VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK X / 2014

2 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné maturitní a závěrečné zkoušky a jako každý rok nadešel čas na stručnou rekapitulaci nejdůležitějších událostí školního roku Tento školní rok byly opět, jako v minulém roce, v popředí příprav, realizací a dokončení mimo jiné také evropské projekty : Počátkem roku byl dokončen projekt Zateplení budov SUPŠ HNN, kdy po loňském zateplení hlavní budovy školy došlo také k zateplení budovy domova mládeže. Byl také úspěšně ukončen projekt Šablony pro SŠ zahrnující nejen tvorbu digitálních učebních materiálů, ale v souvislosti s tímto projektem a pořízením počítačů do každé z učeben, byla od počátku školního roku již plošně, v celé výuce na škole, vedena elektronická třídní kniha, čímž se zefektivnila administrativa pedagogů. Připraven a schválen byl projekt 3D technologie, který po současně probíhající realizaci výrazně přispěje k modernizaci praktické technické a uměleckořemeslné výuky rozšířením o 3D tisk a 3D skenování, spolu s pořízením jedné nové počítačové učebny. Ve výuce je již plně, za velkého zájmu žáků, integrován projekt Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva, dokončeného v loňském školním roce. Pod vedením zkušeného a vysoce kvalifikovaného pedagogického sboru dosahovali i tento rok naši žáci v oblasti výchovně vzdělávacích aktivit velmi dobrých výsledků také v celostátních soutěžích (podrobněji zdokumentováno v příslušných kapitolách Výroční zprávy s doplněním fotografií). Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole. Na konci školního roku bylo na základě odstoupení dosavadního ředitele SUPŠ HNN, Mgr. Václava Kosiny (ke dni ), vyhlášeno výběrové řízení na ředitele školy. Rada Královéhradeckého kraje jmenovala do této funkce Ing. Jana Opitze. V Hradci Králové dne Ing. Jan Opitz ředitel školy Poznámka: S obsahem výroční zprávy bylo seznámeno vedení školy na poradě dne a všichni zaměstnanci školy na schůzi dne (verze bez opravných zkoušek). 2

3 Obsah výroční zprávy: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO, adresa pro dálkový přístup... 4 b) Zřizovatel školy... 4 c) Školská rada... 4 d) Ředitel školy, jméno, příjmení, bydliště... 4 e) Vedení školy... 4 f) Druh školy a typy součástí školy, které škola má uvedeny v Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol g) Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku h) Celková kapacita školy a jejich součástí i) Přehled oborů vzdělávání, které školy vyučuje j) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole k) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje l) Údaje o hospodaření školy m) ICT plán školy pro roky n) Celkové údaje o počtu žáků a tříd... 5 o) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy... 6 b) Souhrnné údaje za školu o počtu ped. pracovníků, jejich odborné a ped. způsobilosti c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka e) Počet nekvalifikovaných pracovníků... 9 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ... 9 PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů b) Prospěch žáků ve škole c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka d) Snížený stupeň z chování e) Celkový počet neomluvených hodin f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek (včetně opravných) - k ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ a) Přednášky, besedy multimediální představení, filmy b) Pohovory s žáky c) SPU - Specifické poruchy učení ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ a) Počet inspekcí, jejich zaměření a závěry inspekcí DALŠÍ ÚDAJE a) Granty, projekty d) Autoevaluace jako východisko pro zpracování výroční zprávy ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH a) Mezinárodní projekty b) Okresní, oblastní a celostátní soutěže podrobnosti v příloze c) Odborná a publikační činnost d) Prezentace školy na veřejnosti podrobnosti v příloze e) Odborné exkurze, besedy a odborně zaměřené přednášky f) Mezinárodní spolupráce školy s dalšími subjekty: g) Spolupráce školy s odborovou organizací h) Spolupráce školy s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery i) Další aktivity podrobnosti v příloze

