VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Praha 10, Křimická 314, Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne : Projednáno ve školské radě dne : Název organizace : Základní škola Praha 10 Sídlo organizace : Praha 10, Křimická 314 PSČ : IČO : Ředitelka školy : Mgr. Vlasta Ducháčková Zástupce ředitelky : PaedDr. Světlana Vojtová Zřizovatel: MČ Praha 15 Školská rada byla zřízena ke dni Za správnost : Mgr. Vlasta Ducháčková, ředitelka školy 1

2 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 10, Křimická Zřizovatel MČ Praha 15, Boloňská 1/478, Praha 10 - Horní Měcholupy 3. Charakteristika školy Základní škola se školním vzdělávacím programem zaměřeným na rozšířenou výuku jazyků, zaměření na anglický jazyk (od 2. roč., nepovinný od 1. roč.), od 6. roč. německý jazyk, od 8. roč. volitelný 3. cizí jazyk. Status fakultní školy PedF UK pro studenty historie a pedagogiky. 4. Vzdělávací program školy vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků školní vzdělávací program pro ZŠ Škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu od Jazykové vzdělávání a jeho podpora pracovníci k fyzické osoby k přepoč.pracovníci Odborná kvalifikace v % Učitelé Aj 5 3, 40 99, 90 Učitelé Nj 3 1, 68 98, 64 Učitelé Rj 1 0, 10 0, 10 Celkem 9 5, 18 99, 32 1 učitelka 2. st. studovala anglický jazyk rozšiřující studium na PedF UK. Všechny učitelky Aj pokračovaly společně se žáky v programu International School of Languages, programu, který podporuje současnou výuku Aj a rozvíjí komunikační schopnosti. Škola dlouhodobě spolupracuje s jazykovou školou Wattsenglish, její lektor, rodilý mluvčí, vedl odpolední konverzační kurzy pro zájemce a připravil otevřené hodiny pro rodiče. Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň Aj Nj 119 Fj Šj Rj 26 Ostatní 2

3 6. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet( fyz.osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace učitelů, 6 vychovatelek 1 pedagog bez odborné kvalifikace vystudoval FF UK v Praze ve škole pracovali 3 asistenti pedagoga 7. věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více Počet (fyz.osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) DVPP se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci. Odbornou kvalifikaci si nedoplňoval žádný pedagogický pracovník. Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka byla cca 4 hod. není započítáno dlouhodobé vícesemestrové vzdělávání, pouze týmové vzdělávání a krátkodobé semináře. Výchovná poradkyně absolvovala na FF UK 3. semestr studia Výchovné poradenství II. - Trendy v práci výchovného poradce. 1 učitelka studovala anglický jazyk na PedF UK rozšiřující studium 1 vychovatelka ukončila rozšiřující studium Pedagog volného času na ČZU. 3 x proběhl týmový seminář pro celý pedagogický sbor (Autismus + Aspergerův syndrom, Současné trendy v edukaci žáků s ADHD a SPU na ZŠ, Jak pracovat s dětmi s autismem). Škola se v DVPP zaměřila opakovaně na oblasti, které vyplývají ze zaměření školy a její koncepce. Jazykové vzdělávání Práce se žáky se specifickými potřebami Nové metody výuky, práce s interaktivní tabulí Další témata vzdělávání : školení protidrogového koordinátora a výchovného poradce zdravotnický kurz další vzdělávání v oblasti řízení školy a v oblasti legislativní, BOZP, PO další vzdělávání vychovatelek školní družiny 3

4 Škola využívala nabídek akreditovaných pracovišť a nabídek vzdělávacích agentur. Obsah a zaměření DVPP poč. prac. školitel Rozšiřující studium Aj 1 PedF UK Abeceda práce s čítankou 2 Tvořivá škola, o.s. Br Interaktivní tabule činnostně M ve 4 tř. 2 Tvořivá škola, o.s. Brno Školní systematické konstelace 3 Tvořivá škola, o.s. Brno Rozšiřující studium Pedagog volného času 1 ČZU Praha Senát ČR ve výuce Ov 1 Senát ČR Děti a dospívající s rizikovým chováním v prostředí školy 1 PaedDr. J. Pilař Konference práce asistentů pedagoga 1 Autismus, Aspergerův syndrom 22 Mgr. L. Michalíková APLA Praha Seminář ČŠI, výsledky šetření PIRLS a TIMSS 1 ČŠI Praha Vzdělávání pomocí metod dramatické výchovy 4 niaart s.r.o., Praha1 Individuální integrace žáků s SPU 1 VOŠ pedag. a sociální Různé role zástupce ředitele školy 1 Centrum šk. managm. Wolter Kluwer Rodiče vítáni konference 1 EDUin o.p.s., Praha 4 Současné trendy v edukaci ž. s ADHD syndr. a SPUna ZŠ 27 Agentura Majestic v.o.s. PaedDr. Venclová Nové trendy ve výchovném poradenství 1 FF UK Praha Kurz pro zdravotníka 1 ČČK Praha 9 Problémový žák na ZŠ 3 Agentura Majestic v.o.s. Dovednosti s interaktivní tabulí AV Media a.s. i SET modul školního testování 1 ČŠI Praha Škola otevřená rodičům, rodiče otevřeni škole 1 Eduin, o.p.s., Praha 4 Vv tvořivě na ZŠ kreslení pravou hemisférou 2 Tvořivá škola, o.s. Brno Vývojová dysfázie 2 PPP Praha 10 Dovednosti s interaktivní tabulí 1 AV Média, Praha 10 Interaktiv. tabule činnostně v matem. 2. r. 1 Tvořivá škola, o.s. Brno 4

5 Odpady a obaly 1 o.s. TEREZA Konference Škola jako místo setkávání FF UK Praha Jak pracovat s dětmi s autismem 20 APLA, Mgr. Michalíková Zákon o pedagogických pracovnících v práci škol 1 RESK education s.r.o. Seminář PIRLS 2011 a TIMSS ČŠI Praha 9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/2015 a/ 1. třídy 2013/2014 Zapsané děti Přijaté děti odklady škol. docházky počet b/ Celkový počet tříd ve šk. r. 2013/2014 I. stupeň II. stupeň celkem k k c/ Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k d/ Průměrný počet žáků na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy 22, ,0 0 23, Hodnocení činnosti školní družiny počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub 0 0 Ve školní družině pracovalo s dětmi 6 vychovatelek. Činnost školní družiny probíhala podle ročního plánu práce, který má každá z vychovatelek rozpracovaný na 5

