1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 Kunratice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice."

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/ Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992, IČO (IZO ), tel: , fax: , Škola podle aktuálního zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j. SU 1840/04-21 má následující obory vzdělání: K/401 čtyřleté všeobecné denní, dálkové a večerní K/601 šestileté všeobecné denní K/801 - osmileté všeobecné denní K/808 - osmileté živé jazyky denní. V hodnoceném školním roce probíhala výuka v osmiletém cyklu K/ Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 Kunratice Změny zřizovatele Změna zřizovatele neproběhla Vedení školy ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: , statutární zástupce: ředitelka - PaedDr. Vladimíra Fišerová, Ing. Jaroslav Fišer ředitel společnosti jednatel, tel: , Výchovně vzdělávací program Příslušné učební plány gymnázia jsou schváleny odborným útvarem MŠMT ČR pro jednotlivé obory vzdělání. Charakteristika vzdělávacího programu SG ALTIS. Délka vzdělávacího programu je osm let. Gymnázium je střední škola poskytující střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Připravuje žáky především k vysokoškolskému studiu. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků umožňuje vstup do celého spektra vysokých škol. Současně poskytuje vzdělání potřebné k vykonávání profesí, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu, nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. U víceletého gymnázia se v nižších ročnících navazuje na základní školu, kde na osmiletou formu gymnázia se přechází po ukončení pátého ročníku ZŠ a na šestiletou formu po ukončení sedmého ročníku ZŠ. Hlubší specializace a profilace se dosahuje ve vyšších ročnících, a to formou volitelných seminárních předmětů, neboť v tomto věku se často začínají u žáků rozvíjet nové speciální schopnosti a zájmy, do popředí se dostává otázka maturitní zkoušky a výběru vysoké školy. Tento trend gymnázium ALTIS podchycuje vhodně volenými seminárními předměty. Cíle vzdělávacího programu gymnázia ALTIS je možno charakterizovat pomocí složek. A. žák je v našem pojetí charakterizován jako subjekt výchovy a vzdělávání, to znamená prioritu žákovských postojů a vlastností,

2 B. schopnosti používat praktických dovedností a praktických postupů, což je spojeno také se schopností celoživotního sebevzdělávání, C. suma poznatků nutná pro požadované vstupy na vysoké školy. Tyto cíle jsou pak rozpracovány do jednotlivých povinných i seminárních předmětů a jejich další rozpracování je charakterizováno pomocí těchto částí: a) znalosti a dovednosti spjaté s mezilidskou komunikací, popřípadě s komunikací člověka a počítače. Obecně tento bod lze nazvat komunikační potenciál. Tento potenciál realizujeme na SG ALTIS především pomocí českého jazyka a literatury, cizích jazyků, žurnalistiky semináře, informatiky a výpočetní techniky. Je zřejmé, že tento potenciál se realizuje i v jiných předmětech a seminářích a je jednou z našich priorit; b) soustava poznatků z teorie a historie přírody a společnosti a z teorie, historie a metodologie kognitivního osvojování skutečnosti, intelektuální a praktické dovednosti spjaté s procesem objevování. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí předmětů matematika, chemie, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis, podporovaných též českým jazykem a literaturou, základy společenských věd či výpočetní technikou; c) soustava technologických znalostí, intelektuálních a praktických technologických dovedností spjatých s aplikací přírodovědných a společenskovědních poznatků ve společenské praxi a s komplexním řízením společenského procesu. Tato soustava se realizuje na SG ALTIS pomocí seminářů, a to semináře z českého jazyka, semináře literárního, matematického, fyzikálního, dějepisného, ekonomie a managementu, chemického, zeměpisného apod., to vše opět podporováno výpočetní technikou; rozvíjením a utvářením, seberozvíjením a sebeutvářením člověka. Tato soustava se na SG ALTIS realizuje pomocí povinných předmětů biologie, tělesná výchova a estetická výchova, dále pomocí seminárních předmětů, jako je obecná biologie, člověk a prostředí, popřípadě nepovinných sportovních her. Částečnou realizaci můžeme též najít v povinném předmětu základy společenských věd, především v oblasti sociologie, politologie, etiky a psychologie; e) soustava poznatků z teorie a historie umění. Soustava mentálních a praktických dovedností spjatých s uměleckým osvojováním skutečnosti, s vnímáním uměleckých děl a s uměleckou tvorbou. Tato soustava je realizována na SG ALTIS pomocí povinných předmětů estetická výchova, dějepis, částečně český jazyk a literatura a pomocí seminárního předmětu dějepisný seminář; f) soustava filozofických, tj. ontologických a gnoseologických poznatků, logických, etických a estetických poznatků, včetně obecné metody poznání a jednání. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí povinných předmětů základy společenských věd, estetické výchovy a dále pomocí seminárního předmětu člověk a společnost, toto vše samozřejmě podporováno českým jazykem a literaturou. Metody výuky se především zaměřují na aktivizaci žáků a v hodinách se uplatňují prvky zážitkové pedagogiky. Všechny metody směřují k tomu, aby si žáci osvojili základní kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní, občanské a pracovní. Formy výuky jsou různorodé: od samostatné práce žáků, přes učení ve dvojicích a kooperativní vyučování. Do výuky začleňujeme