4 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO, adresa pro dálkový přístup název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 sídlo školy: Hradec Králové, 17. listopadu 1202 právní forma: příspěvková organizace poskytující úplné střední odborné vzdělání a střední odborné vzdělání a dále poskytující žákům výchovu a ubytování IČ: identifikátor právnické osoby: adresa pro dálkový přístup - internetová adresa: b) Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, IČO: c) Školská rada Osoby jmenované zřizovatelem: Pešek Vladimír, MgA., Ph.D. Flídr Jiří, Ing. Pedagogičtí pracovníci: Skála Vladimír - místopředseda školské rady Vondráková Jitka, Mgr. - zapisovatelka Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci: Mádlík Jan, Ing. arch. zákonný zástupce nezletilých žáků Magdalena Vlková studentka d) Ředitel školy, jméno, příjmení, bydliště Ing. Jan Opitz, Hradec Králové e) Vedení školy Mgr. Zdena Smotlachová Vladimír Skála Mgr. Jiří Novák Ing. Zdeňka Horáčková Martin Lučan zástupce ředitele pro TV zástupce ředitele pro PV a vedoucí OP Brněnská zástupce ředitele pro VMV vedoucí ekonom. úseku, statutární zástupce vedoucí zásobování a správy budov f) Druh školy a typy součástí školy, které škola má uvedeny v Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol Střední škola (SOŠ, SOU) Domov mládeže Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Hradec Králové, 17. listopadu Hradec Králové, Brněnská Hradec Králové, Hradecká

5 g) Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku. ze dne č.j. 899/ h) Celková kapacita školy a jejich součástí. Střední škola: nejvyšší povolený počet žáků je 542 Domov mládeže: kapacita 136 lůžek i) Přehled oborů vzdělávání, které školy vyučuje Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů Uměleckořemeslné zpracování dřeva Umělecký truhlář a řezbář Navrhování a konstrukce nábytku Truhlář Nábytkářská a dřevařská výroba Design interiéru Průmyslový design j) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole škola je členem Českého klavírnického svazu, členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory školská rada studentská rada rada domova mládeže k) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Tato problematika byla podrobně zpracována v komplexním a rozsáhlém materiálu Koncepce dalšího rozvoje školy pro roky , který byl předán zřizovateli. Tento dokument je ze dne l) Údaje o hospodaření školy Tyto údaje jsou zpracovávány každoročně se stavem k v samostatném materiálu s názvem Výroční zpráva o hospodaření. m) ICT plán školy pro roky Tento plán je zpracován v samostatném materiálu a je k nahlédnutí na webu školy. n) Celkové údaje o počtu žáků a tříd Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele

6 o) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Kód oboru L/ L/ L/06 Název oboru Nábytkářská a dřevařská výroba Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů Kdo vydal učeb. dokumenty ŠVP ŠVP ŠVP H/02 Umělecký truhlář a řezbář ŠVP H/01 Truhlář ŠVP M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba ŠVP M/04 Průmyslový design ŠVP M/11 Design interiéru ŠVP Pod č. j. č.j NS-kos č.j Skos č.j Gkos č.j Ukos č.j Tkos č.j.: NK-von č.j DV-von č.j DI-kos Platnost od Část II. Údaje o pracovnících školy. a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 90% Učitelé odborného výcviku 72% Vychovatelé 100% Celkem 87% b) Souhrnné údaje za školu o počtu ped. pracovníků, jejich odborné a ped. způsobilosti c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti Konkrétní údaje o pracovnících školy k bodům b) a c) Osob. číslo Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace Učitelů, mistrů odborné výchovy, vychovatelů Vyučení Odborné u MOV (vysokoškolské, ÚSO) (obor) uveďte název školy Pedago g. (PF, FF, DPS) 1. ředitel MHN-strunné Střední prům. škola stavební PF 31 nást. 49. učitelka VŠLD Zvolen DPS učitelka FF učitel PF učitel VUT Brno - FVU 12 Délka praxe 6

