Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant / ředitelka IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková (z podkladů jednotlivých pracovišť) Rada školy projednala a schválila dne: 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována: na základě 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 2

3 OBSAH: a) Základní údaje o škole:... 4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku:... 5 Druh školy: Základní škola... 6 Druh školy: Dům dětí a mládeže... 7 Druh školy: Školní družina... 8 Druh školy: Základní umělecká škola... 9 Druh školy: Mateřská škola Druh školy: Školní jídelna Druh školy: Školní jídelna - výdejna Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy (začátek školního roku) c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Závěr

4 a) Základní údaje o škole: a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy příspěvková organizace b) zřizovatel školy Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Jaroslav Leibl, statutární zástupce ředitelky školy telefon: , www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá

5 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita C/001 Základní škola denní český 9 r. 0 měs C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs Kód oboru ZUŠ Popis oboru Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita 1Z hudební český r. měs Z literárně-dramatický český r. měs. 18 4Z výtvarný český r. měs. 95 5

6 Druh školy: Základní škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Husova 344, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: B00 Nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 1200 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Husova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 6

7 Druh školy: Dům dětí a mládeže Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Mládeže 907, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu G11 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: neuvádí se Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

8 Druh školy: Školní družina Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Školní 343, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: G21 Nejvyšší povolený počet ţáků ve školském zařízení: 215 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Školní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné Mládeţe Frýdlant Platné 8

9 Druh školy: Základní umělecká škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Nádraţní 827, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: F10 Nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 380 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Nádraţní Frýdlant Platné 9

10 Druh školy: Mateřská škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Jiráskova 1137, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: A00 Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 305 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné 10

11 Druh školy: Školní jídelna Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Jiráskova 1137, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: L11 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 356 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné 11

12 Druh školy: Školní jídelna - výdejna Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Bělíkova 977, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: L13 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 440 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 12

13 Charakteristika školy Základní škola je součástí příspěvkové organizace, která sdruţuje uvedené druhy školy. Pracoviště základní školy jsou rozmístěné rovnoměrně po obci ve třech budovách s tím, ţe jejich kapacita o třetinu převyšuje vlastní naplněnost školy. To je jeden z úkolů nutných řešit do budoucna s ohledem na udrţitelnost organizace, její financování včetně údrţby budov a personálního zabezpečení. V kaţdé budově i v tomto školním roce byly umístěny všechny ročníky ZŠ, jedna třída přípravného ročníku a 6 oddělení školní druţiny. Součástí školy je mateřská škola, která je rovněţ rozmístěna po obci ve třech budovách. Zde je kapacita školy plně vyuţita. Další součástí je dům dětí a mládeţe a základní umělecká škola, obě součásti mají samostatné budovy a i zde je jejich kapacita plně vyuţitá. Podmínky pro výuku jsou stále a postupně modernizovány v rámci finančních moţností. Ve všech třídách je jiţ nový nábytek výškově stavitelný. Vybavení školy ICT technikou je pořizováno formou projektů, máme pouze 3 učebny ICT, z toho jedna je velmi zastaralá. Téměř kaţdý pedagog jiţ má k dispozici notebook. Z odborných učeben má škola chemickou laboratoř, jazykovou učebnu, učebny s interaktivní tabulí, učebnu pro výuku pracovních činností, tělocvičny. Základní údaje o součástech školy (začátek školního roku) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,42 2. stupeň ZŠ ,4 Školní druţina ,83 Dům dětí a mládeţe Neuvádí se Základní umělecká škola neuvádí se MŠ 1 třída speciální z počtu 14 ţáků ZŠ 1 přípravná třída + 11 dětí Počet ţáků na začátku školního roku je vyšší neţ při závěrečném hodnocení v důsledku ukončení docházky (stěhování, přechod na jinou školu) 13

14 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 137 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ Počet vychovatelů ŠD a SVČ 8 Počet učitelek MŠ 19 Počet správních zaměstnanců ZŠ,DDM,ZUŠ 21 Počet správních zaměstnanců MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ 11 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. Stupně Pu Hu Bě Učitelé 1. Stupně Učitelé 2. Stupně Pu Hu Bě Učitelé 2. Stupně ,4 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (jen ZŠ) Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

