VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK X / 2014

2 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné maturitní a závěrečné zkoušky a jako každý rok nadešel čas na stručnou rekapitulaci nejdůležitějších událostí školního roku Tento školní rok byly opět, jako v minulém roce, v popředí příprav, realizací a dokončení mimo jiné také evropské projekty : Počátkem roku byl dokončen projekt Zateplení budov SUPŠ HNN, kdy po loňském zateplení hlavní budovy školy došlo také k zateplení budovy domova mládeže. Byl také úspěšně ukončen projekt Šablony pro SŠ zahrnující nejen tvorbu digitálních učebních materiálů, ale v souvislosti s tímto projektem a pořízením počítačů do každé z učeben, byla od počátku školního roku již plošně, v celé výuce na škole, vedena elektronická třídní kniha, čímž se zefektivnila administrativa pedagogů. Připraven a schválen byl projekt 3D technologie, který po současně probíhající realizaci výrazně přispěje k modernizaci praktické technické a uměleckořemeslné výuky rozšířením o 3D tisk a 3D skenování, spolu s pořízením jedné nové počítačové učebny. Ve výuce je již plně, za velkého zájmu žáků, integrován projekt Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva, dokončeného v loňském školním roce. Pod vedením zkušeného a vysoce kvalifikovaného pedagogického sboru dosahovali i tento rok naši žáci v oblasti výchovně vzdělávacích aktivit velmi dobrých výsledků také v celostátních soutěžích (podrobněji zdokumentováno v příslušných kapitolách Výroční zprávy s doplněním fotografií). Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole. Na konci školního roku bylo na základě odstoupení dosavadního ředitele SUPŠ HNN, Mgr. Václava Kosiny (ke dni ), vyhlášeno výběrové řízení na ředitele školy. Rada Královéhradeckého kraje jmenovala do této funkce Ing. Jana Opitze. V Hradci Králové dne Ing. Jan Opitz ředitel školy Poznámka: S obsahem výroční zprávy bylo seznámeno vedení školy na poradě dne a všichni zaměstnanci školy na schůzi dne (verze bez opravných zkoušek). 2

3 Obsah výroční zprávy: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO, adresa pro dálkový přístup... 4 b) Zřizovatel školy... 4 c) Školská rada... 4 d) Ředitel školy, jméno, příjmení, bydliště... 4 e) Vedení školy... 4 f) Druh školy a typy součástí školy, které škola má uvedeny v Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol g) Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku h) Celková kapacita školy a jejich součástí i) Přehled oborů vzdělávání, které školy vyučuje j) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole k) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje l) Údaje o hospodaření školy m) ICT plán školy pro roky n) Celkové údaje o počtu žáků a tříd... 5 o) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy... 6 b) Souhrnné údaje za školu o počtu ped. pracovníků, jejich odborné a ped. způsobilosti c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka e) Počet nekvalifikovaných pracovníků... 9 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ... 9 PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů b) Prospěch žáků ve škole c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka d) Snížený stupeň z chování e) Celkový počet neomluvených hodin f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek (včetně opravných) - k ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ a) Přednášky, besedy multimediální představení, filmy b) Pohovory s žáky c) SPU - Specifické poruchy učení ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ a) Počet inspekcí, jejich zaměření a závěry inspekcí DALŠÍ ÚDAJE a) Granty, projekty d) Autoevaluace jako východisko pro zpracování výroční zprávy ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH a) Mezinárodní projekty b) Okresní, oblastní a celostátní soutěže podrobnosti v příloze c) Odborná a publikační činnost d) Prezentace školy na veřejnosti podrobnosti v příloze e) Odborné exkurze, besedy a odborně zaměřené přednášky f) Mezinárodní spolupráce školy s dalšími subjekty: g) Spolupráce školy s odborovou organizací h) Spolupráce školy s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery i) Další aktivity podrobnosti v příloze

