Výroční zpráva za školní rok Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ul.pod Sady170/2, Praha4- Modřany příspěvková organizace IČ: Správní obvod Městská část Praha 12 se sídlem Písková 830/25, Praha 4-Modřany a/ Vzdělávací programy Pedagogická práce a činnosti u dětí vychází z programu Zdravá mateřská škola, Filosofií vzdělávacího programu je snaha o výchovu ke zdravému způsobu životního stylu, o tvořivé prostředí dětí s návazností na uplatňování lidových tradic naší země prolínající školním rokem. Heterogenní skupiny dětí na třídách navazují na tzv. rodinný typ předškolního zařízení respektování mladší a starší skupiny, tolerance. Naším výchozím cílem je připravit dítě na úspěšný vstup do první třídy. Snahou je u dětí vypěstovat základní návyk na pravidelný školní režim, zejména u nejstarší věkové skupiny schopnosti soustředit se, umět vyjádřit svůj názor, uvědomovat si svoji odpovědnost za své jednání. Formou prožitkových her / učení/ děti napodobují modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí. Školní vzdělávací program (ŠVP) pro tento školní rok nesl název Od pramínku k oceánu voda teče Vznikl na podněty opakujících se záplav řek Vltavy a Berounky, které jsou blízké naší mateřské škole a děti mají možnost pozorovat proměnu přírody a její sílu vlastním pozorováním. Kompetence vychází z obsahu předškolního vzdělávání a intervazbě oblastí Rámcově vzdělávacího programu předškolní výchovy. Na tvorbě projektů se podílí vždy celý kolektiv. Z nabídky 7 tematických celků měly děti možnost po celý rok uplatňovat své poznatky prožitkovým učením / dramatická výchova/, experimentováním,rozvíjením smyslových a psychomotorických cvičení,manuelní zručnosti /využití různorodého materiálu- odpadového,přírodního, kinetického písku, pískovničky, vodních ploch / letní počasí apod./. Témata vybízela děti osvojit si poznatky o vzniku vody / jednoduché pokusy,skupenství vody,síle, užitku, rozmanitost poznatků, kde se s vodou setkávají a zároveň respektovat důležitost vody jako potřebu vzniku života. na příběhu- toulavé kapky- Každá třída se prezentovala vlastní formou a prostředky k plnění dílčích cílů a kompetencí. Obsahem témat bylo: 1. Jak se kapky potkaly = obecným cílem bylo poznávání nového prostředí, tvoření nových vztahů,spolupráce 2.Není dešťovka jako dešťovka = sdělovat si své prožitky různými prostředky / hudební,výtvarné, slovní../ společenské návyky,změny přírody v lese, ve městě.. 3.Čím nás voda obdaruje = plody podzimu,adventní čas, vánoční zvyky- lidové zvyky/ fixe a realita 4.Co se děje pod zamrzlou hladinou = změny skupenství vody v přírodě,velikosti,tvar,teplo, chlad,vlastnosti

2 -2-5. Na louži se klouže = pohádkové proměny pod hladinou / dramatika,jazykové slovesnosti,/ fantazie,kreativita,ekologie 6. Začarovaná voda = pokusy,existence vody ve světě / velikosti/,lidové zvyky velikonoční 7.Kam dopluješ kapičko = hudební variace poslechy ve spojení s pohybem,šetření vodou,vytváření povědomí o vývoji a proměnách vody různými vlivy ve vztahu ke světu, Témata vybízela děti osvojit si poznatky rozmanitosti živé a neživé přírody. Podtémata byla rozšířena projektem environmentální výchovy ve spolupráci s EKODOMOVEM / Rok 2013 kampaň UNESCO Voda pro život / zážitkovou formou poznat toky na Praze 12 Voda okolo nás / společná akce s rodiči/ a Vodní putování Modřanskou roklí u Libušského potoka z hlediska biologického / živočichové,/ chrostíci flora.. V rámci péče osobnostního rozvoje předškoláka vede každá třída portfolio předškoláka / péče diagnostiky dítěte. Pro děti s odkladem školní docházky je sestaven program,který celoročně navazuje na problematiku daného odkladu s obsahem výchozí přípravy na vstup do základní školy. Pro rodiče je k dispozici nástěnka s nabídkou didaktických podkladů Zvládnu to? kdy mají rodiče možnost na základě pracovních listů, společně s dětmi řešit krátké úkoly týkající se výslovnosti,zrakové orientace,soustředěnosti nebo grafomotoriky. Děti měly možnost navštívit Modřanský jez s prohlídkou komory a vstupem pod hladinu řeky Vltava. Tradicí roku se stává vystoupení dětí /tříd na konci školního roku,které zachycuje propojenost témat.letošní patřil Vodě vznik vody, řeka,rybník, moře,skupenství vody. Společně s rodiči se tak loučíme se školním rokem. Z důvodů vysoké naplněnosti prázdninového provozu na Mateřské škole Větrníček,po dohodě se zřizovatelem, probíhal i letos prázdninový provoz, v době od ,na naší mateřské škole otevřením 2 tříd v počtu předaných 54 dětí. Skutečná docházka však nebyla naplněna. Nastoupilo pouze 30 dětí. Tématický program byl připraven ve znamení Putování Afrikou, aktivity se dětem dařily. Pro děti byla připravena vodní sprcha, zavlažovače neboť počasí bylo pro putování příznivé. b/ pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů), počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace

