VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 IČO: Komenského 77, Nový Bydžov IZO:

2 I. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, a podle doporučené osnovy odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. a) název školy: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 b) sídlo: Komenského 77, Nový Bydžov c) charakteristika školy: příspěvková organizace IČO součást školy gymnázium celková kapacita 330 žáků d) zřizovatel školy: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové e) ředitel školy: PaedDr. Jaroslav Šedivý Husova třída 1764, Nový Bydžov f) datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne s účinností od , změna č.j /04 21 ze dne s účinností od , změna č.j / ze dne s účinností od , změna č.j. 4149/ ze dne s účinností od g) adresa pro dálkový přístup: h) občanské sdružení působící při škole: Klub rodičů a přítel školy při Gymnáziu Nový Bydžov (předsedkyně Ing. D. Rudolfová) ch) školská rada: zřizovatel stanovil šestičlenné složení, RNDr. J. Ort předseda, zvolen pedagogickými pracovníky, Mgr. R. Döbertová zapisovatelka, zvolena pedagogickými pracovníky, J. Kandoussi a Ing. V. Neuman jmenováni zřizovatelem, Ing. J. Havlín a Mgr. R. Truxová zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky i) další údaje ke škole: škola organizuje vzdělávání v šestiletém a čtyřletém cyklu se všeobecným zaměřením, koncepce školy předpokládá udržení této orientace i v dalším vývoji, neboť systém všeobecného studijního základu s nadstavbou povinně volitelných předmětů umožňuje tvorbu zaměření vzdělávání samotným žákem, kapacitu školy optimálně naplňuje počet 10 tříd, škola ke zlepšení hospodaření využívá příležitostného pronájmu svých prostor (zejména tělocvičny), vzdělávací kurzy pro veřejnost nepořádá

3 II. Přehled oborů vzdělání Kód oboru Název oboru Třídy K/41 Gymnázium 1. A, 2. A, 3. A, 4. A 1. C, 2. C, 3. C, 4. C, K/61 Gymnázium C

4 Učební plán pro nižší stupeň gymnázia (obor K/61 Gymnázium) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5 4 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk 3 3 Matematika a její aplikace Matematika 4 5 Informační a komunikační technologie Informatika a výp. technika 1 1 Člověk a společnost Dějepis Dějepis 2 2 Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 Fyzika Fyzika 2 2 Člověk a příroda Chemie Chemie 2 2 Přírodopis Biologie 2 2 Zeměpis Zeměpis 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 - Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 Člověk a svět práce Člověk a svět práce - 1 Celková povinná časová dotace 32 32

5 Učební plán pro vyšší stupeň gymnázia (obor K/41 Gymnázium a K/61 Gymnázium) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a svět práce Občanský a společenskovědní Základy společenských věd Člověk a společnost základ Dějepis Dějepis Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a příroda Biologie Biologie Geografie Zeměpis Geologie Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výp. technika Umění a kultura Hudební obor Výtvarný obor Hudební/Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková povinná časová dotace