7 336. učitel PF UK učitel truhlář Men. a zem. a les. Brno DPS ZŘ pro PF 7 VMV 56. učitelka PF učitelka PF učitelka učitel VŠ učitel VŠ učitel VŠ učitel PF učitel VŠ Učitel + Ing. VŠ 6 učitel OV 40. ZŘ pro TV PF učitel PF učitel PF učitel truhlář Men. a zem. a les. Brno DPS učitel VŠLD Zvolen DPS učitel SŠAK-HK učitel VŠLD Zvolen DPS učitelka PF učitel um.zprac. dřeva VŠLD Zvolen DPS učitel Truhlář, MHN VŠLD Zvolen DPS 26 kl.n učitelka PF učitel PF, FF učitel praktickéh o vyučování 8. ZŘ pro PV 88. Ved.učitel OV truhlář SOU HNN - um.řem.zprac. dřeva DPS Bc. 13 PF 33 truhlář SPŠ stavební DPS Učitel OV truhlář SOU HNN UŘZD-PT DPS Učitel OV umělecký zprac. 28 dřeva 102. Učitel OV truhlář Učitelka Učitel OV MHN-kláves. SPŠ výroby hudebních nástrojů DPS 28 nástroje 333. Učitel OV Učitel OV truhlář MHN- SPŠ výroby hudebních nástrojů DPS 27 kláves.nást Učitel OV truhlář SOU stavební HK Studuj 25 e DPS 268. Učitel OV Truhlář, kytarář SOŠ Hradec Králové DPS 9 SOU Luby u Chebu 283. Učitel OV Truhlář SOŠ Hradec Králové 7 7

8 kytarář SOU Luby u Chebu 93. Učitel OV truhlář, SPŠ výroby hudebních nástrojů DPS 27 MHN-kláves. nást učitel truhlář SOU HNN-dřev. a náb. výroba DPS 16 praktic. vyučování 279. Učitel OV Truhlář SOU stavební Hr. Kr. DPS Učitel OV Učitel OV MHN-kláves. SPŠ výroby hudebních nástrojů DPS 24 nást. 91. vychovate lka SOU obchodní - ekonom provozu DPS vychovate lka 147. vychovate l 155. vychovate l prodavačka SPU obchodní-nástavba DPS 30 Gymnázium DPS 25 PF vychovate PF 28 l 328. vedoucí VŠ Zem. Praha 23 EÚ 274. Fin. SEŠ 15 účetní 304. Bezpečno SEŠ 22 stní referent 337. Práce a SEŠ 38 mzdy 69. archivářka SPŠ Keramická KV ved. SPŠ strojnická 26 správy budov a zásob personalis VOŠ ekonomická 14 tka 170. provozní elektrikář 34 elektrikář 323. instalatértopenář pokrývač údržbář Mech. a opr. 28 zem. strojů 361. Bezp. pracovník 366. Bezp. pracovník 223. uklizečka 305. uklizečka 229. uklizečka 392. uklizečka 8

9 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedag. pracovníků Školní rok 2013/ e) Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2013/2014 U pedagogických pracovníků 8 U nepedagogických pracovníků 0 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků DPS 0 VŠ 0 Cizí jazyky 3 Oblast IT 1 Kód oboru Část III Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Název oboru poč.přihl poč.přij M/04 Design interiérů L/02 UŘZD L/06 UŘSHN H/01 Truhlář M/ L/51 Navrhování a konstrukce nábytku (do 2.roč.) Nábytkářská a dřevařská výroba (do 2.roč.)

