za školní rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2013/14"

Transkript

1 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková

2 2

3 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní údaje o škole 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a odborné způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělání 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o dalších aktivitách školy 8. Údaje o aktivitách jejích součástí a prezentaci školy na veřejnosti 9. Kontrolní činnost 10. Stížnosti počet a výsledek řešení 11. Rozpočet a jeho plnění k

4 1. Charakteristika školy a základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola a Mateřská škola Frymburk Adresa školy Frymburk 112, FRYMBURK IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Škola byla zařazena do sítě škol ŠÚ Český Krumlov 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Adresa zřizovatele Kontakt Městys Frymburk Náměstí 78, FRYMBURK tel.: Součásti školy Součásti školy Základní škola IZO Školní družina IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna ZŠ IZO Školní jídelna MŠ IZO IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti základní školy a jejích součástí (ŠD a ŠJ ZŠ) Ředitelka: Mgr. Milada Minaříková Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Gabriela Krejzová Vedoucí učitelka MŠ: Hana Janáčková Vedoucí ŠJ ZŠ: Jana Moravcová Vedoucí ŠJ MŠ: Pavlína Zabilková Ekonomka: Dana Reifová Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění. 4

5 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ZŠ 1.stupeň ZŠ 2.stupeň Školní družina Školní klub Školní jídelna MŠ x 47 x Školní jídelna ZŠ x 96 x 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny Sportovní zařízení Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 9 kmenových učeben, 2 herny Kuchyňka, učebna Hv, učebna Vv, multimediální učebna, žákovská knihovna, dílny Tělocvična, sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, hřištěm na kopanou s umělým povrchem, atletickým oválem a doskočištěm Atrium školy, prostory v zadní části školy, sportovní areál Dílny, kuchyňka, skleník, školní sad 9 tříd s individuálně stavitelným nábytkem Standardní, velmi dobře vybavená tělocvična a multimediální učebna Průměrné 1 dataprojektor, plátno, 30 PC s připojením na internet, 4 interaktivní tabule, diaprojektor Komentář: Základní škola a Mateřská škola Frymburk je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Součástí školy je rovněž školní družina, školní klub, mateřská škola a školní jídelna. ZŠ a MŠ Frymburk je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČ) Zdrojem financování jsou MŠMT ČR- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, Městys Frymburk, vlastní hospodářská činnost a sponzorské dary. Škola má zřízen běžný účet u KB Vyšší Brod, na kterém jsou vedeny i prostředky DPČ, běžný účet pro platby ohledně stravování a účet FKSP. ZŠ Frymburk tvoří tyto fondy: fond rozvoje investičního majetku fond odměn rezervní fond 5