4 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO, adresa pro dálkový přístup název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 sídlo školy: Hradec Králové, 17. listopadu 1202 právní forma: příspěvková organizace poskytující úplné střední odborné vzdělání a střední odborné vzdělání a dále poskytující žákům výchovu a ubytování IČ: identifikátor právnické osoby: adresa pro dálkový přístup - internetová adresa: b) Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, IČO: c) Školská rada Osoby jmenované zřizovatelem: Pešek Vladimír, MgA., Ph.D. Flídr Jiří, Ing. Pedagogičtí pracovníci: Skála Vladimír - místopředseda školské rady Vondráková Jitka, Mgr. - zapisovatelka Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci: Mádlík Jan, Ing. arch. zákonný zástupce nezletilých žáků Magdalena Vlková studentka d) Ředitel školy, jméno, příjmení, bydliště Ing. Jan Opitz, Hradec Králové e) Vedení školy Mgr. Zdena Smotlachová Vladimír Skála Mgr. Jiří Novák Ing. Zdeňka Horáčková Martin Lučan zástupce ředitele pro TV zástupce ředitele pro PV a vedoucí OP Brněnská zástupce ředitele pro VMV vedoucí ekonom. úseku, statutární zástupce vedoucí zásobování a správy budov f) Druh školy a typy součástí školy, které škola má uvedeny v Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol Střední škola (SOŠ, SOU) Domov mládeže Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Hradec Králové, 17. listopadu Hradec Králové, Brněnská Hradec Králové, Hradecká

5 g) Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku. ze dne č.j. 899/ h) Celková kapacita školy a jejich součástí. Střední škola: nejvyšší povolený počet žáků je 542 Domov mládeže: kapacita 136 lůžek i) Přehled oborů vzdělávání, které školy vyučuje Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů Uměleckořemeslné zpracování dřeva Umělecký truhlář a řezbář Navrhování a konstrukce nábytku Truhlář Nábytkářská a dřevařská výroba Design interiéru Průmyslový design j) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole škola je členem Českého klavírnického svazu, členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory školská rada studentská rada rada domova mládeže k) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Tato problematika byla podrobně zpracována v komplexním a rozsáhlém materiálu Koncepce dalšího rozvoje školy pro roky , který byl předán zřizovateli. Tento dokument je ze dne l) Údaje o hospodaření školy Tyto údaje jsou zpracovávány každoročně se stavem k v samostatném materiálu s názvem Výroční zpráva o hospodaření. m) ICT plán školy pro roky Tento plán je zpracován v samostatném materiálu a je k nahlédnutí na webu školy. n) Celkové údaje o počtu žáků a tříd Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele

6 o) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Kód oboru L/ L/ L/06 Název oboru Nábytkářská a dřevařská výroba Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů Kdo vydal učeb. dokumenty ŠVP ŠVP ŠVP H/02 Umělecký truhlář a řezbář ŠVP H/01 Truhlář ŠVP M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba ŠVP M/04 Průmyslový design ŠVP M/11 Design interiéru ŠVP Pod č. j. č.j NS-kos č.j Skos č.j Gkos č.j Ukos č.j Tkos č.j.: NK-von č.j DV-von č.j DI-kos Platnost od Část II. Údaje o pracovnících školy. a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 90% Učitelé odborného výcviku 72% Vychovatelé 100% Celkem 87% b) Souhrnné údaje za školu o počtu ped. pracovníků, jejich odborné a ped. způsobilosti c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti Konkrétní údaje o pracovnících školy k bodům b) a c) Osob. číslo Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace Učitelů, mistrů odborné výchovy, vychovatelů Vyučení Odborné u MOV (vysokoškolské, ÚSO) (obor) uveďte název školy Pedago g. (PF, FF, DPS) 1. ředitel MHN-strunné Střední prům. škola stavební PF 31 nást. 49. učitelka VŠLD Zvolen DPS učitelka FF učitel PF učitel VUT Brno - FVU 12 Délka praxe 6

7 336. učitel PF UK učitel truhlář Men. a zem. a les. Brno DPS ZŘ pro PF 7 VMV 56. učitelka PF učitelka PF učitelka učitel VŠ učitel VŠ učitel VŠ učitel PF učitel VŠ Učitel + Ing. VŠ 6 učitel OV 40. ZŘ pro TV PF učitel PF učitel PF učitel truhlář Men. a zem. a les. Brno DPS učitel VŠLD Zvolen DPS učitel SŠAK-HK učitel VŠLD Zvolen DPS učitelka PF učitel um.zprac. dřeva VŠLD Zvolen DPS učitel Truhlář, MHN VŠLD Zvolen DPS 26 kl.n učitelka PF učitel PF, FF učitel praktickéh o vyučování 8. ZŘ pro PV 88. Ved.učitel OV truhlář SOU HNN - um.řem.zprac. dřeva DPS Bc. 13 PF 33 truhlář SPŠ stavební DPS Učitel OV truhlář SOU HNN UŘZD-PT DPS Učitel OV umělecký zprac. 28 dřeva 102. Učitel OV truhlář Učitelka Učitel OV MHN-kláves. SPŠ výroby hudebních nástrojů DPS 28 nástroje 333. Učitel OV Učitel OV truhlář MHN- SPŠ výroby hudebních nástrojů DPS 27 kláves.nást Učitel OV truhlář SOU stavební HK Studuj 25 e DPS 268. Učitel OV Truhlář, kytarář SOŠ Hradec Králové DPS 9 SOU Luby u Chebu 283. Učitel OV Truhlář SOŠ Hradec Králové 7 7