15 c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/2012 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia soukromá 0 0 gymnázia krajská 13 0 na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia Obchodní akademie zdravotní školy Průmyslové školy ostatní střední školy celkem na soukromé školy přijato: Ostatní střední školy Průmyslové školy celkem do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 47 7 počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

16 Zpráva výchovné poradkyně k volbě povolání V oblasti kariérového poradenství byly ţákům ve školním roce 2010/2011 nabízeny jak tradiční aktivity (konzultace, informační panely, práce s webovými portály k volbě povolání, návštěvy IPS, ), tak některé nové byly i přidány. Ţáci měli moţnost: 1. navštívit ÚP Liberec a vyslechnout přednášku pracovnice IPS, vyzkoušet si zde a nechat reprodukovat výsledky zájmového testu AIST; pracoviště Purkyňova 9. ročníky, zbylá dvě pracoviště 8. ročníky 2. navštívit veletrh vzdělávání Educa 3. vyuţít v prostorách školy testování k profi orientaci nabízené soukromou speciální pedagoţkou; ţáci 8. a 9. ročníků zájem 17 ţáků 4. spolu s rodiči oslovit při příleţitosti třídních schůzek školou pozvané náboráře ze SŠ účast 7 náborářů (pro ţáky končící PŠD 6 náborářů, pro pátý ročník zástupce GF); pracoviště Purkyňova, ze strany rodičovské veřejnosti velký zájem 5. zúčastnit se exkurzí na vybrané střední školy. Podle studijních preferencí SPŠSE Liberec, SŠHL Frýdlant učňovské obory na pracovišti Bělíkova ul., maturitní obory na pracovišti Zámecká ul.; realizováno OP Purkyňova 6. seznámit se blíţe s technickými obory prostřednictvím projektu Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém kraji interaktivní DVD a práce s portálem Techyes.info. Předmětové komise, soutěže Na škole pracuje 14 předmětových komisí, která se ročně 3-4x scházejí k jednání. Hlavní úkoly PK jsou: tematické plány, výběr učebnic a pracovních sešitů, vyhledávat moţnosti dalšího vzdělávání pro své členy, projednávat zařazení exkurzí, kulturních programů v souladu s učebním plánem, o nové metody výuky a formy práce se ţáky, vytváření vstupních testů a jejich vyhodnocení pro cizí jazyky,projednávat neprospěch ţáků a hledat moţnosti k jejich zlepšení, návrhy na inovaci učiva,organizace a zajištění soutěţí, olympiád, sportovních soutěţí, projektové činnosti, metodická práce a zejména pomoc mladým a začínajícím pedagogům, nezastupitelná role při tvorbě a vývoji ŠVP. Hlavní náplní práce PK není administrativní činnost, ale především kaţdodenní, průběţná komunikace mezi učiteli stejné nebo příbuzné aprobace! Ţáci se zúčastňují za školu nejrůznějších předmětových olympiád a sportovních soutěţí. V loňském roce se ţáci s pomocí učitele umístili i v krajských olympiádách na významných 3. místech (dějepis, chemie, němčina). Ze sportovních soutěţí lze jmenovat alespoň tradiční Mc Donald s Cup, Frýdlant Open florbal, Sněhová vločka, Okresní přebor v gymnastice, Preventan Cup a mnoho dalších, pořádaných především AŠSK. 16

17 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Přehled o prospěchu Ročník Počet žáků Prospěl s prospěl neprospěl vyznamenáním Celkem Přehled o chování Stupeň z chování počet % NTU ,9 TD ŘD 52 6, , ,3 Pochvaly ,5 Přehled o zameškaných hodinách Omluvené hodiny Počet omluvených hodin na žáka Neomluvené hodiny Počet neomluvených hodin na žáka Celkem , ,4 Byla prováděna důsledná evidence absence (omluvené i neomluvené). Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonným zástupcem žáka a následně dle legislativy s OSPOD. Vysoký počet omluvené absence byl rovněž hlášen OSPOD. 17