6 Škola je rozhodnutím MŠMT zapsána do školského rejstříku pod názvem Základní škola a Mateřská škola Frymburk. Od má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem je Městys Frymburk. Zázemí školy: budova školy je umístěna v blízkosti vodní lipenské nádrže uprostřed zeleně, stranou silničního i jiného ruchu. Okolí školy tvoří louky s parkovou zelení, kterou tvoří převážně jehličnany. V areálu školy je skleník, školní sad a víceúčelové sportovní hřiště. V budově školy je jak prostor pro kmenové učebny jednotlivých tříd a kabinety, tak pro odborné učebny - multimediální, Hv, dílny, kreslírnu, kuchyňku a školní knihovnu. Funguje místnost se zookoutkem, kde máme 26 zvířat, převážně cizokrajné ptáky a hlodavce. O zvířata se pravidelně stará Dana Madžarová, paní učitelka Iveta Nováčková a pan učitel Štefan Kakaš s žáky 1.stupně. Škola má dostatek prostor pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety). Tělocvičnu poskytuje škola bezplatně pro činnost místních sportovních klubů a oddílů florbal (2 skupiny), nohejbal (2 skupiny), volejbal (1 skupina), fotbal (2 skupiny přípravky, dospělí), SDH Frymburk a další akce pro veřejnost (Technický sedmiboj dvojic, nohejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise ). Učebna HV je využívána 1x týdně pěveckým sborem Harmonie a učebna s kobercem pro cvičení pilates a jógy Stavební úpravy budovy základní školy: V tomto školním roce jsme zvládli nejrozsáhlejší stavební úpravy od postavení budovy školy v roce Městysi Frymburk se v roce 2013 podařilo získat v Operačním programu Ministerstva životního prostředí grant v hodnotě ,- Kč na projekt Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Frymburk. Tyto peníze byly určeny na zateplení střech i obvodových zdí včetně výměny veškerých oken, výměnu střešní krytiny na všech pavilonech, zavedení vytápění třemi tepelnými čerpadly a doplňkově vytápění plynem, montáž regulačních ventilů na stávající topná tělesa a solární ohřev vody pro potřeby školní kuchyně. V srpnu 2013 byla zastupitelstvem městyse potvrzena stavební firma Tangenta, spol. s r. o. z Českých Budějovic, která vyhrála výběrové řízení na realizaci celé stavby. Již několik let byl diskutován záměr spojit provoz mateřské a základní školy do jedné budovy. V době, kdy počet žáků v ZŠ zdaleka nedosahuje její kapacity (ta je 250 žáků) a stávající budova MŠ potřebuje rozsáhlou modernizaci, je spojení obou provozů logickým vyústěním situace. Dalším důležitým faktorem je i očekávaná úspora provozních nákladů, sloučení provozu školních jídelen a zefektivnění řízení. Jako první krok pro budoucí spojení mateřské a základní školy bylo nutné připravit prostory ZŠ pro fungování bez pavilonu určeného pro mateřskou školu. Konkrétně se jednalo o 2 kmenové třídy II. stupně, cvičná kuchyňka a 2 kabinety. Během července a srpna 2013 došlo k vybudování 2 nových kmenových tříd v pavilonu II. stupně a přesunu cvičné kuchyňky a kabinetů, které se nacházely v pavilonu určeném pro MŠ 6

7 Stavební práce se naplno rozjely na podzim roku Celou zimu se pilně pracovalo v pavilonu budoucí mateřské školy - bourání starých zdí, výstavba nových, výměna oken, vyrovnávání podlah, budování sociálního zařízení, propojení topení. V dubnu 2014 byly práce v této části úspěšně ukončeny. 7

8 Na druhém konci školy se od jara 2014 budovalo nové zázemí pro tělocvičnu - sprchy, šatny, WC. 8

9 Na jaře 2014 se stavební práce přesunuly na další části školy nejprve se vyměňovala okna a zateplovala střecha a obvodové zdi v pavilonu II.stupně (pavilon A). Výuka probíhala v náhradních prostorách učebnách hudební a výtvarné výchovy. Po ukončení topné sezóny došlo i na výměnu stávajících kotlů na štěpku za 3 tepelná čerpadla a doplňkové vytápění plynem. 9

10 V červnu 2014 se stavební práce přesunuly na pavilon I. stupně (pavilon B). Výuka probíhala opět v náhradních prostorách učeben výtvarné výchovy, hudební výchovy a ve školní družině. Z důvodu pokračujících stavebních prací byl školní rok 2013/2014 ukončen již 20. června Stavební práce pak dále pokračovaly celé léto v pavilonu školní jídelny, mimoškolní výchovy a tělocvičny. 10

11 Během stavby všichni zaměstnanci školy i několikrát stěhovali pomůcky z kabinetů a tříd. Velkou pomocí byli starší žáci školy, kteří se do přesunů aktivně zapojovali. Organizačně se vše podařilo zvládnout tak, že výuka byla narušena jen minimálně a na nezbytně dlouhou dobu. Přípravný týden byl prodloužen na 2 týdny a všichni zaměstnanci dorazili do školy již v polovině srpna, aby se vše stihlo přestěhovat a uklidit. Zásadní systémovou změnou prošlo i celkové uspořádání školy. Na pavilon mateřské školy nyní přímo navazuje pavilon I. stupně (třída pavilon A), třídy převážně II. stupně ( ročník) byly přesunuty do bývalého pavilonu I. stupně (pavilon B). K této radikální změně uspořádání významně přispěla skutečnost, že mladší žáci nemívají odpolední vyučování a neruší tak spaní dětí v mateřské škole a starší žáci zase mají blíže k odborným učebnám 11