8 kytarář SOU Luby u Chebu 93. Učitel OV truhlář, SPŠ výroby hudebních nástrojů DPS 27 MHN-kláves. nást učitel truhlář SOU HNN-dřev. a náb. výroba DPS 16 praktic. vyučování 279. Učitel OV Truhlář SOU stavební Hr. Kr. DPS Učitel OV Učitel OV MHN-kláves. SPŠ výroby hudebních nástrojů DPS 24 nást. 91. vychovate lka SOU obchodní - ekonom provozu DPS vychovate lka 147. vychovate l 155. vychovate l prodavačka SPU obchodní-nástavba DPS 30 Gymnázium DPS 25 PF vychovate PF 28 l 328. vedoucí VŠ Zem. Praha 23 EÚ 274. Fin. SEŠ 15 účetní 304. Bezpečno SEŠ 22 stní referent 337. Práce a SEŠ 38 mzdy 69. archivářka SPŠ Keramická KV ved. SPŠ strojnická 26 správy budov a zásob personalis VOŠ ekonomická 14 tka 170. provozní elektrikář 34 elektrikář 323. instalatértopenář pokrývač údržbář Mech. a opr. 28 zem. strojů 361. Bezp. pracovník 366. Bezp. pracovník 223. uklizečka 305. uklizečka 229. uklizečka 392. uklizečka 8

9 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedag. pracovníků Školní rok 2013/ e) Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2013/2014 U pedagogických pracovníků 8 U nepedagogických pracovníků 0 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků DPS 0 VŠ 0 Cizí jazyky 3 Oblast IT 1 Kód oboru Část III Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Název oboru poč.přihl poč.přij M/04 Design interiérů L/02 UŘZD L/06 UŘSHN H/01 Truhlář M/ L/51 Navrhování a konstrukce nábytku (do 2.roč.) Nábytkářská a dřevařská výroba (do 2.roč.)

10 Část IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč Celk.po čet žáků M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba L/02 Uměleckořemeslné zprac.dřeva L/06 Uměleckořem. stavba hud.nástr H/01 Truhlář H/02 Umělecký truhlář a řezbář L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba M/11 Design interiéru M/04 Průmyslový design Poč. tříd celk. b) Prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník celkem c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák 1. ročník ,5 2. ročník ,8 3. ročník ,6 4. ročník ,8 celkem ,7 10

11 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování školní rok 2012/2013 Počet % z celku , , ,5 e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 887 3,9 ze zameškaných (pozn. tak vysoké číslo neomluvené absence patří z 99% pouze 3 žákům, kteří ukončili studium) f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek (včetně opravných) - k Kód oboru L/ L/06 Název oboru Uměleckořemesl. zprac. dřeva, práce truhlářské Uměleckořem. stavba hn Maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuště n Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl M/11 Design interiéru Kód oboru Závěrečné zkoušky školní rok 2013/2014 Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuště n Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl H/01 Truhlář