3 1.6. Charakteristika školy Z hlediska učební náplně je posílena výuka cizích jazyků a řada volitelných seminářů, které umožní žákům vyzkoušet si jednotlivé vědní disciplíny v jednoročních či dvouletých cyklech. V tomto školním roce byl celkový počet tříd 10, z toho 1x prima, 1x sekunda, 2x tercie, 2x kvarta, 1x kvinta, 1x sexta, 1x septima a 1x oktáva. Počet žáků k byl 190. Výuka probíhá ve dvou budovách pronajatých od MČ Praha Kunratice, které v minulosti sloužily ke vzdělávacím účelům školství. Škola disponuje počítačovou učebnou a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Pro efektivní výuku jsou používány dataprojektory. Ve škole je zřízena knihovna a kopírovací centrum. Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky a chemie v laboratořích VŠCHT na Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy Tělocvična, hřiště Vlastní tělocvičnu a hřiště škola nemá. Využívá tělocvičnu a hřiště Sokola Kunratice Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep.prac. k fyzické osoby/ z toho externisté k přep.prac. pedagogičtí (vč. ředitele) 24/3 20,5 22/3 20,2 nepedagogičtí Celkem 27/3 22,5 25/3 22,2 Nepedagogičtí pracovníci: ekonom, administrativní pracovnice, knihovnice na ½ úvazku věková struktura pedagogických pracovníků k Věk Do let let let nad 60let z toho důchodci let včetně Počet Z toho žen Celkem 22 osob - z toho 13 žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: kvalifikace pedagogických pracovníků k stupeň vzdělání počty pracovníků Bc. Mgr. Dr. vysokoškolské vzdělání pedagogické jiné vysokoškolské vzdělání s DPS jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS - - Vyšší odborné pedagogického směru - Vyšší odborné nepedagogického směru s DPS -

4 1.7.4 aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 100 Neaprobovaných odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet: 3 důvody: rodinné důvody, mateřská dovolená (2x) nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní M, Ch, Dě, Vv, Zsv, Aj, Nj Ze, Fj zdravotník zotavovacích akcí Bi, IVT vzdělávací instituce Pedagogické centrum Praha PCP, Tereza Pedagogické centrum Praha Tereza, OK System DPS Školský management Rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy) Kraj počet žáků z toho nově přijatých Středočeský Žáci cizí státní příslušníci Stát počet žáků Rusko 1 Vietnam 4 Slovensko 2 Chorvatsko 1

