VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Praha 10, Křimická 314, Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne : Projednáno ve školské radě dne : Název organizace : Základní škola Praha 10 Sídlo organizace : Praha 10, Křimická 314 PSČ : IČO : Ředitelka školy : Mgr. Vlasta Ducháčková Zástupce ředitelky : PaedDr. Světlana Vojtová Zřizovatel: MČ Praha 15 Školská rada byla zřízena ke dni Za správnost : Mgr. Vlasta Ducháčková, ředitelka školy 1

2 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 10, Křimická Zřizovatel MČ Praha 15, Boloňská 1/478, Praha 10 - Horní Měcholupy 3. Charakteristika školy Základní škola se školním vzdělávacím programem zaměřeným na rozšířenou výuku jazyků, zaměření na anglický jazyk (od 2. roč., nepovinný od 1. roč.), od 6. roč. německý jazyk, od 8. roč. volitelný 3. cizí jazyk. Status fakultní školy PedF UK pro studenty historie a pedagogiky. 4. Vzdělávací program školy vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků školní vzdělávací program pro ZŠ Škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu od Jazykové vzdělávání a jeho podpora pracovníci k fyzické osoby k přepoč.pracovníci Odborná kvalifikace v % Učitelé Aj 5 3, 40 99, 90 Učitelé Nj 3 1, 68 98, 64 Učitelé Rj 1 0, 10 0, 10 Celkem 9 5, 18 99, 32 1 učitelka 2. st. studovala anglický jazyk rozšiřující studium na PedF UK. Všechny učitelky Aj pokračovaly společně se žáky v programu International School of Languages, programu, který podporuje současnou výuku Aj a rozvíjí komunikační schopnosti. Škola dlouhodobě spolupracuje s jazykovou školou Wattsenglish, její lektor, rodilý mluvčí, vedl odpolední konverzační kurzy pro zájemce a připravil otevřené hodiny pro rodiče. Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň Aj Nj 119 Fj Šj Rj 26 Ostatní 2

3 6. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet( fyz.osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace učitelů, 6 vychovatelek 1 pedagog bez odborné kvalifikace vystudoval FF UK v Praze ve škole pracovali 3 asistenti pedagoga 7. věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více Počet (fyz.osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) DVPP se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci. Odbornou kvalifikaci si nedoplňoval žádný pedagogický pracovník. Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka byla cca 4 hod. není započítáno dlouhodobé vícesemestrové vzdělávání, pouze týmové vzdělávání a krátkodobé semináře. Výchovná poradkyně absolvovala na FF UK 3. semestr studia Výchovné poradenství II. - Trendy v práci výchovného poradce. 1 učitelka studovala anglický jazyk na PedF UK rozšiřující studium 1 vychovatelka ukončila rozšiřující studium Pedagog volného času na ČZU. 3 x proběhl týmový seminář pro celý pedagogický sbor (Autismus + Aspergerův syndrom, Současné trendy v edukaci žáků s ADHD a SPU na ZŠ, Jak pracovat s dětmi s autismem). Škola se v DVPP zaměřila opakovaně na oblasti, které vyplývají ze zaměření školy a její koncepce. Jazykové vzdělávání Práce se žáky se specifickými potřebami Nové metody výuky, práce s interaktivní tabulí Další témata vzdělávání : školení protidrogového koordinátora a výchovného poradce zdravotnický kurz další vzdělávání v oblasti řízení školy a v oblasti legislativní, BOZP, PO další vzdělávání vychovatelek školní družiny 3

4 Škola využívala nabídek akreditovaných pracovišť a nabídek vzdělávacích agentur. Obsah a zaměření DVPP poč. prac. školitel Rozšiřující studium Aj 1 PedF UK Abeceda práce s čítankou 2 Tvořivá škola, o.s. Br Interaktivní tabule činnostně M ve 4 tř. 2 Tvořivá škola, o.s. Brno Školní systematické konstelace 3 Tvořivá škola, o.s. Brno Rozšiřující studium Pedagog volného času 1 ČZU Praha Senát ČR ve výuce Ov 1 Senát ČR Děti a dospívající s rizikovým chováním v prostředí školy 1 PaedDr. J. Pilař Konference práce asistentů pedagoga 1 Autismus, Aspergerův syndrom 22 Mgr. L. Michalíková APLA Praha Seminář ČŠI, výsledky šetření PIRLS a TIMSS 1 ČŠI Praha Vzdělávání pomocí metod dramatické výchovy 4 niaart s.r.o., Praha1 Individuální integrace žáků s SPU 1 VOŠ pedag. a sociální Různé role zástupce ředitele školy 1 Centrum šk. managm. Wolter Kluwer Rodiče vítáni konference 1 EDUin o.p.s., Praha 4 Současné trendy v edukaci ž. s ADHD syndr. a SPUna ZŠ 27 Agentura Majestic v.o.s. PaedDr. Venclová Nové trendy ve výchovném poradenství 1 FF UK Praha Kurz pro zdravotníka 1 ČČK Praha 9 Problémový žák na ZŠ 3 Agentura Majestic v.o.s. Dovednosti s interaktivní tabulí AV Media a.s. i SET modul školního testování 1 ČŠI Praha Škola otevřená rodičům, rodiče otevřeni škole 1 Eduin, o.p.s., Praha 4 Vv tvořivě na ZŠ kreslení pravou hemisférou 2 Tvořivá škola, o.s. Brno Vývojová dysfázie 2 PPP Praha 10 Dovednosti s interaktivní tabulí 1 AV Média, Praha 10 Interaktiv. tabule činnostně v matem. 2. r. 1 Tvořivá škola, o.s. Brno 4

5 Odpady a obaly 1 o.s. TEREZA Konference Škola jako místo setkávání FF UK Praha Jak pracovat s dětmi s autismem 20 APLA, Mgr. Michalíková Zákon o pedagogických pracovnících v práci škol 1 RESK education s.r.o. Seminář PIRLS 2011 a TIMSS ČŠI Praha 9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/2015 a/ 1. třídy 2013/2014 Zapsané děti Přijaté děti odklady škol. docházky počet b/ Celkový počet tříd ve šk. r. 2013/2014 I. stupeň II. stupeň celkem k k c/ Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k d/ Průměrný počet žáků na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy 22, ,0 0 23, Hodnocení činnosti školní družiny počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub 0 0 Ve školní družině pracovalo s dětmi 6 vychovatelek. Činnost školní družiny probíhala podle ročního plánu práce, který má každá z vychovatelek rozpracovaný na 5

