Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant / ředitelka IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková (z podkladů jednotlivých pracovišť) Rada školy projednala a schválila dne: 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována: na základě 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 2

3 OBSAH: a) Základní údaje o škole:... 4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku:... 5 Druh školy: Základní škola... 6 Druh školy: Dům dětí a mládeže... 7 Druh školy: Školní družina... 8 Druh školy: Základní umělecká škola... 9 Druh školy: Mateřská škola Druh školy: Školní jídelna Druh školy: Školní jídelna - výdejna Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy (začátek školního roku) c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Závěr

4 a) Základní údaje o škole: a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy příspěvková organizace b) zřizovatel školy Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Jaroslav Leibl, statutární zástupce ředitelky školy telefon: , www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá

5 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita C/001 Základní škola denní český 9 r. 0 měs C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs Kód oboru ZUŠ Popis oboru Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita 1Z hudební český r. měs Z literárně-dramatický český r. měs. 18 4Z výtvarný český r. měs. 95 5

6 Druh školy: Základní škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Husova 344, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: B00 Nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 1200 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Husova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 6

7 Druh školy: Dům dětí a mládeže Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Mládeže 907, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu G11 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: neuvádí se Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

8 Druh školy: Školní družina Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Školní 343, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: G21 Nejvyšší povolený počet ţáků ve školském zařízení: 215 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Školní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné Mládeţe Frýdlant Platné 8

9 Druh školy: Základní umělecká škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Nádraţní 827, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: F10 Nejvyšší povolený počet ţáků ve škole: 380 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Nádraţní Frýdlant Platné 9

10 Druh školy: Mateřská škola Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Jiráskova 1137, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: A00 Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 305 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné 10

11 Druh školy: Školní jídelna Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Jiráskova 1137, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: L11 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 356 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné 11

12 Druh školy: Školní jídelna - výdejna Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Bělíkova 977, Frýdlant Vyučovací jazyk: český Kód druhu/typu: L13 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 440 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 12

13 Charakteristika školy Základní škola je součástí příspěvkové organizace, která sdruţuje uvedené druhy školy. Pracoviště základní školy jsou rozmístěné rovnoměrně po obci ve třech budovách s tím, ţe jejich kapacita o třetinu převyšuje vlastní naplněnost školy. To je jeden z úkolů nutných řešit do budoucna s ohledem na udrţitelnost organizace, její financování včetně údrţby budov a personálního zabezpečení. V kaţdé budově i v tomto školním roce byly umístěny všechny ročníky ZŠ, jedna třída přípravného ročníku a 6 oddělení školní druţiny. Součástí školy je mateřská škola, která je rovněţ rozmístěna po obci ve třech budovách. Zde je kapacita školy plně vyuţita. Další součástí je dům dětí a mládeţe a základní umělecká škola, obě součásti mají samostatné budovy a i zde je jejich kapacita plně vyuţitá. Podmínky pro výuku jsou stále a postupně modernizovány v rámci finančních moţností. Ve všech třídách je jiţ nový nábytek výškově stavitelný. Vybavení školy ICT technikou je pořizováno formou projektů, máme pouze 3 učebny ICT, z toho jedna je velmi zastaralá. Téměř kaţdý pedagog jiţ má k dispozici notebook. Z odborných učeben má škola chemickou laboratoř, jazykovou učebnu, učebny s interaktivní tabulí, učebnu pro výuku pracovních činností, tělocvičny. Základní údaje o součástech školy (začátek školního roku) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,42 2. stupeň ZŠ ,4 Školní druţina ,83 Dům dětí a mládeţe Neuvádí se Základní umělecká škola neuvádí se MŠ 1 třída speciální z počtu 14 ţáků ZŠ 1 přípravná třída + 11 dětí Počet ţáků na začátku školního roku je vyšší neţ při závěrečném hodnocení v důsledku ukončení docházky (stěhování, přechod na jinou školu) 13

14 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 137 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ Počet vychovatelů ŠD a SVČ 8 Počet učitelek MŠ 19 Počet správních zaměstnanců ZŠ,DDM,ZUŠ 21 Počet správních zaměstnanců MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ 11 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. Stupně Pu Hu Bě Učitelé 1. Stupně Učitelé 2. Stupně Pu Hu Bě Učitelé 2. Stupně ,4 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (jen ZŠ) Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