6 základě vytvořeného ŠVP pro ŠD do týdenních plánů. Zachycují komplexně jednotlivé výchovně vzdělávací oblasti od společensko-vědní až po oblast sportovně rekreační a jejich obsah zohledňuje věkové složení dětí v jednotlivých odděleních. Vychovatelky vedly děti k dodržování hygienických návyků a zásad bezpečnosti, vytvářely dětem podmínky pro odpočinek, rozvíjely dětskou tvořivost, řečové a pohybové dovednosti, kladly důraz na dodržování norem slušného chování. Ve výchovné práci využívaly osvědčené formy činnosti a metody práce s přihlédnutím k věku dětí. Ve všech činnostech rozvíjely a upevňovaly jednotlivé klíčové kompetence. Po celý rok úzce spolupracovaly s učitelkami 1. stupně, připravovaly a pečlivě vybíraly výchovně vzdělávací akce doplňující vhodně povinnou výuku. Po celý školní rok probíhal vlastivědný projekt Má vlast srdce Evropy. V říjnu připravily pro děti výlet Mirakule do Milotic ( EVVO, OSV), v říjnu vyjely do Pěnčína na kozí farmu (EVVO) a do provozovny na výrobu korálků. V listopadu a prosinci přijelo za dětmi do školy Dřevěné divadlo s představeními Aladinova lampa a Cesta do Betléma, v únoru a v dubnu pak s pohádkami Rozum a štěstí a Zlatá rybka (MV, OSV). V prosinci se děti ŠD zapojily do celoškolního programového vyučování na téma Tradice Vánoc a připravily dárky do vánoční tržnice (MkV). Děti ze 3. ročníků vyjely v prosinci na exkurzi do svíčkárny v Šestajovicích, kde se seznámily s výrobou svíček a samy si svíčky mohly nazdobit. V dubnu proběhla tradiční velikonoční besídka a tržnice, děti reprezentovaly školu v soutěži Mladý zdravotník. V květnu vyjely na výlet na statek Zmrzlík, kde se seznámily s chovem a životem huculů (EVVO). Se svými zážitky se podělily s ostatními prostřednictvím příspěvků do školního časopisu Křimda. V květnu a v červnu vyjely paní vychovatelky jako doprovod se žáky na školy v přírodě. Esteticko - literární výchova byla dále u dětí rozvíjena pravidelnou společnou četbou, besedami o filmu, výtvarnými činnostmi. Pracovně - technická činnost byla zaměřena na práci s netradičními materiály, výrobu dárků pro rodiče a pro výzdobu školy. Ve spolupráci s učiteli a rodiči byly posilovány pozitivní postoje k výuce a volní vlastnosti žáků. Vzájemné vztahy byly upevňovány při společně prožitých nocích v ŠD, do organizačního zajištění se v jednotlivých odděleních zapojili i rodiče a Sbor dobrovolných hasičů z Horních Měcholup. Tyto aktivity se každoročně opakují a patří již k tradicím školy. Další údaje o práci a provozu ŠD jsou součástí charakteristiky školy. Po celý rok vedly vychovatelky pedagogickou praxi studentek ze SPgŠ Futurum a VOŠ Evropská. 11. Poradenské služby školy Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia bylo přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 5 1 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 1 0 b) na SŠ, zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků bylo přijato: gymnázia OA zdravotní školy průmyslové školy ostatní SŠ SOU celkem 6

7 c) na soukromé školy bylo přijato: gymnázia OA zdravotní průmyslové ostatní SŠ střední Celkem školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou bylo přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 1 0 e/ Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 20 - v nižším ročníku: 0 Poradenství k volbě povolání Garant pro volbu povolání předával rodičům i žákům pravidelné informace o nabídce středních škol. Rodiče i žáci byli seznámeni s podmínkami a průběhem přijímacího řízení, dále s termíny dnů otevřených dveří. Materiály byly k dispozici na webových stránkách školy. Měli k dispozici propagační materiály jednotlivých středních škol i informace o webových stránkách jednotlivých SŠ. 9. třídu navštívili i zástupci několika SŠ, kteří žáky přímo informovali o přijímacím řízení na příslušných školách a seznámili je s podmínkami studia.část žáků 5. a 8. roč. využila nabídky PPP v Praze 10 a absolvovali Profitesty zaměřené na volbu povolání a zjištění studijních předpokladů. S výsledky byli seznámeni přímo ve škole i rodiče, pokud projevili zájem. Výsledky těchto vyšetření napomáhaly rodičům a žákům k orientaci při výběru vhodných středních škol. 9. ročníky využily nabídky testů společnosti Scio k ověření svých vědomostí a dovedností. Proběhly individuální konzultace s rodiči některých žáků 5., 7. a 9. ročníků. Přihlášky na střední školy a učiliště byly odeslány v řádném termínu a byly vyhodnoceny výsledky přijímacího řízení. Systém rozmisťovacího řízení za současných podmínek nevede žáky k tomu, aby si vybírali obor podle zájmu, volí spíše podle toho, kde mají větší šance uspět na základě svého studijního průměru. Žáci nejsou pak dále motivováni k soustředěné práci ve 2. pololetí 9. ročníku. Výchova k volbě povolání probíhala v rozsahu daném osnovami. Téma volby povolání je zařazeno zejména do učiva 8. a do prvního pololetí 9. ročníku v předmětech občanská výchova a výchova ke zdraví a odpovídajícím způsobem i do ostatních předmětů a nižších ročníků. Žáci 8. ročníku měli možnost půjčovat si materiály se seznamy škol. Většina žáků využila i nabídky testování společnosti Scio. Žáci 8. a 9. třídy navštívili prezentaci SŠ Schola Pragensis, 9. A projektový den na VOŠ a SPŠ elektrotechnické Františka Křižíka. 8. A navštívila výstavu v Muzeu hlavního města Prahy zaměřenou na finanční gramotnost Peníze nebo život?, kde si vyzkoušeli práci v bance, výběr peněz z bankomatu apod. Pozornost výchově k volbě povolání věnovali i učitelé v ostatních třídách. Školní družina navštívila kozí farmu, výrobnu korálků a statek s huculy, svíčkárnu Rodas, ve které se děti seznámily s výrobou svíček a samy si mohly vyzkoušet jejich barvení a zdobení. Zároveň se seznámily na malé domácí farmě s péčí o domácí zvířata. 7