5 1.10. Výuka cizích jazyků Typ školy (součást) Jazyk počet žáků K/801 anglický jazyk K/801 německý jazyk K/801 francouzský jazyk K/801 španělský jazyk 13 Poznámka: Cizí jazyky patří na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvýšená dotace hodin, která může dosáhnout ve vyšších ročnících až 15 hodin jazyků, pokud si žák zvolí i seminář a konverzaci v cizím jazyce. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 hodin, od kvinty přibývá druhý cizí jazyk v průměrné dotaci 4 hodiny. V současné době se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyučuje AJ, NJ a FJ. Jako první jazyk je preferován AJ, méně již NJ a nejméně FJ. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme ve volitelných předmětech další jazyk jako např. němčinu, ruštinu a španělštinu a rovněž nepovinné předměty zahrnují i cizí jazyky, kde je možno od primy studovat NJ, RJ a FJ a v případě dostatečného zájmu další jazyky jako španělštinu a italštinu. Celkově je hodnocena výuka cizích jazyků velmi vysoko mimo jiné to potvrzuje jak testování KALIBRO, tak i předchozí sondy Maturant, Maturita po internetu a SET 2005, který publikuje ÚIV Kurzy na doplnění základního vzdělání, počet účastníků Žádné neproběhly Školní stravování Škola nemá vlastní jídelnu, ke stravování žáků je využívána školní jídelna zřízená MČ Praha ZŠ Předškolní Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Místo pobytu Počet dětí/žáků Hodnocení Třeboň 26 3 dny- seznamovací pobyt pro primány Šumava 29 3 dny- GO pobyt pro žáky kvart Krakov, Osvětim 45 3 dny- vzdělávací pobyt- 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A a 8.A Praděd dní-lyžařský kurz-1.a, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A a 7.A Nižbor 14 3dny-studijní pobyt-6.a Irsko dnů-jazykový studijní pobyt-3.a, 4.A, 4.B, 5.A a 6.A Sázava 32 2 dny-vodácký výcvik-3.a, 3.B Vltava 16 4 dny-vodácký výcvik-5.a Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Ve školním roce 2005/2006 neproběhla inspekce.

6 1.15. Účast školy v soutěžích umístění do 3. místa Do třetího místa se žáci SG ALTIS neumístili. Účast na mimoškolních aktivitách je široká. Nejvíce obsazenou soutěží jsou sportovní akce, jako je POPRASK soutěže družstev a jednotlivců ve florbale, přehazované, šplhu a přespolním běhu. Dále je to soutěž zeměpisná jako je EUROREBUS a obvodní kolo matematické olympiády Zahraniční kontakty školy Škola má dlouhodobou spolupráci s jazykovou školou Bournemouth International School v oblasti metodické pomoci při výuce anglického jazyka. V případě zájmu je možné organizovat jazykové kurzy Výchovné a kariérní poradenství-činnost, spolupráce s SPC, PPP Škola má zpracovaný strategický plán rozvoje školy. Tento plán se skládá z oblasti vzdělávání (funkční gramotnost- kompetence ), oblasti výchovné (formování občana 21. století), oblasti vnitřního edukačního prostředí klima školy (systém diagnostické činnosti), oblasti materiální a z oblasti vnějšího edukačního prostředí. Výchovné a kariérní poradenství spadá především do oblasti vnitřního edukačního prostředí a s tím spojené diagnostické činnosti, která musí předcházet každému rozhodnutí a poradenské činnosti. Systém diagnostické činnosti vede k rozvíjení klíčových dovedností učitele, a to především s důrazem na individualitu každého žáka. Z tohoto důvodu můžeme popsat dvě základní linie činnosti systému, které se zaměřují na hlavní činitele transmise v procesu učení první ve vztahu k žákovi, druhou ve vztahu k učiteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ročníků. Ve vztahu k žákům umožňuje systém v nižších ročnících podrobně poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky žáků. V kvartě pomáhá žákům rozhodnout se, jakou kombinaci seminářů by měli zvolit, aby bylo optimálně využito schopností a motivace každého žáka s přihlédnutím k volbě jeho budoucí vzdělávací cesty. V závěrečných ročnících se pozornost stále více soustřeďuje na volbu vhodné vysoké školy či vyšší odborné školy. Na škole působí výchovná poradkyně ředitelka PaedDr. Vladimíra Fišerová, která v roce 2002 dokončila dvouletý specializační kurz pro výchovné poradce středních škol na Filozofické fakultě katedře psychologie a ve školním roce 2003/2004 pokračovala ještě v ročním nadstavbovém studiu tohoto specializačního kurzu. Mimo to je ještě mimořádnou členkou Českomoravské psychologické společnosti. Úspěšnost celého systému můžeme prezentovat na počtu přijatých na vysoké školy v průběhu posledních školních let. školní rok počet žáků prospěli neprospěli počet studentů, kteří podali přihlášku na VŠ počet přijatých na VŠ % přijatých na VŠ 1998/ ,1 1999/ ,0 2000/ ,3 2001/ ,7 2002/ ,0 2003/ ,8 2004/ ,0 2005/ ,0