6 základě vytvořeného ŠVP pro ŠD do týdenních plánů. Zachycují komplexně jednotlivé výchovně vzdělávací oblasti od společensko-vědní až po oblast sportovně rekreační a jejich obsah zohledňuje věkové složení dětí v jednotlivých odděleních. Vychovatelky vedly děti k dodržování hygienických návyků a zásad bezpečnosti, vytvářely dětem podmínky pro odpočinek, rozvíjely dětskou tvořivost, řečové a pohybové dovednosti, kladly důraz na dodržování norem slušného chování. Ve výchovné práci využívaly osvědčené formy činnosti a metody práce s přihlédnutím k věku dětí. Ve všech činnostech rozvíjely a upevňovaly jednotlivé klíčové kompetence. Po celý rok úzce spolupracovaly s učitelkami 1. stupně, připravovaly a pečlivě vybíraly výchovně vzdělávací akce doplňující vhodně povinnou výuku. Po celý školní rok probíhal vlastivědný projekt Má vlast srdce Evropy. V říjnu připravily pro děti výlet Mirakule do Milotic ( EVVO, OSV), v říjnu vyjely do Pěnčína na kozí farmu (EVVO) a do provozovny na výrobu korálků. V listopadu a prosinci přijelo za dětmi do školy Dřevěné divadlo s představeními Aladinova lampa a Cesta do Betléma, v únoru a v dubnu pak s pohádkami Rozum a štěstí a Zlatá rybka (MV, OSV). V prosinci se děti ŠD zapojily do celoškolního programového vyučování na téma Tradice Vánoc a připravily dárky do vánoční tržnice (MkV). Děti ze 3. ročníků vyjely v prosinci na exkurzi do svíčkárny v Šestajovicích, kde se seznámily s výrobou svíček a samy si svíčky mohly nazdobit. V dubnu proběhla tradiční velikonoční besídka a tržnice, děti reprezentovaly školu v soutěži Mladý zdravotník. V květnu vyjely na výlet na statek Zmrzlík, kde se seznámily s chovem a životem huculů (EVVO). Se svými zážitky se podělily s ostatními prostřednictvím příspěvků do školního časopisu Křimda. V květnu a v červnu vyjely paní vychovatelky jako doprovod se žáky na školy v přírodě. Esteticko - literární výchova byla dále u dětí rozvíjena pravidelnou společnou četbou, besedami o filmu, výtvarnými činnostmi. Pracovně - technická činnost byla zaměřena na práci s netradičními materiály, výrobu dárků pro rodiče a pro výzdobu školy. Ve spolupráci s učiteli a rodiči byly posilovány pozitivní postoje k výuce a volní vlastnosti žáků. Vzájemné vztahy byly upevňovány při společně prožitých nocích v ŠD, do organizačního zajištění se v jednotlivých odděleních zapojili i rodiče a Sbor dobrovolných hasičů z Horních Měcholup. Tyto aktivity se každoročně opakují a patří již k tradicím školy. Další údaje o práci a provozu ŠD jsou součástí charakteristiky školy. Po celý rok vedly vychovatelky pedagogickou praxi studentek ze SPgŠ Futurum a VOŠ Evropská. 11. Poradenské služby školy Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia bylo přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 5 1 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 1 0 b) na SŠ, zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků bylo přijato: gymnázia OA zdravotní školy průmyslové školy ostatní SŠ SOU celkem 6

7 c) na soukromé školy bylo přijato: gymnázia OA zdravotní průmyslové ostatní SŠ střední Celkem školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou bylo přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 1 0 e/ Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 20 - v nižším ročníku: 0 Poradenství k volbě povolání Garant pro volbu povolání předával rodičům i žákům pravidelné informace o nabídce středních škol. Rodiče i žáci byli seznámeni s podmínkami a průběhem přijímacího řízení, dále s termíny dnů otevřených dveří. Materiály byly k dispozici na webových stránkách školy. Měli k dispozici propagační materiály jednotlivých středních škol i informace o webových stránkách jednotlivých SŠ. 9. třídu navštívili i zástupci několika SŠ, kteří žáky přímo informovali o přijímacím řízení na příslušných školách a seznámili je s podmínkami studia.část žáků 5. a 8. roč. využila nabídky PPP v Praze 10 a absolvovali Profitesty zaměřené na volbu povolání a zjištění studijních předpokladů. S výsledky byli seznámeni přímo ve škole i rodiče, pokud projevili zájem. Výsledky těchto vyšetření napomáhaly rodičům a žákům k orientaci při výběru vhodných středních škol. 9. ročníky využily nabídky testů společnosti Scio k ověření svých vědomostí a dovedností. Proběhly individuální konzultace s rodiči některých žáků 5., 7. a 9. ročníků. Přihlášky na střední školy a učiliště byly odeslány v řádném termínu a byly vyhodnoceny výsledky přijímacího řízení. Systém rozmisťovacího řízení za současných podmínek nevede žáky k tomu, aby si vybírali obor podle zájmu, volí spíše podle toho, kde mají větší šance uspět na základě svého studijního průměru. Žáci nejsou pak dále motivováni k soustředěné práci ve 2. pololetí 9. ročníku. Výchova k volbě povolání probíhala v rozsahu daném osnovami. Téma volby povolání je zařazeno zejména do učiva 8. a do prvního pololetí 9. ročníku v předmětech občanská výchova a výchova ke zdraví a odpovídajícím způsobem i do ostatních předmětů a nižších ročníků. Žáci 8. ročníku měli možnost půjčovat si materiály se seznamy škol. Většina žáků využila i nabídky testování společnosti Scio. Žáci 8. a 9. třídy navštívili prezentaci SŠ Schola Pragensis, 9. A projektový den na VOŠ a SPŠ elektrotechnické Františka Křižíka. 8. A navštívila výstavu v Muzeu hlavního města Prahy zaměřenou na finanční gramotnost Peníze nebo život?, kde si vyzkoušeli práci v bance, výběr peněz z bankomatu apod. Pozornost výchově k volbě povolání věnovali i učitelé v ostatních třídách. Školní družina navštívila kozí farmu, výrobnu korálků a statek s huculy, svíčkárnu Rodas, ve které se děti seznámily s výrobou svíček a samy si mohly vyzkoušet jejich barvení a zdobení. Zároveň se seznámily na malé domácí farmě s péčí o domácí zvířata. 7