8 Účastníci výměnného pobytu v SRN navštívili firmu Brose v Coburgu, která vyrábí součástky do aut mnoha světových značek. Pod vedením učňů si vyzkoušeli práci v dílně. V muzeu pekařství se seznámili s historií řemesla a vlastnoručně si vyrobili a upekli pečivo. Byli pozváni i do firmy NICI, kde se seznámili s výrobou světoznámých hraček. Při pobytu v Praze byli naši žáci s německými studenty na exkurzi v plzeňském pivovaru a v 3D planetáriu. Zpráva o výchovném poradenství Na škole je výchovným poradenstvím (VP) pověřena pro 1. i 2. stupeň PaedDr. Světlana Vojtová. Měla stanoveny konzultační hodiny pro rodiče, kteří je často využívali. Probíhaly pravidelné konzultace výchovné poradkyně a třídních učitelů s Mgr. Bédovou, psycholožkou školy, a speciální pedagožkou Mgr. Zindrovou z PPP Prahy 10. Obě pracovnice současně prováděly náhled ve třídách a společně spolupracovaly s rodiči. V prvních třídách provedly náhled ohledně adaptace dětí na školní docházku a ve 2. roč. depistáž zaměřenou na vyhledávání žáků se specifickými poruchami a žáků nadaných. Práce VP byla zaměřena především na péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, na sledování jejich vývoje, na zajišťování spolupráce rodičů žáků s odborníky z PPP Prahy 10. Počet žáků se specifickými poruchami učení a chování má stále vzrůstající tendenci. V každé třídě 1. a 2. st. pracovali učitelé se žáky podle stanovených postupů a specifických problémů. Základem byla vzájemná spolupráce vyučujících s rodiči, výchovným poradcem, psychologem a speciálním pedagogem PPP. Podpora žákům integrovaným i tolerovaným přispěla ke zvýšení kladné motivace dalšího vzdělávání. V rámci procesu inkluze byla žákům pravidelná péče poskytována individuálně nebo v malých skupinkách v době dopoledního vyučování speciální pedagožkou Mgr. Valerií Kolářovou. Do skupiny nápravy specifických poruch učení byli zařazeni žáci 2. a 3. tříd, kteří jsou dlouhodobě v péči PPP. Výběr žáků proběhl na základě doporučení třídních učitelů a výchovného poradce. Byli vybráni žáci, kteří mají výrazné potíže se zvládnutím některých školních dovedností a projevují se u nich příznaky některé z vývojových poruch učení. Osm žáků bylo na základě individuální integrace vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), z toho 3 žáci za pomoci asistentů pedagoga. Jedna žákyně 4. roč. se z důvodu nadprůměrného nadání vzdělávala podle IVP s vynikajícími výsledky. V PPP bylo na základě doporučení třídního učitele či přání rodičů vyšetřeno během školního roku 40 žáků, někteří absolvovali trénink koncentrace pozornosti - KUPOZ. Kromě služeb PPP Prahy 10 využívali rodiče nabídky služeb PPP pro Prahu 1,2,4, 7, 8 a 9, SPC v Praze Zlíchov, dále nabídky služeb soukromého psychologa a soukromého speciálního pedagoga. Zástupci APLY a SPC Vertikála provedli opakovaně náhled ve výuce třídy 8. A se zaměřením na péči o integrovaného žáka za přítomnosti asistenta pedagoga. Pro školní rok 2014/2015 byly podány žádosti o pokračování tří asistentů pedagoga a zřízení místa jednoho nového asistenta pedagoga. Konaly se pravidelné konzultace s třídními učiteli problémových žáků. Proběhla společná jednání výchovného poradce a metodika prevence s rodiči 14 žáků. Cílem jednání bylo vyřešit výchovné problémy, případně problémy s přípravou na vyučování a zapomínáním pomůcek, podezření na skryté záškoláctví. Třídy 6. A a 6. B absolvovaly na začátku školního roku v areálu VŠTVS Palestra v Hostavicích adaptační pobyt zaměřený na vytváření přátelského klimatu ve třídě a stmelení nově vytvořeného kolektivu při přechodu na 2. stupeň. 8

9 Na schůzce rodičů budoucích prvňáčků podala VP informaci o formách spolupráce s PPP. V rámci DVPP absolvovala VP na FF UK 3. semestr studia Výchovné poradenství II Trendy v práci VP. Zúčastnila se na FF UK konference Škola jako místo setkávání Výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala s metodičkou prevence patologických jevů Mgr. K. Nekolovou, s garantem pro volbu povolání Mgr. J. Kučerovou, s oddělením prevence Městské policie, s oddělením péče o děti a mládež a sociální kurátorkou MČ Prahy 15. VP organizačně zajišťovala i týmové školení pro pedagogy. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Škola je opakovaně nositelem certifikátu Rodiče vítáni, to znamená, že je otevřená spolupráci s rodiči a veřejně deklaruje svoji míru otevřenosti. Spolupracuje již 18 let s Gymnáziem v Burgkunstadtu v SRN. Každoročně pořádá reciproční šestidenní výměnný zájezd. V letošním školním roce se zúčastnilo 11 našich a 11 německých žáků. Naši žáci ze 6. a 7. tříd si mohli ověřit své schopnosti konverzovat v cizím jazyce s rodilými mluvčími, poznali život v rodinách svých hostitelů. Při výletech se seznámili s německou historií a místními tradicemi. Přínosem je určitě i korespondence vedená též elektronickou poštou. Němečtí studenti se vždy učí česky základní pozdravy a fráze. Zájezd byl ze strany rodičů hodnocen kladně, bez připomínek. Kromě němčiny, kterou se žáci učí krátce, využívali i své znalosti angličtiny. Finančně byl projekt opakovaně podpořen příspěvkem ze strany MČ Prahy 15 a Česko-německého fondu budoucnosti. Ke spolupráci s rodiči a zlepšení komunikace s nimi byly využívány schůzky ředitelky školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd, konzultační hodiny učitelů. Škola podporuje vzájemnou spolupráci pořádáním kulturních akcí pro rodiče (vánoční zpívání v atriu školy, besídky pro rodiče jednotlivých tříd, besídka ŠD, vánoční a velikonoční tržnice). Rodiče pomáhali jako pomocný doprovod při různých školních akcích. Rodiče žáků 1. tříd měli během roku možnost navštívit školu během vyučování při otevřených hodinách. Pro rodiče budoucích prvňáčků proběhl v lednu před zápisem Den otevřených dveří. Rodiče měli možnost si školu prohlédnout, získat informace ke školnímu vzdělávacímu programu a zájmové činnosti. Na škole pracuje školská rada, která se v průběhu školního roku sešla dvakrát. Lyžařský kurz byl pořádán na Benecku pro 40 žáků. 11 tříd vyjelo na školu v přírodě. Žáci pobývali v objektech, které byly vybrány v souladu s platnou vyhláškou. Součástí výjezdů byly i vlastivědné výlety, které navazovaly na učivo daného ročníku a sloužily k doplnění poznatků žáků. Společně s jednodenními výlety a půldenními exkurzemi, které proběhly ve většině tříd, byly všechny výjezdy zaměřeny na plnění výchovně vzdělávacích cílů napříč vzdělávacími oblastmi, na etickou výchovu, na obsah průřezových témat enviromentální, multikulturní, osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Úzká spolupráce je každoročně i s odborem školství a zdravotnictví MČ Prahy 15, který pro žáky MČ organizuje opakovaně sportovní soutěž O pohár starosty Prahy 15. Představitelé MČ se zúčastňují pravidelně zahájení školního roku a posledního zvonění pro žáky 9. tř. v závěru roku. Opakovaně odměňují žáky 9. tříd, kteří prospěli s vyznamenáním 9

