VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřská škola Břeclav, U Splavu Zřizovatelem mateřské školy je: Město Břeclav IČO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Jméno ředitele školy: Zálešáková Zdeňka Telefon: Kapacita školy : 100 dětí E mailová adresa: Webové stránky: msusplavu.cz Provoz školy (od - do): 6,30-16,30 Provoz jednotlivých tříd (od - do): I.třída- SLUNKA 7,00-16,00, II.třída KOČKY 7,00-16,00, III.třída- MYŠKY 6,30-16,30, IV.třída- ŽABKY 7,00-16,00.hod. Školní rok 2012/2013 Počet dětí Počet dětí na jednu třídu Počet dětí na učitele Prům. docházka v % Počet dětí dle zák. 271/2001 zaměstna-ný ch matek Počet dětí nezaměstna-ný ch matek nebo matek na MD tř. standardní IV ,5 78, tř. speciální-logo tř.speciální- jiné tř. internátní Celkem IV ,5 78,

3 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Naše mateřská škola je zaměřená na environmentální výchovu a jejím základním záměrem je: - Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu a touhu po poznání, empatický postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, vlastnímu zdraví, přírodě, historii a tradicím. - Rozvíjet a podporovat vztah k sobě i druhým, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte. Vést ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání ve spolupráci s rodiči. Školní vzdělávací program SVĚT NA DLANI je rozdělen do tří integrovaných bloků: 1.Jsme kapkou v moři Cílem je vytvořit u dětí pocit sounáležitosti s přírodou, společností a dětským kolektivem. Poznávat rozmanitosti a barevnost světa, vytvářet lásku a empatii k živým tvorům. Naučit se chránit přírodu a životní prostředí. Uvědomit si pocit vlastní důležitosti a osvojit si kulturně společenská pravidla. 2.Jak se dělá pohoda Seznamovat děti s kulturními i historickými tradicemi, naučit je společenským návykům. Podporovat i citlivost prožívání, podílet se na vytváření příjemné a motivující atmosféry, vést k lásce ke kamarádům, rodině. Podílet se na přípravě společných oslav a slavností. 3. Jak to funguje Rozvíjet a podporovat zájem o techniku, seznamovat děti se stroji a přístroji, které lidem pomáhají. Podporovat touhu po objevování a experimentování. Poznávat funkce vlastního těla. Každý integrovaný blok se prolíná v projektech, které jsou půlroční: říjen-prosinec Dům, domov, domeček únor-červen Svět je barevný míč Projekty jsou zpracovávány dle potřeb a podmínek tříd. Zájmové aktivity: angličtina - dvakrát do týdne, externí učitelka ( platí rodiče) bruslení - říjen - leden pro předškoláky plavání - květen - červen - předškoláci logopedie - jednou týdně provádí nápravu řeči speciální pedagog - logoped

4 Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání. Při výchově vzdělávání vycházíme z čínského přísloví: MOTTO: " Řekni mi to, já to zapomenu ukaž mi to, možná si to zapamatuji, nech mě to udělat a budu to umět" b/ Věkové složení dětí Počet dětí nar a později 1 nar nar nar nar c/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Odklad povinné školní docházky 5 Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 Celkem 6 d/ Péče o integrované děti Počet dětí Druh postižení 1 Autismus 1 Mentální postižení 1 Poruchy chování e/ Školy v přírodě Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě Část IV. Účast v soutěžích Výtvarné soutěže: 1. místo v soutěži Josef Lada dětskýma očima Šimon Miklík

5 Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2013/ Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 4 Odvolání 0 Část VI. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 Od pokračovala v práci jako asitentka pedagoga ve třídě Myšičky Anna Kosíková, Ve třídě Žabiček, Denisa Matějová Od října byla dodatečně přijata do třídy Sluníček, pro dítě s poruchou chování, třetí asistentka pedagoga, Iva Hessová. Vzdělání nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 8 VŠ-předškolní výchova VŠ-speciální pedagogika Jiné 3 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) Kvalifikovaní učitelé 8 8 Asistenti pedagoga 3 1,5 % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) Celkem 11 9, Věkové složení všech přepočtených učitelů do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet

6 4. Absolventi středních pedagogických škol, kteří nastoupili na školu (počet): 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 2 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Kurz logopedické prevence asistent logopeda 1 učitelka Vnitřníkontrolní system v příspěvkových organizacích - ředitelka Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 2 učitelky Asistent pedagoga u dítěte s SPCH ADHD, ADD - asistent pedagoga Kritéria školní zralosti 2 učitelky Psychomotorické hry v MŠ - 2 učitelky Konference k environmentální výchově v MŠ - 1 učitelka Jak vytvořit evaulační systém v ŠVP PV 1 učitelka Léto s námi - týdenní seminář - 2 učitelky V MŠ byly uskutečněny : Celodenní seminář pro celý kolektiv Odchylky v motorickém vývoji dítěte a jejich vliv na vznik LMD a SPU se speciální pedagožkou Mgr. Stasnislavou Emmerlingovou Cestování po kontinentech, hudebně pohybové činnosti - 4 učitelky Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Poslední kontrola ze strany České školní inspekce byla provedena v roce Část VIII. Změny ve vedení školy Žádné změny nebyly provedeny.

7 Nejzdařilejší akce ve školním roce 2013/2014: Část IX. Zhodnocení a závěr Pro rodiče - beseda pro rodiče se spec.pedagogem Mgr. Stanislavou Emmerlingovou na téma Moje dítě v MŠ - ve spolupráci se ZŠ Kupkova byla realizována přednáška pro rodiče předškoláků Školní zralost s Mgr. Barborou Tušimovou - vánoční zpívání u stromečku na zahradě MŠ - den otevřených dveří v MŠ Břeclav U Splavu - besídky ke Dni matek ve všech třídách - slavnostní rozloučení s předškoláky Tetiny pasují předškoláky na školáky Ve spolupráci s Domovem seniorů - děti pro důchodce přichystaly tvořivou dílničku, kde společně vyráběly prostírání - před vánocemi předaly zástupkyně důchodců dárečky pro děti, které od jara vyráběli - hudebně-taneční pásmo ke Dni matek Ve spolupráci s Integračním centrem Utilis Břeclav - divadelní představení v MŠ Perníková chaloupka - návštěva Mikuláše s anděly a čerty v MŠ Ve spolupráci s jinými organizacemi - návštěva městské knihovny- Místo kde žiji - bruslení Zimní stadion Břeclav-předškoláci - vánoční slavnosti-zpívání na pěší zóně - návštěva Muzea Břeclav - Hračky kouzlo vánočního dárku - exkurze předškoláků v1. třídách ZŠ Kupkova - plavecký kurz pro předškoláky - účast na vernisáži k výstavě Josef Lada dětskýma očima - návštěva Policie ČR na zahradě MŠ, spojena s prohlídkou auta a jeho vybavení - skákací hrad na zahradě v MŠ firma RE/MAX - návštěvy knihovny Břeclav - návštěva sídla Policie ČR ukázky cvičení v tělocvičně, prvky dopravní výchovy Exkurze, divadla, ostatní - divadelní představení v MŠ Jedno slůvko prosím - divadelní představení v MŠ Pohádka pro tři prasátka - divadelní představení v MŠ Vítání jara -divadlo Úsměv - divadelní představení v MŠ O perníkové chaloupce Z.Ševčík Radost Brno - divadelní představení Tetiny v zimě kino Koruna - divadelní představení v MŠ Maminka má dneska svátek divadlo Úsměv - výchovný koncert Tajemství písniček -kino Koruna