7 1.18. Integrace Osmileté gymnázium Altis pracuje s nadanými žáky, protože to je podstata vzdělávání na víceletých gymnáziích obecně. Máme ale rovněž vypracován svůj systém, který umožňuje individuální přístup a rozvinutí silných stránek osobnosti jednotlivých žáků. Nejsou žádné negativní zkušenosti s integrací cizinců. Proces začíná již samotným vytipováním těchto žáků pomocí přijímacího řízení, kde získáváme cenné informace o kognitivních schopnostech uchazečů, ale také o jejich komunikačních dovednostech a osobnostní charakteristice. Tento soubor informací pak dále využíváme pro práci s jednotlivci, ale i celými třídami. V nižších ročnících se především soustřeďujeme na referáty či kratší seminární práce, popřípadě práce s audiovizuální technikou. Na těchto formátech se žáci učí zpracovat dlouhodobější úkol a následně ho před spolužáky a učiteli prezentovat a obhájit. Samozřejmě existuje práce s výrazně nadanými jedinci na ten který předmět. Tito dostávají náročnější úkoly či se stávají pomocníky učitele. Jsou i vysílaní na soutěže a olympiády. Ve vyšších ročnících dostávají žáci za úkol již ročníkové práce, které mají charakter malých diplomových prací. I žáci vyšších ročníků dostávají další nadstavbové úkoly a reprezentují nás v soutěžích a olympiádách. Navíc ještě v maturitním ročníku jim umožňujeme naprosto individuální přípravu na maturitu a přijímací řízení na vysoké školy tím, že otevíráme specializované semináře třeba i pro jednoho žáka. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázium nemá speciální třídy. Věnuje zvýšenou pozornost jedincům, u kterých je diagnostikována mírná dyslexie, dysgrafie apod. Program je veden výchovným poradcem a plně se daří integrovat tyto žáky do vzdělávacího procesu. Rovněž tak je realizována integrace žáků s tělesným postižením nevyžadujícím bezbariérový přístup. Mentální Tělesné zrakové sluchové Vada kombinované autismus SPU SPCH řeči Environmentální výchova a vzdělávání Tato výchova je realizována v rámci výuky mnohých předmětů, hlavně pak v biologii, chemii. Byly realizovány tyto projekty. Projekt Zdravá strava - 15 žáků (1 třída), projekt Všeho s mírou - 15 žáků (1 třída), projekt Chráněné krajinné oblasti ČR 12 žáků (1 třída) a projekt ZOO Praha 75 žáků (3 třídy) Pedagogická a osobní asistence Žádný asistent ve škole nepracoval Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání Škola nemá akreditované programy dalšího vzdělávání Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce Dne jsme ve spolupráci s MÚ Kunratice uspořádali oslavu 120. výročí postavení budovy, ve které sídlí SG ALTIS. Oslava probíhala celý den. Na počátku byla v prostoru budovy odhalena slavnostní deska ke 120. výročí školy. Dále pokračovaly ukázkové hodiny pro veřejnost včetně prohlídky školy a poté si