10 Část IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč Celk.po čet žáků M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba L/02 Uměleckořemeslné zprac.dřeva L/06 Uměleckořem. stavba hud.nástr H/01 Truhlář H/02 Umělecký truhlář a řezbář L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba M/11 Design interiéru M/04 Průmyslový design Poč. tříd celk. b) Prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník celkem c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák 1. ročník ,5 2. ročník ,8 3. ročník ,6 4. ročník ,8 celkem ,7 10

11 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování školní rok 2012/2013 Počet % z celku , , ,5 e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 887 3,9 ze zameškaných (pozn. tak vysoké číslo neomluvené absence patří z 99% pouze 3 žákům, kteří ukončili studium) f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek (včetně opravných) - k Kód oboru L/ L/06 Název oboru Uměleckořemesl. zprac. dřeva, práce truhlářské Uměleckořem. stavba hn Maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuště n Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl M/11 Design interiéru Kód oboru Závěrečné zkoušky školní rok 2013/2014 Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuště n Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl H/01 Truhlář

12 Část V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a) Přednášky, besedy multimediální představení, filmy Městské prostředí- životní prostor- seminář Partnerské vztahy.- beseda Bolest jménem šikana beseda Skrytá nebezpečí internetu- beseda Týden proti AIDS beseda MUDr. Hnízdil přednáška Projekce filmu Lidský rozměr Bílá nemoc - film b) Pohovory s žáky Celkem bylo ve škole provedeno 27 pohovorů s problémovými žáky za přítomnosti např. ředitele školy, třídního učitele, výchovného poradce, protidrogového koordinátora, popř. učitele odborných předmětů, vychovatele. Dva žáci řešeni ve spolupráci pedagogicko-psychologické poradny. c) SPU - Specifické poruchy učení Všichni žáci byli upozorněni na omezenou platnost (tj. 2 roky) pedagogickopsychologického vyšetření. Celkem na škole 25 žáků se SPU. Celkem 9 žáků maturitních ročníků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (8 studentů SPU-O sk.1, 1 student SPU-O sk.2). Část VI. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí a) Počet inspekcí, jejich zaměření a závěry inspekcí. Na škole ve školním roce 2013/2014 neproběhla inspekce ČŠI a) Granty, projekty Část VII. Další údaje Počátkem školního roku byla v říjnu úspěšně dokončena poslední fáze zateplení budov SUPŠ HNN, konkrétně finalizace Domova mládeže (z OPŽP, prioritní osy 3 ve spolupráci s administrátorem CEP). Celkové náklady činily Kč, z nichž bylo Kč přímých způsobilých výdajů na realizaci. 12

13 Dokončen byl také projekt EU peníze do školy tzv. Šablony SŠ, zaměřen na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Celkem bylo na projekt čerpáno ,- Kč. Do všech učeben, kde probíhá výuka, byly pořízeny počítače, na kterých byla po loňském testování plošně zavedena elektronická třídní kniha. Tím se částečně zefektivnila administrativní činnost pedagogů, současně došlo k větší informovanosti rodičů o prospěchu a absenci žáků. Byly také vytvořeny digitální učební materiály, které budou v nastávajícím školním roce nejen učební pomůckou pedagogů v hodinách, ale také studijním materiálem žáků ve formě prezentací, které budou moci užívat také samostatně při přípravách, opakování, prohlubování, rozšiřování nebo doplňování učiva po absenci ve výuce. 13