3 c/ Věková struktura pedagogických pracovníků : 1 muž 9 žen -3- věk do a více počet (fyz.osoby) d/ další vzdělávání pedagogických pracovníků - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 1 celoročně,dle vypsaných rozpisů - počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání uvést nejčetněji zastoupené) Počet účastníků 10 průměrná délka : 3 hod. Nejčastější zaměření : Legislativa pracovně právní,občanský zákoník,školní zralost předškolní pedagogika- pohybové a psychomotorické hry kázeňské problémy environmentální výchova klíčové kompetence pohybové hry s hudbou výtvarné a pracovní tvoření hudební montessori systém Jóga předškolního věku Orff.společnost Hudebně dramatická výchova Grafomotorické obtíže v předškolním věku Jazyková gramotnost předškoláků Kázeňská problematika Semináře metodického zaměření probíhaly i ve víkendových termínech. e/ Zápisy do MŠ pro školní rok 2014/15 počet přihlášené děti z toho: přijaté děti z toho: děti odcházející do ZŠ z HMP z ost. krajů z HMP z ost. krajů

4 -4- Zápis dětí pro šk.r. 2014/2015 probíhal v měsíci březnu.zájem o přijetí dětí byl především z důvodu zaplňování bytové výstavby v okolí mateřské školy a rodinných domů. Po dohodě se zřizovatelem MČ a na základě kritérií přijetí,nebyly přijímány děti z okolních obcí,pouze byla dána možnost docházky dětem-sourozencům. Nepřijetí dětí bylo limitováno kapacitou školy // Kapacita zařízení školy je 126 dětí, rozdělených do 5 tříd Nebylo v jednání žádné odvolání. f /využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog), Spolupráce s PPP Barunčina i v letošním roce se dařila spolupráce při rozhodování o odkladu školní docházky.zaměření výchovně vzdělávací práce je postaveno na diagnostické úrovni dítěte u dětí předškolního věku / zápisy jsou vedeny v tzv. Portfoliu dítěte.rodiče mají možnost nahlédnout do portfoliích svých dětí a předkládají je při vyšetření na PPP.Daná portfolia jsou rovněž podkladem pro spec.pedagoga nebo psychologa,jak se dítě jeví v kolektivním prostředí. Před zápisy dětí do ZŠ je pro rodiče připravena metodická schůzka za účasti zástupce PPP,kdy rodiče mají možnost konzultovat případnou problematiku před vstupem do školy. Naše spolupráce je velmi důležitá při řešení vývojových poruch u dětí v případě nejasností. Spolupráce s oční klinikou rovněž v letošním roce byla nabídnuta oční prohlídka pro přihlášené děti. Tato akce je prevencí odhalení tupozrakosti dětí a některých očních vad. Pro malý počet přihlášených se však nekonala na mateřské škole, ale byla nabídnuta adresa kliniky. 5 dětí oční vady / nosí brýle V daném školním roce byl diagnostikován žák se sluchovou vadou / bez nároku na integraci. Nosí sluchátka 1. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, s rodiči se scházíme na odpoledních zábavných akcích,tvořivých i společenských, sportovních vždy tématicky zaměřeny: - Vodní slavnost / pohádka,hry a soutěže s vodou na zahradě - Ať nám lépe chutná / třídní tvoření z ovoce a zeleniny pomazánky,obležené žemle,apod. - Adventní tvořivá dílna - Vánoční posezení na třídách - Nad vodou a pod vodou / tvoření s rodiči z ekologických odpadových materiálů Práce dětí a rodičů byly zachovány jako výzdoba zahrady - Čarodějka / sportování s rodiči - rozloučení se školním rokem zahrada