18 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku se všechna pracoviště školy touto problematikou zabývala. I nadále se sledovaly, vyhodnocovaly a řešily vzájemné vztahy a ubliţování mezi ţáky. Proběhly harmonizační pobyty ţáků 6. tříd. Pokračoval cyklus přednášek a besed MAJÁK. Pro 1. stupeň byl vybrán pořad Zdravé tělo, pro 6. třídy beseda o dospívání a drogách, v 7., 8. a 9. třídách to byly besedy zaměřené na partnerské vztahy, sexualitu a pohlavní choroby. Proběhla také přednáška na téma Trestní zodpovědnost mladistvých. Ve spolupráci s Celní správou se uskutečnila přednáška a ukázka výcviku psů při vyhledávání drog. Třídnické hodiny byly zaměřeny na prevenci v oblasti drog, kouření, závislostí a šikanování. V tomto školním roce naše škola věnovala velkou pozornost problematice šikany. Zapojili jsme se do projektu Minimalizace šikany. Intenzivním školením, zaměřeném na znaky, stádia a řešení šikany, prošlo vedení školy a 15 pedagogů. Ostatní učitelé byli doškoleni. Pro školu byl vypracován Specifický program proti šikanování a krizový scénář se specifikacemi pro jednotlivá odloučená pracoviště. Došlo také k jednání mezi zástupci školy a zástupci města, OSPODu, pediatry, Policií aj., na kterém se projednávala vzájemná spolupráce v řešení otázek týkajících se prevence sociálně patologických jevů. Pro rodiče byla připravena přednáška zabývající se problematikou šikany a kyberšikany. Rodiče i ţáci dostávali v průběhu roku různé informace písemnou formou nebo formou propagačních materiálů. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V letošním školním roce dokončila 1 pracovnice studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.v dalším školním roce bude pokračovat ve studiích pro získání kvalifikačních předpokladů celkem 5 pracovníků. Studium k prohlubování odborné kvalifikace proběhlo na nejrůznější témata, zaměřené bylo zejména na proškolení celého sboru. Velmi nápomocna je nám v tomto společnost AISIS, Lumen Vitale a PF TU Liberec. Byl dokončen projekt MIŠ od společnosti AISIS, kde bylo proškoleno celkem 15 pracovníků školy v oblasti minimalizace šikany, v rámci následných návštěv lektorů této společnosti byli postupně doškoleni všichni pedagogové. 2 pracovnice prošly projektem Finanční gramotnost rovněţ od společnosti AISIS, další 20 pracovníků bylo s tímto projektem obecně seznámeno. Semináře společnosti Lumen Vitale v rámci projektu ESF Potřeby učitelů a ţáků byly přímo dle našeho poţadavku na různá témata, např. poruchy chování ţáků ZŠ, neklidné dítě, krizová intervence, komunikace s dětmi s ADHD, jak komunikovat s rodiči a byly téţ poskytnuty supervize dle potřeby. PF TU Liberec poskytla naším pedagogům další odborné semináře v projektu ESF Moderní učitel osobnostní výchova, dramatická výchova, čtenářská gramotnost, inteligenční testy, apod. Kromě tohoto byli zájemci z řad pedagogů proškoleni i v rámci projektu školy z ESF Učíme se interaktivně k interaktivní tabuli či prostředí OLAT. Kromě účastí na kurzech či seminářích se naši učitelé věnují ještě samostudiu odborných učebnic, časopisů (Rodina a škola, Moderní vyučování, Prevence ) Pro tento účel je zaloţena jedna učitelská knihovna, do které nám vybavením bude přispívat i společnost Lumen Vitale. 18