8 - vánoční dílna pro předškoláky v Národním zemědělském muzeu Valtice - návštěva EKO centra Důbrava Hodonín výchovný program Kdo zde žije - multikulturní vzdělávací program Afrika kolem nás, návštěva s výchovným programem setkání dětí s jinou kulturou - návštěva vzdělávacího programu v Hvězdárně a planetáriu Brno - Kouzelný útes - exkurze - ke Dni země v Kovosteelu ve Starém Městě u Uherského Hradiště - společné focení tříd a předškoláků na tablo - focení dětí-individuálně na kalendář - sbírka víček od pet. lahví pro postiženou holčičku předání sbírky mamince - výlet na zámek v Lednici, prohlídka spojená s mezinárodní výstavou loutek - oslava MDD karneval v maskách, zábavný pořad pro děti Kuk a Cuk - stezka odvahy a přespání předškoláků v MŠ - cestování MHD za poznáváním města lesopark, vlakové nádraží Další důležité akce v MŠ: Ve školním roce byl založen kabinet didaktických pomůcek. Rekonstrukce kanalizace byla provedena na základě zjištění proražení stupačky pro odtok ze střechy středem budovy ve třídě Žabiček, posléze celého řádu, před hlavním vchodem s novým napojením na městkou kanalizaci. V průběhu školního roku byly zprovozněny nové webové stránky, s novým logem MŠ.

9 Trička s logem MŠ.

10 Projekt: Přírodní zahrada Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole Břeclav, U Splavu 2765 ve městě Břeclavi. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě. Projekt navrhuje zahradu v souladu s principy přírodních zahrad, se zřetelem na rozvoj dětí ve všech směrech. Projektantka využila nápady dětí, rodičů i učitelek mateřské školy, které do projektu vhodně zapracovala. Navrhovány jsou zejména nové herní prvky z přírodních materiálů - originální - dle nosného tématu zahrady. Mimo návrh herních prvků projekt zahrnuje také výsadbu dřevin - stromů, keřů i popínavých rostlin, převážně s jedlými plody. Důležitá bude také obnova trávníkových ploch, které jsou ve špatném stavu z důvodu nedostatku vody, kdy mateřská škola nemá možnost jímat dešťovou vodu a využívat ji k závlaze. Z tohoto důvodu je do projektu zahrnuto vybudování studny s napojením automatické závlahy. Nosným tématem celého projektu je "Splav a život kolem něj" (mateřská škola se nachází v blízkosti splavu na řece Dyji). Navrhované prvky proto nejsou nahodile umístěny, ale vytváří jakýsi program v rámci celé zahrady, odehrává se zde život rybáře, život kolem splavu (rybářská chatrč, loďka, lana a sítě, visutá lávka, opravna lodí a kuchyňka pro přípravu ryb, fauna a flóra kolem řeky). Prvky environmentální výchovy v mateřské škole umožní dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. V rámci EV budou pedagogové mateřské školy pomáhat dětem poznávat krásu a tajemství přírody. Bude se v nich rozvíjet vědomí rozmanitosti forem života a pocit odpovědnosti za životní prostředí. Úměrně možnostem jejich dětského vnímání budou vedeni k tomu, aby si vytvářely správnou představu o úloze člověka v systému přírody. Projekt umožní dětem získávat a rozvíjet všechny kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální i personální činnosti. Umožní volný pohyb, sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Dále přispěje k rozvoji individuálního přístupu, nápaditosti a tvořivosti dětí mateřské školy. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou vedeni k odpovědnému chování k přírodě. Hravou formou tak získají motivaci, znalosti a dovednosti. Dojdou k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

