ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

3 Obsah zprávy A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 B/ PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...15 C/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY...18 D/ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ...23 E/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...25 F/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ...29 G/ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKů...30 H/ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ...33 CH/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ...54 I/ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ...55 J/ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ...57 K/ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH zdrojů...58 L/ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ...59 M/ ZÁVĚR

4 A/ ZA KLADNÍ Ú DAJE A CHARAKTERÍSTÍKA S KOLY ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: Ulice, číslo: Komenského 147 PSČ: Obec, město: Zřizovatel: Humpolec Kraj Vysočina ÚDAJE O ŘEDITELI Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Hana Havelková Datum narození: ŠKOLSKÁ RADA Mgr. Jiří Dalík Mgr. Daniela Havlíčková PhDr. Stanislava Hralová, PhD. Ing. Jarmila Kasalová Jaroslav Vaňkát Jiří Maděra 4

5 Školní rok 2012/2013 Gymnázium dr. Aleše Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje své žáky především pro studium na vysokých školách, případně pro výkon některých činností ve státní správě, kultuře a v dalších oblastech. Ve školním roce 2012/2013 studovalo ve 12 třídách 329 žáků. Z celkového počtu 12 tříd bylo 8 tříd osmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Na škole pracovalo 39 zaměstnanců 30 pedagogických (z nich 3 na částečný úvazek a 2 jako externí zaměstnanci) a 7 provozních pracovníků (z nich 4 na částečný pracovní úvazek). Dvě vyučující anglického jazyka pokračovaly v čerpání mateřské dovolené. Škola se řídí Školním vzdělávacím programem Otevřená škola, ve kterém využívá možnosti posílit týdenní hodinovou dotaci v oblasti cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky. V předmětech český jazyk a matematika je posílena hodinová dotace ve prospěch výuky čtenářské a matematické gramotnosti. Při vyučování cizím jazykům se třídy dělily na skupiny (s výjimkou výuky angličtiny ve třídách sekunda - 23 žáků a tercie - 22 žáků). Při organizaci teoretického vyučování se v souladu s učebním plánem třídy dělily na skupiny v některých hodinách i v českém jazyce a literatuře, matematice, přírodovědných předmětech, tělesné výchově, estetické výchově a volitelných předmětech - seminářích. Počet skupin a počet žáků ve skupině byl určen podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Gymnázium organizovalo pro žáky poznávací kurzy, zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy pro 1. ročníky víceletého studia a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Systém volitelných předmětů nabídl svou šíří všem žákům možnost vybrat si předměty na základě svých zájmů a orientovat se tak na budoucí obor, který chtějí studovat po maturitě. Také ve třetím ročníku státní maturity byly výsledky našich žáků velice dobré. V didaktických testech z jednotlivých předmětů (hodnocených Cermatem) i v písemných pracích z českého jazyka (hodnocených vyškolenými hodnotiteli školy) a v písemných pracích z cizích jazyků (hodnocených vyškolenými hodnotiteli Cermatu) uspělo 100% letošních maturantů. V náročných ústních zkouškách profilové (školní) části maturity neuspěli v jarním termínu 2 žáci v předmětech ZSV a INF. V opakovaných zkouškách v podzimním období byli i tito žáci úspěšní. V přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 byli přijati žáci do 1 třídy 8letého gymnázia a 1 třídy 4letého. 5