15 c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/2012 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia soukromá 0 0 gymnázia krajská 13 0 na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia Obchodní akademie zdravotní školy Průmyslové školy ostatní střední školy celkem na soukromé školy přijato: Ostatní střední školy Průmyslové školy celkem do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 47 7 počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

16 Zpráva výchovné poradkyně k volbě povolání V oblasti kariérového poradenství byly ţákům ve školním roce 2010/2011 nabízeny jak tradiční aktivity (konzultace, informační panely, práce s webovými portály k volbě povolání, návštěvy IPS, ), tak některé nové byly i přidány. Ţáci měli moţnost: 1. navštívit ÚP Liberec a vyslechnout přednášku pracovnice IPS, vyzkoušet si zde a nechat reprodukovat výsledky zájmového testu AIST; pracoviště Purkyňova 9. ročníky, zbylá dvě pracoviště 8. ročníky 2. navštívit veletrh vzdělávání Educa 3. vyuţít v prostorách školy testování k profi orientaci nabízené soukromou speciální pedagoţkou; ţáci 8. a 9. ročníků zájem 17 ţáků 4. spolu s rodiči oslovit při příleţitosti třídních schůzek školou pozvané náboráře ze SŠ účast 7 náborářů (pro ţáky končící PŠD 6 náborářů, pro pátý ročník zástupce GF); pracoviště Purkyňova, ze strany rodičovské veřejnosti velký zájem 5. zúčastnit se exkurzí na vybrané střední školy. Podle studijních preferencí SPŠSE Liberec, SŠHL Frýdlant učňovské obory na pracovišti Bělíkova ul., maturitní obory na pracovišti Zámecká ul.; realizováno OP Purkyňova 6. seznámit se blíţe s technickými obory prostřednictvím projektu Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém kraji interaktivní DVD a práce s portálem Techyes.info. Předmětové komise, soutěže Na škole pracuje 14 předmětových komisí, která se ročně 3-4x scházejí k jednání. Hlavní úkoly PK jsou: tematické plány, výběr učebnic a pracovních sešitů, vyhledávat moţnosti dalšího vzdělávání pro své členy, projednávat zařazení exkurzí, kulturních programů v souladu s učebním plánem, o nové metody výuky a formy práce se ţáky, vytváření vstupních testů a jejich vyhodnocení pro cizí jazyky,projednávat neprospěch ţáků a hledat moţnosti k jejich zlepšení, návrhy na inovaci učiva,organizace a zajištění soutěţí, olympiád, sportovních soutěţí, projektové činnosti, metodická práce a zejména pomoc mladým a začínajícím pedagogům, nezastupitelná role při tvorbě a vývoji ŠVP. Hlavní náplní práce PK není administrativní činnost, ale především kaţdodenní, průběţná komunikace mezi učiteli stejné nebo příbuzné aprobace! Ţáci se zúčastňují za školu nejrůznějších předmětových olympiád a sportovních soutěţí. V loňském roce se ţáci s pomocí učitele umístili i v krajských olympiádách na významných 3. místech (dějepis, chemie, němčina). Ze sportovních soutěţí lze jmenovat alespoň tradiční Mc Donald s Cup, Frýdlant Open florbal, Sněhová vločka, Okresní přebor v gymnastice, Preventan Cup a mnoho dalších, pořádaných především AŠSK. 16

17 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Přehled o prospěchu Ročník Počet žáků Prospěl s prospěl neprospěl vyznamenáním Celkem Přehled o chování Stupeň z chování počet % NTU ,9 TD ŘD 52 6, , ,3 Pochvaly ,5 Přehled o zameškaných hodinách Omluvené hodiny Počet omluvených hodin na žáka Neomluvené hodiny Počet neomluvených hodin na žáka Celkem , ,4 Byla prováděna důsledná evidence absence (omluvené i neomluvené). Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonným zástupcem žáka a následně dle legislativy s OSPOD. Vysoký počet omluvené absence byl rovněž hlášen OSPOD. 17

