Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant / ředitelka IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková (z podkladů jednotlivých pracovišť) Rada školy projednala a schválila dne: 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována: na základě 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 2

3 OBSAH: a) Základní údaje o škole:... 4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku:... 5 Druh školy: Základní škola... 6 Druh školy: Dům dětí a mládeže... 7 Druh školy: Školní družina... 8 Druh školy: Základní umělecká škola... 9 Druh školy: Mateřská škola Druh školy: Školní jídelna Druh školy: Školní jídelna - výdejna Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy (začátek školního roku) c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Závěr

4 a) Základní údaje o škole: a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy příspěvková organizace b) zřizovatel školy Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Jaroslav Leibl, statutární zástupce ředitelky školy telefon: , www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá

5 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita C/001 Základní škola denní český 9 r. 0 měs C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs Kód oboru ZUŠ Popis oboru Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita 1Z hudební český r. měs Z literárně-dramatický český r. měs. 18 4Z výtvarný český r. měs. 95 5

6 Druh školy: Základní škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Husova 344, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: B00 Nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 1200 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Husova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 6

7 Druh školy: Dům dětí a mládeže Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Mládeže 907, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu G11 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: neuvádí se Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

8 Druh školy: Školní družina Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Školní 343, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: G21 Nejvyšší povolený počet ţáků ve školském zařízení: 215 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Školní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné Mládeţe Frýdlant Platné 8

9 Druh školy: Základní umělecká škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Nádraţní 827, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: F10 Nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 380 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Nádraţní Frýdlant Platné 9

10 Druh školy: Mateřská škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Jiráskova 1137, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: A00 Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 305 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné 10

11 Druh školy: Školní jídelna Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Jiráskova 1137, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: L11 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 356 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné 11

12 Druh školy: Školní jídelna - výdejna Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Bělíkova 977, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: L13 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 440 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 12

13 Charakteristika školy Základní škola je součástí příspěvkové organizace, která sdruţuje uvedené druhy školy. Pracoviště základní školy jsou rozmístěné rovnoměrně po obci ve třech budovách s tím, ţe jejich kapacita o třetinu převyšuje vlastní naplněnost školy. To je jeden z úkolů nutných řešit do budoucna s ohledem na udrţitelnost organizace, její financování včetně údrţby budov a personálního zabezpečení. V kaţdé budově i v tomto školním roce byly umístěny všechny ročníky ZŠ, jedna třída přípravného ročníku a 6 oddělení školní druţiny. Součástí školy je mateřská škola, která je rovněţ rozmístěna po obci ve třech budovách. Zde je kapacita školy plně vyuţita. Další součástí je dům dětí a mládeţe a základní umělecká škola, obě součásti mají samostatné budovy a i zde je jejich kapacita plně vyuţitá. Podmínky pro výuku jsou stále a postupně modernizovány v rámci finančních moţností. Ve všech třídách je jiţ nový nábytek výškově stavitelný. Vybavení školy ICT technikou je pořizováno formou projektů, máme pouze 3 učebny ICT, z toho jedna je velmi zastaralá. Téměř kaţdý pedagog jiţ má k dispozici notebook. Z odborných učeben má škola chemickou laboratoř, jazykovou učebnu, učebny s interaktivní tabulí, učebnu pro výuku pracovních činností, tělocvičny. Základní údaje o součástech školy (začátek školního roku) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,42 2. stupeň ZŠ ,4 Školní druţina ,83 Dům dětí a mládeţe Neuvádí se Základní umělecká škola neuvádí se MŠ 1 třída speciální z počtu 14 ţáků ZŠ 1 přípravná třída + 11 dětí Počet ţáků na začátku školního roku je vyšší neţ při závěrečném hodnocení v důsledku ukončení docházky (stěhování, přechod na jinou školu) 13

14 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 137 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ Počet vychovatelů ŠD a SVČ 8 Počet učitelek MŠ 19 Počet správních zaměstnanců ZŠ,DDM,ZUŠ 21 Počet správních zaměstnanců MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ 11 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. Stupně Pu Hu Bě Učitelé 1. Stupně Učitelé 2. Stupně Pu Hu Bě Učitelé 2. Stupně ,4 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (jen ZŠ) Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