6 Škola úspěšně ukončila práci v mezinárodním projektu SAIL zaměřeném na evaluaci výsledků ve vzdělávání a účastí na přípravné schůzce v Kodani zahájila práci na novém mezinárodním projektu SLODIC ve spolupráci se školami v Dánsku, Portugalsku a na Islandu. V projektu OPVK Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina, ve kterém škola spolupracovala s dalšími deseti gymnázii Kraje Vysočina, byly v rámci udržitelnosti vytvořeny nové výukové materiály pro interaktivní tabule. V přírodovědném mezinárodním projektu GLOBE zaměřeném na meteorologická měření se našemu gymnázium podařilo udržet 2. místě na světě v kvalitě celkových klimatologických pozorování. Se začátkem školního roku 2012/2013 se škola zapojila také do projektu EU peníze školám pro střední školy. Studenti gymnázia se v průběhu roku s úspěchem účastnili většiny předmětových olympiád a sportovních soutěží vypisovaných pro jednotlivé věkové kategorie. V mimoškolním čase jim byla nabídnuta řada kulturních či poznávacích akcí. Bližší informace jsou k dispozici v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy. Po celý školní rok byly pravidelně aktualizovány webové stránky gymnázia na adrese jejichž součástí je také virtuální prohlídka školy, a velmi úspěšně fungovaly také facebookové stránky na adrese Materiální zabezpečení výuky a provozu ve školním roce 20 12/2013 Školní areál Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 se skládá ze staré "Evanjelické školy" postavené v roce 1888 a rekonstruované v roce 1988, dvou pavilonů s učebnami, které byly přistavěny v roce 1988, tělocvičny postavené v roce 1996 a školního hřiště s respiriem rekonstruovaným v roce Žáci mají k dispozici 11 velkých učeben, každá s kapacitou 34 míst, 2 učebny výpočetní techniky zapojené do sítě s připojením na internet, 4 jazykové posluchárny, 2 laboratoře (chemie a fyziky), ateliér výtvarné výchovy, studovnu, knihovnu, tělocvičnu s gymnastickým sálem, místnost pro tvorbu projektů, video střižnu, 2 prostory pro volný čas, šatnu s šatními skříňkami pro každého studenta a malou studovnu v prostoru dřívějšího školního bufetu. V budově je dále umístěno 10 kabinetů s odbornými sbírkami a příručními knihovnami, 5 skladů se sbírkami, plynová kotelna a dílna, sborovna, archiv, kancelář a ředitelna. Součástí budovy je i byt určený pro ubytování zahraničních lektorů, který nebyl v tomto školním roce využíván. Ve školní budově není školní jídelna. Žáci však mohou docházet do soukromé školní jídelny v Husově ulici, která plně vyhovuje požadavkům na školní stravování. K rychlému občerstvení slouží jídelní a nápojové automaty. 6

7 Gymnázium zajišťuje i případné ubytování pro své studenty na internátě SZeŠ v Humpolci. V tomto školním roce nebyla tato možnost studenty využita. V průběhu školního roku a o prázdninách se uskutečnily následující rekonstrukce, opravy a údržba: oprava doskočiště a výměna obrubníků výměna podlahové krytiny v jazykových učebnách Jp3 a Jp4 výmalba učebny a kompletní výměna školního nábytku v učebně Jp2 instalace 10. interaktivní tabule do učebny Jp 2. část rekonstrukce střechy nad tělocvičnou, šatnami a gymnastickým sálem kompletní výměna školních počítačových serverů modernizace učebny výpočetní techniky VT1 a virtualizace učebny VT2 výměna bojleru pro ohřev teplé vody v tělocvičnách Služby žákům poskytované školou kopírka umístěná na chodbě umožňuje žákům s kopírovací kartou ( za poplatek) libovolné kopírování do formátu A3 hromadné objednávání učebnic pro žáky vyššího stupně gymnázia na základě jejich objednávky - ročně jsou objednávány učebnice za více jak sto tisíc korun půjčování knih, učebnic, audio a video nosičů, CD nosičů využívání tělocvičny, gymnastického sálu a počítačové učebny od 7 hodin do 17 hodin poskytování odborných konzultací (olympiády, SOČ, příprava k maturitě, přijímacím zkouškám) informace o možnosti dalšího studia anonymní linka důvěry pro žáky se studijními i osobními problémy 7

8 Kalendář školního roku 2012/ pololetí září říjen listopad prosinec Leden 1 1 TK N. rok ván. prázd. 3 TK TK14 3 TK Bloková výuka 5 5 TK TK TK abs. + zn. 1. čtv TK TK TK pá porada 1.čtvrtletí TK20 15 so: OSLAVY 15 TK7 15 Rod. schůzky TK St. sv. 17 TK TK TK TK ván. prázd TK TK podzim. prázd abs. + zn. 1. pol podzim. prázd. 26 TK St. sv. 28 St. sv TK TK9 29 DOD porada 1. pol ván. prázd. 31 výpisy vysv. 8

