŠ Oblá a MŠ Rybnická Rozvíjet spolupráci se školním psychologem v rámci projektu RAMPS Nabízet žákům možnost využívat hodiny dyslektické nápravy pod vedení specializovaného pedagoga, a to na I. i II. stupni ZŠ Rozvíjet projekt dyslektické nápravy. Pokračovat v dalším vzdělávání našich učitelek Pokračovat v konsolidaci pedagogického sboru, dbát na využívání možností DVPP Úzce spolupracovat s ÚMČ Nový Lískovec Pokusit se zpracovat projekt na účelové využití atria pro výuku i volnočasové aktivity a získat tak finanční podporu formou grantu Nabízet a realizovat školy v přírodě a školní výlety pro žáky I. i II. stupně Nabízet a realizovat vzdělávací a poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie...) Dovybavovat učebny novým nábytkem Pokračovat v drobných opravách v rámci finančních možností (podlahy, dveře, WC aj.) Nadále zkulturňovat pracovní prostředí žákům školy i pedagogickým pracovníkům V plné míře podporovat kvalitní mimoškolní aktivity pro žáky naší školy

10 Maximálně kvalitně a zodpovědně realizovat všechny vzdělávací i výchovné úkoly V návaznosti na provoz hokejbalového hřiště rozvíjet kroužky hokejbalu a následně se pokusit zřídit třídy s rozšířenou výukou hokejbalu. Na základě zkušeností s prvním ročníkem pokračovat v nabídce příměstského tábora realizovaného školou Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 je přílohou č.1 9

11 6.2. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky AJ 2 21 Cizí jazyky FJ 1 12 Informatika, PC 1 9 Náboženství 0 0 Přírodní vědy 1 12 Společenské vědy 2 23 Sport, TV, turistika Technické vědy 0 0 Umělecké obory 6 75 Zdravotní, speciální pedagogika 1 15 Jiné vaření Výuka cizích jazyků: Agentura Slon (výuka Aj a Nj pro děti i dospělé) Sportovní aktivity, provozované jinými organizacemi: hokejbal (HBK Bulldogs Brno) tenis ( tenisová škola Tallent) BAČ line Sport sportovní kroužky lehké atletiky Korfbal sportovní kroužky korfbalu pod záštitou KORFBAL KLUBU BRNO 6.5 Výuka hry na hudební nástroj, taneční přípravka Taneční skupina Dance sport moderní a klasické tance Taneční kroužek Terezy Hrstkové Taneční kroužek p.bartuschkové

12 6.6 Další aktivity učitelů l. a ll. stupně nad rámec základní školní výuky AKCE I. STUPEŇ, ŠD Místo Název Třída Knihovna JM Oblá 75 Poprvé v knihovně 1.A,B Pohádka v četbě 3.B Povídání s opičkou Rozárkou 1.A,B Klíčování 1.tříd 1.A,B Pohádky 4.A,B S pohádkou kolem světa 3.B LD Radost Sněhurka a sedm trpaslíků 1.A,B Husovické Betlém 3.A,C Pepek námořník 5.A,B Tři pohádky pro rošťáky 2.A,B Malované na skle 4.A,B Divadlo B. Polívky Kráska a netvor 3.A,B,C Labutí princezna 3.A,B,C Mrazík 4.A,B Spejbl a Hurvínek 3.B Hvězdárna Brno Vesmír 5.A,B Výukový program 3.C CVČ Stamicova - Ulita Pravěk 6.tř. Údolní CAV Pečeme vánočku 3.A Pečeme Jidáše 3.A,B Sport. akce (viz akce 1. a 2.st.) Jiné akce (viz 1.a2.st.) 11 Školy v přírodě ŠvP Krkonoše 2.A,B, 3.A, 4.A,B, 5.B Hipocentrum Koryčany 3.B, 5.A ŠvP Bolešín 6.tř.