10 a připravují dárky pro prvňáčky na začátku školního roku. Školní metodička prevence spolupracuje s metodičkou MČ. MČ se finančně podílí na realizaci preventivních programů pro žáky školy. Dlouhodobá je spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů z Horních Měcholup. Členové sboru, z nichž někteří jsou rodiči našich žáků, pořádají pro děti ukázková cvičení, účastní se i dalších akcí, pomáhají škole i při zajištění prací, které jsou fyzicky náročné a zaměstnanci školy by je vlastními silami nemohli zvládnout. Pro děti každoročně organizují výtvarnou a literární soutěž PO očima dětí. Škola pokračuje ve spolupráci s MŠ Boloňská a MŠ Slunečnice. V lednu navštívili 1. třídy předškoláci se svými učitelkami a strávili společně čas přímo při vyučování. Rodiče významně a nezištně pomáhali i při zajištění vydávání školního časopisu Křimda a tisku fotografií. Škola byla zapojena v programu Školní mléko. Dále se opakovaně zapojila do charitativní sbírky pro CPK Chrpa, které chová koně a připravuje je pro hipoterapii, 2x do humanitární sbírky ošacení pro Azylový dům Rybka v Husinci a do Srdíčkových dní. Pokračoval i projekt Adopce na dálku. Spolupracovali jsme i nadále s PedF UK, pokračovala spolupráce se Střední pedagogickou školou FUTURUM z Prahy 10 a VOŠ pedagogickou a sociální a SOŠ pedagogickou z Prahy 6, jejichž studentky v naší škole vykonávaly praxi ve školní družině. Dále spolupracujeme dlouhodobě s orchestrem AULOS o.s. Náš flétnový soubor se s orchestrem zúčastnil několika veřejných vystoupení. Na škole tak pokračuje dlouholetá tradice zdravého pískání podle profesora V. Žilky. Při zajišťování zájmové činnosti spolupracuje škola dlouhodobě s britskou společností Wattsenglish, tělovýchovnými jednotami a dalšími subjekty. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - zahraniční 1 11 ŠvP 7 (11 tříd) 215 lyžařské kurzy Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku. 14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Žáci se zapojili do soutěží vyhlášenými MŠMT i jinými subjekty. Jedna nadaná žákyně pracovala podle individuálního vzdělávacího plánu. Někteří nadaní žáci odcházejí ze školy po 5. a 7. ročníku na gymnázia. 1

11 Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních sportovních uměleckých Pythagoriáda roč. Požární ochrana očima dětí Vv a literární část Matematika Klokan r. Florbal Poprask Přírodovědný Klokan 8.-9.r. Konverzační soutěž v Aj Olympiáda Čj Biologická olympiáda. Dějepisná olympiáda Matematická olympiáda 5., 7.,9. r. b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých Pohár starosty Prahy 15 Hv Bubble Star Pražský pramen Florbal H, D r., Vv Kniha a já Florbal mix r. Zdatný matematik r. Volejbal H + D r. Vv Máme rádi přírodu Celopraž. mat. soutěž Ukaž, Cyklistika H, D r. Vv Jeden svět co umíš 5. r. Chemická soutěž 9. r. Basketbal D, H r. Come and Show r. Vybíjená D 4 a 5. r. Malá kopaná 1. a 2. st. Lehká atletika 1. a 2. st. Hokejbal H, tř. Přehazovaná D 5, - 7 tř. OVOV odznak všestrannosti olymp. vítězů Dáma Dům UM Pražský přebor v dámě Česko se hýbe Aprílový běh s kuřetem Umístění v obvodních soutěžích ( OK), případně celopražských (krajských) a celorepublikových (KK) KK Recitační a pěvecká soutěž v Aj 2. místo společ. vystoupení zpěv ( K. Černá, K. Spálenková, M. Hertlová, L. Pondělíčková, Š. Nejtek, J. Čecháček) 2. místo zpěv T. Skládalová, V. Kápička 3. místo Z. Burianová vyprávění pohádky 3. místo dramatizace ( L. Havlíčková, L. Horálková, Š. Nejtek, J. Čecháček, K. Mikulášková, A. Řeháková) OK Matematické olympiády 5. roč. 2. místo H. Šlouf 1