9 2. pololetí únor březen duben květen červen 1 pololet. prázd. 1 1 Pondělí vel. 1 St. sv TK31 2 písemné MZ TK40 4 TK23 4 TK abs. + zn. 3.čtv TK TK32 8 St. sv porada + 1. KD TK41 11 TK24 11 TK Jarní prázd TK37 svatý TK33 15 konec písem TK42 /kurzy 18 TK25 18 TK KD TK38 ústní MZ Pzk Pzk TK TK abs + známky 25 TK26 25 TK porada 2. pol zn., abs. mat. 26 včetně výlety TK39 rezerva 27 výlety vel. prázdniny 28 TK vysvědčení 29 vel. prázdniny 29 porada matur posl. zvonění škola

10 Organizační termíny a vybrané akce termín název akce organizoval, účastnil se Zahajovací porada Porada k organizaci oslav 75. výročí školy Opravné zkoušky 2011/ Porady předmětových komisí 3.9. Slavnostní zahájemí školního roku 2012/2013 u příležitosti 75. výročí založení školy Seznamovací kurz třídy 1.A - Bělice 2012 vedoucí kurzu Mgr. Taičmanová Opravné maturitní zkoušky Provozní porada - OSLAVY Dopolední generální zkouška vystoupení tříd 1.O, 2.O., 3.O, 4.O na Horním náměstí Výzdoba školy a příprava na večerní vyučování a sobotní oslavy Vyvrcholení oslav - Shromáždění účastníků na školním hřišti, charitativní sbírka obrazů, DOD školy a budovy ZŠ Hradská, Společenský večer ve Spolkovém domě COMENIUS projekt SAIL : patnerská schůzka v Norsku Mgr. Dalík, Mgr. Taičmanová Divadelní představení Rytíř pro primu v Klubu důchodců Mgr. Havelková, Mgr. Moravcová Předání hlavní ceny v soutěži Eustory v Praze Mgr. Semrádová, J. Dořáková, P. Vinklářová, M. Kameníková Výměna obrubníků u doskočiště Ranní porada pg. pracovníků Soutěže ve stolním tenisu: ŠK 1.O - 4.O, OK roč., OK roč., ŠK SŠ Mgr. Studenovský Porada ředitelů škol, Zasedání školské komise MÚ Hu Mgr. Havelková Volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR Ekologická olympiáda Mgr. Filip Možnost připojit se k celosvětové společné modlitbě dětí Řádová sestra Martina Prověrka BOZP Mgr. Havelková, J. Vařeka Konference k podpoře zdraví na školách KV Mgr. Pustina Vzájemné hospitace v projektu spolupráce humpoleckých škol Podzimní prázdniny Mozaika SŠ v Havlíčkově Brodě Mgr. Blehová, Mgr. Dalík Konference na KÚ: Příroda mostem mezi generacemi Mgr. Filip Veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně mimoškolní akce třídy 4.A Přednáška Mgr. Pavla Holuba z Archivu v Pe Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mládí 2011 třídní učitelé, vedení školy, 10

11 zájemci 6.11., Státní kontrola ČŠI Mozaika SŠ v Pelhřimově Mgr. Vodová, Mgr. Blehová Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví: film s následnou besedou. Hosté: p. Jarmila Neomytková, p. František Stárek Mgr. Dalík OK sálová kopaná starší žáci Mgr. Studenovský KK stolní tenis Hrotovice Mgr. Studenovský OK sálová kopaná mladší žáci. PaedDr. Janoušek Schůzka ředitelů humpoleckých ZŠ a gymnázia - evaluace 1. Mgr. Havelková, Mgr. kola projektu Strnad, Mgr. Fiala část klasifikační porady k 1. čtvrtletí část klasifikační porady, provozní porada Rodičovské schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků OK v šachu RNDr. Vodová RK ve stolním tenise Holice u Mladé Boleslavi Mgr. Studenovský Debatní den pro 5.O a 1.A u příležitosti Mezinárodního dne studentstva OK florbal chlapci kat IV. Mgr. Studenovský Porada pedagogických pracovníků - příprava DOD Literární beseda v knihovně Mgr. Příhodová, Mgr. Škrabánek Testování s GEPARDEM - informační gramotnost - IV.O Mgr. Pustina Přípravná schůzka Comenius projektu HERLEV v Dánsku Mgr. Havelková, Mgr. Taičmanová OK SŠ volejbal chlapci Mgr. Studenovský Přijímací zkoušky na nečisto, DOD Studujní pobyt ve Wiesnecku v SRN Mgr. Kociánová Čertovská nadílka od třídy oktáva DOD v Dětském domově v Humpolci Studentské prezidentské volby Setkání ředitelů SŠ s radní pro školství Kraje Vysočina ing. J. Fialovou Mgr. Havelková Spolupráce s Okresním archivem - přednáška Mgr. Pavla Holuba Mgr. Škrabánek Debatní den pro třídy 6.O a 2.A Návštěva 15 potenciálních uchazečů o gymnázium ze ZŠ Podhrad Vánoční posezení pracovníků školy a seniorů Samostatný vánoční program jednotlivých tříd třídní učitelé Studentský ples ve Spolkovém domě organizuje 7.O Fyzická inventura sbírek Nástup studentů po Novém roce 11