15 c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/2012 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia soukromá 0 0 gymnázia krajská 13 0 na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia Obchodní akademie zdravotní školy Průmyslové školy ostatní střední školy celkem na soukromé školy přijato: Ostatní střední školy Průmyslové školy celkem do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 47 7 počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

16 Zpráva výchovné poradkyně k volbě povolání V oblasti kariérového poradenství byly ţákům ve školním roce 2010/2011 nabízeny jak tradiční aktivity (konzultace, informační panely, práce s webovými portály k volbě povolání, návštěvy IPS, ), tak některé nové byly i přidány. Ţáci měli moţnost: 1. navštívit ÚP Liberec a vyslechnout přednášku pracovnice IPS, vyzkoušet si zde a nechat reprodukovat výsledky zájmového testu AIST; pracoviště Purkyňova 9. ročníky, zbylá dvě pracoviště 8. ročníky 2. navštívit veletrh vzdělávání Educa 3. vyuţít v prostorách školy testování k profi orientaci nabízené soukromou speciální pedagoţkou; ţáci 8. a 9. ročníků zájem 17 ţáků 4. spolu s rodiči oslovit při příleţitosti třídních schůzek školou pozvané náboráře ze SŠ účast 7 náborářů (pro ţáky končící PŠD 6 náborářů, pro pátý ročník zástupce GF); pracoviště Purkyňova, ze strany rodičovské veřejnosti velký zájem 5. zúčastnit se exkurzí na vybrané střední školy. Podle studijních preferencí SPŠSE Liberec, SŠHL Frýdlant učňovské obory na pracovišti Bělíkova ul., maturitní obory na pracovišti Zámecká ul.; realizováno OP Purkyňova 6. seznámit se blíţe s technickými obory prostřednictvím projektu Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém kraji interaktivní DVD a práce s portálem Techyes.info. Předmětové komise, soutěže Na škole pracuje 14 předmětových komisí, která se ročně 3-4x scházejí k jednání. Hlavní úkoly PK jsou: tematické plány, výběr učebnic a pracovních sešitů, vyhledávat moţnosti dalšího vzdělávání pro své členy, projednávat zařazení exkurzí, kulturních programů v souladu s učebním plánem, o nové metody výuky a formy práce se ţáky, vytváření vstupních testů a jejich vyhodnocení pro cizí jazyky,projednávat neprospěch ţáků a hledat moţnosti k jejich zlepšení, návrhy na inovaci učiva,organizace a zajištění soutěţí, olympiád, sportovních soutěţí, projektové činnosti, metodická práce a zejména pomoc mladým a začínajícím pedagogům, nezastupitelná role při tvorbě a vývoji ŠVP. Hlavní náplní práce PK není administrativní činnost, ale především kaţdodenní, průběţná komunikace mezi učiteli stejné nebo příbuzné aprobace! Ţáci se zúčastňují za školu nejrůznějších předmětových olympiád a sportovních soutěţí. V loňském roce se ţáci s pomocí učitele umístili i v krajských olympiádách na významných 3. místech (dějepis, chemie, němčina). Ze sportovních soutěţí lze jmenovat alespoň tradiční Mc Donald s Cup, Frýdlant Open florbal, Sněhová vločka, Okresní přebor v gymnastice, Preventan Cup a mnoho dalších, pořádaných především AŠSK. 16

17 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Přehled o prospěchu Ročník Počet žáků Prospěl s prospěl neprospěl vyznamenáním Celkem Přehled o chování Stupeň z chování počet % NTU ,9 TD ŘD 52 6, , ,3 Pochvaly ,5 Přehled o zameškaných hodinách Omluvené hodiny Počet omluvených hodin na žáka Neomluvené hodiny Počet neomluvených hodin na žáka Celkem , ,4 Byla prováděna důsledná evidence absence (omluvené i neomluvené). Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonným zástupcem žáka a následně dle legislativy s OSPOD. Vysoký počet omluvené absence byl rovněž hlášen OSPOD. 17

