za školní rok 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2013/14"

Transkript

1 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková

2 2

3 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní údaje o škole 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a odborné způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělání 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o dalších aktivitách školy 8. Údaje o aktivitách jejích součástí a prezentaci školy na veřejnosti 9. Kontrolní činnost 10. Stížnosti počet a výsledek řešení 11. Rozpočet a jeho plnění k

4 1. Charakteristika školy a základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola a Mateřská škola Frymburk Adresa školy Frymburk 112, FRYMBURK IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Škola byla zařazena do sítě škol ŠÚ Český Krumlov 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Adresa zřizovatele Kontakt Městys Frymburk Náměstí 78, FRYMBURK tel.: Součásti školy Součásti školy Základní škola IZO Školní družina IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna ZŠ IZO Školní jídelna MŠ IZO IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti základní školy a jejích součástí (ŠD a ŠJ ZŠ) Ředitelka: Mgr. Milada Minaříková Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Gabriela Krejzová Vedoucí učitelka MŠ: Hana Janáčková Vedoucí ŠJ ZŠ: Jana Moravcová Vedoucí ŠJ MŠ: Pavlína Zabilková Ekonomka: Dana Reifová Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění. 4

5 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ZŠ 1.stupeň ZŠ 2.stupeň Školní družina Školní klub Školní jídelna MŠ x 47 x Školní jídelna ZŠ x 96 x 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny Sportovní zařízení Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 9 kmenových učeben, 2 herny Kuchyňka, učebna Hv, učebna Vv, multimediální učebna, žákovská knihovna, dílny Tělocvična, sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, hřištěm na kopanou s umělým povrchem, atletickým oválem a doskočištěm Atrium školy, prostory v zadní části školy, sportovní areál Dílny, kuchyňka, skleník, školní sad 9 tříd s individuálně stavitelným nábytkem Standardní, velmi dobře vybavená tělocvična a multimediální učebna Průměrné 1 dataprojektor, plátno, 30 PC s připojením na internet, 4 interaktivní tabule, diaprojektor Komentář: Základní škola a Mateřská škola Frymburk je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Součástí školy je rovněž školní družina, školní klub, mateřská škola a školní jídelna. ZŠ a MŠ Frymburk je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČ) Zdrojem financování jsou MŠMT ČR- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, Městys Frymburk, vlastní hospodářská činnost a sponzorské dary. Škola má zřízen běžný účet u KB Vyšší Brod, na kterém jsou vedeny i prostředky DPČ, běžný účet pro platby ohledně stravování a účet FKSP. ZŠ Frymburk tvoří tyto fondy: fond rozvoje investičního majetku fond odměn rezervní fond 5

6 Škola je rozhodnutím MŠMT zapsána do školského rejstříku pod názvem Základní škola a Mateřská škola Frymburk. Od má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem je Městys Frymburk. Zázemí školy: budova školy je umístěna v blízkosti vodní lipenské nádrže uprostřed zeleně, stranou silničního i jiného ruchu. Okolí školy tvoří louky s parkovou zelení, kterou tvoří převážně jehličnany. V areálu školy je skleník, školní sad a víceúčelové sportovní hřiště. V budově školy je jak prostor pro kmenové učebny jednotlivých tříd a kabinety, tak pro odborné učebny - multimediální, Hv, dílny, kreslírnu, kuchyňku a školní knihovnu. Funguje místnost se zookoutkem, kde máme 26 zvířat, převážně cizokrajné ptáky a hlodavce. O zvířata se pravidelně stará Dana Madžarová, paní učitelka Iveta Nováčková a pan učitel Štefan Kakaš s žáky 1.stupně. Škola má dostatek prostor pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety). Tělocvičnu poskytuje škola bezplatně pro činnost místních sportovních klubů a oddílů florbal (2 skupiny), nohejbal (2 skupiny), volejbal (1 skupina), fotbal (2 skupiny přípravky, dospělí), SDH Frymburk a další akce pro veřejnost (Technický sedmiboj dvojic, nohejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise ). Učebna HV je využívána 1x týdně pěveckým sborem Harmonie a učebna s kobercem pro cvičení pilates a jógy Stavební úpravy budovy základní školy: V tomto školním roce jsme zvládli nejrozsáhlejší stavební úpravy od postavení budovy školy v roce Městysi Frymburk se v roce 2013 podařilo získat v Operačním programu Ministerstva životního prostředí grant v hodnotě ,- Kč na projekt Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Frymburk. Tyto peníze byly určeny na zateplení střech i obvodových zdí včetně výměny veškerých oken, výměnu střešní krytiny na všech pavilonech, zavedení vytápění třemi tepelnými čerpadly a doplňkově vytápění plynem, montáž regulačních ventilů na stávající topná tělesa a solární ohřev vody pro potřeby školní kuchyně. V srpnu 2013 byla zastupitelstvem městyse potvrzena stavební firma Tangenta, spol. s r. o. z Českých Budějovic, která vyhrála výběrové řízení na realizaci celé stavby. Již několik let byl diskutován záměr spojit provoz mateřské a základní školy do jedné budovy. V době, kdy počet žáků v ZŠ zdaleka nedosahuje její kapacity (ta je 250 žáků) a stávající budova MŠ potřebuje rozsáhlou modernizaci, je spojení obou provozů logickým vyústěním situace. Dalším důležitým faktorem je i očekávaná úspora provozních nákladů, sloučení provozu školních jídelen a zefektivnění řízení. Jako první krok pro budoucí spojení mateřské a základní školy bylo nutné připravit prostory ZŠ pro fungování bez pavilonu určeného pro mateřskou školu. Konkrétně se jednalo o 2 kmenové třídy II. stupně, cvičná kuchyňka a 2 kabinety. Během července a srpna 2013 došlo k vybudování 2 nových kmenových tříd v pavilonu II. stupně a přesunu cvičné kuchyňky a kabinetů, které se nacházely v pavilonu určeném pro MŠ 6