19 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce Škola spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi ve městě i mimo město. Jedná se zejména o organizace, které se podílejí na zajištění kvalitního vzdělávání a výchovy dětí a ţáků. Především je to zřizovatel Město Frýdlant, dále Městský úřad odbor OSPODu (besedy, výchovné komise), Policie ČR(besedy, šetření, dohled, prevence), Městská policie Frýdlant, Pedagogicko psychologická poradna v Liberci a Raspenavě (šetření, poradenství), Úřad práce v Liberci (kariérové poradenství a volba povolání), museum (besedy, naučné pořady), městské informační centrum (informační broţury, dění ve městě), střední školy ve městě (gymnasium a SŠHaL), Školská rada, SRPDŠ, Nadace škola hrou (sponzorské dary), AISIS ( DVPP), o.s.domeček (podpora volnočasových aktivit školy), Maják (prevence, přednášky, besedy), partnerské školy v Polsku ( sportovní akce, společné zpívání, výměnné pobyty), Ekokom (třídění odpadu, přednášky),asekol (Recyklohraní) SVP Čáp (výchovné poradenství), Čmelák, Nadace Jizerských hor (granty, výsadba přírodnin v areálech školy), AŠSK (sportovní soutěţe), ZOO, Divizna( přednášky, ekopobyty), Armáda ČR (přednášky, besedy)a mnoho dalších. Prezentace na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti mnoha akcemi. Velmi významnou akcí hned zpočátku školního roku byl sběr papíru a vystoupení na zámku, kde výtěţek z těchto obou akcí škola věnovala na obnovu mostu po záplavách v našem městě. Další a jiţ tradiční akcí je Zvoneček kulturní předvánoční vystoupení dětí a ţáků spojené s výstavou výtvarných prací ţáků. V tomto předvánočním čase ţáci a pedagogové naší ZUŠ připravují předvánoční koncerty ve škole, na zámku, na radnici a v mnoha jiných místech. Rovněţ vánoční koncert pěveckého sboru při DDM má u veřejnosti dlouholetý ohlas. Další významnou akcí je Zlatá nota soutěţ ţáků ve zpěvu. Velmi významnou akcí pro veřejnost je jiţ Ťapka - turistický pochod pro děti s rodiči, na této akci je bezmála kaţdoročně na 500 účastníků. ZUŠ se účastní všech krajských či celostátních soutěţí ve hře na hudební nástroje, kde se pravidelně umisťuje na prvních místech, v literárně dramatickém oboru se účastníme i na celostátní soutěţi Evropa ve škole, výtvarný obor je účasten mnoha veřejných výstav prací našich ţáků. Dům dětí a mládeţe pak připravuje tematicky zaměřené besedy pro veřejnost a společné akce pro děti a rodiče. Závěr školního roku byl ve znamení výstavy výtvarných prací k příleţitosti Valdštejnských slavností, která byla po celou dobu slavností přístupna veřejnosti ve škole a po ukončení slavností ve městě byla část výstavy pro svoji velkou hodnotu vystavena ještě do konce září v prostorách zdejšího hradu a zámku. K tomuto byla uspořádána na zámku vernisáţ, škoda jen, ţe nepřišli pozvaní rodiče ţáků, kteří se na výstavě podíleli. Udělali jsme ještě několik besed pro veřejnost zejména na aktuální témata : Máme doma předškoláka, Pracujeme s dítětem s poruchami učeni doma i ve škole, Šikana (téma věčně skloňované nakonec nemělo účastníky besedy). Zde musíme konstatovat, ţe jsme byli zaskočeni naprostým nezájmem rodičů, na dvou z těchto besed bylo po jednom účastníku i přes dobrou propagaci. 19