6 III. Personální zabezpečení činnosti školy a) souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.). Jméno pracovníka, titul Pracovní zařazení Pracov ní úvazek v % Pedagogická a odborná kvalifikace Délka praxe k Šedivý Jaroslav, PaedDr. ředitel 100 PF HK, učitelství všeob. vzděl. př. 26 Ort Jiří, RNDr. zást. ŘŠ 100 UP Olomouc, učitelství pro SŠ, PřF 10 Brandejs Čestmír, Mgr. učitel 100 VŠP HK, učitelství pro 3. stupeň, PF 15 Doležal Rostislav, Mgr. učitel 100 PF HK, učitelství všeob. vzděl. př. 24 Döbertová Radoslava, Mgr. učitelka 100 PF HK, učitelství všeob. vzděl. př. 30 Havlín Jan, Ing. učitel 100 ČVUT Praha, VŠP HK, PF 21 Hrodková Zoja, Mgr. učitel 100 VŠP HK, učitelství pro r., PF 29 Jiran Milan, Mgr. učitel 100 UK, Praha, učitelství pro školy 2. c., 37 FTVS Kapustová Irena, Mgr. učitelka 95,24 PF HK, učitelství pro r. 19 Kodejška Čeněk, RNDr. učitel 100 UP Olomouc, učitelství všeob. vzděl. př. 14 Kubelka Lukáš, Mgr. učitelka 66,67 UHK, vychovatelství, soc.ped., PF 2 Machová Miroslava, Mgr. učitelka 52,30 UK Praha, učitelství pro školy 2. c, PF 22 Mansfeld Jaromír, Mgr. učitel 100 UJEP Ústí n. L., učit. vš. vzděl. př., PF 17 Müllerová Helena, Mgr. učitel 100 PF Ústí n. L., učit.všeob. vzděl. př. 26 Stránská Jana, Mgr. učitelka 100 VŠP HK, učitelství pro r., PF 31 Šebová Eva, Mgr. učitelka 100 VŠP HK, učitelství pro r., PF 18 Šmídová Alena, Mgr. učitelka 100 UJEP Brno, učitelství pro školy 2. c. 23 Uhlířová Ivana, Mgr. učitelka 100 VŠP HK, učitelství pro r., PF 17 Vízek Lukáš, Mgr. učitel 76,19 UHK, učitelství pro SŠ, PF 3 Vondráčková Dana, RNDr. učitelka 100 UK Praha, učit. všeob. vzděl. př., PřF 29 Zychová Lenka, Mgr. učitelka 100 UJEP Brno, učit. všeob.vzděl. př., PF 27

7 b) souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti Jméno pracovníka Kliková Monika (do ) Pracovní zařazení THP Pracovní úvazek 100 % (od ,5 %) Přibylová Dana THP 75 % (od %) Odborná kvalifikace SOŠ a SOU N. Bydžov, podnikání v oboru elektromech. SEŠ N. Bydžov, ekonomika zem. Délka praxe k Pípa Jiří školník 100 % zedník Lakatošová Ivana uklízečka 62,5 % prodavačka Šemberová Jitka uklízečka 50 % zahradnice (od ) Špačková Hana uklízečka 62,5 % optička c) počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2012/ d) počet nekvalifikovaných pracovníků (přepočtený počet) školní rok 2012/2013 U pedagogických pracovníků 0 U nepedagogických pracovníků 0

8 IV. Údaje o přijímacím řízení Systém přijímacího řízení na střední školy byl ovlivněn probíhajícím demografickým poklesem a výrazným převisem nabídky středoškolských míst nad poptávkou. Přes tyto skutečnosti zůstal zájem o gymnaziální vzdělávání v Novém Bydžově mírně nad kapacitními možnostmi školy. Gymnázium bez obtíží a již v 1. kole zaplnilo všech 30 volných míst v 1. ročníku šestiletého studia. Třída čtyřletého studia se zaplnila až po 2. kole přijímacího řízení, neboť v 1. kole část uchazečů nesplnila vyhlášené podmínky pro přijetí, popř. neodevzdala zápisový lístek. V rámci přijímacího řízení bylo tedy přijato ke vzdělávání 30 uchazečů ze 7. tříd základních škol a 29 uchazečů z 9. tříd základních škol (poslední volné místo bylo využito na předem avizovaný přestup z jiné střední školy. Celkový průběh přijímacího řízení byl bezproblémový a jeho výsledky lze považovat za velmi dobré. Plánovaný počet 60 přijatých žáků do 1. ročníku vzdělávání byl naplněn. Přijímací řízení do prvního ročníku studia pro školní rok 2013/2014 (souhrnný údaj k ) Kód oboru Název oboru 1. kolo Další kola Počet přij. přihl. ZL přihl. ZL celkem K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 VI. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program byl naplňován aktivitami dvou výchovných poradkyň, ale také spoluprací širšího týmu, tedy zapojením všech pedagogických pracovníků školy i přizvaných odborníků. Žáci 1. ročníku šestiletého i čtyřletého cyklu absolvovali při zahájení studia již tradiční dvoudenní adaptační kurz, tentokrát v Jinolicích. Dále se žáci školy aktivně zapojili do finančních sbírek Srdíčkový den (celonárodní sbírka ve prospěch tělesně postižených dětí) a Adopce na dálku (podpora vzdělání indické žákyně), zúčastnili se řady přednášek a besed, využívali nabídky bohaté mimoškolní činnosti k zajímavému trávení volného času (divadelní představení, muzikály, sportovní utkání), průběžně se seznamovali s materiály k aktuálním problémům (kouření, drogy, dopravní nehodovost, poskytování 1. pomoci, kriminalita mládeže, fungování Linky důvěry atd.). Své dovednosti a zájmy dostala možnost představit řada žáků v rámci březnového programu ke 140. výročí založení gymnázia (účinkování ve školní akademii, prezentace výrobků při dnu otevřených dveří, uspořádání varhanního koncertu pro veřejnost, účast ve sportovních turnajích). Své organizační a odborné schopnosti měli příležitost vyzkoušet žáci třídy 2. C při přípravě 1. ročníku přírodovědné soutěže GNB (Great Naturalistic Brainstorming Grosse Naturalistische Begegnung Gigantskaja Naturalističeskaja Borba) pro vrstevníky z 2. stupně základních škol. Někteří gymnazisté se zapojili do soutěže na vytvoření loga školy, mnoho žáků využívalo volný čas přípravou na předmětové soutěže či mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Mimořádné situace a případy v oblasti sociálně patologických jevů škola řešit nemusela.