8 návštěvníci mohli prohlédnout naučnou stezku, která mapovala Kunratice z hlediska historického a geografického. Hosté, kteří prošli stezkou, se také seznámili s faunou a flórou Kunratic. Odpoledne probíhaly besedy s význačnými hosty se spisovatelem I. Klímou, ředitelem Židovského muzea L. Pavlátem a ředitelem Pražského planetária a hvězdárny M. Grϋnem. Celá oslava byla ukončena vystoupením našich žáků na otevřeném pódiu. Na organizaci a realizaci celého dne se podíleli vyučující společně s vedením a žáky SG ALTIS za podpory MÚ v Kunraticích. Projekty v jednotlivých předmětech Český jazyk Nový hrad, Kostel sv. Jakuba a zámek v Kunraticích, Strž: návštěva u Karla Čapka, malá maturita (kvarta), ústní maturita (sexta), esej: Moje budoucnost a Profesní budoucnost, školní recitační soutěž, Altis školní časopis, Knihovnictví, Reklamní kampaň, Písařská dílna, Sociální reklama. Anglický jazyk Divadelní představení v anglickém jazyce, malá maturita (kvarta), ústní maturita (sexta), státní jazyková zkouška, Great Britain, British People, Famous People Profiles, Sport, A Perfect City, Canada, Jerks from Kunratice. Německý jazyk Ústní maturita (sexta), Mein Freund(in), Neue deutche Geschichte. Dějepis Regionální dějiny Kunratice (Nový hrad, kostel sv. Jakuba, zámek, dějiny školy). Karel IV, Renesanční Praha, Naučná stezka Kunratice, Praha plná památek, Tajemství Pražského hradu, Renesanční osobnost Itálie. Zeměpis, Evropská - občanská gramotnost Třídění odpadu, Jak znám Prahu, Okna a dveře vesmíru. Matematika Finanční matematika výhodný úvěr, Geometrická místa bodů, Logické hry, Posloupnosti v praxi, Konstrukce sinusoidy, Kombinatorika a pravděpodobnost v praxi, malá maturita (kvarta); ústní maturita (sexta). Fyzika Laboratorní práce na VŠCHT. Chemie Plzeň: Kde se pivo vaří?, Jak se fouká sklo, laboratorní práce na VŠCHT. Biologie Zdravá výživa, Všeho s mírou, Zneužití návykových látek, Domestikace, Únava a stres, Alergie, Zoogeografické oblasti, laboratorní práce na VŠCHT. Informatika a výpočetní technika Třídní tričko, Prezentace nejoblíbenějšího předmětu- obrazová reklama, Animace loutky, Databázový soubor knih. Základy společenských věd Adopce na dálku, Píšťalka, Proti vandalismu, ústní maturita (sexta). Estetická výchova výtvarná Interiér kunratického kostela, Kresba kunratického zámku, Kresba našeho gymnázia ke 120. výročí budovy, ve které sídlí, Výtvarné zpracování projektu třídění odpadů, Barokní zámecká brána, Výtvarné zpracování třídního časopisu, Ekofór. Tělesná výchova Vánoční sportovní turnaj gymnázia Altis, Lyžařský kurz, Poprask, Vodácký výcvik. Jazyková gramotnost Praktické užívání cizích jazyků v každodenní situaci, Novinářská angličtina.

9 Komunikační gramotnost Příprava školního časopisu, Ročníkové práce v 5. až 8. ročníku Čtenářská gramotnost Recitační soutěž, sestavení Třídní čítanky literárních textů, Čtenářský deník v anglickém jazyce. Informační gramotnost Knihovnictví, Vyznáš se ve školní knihovně, Formální úprava ročníkové práce a její zhodnocení. Matematická gramotnost Všeho s mírou, Výhodný úvěr, Posloupnosti v praxi, Logické hry. Pracovní gramotnost Volba povolání, Kartotéka typových pozic, akční plánování. Finanční a spotřební gramotnost Finanční matematika. Počítačová klávesnicová gramotnost Základní orientace v souborech a datech, úprava textů, obrázků a grafů, tvorba prezentace, tvorba ročníkové práce. Dopravní gramotnost Řidičský průkaz, Bezpečný přechod vozovky, Pravidla cyklistiky. Občanská gramotnost Integrovaný záchranný systém, Červený kříž, SZÚ ochrana zdraví Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Pokračování spolupráce s neziskovou organizací Píšťalka, jejichž cílem je pomoci mladým lidem, kteří utrpěli úraz a jsou odkázáni na invalidní vozík. Studenti vyšších ročníků prodávali drobné předměty spoluobčanům a výtěžek akce šel na konto organizace Píšťalka. V tomto školním roce pokračoval již tříletý projekt Adopce na dálku, který je organizován Arcidiecézní charitou Praha. Naši žáci vybrali mezi sebou částku 5 000,- Kč a zaslali adoptované dívce do Indie (jménem Zhihana). Vybrané prostředky slouží především k financování jejího vzdělání Školská rada složení a hodnocení činnosti Školská rada při Soukromém gymnáziu ALTIS s.r.o. byla zřízena na základě voleb ke dni , a to v následujícím složení: jmenovaný člen zřizovatele gymnázia: PaedDr. Olga Jelínková, předseda ŠR zvolený zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Michal Singr, místopředseda ŠR zvolený zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: pí Romana Formánková. Poznámka k číslování zprávy: chybějící body 2 až 5 se týkají údajů v těchto zařízeních mateřská škola, základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální.