18 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku se všechna pracoviště školy touto problematikou zabývala. I nadále se sledovaly, vyhodnocovaly a řešily vzájemné vztahy a ubliţování mezi ţáky. Proběhly harmonizační pobyty ţáků 6. tříd. Pokračoval cyklus přednášek a besed MAJÁK. Pro 1. stupeň byl vybrán pořad Zdravé tělo, pro 6. třídy beseda o dospívání a drogách, v 7., 8. a 9. třídách to byly besedy zaměřené na partnerské vztahy, sexualitu a pohlavní choroby. Proběhla také přednáška na téma Trestní zodpovědnost mladistvých. Ve spolupráci s Celní správou se uskutečnila přednáška a ukázka výcviku psů při vyhledávání drog. Třídnické hodiny byly zaměřeny na prevenci v oblasti drog, kouření, závislostí a šikanování. V tomto školním roce naše škola věnovala velkou pozornost problematice šikany. Zapojili jsme se do projektu Minimalizace šikany. Intenzivním školením, zaměřeném na znaky, stádia a řešení šikany, prošlo vedení školy a 15 pedagogů. Ostatní učitelé byli doškoleni. Pro školu byl vypracován Specifický program proti šikanování a krizový scénář se specifikacemi pro jednotlivá odloučená pracoviště. Došlo také k jednání mezi zástupci školy a zástupci města, OSPODu, pediatry, Policií aj., na kterém se projednávala vzájemná spolupráce v řešení otázek týkajících se prevence sociálně patologických jevů. Pro rodiče byla připravena přednáška zabývající se problematikou šikany a kyberšikany. Rodiče i ţáci dostávali v průběhu roku různé informace písemnou formou nebo formou propagačních materiálů. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V letošním školním roce dokončila 1 pracovnice studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.v dalším školním roce bude pokračovat ve studiích pro získání kvalifikačních předpokladů celkem 5 pracovníků. Studium k prohlubování odborné kvalifikace proběhlo na nejrůznější témata, zaměřené bylo zejména na proškolení celého sboru. Velmi nápomocna je nám v tomto společnost AISIS, Lumen Vitale a PF TU Liberec. Byl dokončen projekt MIŠ od společnosti AISIS, kde bylo proškoleno celkem 15 pracovníků školy v oblasti minimalizace šikany, v rámci následných návštěv lektorů této společnosti byli postupně doškoleni všichni pedagogové. 2 pracovnice prošly projektem Finanční gramotnost rovněţ od společnosti AISIS, další 20 pracovníků bylo s tímto projektem obecně seznámeno. Semináře společnosti Lumen Vitale v rámci projektu ESF Potřeby učitelů a ţáků byly přímo dle našeho poţadavku na různá témata, např. poruchy chování ţáků ZŠ, neklidné dítě, krizová intervence, komunikace s dětmi s ADHD, jak komunikovat s rodiči a byly téţ poskytnuty supervize dle potřeby. PF TU Liberec poskytla naším pedagogům další odborné semináře v projektu ESF Moderní učitel osobnostní výchova, dramatická výchova, čtenářská gramotnost, inteligenční testy, apod. Kromě tohoto byli zájemci z řad pedagogů proškoleni i v rámci projektu školy z ESF Učíme se interaktivně k interaktivní tabuli či prostředí OLAT. Kromě účastí na kurzech či seminářích se naši učitelé věnují ještě samostudiu odborných učebnic, časopisů (Rodina a škola, Moderní vyučování, Prevence ) Pro tento účel je zaloţena jedna učitelská knihovna, do které nám vybavením bude přispívat i společnost Lumen Vitale. 18