12 OK v dámě Mistrovství republiky v dámě 3. místo družstvo st. žáků 2. místo J. Cabrnoch Výtvarná výchova - Požární ochrana očima dětí různé kategorie Krajské kolo Vv kateg. ZŠ 1 3. místo S. Homoláčová z 1. A kateg. ZŠ 2 3. místo A. Rusňák, B. A. Bínnová z 3. B Obvodní kolo Vv kateg. ZŠ místo S. Homoláčová z 1. A kateg. ZŠ 2 1. místo J. Trojan z 5. A 3. místo A. Rusňák, B. A. Bínová ze 3. B kateg. ZŠ 3 1. místo K. Brejchová ze 7. A 2. místo J. Petr ze 6. B kateg. ZŠ 4 1. místo K. Hynková z 9. A 2. místo P. Dočkalová z 8. A 3. místo N. Vlasov z 9. A Literární výchova kateg. L 1 2. místo J. Bartoška ze 3. B 2. místo J. Durychová ze 3. C Hv Bubble Star celopražské kolo 3. místo M. Hynková ze 7. A Pohár starosty Prahy 15 celkové umístění 3. místo lehkoatletický víceboj tř. 2. místo J. Durychová 2. místo J. Bartoška tř. 2. místo M. Florová 3. místo J. Randus cyklistika tř. 1. místo Z. Buriánová 2. místo A. Řeháková 2. místo A. Čapek hokejbal Spring Junior cup 1. místo hoši přehazovaná 1. místo dívky basketbal 3. místo hoši volejbal 2. místo hoši + dívky florbal mix tř. 2. místo florbal r. 3. místo hoši 3. místo dívky Ostatní soutěže Aprílový běh s kuřetem 1. místo M. Florová kateg. 4. tř. OVOV Odznak všestrannosti 1. místo K. Bláhová (dle roku narození) 3. místo K. Boháčová 2. místo K. Jahoda 2. místo F. Tuček 3. místo soutěž družstev Pohár starosty Dolních Měcholup florbal 1. místo v kateg. mlad. žáků Elév 3. místo v kateg. mladších ž. zač. Pohár všestrannosti Uhříněves 3. místo družstvo 8. a 9. tř. 2. místo družstvo 6. a 7. tř. 1

13 15. Polytechnická výchova Volitelné předměty : 7. r. praktika z přírodopisu a informatika 8. r. přírodovědná praktika, ruský jazyk 9. r. tvorba školního časopisu, ruský jazyk Nepovinné předměty : 1. r. anglický jazyk Kroužky : Ve škole pracovalo celkem 23 různých zájmových kroužků. Do činnosti kroužků se zapojilo celkem 325 žáků. K nejnavštěvovanějším patřily : kroužek keramický (5 skupin) a florbal 4x týdně - mladší a starší žáci, angličtina s rodilým mluvčím ( 4 skupiny), přírodovědný ( 3 skupiny), nově mohly děti navštěvovat kroužek vaření vedený lektorkami z Klubu seniorů Prahy 15, dále jógy, fotbalové přípravky a atletiky. 16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Škola neměla přípravné třídy ani integrované žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát počet žáků Ukrajina 2 Vietnamská soc. republika 4 Bulharsko 1 Rusko 3 Slovensko 2 Kazachstán 1 Bosna a Hercegovina 1 Moldavsko 1 Bělorusko 1 Vřazování cizinců do kolektivů tříd je většinou bezproblémové, přispívá k pěstování vztahu žáků k jiným kulturám. Žáci přicházejí zpravidla s velmi dobrou znalostí českého jazyka, neboť se v ČR narodili, případně před nástupem do ZŠ navštěvovali mateřskou školu. Škola zohledňuje žáky při klasifikaci Čj. Vyučující 1. st., kteří mají ve třídě děti cizinců, se jim při výuce českého jazyka individuálně věnují. Se souhlasem rodičů je učí i mimo vyučování. Spolupráce s rodiči žáků je zpravidla velmi dobrá. Žáci se zapojují do mimoškolní činnosti, navštěvují různé kroužky, což jim též pomáhá při osvojování českého jazyka a při začleňování do kolektivu dětí. Všichni cizinci z tříd navštěvují ŠD, kde se jim vychovatelky také individuálně věnují. 18. Enviromentální výchova Pokračovali jsme v dlouhodobých činnostech jako je třídění odpadů. V letošním roce jsme 3 x organizovali sběr papíru ve spolupráci s rodiči. V areálu školy je trvale umístěn kontejner na sklo a plasty, na chodbách ve škole jsou umístěny kontejnery na PET lahve, u vstupu do školy kontejner na baterie. Nádoby získané od MHMP jsme využívali na tříděný odpad uvnitř budovy. Dva kompostéry jsou umístěny na pozemku školy a 1

14 využívány při likvidaci bioodpadu. Celoročně probíhaly sezónní práce při úpravě okolí školy, děti pracovaly s kompostérem, pečovaly o pokojové květiny. Celá škola pokračovala v zapojení do celorepublikového školního recyklačního programu Recyklohraní, který organizují společnosti ASEKOL, ECOBAT, EKO-KOM, EKOLAMP. Sběr použitých baterií a elektrozařízení nám letos umožnil bez problémů splnit základní podmínku účasti v projektu. Obě sběrné nádoby byly naplněny 2x. Se sběrem nám i v letošním roce pomáhal majitel prodejny Na Vartě, otec našich žáků. Třída 9. A splnila úkol Inventura. Žáci zjišťovali počet elektrospotřebičů a baterií v rodinách a údaje statisticky vyhodnocovali. Žáci z výtvarného ateliéru Ohňostroj barev vytvořili koláže sběrných nádob, a tím splnili námět z metodického materiálu Ekoabecedy. Získané body byly využity k objednání fotbalových míčů pro školní družinu a pomůcek pro výuku tělesné výchovy. V lednu využila škola bezplatný vzdělávací program pro 1. stupeň Recyklace hrou. Lektorky zábavnou formou zasvětily žáky do problematiky sběru a využití komunálního odpadu. K exkurzím do ZOO třídy využily výrazné slevy na vstupném po zakoupení dvou permanentek. Součástí byly dva výukové programy, čtyři průvodcovské služby a seminář pro učitele. Škola dostala CD s pracovními listy a byla v průběhu roku informována o aktuálních akcích pořádaných ZOO. Permanentku využilo 11 tříd. Třídy si objednaly prohlídky a programy Šelmy výukový program o etologii, Co nosí zvířátka na sobě, Srst, peří, šupiny, Velká trojka o žirafách, hroších a slonech, dále pořady o savcich, cizokrajných ekosystémech, ohrožených druzích živočichů. V září navštívili žáci 8. a 9. třídy Vědecký jarmark, kde si ověřili své znalosti z přírodovědných oborů a seznámili se i s praktickým využitím přírodovědných poznatků. Vědní obory prezentovaly vysoké školy, Veolia, Věda nás baví a DDM. V září rovněž proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže Pražský pramen na téma Teplota a zima. Soutěž proběhla pod záštitou přírodovědného Gymnázia Botičská v Praze. Žáci si otestovali své znalosti a schopnosti z matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. 3. A, B, 4. B a 5. A navštívily v Planetáriu vzdělávací program Vesmír kolem nás. Děti ze školní družiny navštívily v říjnu naučný park MIRAKULE v Milovicích. Na naučné stezce si rozšířily své vědomosti o hmyzu, lesních zvířatech a ekologii, na kozí farmě v Pěnčíně se další oddělení seznámila s etikou chovu domácích zvířat, na farmě Zmrzlík se seznámily děti s chovem a užitkovostí plemene koní huculů. V říjnu si žáci 2. stupně otestovali své znalosti z přírodovědných předmětů ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan. Žáci si opět ověřili své znalosti a schopnosti z matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. V listopadu se 7. A zapojila ve středisku ekologické výchovy v Toulcově dvoře do výukového programu Domácí zvířata. Žáci se seznámili s původními českými plemeny hospodářských zvířat, diskutovali o etice chovu a ekologickém zemědělství. Žáci 3. C si v rámci programu Rostliny užitkové a užitečné vyrobili rostlinný inkoust, obarvili látku rostlinám barvivem a vyrobili si bylinný sáček. Poznávali i léčivé byliny a v areálu Toulcova dvora se seznámili s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Projekt Planeta Země 3000, do kterého je škola několik let zapojena, pomáhá žákům formou zajímavých přírodovědných filmů spojených s přednáškami, poznávat nutnost soužití člověka s přírodou a posiluje v žácích pochopení důležitosti ochrany životního prostředí a přispívá k výchově žáků k myšlení v globálních souvislostech. Letos navštívili žáci tříd program Madagaskar. Zhlédli komentovaný dokumentární film o poloze, podnebí, o ekosystémech a ekologických problémech. Celoročně pracovali žáci několikrát v týdnu v přírodovědném kroužku, starali se o jezírko. Vztah ke zvířatům a rostlinám je pěstován v rámci osnov, návštěvami žáků v 1