10 6. Střední škola 6.1. Počet tříd Počet tříd Počet žáků k k Počet žáků a tříd podle studijních oborů k studijní obor kód oboru délka studia Ročník počet tříd počet žáků forma studia gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní 6.3. Průměrný počet žáků k na třídu:18,7 na učitele: 8, Obory ve srovnání se školním rokem 2004/2005 nové obory: 0 zrušené obory: 0 dobíhající obory: 0 důvody změn: Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2005/2006 počet přihlášených: 53 z toho dívek: 25 počet přijatých žáků: 26 z toho dívek: na školní rok 2006/2007 obor vzdělávání kód oboru Počet přihlášených počet přijatých počet absolventů gymnázium K/ počet přihlášených celkem: 59 z toho dívek: 22 počet přijatých po prvním kole: 25 z toho dívek: 10 počet přijatých po druhém kole: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých na odvolání: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých celkem: 25 z toho dívek: 10 volná místa (počet, obor): 0

11 Poznámka: Přijímací řízení na SG ALTIS sestává ze dvou kol. V prvním kole uchazeči o studium procházejí testem studijních předpokladů, ve druhém kole se s uchazeči o studium setkáváme v ústním pohovoru, který má zjistit všeobecné znalosti a přehled, ale i schopnost komunikovat, pracovat s textem a schopnost logické úvahy. Vysvědčení ze základní školy má váhu pouze doplňkovou, protože vesměs mají budoucí uchazeči velmi výborné výsledky na ZŠ Prospěch a chování žáků a ukončení studia ve školním roce 2005/2006 počet žáků prospěli celkem 186 z toho s vyznamenáním 67 Neprospěli 1 opakují ročník 0 klasifikovaných celkem 187 vyloučených z prospěchových důvodů +) 4 vyloučených z výchovných důvodů +) 3 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 5 +) Poznámka: U žáků vyloučených nebyla obnovena Smlouvy o studiu z důvodů prospěchových a výchovných Hodnocení chování žáků ve školním roce 2005/2006 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek počet žáků druh zkoušky Druh zkoušky maturitní Závěrečná celkem u zkoušky 12 - z toho opakovaně u zkoušky 0 - žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 0 - prospěli s vyznamenáním 5 - Prospěli 6 - Neprospěli Přijímací řízení na vyšší typ školy Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání Všichni naši absolventi se hlásili na vysokou školu. V minulém školním roce nastala stejná situace.