19 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce Škola spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi ve městě i mimo město. Jedná se zejména o organizace, které se podílejí na zajištění kvalitního vzdělávání a výchovy dětí a ţáků. Především je to zřizovatel Město Frýdlant, dále Městský úřad odbor OSPODu (besedy, výchovné komise), Policie ČR(besedy, šetření, dohled, prevence), Městská policie Frýdlant, Pedagogicko psychologická poradna v Liberci a Raspenavě (šetření, poradenství), Úřad práce v Liberci (kariérové poradenství a volba povolání), museum (besedy, naučné pořady), městské informační centrum (informační broţury, dění ve městě), střední školy ve městě (gymnasium a SŠHaL), Školská rada, SRPDŠ, Nadace škola hrou (sponzorské dary), AISIS ( DVPP), o.s.domeček (podpora volnočasových aktivit školy), Maják (prevence, přednášky, besedy), partnerské školy v Polsku ( sportovní akce, společné zpívání, výměnné pobyty), Ekokom (třídění odpadu, přednášky),asekol (Recyklohraní) SVP Čáp (výchovné poradenství), Čmelák, Nadace Jizerských hor (granty, výsadba přírodnin v areálech školy), AŠSK (sportovní soutěţe), ZOO, Divizna( přednášky, ekopobyty), Armáda ČR (přednášky, besedy)a mnoho dalších. Prezentace na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti mnoha akcemi. Velmi významnou akcí hned zpočátku školního roku byl sběr papíru a vystoupení na zámku, kde výtěţek z těchto obou akcí škola věnovala na obnovu mostu po záplavách v našem městě. Další a jiţ tradiční akcí je Zvoneček kulturní předvánoční vystoupení dětí a ţáků spojené s výstavou výtvarných prací ţáků. V tomto předvánočním čase ţáci a pedagogové naší ZUŠ připravují předvánoční koncerty ve škole, na zámku, na radnici a v mnoha jiných místech. Rovněţ vánoční koncert pěveckého sboru při DDM má u veřejnosti dlouholetý ohlas. Další významnou akcí je Zlatá nota soutěţ ţáků ve zpěvu. Velmi významnou akcí pro veřejnost je jiţ Ťapka - turistický pochod pro děti s rodiči, na této akci je bezmála kaţdoročně na 500 účastníků. ZUŠ se účastní všech krajských či celostátních soutěţí ve hře na hudební nástroje, kde se pravidelně umisťuje na prvních místech, v literárně dramatickém oboru se účastníme i na celostátní soutěţi Evropa ve škole, výtvarný obor je účasten mnoha veřejných výstav prací našich ţáků. Dům dětí a mládeţe pak připravuje tematicky zaměřené besedy pro veřejnost a společné akce pro děti a rodiče. Závěr školního roku byl ve znamení výstavy výtvarných prací k příleţitosti Valdštejnských slavností, která byla po celou dobu slavností přístupna veřejnosti ve škole a po ukončení slavností ve městě byla část výstavy pro svoji velkou hodnotu vystavena ještě do konce září v prostorách zdejšího hradu a zámku. K tomuto byla uspořádána na zámku vernisáţ, škoda jen, ţe nepřišli pozvaní rodiče ţáků, kteří se na výstavě podíleli. Udělali jsme ještě několik besed pro veřejnost zejména na aktuální témata : Máme doma předškoláka, Pracujeme s dítětem s poruchami učeni doma i ve škole, Šikana (téma věčně skloňované nakonec nemělo účastníky besedy). Zde musíme konstatovat, ţe jsme byli zaskočeni naprostým nezájmem rodičů, na dvou z těchto besed bylo po jednom účastníku i přes dobrou propagaci. 19