12 Část V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a) Přednášky, besedy multimediální představení, filmy Městské prostředí- životní prostor- seminář Partnerské vztahy.- beseda Bolest jménem šikana beseda Skrytá nebezpečí internetu- beseda Týden proti AIDS beseda MUDr. Hnízdil přednáška Projekce filmu Lidský rozměr Bílá nemoc - film b) Pohovory s žáky Celkem bylo ve škole provedeno 27 pohovorů s problémovými žáky za přítomnosti např. ředitele školy, třídního učitele, výchovného poradce, protidrogového koordinátora, popř. učitele odborných předmětů, vychovatele. Dva žáci řešeni ve spolupráci pedagogicko-psychologické poradny. c) SPU - Specifické poruchy učení Všichni žáci byli upozorněni na omezenou platnost (tj. 2 roky) pedagogickopsychologického vyšetření. Celkem na škole 25 žáků se SPU. Celkem 9 žáků maturitních ročníků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (8 studentů SPU-O sk.1, 1 student SPU-O sk.2). Část VI. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí a) Počet inspekcí, jejich zaměření a závěry inspekcí. Na škole ve školním roce 2013/2014 neproběhla inspekce ČŠI a) Granty, projekty Část VII. Další údaje Počátkem školního roku byla v říjnu úspěšně dokončena poslední fáze zateplení budov SUPŠ HNN, konkrétně finalizace Domova mládeže (z OPŽP, prioritní osy 3 ve spolupráci s administrátorem CEP). Celkové náklady činily Kč, z nichž bylo Kč přímých způsobilých výdajů na realizaci. 12

13 Dokončen byl také projekt EU peníze do školy tzv. Šablony SŠ, zaměřen na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Celkem bylo na projekt čerpáno ,- Kč. Do všech učeben, kde probíhá výuka, byly pořízeny počítače, na kterých byla po loňském testování plošně zavedena elektronická třídní kniha. Tím se částečně zefektivnila administrativní činnost pedagogů, současně došlo k větší informovanosti rodičů o prospěchu a absenci žáků. Byly také vytvořeny digitální učební materiály, které budou v nastávajícím školním roce nejen učební pomůckou pedagogů v hodinách, ale také studijním materiálem žáků ve formě prezentací, které budou moci užívat také samostatně při přípravách, opakování, prohlubování, rozšiřování nebo doplňování učiva po absenci ve výuce. 13

14 Probíhala také příprava projektu z evropských dotací 3D technologie, zaměřeného na modernizaci výuky doplněním o technologická zařízení o profesionální 3D tisk, 3D skenování, a navýšení kapacity o jednu počítačovou učebnu pro CAD/CAM konstruování. Ke konci školního roku byl projekt schválen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, ve výši dotace Kč při spoluúčasti žadatele Kč. Realizace projektu začala probíhat v letních měsících přípravou podkladů pro výběrová řízení, k vlastní integraci do výuky by mělo postupně dojít v nadcházejícím školním roce. b) Autoevaluace výchovně vzdělávacího procesu Proběhla na konci roku vyplněním dotazníků absolvujících ročníků. Závěry autoevaluace je převážná spokojenost žáků během studia v oblasti profesionality a přístupu pedagogů, pocit uplatnitelnosti a smyslu získaných znalostí a dovedností v příslušných profilových předmětech. Vysoce bylo hodnoceno vnitřní klima školy, mezi žáky navzájem a ve vztahu k pedagogům, opakovaně hůře bylo hodnoceno technické a materiální zajištění výuky i vzhled a kapacita specializovaných učeben (ateliérů, počítačových učeben, ručních dílen) zejména s poukazem na jejich morální zastarávání. Část VII. Údaje o mimoškolních aktivitách Mimoškolní aktivity školy za školní rok, které mají význam pro prezentaci školy nebo propagaci školy na veřejnosti: a) Mezinárodní projekty podrobnosti v příloze TEENDESIGN 2013" pořádaná fakultou umění a designu ZČU v Plzni - finálová účast 4 studentů v kategorii malba, 4 studentů v kat. grafika, 2 studentů v kat. kresba a 1 studenta v kat. ilustrace. bienále malby OSKAR Ostrava Finálová účast 5 studentů postoupení 3 prací do závěrečné přehlídky Náplavka v HK: 8. artienale HRKR, téma,,umění ulice" - účast Studentské projekty 2013/ Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku - Hlavní cena za projekt - 1. místo Leona Kodešová, SUPŠHNN Hradec Králové b) Okresní, oblastní a celostátní soutěže podrobnosti v příloze Národní cena za Studentský design 2014 (1. kategorie pro VŠ, VOŠ a SŠ) postoupení dvou prací do finálového kola Cena za studentský design - účast Mladý Obal 2014 účast Máš umělecké střevo? postoupení dvou prací do celostátního finále ve Veletržním paláci 14