27 VII. Další vzdělávání pracovníků školy a) údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků za školní rok 2012/2013 Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Semináře pedagogů 14 Semináře nepedagogů 2 Studium 0 Kurzy 0 b) další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/13 Brandejs Čestmír Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky CERMAT, Praha s PUP MZ CJ Döbertová Radoslava Konzultační semináře k písemné práci NIDV, HK z anglického jazyka Döbertová Radoslava Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Oxford University Press, Praha Döbertová Radoslava Teaching English: Secondary Schools Teaching Effective Communication Oxford University Press, Hradec Králové Döbertová Radoslava Developing Oral Fluency in the Second. English Language Classroom IPC, Velká Británie Hrodková Zoja Konzultační semináře k písemné práci NIDV, HK z českého jazyka a literatury Kapustová Irena Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky CERMAT, Praha s PUP MZ CJ Kapustová Irena Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky CERMAT, Praha s PUP MZ CJ Kodejška Čeněk Počítač ve škole Gymnázium V. Makovského, Nové Město n. M Machová Miroslava Konzultační semináře pro předsedy NIDV, HK zkušebních maturitních komisí Machová Miroslava Moderní trendy ve výuce ruského jazyka UHK PF v počátečním vzděláváním Müllerová Helena Konzultační semináře k písemné práci NIDV, HK z českého jazyka a literatury Müllerová Helena Hodnotitel písemné práce pro žáky CERMAT, Praha s PUP MZ - ČJL Müllerová Helena Konzultační semináře pro předsedy NIDV, HK zkušebních maturitních komisí Ort Jiří Psychologie působení na druhé lidi IPŘ a. s., HK manipulace a persuaze Ort Jiří Počítač ve škole Gymnázium V. Makovského, Nové Město n. M