12 Síťová výluka, přechod na nový server Seminář ČŠI Evaluace a monitoring vzdělání v ČR Mgr. Havelková Matematická olympiáda Z9 Mgr. Petrušková Zápis známek a abcence za 1. pol. do katalogů a Bakalářů Dějepisná olympiáda OK Mgr. Škrabánek Škola pro každý věk Mgr. Příhodová Klasifikační porada za 1. pol. 2012/ Sportovní dopoledne Pololetní prázdniny Maturitní ples třídy 4.A Mgr. Rázková Zahájeno 2. pol. škol. 2012/ Testování v kvartě: Projekt Diagnostika (Čj, M, Cij, Přír. vědy) Mgr. Pustina, Mgr. Hajčiar Ranní porada pg. pracovníků OK olymp. z českého jazyka kat. I. PaedDr. Váňová 7.2. Projekt Kronika: Exkurze do Státního archivu v Pelhřimově Mgr. Škrabánek OK olymp. z českého jazyka kat. II. PaedDr. Váňová KK Volejbal dívky SŠ Mgr. Studenovský Školní zájezd na MS v biathlonu do NMNM 53 účastníků Šachový turnaj na Lipnici RNDr. Vodová Konverzační soutěž v Aj kat. st. Mgr. Viktorová Soutěž řečníků Mladý Demosthenes Mgr. Příhodová Autogramiáda publikace Humpolec a Zálesí v obrazech přírody spoluautor P. Filip Lyžařský a snowboardový přebor škol Kraje Vysočina (40 závodníků) Mgr. Studenovský Porada ředitelů škol na KÚ První přípravný kurz pro uchazeče o studium na GYMHU TAJEMNÝ HRAD - akce pro veřejnost Konverzační soutěž v Aj kat. ml. Mgr. Taičmanová LVVZ tříd sekunda a tercie, Dolní Morava, Chata Terezka Mgr. Studenovský etapa povinného šetření ČŠI ICILS - vyplnění učitelských dotazníků ŠKOLA PRO KAŽDÝ VĚK Mgr. Dalík, Mgr. Semrádová POHODÁŘI audiovizuální pořad Dálný východ, cena 50 Kč / žák Komplexní kontrola plnění předpisů požární ochrany Mgr. Havelková, p. Kopic Přípravný kurz z matematiky pro uchazeče o 4leté gymnázium KK v něm konverzaci Mgr. Kociánová Maturitní ples třídy oktáva Mgr. Blehová 6.3. ICILS testování poč. gramotnosti v tercii Mgr. Hajčiar 6.3. Přípravný kurz z českého jazyka pro uchazeče o gymnázium 12