7 Stavební práce se naplno rozjely na podzim roku Celou zimu se pilně pracovalo v pavilonu budoucí mateřské školy - bourání starých zdí, výstavba nových, výměna oken, vyrovnávání podlah, budování sociálního zařízení, propojení topení. V dubnu 2014 byly práce v této části úspěšně ukončeny. 7

8 Na druhém konci školy se od jara 2014 budovalo nové zázemí pro tělocvičnu - sprchy, šatny, WC. 8

9 Na jaře 2014 se stavební práce přesunuly na další části školy nejprve se vyměňovala okna a zateplovala střecha a obvodové zdi v pavilonu II.stupně (pavilon A). Výuka probíhala v náhradních prostorách učebnách hudební a výtvarné výchovy. Po ukončení topné sezóny došlo i na výměnu stávajících kotlů na štěpku za 3 tepelná čerpadla a doplňkové vytápění plynem. 9

10 V červnu 2014 se stavební práce přesunuly na pavilon I. stupně (pavilon B). Výuka probíhala opět v náhradních prostorách učeben výtvarné výchovy, hudební výchovy a ve školní družině. Z důvodu pokračujících stavebních prací byl školní rok 2013/2014 ukončen již 20. června Stavební práce pak dále pokračovaly celé léto v pavilonu školní jídelny, mimoškolní výchovy a tělocvičny. 10

11 Během stavby všichni zaměstnanci školy i několikrát stěhovali pomůcky z kabinetů a tříd. Velkou pomocí byli starší žáci školy, kteří se do přesunů aktivně zapojovali. Organizačně se vše podařilo zvládnout tak, že výuka byla narušena jen minimálně a na nezbytně dlouhou dobu. Přípravný týden byl prodloužen na 2 týdny a všichni zaměstnanci dorazili do školy již v polovině srpna, aby se vše stihlo přestěhovat a uklidit. Zásadní systémovou změnou prošlo i celkové uspořádání školy. Na pavilon mateřské školy nyní přímo navazuje pavilon I. stupně (třída pavilon A), třídy převážně II. stupně ( ročník) byly přesunuty do bývalého pavilonu I. stupně (pavilon B). K této radikální změně uspořádání významně přispěla skutečnost, že mladší žáci nemívají odpolední vyučování a neruší tak spaní dětí v mateřské škole a starší žáci zase mají blíže k odborným učebnám 11

12 výtvarná, počítačová, hudebna a tělocvična, které se nacházejí v zadních pavilonech. V prostorách současného II. stupně jsme během léta 2014 vybudovali z fondu investičního rozvoje školy odbornou učebnu pro přírodovědné předměty, která nám dosud chyběla. Nový školní rok 2014/2015 byl zahájen v nové vstupní hale, která přestavuje nejviditelnější změnu ve vnitřním uspořádání. Místo zděných prostor šaten pro jednotlivé třídy vznikl velký světlý prostor se sloupy, kde se může pohodlně shromáždit celá škola včetně rodičů. Výsledek přestavby hodnotíme velmi pozitivně a těšíme se na další školní roky v tomto krásném prostředí. 12