8 Účastníci výměnného pobytu v SRN navštívili firmu Brose v Coburgu, která vyrábí součástky do aut mnoha světových značek. Pod vedením učňů si vyzkoušeli práci v dílně. V muzeu pekařství se seznámili s historií řemesla a vlastnoručně si vyrobili a upekli pečivo. Byli pozváni i do firmy NICI, kde se seznámili s výrobou světoznámých hraček. Při pobytu v Praze byli naši žáci s německými studenty na exkurzi v plzeňském pivovaru a v 3D planetáriu. Zpráva o výchovném poradenství Na škole je výchovným poradenstvím (VP) pověřena pro 1. i 2. stupeň PaedDr. Světlana Vojtová. Měla stanoveny konzultační hodiny pro rodiče, kteří je často využívali. Probíhaly pravidelné konzultace výchovné poradkyně a třídních učitelů s Mgr. Bédovou, psycholožkou školy, a speciální pedagožkou Mgr. Zindrovou z PPP Prahy 10. Obě pracovnice současně prováděly náhled ve třídách a společně spolupracovaly s rodiči. V prvních třídách provedly náhled ohledně adaptace dětí na školní docházku a ve 2. roč. depistáž zaměřenou na vyhledávání žáků se specifickými poruchami a žáků nadaných. Práce VP byla zaměřena především na péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, na sledování jejich vývoje, na zajišťování spolupráce rodičů žáků s odborníky z PPP Prahy 10. Počet žáků se specifickými poruchami učení a chování má stále vzrůstající tendenci. V každé třídě 1. a 2. st. pracovali učitelé se žáky podle stanovených postupů a specifických problémů. Základem byla vzájemná spolupráce vyučujících s rodiči, výchovným poradcem, psychologem a speciálním pedagogem PPP. Podpora žákům integrovaným i tolerovaným přispěla ke zvýšení kladné motivace dalšího vzdělávání. V rámci procesu inkluze byla žákům pravidelná péče poskytována individuálně nebo v malých skupinkách v době dopoledního vyučování speciální pedagožkou Mgr. Valerií Kolářovou. Do skupiny nápravy specifických poruch učení byli zařazeni žáci 2. a 3. tříd, kteří jsou dlouhodobě v péči PPP. Výběr žáků proběhl na základě doporučení třídních učitelů a výchovného poradce. Byli vybráni žáci, kteří mají výrazné potíže se zvládnutím některých školních dovedností a projevují se u nich příznaky některé z vývojových poruch učení. Osm žáků bylo na základě individuální integrace vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), z toho 3 žáci za pomoci asistentů pedagoga. Jedna žákyně 4. roč. se z důvodu nadprůměrného nadání vzdělávala podle IVP s vynikajícími výsledky. V PPP bylo na základě doporučení třídního učitele či přání rodičů vyšetřeno během školního roku 40 žáků, někteří absolvovali trénink koncentrace pozornosti - KUPOZ. Kromě služeb PPP Prahy 10 využívali rodiče nabídky služeb PPP pro Prahu 1,2,4, 7, 8 a 9, SPC v Praze Zlíchov, dále nabídky služeb soukromého psychologa a soukromého speciálního pedagoga. Zástupci APLY a SPC Vertikála provedli opakovaně náhled ve výuce třídy 8. A se zaměřením na péči o integrovaného žáka za přítomnosti asistenta pedagoga. Pro školní rok 2014/2015 byly podány žádosti o pokračování tří asistentů pedagoga a zřízení místa jednoho nového asistenta pedagoga. Konaly se pravidelné konzultace s třídními učiteli problémových žáků. Proběhla společná jednání výchovného poradce a metodika prevence s rodiči 14 žáků. Cílem jednání bylo vyřešit výchovné problémy, případně problémy s přípravou na vyučování a zapomínáním pomůcek, podezření na skryté záškoláctví. Třídy 6. A a 6. B absolvovaly na začátku školního roku v areálu VŠTVS Palestra v Hostavicích adaptační pobyt zaměřený na vytváření přátelského klimatu ve třídě a stmelení nově vytvořeného kolektivu při přechodu na 2. stupeň. 8

9 Na schůzce rodičů budoucích prvňáčků podala VP informaci o formách spolupráce s PPP. V rámci DVPP absolvovala VP na FF UK 3. semestr studia Výchovné poradenství II Trendy v práci VP. Zúčastnila se na FF UK konference Škola jako místo setkávání Výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala s metodičkou prevence patologických jevů Mgr. K. Nekolovou, s garantem pro volbu povolání Mgr. J. Kučerovou, s oddělením prevence Městské policie, s oddělením péče o děti a mládež a sociální kurátorkou MČ Prahy 15. VP organizačně zajišťovala i týmové školení pro pedagogy. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Škola je opakovaně nositelem certifikátu Rodiče vítáni, to znamená, že je otevřená spolupráci s rodiči a veřejně deklaruje svoji míru otevřenosti. Spolupracuje již 18 let s Gymnáziem v Burgkunstadtu v SRN. Každoročně pořádá reciproční šestidenní výměnný zájezd. V letošním školním roce se zúčastnilo 11 našich a 11 německých žáků. Naši žáci ze 6. a 7. tříd si mohli ověřit své schopnosti konverzovat v cizím jazyce s rodilými mluvčími, poznali život v rodinách svých hostitelů. Při výletech se seznámili s německou historií a místními tradicemi. Přínosem je určitě i korespondence vedená též elektronickou poštou. Němečtí studenti se vždy učí česky základní pozdravy a fráze. Zájezd byl ze strany rodičů hodnocen kladně, bez připomínek. Kromě němčiny, kterou se žáci učí krátce, využívali i své znalosti angličtiny. Finančně byl projekt opakovaně podpořen příspěvkem ze strany MČ Prahy 15 a Česko-německého fondu budoucnosti. Ke spolupráci s rodiči a zlepšení komunikace s nimi byly využívány schůzky ředitelky školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd, konzultační hodiny učitelů. Škola podporuje vzájemnou spolupráci pořádáním kulturních akcí pro rodiče (vánoční zpívání v atriu školy, besídky pro rodiče jednotlivých tříd, besídka ŠD, vánoční a velikonoční tržnice). Rodiče pomáhali jako pomocný doprovod při různých školních akcích. Rodiče žáků 1. tříd měli během roku možnost navštívit školu během vyučování při otevřených hodinách. Pro rodiče budoucích prvňáčků proběhl v lednu před zápisem Den otevřených dveří. Rodiče měli možnost si školu prohlédnout, získat informace ke školnímu vzdělávacímu programu a zájmové činnosti. Na škole pracuje školská rada, která se v průběhu školního roku sešla dvakrát. Lyžařský kurz byl pořádán na Benecku pro 40 žáků. 11 tříd vyjelo na školu v přírodě. Žáci pobývali v objektech, které byly vybrány v souladu s platnou vyhláškou. Součástí výjezdů byly i vlastivědné výlety, které navazovaly na učivo daného ročníku a sloužily k doplnění poznatků žáků. Společně s jednodenními výlety a půldenními exkurzemi, které proběhly ve většině tříd, byly všechny výjezdy zaměřeny na plnění výchovně vzdělávacích cílů napříč vzdělávacími oblastmi, na etickou výchovu, na obsah průřezových témat enviromentální, multikulturní, osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Úzká spolupráce je každoročně i s odborem školství a zdravotnictví MČ Prahy 15, který pro žáky MČ organizuje opakovaně sportovní soutěž O pohár starosty Prahy 15. Představitelé MČ se zúčastňují pravidelně zahájení školního roku a posledního zvonění pro žáky 9. tř. v závěru roku. Opakovaně odměňují žáky 9. tříd, kteří prospěli s vyznamenáním 9