13 8.3. Zájezd na dopolední divadelní představení Radúz a Mahulena PaedDr. Váňová LVVZ tříd 1.A a 5.O, Lesní bouda, Tetřeví boudy PaedDr. Janoušek DOD Nemocnice Pelhřimov Mgr. Pustina Zájezd zaměstnanců do Divadla na Vinohradech: Zkrocení zlé ženy PaedDr. Váňová Konference pro učitele anglického jazyka Mgr. Taičmanová, Mgr. Moravcová ZO OK Mgr. Karafiátová Matematický klokan - všechny třídy Mgr. Pustina ICILS testování počítačové gramotnosti třída III.O Mgr. Pustina Ranní porada - vyhodnocení absence a výsledků maturantů Mgr. Pustina KK MO kategorie Z9 dozor ZŠ Hradská KK konverzační soutěž ve francouzštině Mgr. Rýznerová Poznej Vysočinu Mgr. Karafiátová KK Dějepisné olympiády Mgr. Škrabánek KK Fyzikální olympiády Mgr. Jandová Škola pro každý věk RNDr. Ing. V. Pasáček Konference Počítač ve škole Mgr. Havelková, Mgr. Hajčiar OK Biologické olympiády dozor ZŠ Hálkova Soutěž Amavet Mgr. Filip Velikonoční prázdniny Seminář k FO Mgr. Jandová Volejbal dívky kat. III. PaedDr. Janoušek Eurorebus KK Mgr. Karafiátová, Mgr. Blehová KK Biologické olympiády Mgr. Rázková KK Matematické olympiády Ing. Hajčiarová KK Olympiády v čj Mgr. Capák (Pe) Ok Biologické olympiády kat. D Mgr. Filip Kompetence pro život: Závěrečný evaluační workshop konaný pod záštitou paní radní Ing. Jany Fialové Mgr. Příhodová Klasifikační porada - 3. čtvrtletí Zájezd do Městského divadla v Brně na muzikál Zorro PaedDr. Váňová Seminář k Fyzikální olympiádě Mgr. Jandová KK Zeměpisné olympiády Mgr. Karafiátová informační den pro rodiče žáků nižšího gymnázia KK Biologické olympiády Mgr. Pustina DVPP Přednáška prof. Hilského Mgr. Taičmanová, Mgr. Havelková Konference Asociace aktivních škol Mgr. Havelková Klasifikační porada pro maturitní ročník Školní fotografování 13

14 Poslední zvonění Koncert Iva Jahelky a setkání s vyučujícími ZŠ 2.5. Začátek písemných zkoušek státní části MZ Periodické hodnocení ředitelů škol na KÚ Mgr. Havelková 2.5. Odborná exkurze z ČJL - Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč 2.5. První pomoc do škol - workshop s ČČK Odborná exkurze z ČJL - Žďár n./s., Zelená hora PaedDr. Váňová, Mgr. Příhodová Přednáška a cvičení se Záchrannou službou Mgr. Pustina Pokračování písemných zkoušek státní části MZ Konec lhůty pro odevzdávání zápisových lístků konec 1. kola přijímacího řízení, 2. kolo vyhlášeno od do Nostrifikační zkouška V. Novotná Seminář pro Mediální výchovu - novinářský software PaedDr. Váňová, Mgr. Moravcová Pythagoriáda Mgr. Blehová Pohár rozhlasu Mgr. Studenovský, Mgr. Filip Schůzka učitelů matematiky Gy a ZŠ RNDr. Vodová Porada pedagogických pracovníků Sportovní kurz VII.O a 3.A PaedDr. Janoušek, Mgr. Studenovský Porada ředitelů na KÚ, zasedání AŘG Mgr. Havelková Kontrola OHES Zápis známek a absence za 2. pol. škol. roku do Bakalářů a výkazů Klasifikační porada a následné schůzky s rodiči 1.O a 1.A Letní olympiáda mládeže Mgr. Studenovský Výlety tříd Společné zakončení školního roku v tělocvičně Předání vysvědčení ve třídách Závěrečná společná velká přestávka Vstupní školení ovládání ipadu Pe, Vo, Vá, Šk, Ma, Mr, Ka, Hv 14