12 výtvarná, počítačová, hudebna a tělocvična, které se nacházejí v zadních pavilonech. V prostorách současného II. stupně jsme během léta 2014 vybudovali z fondu investičního rozvoje školy odbornou učebnu pro přírodovědné předměty, která nám dosud chyběla. Nový školní rok 2014/2015 byl zahájen v nové vstupní hale, která přestavuje nejviditelnější změnu ve vnitřním uspořádání. Místo zděných prostor šaten pro jednotlivé třídy vznikl velký světlý prostor se sloupy, kde se může pohodlně shromáždit celá škola včetně rodičů. Výsledek přestavby hodnotíme velmi pozitivně a těšíme se na další školní roky v tomto krásném prostředí. 12

13 1.6. Dětské hřiště MŠ v přírodním stylu Už v minulém školním roce jsme se učitelkami MŠ intenzivně zabývali myšlenkou vybudovat u budoucího pavilonu MŠ přírodní zahradu. Postupně začala vznikat konkrétní představa, jak by měla být naše přírodní zahrada chápána. A to jako venkovní učebna se zaměřením na environmentální výuku, která zprostředkovává přímý kontakt dětí s živou a neživou přírodou. Díky přírodní zahradě mateřské školy se děti naučí pozorovat přírodu jinýma očima a vnímat ji všemi smysly. Zejména děti předškolního věku vnímají své okolí prostřednictvím smyslů, své činnosti a svého těla. Jednotlivé smyslové složky zahrady: ZAHRADA ZRAKU/ ZAHRADA BAREV barvy přírody a rostlin, proměnlivost přírody dle ročního období ZAHRADA HMATOVÁ různé přírodní materiály písek, kámen, kůra, přírodniny, listy rostlin, štěpka ZAHRADA ČICHU bylinky, ovoce, kvetoucí keře, vůně květin, přírodnin ZAHRADA SLUCHU SLUCHOVÉ VJEMY dřívka, duté předměty ZAHRADA CHUTI/ JEDLÁ ZAHRADA bylinky, drobné ovoce, zelenina Jednotlivé herní prvky: 1. Pastva pro motýly 2. Zahrada sluchu 3. Vrbový tunel 4. Stezka obratnosti 5. Nora 6. Altán 7. Strom ke šplhání 8. Vyvýšené záhony jedlá zahrada 9. Kompost 10. Hmatový chodníček 11. Pískoviště 12. Houpačky V únoru 2013 podal Městys Frymburk na základě naší propracované koncepce environmentální výchovy, která obsahovala podrobný plán využití přírodní zahrady v předškolním vzdělávání, žádost o grant na Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu pro MŠ Frymburk do Operačního programu životního prostředí, výzva č.43, OPŽP. Naše žádost uspěla a na vybudování zahrady jsme získali dotaci ve výši ,-Kč. V září 2013 bylo rozhodnuto zastupitelstvem městyse, že proběhnou 2 výběrová řízení na stavební část a herní prvky stavební část vyhrála firma stavitelství Kučera a herní prvky Tomovy parky. Stavební práce probíhaly od dubna do srpna Vše podstatné se stihlo do , kdy 13

14 proběhlo slavnostní otevření nových prostor mateřské školy i dětského hřiště v přírodním stylu. 14

15 1.7 Údaje o školské radě V listopadu 2013 proběhly volby do školské rady. Školská rada se sešla na ustavující schůzi dne byla zvolena Mgr. Zuzana Frantálová předsedkyní. Funkční období členů školské rady je 3 roky, tedy do ledna Složení školské rady: Jméno Koho zastupuje Funkce Pavla Boubelíková rodičovská veřejnost člen školské rady Eva Nešvarová rodičovská veřejnost člen školské rady Bedřich Kučera Městys Frymburk - zřizovatel člen školské rady Antonín Labaj ml. Městys Frymburk - zřizovatel člen školské rady Zuzana Frantálová ZŠ a MŠ Frymburk předsedkyně školské rady Jindřiška Kubandová ZŠ a MŠ Frymburk člen školské rady Školská rada se scházela pravidelně a projednala mj. stavební řešení přesunu školky do budovy školy, rozpočet školy, změny ve školním vzdělávacím programu. Velmi důležitá je rovněž skutečnost, že členové školské rady zprostředkovávají vedení školy připomínky a náměty z řad veřejnosti. Zápisy z jednání ŠR jsou k dispozici na webových stránkách školy. 15