13 Školní výlety a exkurze Přerov Muzeum J.A.Komenského 5.A,B Poznávací zájezd do Prahy 5.A,B, 6. 9.tř. Poznávací zájezd Vídeň zájemci 2.stupně Exkurze Dukovany 9.A,B Studijně pozn. zájezd do zájemci tříd Anglie Exkurze Tišnov a okolí 9.A,B LVVZ - Deštné výběr 2. stupně Školní výlety Zámek Boskovice 3.C Předhradí 9.A,B Výlet ZOO Brno 1.A,B Vasrůvka nad Brnem 3.B Pasohlávky 8.tř. 12 Akce ŠD KJM Oblá Stínové divadlo Hudebně vzděl. pořad ZŠ Svážná Opékání špekáčků Pasování na čtenáře Novinky v knihovně Mumínek Soutěže a kvízy Advent Zubní hygiena-beseda KOZO Ukázka tanečního kroužku ŠD pro rodiče Čokoládovna - exkurze Maškarní karneval Opilá studánka -prevence Taneční festival ŠD Taneční soutěž dětí ŠD Exkurze Holedná Noc v ZOO Školní nocování Superstar obv. kolo Floriánová zájemci

14 13 AKCE II. STUPEŇ Místo Název Třída Div. Radost Bylo nás pět 6.tř. Kytice tř. Div. B. Polívky Šikana, drogy, kriminalita 8.tř., 9.A,B Drogy nebo akivita 7.A,B Sport. akce (1.a 2. stupeň) ZŠ Jasanova Plavání 2. a 3. třídy Sportovní dopoledne 1. 9.tř. ZŠ Svážná Sportovní dopoledne 1. 9.tř BBM Lužánky výběr 1.st. Podzimní fotbal. turnaj výběr 4. a 5.tříd BBM 2.kolo výběr 1.st. ZŠ Kamínky Školní kolo ve šplhu výběr 3. 5.tříd ZŠ Svážná Obvodní kolo ve šplhu výběr 3. 5.tříd ZŠ Novoměstská Městské kolo ve šplhu výběr 3. 5.tříd OC Olympie Bruslení zájemci 3. 9.tř. ZŠ Svážná Obvodní kolo ve šplhu výběr 2.st. ZŠ Janouškova Mc Donalds Cup výběr 1.st. ZŠ Pavlovská Obvodní kolo ve vybíjené-h výběr 5.tř. ZŠ Heyrovského Obvodní kolo ve vybíjené-d výběr 5.tř. ZŠ Kamínky Velikonoční beránek - fotbal. turnaj 1. 3.tř. ZŠ Janouškova Mc Donalds Cup výběr 4. a 5.tříd CVČ Lesná BBM výběr 1.st. Znojmo Finále korfbalové ligy výběr 5. 7.tř. ZŠ Svážná Futsal výběr 8. a 9. tříd ZŠ Svážná Atletika výběr 1. a 2. tříd ZŠ Janouškova O pohár primátora výběr tříd (turnaj v minifotbalu) Olympiády a soutěže CVČ Lužánky Dějepisná olympiáda Petrová Olympiáda ČJ šk. kolo 8. a 9. tř. Matematický Klokan- školní kolo MATESO - školní kolo 5. třídy