11 1.1. Cíle projektu Hlavním cílem projektu je vybudovat takové zázemí přírodní zahrady MŠ, díky kterému si děti hravou formou osvojí chování, při kterém budou brát v potaz dopady možných řešení na životní prostředí. Dále se zapojí do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Mezi dílčí cíle projektu lze řadit následující: Posilování kontaktu dětí s přírodou, umožnění dětem denně se pohybovat v přírodně upravené školní zahradě, aktivní zapojení dětí a rodičů do péče o místní životní prostředí hravou a praktickou výukou vést děti k poznání rozmanitosti přírody a životního prostředí, získávání praktických zkušeností s údržbou svého okolí a rozvoji vlastní tvořivosti dětí. Úkolem projektu v environmentální výchově je vybavit k těmto cílům děti odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací. Využití pomůcek, prvků, přínos pro děti Pumpa a dřevěné koryto s vodními mlýnky poskytne vodu k zalévání rostlin v zahradě a hry s vodou Získávání zkušeností s vlastnostmi vody, uvědomění si významu vody a nutnosti s ní šetřit Štěrková plocha u pumpy, pískoviště, hmatový chodník možnost manipulačních her s různorodým materiálem Pozorování vsakování vody, rozvoj smyslového vnímání rozvoj hrubé i jemné motoriky, odhalování vlastností různých materiálů i ve spojitosti s vodou Vrbové iglú poskytne dětem stín a relaxační prostor pro malou skupinku dětí, umožní dětem pozorování změn rostliny v průběhu ročních dob Povede děti k pravidelné péči o rostliny a podpoří rozvoj trpělivosti Domek s kuchyňkou a ponky společné hry, získávání pracovních zkušeností a rozvoj komunikace, napodobování práce dospělých dostupnost různorodých materiálů umožní rozvoj tvořivosti a fantazie Rybářská chatrč se střešní zahradou umožní prostor pro společné hry dětí ve skupince s netradičně provedeným přístřeším, ochrana před vlivy počasí, námětové hry, Molo s loďkou na pružinách, visutá lávka podpoří rozvoj obratnosti dětí, procvičování rovnováhy děti budou moci získat pohybovou obratnost a cvičit aktivně rovnováhu, nutností bude respektování dohodnutých pravidel Zvukovod poskytne podněty pro rozvoj sluchového vnímání, komunikace

12 dětem umožní provádět hry s kamarády a sledovat účinky zvuků různé kvality a síly Ohniště s posezením nabídne prostor pro rozvoj soudržnosti kolektivu a komunikaci i ve větší skupině, vnímat oheň jako zdroj tepla a světla, možnost úpravy potravy, vytvoření bezpečnostních návyků při manipulaci s ohněm Tento prostor je nutný pro stmelování kolektivu a při komunikaci umožní oční kontakty Xylofon ze dřeva a kamenů umožní hudební improvizace i rytmické činnosti, rozvoj sluchového vnímaní a rozlišování barevnosti zvuků bude rozvíjet fantazii dětí při vytváření zvuků za použití různorodých materiálů a bude rozvíjet rytmické cítění dětí při přírodním muzicírování Dřevěné branky poskytnou prostor pro hry s míčem poskytnou prostor pro oblíbený fotbal a jiné míčové hry rozvíjející pohybovou všestrannost a postřeh Horizontální sítě mezi stromy poskytnou prostor pro pohyb dětí, obratnost, rovnováhu, koordinaci pohybů Zde budou děti rozvíjet pohybovou obratnost a logické myšlení při prolézání sítěmi Záhony pro každou třídu umožní pracovní příležitosti i manipulaci s nářadím, seznámení se se základními podmínkami pro růst rostlin a dodržovat je při péči o rostliny Děti zde budou vedeny ke spolurozhodování, co zde vysadí, ale i k odpovědnosti za pravidelnou péči Krmítko pro ptáky poskytne možnost péče o ptactvo v zimních měsících, pozorování druhů ptáků Dětem bude umožněno pravidelné pozorování ptactva a získávání zkušeností z krmení a vědomí nutnosti jejich ochrany a významu v přírodě, rovněž budou určovat druhy ptáků Hmyzí domeček nabídne možnost pozorování hmyzu, význam hmyzu pro opylování rostlin Bude prostorem k pozorování a získávání poznatků o hmyzu a nutnosti jeho ochrany v přírodě, vyhledávání v knihách a encyklopediích Venkovní psací tabule umožní prostor pro výtvarné vyžití Děti budou kreslit na vyhrazené plochy ve společnosti kamarádů i z jiných tříd a navazovat zde nová přátelství a vzájemně se respektovat Hřbitov odpadů prostor k ukládání odpadů do země a průběžné sledování jejich rozpadu Při pokusech s odpady budou děti rozvíjet své ekologické myšlení a uvědomí si nutnost ochrany přírody sběrem odpadových surovin a jejich správným tříděním Dřevěný stojan na koloběžky prostor k bezpečnému odkládání Koloběžky poskytnou dětem zdravý pohyb, obratnost i postřeh a po jejich využití je budou bezpečně ukládat do stojanu k tomu určenému Malba ryb a života ve vodě obohacení a rozvoj výtvarných dovedností, pěstování vztahu k místu kde žiji Děti budou mít prostor pro výtvarnému vnímání a přiblíží si život ve vodě Bylinková zahrádka prostor pro pracovní činnosti i rozšíření poznatků o bylinkách a jejich využití a léčivých účincích Poskytne prostor pro získávání zkušeností z praktických činností a rozvoj smyslového vnímání vůní i chutí Výsadba popínavých rostlina a trvalkových záhonů možnost rozvíjení pracovních dovedností dětí a prostor pro pravidelnou péči Rozšíření informací dětí o nové netradiční rostliny, které upoutají svojí krásou, vůní