16 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Ve školním roce 2013/2014 se v ročníku vyučovalo podle ŠVP pro ZV ZŠ a MŠ Frymburk, platného od Od tohoto školního roku došlo ke změnám Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které zavádí mj. i povinnou výuku druhého cizího jazyka nejpozději od 8.ročníku v celkové časové dotaci 6 hodin. Ve školním roce 2013/2014 byla mimořádně posílena časová dotace v 8. třídě na 3 hodiny týdně, aby žáci splnili celkovou časovou dotaci 6 hodin. Od školního roku 2014/2015 budeme vyučovat od třídy německý jazyk v časové dotaci 2 hodiny týdně. Tímto opatřením došlo sice k omezení nabídky volitelných předmětů, protože celkový rozsah hodin pro žáky zůstal nezměněn, ale většina žáků naší školy si od 7. ročníku německý jazyk vybírala jako volitelný předmět. Vzhledem k poloze školy u hranic s Rakouskem, je hodnotíme jako přínosné. 2.1 Učební plány a) 1. stupeň Předmět 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní počet hodin

17 b) 2. stupeň Předmět 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pěstitelské práce a chovatelství Příprava pokrmů Provoz a údržba - - 0,5 - domácnosti Svět práce - - 0,5 0,5 Využití digitálních ,5 technologií Volitelné předměty Týdenní počet hodin

18 Témata a organizace výuky povinně volitelných předmětů na 2. stupni: Informatika Dramatická výchova Sportovní a pohybové aktivity Při nabídce povinně volitelných předmětů škola vycházela jak z předem zjištěného zájmu žáků, tak z kapacitních možností počtu otevřených oddělení. Ve školním roce 2013/2014 jsme na základě zájmu žáků otevřeli nepovinný předmět Dramatická výchova pro žáky třídy. 2.2 Školní zájmové kroužky Kroužek Vedoucí 1. Počítačový kroužek Š.Kakaš 2. Kroužek ručních prací 1.st. G. Hartmanová 3. Gymnastika dívky 1.st. Z. Frantálová, J. Mydlilová 4. ZOO kroužek 1.st. I. Nováčková, Š.Kakaš 5. Keramický kroužek P. Nekolová, od 2.pololetí 6. Boccia G. Hartmanová 7. Hasič - záchranář A. Labaj, J.Reifová 8. Taneční kroužek I.Nováčková 2.3 Další vzdělávací akce a kurzy pro žáky LOGOPEDII zajišťovala paní učitelka Anna Ševčíková, pracovala s dětmi formou individuální logopedické péče. Na škole působí řadu let i HUDEBNÍ ŠKOLA, ve které vyučují manželé Rolčíkovi z Černé v Pošumaví. Vyučují žáky hře na klavír, kytaru, dechové nástroje a zpěv každé pondělí od do hodin. PLAVECKÝ VÝCVIK se uskutečnil od března do dubna 2014 vždy v pondělí dopoledne po dvou hodinách, celkem 10 výukových hodin. Zúčastnili se ho všichni žáci 1. až 4. tř. celkem 56 žáků. V tomto školním roce se poprvé konal i předplavecký výcvik pro 12 předškoláků z naší MŠ. Plavecký výcvik probíhal v aquaparku Wellness Hotelu Frymburk pod vedením zkušených instruktorů z Lipenské vodní záchranné služby ČČK. Garantem instruktorů byl ing. M. Bukáček. SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK žáků 7. třídy se uskutečnil v lyžařském areálu na Martě. Po letech se tak pořádání snowboardového výcviku vrátilo do Frymburku. Výcvik probíhal pod vedením zkušených instruktorů ze Ski parku Frymburk. Snowboardové vybavení pro žáky poskytla za velmi příznivé ceny půjčovna Lipno Centrum, kterým tímto velmi děkujeme. Snowboardového výcviku se účastnilo 13 žáků. 18