15 ZOO, exkurzemi. Třídy 1. stupně využívaly ve výuce materiály Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, v rámci třídních projektů organizovaly Den se zvířaty. O proběhlých akcích byli informováni rodiče žáků během třídních schůzek, na chodbách mohli zhlédnout prezentaci žákovských prací k Recyklohraní a přečíst si články ze školníhočasopisu Křimda. Širší veřejnost jsme seznamovali s naší prací prostřednictvím školních webových stránek. Ve škole prováděly praxi v hodinách přírodopisu studentky PedF UK. Metodička EVVO se zúčastnila semináře o odpadech a obalech ve spalovně v Malešicích. Rozšířila si své vědomosti o nakládání s komunálním odpadem a získala vzdělávací pomůcky pro žáky. 19. Multikulturní výchova Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku, pořádá opakovaně výměnný pobyt do SRN. Po celý rok probíhala vzájemná spolupráce s nakladatelstvím Oxford. V 5. roč. se uskutečnila interaktivní výuka pod vedením lektorky z nakladatelství zaměřená na čtení s porozuměním anglickému textu. Ve 2. ročníku proběhla netradiční výuka zaměřená na anglickou klasickou pohádku. V listopadu se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili výletu do polské Osvětimi. Poznali zde osudy vězňů různých národů, kteří zde umírali v době 2. světové války. Proběhla i beseda na téma holocaust s pamětnicí, která prožila válku v koncentračním táboře Osvětim. V listopadu proběhl pořad v angličtině s Dr. Klutzem. Žáci 1. stupně zhlédli interaktivní představení s příběhy typických australských zvířat, děti si je dotvářely podle vlastní fantazie. Pro 2. stupeň připravil projekt o Novém Zélandu. V rámci projektového dne se jazyková dílna zaměřila na vánoční tradice anglicky, německy a rusky mluvících zemí. O zvycích ve svých rodných zemích informovali své spolužáky žáci z jiných zemí. V říjnu proběhlo v hodinách anglického jazyka Haloweenské koledování spojené s tradicemi tohoto svátku. V dubnu proběhl interaktivní výukový program DRUMCIRKLE Jedna škola, jeden rytmus. Žáci tříd navštívili Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni. Zhlédli holandský film Poslouchej ho!, německý film Lotte srdce pro bezdomovce a film z Afganistánu Farídulláh má dnes volno. Všechny filmy dokumentární formou zobrazovaly složitá sociální témata. Žáci 3. tříd poslali výtvarné ztvárnění svých zážitků i do výtvarné soutěže Jeden svět. Žáci 2. stupně zhlédli filmy zaměřené na materiální potřeby člověka. V rámci třídních projektů využívali učitelé opakovaně možnosti seznámit žáky s tradicemi a kulturou zemí cizích státních příslušníků, kteří třídu navštěvují. Třídy 1. st. pracovaly v Hudebních dílnách Studia Rolnička. Seznamovaly se v nich nejen s českým a moravským folklorem, ale i s lidovými písněmi jiných národů. V říjnu a květnu naši žáci vystoupili s programem na pietním aktu u pomníku padlých v Horních Měcholupech. Při kladení věnců uctili památku padlých v obou světových válkách. Po celý advent probíhal projekt, který byl zaměřený na vánoční tradice, poznávání tradic v jiných zemích Velké Británie, USA, německy mluvících zemí, na rozvíjení spolupráce mezi žáky napříč ročníky a posilování partnerských vztahů školy a rodičů. Náš flétnový soubor se podílel s Tanečním studiem Mirabel na realizaci projektu Naše srdce nezamrzla. Studio připravilo benefiční taneční představení ve stylu irských tanců. Výtěžek ze vstupného, který byl zdvojnásoben nadací Divoké husy, byl použit na 1