15 ZŠ Kuldova MATESO obv. kolo výběr 5.tříd Přírodovědný Klokan šk. kolo 1.místo - D. Burýšek 2.místo - V. Petrová 3.místo M. Pokorný Testování SCIO Stonožka 6.tř. Žabákova miniolympiáda 4.A,B školní kolo SPŠCH Vranovská Chemická olympiáda Asma Alradhi (16. místo) Daniel Pištěk (24. místo) KORCHEM koresp. soutěž účast: Asma Alradhi Daniel Pištěk Adam Kovál Jiné akce (1. a 2. stupeň) Moravská galerie 3.A ZŠ Bakalovo nábř. English Star Kycl, Piňos 3.B ZŠ Kamínky Sběr papíru Zbořilová FOTO ke Dni matek 1. 9.tř zájemci Podané ruce Prevence drog výk. program 4.A,B Bílý dům Jeden svět film. představení tř. Projektový den Den naruby aneb Děti učí děti 4.B, 5.A,B Konvent Milosrdných bratří Velikonoční koncert 1. stupeň ZŠ Kamínky Velikonoční dílny na ZŠ 1. stupeň Fakultní nemocnice Bohunice Záchranná služba 3.B ZŠ Kamínky (šk. projekt) Noc s Andersenem 5.B (s nocováním) Den Země projekt. den 1. 9.tř. ZŠ Horáckého nám. Dopravní hřiště 4.A,B Sběr textilu Filipová Malování - chňapky zájemci 1. 5.tř. Filipová Malování na překližku zájemci 1. 5.tř. JUDr. Živěla Rodinné právo výuk.program 8.tř. JUDr. Živěla Právní povědomí 8.tř. ZŠ Kamínky Testování SCIO Modul A výběr 8.tř. PPP Sládkova Jsme jedna třída - prev.progr. 4.B, 5.A LF MU Zubní hygiena - prevence 1. 9.tř. Besední dům Mozartovy děti 3.B Besední dům Santa Claus a andělské pírko 3.B Anthropos Anthropos-výuk. program 3.C Galerie Vaňkovka Vernisáž 9.A,B LF MU První pomoc - projekt 8. 9.tř. 14

16 Želešice Stáje Pink pony 5.A Nová ganerace Prevence rakoviny děl. čípku 8.tř., 9.A,B ÚMČ Nový Lískovec Exkurze na ÚMČ 4.A,B ZŠ Kamínky Spisovatel Jan Sviták-beseda 6.tř. K-centrum Sládkova Poprvé spolu 5.A PPP Kohoutova Profesní orientace zájemci 9.tříd Přerov Muzeum J.A.Komenského 5.A,B Rezekvítek Lesobádání-výuk.program 3.B Rezekvítek Cesta vody-vodovody 3.B John Camus Přednáška o USA v angličtině 6. 9.tř. PPP Sládkova Popletené pohádky prevence kouření 3.B, 5.A,B Prestigefoto FOTO - Vánoční téma zájemci tř. ZŠ Kamínky 5 Den otevřených dveří ZŠ Kamínky Projekt Likusák - nábor 6.tř., 7.A,B ZŠ Kamínky (projekt. vyuč.) Ukázková hod. pro rodiče 3.B Palác šlechtičen - Brno 20 let Dětského muzea 3.B,C (interaktivní výstava) Vánoční trhy tř. ZŠ Kamínky Stop Hazardo - prevence MŠ z Nového Lískovce na ZŠ 9.A,B ZŠ Kamínky Jemenský den Sana a 5.A SZÚ Brno (pí Borecká) Vím, co jím 7.A Správná výživa 7.A ZŠ Kamínky Vánoční JARMARK 1. 9.tř. Zápis dětí z MŠ do 1. tříd MP Brno Malý cyklista teor. část 3.A,B,C MP Brno Empír cyklista teor. i prakt. 4.A,B na ZŠ Horáckého nám. ZÚ Brno Čas proměn výuk. program dívky 6.tř. MŠ Čtvrtě, ZŠ Kamínky Těšíme se do školy - ESS Moravská galerie Botanika 3.B ZUŠ Fr. Jílka Nábor do Vv kroužků Anthropos Pravěk výuk. program 4.A,B Podané ruce Prevence kouření 4.A,B ZŠ Kamínky, MŠ Seznamovací odpoledne budoucí 1.třídy Aquapark Kohoutovice 3.B, 9.A,B 15 Výsledky soutěží Olympiáda ČJ školní kolo 1.místo: V. Petrová (9.A) 1.místo: B. Marková (9.B 2.místo: Aldina Ioani (9.A)