28 Stránská Jana Rozvoj ústního projevu žáka ZŠ a SŠ AKCENT, HK Stránská Jana Metodická podpora učitelů a žáků NIDV, HK maturitní zkouška z anglického jazyka Stránská Jana Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky CERMAT, Praha s PUP MZ - CJ Stránská Jana Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s CERMAT, Praha MZ - CJ Šedivý Jaroslav Psychologie působení na druhé lidi IPŘ a. s., HK manipulace a persuaze Šedivý Jaroslav Trestní odpovědnost ředitelů škol IPŘ a. s., HK a jejich studentů Šmídová Alena Školení k metodické pomůcce Multipolis SCIO s. r. o., Praha Šmídová Alena Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti NIDV, Praha v hodinách angličtiny Uhlířová Ivana Hodnotitel ústní zkoušky - ČJL CERMAT, Praha Uhlířová Ivana Hodnotitel písemné práce - ČJL CERMAT, Praha Uhlířová Ivana Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky CERMAT, Praha s PUP MZ - ČJL Uhlířová Ivana Hodnotitel písemné práce pro žáky CERMAT, Praha s PUP MZ - ČJL Uhlířová Ivana Hodnotitel ústní zkoušky ČJL CERMAT, Praha základní Uhlířová Ivana Hodnotitel písemné práce ČJL CERMAT, Praha základní Vízek Lukáš Dva dny s didaktikou matematiky DVPP, Praha 14., Zychová Lenka Zychová Lenka Konzultační semináře k písemné práci z ČJL Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí CERMAT, Praha NIDV, HK

29 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kalendář významných akcí Podzim 2012 účast na besedách k volbě povolání a k přijímacímu řízení na střední školy (s výchovnými poradci na Úřadu práce v Hradci Králové, s rodiči a žáky na základních školách regionu) a Srdíčkový den (finanční sbírka ve prospěch tělesně postižených dětí) Den otevřených dveří pro zájemce o studium na gymnáziu maturitní ples v Králíkách program ke 140. výročí založení gymnázia slavnostní předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům školy v zasedací síni novobydžovské radnice Prezentace školy na internetu (www.gnb.cz), na stránkách Novobydžovského zpravodaje, Chlumeckých listů, Hradeckého deníku, MF DNES. Pokračování školního projektu Adopce na dálku (finanční sbírka na podporu vzdělání indické žákyně). Organizování bohaté mimoškolní činnosti ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy v Novém Bydžově (pravidelné zájezdy za poznáním, kulturou a sportem, a spolufinancování oslav 140. výročí založení gymnázia). Účast v projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny (zveřejnění řady příspěvků novobydžovských gymnazistů na stránkách tohoto celostátního deníku). Výsledky žáků školy v soutěžích Konverzační soutěž v ruském jazyce Pavlína Wágnerová (2. C) 1. místo v krajském kole (kat. ZŠ) Lada Pavlásková (2. C) 3. místo v krajském kole (kat. ZŠ) Petra Průchová (3. A) 3. místo v krajském kole (kat. SŠ I) Pavla Strnadová (4. C) 3. místo v krajském kole (kat. SŠ II) E. A. Poe s Raven Pavla Rudolfová (4. C) 2. místo v celostátním kole recitační soutěže Mezinárodní soutěž GENIUS LOGICUS v řešení logických úloh a hlavolamů bez měření času Karolína Khorelová (3. A) 100% úspěšnost a zisk titulu vynikající mezinárodní řešitel v kategorii 01 Thi Anh Nguyenová (4. C) 100% úspěšnost a zisk titulu vynikající mezinárodní řešitel v kategorii 01 Pavla Strnadová (4. C) 100% úspěšnost a zisk titulu vynikající mezinárodní řešitel v kategorii 01 Marcela Špačková (4. C) 96% úspěšnost a zisk titulu vynikající mezinárodní řešitel v kategorii 01

30 Mezinárodní soutěž GENIUS LOGICUS v řešení logických úloh a hlavolamů s měřením času Daniel Knut Pernet (6. C) 4. místo v národním kole v kategorii 01 Thi Anh Nguyenová (4. C) 18. místo v národním kole v kategorii 01 Pavla Strnadová (4. C) 19. místo v národním kole v kategorii 01 Soutěž IQ Univerzity Hradec Králové Kryštof Čížek (3. C) 2. místo v celoroční soutěži Přebor středních škol v šachu Martin Šedivý (5. C), Martin Kohout (4. A), Vojtěch Vaníček (2. A), Matouš Pražák (3. C) 1. místo v okresním přeboru, 2. místo v krajském přeboru, 5. místo na Mistrovství ČR, 3. místo na celorepublikovém přeboru VŠFS Ocenění výsledků školy v soutěžích ze strany zřizovatele z dotačního programu Talentovaní žáci a ze strany MŠMT v rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence středních škol 2012.