18 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku se všechna pracoviště školy touto problematikou zabývala. I nadále se sledovaly, vyhodnocovaly a řešily vzájemné vztahy a ubliţování mezi ţáky. Proběhly harmonizační pobyty ţáků 6. tříd. Pokračoval cyklus přednášek a besed MAJÁK. Pro 1. stupeň byl vybrán pořad Zdravé tělo, pro 6. třídy beseda o dospívání a drogách, v 7., 8. a 9. třídách to byly besedy zaměřené na partnerské vztahy, sexualitu a pohlavní choroby. Proběhla také přednáška na téma Trestní zodpovědnost mladistvých. Ve spolupráci s Celní správou se uskutečnila přednáška a ukázka výcviku psů při vyhledávání drog. Třídnické hodiny byly zaměřeny na prevenci v oblasti drog, kouření, závislostí a šikanování. V tomto školním roce naše škola věnovala velkou pozornost problematice šikany. Zapojili jsme se do projektu Minimalizace šikany. Intenzivním školením, zaměřeném na znaky, stádia a řešení šikany, prošlo vedení školy a 15 pedagogů. Ostatní učitelé byli doškoleni. Pro školu byl vypracován Specifický program proti šikanování a krizový scénář se specifikacemi pro jednotlivá odloučená pracoviště. Došlo také k jednání mezi zástupci školy a zástupci města, OSPODu, pediatry, Policií aj., na kterém se projednávala vzájemná spolupráce v řešení otázek týkajících se prevence sociálně patologických jevů. Pro rodiče byla připravena přednáška zabývající se problematikou šikany a kyberšikany. Rodiče i ţáci dostávali v průběhu roku různé informace písemnou formou nebo formou propagačních materiálů. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V letošním školním roce dokončila 1 pracovnice studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.v dalším školním roce bude pokračovat ve studiích pro získání kvalifikačních předpokladů celkem 5 pracovníků. Studium k prohlubování odborné kvalifikace proběhlo na nejrůznější témata, zaměřené bylo zejména na proškolení celého sboru. Velmi nápomocna je nám v tomto společnost AISIS, Lumen Vitale a PF TU Liberec. Byl dokončen projekt MIŠ od společnosti AISIS, kde bylo proškoleno celkem 15 pracovníků školy v oblasti minimalizace šikany, v rámci následných návštěv lektorů této společnosti byli postupně doškoleni všichni pedagogové. 2 pracovnice prošly projektem Finanční gramotnost rovněţ od společnosti AISIS, další 20 pracovníků bylo s tímto projektem obecně seznámeno. Semináře společnosti Lumen Vitale v rámci projektu ESF Potřeby učitelů a ţáků byly přímo dle našeho poţadavku na různá témata, např. poruchy chování ţáků ZŠ, neklidné dítě, krizová intervence, komunikace s dětmi s ADHD, jak komunikovat s rodiči a byly téţ poskytnuty supervize dle potřeby. PF TU Liberec poskytla naším pedagogům další odborné semináře v projektu ESF Moderní učitel osobnostní výchova, dramatická výchova, čtenářská gramotnost, inteligenční testy, apod. Kromě tohoto byli zájemci z řad pedagogů proškoleni i v rámci projektu školy z ESF Učíme se interaktivně k interaktivní tabuli či prostředí OLAT. Kromě účastí na kurzech či seminářích se naši učitelé věnují ještě samostudiu odborných učebnic, časopisů (Rodina a škola, Moderní vyučování, Prevence ) Pro tento účel je zaloţena jedna učitelská knihovna, do které nám vybavením bude přispívat i společnost Lumen Vitale. 18