16 nákup muzikoterapeutických nástrojů a na vybavení dřevodílny a textilní dílny Gawain pro lidi s mentálním postižením. 20. Prevence rizikového chování Metodičkou prevence (dále jen MP) je Mgr. Květuše Nekolová, která je koordinátorkou minimálního preventivního programu. Spolupracovala průběžně s výchovnou poradkyní, garantem pro volbu povolání, třídními učiteli. Dále spolupracovala s obvodními metodičkami prevence, s metodičkou prevence OŠKZ Prahy 15 finanční zajištění akcí. Preventivní brožury, které jsme obdrželi, jsme využili při práci se žáky na 2. stupni. MP vedla žákovskou samosprávu, která se scházela jedenkrát měsíčně. Pro svou práci pro práci s rodiči a dětmi využívala časopis Prevence. Organizačně zajišťovala charitativní sbírky. Témata, která se vztahují k prevenci, byla zařazena především do výuky v předmětech občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, prvouka a přírodověda. Žáci měli možnost obracet se na výchovného poradce, metodika prevence a třídní učitele, řešit svoje problémy na žákovské samosprávě. Škola se snaží vytvářet bezpečné klima pro žáky i učitele, okamžitě řešit náznaky šikany, poradit při problémech v rodině, s kamarády. Spolupracovali jsme s metodičkou prevence místního oddělení Policie ČR. Ve spolupráci s útvarem prevence Městské policie proběhly besedy pro ročník. Témata byla vhodně přizpůsobena věku a dotazům žáků. Týkala se bezpečnosti v dopravě, kriminální činnosti, styku s nebezpečnými látkami, šikany, sprejerství, bezpečného chování, nutné obrany a extremismu. Děti z 1. stupně se v květnu zapojily v rámci dopravní výchovy a prevence do cyklisticko-dopravní soutěže. MP spolupracuje s realizačním týmem programů S tebou o tobě a Čas proměn. V 6. a 7. roč. proběhla pro dívky beseda. Třída 6. A absolvovala hned v září adaptační program zaměřený na stmelení nového kolektivu a na problémy spojené s přechodem na 2. stupeň. Škola se snaží různorodou nabídkou volnočasových aktivit nabídnout žákům smysluplné využití volného času. Ve škole pracovalo 23 kroužků. Do činnosti všech kroužků se letos zapojilo celkem 325 žáků školy, někteří navštěvovali více kroužků. Kroužky: keramický, flétnový soubor, florbal, tenis, kroužek aranžování, přírodovědný, výtvarný (Malujeme pro radost, Ohňostroj barev), angličtina s rodilým mluvčím, práce na počítači, šachy, dáma, Věda nás baví, vaření, dramatický, rehabilitační cvičení, jóga, fotbalová přípravka, taneční Sportovní aktivity pro žáky v rámci sportovních oddílů: atletika, hokejbal, judo a sebeobrana, miniházená, taneční podporovaná byla účast žáků v co největším množství vědomostních a sportovních soutěží Spolupráce s rodiči probíhala : a) na třídních schůzkách a schůzkách důvěrníků tříd s vedením školy. Rodiče dostali dle svého zájmu materiály Nikdo mě nechce, Děti a reklama, Tabák ve školním prostředí, Netolismus, virtuální závislost, Těhotenství a rodičovství v adolescenci, Selhání prevence ochrany reprodukčního zdraví. 1

17 b) předáváním informací o kontaktech, kam se mohou při řešení problému s drogami u svého dítěte obrátit c) osobními konzultacemi s výchovnou poradkyní a protidrogovou koordinátorkou Pro pedagogy připravila MP k prostudování tyto materiály: a) Vandalismus a kriminalita ve školním prostředí b) Agresivita a kriminalita mládeže c) Učitel jako iniciátor sociálních vztahů ve třídě d) Tabák ve školním prostředí e) Happy slapping jako nový jev kyberšikany f) Proč se děti nechtějí učit a dobře se chovat ve škole V rámci DVPP absolvovali 2 pedagogové školení Policie ČR Aktivní školní střelec. Metodička prevence se zúčastnila semináře Sexuální zneužívání dětí. Aktivity, které v rámci prevence absolvovali žáci: Besedy s MP HMP útvarem prevence : 4. a 5. tř. Zdravotní výchova 4 základy první pomoci, volání na tísňové linky, zjištění stavu vědomí, ošetření úrazu 5. tř. Drogy I. úvod do problematiky závislostí a jejich nežádoucích vlivů 4. C vztahy ve třídě, prevence šikany tř. Zdravotní výchova základy první pomoci, volání na tísňové linky, zachování základních životních funkcí tř. Požární prevence ( PP) 7. tř. PP I. (důvody volání na tísňovou linku, co je požár, co dělat, když hoří) 8. tř. PP II. (hořlavé látky, příčiny vzniku požáru, rozdělení pomůcek pro hašení) 9. tř. PP III. (zákony, vyhlášky PO, integrovaný záchranný systém, požáry vozidel) 6. tř. Šikana problematika vztahů v dětských kolektivech 7. tř. Kriminalita dětí základní seznámení se společensky nežádoucími jevy ve společnosti, trestnou činností a odpovědností nezletilých 8. tř. Drogy II. seznámení s problematikou omamných a psychotropních látek a jejich vlivu na společnost 9. tř. Základy právního vědomí I. získání základních znalostí z oblasti lidských práv, trestního práva, přestupkového práva, společensky nežádoucích jevů, obecné normy lidského chování, etiky a morálky Preventivní program České koalice proti tabáku (finančně zajištěn MP MČ) tř. program Nekuřátka tř. program Típni to. Program, který finančně zajistil OŠKZ MČ, poskytl žákům informace, na základě kterých by si mohli vytvořit zdravý postoj ke kouření a zhodnotit rizika s ním spojená. Hovořilo se i o vlivu kouření na vztahy, o finančním zatížení kuřáka, vodní dýmce, o reklamní strategii tabákových firem. Čtyři třídy 1. stupně navštívily Novou scénu ND, vystoupení Tanecbook, které upozorňovalo na nebezpečí sociálních sítí třídy se učily, jak jednat s vrstevníky, s kolegy v práci, jak dodržovat pravidla společenského chování při pořadu Jak jednat s lidmi to je umění. Pořad hradila MČ Praha 15. 1

18 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj Středočeský : 7 z toho nově přijatí : 0 Karlovarský : 1 0 Olomoucký : Další údaje o ZŠ Školská rada Školská rada byla na ZŠ zřízena ke dni usnesením Rady MČ. Praha 15 ze dne a vykonává svou působnost dle 167, 168 Zákona 561/2004 Sb. v souladu s Volebnímřádem pro volbučlenů školské rady ze dne , R-916. Školská rada byla zřízena s platností od Nyní pracuje ve složení: jmenovaní za zřizovatele Ing. arch. Igor Filipovič a Lucie Prinzová DiS. volení zástupci žáků Martin Hák, Hana Kadečková za pedagogické pracovníky Mgr. Pavla Homolová, Jitka Boudná První ustavující jednání Školské rady proběhlo V květnu 2010 proběhly nové volby zástupců žáků. Výsledky voleb byly zveřejněny. Na první ustavující schůzce 10. října 2012 byl novým předsedou zvolen p. Martin Hák. Bylo dohodnuto, že Školská rada se bude scházet dvakrát ročně pravidelně a ve výjimečných případech dle dohody. V letošním školním roce se sešli členové v říjnu, aby projednali a schválili výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok a v dubnu, kdy se seznámili s výsledky hospodaření za r a s rozpočtem na r V květnu 2014 proběhly volby na další tříleté období. Za rodiče byli zvoleni opakovaně p. Martin Hák a p. Hana Kadečková, za pedagogické pracovníky p. J. Boudná a Mgr. Iveta Matyášková. Kontroly 1) Od 6. do proběhla na základě pověření starosty MČ Prahy 15 finanční kontrola - OKPIA. Byly kontrolovány nákladové faktury, pokladna, doplňková činnost a cestovné. 2) Dne proběhla ze strany OŠKZ MČ Prahy kontrola čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené pro ZŠ na integraci žáků pro r mzdové náklady asistentů pedagoga. Předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu určených na mzdové náklady asistentů pedagoga. Dále byly kontrolovány počty žáků se zdravotním postižením individuálně integrovaných v běžných třídách, počet asistentů pedagoga, jejich pracovní úvazky, mzdové nároky a přidělení finančních prostředků pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Chování žáků Veškeré výchovné problémy byly vyřešeny okamžitě formou osobních pohovorů se žáky, nebo jednáním s rodiči za přítomnosti třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy. Při řešení výchovných problémů spolupracovala škola také s Mgr. Bédovou z PPP Prahy 10, kurátorkou z MČ Prahy 15. 1