31 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V průběhu školního roku 2012/2013 nebyla činnost školy předmětem zájmu České školní inspekce. Gymnázium se prostřednictvím třídy 2. C pouze zapojilo do projektu České školní inspekce na celostátní testování žáků 5. a 9. tříd. X. Základní údaje o hospodaření školy V roce 2012 hospodařila škola s prostředky v celkové výši ,34 tis. Kč. Ze státního rozpočtu bylo na přímé výdaje na vzdělávání poskytnuto ,00 tis Kč, z toho na platy 6 649,10 tis. Kč, na OON 20,00 tis. Kč, na povinné zákonné odvody 2 589,93 tis. Kč a na ONIV 147,36 tis. Kč. Zřizovatel ze svého rozpočtu poskytl škole finanční prostředky na provozní výdaje v celkové výši 1 558,40 tis. Kč. Do celkové výše příspěvku jsou zahrnuty finanční prostředky na provozní výdaje a prostředky z dotačního programu Talentovaní žáci ve výši 0,5 tis. Kč, individuální příspěvek na aktualizace produktů společnosti Microsoft ve výši 41,64 tis. Kč. Dále škola použila prostředky v celkové výši 91,942 tis. Kč z vlastních zdrojů, které tvořily prostředky fondu rezervního, investičního a odměn, výnosy z úroků, prodeje materiálu a služeb, výnosy z pronájmu, ostatní výnosy z činnosti. Všechny účelové dotace ze státního rozpočtu byly plně vyčerpány a jejich čerpání řádně vyúčtováno v rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. Provozní příspěvek poskytnutý zřizovatelem byl použit především na úhradu nákladů nutných k zajištění bezproblémového chodu školy dodávky elektrické energie, plynu, vody, klempířské práce, opravy ve školním bytě, oprava fotbalových branek, výměna bojleru v kabinetu Ch, oprava vodovodního potrubí, výměna lavic v učebně cizích jazyků, oprava sítě PC v budově školy a dalších služeb potřebných pro provoz. Na základě zřizovatelem schváleného plánu tvorby a čerpání investičního fondu školy v roce 2012 byla provedena výměna podlahové krytiny v přízemí v učebně č. 22, oprava omítek a betonů v přízemí školy, oprava vlhkého zdiva na severní straně budovy, vymalování tříd a kabinetů v celkové výši 145,00 tis. Kč. Rezervní fond se navýšil v roce 2012 o finanční dary v celkové výši 21,0 tis. Kč. Dle pokynu zřizovatele byl zůstatek finančních prostředků 563,84 tis. Kč z Evropské unie peníze středním školám (UZ 33031) převeden také na rezervní fond (nespotřebované dotace z rozpočtu EU). V letních měsících roku 2012 byla realizována akce z rozpočtu zřizovatele na výměnu části oken a vchodových dveří v budově školy. V červenci a srpnu 2012 byla