19 PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ zajišťovala v I. pololetí paní učitelka L. Pekařová. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou převzala tuto oblast Mgr. Jindřiška Kubandová. Je zpracován minimální preventivní program školy. Na základě požadavků třídních učitelů nebo výskytu rizikového chování žáků je s jednotlivými třídními kolektivy systematicky pracováno okresním preventistou Mgr. Jakubem Průchou z Pedagogicko psychologické poradny v Českém Krumlově. I v tomto školním roce pokračuje program ŠKOLNÍ MLÉKO, ve kterém prodáváme žákům mléčné výrobky (jogurty, lipánky, ochucená mléka) za dotované ceny a program OVOCE DO ŠKOL, který žákům 1.-5.třídy poskytuje zdarma ovoce, zeleninu popř. zeleninové šťávy. Během velké přestávky mají naši žáci rovněž možnost zakoupit si čerstvé pečivo z pekárny Vyšší Brod. Počty žáků k Třída Počet žáků Z toho dívky Celkem Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Do celkem stabilní personální situace v našem pedagogickém sboru významně zasáhlo mateřství 2 našich kolegyň Mgr. Jitka Fikejsová, která vyučovala anglický jazyk, odešla na mateřskou dovolenou v prosinci 2013 a na její místo byla přijata Mgr. Marcela Rizáková. Mgr. L.Pekařová třídní učitelka ve 2.třídě odešla na mateřskou dovolenou po 1.pololetí, zastupuje ji Hana Reifová, která dokončuje studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, obor učitelství pro I.stupeň ZŠ. Na konci školního roku ukončil svou pedagogickou dráhu na naší ZŠ a ve školství vůbec pan učitel Mgr. Jiří Mezera. Dlouhá léta vyučoval na ZŠ Frymburk a zastával i funkci jejího ředitele. Jako vychovatelky školního klubu působily Mgr. Miloslava Baldová a Mgr. Jindřiška Kubandová. Obě vhodně propojují tuto činnost s činností žákovské knihovny, která je v prostorách školního klubu umístěna a žáky tak i více využívána. Jako vychovatelka ve školní družině pracuje na 0,89 úvazku paní Gabriela Hartmanová. Ranní družina byla pro malý počet zájemců ukončena. V MŠ pracovaly 3 učitelky na plný úvazek. 19

20 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Přepočtený počet pracovníků celkem 24,3 Počet učitelů ZŠ 12,2 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 1,1 Počet učitelek MŠ 3,0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků Stupeň Aprobace pracovníci ped.praxe vzdělání 1 ředitelka 1,0 18 VŠ NJ-D 2 zástupkyně ŘŠ 1,0 19 VŠ 1.st. 3 učitelka 1,0 32 VŠ M-Bi 4 učitelka 0,68 38 VŠ Č-D 5 učitel 1,0 36 VŠ R-Tv-Ch 6 učitelka 1,0 9 VŠ 1.st. 7 učitelka 1,0 4 VŠ AJ 8 učitel 1,0 38 VŠ 1.stupeň ZŠ 9 učitelka 1,0 35 VŠ 1.stupeň ZŠ 10 učitelka 1,0 1 VŠ 1.stupeň ZŠ 11 učitelka 0,9 36 VŠ M-Bv 12 učitelka 0,8 1 VŠ Č-D 13 učitel 0,8 1 VŠ Fy- VT 14 vychovatelka ŠD 0,9 24 SÚO x 15 vychovatelka ŠK 0,14 38 VŠ x 16 vychovatelka ŠK 0,05 1 VŠ x 17 učitelka MŠ 1,0 17 SÚO x 18 učitelka MŠ 1,0 37 SÚO x 19 učitelka MŠ 1,0 11 VŠ x 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1.stupně 90 Učitelé 2.stupně 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD a ŠK

21 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 hospodářka 1,0 2 školník 1,0 3 uklízečka 1,0 4 uklízečka 1,0 5 školnice 1,0 6 vedoucí školní 0,5 jídelny ZŠ 7 kuchařka 0,5 8 kuchařka 1 9 vedoucí školní 0,12 jídelny MŠ 10 kuchařka 0,88 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělání 4.1 Umístění žáků vycházejících ze 7. až 9. ročníku a žáků 7. a 5.tříd odcházejících na víceleté gymnázium. 9.tř. 8.tř. 7.tř. 5.tř. Gymnázium SOŠ SOU SOŠ SOU Gymnázium Gymnázium Po 1.kole Po 2. kole Celkem Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Poprvé u zápisu 20 Z toho dívky 5 Po odkladu 0 Z toho dívky 0 Odklad 3 Z toho dívky 1 21