10 a připravují dárky pro prvňáčky na začátku školního roku. Školní metodička prevence spolupracuje s metodičkou MČ. MČ se finančně podílí na realizaci preventivních programů pro žáky školy. Dlouhodobá je spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů z Horních Měcholup. Členové sboru, z nichž někteří jsou rodiči našich žáků, pořádají pro děti ukázková cvičení, účastní se i dalších akcí, pomáhají škole i při zajištění prací, které jsou fyzicky náročné a zaměstnanci školy by je vlastními silami nemohli zvládnout. Pro děti každoročně organizují výtvarnou a literární soutěž PO očima dětí. Škola pokračuje ve spolupráci s MŠ Boloňská a MŠ Slunečnice. V lednu navštívili 1. třídy předškoláci se svými učitelkami a strávili společně čas přímo při vyučování. Rodiče významně a nezištně pomáhali i při zajištění vydávání školního časopisu Křimda a tisku fotografií. Škola byla zapojena v programu Školní mléko. Dále se opakovaně zapojila do charitativní sbírky pro CPK Chrpa, které chová koně a připravuje je pro hipoterapii, 2x do humanitární sbírky ošacení pro Azylový dům Rybka v Husinci a do Srdíčkových dní. Pokračoval i projekt Adopce na dálku. Spolupracovali jsme i nadále s PedF UK, pokračovala spolupráce se Střední pedagogickou školou FUTURUM z Prahy 10 a VOŠ pedagogickou a sociální a SOŠ pedagogickou z Prahy 6, jejichž studentky v naší škole vykonávaly praxi ve školní družině. Dále spolupracujeme dlouhodobě s orchestrem AULOS o.s. Náš flétnový soubor se s orchestrem zúčastnil několika veřejných vystoupení. Na škole tak pokračuje dlouholetá tradice zdravého pískání podle profesora V. Žilky. Při zajišťování zájmové činnosti spolupracuje škola dlouhodobě s britskou společností Wattsenglish, tělovýchovnými jednotami a dalšími subjekty. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - zahraniční 1 11 ŠvP 7 (11 tříd) 215 lyžařské kurzy Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku. 14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Žáci se zapojili do soutěží vyhlášenými MŠMT i jinými subjekty. Jedna nadaná žákyně pracovala podle individuálního vzdělávacího plánu. Někteří nadaní žáci odcházejí ze školy po 5. a 7. ročníku na gymnázia. 1

11 Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních sportovních uměleckých Pythagoriáda roč. Požární ochrana očima dětí Vv a literární část Matematika Klokan r. Florbal Poprask Přírodovědný Klokan 8.-9.r. Konverzační soutěž v Aj Olympiáda Čj Biologická olympiáda. Dějepisná olympiáda Matematická olympiáda 5., 7.,9. r. b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých Pohár starosty Prahy 15 Hv Bubble Star Pražský pramen Florbal H, D r., Vv Kniha a já Florbal mix r. Zdatný matematik r. Volejbal H + D r. Vv Máme rádi přírodu Celopraž. mat. soutěž Ukaž, Cyklistika H, D r. Vv Jeden svět co umíš 5. r. Chemická soutěž 9. r. Basketbal D, H r. Come and Show r. Vybíjená D 4 a 5. r. Malá kopaná 1. a 2. st. Lehká atletika 1. a 2. st. Hokejbal H, tř. Přehazovaná D 5, - 7 tř. OVOV odznak všestrannosti olymp. vítězů Dáma Dům UM Pražský přebor v dámě Česko se hýbe Aprílový běh s kuřetem Umístění v obvodních soutěžích ( OK), případně celopražských (krajských) a celorepublikových (KK) KK Recitační a pěvecká soutěž v Aj 2. místo společ. vystoupení zpěv ( K. Černá, K. Spálenková, M. Hertlová, L. Pondělíčková, Š. Nejtek, J. Čecháček) 2. místo zpěv T. Skládalová, V. Kápička 3. místo Z. Burianová vyprávění pohádky 3. místo dramatizace ( L. Havlíčková, L. Horálková, Š. Nejtek, J. Čecháček, K. Mikulášková, A. Řeháková) OK Matematické olympiády 5. roč. 2. místo H. Šlouf 1