15 B/ PR EHLED OBORÚ VZDE LA NÍ Schválená koncepce vzdělávacích oborů Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Pro 4letý typ studia: Kód oboru - KKOV: K/41 Gymnázium Pro 8letý typ studia: Kód oboru - KKOV: K/81 Gymnázium Realizované studijní cykly ve školním roce 2012/2013: A. Ve třídách 1.O, 2.O, 3.O a 4. O byl realizován školní vzdělávací program Otevřená škola ZV12. B. Ve třídách 5. O, 6. O, 7. O, 8. O, 1. A a 2. A, 3. A a 4. A byl realizován školní vzdělávací program Otevřená škola GV12. Ve všech třídách byl uplatňován učební plán odpovídající školnímu vzdělávacímu programu. V jednotlivých předmětových komisích vyučující vypracovali individuální učební plány pro každou třídu a skupinu pro školní rok 2012/2013. Vvyučovací předměty na gymnáziu ve školním roce 2012/2013 Třídy, které se vyučují podle ŠVP nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.O 2.O 3.O 4.O český jazyk a literatura Jazyk a jazyková anglický jazyk (3) komunikace německý / francouzský j. 0 3(3) 3(3) 3(3) Matematika a její aplikace matematika Informatika a komunikační technologie Informatika 1(1) 1(1) 2(2) 0 Člověk a společnost dějepis výchova k občanství fyzika 3 2 2(1) 0 chemie 0 2 2(1) Člověk a příroda přírodopis (1) zeměpis Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova

16 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.O 2.O 3.O 4.O Člověk a svět zdraví výchova ke zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce Vysvětlivky: 1. 5(1) - třída má předmět 5 hodin týdně, z těchto pěti hodin se žáci učí 4 hodiny společně a na 1 hodinu se dělí na skupiny 2. 1.O 8.O osmileté studium 3. 1.A 4.A čtyřleté studium 4. vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 5.O/1.A 6.O/2.A 7.O/3.A 8.O/4.A český jazyk a literatura Jazyk a jazyková Cizí jazyk (Aj) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) komunikace Další cizí jazyk (Nj/Fr) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) Matematika a její matematika 4 4,5 3 4 aplikace logika fyzika 2 2,5 3 2 Člověk a příroda chemie 2 2,5 2 0 biologie 2 2,5 3 2 zeměpis Občanský a Člověk a společnost společenskovědní základ dějepis Člověk a svět práce Umění a kultura Hudební obor nebo výtvarný obor 2(2) 2(2) 0 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika a informační a komunikační technologie 3(3) 2(2) 1(1) 0 Volitelné vzdělávací aktivity 0 0 6(6) 6(6) 16

17 3. Volitelné předměty ve školním roce 2012/ Konverzace v anglickém jazyce 2. Konverzace v německém jazyce 3. Konverzace ve francouzském jazyce 4. Společenskovědní seminář 5. Dějepisný seminář 6. Zeměpisný seminář 7. Seminář a cvičení z matematiky 8. Seminář a cvičení z chemie 9. Seminář a cvičení z biologie 10. Informačně technologický základ 17

18 C/ Ú DAJE O PRACOVNÍ CÍ CH S KOLY Personální zabezpečení provozu ve školním roce 20 12/2013 Na škole pracovalo 39 zaměstnanců 30 pedagogických (z nich 3 na částečný úvazek a 2 jako externí zaměstnanci) a 7 provozních pracovníků (z nich 4 na částečný pracovní úvazek). Dvě vyučující anglického jazyka pokračovaly v čerpání mateřské dovolené. Ve škole pracovaly dvě administrativní pracovnice, čtyři uklízečky a jeden školník. Byly uzavřeny smlouvy na správu počítačové sítě (externí pracovník) a smlouva s topičem (školník). Vedení školy Ředitel školy : Zástupce ředitele a výchovný poradce: Mgr. Hana Havelková Mgr. Antonín Pustina Pracovníků celkem 39 Z toho mužů 9 Z toho žen 30 V produktivním věku 38 Na MD 0 Na další MD 2 Pedagogičtí pracovníci celkem 30 Učitelé 30 Dělnická povolání 5 THP pracovníci 2 Zaměstnanci školy 18