22 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Hodnocení výsledků vzdělávání - způsob vyjádření - všechna hodnocení provedena klasifikačním stupněm, u 1 žáka 5.třídy i doplňkově i slovní hodnocení. Přehled prospěchu tříd: Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 1. třída ,01 2. třída ,2 3. třída ,23 4. třída ,55 5. třída ,56 6. třída ,72 7. třída ,9 8. třída ,88 9. třída ,15 Celkem: , Výchovná opatření Třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Celkem

23 5.3 Komisionální přezkoušení žáků Třída Pochybnosti o správnosti hodnocení Opravné zkoušky Klasifikace v náhradním termínu Celkem Opakování ročníku Třída Žák neprospěl Z toho opravné zkoušky Z toho neprospěli Postupuje bez opravných zkoušek Žák nemohl být hodnocen Celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce absolvoval celý pedagogický sbor základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), který vedly certifikované lektorky KM Mgr. Bohuslava Jochová ze ZŠ Chvalšiny a Mgr. Kateřina Sládková ze ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov. Kurz proběhl současně s pedagogickým sborem ZŠ Chvalšiny 2x u nás ve Frymburku ( a ) a 2x ve Chvalšinách ( a a ). Každý pedagog si připravil a odučil alespoň 2 vyučovací hodiny, ve kterých použil třífázový model učení (evokace uvědomění významu reflexe). Zajímavou zkušeností byly i vzájemné hospitace vyučujících. Kromě samotné náplně kurzu bylo pro všechny obohacující a inspirativní poznat prostředí a kolegy z jiné školy podobného typu. 23

24 Na podzim 2013 vstoupila naše škola do evropského projektu Školy v pohybu v Jihočeském kraji, do kterého je zapojeno celkem 9 základních škol (www.skolyvpohybu.cz). Na začátku projektu absolvoval každý pedagogický sbor dvoudenní workshop. Náš dvoudenní workshop se uskutečnil dne a v Táboře. Výsledkem byla společná vize školy a plán, jak k ní směřovat. Cílem bylo, aby každý učitel ve škole rozuměl tomu, kam a proč jeho škola směřuje, aby měl možnost podílet se na vizi školy a byl vtažen do realizace této vize. Workshop byl nastaven tak, aby si v jeho průběhu tým naší školy uvědomil, co chceme ve škole rozvíjet, zavést, změnit - celý sbor se zamyslel nad tím, jakým tématům se v oblastech řízení školy, vzdělávacím procesu a klimatu školy chceme věnovat. Záměrem bylo nastavit si reálnou vizi a kroky její postupné realizace. Vize naší školy: V malém přátelském kolektivu ZŠ a MŠ Frymburk děti nacházejí a rozvíjejí své silné stránky díky kompetentním a nadšeným učitelům. Bohatství přírody a sportovní příležitosti regionu škola plně využívá a doplňuje je vytvořením materiálního a znalostního zázemí pro rozvoj jednotlivých oblastí osobnosti dítěte. Radostná a tvůrčí atmosféra školy inspiruje děti i jejich rodiče, aby se cítili jako její spolutvůrci. Škola je důležitým článkem kulturního života obce a jejího okolí, nabízí občanům obce zázemí pro jejich spolkovou činnost. Sama spontánně přispívá ke zvyšování kvality života v obci. Škola je jedním z důvodů, proč jsou lidé ve Frymburku hrdi na místo, ve kterém žijí. Naše konkrétní kroky vedoucí k naplňování vize: 1. Zavedení žákovských portfolií a proškolení pedagogů pro práci s nimi. Garantem je zástupkyně školy Mgr. Gabriela Krejzová, která absolvovala stáž na ZŠ v Kaplici. Naším cílem je do konce školního roku 2014/2015 zavést portfolia všem žákům školy. 2. Používání třífázového modelu učení ve výuce (evokace uvědomění významu reflexe) 3. Strukturu vyučovacích hodin stavět tak, aby se pokud možno vyváženě zapojovali žáci s vizuálními, auditivními i kinestetickými učebními styly. 4. Naučit se pracovat s pedagogickou diagnostikou a sdělovat žákům jaký je jejich preferovaný učební styl. Tento požadavek naprosto souzní s požadavky po rozvíjení kompetence k učení daný naším ŠVP. Vedení školy absolvovalo 4 manažerská školení, která jim pomohla nastavit proces změny. Celý pedagogický sbor absolvoval v srpnu 2014 další dvoudenní workshop zaměřený na individualizaci ve výuce. Seminář vedla Mgr. Andrea Vedralová, která mj. zpracovala velmi inspirativní pracovní listy pro společnost Scio, zaměřených na rozvoj kompetence k učení. Pro 8 učitelů je na příští školní rok připraven mentoring, který jim má pomoci více individualizovat výuku. Dalším velmi přínosným partnerem pro další vzdělávání všech pedagogů naší základní školy se ukázala spolupráce s pražskou organizací Centrum dohody s.r.o., což je konzultační společnost s mezinárodním know how, rozsáhlými zkušenostmi na českém i zahraničním trhu a vlastním školicím střediskem na Hradčanském náměstí v Praze (www.centrumdohody.com). Služby této organizace jsme si mohli dovolit jen díky financování z fondů ESF. Celý pedagogický sbor absolvoval pod vedením zkušené lektorky Mgr. Jitky Šobrové čtyřdenní interaktivní vzdělávací program pro třídní učitele. Pro velký úspěch u všech zúčastněných 24