12 OK v dámě Mistrovství republiky v dámě 3. místo družstvo st. žáků 2. místo J. Cabrnoch Výtvarná výchova - Požární ochrana očima dětí různé kategorie Krajské kolo Vv kateg. ZŠ 1 3. místo S. Homoláčová z 1. A kateg. ZŠ 2 3. místo A. Rusňák, B. A. Bínnová z 3. B Obvodní kolo Vv kateg. ZŠ místo S. Homoláčová z 1. A kateg. ZŠ 2 1. místo J. Trojan z 5. A 3. místo A. Rusňák, B. A. Bínová ze 3. B kateg. ZŠ 3 1. místo K. Brejchová ze 7. A 2. místo J. Petr ze 6. B kateg. ZŠ 4 1. místo K. Hynková z 9. A 2. místo P. Dočkalová z 8. A 3. místo N. Vlasov z 9. A Literární výchova kateg. L 1 2. místo J. Bartoška ze 3. B 2. místo J. Durychová ze 3. C Hv Bubble Star celopražské kolo 3. místo M. Hynková ze 7. A Pohár starosty Prahy 15 celkové umístění 3. místo lehkoatletický víceboj tř. 2. místo J. Durychová 2. místo J. Bartoška tř. 2. místo M. Florová 3. místo J. Randus cyklistika tř. 1. místo Z. Buriánová 2. místo A. Řeháková 2. místo A. Čapek hokejbal Spring Junior cup 1. místo hoši přehazovaná 1. místo dívky basketbal 3. místo hoši volejbal 2. místo hoši + dívky florbal mix tř. 2. místo florbal r. 3. místo hoši 3. místo dívky Ostatní soutěže Aprílový běh s kuřetem 1. místo M. Florová kateg. 4. tř. OVOV Odznak všestrannosti 1. místo K. Bláhová (dle roku narození) 3. místo K. Boháčová 2. místo K. Jahoda 2. místo F. Tuček 3. místo soutěž družstev Pohár starosty Dolních Měcholup florbal 1. místo v kateg. mlad. žáků Elév 3. místo v kateg. mladších ž. zač. Pohár všestrannosti Uhříněves 3. místo družstvo 8. a 9. tř. 2. místo družstvo 6. a 7. tř. 1

13 15. Polytechnická výchova Volitelné předměty : 7. r. praktika z přírodopisu a informatika 8. r. přírodovědná praktika, ruský jazyk 9. r. tvorba školního časopisu, ruský jazyk Nepovinné předměty : 1. r. anglický jazyk Kroužky : Ve škole pracovalo celkem 23 různých zájmových kroužků. Do činnosti kroužků se zapojilo celkem 325 žáků. K nejnavštěvovanějším patřily : kroužek keramický (5 skupin) a florbal 4x týdně - mladší a starší žáci, angličtina s rodilým mluvčím ( 4 skupiny), přírodovědný ( 3 skupiny), nově mohly děti navštěvovat kroužek vaření vedený lektorkami z Klubu seniorů Prahy 15, dále jógy, fotbalové přípravky a atletiky. 16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Škola neměla přípravné třídy ani integrované žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát počet žáků Ukrajina 2 Vietnamská soc. republika 4 Bulharsko 1 Rusko 3 Slovensko 2 Kazachstán 1 Bosna a Hercegovina 1 Moldavsko 1 Bělorusko 1 Vřazování cizinců do kolektivů tříd je většinou bezproblémové, přispívá k pěstování vztahu žáků k jiným kulturám. Žáci přicházejí zpravidla s velmi dobrou znalostí českého jazyka, neboť se v ČR narodili, případně před nástupem do ZŠ navštěvovali mateřskou školu. Škola zohledňuje žáky při klasifikaci Čj. Vyučující 1. st., kteří mají ve třídě děti cizinců, se jim při výuce českého jazyka individuálně věnují. Se souhlasem rodičů je učí i mimo vyučování. Spolupráce s rodiči žáků je zpravidla velmi dobrá. Žáci se zapojují do mimoškolní činnosti, navštěvují různé kroužky, což jim též pomáhá při osvojování českého jazyka a při začleňování do kolektivu dětí. Všichni cizinci z tříd navštěvují ŠD, kde se jim vychovatelky také individuálně věnují. 18. Enviromentální výchova Pokračovali jsme v dlouhodobých činnostech jako je třídění odpadů. V letošním roce jsme 3 x organizovali sběr papíru ve spolupráci s rodiči. V areálu školy je trvale umístěn kontejner na sklo a plasty, na chodbách ve škole jsou umístěny kontejnery na PET lahve, u vstupu do školy kontejner na baterie. Nádoby získané od MHMP jsme využívali na tříděný odpad uvnitř budovy. Dva kompostéry jsou umístěny na pozemku školy a 1

14 využívány při likvidaci bioodpadu. Celoročně probíhaly sezónní práce při úpravě okolí školy, děti pracovaly s kompostérem, pečovaly o pokojové květiny. Celá škola pokračovala v zapojení do celorepublikového školního recyklačního programu Recyklohraní, který organizují společnosti ASEKOL, ECOBAT, EKO-KOM, EKOLAMP. Sběr použitých baterií a elektrozařízení nám letos umožnil bez problémů splnit základní podmínku účasti v projektu. Obě sběrné nádoby byly naplněny 2x. Se sběrem nám i v letošním roce pomáhal majitel prodejny Na Vartě, otec našich žáků. Třída 9. A splnila úkol Inventura. Žáci zjišťovali počet elektrospotřebičů a baterií v rodinách a údaje statisticky vyhodnocovali. Žáci z výtvarného ateliéru Ohňostroj barev vytvořili koláže sběrných nádob, a tím splnili námět z metodického materiálu Ekoabecedy. Získané body byly využity k objednání fotbalových míčů pro školní družinu a pomůcek pro výuku tělesné výchovy. V lednu využila škola bezplatný vzdělávací program pro 1. stupeň Recyklace hrou. Lektorky zábavnou formou zasvětily žáky do problematiky sběru a využití komunálního odpadu. K exkurzím do ZOO třídy využily výrazné slevy na vstupném po zakoupení dvou permanentek. Součástí byly dva výukové programy, čtyři průvodcovské služby a seminář pro učitele. Škola dostala CD s pracovními listy a byla v průběhu roku informována o aktuálních akcích pořádaných ZOO. Permanentku využilo 11 tříd. Třídy si objednaly prohlídky a programy Šelmy výukový program o etologii, Co nosí zvířátka na sobě, Srst, peří, šupiny, Velká trojka o žirafách, hroších a slonech, dále pořady o savcich, cizokrajných ekosystémech, ohrožených druzích živočichů. V září navštívili žáci 8. a 9. třídy Vědecký jarmark, kde si ověřili své znalosti z přírodovědných oborů a seznámili se i s praktickým využitím přírodovědných poznatků. Vědní obory prezentovaly vysoké školy, Veolia, Věda nás baví a DDM. V září rovněž proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže Pražský pramen na téma Teplota a zima. Soutěž proběhla pod záštitou přírodovědného Gymnázia Botičská v Praze. Žáci si otestovali své znalosti a schopnosti z matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. 3. A, B, 4. B a 5. A navštívily v Planetáriu vzdělávací program Vesmír kolem nás. Děti ze školní družiny navštívily v říjnu naučný park MIRAKULE v Milovicích. Na naučné stezce si rozšířily své vědomosti o hmyzu, lesních zvířatech a ekologii, na kozí farmě v Pěnčíně se další oddělení seznámila s etikou chovu domácích zvířat, na farmě Zmrzlík se seznámily děti s chovem a užitkovostí plemene koní huculů. V říjnu si žáci 2. stupně otestovali své znalosti z přírodovědných předmětů ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan. Žáci si opět ověřili své znalosti a schopnosti z matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. V listopadu se 7. A zapojila ve středisku ekologické výchovy v Toulcově dvoře do výukového programu Domácí zvířata. Žáci se seznámili s původními českými plemeny hospodářských zvířat, diskutovali o etice chovu a ekologickém zemědělství. Žáci 3. C si v rámci programu Rostliny užitkové a užitečné vyrobili rostlinný inkoust, obarvili látku rostlinám barvivem a vyrobili si bylinný sáček. Poznávali i léčivé byliny a v areálu Toulcova dvora se seznámili s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Projekt Planeta Země 3000, do kterého je škola několik let zapojena, pomáhá žákům formou zajímavých přírodovědných filmů spojených s přednáškami, poznávat nutnost soužití člověka s přírodou a posiluje v žácích pochopení důležitosti ochrany životního prostředí a přispívá k výchově žáků k myšlení v globálních souvislostech. Letos navštívili žáci tříd program Madagaskar. Zhlédli komentovaný dokumentární film o poloze, podnebí, o ekosystémech a ekologických problémech. Celoročně pracovali žáci několikrát v týdnu v přírodovědném kroužku, starali se o jezírko. Vztah ke zvířatům a rostlinám je pěstován v rámci osnov, návštěvami žáků v 1