17 16 ZŠ Svážná ATLETIKA - olympiáda Dějepisná olympiáda-šk.kolo Matematický Klokan - Cvrček (šk.kolo) Šplh obvodní kolo 3.ročník 4.ročník 5.ročník 4.ročník - dívky 3.ročník -dívky 3.místo: Matouš Kokesz (9.B) 3.místo: M. Marková (9.B) 1.místo: V. Petrová (9.A) 2.místo: M. Laubová (9.A) 3.místo: L. Brzkovský (8.tř.) 3.místo: A. Ioani (9.A) M.Kokesz (9.B 1.místo: L. Kycl (3.B) (1.místo v mezinárodní soutěži) 2.místo: E. Přichystalová(3.B) 3.místo: M. Búřilová (3.B) 1.místo: K. Macháčková 3.místo: A. Mášová 1.místo: T. Kmoníček 1.místo: M. Horáčková 6.místo: K. Kratochvilová 5.místo: A. Dostál 9.místo: K. Němcová 10.místo: A. Popeláková 9.místo: R. Handl 11.místo: A. Facek 1.místo: K. Kratochvilová 6.místo: M. Horáčková družstvo 2.místo 1.místo: K.Macháčková ZŠ Svážná Atletická miniolympiáda (H) 1.místo J. Toufar (1.A) 2.místo - M. Kotek (2.A) ZŠ Janouškova Mc Donalds Cup 1.-3.třídy 4.místo 4.-5.třídy 4.místo ZŠ Kamínky Velikonoční turnaj 1.-3.třídy 1.místo - ZŠ Svážná 2.místo - ZŠ Kamínky ŠPLH - oblastní kolo 2.místo D. Drábková

18 NOHEJBAL - mladší žáci 3.místo (přebor základních škol) KORFBAL liga starších žáků 6.místo mladších žáků 4.místo (1.místo v základní části ) BBM 4.třídy 3.místo M.Horáčková 4.místo - P.Sedlecká 2.třídy 3.místo L. Bělohoubková 1.třídy 4.místo - T. Ondráček Akce pro pedagogické pracovníky Předplatné - Městské divadlo Předplatné - Janáčkovo divadlo Další divadelní představení: Bezplatné preventivní očkování proti chřipce 6.8 Zpráva výchovného poradce a) Umístění žáků do studijních a učebních oborů- 9.ročník Umístění SpgŠ Ost.- G OA SPŚ SZŚ SOU lsś Třída SOŠ umělec. lx.a lx.b Celkem Celkem 35 žáků. Na státní školy přijato: 30 žáků Na soukromé školy přijato: 3 žáci Na Cl školy přijato:1 žák Nebylo přijato na SŠ: 1 žák V prvním kole přijato: 32 žáků V druhém kole přijato: 2 žáci 8.třídy ZŠN Přihlášeno na SŠ Přijato 8. třída B 1 1 Celkem 4 4

19 18 Gymnázia 6-letá, SŠ Přihlášeno Přijato 7.A B 1 1 Celkem 6 5 Gymnázia 8-letá, um.školy Přihlášeno Přijato 5.A B 3 2 Celkem 7 3 b) Odchod žáků na ZŠ s rozšířenou výukou Zaměření M Jazyky Sport Celkem Celkem c) PPP Profesní orientace lx.třídy vyšetřeno 13 žáků d) Žáci s SVPU Celkem vedeno pro škol.rok 2012/2013 I.st. 37 žáků, II.st. 55 žáků Doporučení k integraci I.st. 4 žáci, II.st. 5 žáků ( 1.roč. 1 žák, 4.roč. 1 žák, 5.roč. 2 žáci, 6.roč. 2 žáci, 7.roč. 2 žáci, 9.roč. 1 žák ) Z toho žáci se zdravotním postižením tělesným: I.stupeň 1 žák (1.B) II.stupeň 1 žák (6.tř.) e) Vyšetření v PPP během roku 2012/2013 Zasláno žádostí I.st. 27 žáků, II.st. 6 žáků Vyšetřeno k I.st.23 žáků, II.st. 6 žáků Kontrola integrace I.st. 4 žáci, II.st. 4 žáci(1 žák odchází na SŠ) V evidenci PPP, SPC I.st. 7 žáků, II.st. 4 žáci (termín v PPP bude stanoven během prázdnin, počátkem září) Přidělený psycholog PPP Zachova je PhDr. Němečková, spec. pedagog PPP Zachova je Mgr.Zuzana Pařenicová. Přidělený psycholog PPP Voroněžská 5 není stanoven konkrétní psycholog pro školu). Na ZŠ Kamínky od školního roku 2011/2012 pracuje školní psycholog Mgr.Martina Přichystalová v rámci projektu RAMPS. f) Výchovné komise Za školní rok 2012/2013 proběhly 3 výchovné komise na II.stupni a 4 výchovné komise na I.stupni ZŠ. Ostatní výchovné problémy byly řešeny VP, jednáním TU s rodiči telefonicky