19 Prospěch žáků Vedení školy dlouhodobě sleduje podle tabulek průměrný prospěch tříd v 1. i 2. pololetí. Zároveň sleduje, jak se žáci 5. tříd vyrovnali s přechodem na 2. stupeň. V obou 6. třídách se neobjevily problémy se zvládnutím učiva 2. stupně, ani závažné problémy výchovné. O průměrném prospěchu celé školy vypovídá tabulka. Provedeme-li srovnání prospěchu roku 2013/2014 s rokem 2012/2013 je stav následující: Ø 2012/2013 Ø 2013/ pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. stupeň 1,13 1,18 1,17 1,18 2. stupeň 1,54 1,55 1,53 1,60 škola 1,33 1,37 1,35 1,39 Z uvedeného přehledu lze konstatovat, že výsledky prospěchu v uvedených letech jsou stabilní. Vedení školy má zájem na porovnávání výsledků vzdělávání žáků s ostatními školami v celé ČR, proto se opakovaně zapojila i v letošním roce do projektu společnosti Scio. Žáci 9. ročníků se zúčastnili projektu Stonožka. Kromě celkových výsledků pro školu obdrželi žáci jmenovité výsledkové listiny. Součástí hodnocení je výpočet tzv. percentilu, který udává procentní úspěšnost žáka ve srovnání s ostatními t.j. s tím nejlepším výsledkem všech zúčastněných žáků ZŠ v ČR. Z tabulky extrémních výsledků vyplynulo, že z 19 testovaných celá třída - dosáhli někteří výsledku nad 85, tj. v rámci škol stejného typu dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku a patřili mezi 15% nejlepších. V českém jazyce dosáhli na nadprůměrný výsledek 2 žáci, extrémně slabý výsledek měli 4 žáci - patřili k 15% nejhorších, 3 další žáci měli percentil nad 70. Z osmi sledovaných částí měli v analýze dovedností nejslabší výsledek ve slohu a komunikaci. Výsledky odpovídaly klasifikaci žáků na vysvědčení. V matematice měli 2 žáci nadprůměrný výsledek, 5 žáků extrémně slabý, nad 70 dosáhli 2 žáci. Výsledky odpovídaly klasifikaci žáků na vysvědčení. V OSP (obecné studijní předpoklady) dosáhla 1 žákyně nadprůměrného výsledku, 3 žáci dosáhli percentil mezi 81 84, 6 žáků mělo extrémně slabý výsledek. V anglickém jazyce dosáhlo 8 žáků nadprůměrného výsledku (z toho 4 žáci percentil nad 95), 2 žáci nad 70, podprůměrný výsledek neměl nikdo. Ve všech sledovaných částech měli žáci lepší výsledek než byl průměr ZŠ. Výsledky odpovídaly klasifikaci žáků na vysvědčení. Výsledky naší školy byly hodnoceny jako špičkové, škola patřila mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V německém jazyce dosáhli 3 žáci nadprůměrného výsledku, 2 žáci měli výsledek nad 70, extrémně slabý výsledek měla 1 žákyně. Nejslabší výsledek měli žáci v gramatice a slovní zásobě. Výsledky žáků odpovídaly klasifikaci na vysvědčení. Měli jsme lepší výsledky než 60% škol. Celkově odpovídaly výsledky žáků klasifikaci. Ve třídě bylo 8 žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, jeden žák měl průměr horší než 2,50. Tři žáci prospěli s více dostatečnými. Všichni žáci byli úspěšní v přijímacím řízení na střední školy. Do testování žáků 8. roč. v PPPZ modulu (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) se zapojilo 23 žáků z 31. Žáci obdrželi brožuru s vlastním výsledkem a doporučením vhodné střední školy. Vzhledem k tomu, že se nezapojili všichni žáci, nelze výsledky 1

20 objektivně vyhodnotit. V českém jazyce dosáhli percentilu 49,3, průměr všech ostatních ZŠ byl 49,2. Nadprůměrného výsledku dosáhli tři žáci. Slabý výsledek mělo pět žáků. V matematice dosáhli percentil 44,3, (ostatní ZŠ 49,2), nadprůměrného výsledku dosáhli dva žáci (99 a 98), tři žáci měli percentil nad 70, čtyři žáci měli slabý výsledek. V OSP dosáhli 47,9 (ostatní ZŠ 49,9), nadprůměrného výsledku dosáhli tři žáci, dva žáci dosáhli nad 70. Slabší výsledek mělo šest žáků (méně než 30). Z testovaných žáků prospělo ve 2. pololetí 11 žáků s vyznamenáním, 2 žáci se 3 dostatečnými. Chování a prospěch žáků - přehled 1) klasifikace chování 1.pol. 2. pol. chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,757 uspokojivé ,243 2) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2012/2013 počet hodin Šk. rok 20112/2013 počet žáků Šk. rok 2013/2014 počet hodin Šk. rok 2013/2014 počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem ) Prospěch žáků Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Hodnoceni I.st , ,00 II. st , ,00 Prospěli I. st , ,00 II. st , ,00 z toho s vyznam , ,87 Neprospěli I. st. 0 0,00 2 0,02 II. st. 0 0,00 0 0,00 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,17 1,18 II. stupeň 1,53 1,60 Celkem 1,35 1,39 2

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více