20 Logopedická poradna Logopedická poradna sídlí jiţ pět let v suterénu budovy Domu dětí a mládeţe ve Frýdlantě. Klienti jsou přijímáni na základě vlastního zájmu, doporučení pediatrů, psychologů, pracovníků speciálně pedagogického centra, učitelů a zájmu rodičů. Personálně se podařilo získat za logopedickou asistentku paní Elišku Habrovou paní Bc. Jaroslavu Jeţkovou, která začala pracovat od listopadu 2010 a převzala do péče část klientely. Bohuţel paní Habrová po těţké nemoci začátkem roku 2011 zemřela. Do povědomí nás všech se zapsala dlouholetým zápalem pro logopedickou práci a snahou pomoci všem, kteří o pomoc poţádali. V poradně nám ji budou připomínat ponechané metodické materiály a pomůcky pro výzdobu. Počet klientů se výrazně nezměnil, stále jich bylo více jak 200 ve věku od 2 let aţ po dospělé. Diagnostikovány byly dyslalie, dysfázie, dětská mozková obrna, nedoslýchavost, mentální postiţení, narušená komunikační schopnost, specifické poruchy učení, kombinované vady, opoţděný vývoj řeči a děti s autismem. S nárůstem těţších vad se prodluţuje i potřeba dlouhodobé logopedické péče, větší spolupráce s rodinou, se školami, se školskými zařízeními a poradenskými zařízeními a dalšími odborníky (foniatr, pediatr). Spolupráce s rodiči se pomalu zlepšuje, přesto někteří podceňují pravidelnou péči jak v poradně, tak doma. Přípravná třída Výuka v přípravné třídě probíhá podle ŠVP pro přípravnou třídu. Ve školním roce bylo zapsáno celkem 11 ţáků, které jsou ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin. V tomto školním roce byla u většiny dětí docházka do školy pravidelná a většina rodičů se naučila nepřítomnost dítěte včas omlouvat. Přípravná třída se během roku snaţí zapojit do mnoha aktivit školy jako je sběr kaštanů, papíru, kulturní vystoupení, spolupracuje s mateřskou školou. Poradenské pracoviště V tomto roce pokračovala činnost poradenského pracoviště, které je určeno pro všechna 3 pracoviště školy. Pracoviště je přímo řízeno ředitelkou školy. Pracovnice poradenského pracoviště: výchovná poradkyně, metodik prevence, speciální pedagog a ředitelka školy. Během podzimních měsíců tohoto roku se pracovnice poradenského pracoviště účastnily harmonizačních pobytů se 4 ročníky šestých tříd spolu s jejich třídními učitelkami. Při pobytech byl kladen důraz na rozvoj pozitivních vztahů ve třídě mezi spoluţáky a také mezi třídní učitelkou(třídním učitelem) a dětmi.děti se účastnily aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce, důvěry atd. Během porad poradenského pracoviště byly stanoveny podmínky pro vytváření IVP a také moţnosti další spolupráce s PPP ohledně činnosti s dětmi s integrací na našem pracovišti. Byla zahájena činnost dyskrouţku na OP ZŠ Husova navštěvovaly ho nejprve 3 a od dubna ţákyně prvního stupně. Děti si zde procvičovaly zejména nerozvinuté funkce, které jsou potřebné ke čtení a porozumění textu. Také byla pozornost zaměřena na rozvíjení koncentrace pozornosti a soustředěnosti. Bylo vyuţíváno velké mnoţství reedukačních materiálů a také PC programy určené pro nápravu. Pravidelně je sledována a zaznamenávána činnost s reedukačními pomůckami z fondu ESF. 20

21 Školní družina Oddělení školní druţiny jsou umístěny na všech pracovištích základní školy a jedno oddělení je umístěno v domě dětí a mládeţe. Toto oddělení v DDM je určeno pro ţáky od 4. ročníku a provoz zde je zajištěn aţ do 18. hodiny. Práce školní druţiny se řídí podle školního vzdělávacího programu, celoročního plánu práce. Činnost školní druţiny je pravidelná ve školní dny, podle zájmu rodičů je provozována i v době školních prázdnin. Dům dětí a mládeže Velká část mimoškolní činnosti probíhá právě v domu dětí formou zájmových krouţků a dalších volnočasových aktivit jako jsou besedy, módní přehlídky, divadelní představení, koncerty, výstavy, šachové turnaje, zábavná a soutěţní odpoledne či víkendy. V letošním roce probíhalo celkem 45 pravidelných zájmových krouţků pro předškoláky, ţáky, ale i pro dospělé. Škoda jen, ţe tato činnost není dostatečně podporována státem jako důleţitá preventivní aktivita patologického chování mládeţe. Činnost bude muset být zřejmě utlumena, neboť nebude dostatek finančních prostředků na platy pracovnic. i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 21

22 Na základě podnětu týkajícího se odloučeného pracoviště školy Frýdlant, Bělíkova ulice 977 byla inspekční činnost zaměřena na výše uvedené odloučené pracoviště základní školy se zřetelem na organizaci činnosti a provoz celého subjektu, na systém vedení jeho zaměstnanců a řízení školy. Závěr z této inspekce: Škola poskytuje vzdělání v souladu s platnými změnami v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Zásady a cíle vzdělávání podle školského zákona jsou dodrţovány, ţáci mají rovný přístup ke vzdělání. Preventivní strategie školy pro předcházení vzniku rizikového chování a školní neúspěšnosti i podpora zdravého vývoje ţáků jsou velmi dobře nastaveny a realizovány. Ve škole vládne vstřícná nekonfliktní atmosféra, ve které se ţáci cítí bezpečně. ŠVP pro základní vzdělání je zpracován podle zásad příslušného rámcového vzdělávacího programu. Průběh vzdělávání směřuje k podpoře rozvoje osobnosti ţáka. Daří se uplatňovat inovativní metody a formy výuky. Promyšlený systém řízení instituce, velmi dobré personální a standardní materiální podmínky, které škola plánovitě zlepšuje, vytvářejí předpoklady pro funkční chod organizace a umoţňují realizaci vzdělávacích záměrů školy a školního vzdělávacího programu. Škola zjišťuje celkovou úspěšnost ţáků, sleduje efektivitu nastavených vzdělávacích strategií, prezentuje své výsledky. Instituce plní vzdělávací a výchovné cíle, nadstandardní je nabídka volitelných předmětů, mimoškolních činností a odpoledních zájmových krouţků i zahraniční spolupráce. 22