19 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce Škola spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi ve městě i mimo město. Jedná se zejména o organizace, které se podílejí na zajištění kvalitního vzdělávání a výchovy dětí a ţáků. Především je to zřizovatel Město Frýdlant, dále Městský úřad odbor OSPODu (besedy, výchovné komise), Policie ČR(besedy, šetření, dohled, prevence), Městská policie Frýdlant, Pedagogicko psychologická poradna v Liberci a Raspenavě (šetření, poradenství), Úřad práce v Liberci (kariérové poradenství a volba povolání), museum (besedy, naučné pořady), městské informační centrum (informační broţury, dění ve městě), střední školy ve městě (gymnasium a SŠHaL), Školská rada, SRPDŠ, Nadace škola hrou (sponzorské dary), AISIS ( DVPP), o.s.domeček (podpora volnočasových aktivit školy), Maják (prevence, přednášky, besedy), partnerské školy v Polsku ( sportovní akce, společné zpívání, výměnné pobyty), Ekokom (třídění odpadu, přednášky),asekol (Recyklohraní) SVP Čáp (výchovné poradenství), Čmelák, Nadace Jizerských hor (granty, výsadba přírodnin v areálech školy), AŠSK (sportovní soutěţe), ZOO, Divizna( přednášky, ekopobyty), Armáda ČR (přednášky, besedy)a mnoho dalších. Prezentace na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti mnoha akcemi. Velmi významnou akcí hned zpočátku školního roku byl sběr papíru a vystoupení na zámku, kde výtěţek z těchto obou akcí škola věnovala na obnovu mostu po záplavách v našem městě. Další a jiţ tradiční akcí je Zvoneček kulturní předvánoční vystoupení dětí a ţáků spojené s výstavou výtvarných prací ţáků. V tomto předvánočním čase ţáci a pedagogové naší ZUŠ připravují předvánoční koncerty ve škole, na zámku, na radnici a v mnoha jiných místech. Rovněţ vánoční koncert pěveckého sboru při DDM má u veřejnosti dlouholetý ohlas. Další významnou akcí je Zlatá nota soutěţ ţáků ve zpěvu. Velmi významnou akcí pro veřejnost je jiţ Ťapka - turistický pochod pro děti s rodiči, na této akci je bezmála kaţdoročně na 500 účastníků. ZUŠ se účastní všech krajských či celostátních soutěţí ve hře na hudební nástroje, kde se pravidelně umisťuje na prvních místech, v literárně dramatickém oboru se účastníme i na celostátní soutěţi Evropa ve škole, výtvarný obor je účasten mnoha veřejných výstav prací našich ţáků. Dům dětí a mládeţe pak připravuje tematicky zaměřené besedy pro veřejnost a společné akce pro děti a rodiče. Závěr školního roku byl ve znamení výstavy výtvarných prací k příleţitosti Valdštejnských slavností, která byla po celou dobu slavností přístupna veřejnosti ve škole a po ukončení slavností ve městě byla část výstavy pro svoji velkou hodnotu vystavena ještě do konce září v prostorách zdejšího hradu a zámku. K tomuto byla uspořádána na zámku vernisáţ, škoda jen, ţe nepřišli pozvaní rodiče ţáků, kteří se na výstavě podíleli. Udělali jsme ještě několik besed pro veřejnost zejména na aktuální témata : Máme doma předškoláka, Pracujeme s dítětem s poruchami učeni doma i ve škole, Šikana (téma věčně skloňované nakonec nemělo účastníky besedy). Zde musíme konstatovat, ţe jsme byli zaskočeni naprostým nezájmem rodičů, na dvou z těchto besed bylo po jednom účastníku i přes dobrou propagaci. 19