19 Složení pedagogického sboru ve školním roce 20 12/2013 (jméno, vyučovací předměty, kvalifikace, praxe, způsobilost, další funkce ) 1. Mgr. Jana Blehová matematika, zeměpis, informatika a výpočetní technika, logika PřF UP Olomouc 2003, učitelství M - Z pro SŠ, 10 let praxe, odborně způsobilá, spolupráce na projektu Eurorebus a Landmark, školní maturitní komisař 2. Mgr. Jana Borková - hudební výchova PF JU České Budějovice 1984, učitelství pro ZUŠ, 30 let praxe, odborně způsobilá, částečný úvazek 3. Mgr. Lucie Brožová francouzský jazyk UP Olomouc 2010, odborná francouzština pro hospodářskou praxi, odborně způsobilá, zastupovala Mgr. J. Rýznerovou 4. Mgr. Jan Čech chemie PřF UK Praha 1973 Bi - Ch, 40 let praxe, odborně způsobilý 5. Mgr. Jiří Dalík dějepis, anglický jazyk PF JU České Budějovice D - Rj, Aj, 21 let praxe, odborně způsobilý, místopředseda Školské rady, kronikář školy, koordinátor autoevaluace, hodnotitel písemné i ústní maturitní zkoušky z Aj, koordinátor mezinárodního projektu SAIL 6. Mgr. Petr Filip - biologie, tělesná výchova PřF UP Olomouc 1974 Bi - Tv, 39 let praxe, odborně způsobilý, vedoucí projektu Globe 7. Mgr. Martin Hajčiar - matematika, informatika a výpočetní technika MFF UK Praha meteorologie - Fy, matematika, 20 let praxe, odborně způsobilý, metodik ICT, správce počítačové sítě 8. Mgr. Hana Havelková - český jazyk, občanská výchova PF JU České Budějovice Čj - Ov, 28 let praxe, odborně způsobilá, ředitelka školy, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého jazyka 9. Mgr. Nataša Jandová - matematika, fyzika MFF UK Praha 1978 M - Fy, 33 let praxe, odborně způsobilá 19

20 10. PaedDr. Petr Janoušek - tělesná výchova, výchova ke zdraví FTVS Praha TV- Ov, 30 let praxe, odborně způsobilý 11. Mgr. Eva Karafiátová - matematika, zeměpis PřF UK Praha 1984 M - Z, 29 let praxe, odborně způsobilá, vedoucí projektu Eurorebus a Landmark, školní maturitní komisař 12. Mgr. Jitka Kociánová - německý jazyk, ruský jazyk PF JU České Budějovice 1980 Nj - Rj, 33 let praxe, odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z německého jazyka 13. Mgr. Erika Marešová anglický jazyk PF UK Praha Aj - Fj, odborně způsobilá, 1 rok praxe, pracovní smlouva na částečný úvazek na dobu určitou po dobu trvání MD 14. Mgr. Jitka Martinů český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk FF UK Praha 1992 Čj - Nj, 21 let praxe, odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého, německého a anglického jazyka 15. Mgr. Eva Moravcová - výtvarná výchova PF JU České Budějovice M -Vv, 39 let praxe, odborně způsobilá pro NG, částečný úvazek, dohoda o pracovní činnosti 16. Mgr. Eva Moravcová anglický jazyk, informatika PF Univerzita Hradec Králové 2012 Aj - Vv, 2 rok praxe, pracovní smlouva na částečný úvazek na dobu určitou po dobu trvání MD 17. RNDr. Ing. Václav Pasáček - fyzika, informatika a výpočetní technika MFF UK Praha 1980 M - Fy, 33 let praxe, odborně způsobilý, školní maturitní komisař 18. Mgr. Věra Petrušková - matematika, zeměpis, informatika a výpočetní technika PřF UK Praha 1995 M - Z, 17 let praxe, odborně způsobilá 19. Mgr. Jaromíra Příhodová - český jazyk, německý jazyk PF ZČU Plzeň 1997 Čj - Nj, 15 let praxe, odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého a německého jazyka 20