23 j)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V letošním roce stále realizujeme projekt z oblasti podpory ESF a státního rozpočtu Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem projektu Učíme se interaktivně s dotací 5, milionů. Předpokládané ukončení projektu je Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky a učitele na 2. stupni. Problémem v tomto projektu je zejména financování projektu, platby chodí opoţděně. Partnerství se společností AISIS jsme získali v projektu Rozumíme penězům, rovněţ z OP VK a rovněţ zaměřené na externí podporu DVPP. V letošním roce byly doškoleny 2 učitelky jako koordinátorky finanční gramotnosti a bylo nám poskytnuto proškolení dalších 20 učitelů. V loňském roce jsme byli zařazeni do projektu MIŠ Minimalizace šikany, kde máme zařazeno 15 pedagogů. Projekt je zaměřen na proškolení učitelů v rámci efektivního preventivního programu šikany na škole, je nastaven Plán minimalizace šikany podle individuální situace školy a je zpracován krizový scénář tak, jak doporučuje metodický pokyn MŠMT. Škole byli po skončení seminářů k dispozici 2 odborníci konzultanti, kteří podle potřeb školy pomohli s aktivitami z Plánu Minimalizace šikany. Projekt trvá do konce roku Smlouvu o partnerství jsme uzavřeli v loňském roce ještě se společností LUMEN VITALE v projektu Potřeby učitelů a ţáků v kontextu inkluzívního vzdělávání v rámci Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost s realizací do Projekt je zaměřen na konkrétní odbornou podporu formou supervize a spolupráce, v neposlední řadě I DVPP a materiální podporu pomůcky pro ţáky se SVP. Byla doplněna ţákovská knihovna z prostředků tohoto projektu, knihovna má pravidelný provoz. Škola podala ţádost do projektu EU - Peníze školám a tento projekt nám byl schválen od nového školního roku, kde kromě vybavení školy bychom měli získat i na individualizaci výuky či tvorbě digitálních materiálů celkovou výši cca 3,5 milionu bez spoluúčast. Mateřská škola, základní škola i základní umělecká škola má dlouholetou spolupráci s polskými školami zaměřenou na sportovní aktivity (plavání, jízda na kole, atletika) a kulturní aktivity (pořádání koncertů na území Polska), tato spolupráce je zaměřena i na rozvoj vzájemných vztahů, poznání tradic a kultury partnera, odstranění jazykové bariéry. V letošním roce nám polská školka nabídla účast v projektu příhraniční spolupráce, kde se bude jednat asi o 5 společných akcí z oblasti kultury a sportu. 23

24 Závěr Školní rok byl ukončen ve všech budovách základní školy. O prázdninách bylo uskutečněno částečné stěhování, z pracoviště v ulici Bělíkova byly přesunuty všechny třídy 2. stupně na pracoviště v ulici Husova, odkud byly 3 třídy přesunuty na pracoviště v ulici Purkyňova z prostorových důvodů a naplněnosti budov. Tímto byl ukončen provoz v jedné budově v ulici Bělíkova, budova byla zatím uzavřena, o jejím vyuţití budeme jednat. Tento školní rok byl na reorganizaci školy velmi sloţitý. Byl to školní rok náročný nejen pro vedení školy, ale především pro pedagogický sbor, který se s úkoly a změnami dokázal profesionálně vyrovnat. Všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě změn, na organizaci a zajištění vzdělávání ţáků naší školy, na nejrůznějších mimoškolních aktivitách, patří velké poděkování. Předpokladem rozvoje školy je dobrá spolupráce se zřizovatelem, která se nám v tomto školním roce dařila a pevně věřím, ţe i v dalších letech školství ve městě bude jednou z priorit našeho zřizovatele. 24

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více