20 Logopedická poradna Logopedická poradna sídlí jiţ pět let v suterénu budovy Domu dětí a mládeţe ve Frýdlantě. Klienti jsou přijímáni na základě vlastního zájmu, doporučení pediatrů, psychologů, pracovníků speciálně pedagogického centra, učitelů a zájmu rodičů. Personálně se podařilo získat za logopedickou asistentku paní Elišku Habrovou paní Bc. Jaroslavu Jeţkovou, která začala pracovat od listopadu 2010 a převzala do péče část klientely. Bohuţel paní Habrová po těţké nemoci začátkem roku 2011 zemřela. Do povědomí nás všech se zapsala dlouholetým zápalem pro logopedickou práci a snahou pomoci všem, kteří o pomoc poţádali. V poradně nám ji budou připomínat ponechané metodické materiály a pomůcky pro výzdobu. Počet klientů se výrazně nezměnil, stále jich bylo více jak 200 ve věku od 2 let aţ po dospělé. Diagnostikovány byly dyslalie, dysfázie, dětská mozková obrna, nedoslýchavost, mentální postiţení, narušená komunikační schopnost, specifické poruchy učení, kombinované vady, opoţděný vývoj řeči a děti s autismem. S nárůstem těţších vad se prodluţuje i potřeba dlouhodobé logopedické péče, větší spolupráce s rodinou, se školami, se školskými zařízeními a poradenskými zařízeními a dalšími odborníky (foniatr, pediatr). Spolupráce s rodiči se pomalu zlepšuje, přesto někteří podceňují pravidelnou péči jak v poradně, tak doma. Přípravná třída Výuka v přípravné třídě probíhá podle ŠVP pro přípravnou třídu. Ve školním roce bylo zapsáno celkem 11 ţáků, které jsou ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin. V tomto školním roce byla u většiny dětí docházka do školy pravidelná a většina rodičů se naučila nepřítomnost dítěte včas omlouvat. Přípravná třída se během roku snaţí zapojit do mnoha aktivit školy jako je sběr kaštanů, papíru, kulturní vystoupení, spolupracuje s mateřskou školou. Poradenské pracoviště V tomto roce pokračovala činnost poradenského pracoviště, které je určeno pro všechna 3 pracoviště školy. Pracoviště je přímo řízeno ředitelkou školy. Pracovnice poradenského pracoviště: výchovná poradkyně, metodik prevence, speciální pedagog a ředitelka školy. Během podzimních měsíců tohoto roku se pracovnice poradenského pracoviště účastnily harmonizačních pobytů se 4 ročníky šestých tříd spolu s jejich třídními učitelkami. Při pobytech byl kladen důraz na rozvoj pozitivních vztahů ve třídě mezi spoluţáky a také mezi třídní učitelkou(třídním učitelem) a dětmi.děti se účastnily aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce, důvěry atd. Během porad poradenského pracoviště byly stanoveny podmínky pro vytváření IVP a také moţnosti další spolupráce s PPP ohledně činnosti s dětmi s integrací na našem pracovišti. Byla zahájena činnost dyskrouţku na OP ZŠ Husova navštěvovaly ho nejprve 3 a od dubna ţákyně prvního stupně. Děti si zde procvičovaly zejména nerozvinuté funkce, které jsou potřebné ke čtení a porozumění textu. Také byla pozornost zaměřena na rozvíjení koncentrace pozornosti a soustředěnosti. Bylo vyuţíváno velké mnoţství reedukačních materiálů a také PC programy určené pro nápravu. Pravidelně je sledována a zaznamenávána činnost s reedukačními pomůckami z fondu ESF. 20

21 Školní družina Oddělení školní druţiny jsou umístěny na všech pracovištích základní školy a jedno oddělení je umístěno v domě dětí a mládeţe. Toto oddělení v DDM je určeno pro ţáky od 4. ročníku a provoz zde je zajištěn aţ do 18. hodiny. Práce školní druţiny se řídí podle školního vzdělávacího programu, celoročního plánu práce. Činnost školní druţiny je pravidelná ve školní dny, podle zájmu rodičů je provozována i v době školních prázdnin. Dům dětí a mládeže Velká část mimoškolní činnosti probíhá právě v domu dětí formou zájmových krouţků a dalších volnočasových aktivit jako jsou besedy, módní přehlídky, divadelní představení, koncerty, výstavy, šachové turnaje, zábavná a soutěţní odpoledne či víkendy. V letošním roce probíhalo celkem 45 pravidelných zájmových krouţků pro předškoláky, ţáky, ale i pro dospělé. Škoda jen, ţe tato činnost není dostatečně podporována státem jako důleţitá preventivní aktivita patologického chování mládeţe. Činnost bude muset být zřejmě utlumena, neboť nebude dostatek finančních prostředků na platy pracovnic. i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 21

22 Na základě podnětu týkajícího se odloučeného pracoviště školy Frýdlant, Bělíkova ulice 977 byla inspekční činnost zaměřena na výše uvedené odloučené pracoviště základní školy se zřetelem na organizaci činnosti a provoz celého subjektu, na systém vedení jeho zaměstnanců a řízení školy. Závěr z této inspekce: Škola poskytuje vzdělání v souladu s platnými změnami v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Zásady a cíle vzdělávání podle školského zákona jsou dodrţovány, ţáci mají rovný přístup ke vzdělání. Preventivní strategie školy pro předcházení vzniku rizikového chování a školní neúspěšnosti i podpora zdravého vývoje ţáků jsou velmi dobře nastaveny a realizovány. Ve škole vládne vstřícná nekonfliktní atmosféra, ve které se ţáci cítí bezpečně. ŠVP pro základní vzdělání je zpracován podle zásad příslušného rámcového vzdělávacího programu. Průběh vzdělávání směřuje k podpoře rozvoje osobnosti ţáka. Daří se uplatňovat inovativní metody a formy výuky. Promyšlený systém řízení instituce, velmi dobré personální a standardní materiální podmínky, které škola plánovitě zlepšuje, vytvářejí předpoklady pro funkční chod organizace a umoţňují realizaci vzdělávacích záměrů školy a školního vzdělávacího programu. Škola zjišťuje celkovou úspěšnost ţáků, sleduje efektivitu nastavených vzdělávacích strategií, prezentuje své výsledky. Instituce plní vzdělávací a výchovné cíle, nadstandardní je nabídka volitelných předmětů, mimoškolních činností a odpoledních zájmových krouţků i zahraniční spolupráce. 22