12 Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 12 z toho VŠ: 12 z toho VOŠ: 0 z toho jiný typ školy: 0 Absolventi gymnázia pokračují ve studiu na vysoké škole, nebo jiném vyšším typu školy, včetně studia na vysoké škole v zahraničí. V případě, že se rozhodnou dále již nestudovat, jsou vybaveni dobrými jazykovými schopnostmi nejméně v jednom cizím jazyce a dovednostmi ve využívání výpočetní techniky. Rovněž podle zvolených seminářů získají znalosti z oborů podle své volby, což jim umožňuje pracovat samostatně ve firmách na úrovni středních řídících pracovníků v managementu, administrativě, obchodě či službách. Z těchto důvodů je uplatnění na trhu práce stoprocentní. Ve školním roce 2005/2006 maturovala jedna třída v počtu 12 žáků. Všichni žáci byli připuštěni k maturitě.podle předběžných informací všech 12 žáků bylo přijato na vysoké školy, což je 100% Ověřování výsledků vzdělávání Naši studenti se pravidelně zúčastňují projektu KALIBRO, MATURITY PO INTERNETU a také nově otevřeného projektu VEKTOR od firmy SCIO. Do projektu Kalibro jsme se zapojili již v roce 1994, protože jsme cítili potřebu srovnání s jinými gymnázii. Pravidelně testujeme všechny ročníky v českém jazyce a literatuře, matematice, širším humanitním základu, širším přírodovědném základu a angličtině. Toto dlouhodobé testování, které se pro jednotlivé třídy alespoň třikrát opakuje v jejich osmiletém studiu, nám dovoluje dobře analyzovat vzdělávací proces. Firma Kalibro také nově nabídla projekt, kde u žáků celé školy mapuje jejich názory a postoje ke škole. Podobný soubor otázek pak dává i učitelskému sboru. Výsledky opět umožňují analyzovat výchovný proces ve škole. Ve školním roce 2005/2006 byly testovány třídy 2.A, 3.A a 3.B v projektu KALIBRO, 5.A v projektu VEKTOR od firmy SCIO, 8.A v projektu Maturita bez handicapu Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy) Kraj počet žáků z toho nově přijatých Středočeský 41 8 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady dne: V Praze dne PaedDr. Vladimíra Fišerová

13 Vyučující ve školním roce 2005/2006 Titul, jméno, příjmení vyučuje předmět Mgr. Irena Blažková Čj, Fj, seminář žurnalistika třídní učitelka 7.A Mgr. Jaroslava Fišerová Čj, Hv třídní učitelka 3.A Veronika Fišerová Aj Mgr. Marta Goldová Ze Mgr. Petra Herinková Bi, Ze třídní učitelka 5.A PhDr. Šárka Chroustová Aj, Aj seminář, Aj - konverzace PaedDr. Olga Jelínková Čj, Dě zástupce řed., třídní učitelka 1.A Mgr. Jan Koliáš třídní učitel 8.A Čj, Zsv, seminář Člověk a společnost Mgr. Vladan Koreček Aj Mgr. Jiří Král Tv Mgr. Eva Medlíková VV, knihovnice Mgr. Čestmír Mniazga M, IVT třídní učitel 3.B PhDr. Helena Mydlarčíková Nj, Dě, dějepisný seminář Jaroslav Petěra Ekonomie a management Mgr. Jiřina Selbaková Aj, Ch, seminář - chemie Mgr. Michal Singl Čj, Hv Mgr. Martina Sochorová Aj, Zsv Mgr. Tomáš Straka M, Fy, fyzikální seminář třídní učitel 3.B Mgr. Yvona Šlágrová M, Bi, seminář obecné biologie, matematický seminář Mgr. Josef Vondra M, Ze třídní učitel 5.A PaedDr. Vladimíra Fišerová Ředitelka, výchovný poradce

14 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA GYMNÁZIA 2005/2006 Ředitel společnosti, jednatel společnosti s.r.o. Ing. Jaroslav Fišer Ředitelka gymnázia statutární zástupce PaedDr. Vladimíra Fišerová Zástupce ředitelky pro ekonomiku, stat. zástupce Ing. Jaroslav Fišer Zástupkyně ředitelky, PaedDr. Olga Jelínková Mimoškolní činnost, pověřený zástupce Jaroslava Fišerová Vedoucí školní knihovny Eva Medlíková Vedoucí metodických útvarů ČJ a humanitní předměty PaedDr. Jan Koliáš Cizí jazyky PhDr. Helena Mydlarčíková M, přírodovědné předměty Mgr. Tomáš Straka

15 Obsah učebního plánu - osmiletý studijní cyklus (všeobecný) Gymnázium ALTIS ( K/801) Předmět / ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Základy spol.věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Inf. a výp. technika Estet. výchova Tělesná výchova Celkem Z toho semináře

16 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2005/2006 Praha

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více