14 Probíhala také příprava projektu z evropských dotací 3D technologie, zaměřeného na modernizaci výuky doplněním o technologická zařízení o profesionální 3D tisk, 3D skenování, a navýšení kapacity o jednu počítačovou učebnu pro CAD/CAM konstruování. Ke konci školního roku byl projekt schválen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, ve výši dotace Kč při spoluúčasti žadatele Kč. Realizace projektu začala probíhat v letních měsících přípravou podkladů pro výběrová řízení, k vlastní integraci do výuky by mělo postupně dojít v nadcházejícím školním roce. b) Autoevaluace výchovně vzdělávacího procesu Proběhla na konci roku vyplněním dotazníků absolvujících ročníků. Závěry autoevaluace je převážná spokojenost žáků během studia v oblasti profesionality a přístupu pedagogů, pocit uplatnitelnosti a smyslu získaných znalostí a dovedností v příslušných profilových předmětech. Vysoce bylo hodnoceno vnitřní klima školy, mezi žáky navzájem a ve vztahu k pedagogům, opakovaně hůře bylo hodnoceno technické a materiální zajištění výuky i vzhled a kapacita specializovaných učeben (ateliérů, počítačových učeben, ručních dílen) zejména s poukazem na jejich morální zastarávání. Část VII. Údaje o mimoškolních aktivitách Mimoškolní aktivity školy za školní rok, které mají význam pro prezentaci školy nebo propagaci školy na veřejnosti: a) Mezinárodní projekty podrobnosti v příloze TEENDESIGN 2013" pořádaná fakultou umění a designu ZČU v Plzni - finálová účast 4 studentů v kategorii malba, 4 studentů v kat. grafika, 2 studentů v kat. kresba a 1 studenta v kat. ilustrace. bienále malby OSKAR Ostrava Finálová účast 5 studentů postoupení 3 prací do závěrečné přehlídky Náplavka v HK: 8. artienale HRKR, téma,,umění ulice" - účast Studentské projekty 2013/ Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku - Hlavní cena za projekt - 1. místo Leona Kodešová, SUPŠHNN Hradec Králové b) Okresní, oblastní a celostátní soutěže podrobnosti v příloze Národní cena za Studentský design 2014 (1. kategorie pro VŠ, VOŠ a SŠ) postoupení dvou prací do finálového kola Cena za studentský design - účast Mladý Obal 2014 účast Máš umělecké střevo? postoupení dvou prací do celostátního finále ve Veletržním paláci 14

15 c) Odborná a publikační činnost odborný tisk v příloze denní tisk v příloze d) Prezentace školy na veřejnosti podrobnosti v příloze Školní výstava v SVK Výstava oboru průmyslový design, Regionální muzeum Chrudim Výstava studentského workshopu Galerie AMB, Hradec Králové Výstava studentských prací oboru design výrobků v Salonu Královéhradeckém Výstava návrhů knižních obálek studentů 2. a 3. Ročníku v KMHK Výstava realistických kreseb Daniela Marka (student SUPŠ HNN) v KMHK Namaluj srdce - veřejný projekt evropské unie v Poděbradech Maturitní ples Školské výstavy v Hradci Králové, Pardubicích, 6x Den otevřených dveří Pořádání kurzů řezbářství pro začátečníky a pro pokročilé, kurzu povrchových úprav dřeva a kurzu stavby kytar 1. ročník hudebního Fresh Air Festivalu (studentských kapel SUPŠ HNN), AC Klub Hradec Králové, se záštitou Evy Samkové Školní raftový závod Mezi mosty Zpřístupněny videopřednášky vysoce prestižního cyklu 34xVŠUP široké veřejnosti na stránkách školy e) Odborné exkurze, besedy a odborně zaměřené přednášky Exkurze Designblok, Praha, 1DV, 3DV Exkurze Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, 3DV Exkurze Sklárna Lhotský,Pelechov, 3DV Exkurze AJETO, Crystalex, beseda s designérem Bořkem Šípkem, 1DV, 3DV Exkurze do výrobních závodů firmem TON v Bystřici p. Hostýnem a Sýkora nábytek ve Vizovicích, 4.DI, 3.DI, 3.NK PREZENTACE CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 1DV,3DV Projekce a debata o streetartu, film Banksy Kino Centrál, 1DV, 3DV Projekce a debata František Kupka, Kino Centrál, 1DV, 3DV Beseda s arch. Pavlem Zadrobílkem - Městské prostředí jako životní prostor Výstava Kotěra - Po stopách moderny Designblok 2013, Praha, 4DI Exkurze "Salon republiky" Návštěva Bytové show Hradec Králové, 1. NK Den otevřených dveří VŠUP Praha, 4.DI Přednáška Univerzity Pardubice - Fakulta restaurování - prezentace oborů, 3.DV, 4.SH Přednáška MENDELU Brno - Lesnická a dřevařská fakulta - prezentace studijních oborů, 1.NS, 3.NK, 4.SH Exkurze- Petrof, 2.DI Praha gotická a výstava Olbrama Zoubka, 2.DI Komentovaná prohlídka k výstavě bývalé umělecké zámečnické školy, Muzeum východních Čech, 3.SH 15