23 j)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V letošním roce stále realizujeme projekt z oblasti podpory ESF a státního rozpočtu Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem projektu Učíme se interaktivně s dotací 5, milionů. Předpokládané ukončení projektu je Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky a učitele na 2. stupni. Problémem v tomto projektu je zejména financování projektu, platby chodí opoţděně. Partnerství se společností AISIS jsme získali v projektu Rozumíme penězům, rovněţ z OP VK a rovněţ zaměřené na externí podporu DVPP. V letošním roce byly doškoleny 2 učitelky jako koordinátorky finanční gramotnosti a bylo nám poskytnuto proškolení dalších 20 učitelů. V loňském roce jsme byli zařazeni do projektu MIŠ Minimalizace šikany, kde máme zařazeno 15 pedagogů. Projekt je zaměřen na proškolení učitelů v rámci efektivního preventivního programu šikany na škole, je nastaven Plán minimalizace šikany podle individuální situace školy a je zpracován krizový scénář tak, jak doporučuje metodický pokyn MŠMT. Škole byli po skončení seminářů k dispozici 2 odborníci konzultanti, kteří podle potřeb školy pomohli s aktivitami z Plánu Minimalizace šikany. Projekt trvá do konce roku Smlouvu o partnerství jsme uzavřeli v loňském roce ještě se společností LUMEN VITALE v projektu Potřeby učitelů a ţáků v kontextu inkluzívního vzdělávání v rámci Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost s realizací do Projekt je zaměřen na konkrétní odbornou podporu formou supervize a spolupráce, v neposlední řadě I DVPP a materiální podporu pomůcky pro ţáky se SVP. Byla doplněna ţákovská knihovna z prostředků tohoto projektu, knihovna má pravidelný provoz. Škola podala ţádost do projektu EU - Peníze školám a tento projekt nám byl schválen od nového školního roku, kde kromě vybavení školy bychom měli získat i na individualizaci výuky či tvorbě digitálních materiálů celkovou výši cca 3,5 milionu bez spoluúčast. Mateřská škola, základní škola i základní umělecká škola má dlouholetou spolupráci s polskými školami zaměřenou na sportovní aktivity (plavání, jízda na kole, atletika) a kulturní aktivity (pořádání koncertů na území Polska), tato spolupráce je zaměřena i na rozvoj vzájemných vztahů, poznání tradic a kultury partnera, odstranění jazykové bariéry. V letošním roce nám polská školka nabídla účast v projektu příhraniční spolupráce, kde se bude jednat asi o 5 společných akcí z oblasti kultury a sportu. 23

24 Závěr Školní rok byl ukončen ve všech budovách základní školy. O prázdninách bylo uskutečněno částečné stěhování, z pracoviště v ulici Bělíkova byly přesunuty všechny třídy 2. stupně na pracoviště v ulici Husova, odkud byly 3 třídy přesunuty na pracoviště v ulici Purkyňova z prostorových důvodů a naplněnosti budov. Tímto byl ukončen provoz v jedné budově v ulici Bělíkova, budova byla zatím uzavřena, o jejím vyuţití budeme jednat. Tento školní rok byl na reorganizaci školy velmi sloţitý. Byl to školní rok náročný nejen pro vedení školy, ale především pro pedagogický sbor, který se s úkoly a změnami dokázal profesionálně vyrovnat. Všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě změn, na organizaci a zajištění vzdělávání ţáků naší školy, na nejrůznějších mimoškolních aktivitách, patří velké poděkování. Předpokladem rozvoje školy je dobrá spolupráce se zřizovatelem, která se nám v tomto školním roce dařila a pevně věřím, ţe i v dalších letech školství ve městě bude jednou z priorit našeho zřizovatele. 24

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frymburk Frymburk 112, 382 79 Frymburk Identifikátor: 600 059 197 Termín konání inspekce: 20. červen 2007 Čj.

Více