20 nebo pohovorem. V rámci řešení záškoláctví spolupracovala škola s OSPOD, Policií ČR, PPP, SVP. Ve školním roce 2012/2013 byla jedna žákyně ZŠ zařazena na pobyt v Dětském domově se školou ZŠ a ŠJ, Jihlava Zhodnocení a závěr Uplynulý školní rok lze celkově hodnotit z hlediska výchovné a vzdělávací práce kladně. Neustále však jsou rezervy v práci s dětmi. Ani ne tak ze strany pedagogů, jako spíše ze strany žáků.i přes značné úsilí pedagogů stále není chování některých žáků na takové úrovni, jakou bychom si přáli mít. Občas musíme řešit náznaky nátlaku a násilí, páchané žáky na spolužácích, neustále upozorňujeme na možnosti vzniku problémů při zneužívání návykových látek. Zvýšeným úsilím v oblasti prevence se nám ale daří, že tyto problémy nenarůstají! V tomto směru bychom uvítali větší zájem o problematiku zneužívání návykových látek ze strany rodičů. Nedaří se však u některých žáků dosáhnout stavu, že jejich chování a vystupování je v souladu s pravidly slušného chování. Neustále přetrvává mluva s vulgarizmy, jak u chlapců, tak i u dívek. Stále menší děti se k této mluvě uchylují a tento stav se nám nelíbí. Přemýšlíme i o možnosti toto zakomponovat do školního řádu a intenzivně se snažit tento způsob vyjadřování ze školy vytěsnit. Ve vedením školy se neustále zabýváme kvalitou a složením pedagogického sboru. V tomto školním roce nebyl přijat žádný učitel, pouze ke dni odešla jedna učitelka do starobního důchodu a od roku 2013/2014 bude přijata nová. Také na základě výsledků zápisu do prvních tříd se nám pro školní rok 2013/2014 zvýší počet tříd a bude přijata další učitelka na I. stupeň. Věříme, že se konsolidace pedagogického sboru podaří a dobré klima v pedagogickém sboru bude i v příštím školním roce. Také naše snaha přitáhnout rodiče ke škole se nám zatím nedaří tak, jak bychom si přáli. Naše snaha se pro příští období napře do společných akcí pro rodiče a děti, kdy rodiče pod nátlakem svých dětí budou muset do školy přijít a zde na ně budeme co nejcitlivěji působit; výsledek se snad dostaví. Nápady na podobné projekty čerpáme společně se zástupkyní Ticháčkovou na dalším vzdělávání a především na seminářích v rámci studia celostátního vzdělávacího projektu Dokážu to? Škola jinak Trvalá obnova školy, na dalších seminářích pro metodickou pomoc řídících a vedoucích pracovníků. A když toto funguje (byť v jiných podobách) i na jiných školách, předpokládám, že se pozitivní výsledky dostaví i u nás! Naše děti se do činností školy zapojují celkem dobře naší snahou je zapojovat se do nejrůznějších soutěží a projektů. Téměř bezproblémově se naše škola zapojila do druhého celostátního testování žáků 5. a 9. tříd v rámci projektu MŠMT a ČŠI. Všechny děti se zapojily a výsledky nás zařadily do horní poloviny zúčastněných škol. Na l. stupni se děti do aktivit zapojují mnohem více a častěji než děti na ll. stupni. Toto je dáno trochu větší aktivitou učitelů l.stupně. Možná svoji roli sehrává i odchod nejlepších žáků z 5.tříd a 7.tříd na víceletá gymnázia letos nám jich odešli celkem 9 (z 5.tříd tři a ze 7.tříd pět žáků, na školy s rozšířenou výukou Tv 2 žáci). Na jedné straně jim přejeme, že se dostali na školy s jiným stylem přípravy na studium, na straně druhé je nám líto toho, že