25 proběhl v srpnovém přípravném týdnu jednodenní seminář na téma Co dělají šťastní lidé jinak, který byl zároveň i velmi pozitivním vstupem do dalšího školního roku. Prostor byl ponechán i pro individuální semináře a školení, na která se pedagogové hlásili průběžně podle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Právo ve škole M. Minaříková Pohybové hry s hudbou E. Nešvarová, S. Kyselová Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem A. Ševčíková, I. Nováčková, M. Račáková, L. Pekařová, J. Mezera, J. Kubandová, M. Baldová Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání H. Janáčková Hudba a zvířátka G. Hartmanová, S. Kyselová Závěrem je třeba říci, že v oblasti vzdělávání pedagogů, jsme udělali velký kus práce a všichni naši pedagogové získali přehled o nejnovějších trendech v pedagogice, psychologii a managementu. Zároveň dostali možnost k sebereflexi vlastní pedagogické práce, ale i ke vzájemnému sdílení zkušeností, což je pro náš sbor vzhledem k jeho složení velmi důležitý aspekt. V neposlední řadě jsme si stanovili vizi školy a akční plán, jak ji naplňovat. 7. Údaje o dalších aktivitách školy 7.1 Činnost výchovného poradce Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Miloslava Baldová. Má na starost mimo jiného i oblast profesionální orientace žáků. S vycházejícími žáky a žáky 7. a 8. tř. se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích zaměřené na prezentaci SŠ a SOU v Jihočeském kraji. S některými žáky se zúčastnila dnů otevřených dveří SŠ a SOU a zajistila prezentace některých žádaných škol a učilišť přímo na naší škole. Zabývá se veškerými výchovnými a vzdělávacími problémy. Při řešení výchovných problémů škola i nadále spolupracovala s preventivním a krizovým centrem pro děti a mládež Spirála a odd. péče o rodinu a děti OÚ Č. Krumlov a PPP Č. Krumlov. Všechny akce, které se týkají prevence rizikového chování, jsou zachyceny v plánu a programu minimální prevence a plánu školy. Celý rok probíhala spolupráce s PPP Český Krumlov a všemi dalšími odbornými pracovišti- SPV, ČČK, Policie ČR, SPC České Budějovice. Škola bude pokračovat v předmětu Svět práce v 8. a 9. ročníku podle ŠVP. Miloslava Baldová, výchovná poradkyně 7.2 Dlouhodobé projekty PROJEKT ŠKOLA NANEČISTO Od vždy ve čtvrtek od 16,30 do 18 hodin probíhal na ZŠ a MŠ Frymburk projekt Škola Nanečisto, který byl určen dětem, které půjdou od září do 1.třídy, ale také jejich rodičům, protože i oni se svým způsobem s dětmi vrátí do školy. Projekt Škola Nanečisto poskytuje dětem možnost zvyknout si na nové prostředí, poznat své spolužáky, budoucí paní učitelku a vyzkouší si mnoho dalších aktivit, které budou potřebovat nejen v 1. třídě. 25