21 20. Mgr. Antonín Pustina - biologie, matematika PřF UK Praha 1981 M - Bi, 32 let praxe, odborně způsobilý, zástupce ředitelky školy, školní maturitní komisař, výchovný poradce 21. Mgr. Radka Razimová - anglický jazyk, společenskovědní seminář PedF UJEP Ústí nad Labem 2010 Aj - On, 5 roky praxe, odborně způsobilá, na MD 22. Mgr. Dana Rázková biologie, základy společenských věd FF UJEP Brno Filosofie - Bi, 28 let praxe, odborně způsobilá 23. Bc. Vendula Rodová anglický jazyk FF UJEP Brno Čj - Aj, 5 roky praxe, odborně způsobilá, na MD 24. Mgr. Jitka Rýznerová - francouzský jazyk PF JU České Budějovice Rj - Ov, 22 let praxe odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z francouzského jazyka 25. Mgr. Alena Semrádová - francouzský jazyk, dějepis PF JU České Budějovice D - Fr pro 2. stupeň ZŠ, FF MUNI Brno 2007 pro střední školy, 10 let praxe, odborně způsobilá, vedoucí SOČ Eustory, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z francouzského jazyka 26. Mgr. Petr Studenovský - tělesná výchova, biologie PF JU České Budějovice 1995 Tv- Bi, 18 let praxe, odborně způsobilý 27. Mgr. Zdeněk Škrabánek český jazyk, dějepis, mediální výchova PF Univerzita Hradec Králové 2010 Čj D, 3 roky praxe, odborně způsobilý, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého jazyka 28. Mgr. Iva Taičmanová anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce PF JU České Budějovice 1987 Rj - On, Základní jazyková zkouška z jazyka anglického 1993, 25 let praxe, odborně způsobilá, výchovný poradce, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka 29. PaedDr. Marie Váňová český jazyk, německý jazyk PF JU České Budějovice Čj - D, Nj, 29 let praxe, odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého a německého jazyka 21

22 30. RNDr. Zita Vodová - matematika, biologie PřF UK Praha M - Bi, 23 let praxe, odborně způsobilá Provozní zaměstnanci školním roce 2012/2013 (jméno, pracovní zařazení, kvalifikace, praxe, způsobilost) Ing. Ludmila Fikarová - účetní, ekonomka, mzdová účetní ČVUT Fakulta strojní, ekonomika a řízení strojírenství 1984, 24 let praxe, odborně kvalifikována Ludmila Janálová - hospodářka, sekretářka SEŠ Humpolec hospodářská administrativa, 32 let praxe, odborně kvalifikována Milan Kopic - domovník, topič SOU ZETOR Brno 1978, 35 let praxe, odborně kvalifikován Uklízečky Marie Kopicová, Lenka Krbcová, Jana Tomášková, Pavlína Moravcová 22

23 Datum konání: D/ Ú DAJE O PR ÍJÍ MACÍ M R Í ZENÍ Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia Počet uchazečů 53 Přijato na základě přijímacího řízení 49 Přijato na základě odvolání 3 Nastoupilo podalo zápisový lístek 27 Kriteria přijímacího řízení (Maximální možné počty bodů) Český jazyk (diktát, větný rozbor) 50 Matematika 50 Prospěch ve 8. a 9. ročníku ZŠ 24 Na základě přijímacího řízení bylo přijato 49 žáků. Z nich odevzdalo zápisové lístky 25 uchazečů. 2 žáci byli přijati na základě podaných odvolání v rámci autoremedury. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia Datum konání: I. kolo Počet uchazečů 24 Přijato na základě přijímacího řízení 24 Přijato na základě odvolání 0 Nastoupilo podalo zápisový lístek 24 Kriteria přijímacího řízení (Maximální možné počty bodů) Test obecných studijních předpokladů 40 Český jazyk (diktát, větný rozbor) 50 Matematika 50 Prospěch ve 8. a 9. ročníku ZŠ 24 Pro úspěšné splnění přijímací zkoušky bylo nutné získat minimálně 15 bodů z českého jazyka a 15 bodů z matematiky. 23

24 Na základě přijímacích zkoušek bylo přijato 24 uchazečů, kteří splnili kriterium pro přijetí a podali zápisový lístek. Datum konání: II. kolo vyhlášeno Počet uchazečů 7 Přijato na základě přijímacího řízení 6 Přijato na základě odvolání 0 Nastoupilo podalo zápisový lístek 6 Na základě přijímacího řízení bylo přijato 6 uchazečů, kteří splnili kriterium pro přijetí a podali zápisový lístek. 24

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 3 2.2 Materiálně technické

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více