15 ZOO, exkurzemi. Třídy 1. stupně využívaly ve výuce materiály Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, v rámci třídních projektů organizovaly Den se zvířaty. O proběhlých akcích byli informováni rodiče žáků během třídních schůzek, na chodbách mohli zhlédnout prezentaci žákovských prací k Recyklohraní a přečíst si články ze školníhočasopisu Křimda. Širší veřejnost jsme seznamovali s naší prací prostřednictvím školních webových stránek. Ve škole prováděly praxi v hodinách přírodopisu studentky PedF UK. Metodička EVVO se zúčastnila semináře o odpadech a obalech ve spalovně v Malešicích. Rozšířila si své vědomosti o nakládání s komunálním odpadem a získala vzdělávací pomůcky pro žáky. 19. Multikulturní výchova Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku, pořádá opakovaně výměnný pobyt do SRN. Po celý rok probíhala vzájemná spolupráce s nakladatelstvím Oxford. V 5. roč. se uskutečnila interaktivní výuka pod vedením lektorky z nakladatelství zaměřená na čtení s porozuměním anglickému textu. Ve 2. ročníku proběhla netradiční výuka zaměřená na anglickou klasickou pohádku. V listopadu se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili výletu do polské Osvětimi. Poznali zde osudy vězňů různých národů, kteří zde umírali v době 2. světové války. Proběhla i beseda na téma holocaust s pamětnicí, která prožila válku v koncentračním táboře Osvětim. V listopadu proběhl pořad v angličtině s Dr. Klutzem. Žáci 1. stupně zhlédli interaktivní představení s příběhy typických australských zvířat, děti si je dotvářely podle vlastní fantazie. Pro 2. stupeň připravil projekt o Novém Zélandu. V rámci projektového dne se jazyková dílna zaměřila na vánoční tradice anglicky, německy a rusky mluvících zemí. O zvycích ve svých rodných zemích informovali své spolužáky žáci z jiných zemí. V říjnu proběhlo v hodinách anglického jazyka Haloweenské koledování spojené s tradicemi tohoto svátku. V dubnu proběhl interaktivní výukový program DRUMCIRKLE Jedna škola, jeden rytmus. Žáci tříd navštívili Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni. Zhlédli holandský film Poslouchej ho!, německý film Lotte srdce pro bezdomovce a film z Afganistánu Farídulláh má dnes volno. Všechny filmy dokumentární formou zobrazovaly složitá sociální témata. Žáci 3. tříd poslali výtvarné ztvárnění svých zážitků i do výtvarné soutěže Jeden svět. Žáci 2. stupně zhlédli filmy zaměřené na materiální potřeby člověka. V rámci třídních projektů využívali učitelé opakovaně možnosti seznámit žáky s tradicemi a kulturou zemí cizích státních příslušníků, kteří třídu navštěvují. Třídy 1. st. pracovaly v Hudebních dílnách Studia Rolnička. Seznamovaly se v nich nejen s českým a moravským folklorem, ale i s lidovými písněmi jiných národů. V říjnu a květnu naši žáci vystoupili s programem na pietním aktu u pomníku padlých v Horních Měcholupech. Při kladení věnců uctili památku padlých v obou světových válkách. Po celý advent probíhal projekt, který byl zaměřený na vánoční tradice, poznávání tradic v jiných zemích Velké Británie, USA, německy mluvících zemí, na rozvíjení spolupráce mezi žáky napříč ročníky a posilování partnerských vztahů školy a rodičů. Náš flétnový soubor se podílel s Tanečním studiem Mirabel na realizaci projektu Naše srdce nezamrzla. Studio připravilo benefiční taneční představení ve stylu irských tanců. Výtěžek ze vstupného, který byl zdvojnásoben nadací Divoké husy, byl použit na 1