21 zbytek žáků, kteří zůstanou na naší škole, je spíše prospěchu průměrného a podprůměrného, chybí jim tahouni a pozitivní vzory. Byl ukončen projekt EU peníze do škol. Náš projekt Nacházíme společnou řeč byl nejvíce užitečný a prospěšný v rozvoji čtenářské gramotnosti, znalosti anglického jazyka, matematiky a přírodních věd. Tyto cíle byly naplněny výukou a vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Tyto oblasti byly rozpracovány i v ŠVP. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech v rámci dosavadní průběžné účasti na kurzech DVPP pak posloužilo jako doplněk, který umožnil ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Výsledkem projektu bylo vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků. Byla vytvořena řada vzdělávacích materiálů, které jsou dostupné všem učitelům ve škole. Ti je tak mohou použít nejen přímo pro výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů v budoucnu. Při vzniku materiálů jsme kladli důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly využitelné opakovaně a také využitelné ostatními učiteli. Nedávali jsme si nereálné cíle. Takto postavené cíle by o ničem nevypovídaly. Naším cílem bylo zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních forem výuky a zejména pak správné implementace požadovaných výstupů projektu v praxi. Změny jsme ověřovali formou rozhovorů se zapojenými učiteli i žáky. Vhodným nástrojem byla forma dotazníkového šetření týkající se kvality výuky. Provedli jsme srovnání kvality vědomostí a dovedností na začátku projektu, v průběhu projektu a po skončení projektu. Domníváme se, že projekt byl plně v souladu se školním vzdělávacím plánem a zaměřoval se na oblasti, ve kterých se jako škola chceme zlepšovat i v následujících školních letech.jsme přesvědčeni, že projekt naší škole pomohl realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity byly prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky. Splněny byly všechny KA kromě šablony II/4 a částečně šablona III/3. Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni. Z dotací obce jsou také mimo jiné opravovány nevyhovující podlahy v učebnách, třídy jsou vybavovány novými lavicemi, proběhla rekonstrukce dívčích toalet a připravují se další akce, jakmile budou zajištěny finanční prostředky. I přes drobné problémy, které se vyskytují při řešení každodenních úkolů spojených se vzděláváním a výchovou dětí na základní škole, si myslím, že škola udělala opět další nemalý krok k vyšší kvalitě výchovně vzdělávacího procesu a ke kvalitnější spolupráci se všemi subjekty, zejména s OŠMT MMB a zřizovatelem Městskou částí Nový Lískovec. 20

22 8.0 Poradenské služby na škole 8.1 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) počty výchovný poradce pro ll.st. (5.-9.) vých.poradce pro l.st. (1.-4.r) školní metodik prevence počet fyz kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 1 seminář vých.poradců, VŠ školení pro výuku předm. Volba povolání 1 výuka v dys.třídě na l.st.zš VŠ seminář vých.poradců 1 sem.protidrog.koord., VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog věková struktura do 35 let let 50 let důch.věk výchovný poradce 1 1 speciální pedagog 0 školní metodik 1 prevence další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: semináře VP školní metodik prevence: semináře a pracovní workshopy MP školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) žádné prostředky nebyly ze státního rozpočtu čerpány finanční prostředky z jiných zdrojů, např. MČ, MMB, sponzor, jiné. žádné další finanční prostředky nebyly čerpány 21

23 8.3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Tělesné postižení těžké 1 1 S vývojovými poruchami učení a chování 4 1 S vývojovými poruchami učení a chování 5 2 S vývojovými poruchami učení a chování 6 1 Telesné postižení lehké 6 1 S vývojovými poruchami učení a chování 7 2 S vývojovými poruchami učení a chování 9 1 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků celkem