26 Rodiče zase měli možnost poznávat a pozorovat své děti v jiném prostředí, než jsou běžně zvyklí, seznámili se s typologií osobnosti dítěte, pronikli do dalších oblastí vývoje dětí (temperament, schopnosti a dovednosti ), sami si znovu vyzkoušeli, jaké je to sedět v lavici a vrátit se do školních let. Rodiče a děti měli možnost po dobu 10 setkání poznat nejen spolužáky a učitelku, ale i sami sebe. Společným pobytem v přírodě jsme projekt zakončili posledním úkolem, za který byly děti odměněny čokoládovou medailí a opečením buřtíků. Na závěr děti a vlastně i rodiče dostali pamětní listy, které jim připomenou, že od září to už bude doopravdy. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s organizací závěrečného odpoledne, maminkám, které napekly, tatínkům za oheň a manželům Ševčíkovým za zapůjčení ohniště. M. Baldová, lektorka projektu A. Ševčíková, třídní učitelka 1. třídy NA SNOWBOARDU V RAKOUSKU! Ve čtvrtek využili naši žáci ze 3., 4. a 5. třídy nabídky našich příhraničních sousedů, zapojili jsme se do projektu KIDS ON SNOW a zúčastnili se celodenního snowboardového výcviku na Hochfichtu. Za symbolický poplatek 50,-Kč na 1 žáka si mohli zapůjčit snowboardové vybavení, celý den měli k dispozici české instruktory, dostali dobrý oběd a přálo jim i počasí, odvoz tam i zpátky byl zajištěn, co více si přát. Jako pedagogický dohled se snowboardování zúčastnila paní učitelka Mgr. Iveta Nováčková. Gabriela Krejzová ADVENT Jako každý rok i letos jsme společně s Vámi zahájili adventní dobu. Děti z mateřské školy a školní družiny nás u vánočního stromku potěšily vánočními koledami. Ve škole jsme pro Vás připravili již tradiční adventní jarmark, na který se žáci, učitelé, kuchařky, uklízečky i pan školník pečlivě připravovali. Bylo co nakoupit, co pojíst i popít. Jako bonus jste od nás dostali adventní píseň o svaté Barboře (zazpívali žáci z dramatické výchovy), vánoční tanec (v podání děvčat z tanečního kroužku) a k tomu nám příjemně zahrál na saxofon Kája Holčík z 5.třídy.Velice si vážíme spolupráce s Vámi a tímto bychom chtěli poděkovat: paní Martě Feitlové za výzdobu školy, Martě Slípkové a Marcele Frajové za vystoupení nejmladších žáků ze školní družiny, Petře Nekolové za její voňavou kavárnu, Martině Holátové a Růžence Vetrákové za milou pomoc 4.třídě a výborné perníčky, manželům Zabilkovým za kremrole a materiál na svícny 6.třídy, Elišce Kulíkové a Jitce Šefránkové za úžasné štrúdly, Pavlíně Šimové za výrobu krásných adventních věnců v 8.třídě, panu Pavlovi Řepovi a pánům z našeho městyse, kteří nám poskytli zelený materiál na adventní výzdobu školy a Martinovi Nekolovi za půjčení lavic od OS Lipno-Dunaj. Gabriela Krejzová FRYMBURK OČIMA DĚTÍ Ve středu jsme v českokrumlovském muzeu představili odborné porotě knihu o Frymburku vytvořenou našimi žáky. Jedná se o rozsáhlý projekt, ve kterém jsme zpracovali různá témata týkající se našeho městyse: jak trávíme volný čas, významné osobnosti (J.V.N.Maxant, S.Sechter, A.Baumgartner, J.K.Markus, A.Stifter), naučná stezka na Vřesné, přehledná mapa pro turisty, kostel sv. Bartoloměje, frymburské sochy a navíc jsme to ještě doplnili bajkami, které děti sami napsaly. Vše jsme svázali a vytvořili tak originální a jedinečné dílo, za které jsme byli oceněni 1.místem a získali pro školu desetimetrovou nástěnnou časovou osu našich dějin. Kniha zatím zůstává k nahlédnutí v českokrumlovském muzeu, ale bude nám navrácena a my vám ji nabídneme k nahlédnutí v muzeu našem. Gabriela Krejzová 26

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více