16 nákup muzikoterapeutických nástrojů a na vybavení dřevodílny a textilní dílny Gawain pro lidi s mentálním postižením. 20. Prevence rizikového chování Metodičkou prevence (dále jen MP) je Mgr. Květuše Nekolová, která je koordinátorkou minimálního preventivního programu. Spolupracovala průběžně s výchovnou poradkyní, garantem pro volbu povolání, třídními učiteli. Dále spolupracovala s obvodními metodičkami prevence, s metodičkou prevence OŠKZ Prahy 15 finanční zajištění akcí. Preventivní brožury, které jsme obdrželi, jsme využili při práci se žáky na 2. stupni. MP vedla žákovskou samosprávu, která se scházela jedenkrát měsíčně. Pro svou práci pro práci s rodiči a dětmi využívala časopis Prevence. Organizačně zajišťovala charitativní sbírky. Témata, která se vztahují k prevenci, byla zařazena především do výuky v předmětech občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, prvouka a přírodověda. Žáci měli možnost obracet se na výchovného poradce, metodika prevence a třídní učitele, řešit svoje problémy na žákovské samosprávě. Škola se snaží vytvářet bezpečné klima pro žáky i učitele, okamžitě řešit náznaky šikany, poradit při problémech v rodině, s kamarády. Spolupracovali jsme s metodičkou prevence místního oddělení Policie ČR. Ve spolupráci s útvarem prevence Městské policie proběhly besedy pro ročník. Témata byla vhodně přizpůsobena věku a dotazům žáků. Týkala se bezpečnosti v dopravě, kriminální činnosti, styku s nebezpečnými látkami, šikany, sprejerství, bezpečného chování, nutné obrany a extremismu. Děti z 1. stupně se v květnu zapojily v rámci dopravní výchovy a prevence do cyklisticko-dopravní soutěže. MP spolupracuje s realizačním týmem programů S tebou o tobě a Čas proměn. V 6. a 7. roč. proběhla pro dívky beseda. Třída 6. A absolvovala hned v září adaptační program zaměřený na stmelení nového kolektivu a na problémy spojené s přechodem na 2. stupeň. Škola se snaží různorodou nabídkou volnočasových aktivit nabídnout žákům smysluplné využití volného času. Ve škole pracovalo 23 kroužků. Do činnosti všech kroužků se letos zapojilo celkem 325 žáků školy, někteří navštěvovali více kroužků. Kroužky: keramický, flétnový soubor, florbal, tenis, kroužek aranžování, přírodovědný, výtvarný (Malujeme pro radost, Ohňostroj barev), angličtina s rodilým mluvčím, práce na počítači, šachy, dáma, Věda nás baví, vaření, dramatický, rehabilitační cvičení, jóga, fotbalová přípravka, taneční Sportovní aktivity pro žáky v rámci sportovních oddílů: atletika, hokejbal, judo a sebeobrana, miniházená, taneční podporovaná byla účast žáků v co největším množství vědomostních a sportovních soutěží Spolupráce s rodiči probíhala : a) na třídních schůzkách a schůzkách důvěrníků tříd s vedením školy. Rodiče dostali dle svého zájmu materiály Nikdo mě nechce, Děti a reklama, Tabák ve školním prostředí, Netolismus, virtuální závislost, Těhotenství a rodičovství v adolescenci, Selhání prevence ochrany reprodukčního zdraví. 1

17 b) předáváním informací o kontaktech, kam se mohou při řešení problému s drogami u svého dítěte obrátit c) osobními konzultacemi s výchovnou poradkyní a protidrogovou koordinátorkou Pro pedagogy připravila MP k prostudování tyto materiály: a) Vandalismus a kriminalita ve školním prostředí b) Agresivita a kriminalita mládeže c) Učitel jako iniciátor sociálních vztahů ve třídě d) Tabák ve školním prostředí e) Happy slapping jako nový jev kyberšikany f) Proč se děti nechtějí učit a dobře se chovat ve škole V rámci DVPP absolvovali 2 pedagogové školení Policie ČR Aktivní školní střelec. Metodička prevence se zúčastnila semináře Sexuální zneužívání dětí. Aktivity, které v rámci prevence absolvovali žáci: Besedy s MP HMP útvarem prevence : 4. a 5. tř. Zdravotní výchova 4 základy první pomoci, volání na tísňové linky, zjištění stavu vědomí, ošetření úrazu 5. tř. Drogy I. úvod do problematiky závislostí a jejich nežádoucích vlivů 4. C vztahy ve třídě, prevence šikany tř. Zdravotní výchova základy první pomoci, volání na tísňové linky, zachování základních životních funkcí tř. Požární prevence ( PP) 7. tř. PP I. (důvody volání na tísňovou linku, co je požár, co dělat, když hoří) 8. tř. PP II. (hořlavé látky, příčiny vzniku požáru, rozdělení pomůcek pro hašení) 9. tř. PP III. (zákony, vyhlášky PO, integrovaný záchranný systém, požáry vozidel) 6. tř. Šikana problematika vztahů v dětských kolektivech 7. tř. Kriminalita dětí základní seznámení se společensky nežádoucími jevy ve společnosti, trestnou činností a odpovědností nezletilých 8. tř. Drogy II. seznámení s problematikou omamných a psychotropních látek a jejich vlivu na společnost 9. tř. Základy právního vědomí I. získání základních znalostí z oblasti lidských práv, trestního práva, přestupkového práva, společensky nežádoucích jevů, obecné normy lidského chování, etiky a morálky Preventivní program České koalice proti tabáku (finančně zajištěn MP MČ) tř. program Nekuřátka tř. program Típni to. Program, který finančně zajistil OŠKZ MČ, poskytl žákům informace, na základě kterých by si mohli vytvořit zdravý postoj ke kouření a zhodnotit rizika s ním spojená. Hovořilo se i o vlivu kouření na vztahy, o finančním zatížení kuřáka, vodní dýmce, o reklamní strategii tabákových firem. Čtyři třídy 1. stupně navštívily Novou scénu ND, vystoupení Tanecbook, které upozorňovalo na nebezpečí sociálních sítí třídy se učily, jak jednat s vrstevníky, s kolegy v práci, jak dodržovat pravidla společenského chování při pořadu Jak jednat s lidmi to je umění. Pořad hradila MČ Praha 15. 1

18 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj Středočeský : 7 z toho nově přijatí : 0 Karlovarský : 1 0 Olomoucký : Další údaje o ZŠ Školská rada Školská rada byla na ZŠ zřízena ke dni usnesením Rady MČ. Praha 15 ze dne a vykonává svou působnost dle 167, 168 Zákona 561/2004 Sb. v souladu s Volebnímřádem pro volbučlenů školské rady ze dne , R-916. Školská rada byla zřízena s platností od Nyní pracuje ve složení: jmenovaní za zřizovatele Ing. arch. Igor Filipovič a Lucie Prinzová DiS. volení zástupci žáků Martin Hák, Hana Kadečková za pedagogické pracovníky Mgr. Pavla Homolová, Jitka Boudná První ustavující jednání Školské rady proběhlo V květnu 2010 proběhly nové volby zástupců žáků. Výsledky voleb byly zveřejněny. Na první ustavující schůzce 10. října 2012 byl novým předsedou zvolen p. Martin Hák. Bylo dohodnuto, že Školská rada se bude scházet dvakrát ročně pravidelně a ve výjimečných případech dle dohody. V letošním školním roce se sešli členové v říjnu, aby projednali a schválili výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok a v dubnu, kdy se seznámili s výsledky hospodaření za r a s rozpočtem na r V květnu 2014 proběhly volby na další tříleté období. Za rodiče byli zvoleni opakovaně p. Martin Hák a p. Hana Kadečková, za pedagogické pracovníky p. J. Boudná a Mgr. Iveta Matyášková. Kontroly 1) Od 6. do proběhla na základě pověření starosty MČ Prahy 15 finanční kontrola - OKPIA. Byly kontrolovány nákladové faktury, pokladna, doplňková činnost a cestovné. 2) Dne proběhla ze strany OŠKZ MČ Prahy kontrola čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené pro ZŠ na integraci žáků pro r mzdové náklady asistentů pedagoga. Předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu určených na mzdové náklady asistentů pedagoga. Dále byly kontrolovány počty žáků se zdravotním postižením individuálně integrovaných v běžných třídách, počet asistentů pedagoga, jejich pracovní úvazky, mzdové nároky a přidělení finančních prostředků pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Chování žáků Veškeré výchovné problémy byly vyřešeny okamžitě formou osobních pohovorů se žáky, nebo jednáním s rodiči za přítomnosti třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy. Při řešení výchovných problémů spolupracovala škola také s Mgr. Bédovou z PPP Prahy 10, kurátorkou z MČ Prahy 15. 1