32 uskutečněna investiční část akce ve výši 284,93 tis. Kč - v přístavbě školy byla stávající okna vyměněna za nová plastová s izolačními trojskly. Dále byly v neinvestiční části akce vyměněny vchodové dveře do tělocvičny a na školní dvůr v celkové hodnotě 49,45 tis. Kč. Zřizovatel školy uzavřel dne smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem s cílem uskutečnit projekt zvýšení efektivnosti užití energie v objektech příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem, a to se společností ENESA a. s. V rámci tohoto projektu Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje byla o letních prázdninách provedena opatření k úsporám vody, elektrické energie a plynu. Královéhradecký kraj převzal dílo , technickým zhodnocením došlo k navýšení hodnoty nemovitého majetku organizace o 1037,28 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření v roce 2012 (121,260 tis. Kč) dle výpisu usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne byl rozdělen na rezervní fond (109,260 tis. Kč) a fond odměn (12,00 tis. Kč). Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo novobydžovskému gymnáziu vzdělávací projekt s názvem Moderní gymnázium v rámci tzv. šablon EU peníze středním školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na školní rok 2012/2013 a 2013/2014 v celkové výši 952,933 tis. Kč. V srpnu 2012 byla přijata 1. záloha dotace ve výši 571,759 tis. Kč. Do konce roku 2012 se část prostředků využila na dohody o provedení práce a odměny (7,915 tis. Kč). V roce 2013 se uskutečnily z projektu Moderní gymnázium 2 zakázky s názvem Dodávka notebooků pro Gymnázium Nový Bydžov v celkové výši 354,47 tis. Kč a Dodávka multimediálních prezentačních míst pro Gymnázium Nový Bydžov v celkové výši 193,364 tis. Kč. Dále průběžně probíhala individualizace výuky a její inovace vytvářením a používáním nových digitálních učebních materiálů. Pro rok 2013 zřizovatel škole schválil plán tvorby a čerpání jejího fondu rozvoje a reprodukce. Na opravu signalizačního zařízení plynové kotelny, výměnu bojlerů v prostorách sociálního zařízení u tělocvičny, malování a drobnou údržbu školy byly tímto rozhodnutím vyčleněny prostředky v celkové výši 132,00 tis. Kč. Finanční prostředky na provoz z rozpočtu kraje byly pro rok 2013 přiděleny ve výši 1 472,80 tis. Kč (po úpravě k ). Do celkové výše příspěvku jsou zahrnuty finanční prostředky z dotačního programu Talentovaní žáci ve výši 2,6 tis. Kč, individuální příspěvek na aktualizace produktů společnosti Microsoft ve výši 33,7 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byla škole přidělena dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2013 ve výši 9 532,50 tis. Kč, z toho na platy 6 860,60 tis. Kč, na OON 62,00 tis. Kč a ONIV včetně povinných zákonných odvodů 2 609,90 tis. Kč, finanční podpora v rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2012 v celkové výši 3,832 tis. Kč, z toho na platy 2,839 tis. Kč a povinné zákonné odvody 0,993 tis. Kč. Přidělené prostředky jsou školou využívány v maximální míře hospodárně, účelně a efektivně.

33 XI. Zapojení školy do projektů a spolupráce s dalšími partnery Dne byla gymnáziu schválena dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt s názvem GNB Great Naturalistic Brainstrorming Grosse Naturalistische Begegnung Gigantskaja Naturalističeskaja Borba s realizací do v celkové částce 15,0 tis. Kč. V závěru roku 2011 škola podala žádost o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Moderní gymnázium žádost byla schválena, gymnázium získalo 0,95 mil. Kč a vlastní realizace projektu probíhá ve školním roce 2012/13 a 2013/14. Do přípravy akcí dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se pedagogové gymnázia nezapojili. Při plnění úkolů ve vzdělávání škola spolupracovala s nejbližším partnerem, tedy s odborovou organizací, která působí na gymnáziu. Dále velmi aktivně a dlouhodobě spolupracuje s Klubem rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Novém Bydžově, zejména při zajišťování mimoškolní činnosti a získávání finanční podpory pro školní akce (exkurze, sportovní kurzy, zahraniční výměnné zájezdy, odměny nejlepším studentům atd.). V uplynulém školním roce pokračovala tradiční spolupráce s partnerskými školami v zahraničí s Gymnáziem Tvrdošín na Slovensku (realizace zahraničního výjezdu do Tvrdošína) a s Gymnáziem Hofheim v Německu (zajištění hostitelského programu pro německé gymnazisty). Nadále pokračovala spolupráce s MěÚ Nový Bydžov dlouhou tradici má předávání maturitních vysvědčení v zasedacím sále radnice za přítomnosti představitelů města, součinnost s odbory MěÚ při realizaci jednotlivých akcí.

34 XII. Závěr Výroční zprávu sestavil PaedDr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy, statistické údaje v tabulkách zpracovali RNDr. Jiří Ort, zástupce ředitele školy, Dana Přibylová, vedoucí ekonomického úseku. Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne V Novém Bydžově dne PaedDr. Jaroslav Šedivý ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více