13 Výsadba stromů a keřů domácího původu získávání praktických zkušeností a poznatků o růstu Výsadba především jedlých druhů bude dětem umožňovat uplatňovat praktické zkušenosti a také získávat poznatky o užitečnosti a využití plodů keřů a stromů, významu stromů pro čištění vzduchu, domov pro drobné živočichy a ptactvo Obnova trávníku - prostření pro bezpečné a bezprašné pohybové aktivity Trávník poskytne bezpečný prostor pro všestranný a zdravý pohyb dětí a jejich hry Houpačky koordinace pohybu při houpání, relaxace, navození příjemných pocitů rozvoj dalšího druhu pohybu, zapojování jiných svalových skupin

14 Pro následující práci vidí p. učitelky jako jeden s nejdůležitějších cílů budovat u dětí kamarádství, ohleduplnost, slušnost a nesobeckost, ochotu podřídit se požadavku ostatních, což zohledníme v novém školním roce při tvorbě pravidel soužití. V nově vybudované přírodní zahradě realizovat s dětmi vytvořené výchovné projekty. Datum: Razítko a podpis ředitele:

15 Návštěva policejní stanice Muzeum loutek - Lednice

16 Představení ke Dni matek Knihovna Břeclav

17 Kovosteel Divadlo Radost Brno, Z. Ševčík

18 Planetárium Brno Afrika kolem nás

19 Ekocentrum Hodonín Mikuláš s Utilisem

20 Divadelní představení v MŠ Dýňování v Muzeu Valtice

21 Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Dotace z kraje - MŠMT ,00 Dotace od zřizovatele ,00 Dotace z ÚP Břeclav 0,00 Příspěvky od rodičů ,00 Zúčtování fondů 0,00 Úroky 103,56 Ostatní plavání, bruslení 0,00 Výnosy celkem ,56 Mzdy ,00 Mzdy-nemocenská 11392,00 Zákonné odvody (soc.,zdrav.poj.) ,00 FKSP 89897,04 Zákonné poj. zam ,00 Spotřeba materiálu ,97 Spotřeba energie ,28 Opravy ,10 Cestovné 2742,00 Náklady na reprezentaci 0,00 Ostatní služby ,65 Odpisy dlouhodobého majetku 45031,08 Nákl.z drobného dlouh.majetku 25743,00 Jiné pokuty a penále 0,00 Ostatní provozní náklady 14592,00 Náklady celkem ,12 Hospodářský výsledek 2488,44

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více