19 Prospěch žáků Vedení školy dlouhodobě sleduje podle tabulek průměrný prospěch tříd v 1. i 2. pololetí. Zároveň sleduje, jak se žáci 5. tříd vyrovnali s přechodem na 2. stupeň. V obou 6. třídách se neobjevily problémy se zvládnutím učiva 2. stupně, ani závažné problémy výchovné. O průměrném prospěchu celé školy vypovídá tabulka. Provedeme-li srovnání prospěchu roku 2013/2014 s rokem 2012/2013 je stav následující: Ø 2012/2013 Ø 2013/ pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. stupeň 1,13 1,18 1,17 1,18 2. stupeň 1,54 1,55 1,53 1,60 škola 1,33 1,37 1,35 1,39 Z uvedeného přehledu lze konstatovat, že výsledky prospěchu v uvedených letech jsou stabilní. Vedení školy má zájem na porovnávání výsledků vzdělávání žáků s ostatními školami v celé ČR, proto se opakovaně zapojila i v letošním roce do projektu společnosti Scio. Žáci 9. ročníků se zúčastnili projektu Stonožka. Kromě celkových výsledků pro školu obdrželi žáci jmenovité výsledkové listiny. Součástí hodnocení je výpočet tzv. percentilu, který udává procentní úspěšnost žáka ve srovnání s ostatními t.j. s tím nejlepším výsledkem všech zúčastněných žáků ZŠ v ČR. Z tabulky extrémních výsledků vyplynulo, že z 19 testovaných celá třída - dosáhli někteří výsledku nad 85, tj. v rámci škol stejného typu dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku a patřili mezi 15% nejlepších. V českém jazyce dosáhli na nadprůměrný výsledek 2 žáci, extrémně slabý výsledek měli 4 žáci - patřili k 15% nejhorších, 3 další žáci měli percentil nad 70. Z osmi sledovaných částí měli v analýze dovedností nejslabší výsledek ve slohu a komunikaci. Výsledky odpovídaly klasifikaci žáků na vysvědčení. V matematice měli 2 žáci nadprůměrný výsledek, 5 žáků extrémně slabý, nad 70 dosáhli 2 žáci. Výsledky odpovídaly klasifikaci žáků na vysvědčení. V OSP (obecné studijní předpoklady) dosáhla 1 žákyně nadprůměrného výsledku, 3 žáci dosáhli percentil mezi 81 84, 6 žáků mělo extrémně slabý výsledek. V anglickém jazyce dosáhlo 8 žáků nadprůměrného výsledku (z toho 4 žáci percentil nad 95), 2 žáci nad 70, podprůměrný výsledek neměl nikdo. Ve všech sledovaných částech měli žáci lepší výsledek než byl průměr ZŠ. Výsledky odpovídaly klasifikaci žáků na vysvědčení. Výsledky naší školy byly hodnoceny jako špičkové, škola patřila mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V německém jazyce dosáhli 3 žáci nadprůměrného výsledku, 2 žáci měli výsledek nad 70, extrémně slabý výsledek měla 1 žákyně. Nejslabší výsledek měli žáci v gramatice a slovní zásobě. Výsledky žáků odpovídaly klasifikaci na vysvědčení. Měli jsme lepší výsledky než 60% škol. Celkově odpovídaly výsledky žáků klasifikaci. Ve třídě bylo 8 žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, jeden žák měl průměr horší než 2,50. Tři žáci prospěli s více dostatečnými. Všichni žáci byli úspěšní v přijímacím řízení na střední školy. Do testování žáků 8. roč. v PPPZ modulu (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) se zapojilo 23 žáků z 31. Žáci obdrželi brožuru s vlastním výsledkem a doporučením vhodné střední školy. Vzhledem k tomu, že se nezapojili všichni žáci, nelze výsledky 1

20 objektivně vyhodnotit. V českém jazyce dosáhli percentilu 49,3, průměr všech ostatních ZŠ byl 49,2. Nadprůměrného výsledku dosáhli tři žáci. Slabý výsledek mělo pět žáků. V matematice dosáhli percentil 44,3, (ostatní ZŠ 49,2), nadprůměrného výsledku dosáhli dva žáci (99 a 98), tři žáci měli percentil nad 70, čtyři žáci měli slabý výsledek. V OSP dosáhli 47,9 (ostatní ZŠ 49,9), nadprůměrného výsledku dosáhli tři žáci, dva žáci dosáhli nad 70. Slabší výsledek mělo šest žáků (méně než 30). Z testovaných žáků prospělo ve 2. pololetí 11 žáků s vyznamenáním, 2 žáci se 3 dostatečnými. Chování a prospěch žáků - přehled 1) klasifikace chování 1.pol. 2. pol. chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,757 uspokojivé ,243 2) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2012/2013 počet hodin Šk. rok 20112/2013 počet žáků Šk. rok 2013/2014 počet hodin Šk. rok 2013/2014 počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem ) Prospěch žáků Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Hodnoceni I.st , ,00 II. st , ,00 Prospěli I. st , ,00 II. st , ,00 z toho s vyznam , ,87 Neprospěli I. st. 0 0,00 2 0,02 II. st. 0 0,00 0 0,00 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,17 1,18 II. stupeň 1,53 1,60 Celkem 1,35 1,39 2

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více