15 c) Odborná a publikační činnost odborný tisk v příloze denní tisk v příloze d) Prezentace školy na veřejnosti podrobnosti v příloze Školní výstava v SVK Výstava oboru průmyslový design, Regionální muzeum Chrudim Výstava studentského workshopu Galerie AMB, Hradec Králové Výstava studentských prací oboru design výrobků v Salonu Královéhradeckém Výstava návrhů knižních obálek studentů 2. a 3. Ročníku v KMHK Výstava realistických kreseb Daniela Marka (student SUPŠ HNN) v KMHK Namaluj srdce - veřejný projekt evropské unie v Poděbradech Maturitní ples Školské výstavy v Hradci Králové, Pardubicích, 6x Den otevřených dveří Pořádání kurzů řezbářství pro začátečníky a pro pokročilé, kurzu povrchových úprav dřeva a kurzu stavby kytar 1. ročník hudebního Fresh Air Festivalu (studentských kapel SUPŠ HNN), AC Klub Hradec Králové, se záštitou Evy Samkové Školní raftový závod Mezi mosty Zpřístupněny videopřednášky vysoce prestižního cyklu 34xVŠUP široké veřejnosti na stránkách školy e) Odborné exkurze, besedy a odborně zaměřené přednášky Exkurze Designblok, Praha, 1DV, 3DV Exkurze Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, 3DV Exkurze Sklárna Lhotský,Pelechov, 3DV Exkurze AJETO, Crystalex, beseda s designérem Bořkem Šípkem, 1DV, 3DV Exkurze do výrobních závodů firmem TON v Bystřici p. Hostýnem a Sýkora nábytek ve Vizovicích, 4.DI, 3.DI, 3.NK PREZENTACE CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 1DV,3DV Projekce a debata o streetartu, film Banksy Kino Centrál, 1DV, 3DV Projekce a debata František Kupka, Kino Centrál, 1DV, 3DV Beseda s arch. Pavlem Zadrobílkem - Městské prostředí jako životní prostor Výstava Kotěra - Po stopách moderny Designblok 2013, Praha, 4DI Exkurze "Salon republiky" Návštěva Bytové show Hradec Králové, 1. NK Den otevřených dveří VŠUP Praha, 4.DI Přednáška Univerzity Pardubice - Fakulta restaurování - prezentace oborů, 3.DV, 4.SH Přednáška MENDELU Brno - Lesnická a dřevařská fakulta - prezentace studijních oborů, 1.NS, 3.NK, 4.SH Exkurze- Petrof, 2.DI Praha gotická a výstava Olbrama Zoubka, 2.DI Komentovaná prohlídka k výstavě bývalé umělecké zámečnické školy, Muzeum východních Čech, 3.SH 15

16 f) Mezinárodní spolupráce školy s dalšími subjekty: v rámci ČKS spolupráce s organizací Europiano s asociací ruských výrobců klavírů - Ассоциации фортепианных мастеров России (AFM) g) Spolupráce školy s odborovou organizací Spolupráce probíhá s odborovou organizací zřízenou na škole ne velice dobré úrovni a to i nad rámec spolupráce definované v platných předpisech upravující tuto oblast. Jedná se zejména o vybavení pracovišť a také o společné zájezdy zaměstnanců. h) Spolupráce školy s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Škola má v této oblasti zcela nadstandardní spolupráci s mnoha firmami a organizacemi. Zde je alespoň jejich krátký vyčet těch nevýznačnějších partnerů (více informací o našich partnerech lze nalézt na webových stránkách školy). PETROF, spol. s r.o. Již od roku 1864 pro Vás vyrábíme pianina a klavíry s nezaměnitelným zvukem a konstrukcí. Náš výrobní program zahrnuje celou škálu výrobků od špičkových mistrovských klavírů pro velké koncertní sály až po pianina do hudebních škol a domácích interiérů.» POLSTRIN DESIGN spol. s r.o. Jako výrobci čalouněného nábytku jsme navázali na tradici čalounických řemeslníku v našem regionu. Pokračujeme a úspěšně rozvíjíme řemeslné dovednosti, které se kultivují již přes 50 let. Za tu dobu již dvě generace návrhářů, konstruktérů, technologů a řemeslníků získali bohaté a ničím nenahraditelné zkušenosti.» T design s.r.o. 16