16 f) Mezinárodní spolupráce školy s dalšími subjekty: v rámci ČKS spolupráce s organizací Europiano s asociací ruských výrobců klavírů - Ассоциации фортепианных мастеров России (AFM) g) Spolupráce školy s odborovou organizací Spolupráce probíhá s odborovou organizací zřízenou na škole ne velice dobré úrovni a to i nad rámec spolupráce definované v platných předpisech upravující tuto oblast. Jedná se zejména o vybavení pracovišť a také o společné zájezdy zaměstnanců. h) Spolupráce školy s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Škola má v této oblasti zcela nadstandardní spolupráci s mnoha firmami a organizacemi. Zde je alespoň jejich krátký vyčet těch nevýznačnějších partnerů (více informací o našich partnerech lze nalézt na webových stránkách školy). PETROF, spol. s r.o. Již od roku 1864 pro Vás vyrábíme pianina a klavíry s nezaměnitelným zvukem a konstrukcí. Náš výrobní program zahrnuje celou škálu výrobků od špičkových mistrovských klavírů pro velké koncertní sály až po pianina do hudebních škol a domácích interiérů.» POLSTRIN DESIGN spol. s r.o. Jako výrobci čalouněného nábytku jsme navázali na tradici čalounických řemeslníku v našem regionu. Pokračujeme a úspěšně rozvíjíme řemeslné dovednosti, které se kultivují již přes 50 let. Za tu dobu již dvě generace návrhářů, konstruktérů, technologů a řemeslníků získali bohaté a ničím nenahraditelné zkušenosti.» T design s.r.o. 16

17 Tvingo design - to jsou mnohaleté zkušenosti, tým zkušených kreativních projektantů a tým pečlivých a dokonale zručných pracovníku ve výrobě. To vše ruku v ruce s moderní technologií je zárukou úspěšné spolupráce s našimi zahraničními i domácími obchodními partnery.» Studijní a vědecká knihovna Prvopočátky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové lze spojovat již se vznikem samostatného Městského průmyslového muzea v Hradci Králové v roce Hned od počátku se totiž důležitou součástí muzea stala i knihovna s vlastní čítárnou...» Muzeum východních Čech Počátky muzea v Hradci Králové spadají do roku 1880, kdy bylo založeno městské muzeum. Dnes je Muzeum východních Čech v Hradci Králové jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách.» Galerie moderního umění Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Galerie vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla současných autorů.» Asociace výrobců hudebních nástrojů 17

18 AVHN ČR sdružuje právnické a fyzické osoby - výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a příslušenství. Účelem asociace je chránit, podporovat a realizovat společné zájmy svých členů z hledisek hospodářsko-podnikatelských záměrů, včetně technických a odborných cílů.» Český klavírnický svaz ČKS - sdružuje právnické a fyzické osoby - odborníky klavírníky, finální výrobce klavírů a pianin, včetně výrobců jejich součástí a odborné školství. Členem svazu se může stát každá fyzická a právnická osoba -klavírník odborník, který tuto kvalifikovanou činnost vykonává dlouhodobě.» Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory Asociace je nevýdělečné, dobrovolné sdružení fyzických osob (ředitelů nebo jimi pověřených zástupců) středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory v České republice. i) Další aktivity podrobnosti v příloze Zpráva je vypracovaná dle závazné osnovy OŠMT KÚ a dle vyhlášky č. 15/2005 ve znění č. 225/2009 Sb. Výroční zprávu zpracovali: Mgr. Zdena Smotlachová ZŘ TV Lenka Čápová, DiS. personální a studijní oddělení Ing. Jan Opitz ředitel školy 18