5 - pasování předškoláků -zahrada -5- K závěru roku také patří již tradiční rozloučení se školáky za přítomnosti rodičů, které je ukončeno posledním spaním v mateřské škole a rozloučení se školním rokem- vystoupení dětí na téma Voda Setkávání s rodiči je příležitostí vzájemného poznávání, umožňuje zpětnou konfrontaci naší práce. Poděkování patří rodičům za podporu svými sponzorskými dary ať finančními nebo hmotným materiálem. Spolupráce se ZŠ Tradiční setkání dětí s TGM / Modřanská na karnevalovém reji.návštěva 1 ročníku,kde děti vzájemně plní zadané úkoly školních kamarádů. Před zápisem jsou na třídní schůzku zvány do mateřské školy zástupkyně škol, aby rodiče seznámily s jejich projekty výuky. KD Podskalák děti připravují vystoupení pro tradiční příležitosti ( Vánoce, velikonoce ), které zpestří svými rukodělnými výrobky ( z papíru,keramiky aj.) Návštěva Modřanské Knihovny doplňkem vzdělávací činnosti je také literatura,kterou si děti chodí zapůjčovat společně s paní učitelkou.knihy si pak předčítáme před spaním nebo jsou využívány pro cílené vzdělávání / encyklopedie,apod./. Vítání občánků akce MČ Prahy 12 Skupina dětí se zúčastňuje slavnostního vítání občánků se svým vystoupením. Spolupráce s MČ - ta je především zaměřena na technicko hospodářskou oblast zajištění provozu a vybavenosti zařízení. V letošním roce se podařila výměna šatních bloků ve třech třídách a doplnit vybavení třídy Koťátka. Mimoškolní aktivity: sportovního hřiště ul. K Dolům a hřiště Mydlinka využíváme při sportovních akcích naší školní olympiády a zároveň se připojujeme k olympiádě pořádané MČ Prahy 12. Škola i tento rok pod záštitou rodičů prováděla sběr papíru a víček z PET lahví. Byly uskutečněny výlety vláčkem za zvířátky, výlety za památkami, dle volby každé třídy. Výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí pořádanou DDM- kde se umístil. předškolák ze třídy Pastelka na II.místě celostátního výběru. Další aktivity angličtina / zajišťuje jazyková škola Lingua Nova - plavání / Zelený Pruh- vede lektorka- Delterond

6 -6- - keramika / pro předškolní,školní věk vedou učitelky mateřské školy v doplňkové činnosti - taneční / pod vedení lektorky soukromé baletní školy kroužky probíhající v rámci koncepce: - jóga učitelka mš flétna řed. mš Písmenka / program pro děti s OŠD učitelka mš Sporťák pan učitel mš / Tvořivé ručičky učitelka mš Grafomotorika řed.mš 2. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ : Děti dle národnosti: celkem 4 Vietnam - 1 Ukrajina Nejvíce problematická jazyková bariera je u dětí vietnamské národnosti děti se ale zapojují do činností pohotově.vzhledem k tomu,že počet dětí je minimální /1/pro zkvalitnění konverzace probíhá individuelní zaměření na třídách (rozvojový program ),kde se děti učí porozumět základním pojmům z prostředí třídy jména,předměty,hygienické návyky společenské.děti z Ukrajiny bez obtíží. 4. environmentální výchova rozvíjet povědomí o okolním světě: děti získávají poznatky především z rodinných rekreací, kdy mají možnost v přímém kontaktu poznávat okolní svět. V mateřské škole jsou tyto zážitky využívány k prožitkovým činnostem při hrách cestování světem a využívání fantazie dětí moře,rybník. 5. multikulturní výchova - rozvíjet potřebné postoje a návyky společenské a estetické hodnoty dětem byly přiblíženy hodnoty vývoje člověka,nejen z hlediska společenství,ale i hodnoty estetické výchovy- výtvarných činností / hudebních Africké bubny, lidová tradice naší země Chodské dudy-srovnávání rytmů,

7 -7-6. prevence rizikového chování Pod vedením p.učitele probíhá pro předškoláky program Zdravíčko.formou prožitkových a pracovních listů vede děti k obezřetnému chování v neznámých situacích či při setkávání s neznámými lidmi, zdravému způsobu života a prevenci závislostí. Děti se aktivně zapojovaly do řešení situací při hře Na záchranáře. 8. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, děti s trvalým pobytem v jiném kraji -0- K r a j kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet dětí celkem z toho nově přijatí 10..další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod Hlavním cílem je nadále vytvářet klima ke spokojenosti zejména dětí a rodičů. Koncepční záměry se nijak neliší. Nadále jsme školou,která respektuje věkovou zralost dítěte.vzhledem ke složení heterogenních tříd je důležitá připravenost pedagogů a jejich spolupráce / pedagog musí vyhledávat vždy nové podněty neboť děti si pamatují již předešlé zážitky. Svoji odbornost si zvyšujeme účastí na seminářích či studiem nových forem práce se zaměřením na problematiku předškolních dětí. Zaměření na logopedickou prevenci budeme řešit doplňkovou činností, ve spolupráci s odbor.logopedickým centrem. V Praze Kitzbergerová Anna řed.mš

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více