20 Logopedická poradna Logopedická poradna sídlí jiţ pět let v suterénu budovy Domu dětí a mládeţe ve Frýdlantě. Klienti jsou přijímáni na základě vlastního zájmu, doporučení pediatrů, psychologů, pracovníků speciálně pedagogického centra, učitelů a zájmu rodičů. Personálně se podařilo získat za logopedickou asistentku paní Elišku Habrovou paní Bc. Jaroslavu Jeţkovou, která začala pracovat od listopadu 2010 a převzala do péče část klientely. Bohuţel paní Habrová po těţké nemoci začátkem roku 2011 zemřela. Do povědomí nás všech se zapsala dlouholetým zápalem pro logopedickou práci a snahou pomoci všem, kteří o pomoc poţádali. V poradně nám ji budou připomínat ponechané metodické materiály a pomůcky pro výzdobu. Počet klientů se výrazně nezměnil, stále jich bylo více jak 200 ve věku od 2 let aţ po dospělé. Diagnostikovány byly dyslalie, dysfázie, dětská mozková obrna, nedoslýchavost, mentální postiţení, narušená komunikační schopnost, specifické poruchy učení, kombinované vady, opoţděný vývoj řeči a děti s autismem. S nárůstem těţších vad se prodluţuje i potřeba dlouhodobé logopedické péče, větší spolupráce s rodinou, se školami, se školskými zařízeními a poradenskými zařízeními a dalšími odborníky (foniatr, pediatr). Spolupráce s rodiči se pomalu zlepšuje, přesto někteří podceňují pravidelnou péči jak v poradně, tak doma. Přípravná třída Výuka v přípravné třídě probíhá podle ŠVP pro přípravnou třídu. Ve školním roce bylo zapsáno celkem 11 ţáků, které jsou ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin. V tomto školním roce byla u většiny dětí docházka do školy pravidelná a většina rodičů se naučila nepřítomnost dítěte včas omlouvat. Přípravná třída se během roku snaţí zapojit do mnoha aktivit školy jako je sběr kaštanů, papíru, kulturní vystoupení, spolupracuje s mateřskou školou. Poradenské pracoviště V tomto roce pokračovala činnost poradenského pracoviště, které je určeno pro všechna 3 pracoviště školy. Pracoviště je přímo řízeno ředitelkou školy. Pracovnice poradenského pracoviště: výchovná poradkyně, metodik prevence, speciální pedagog a ředitelka školy. Během podzimních měsíců tohoto roku se pracovnice poradenského pracoviště účastnily harmonizačních pobytů se 4 ročníky šestých tříd spolu s jejich třídními učitelkami. Při pobytech byl kladen důraz na rozvoj pozitivních vztahů ve třídě mezi spoluţáky a také mezi třídní učitelkou(třídním učitelem) a dětmi.děti se účastnily aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce, důvěry atd. Během porad poradenského pracoviště byly stanoveny podmínky pro vytváření IVP a také moţnosti další spolupráce s PPP ohledně činnosti s dětmi s integrací na našem pracovišti. Byla zahájena činnost dyskrouţku na OP ZŠ Husova navštěvovaly ho nejprve 3 a od dubna ţákyně prvního stupně. Děti si zde procvičovaly zejména nerozvinuté funkce, které jsou potřebné ke čtení a porozumění textu. Také byla pozornost zaměřena na rozvíjení koncentrace pozornosti a soustředěnosti. Bylo vyuţíváno velké mnoţství reedukačních materiálů a také PC programy určené pro nápravu. Pravidelně je sledována a zaznamenávána činnost s reedukačními pomůckami z fondu ESF. 20

21 Školní družina Oddělení školní druţiny jsou umístěny na všech pracovištích základní školy a jedno oddělení je umístěno v domě dětí a mládeţe. Toto oddělení v DDM je určeno pro ţáky od 4. ročníku a provoz zde je zajištěn aţ do 18. hodiny. Práce školní druţiny se řídí podle školního vzdělávacího programu, celoročního plánu práce. Činnost školní druţiny je pravidelná ve školní dny, podle zájmu rodičů je provozována i v době školních prázdnin. Dům dětí a mládeže Velká část mimoškolní činnosti probíhá právě v domu dětí formou zájmových krouţků a dalších volnočasových aktivit jako jsou besedy, módní přehlídky, divadelní představení, koncerty, výstavy, šachové turnaje, zábavná a soutěţní odpoledne či víkendy. V letošním roce probíhalo celkem 45 pravidelných zájmových krouţků pro předškoláky, ţáky, ale i pro dospělé. Škoda jen, ţe tato činnost není dostatečně podporována státem jako důleţitá preventivní aktivita patologického chování mládeţe. Činnost bude muset být zřejmě utlumena, neboť nebude dostatek finančních prostředků na platy pracovnic. i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 21

22 Na základě podnětu týkajícího se odloučeného pracoviště školy Frýdlant, Bělíkova ulice 977 byla inspekční činnost zaměřena na výše uvedené odloučené pracoviště základní školy se zřetelem na organizaci činnosti a provoz celého subjektu, na systém vedení jeho zaměstnanců a řízení školy. Závěr z této inspekce: Škola poskytuje vzdělání v souladu s platnými změnami v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Zásady a cíle vzdělávání podle školského zákona jsou dodrţovány, ţáci mají rovný přístup ke vzdělání. Preventivní strategie školy pro předcházení vzniku rizikového chování a školní neúspěšnosti i podpora zdravého vývoje ţáků jsou velmi dobře nastaveny a realizovány. Ve škole vládne vstřícná nekonfliktní atmosféra, ve které se ţáci cítí bezpečně. ŠVP pro základní vzdělání je zpracován podle zásad příslušného rámcového vzdělávacího programu. Průběh vzdělávání směřuje k podpoře rozvoje osobnosti ţáka. Daří se uplatňovat inovativní metody a formy výuky. Promyšlený systém řízení instituce, velmi dobré personální a standardní materiální podmínky, které škola plánovitě zlepšuje, vytvářejí předpoklady pro funkční chod organizace a umoţňují realizaci vzdělávacích záměrů školy a školního vzdělávacího programu. Škola zjišťuje celkovou úspěšnost ţáků, sleduje efektivitu nastavených vzdělávacích strategií, prezentuje své výsledky. Instituce plní vzdělávací a výchovné cíle, nadstandardní je nabídka volitelných předmětů, mimoškolních činností a odpoledních zájmových krouţků i zahraniční spolupráce. 22