24 23 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2012/2013 Škola: Základní škola, Brno, Kamínky 5 Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Gorniaková, Bc. Irena Floriánová., Počet žáků celkem: (I.stupeň: 209 žáků, II.stupeň: 124 žáků) Podmínky školy: Jsme škola sídlištního typu, což s sebou přináší zvýšené riziko možného výskytu sociálně-nežádoucích jevů. Proto pozorně monitorujeme všechny vlivy prostředí a rizikové faktory, které na děti působí, reagujeme na ně a snažíme se, aby se děti na naší škole cítily bezpečně. Máme širokou nabídku volnočasových aktivit, zároveň si však uvědomujeme, že není dostatečně účinné realizovat preventivní aktivity pouze jako volnočasové, a proto v rámci vyučování vedeme děti k osvojení si zdravého životního stylu již od 1. třídy. Na škole se systematickou prací snažíme docílit pozitivního sociálního klimatu, atmosféry vzájemné důvěry, tolerance a respektu mezi žáky a kantory. Učitel není na naší škole pro děti mentorem, nýbrž partnerem a průvodcem při objevování nových poznatků v procesu vzdělávání. Děti vědí, že kromě povinností mají na škole také svá práva; jsou vedeny k samostatnosti, tvořivosti, uvědomování si morálních hodnot, utváření svých vlastních hodnotových žebříčků, rozvíjení dobrých vzájemných vztahů v kolektivu, zdravému sebeprosazení, sebedůvěře, sociálním a komunikačním dovednostem a to jak učiteli, tak i prostřednictvím objednaných programů u spolupracujících institucí. Rovněž se na škole snažíme v dětech pěstovat vědomí toho, že každé z nich je osobností, která je svým způsobem jedinečná. Děti se tak dopracují k pojmu hodnoty vlastní osobnosti. Značně se tím zužuje například pole působnosti pro případné původce šikany, neboť zdravě sebevědomé dítě rozhodně není snadnou obětí pro agresora. Proto se nám úspěšně daří větším projevům šikany a dalších soc.-než. jevů předcházet a uspokojovat tak jednu ze základních potřeb dítěte potřebu jistoty a bezpečí. Jsme si vědomi toho, že v žádném případě neuchráníme děti od všeho zlého, ale v naší práci jde především o to, předat dětem veškeré potřebné informace a vést je k tomu, aby se na jejich základě dokázaly ve svém životě rozhodnout pro správnou cestu. Konečná volba, zda vzít či nevzít drogu, či se dopustit jiného soc.-než. jednání, je totiž vždy na nich. Proto je tak důležité s dětmi diskutovat o pro a proti, vyslechnout si jejich názor, dát jim najevo, že si vážíme toho, jak jsou otevření a ochotní hovořit. Kvalitativní hodnocení školního roku 2012/2013 pro ŠMP Co se během roku dařilo? zdařilá spolupráce mezi ŠMP, vedením školy, výchovnými poradci a dalšími pedagogickými pracovníky pokračuje spolupráce s Městskou policií Brno zapojení školy do dlouhodobého Programu cílené prevence na základních školách, do programu Empík cyklista

Místo Název Třída. Knihovna JM Oblá 75 Poprvé v knihovně 1.A,B Pohádka v četbě 3.B Povídání s opičkou Rozárkou 1.A,B Klíčování 1.

Místo Název Třída. Knihovna JM Oblá 75 Poprvé v knihovně 1.A,B Pohádka v četbě 3.B Povídání s opičkou Rozárkou 1.A,B Klíčování 1. AKCE I. STUPNĚ a ŠD ve školním roce 2012-2013 Místo Název Třída Knihovna JM Oblá 75 Poprvé v knihovně 1.A,B Pohádka v četbě 3.B Povídání s opičkou Rozárkou 1.A,B Klíčování 1.tříd 1.A,B Pohádky 4.A,B S

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více