17 Tvingo design - to jsou mnohaleté zkušenosti, tým zkušených kreativních projektantů a tým pečlivých a dokonale zručných pracovníku ve výrobě. To vše ruku v ruce s moderní technologií je zárukou úspěšné spolupráce s našimi zahraničními i domácími obchodními partnery.» Studijní a vědecká knihovna Prvopočátky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové lze spojovat již se vznikem samostatného Městského průmyslového muzea v Hradci Králové v roce Hned od počátku se totiž důležitou součástí muzea stala i knihovna s vlastní čítárnou...» Muzeum východních Čech Počátky muzea v Hradci Králové spadají do roku 1880, kdy bylo založeno městské muzeum. Dnes je Muzeum východních Čech v Hradci Králové jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách.» Galerie moderního umění Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Galerie vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla současných autorů.» Asociace výrobců hudebních nástrojů 17

18 AVHN ČR sdružuje právnické a fyzické osoby - výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a příslušenství. Účelem asociace je chránit, podporovat a realizovat společné zájmy svých členů z hledisek hospodářsko-podnikatelských záměrů, včetně technických a odborných cílů.» Český klavírnický svaz ČKS - sdružuje právnické a fyzické osoby - odborníky klavírníky, finální výrobce klavírů a pianin, včetně výrobců jejich součástí a odborné školství. Členem svazu se může stát každá fyzická a právnická osoba -klavírník odborník, který tuto kvalifikovanou činnost vykonává dlouhodobě.» Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory Asociace je nevýdělečné, dobrovolné sdružení fyzických osob (ředitelů nebo jimi pověřených zástupců) středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory v České republice. i) Další aktivity podrobnosti v příloze Zpráva je vypracovaná dle závazné osnovy OŠMT KÚ a dle vyhlášky č. 15/2005 ve znění č. 225/2009 Sb. Výroční zprávu zpracovali: Mgr. Zdena Smotlachová ZŘ TV Lenka Čápová, DiS. personální a studijní oddělení Ing. Jan Opitz ředitel školy 18

19 PŘÍLOHA - fotodokumentace projektů a přehled zpráv za školní rok 2013/ Výstava studentských prací, SVK HK 2. Výstava studentů průmyslového designu, Královéhradecký salon ( ) 19

20 3. Výstava realistických kreseb Daniela Marka, KMHK ( ) 20

21 4. Literárně hudební pásmo SUPŠ HNN ( ) 5. Výstava Umění designu, Regionální muzeum v Chrudimi ( ) 21

22 6. Maturitní ples SUPŠ HNN 7. Výstava Máme rádi knihy, MKHK ( ) 22

23 8. Máš umělecké střevo? Účast na celostátním finále ve Veletržním paláci Soutěžící: Dita Krejčí, Nela Petříková, Tereza Víchová Odkazy na fotografie a video z finále na oficiálních stránkách: https://plus.google.com/photos/ /albums/ Namaluj srdce Projekt EU, 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad, květen 2014, Poděbrady soutěžící: Dita Krejčí, Nela Petříková Soutěžící: Dita Krejčí, Nela Petříková, Tereza Víchová Odkazy na fotografie a video z finále na oficiálních stránkách: 23

24 10. Mezinárodní soutěž Studentské projekty 2013/14 (TurboCAD) Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku v Povážské Bystrici, finále 8. ročníku soutěž. V hlavní kategorii získala 1. místo Leona Kodešová, SUPŠHNN Hradec Králové 11. Středoškolská odborná činnost 2014 Účast v okresním kole: Kateřina Růžičková - Interiérové fotografie Víkend v Rajské zahradě (4 DI), Lukáš Komárek - Návrhy oděvů inspirovaných architekturou (4 DI), realizace prací s dotaci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 24

25 12. Národní cena za studentský design 2014 Nominace díla ve finálovém kole VŠ a SŠ, Kateřina Růžičková - kolekce interiérových fotografií Víkend v Rajské zahradě 25

26 ročník studentských kapel SUPŠ HNN Fresh Air Festival, AC Klub HK 26

27 14. Zpřístupnění videopřednášek cyklu 34xVŠUP široké veřejnosti na stránkách školy Odkaz: 27

28 15. Poděkování řediteli školy, Mgr. Kosinovi, končícímu ve funkci ke dni Setkání byli přítomni zaměstnanci SUPŠ HNN, radní Královéhradeckého kraje, paní Mgr. Šormová a vedoucí odboru školství, paní JUDr. Šulcová. 16. Výběr článků z tisku a webů Propagace školy, úspěchy a aktivity žáků i pedagogů. 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 17. Přehled akcí za školní rok

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla schválena Školskou radou na jednání dne V Hradci Králové dne

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více