23 j)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V letošním roce stále realizujeme projekt z oblasti podpory ESF a státního rozpočtu Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem projektu Učíme se interaktivně s dotací 5, milionů. Předpokládané ukončení projektu je Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky a učitele na 2. stupni. Problémem v tomto projektu je zejména financování projektu, platby chodí opoţděně. Partnerství se společností AISIS jsme získali v projektu Rozumíme penězům, rovněţ z OP VK a rovněţ zaměřené na externí podporu DVPP. V letošním roce byly doškoleny 2 učitelky jako koordinátorky finanční gramotnosti a bylo nám poskytnuto proškolení dalších 20 učitelů. V loňském roce jsme byli zařazeni do projektu MIŠ Minimalizace šikany, kde máme zařazeno 15 pedagogů. Projekt je zaměřen na proškolení učitelů v rámci efektivního preventivního programu šikany na škole, je nastaven Plán minimalizace šikany podle individuální situace školy a je zpracován krizový scénář tak, jak doporučuje metodický pokyn MŠMT. Škole byli po skončení seminářů k dispozici 2 odborníci konzultanti, kteří podle potřeb školy pomohli s aktivitami z Plánu Minimalizace šikany. Projekt trvá do konce roku Smlouvu o partnerství jsme uzavřeli v loňském roce ještě se společností LUMEN VITALE v projektu Potřeby učitelů a ţáků v kontextu inkluzívního vzdělávání v rámci Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost s realizací do Projekt je zaměřen na konkrétní odbornou podporu formou supervize a spolupráce, v neposlední řadě I DVPP a materiální podporu pomůcky pro ţáky se SVP. Byla doplněna ţákovská knihovna z prostředků tohoto projektu, knihovna má pravidelný provoz. Škola podala ţádost do projektu EU - Peníze školám a tento projekt nám byl schválen od nového školního roku, kde kromě vybavení školy bychom měli získat i na individualizaci výuky či tvorbě digitálních materiálů celkovou výši cca 3,5 milionu bez spoluúčast. Mateřská škola, základní škola i základní umělecká škola má dlouholetou spolupráci s polskými školami zaměřenou na sportovní aktivity (plavání, jízda na kole, atletika) a kulturní aktivity (pořádání koncertů na území Polska), tato spolupráce je zaměřena i na rozvoj vzájemných vztahů, poznání tradic a kultury partnera, odstranění jazykové bariéry. V letošním roce nám polská školka nabídla účast v projektu příhraniční spolupráce, kde se bude jednat asi o 5 společných akcí z oblasti kultury a sportu. 23

24 Závěr Školní rok byl ukončen ve všech budovách základní školy. O prázdninách bylo uskutečněno částečné stěhování, z pracoviště v ulici Bělíkova byly přesunuty všechny třídy 2. stupně na pracoviště v ulici Husova, odkud byly 3 třídy přesunuty na pracoviště v ulici Purkyňova z prostorových důvodů a naplněnosti budov. Tímto byl ukončen provoz v jedné budově v ulici Bělíkova, budova byla zatím uzavřena, o jejím vyuţití budeme jednat. Tento školní rok byl na reorganizaci školy velmi sloţitý. Byl to školní rok náročný nejen pro vedení školy, ale především pro pedagogický sbor, který se s úkoly a změnami dokázal profesionálně vyrovnat. Všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě změn, na organizaci a zajištění vzdělávání ţáků naší školy, na nejrůznějších mimoškolních aktivitách, patří velké poděkování. Předpokladem rozvoje školy je dobrá spolupráce se zřizovatelem, která se nám v tomto školním roce dařila a pevně věřím, ţe i v dalších letech školství ve městě bude jednou z priorit našeho zřizovatele. 24

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-xxxx/10-T Název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-921/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-921/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 93, 276 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více