19 PŘÍLOHA - fotodokumentace projektů a přehled zpráv za školní rok 2013/ Výstava studentských prací, SVK HK 2. Výstava studentů průmyslového designu, Královéhradecký salon ( ) 19

20 3. Výstava realistických kreseb Daniela Marka, KMHK ( ) 20

21 4. Literárně hudební pásmo SUPŠ HNN ( ) 5. Výstava Umění designu, Regionální muzeum v Chrudimi ( ) 21

22 6. Maturitní ples SUPŠ HNN 7. Výstava Máme rádi knihy, MKHK ( ) 22

23 8. Máš umělecké střevo? Účast na celostátním finále ve Veletržním paláci Soutěžící: Dita Krejčí, Nela Petříková, Tereza Víchová Odkazy na fotografie a video z finále na oficiálních stránkách: https://plus.google.com/photos/ /albums/ Namaluj srdce Projekt EU, 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad, květen 2014, Poděbrady soutěžící: Dita Krejčí, Nela Petříková Soutěžící: Dita Krejčí, Nela Petříková, Tereza Víchová Odkazy na fotografie a video z finále na oficiálních stránkách: 23

24 10. Mezinárodní soutěž Studentské projekty 2013/14 (TurboCAD) Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku v Povážské Bystrici, finále 8. ročníku soutěž. V hlavní kategorii získala 1. místo Leona Kodešová, SUPŠHNN Hradec Králové 11. Středoškolská odborná činnost 2014 Účast v okresním kole: Kateřina Růžičková - Interiérové fotografie Víkend v Rajské zahradě (4 DI), Lukáš Komárek - Návrhy oděvů inspirovaných architekturou (4 DI), realizace prací s dotaci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 24

25 12. Národní cena za studentský design 2014 Nominace díla ve finálovém kole VŠ a SŠ, Kateřina Růžičková - kolekce interiérových fotografií Víkend v Rajské zahradě 25

26 ročník studentských kapel SUPŠ HNN Fresh Air Festival, AC Klub HK 26

27 14. Zpřístupnění videopřednášek cyklu 34xVŠUP široké veřejnosti na stránkách školy Odkaz: 27

28 15. Poděkování řediteli školy, Mgr. Kosinovi, končícímu ve funkci ke dni Setkání byli přítomni zaměstnanci SUPŠ HNN, radní Královéhradeckého kraje, paní Mgr. Šormová a vedoucí odboru školství, paní JUDr. Šulcová. 16. Výběr článků z tisku a webů Propagace školy, úspěchy a aktivity žáků i pedagogů. 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 17. Přehled akcí za školní rok

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla schválena Školskou radou na jednání dne V Hradci Králové dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 X / 2015 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Na počátku nového školního roku Vám předkládáme rekapitulaci

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 IX / 2013 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Informace o talentové zkoušce, kritéria přijímacího řízení, požadavky a podmínky přijímacího řízení, termíny konání talentové zkoušky

Informace o talentové zkoušce, kritéria přijímacího řízení, požadavky a podmínky přijímacího řízení, termíny konání talentové zkoušky Informace o talentové zkoušce, kritéria přijímacího řízení, požadavky a podmínky přijímacího řízení, termíny konání talentové zkoušky pro školní rok 2012-2013 V Hradci Králové dne 11. října 2011 Mgr. Václav

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní Design interiéru a nábytku základní informace Kód oboru: 841M/11 ŠVP: Design interiéru a nábytku Doba studia: čtyři roky Zakončení maturitní zkouškou Forma studia: Denní V kontextu tradice Vyšší odborné

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více