13 1.6. Dětské hřiště MŠ v přírodním stylu Už v minulém školním roce jsme se učitelkami MŠ intenzivně zabývali myšlenkou vybudovat u budoucího pavilonu MŠ přírodní zahradu. Postupně začala vznikat konkrétní představa, jak by měla být naše přírodní zahrada chápána. A to jako venkovní učebna se zaměřením na environmentální výuku, která zprostředkovává přímý kontakt dětí s živou a neživou přírodou. Díky přírodní zahradě mateřské školy se děti naučí pozorovat přírodu jinýma očima a vnímat ji všemi smysly. Zejména děti předškolního věku vnímají své okolí prostřednictvím smyslů, své činnosti a svého těla. Jednotlivé smyslové složky zahrady: ZAHRADA ZRAKU/ ZAHRADA BAREV barvy přírody a rostlin, proměnlivost přírody dle ročního období ZAHRADA HMATOVÁ různé přírodní materiály písek, kámen, kůra, přírodniny, listy rostlin, štěpka ZAHRADA ČICHU bylinky, ovoce, kvetoucí keře, vůně květin, přírodnin ZAHRADA SLUCHU SLUCHOVÉ VJEMY dřívka, duté předměty ZAHRADA CHUTI/ JEDLÁ ZAHRADA bylinky, drobné ovoce, zelenina Jednotlivé herní prvky: 1. Pastva pro motýly 2. Zahrada sluchu 3. Vrbový tunel 4. Stezka obratnosti 5. Nora 6. Altán 7. Strom ke šplhání 8. Vyvýšené záhony jedlá zahrada 9. Kompost 10. Hmatový chodníček 11. Pískoviště 12. Houpačky V únoru 2013 podal Městys Frymburk na základě naší propracované koncepce environmentální výchovy, která obsahovala podrobný plán využití přírodní zahrady v předškolním vzdělávání, žádost o grant na Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu pro MŠ Frymburk do Operačního programu životního prostředí, výzva č.43, OPŽP. Naše žádost uspěla a na vybudování zahrady jsme získali dotaci ve výši ,-Kč. V září 2013 bylo rozhodnuto zastupitelstvem městyse, že proběhnou 2 výběrová řízení na stavební část a herní prvky stavební část vyhrála firma stavitelství Kučera a herní prvky Tomovy parky. Stavební práce probíhaly od dubna do srpna Vše podstatné se stihlo do , kdy 13

14 proběhlo slavnostní otevření nových prostor mateřské školy i dětského hřiště v přírodním stylu. 14

15 1.7 Údaje o školské radě V listopadu 2013 proběhly volby do školské rady. Školská rada se sešla na ustavující schůzi dne byla zvolena Mgr. Zuzana Frantálová předsedkyní. Funkční období členů školské rady je 3 roky, tedy do ledna Složení školské rady: Jméno Koho zastupuje Funkce Pavla Boubelíková rodičovská veřejnost člen školské rady Eva Nešvarová rodičovská veřejnost člen školské rady Bedřich Kučera Městys Frymburk - zřizovatel člen školské rady Antonín Labaj ml. Městys Frymburk - zřizovatel člen školské rady Zuzana Frantálová ZŠ a MŠ Frymburk předsedkyně školské rady Jindřiška Kubandová ZŠ a MŠ Frymburk člen školské rady Školská rada se scházela pravidelně a projednala mj. stavební řešení přesunu školky do budovy školy, rozpočet školy, změny ve školním vzdělávacím programu. Velmi důležitá je rovněž skutečnost, že členové školské rady zprostředkovávají vedení školy připomínky a náměty z řad veřejnosti. Zápisy z jednání ŠR jsou k dispozici na webových stránkách školy. 15

16 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Ve školním roce 2013/2014 se v ročníku vyučovalo podle ŠVP pro ZV ZŠ a MŠ Frymburk, platného od Od tohoto školního roku došlo ke změnám Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které zavádí mj. i povinnou výuku druhého cizího jazyka nejpozději od 8.ročníku v celkové časové dotaci 6 hodin. Ve školním roce 2013/2014 byla mimořádně posílena časová dotace v 8. třídě na 3 hodiny týdně, aby žáci splnili celkovou časovou dotaci 6 hodin. Od školního roku 2014/2015 budeme vyučovat od třídy německý jazyk v časové dotaci 2 hodiny týdně. Tímto opatřením došlo sice k omezení nabídky volitelných předmětů, protože celkový rozsah hodin pro žáky zůstal nezměněn, ale většina žáků naší školy si od 7. ročníku německý jazyk vybírala jako volitelný předmět. Vzhledem k poloze školy u hranic s Rakouskem, je hodnotíme jako přínosné. 2.1 Učební plány a) 1. stupeň Předmět 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní počet hodin

17 b) 2. stupeň Předmět 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pěstitelské práce a chovatelství Příprava pokrmů Provoz a údržba - - 0,5 - domácnosti Svět práce - - 0,5 0,5 Využití digitálních ,5 technologií Volitelné předměty Týdenní počet hodin

18 Témata a organizace výuky povinně volitelných předmětů na 2. stupni: Informatika Dramatická výchova Sportovní a pohybové aktivity Při nabídce povinně volitelných předmětů škola vycházela jak z předem zjištěného zájmu žáků, tak z kapacitních možností počtu otevřených oddělení. Ve školním roce 2013/2014 jsme na základě zájmu žáků otevřeli nepovinný předmět Dramatická výchova pro žáky třídy. 2.2 Školní zájmové kroužky Kroužek Vedoucí 1. Počítačový kroužek Š.Kakaš 2. Kroužek ručních prací 1.st. G. Hartmanová 3. Gymnastika dívky 1.st. Z. Frantálová, J. Mydlilová 4. ZOO kroužek 1.st. I. Nováčková, Š.Kakaš 5. Keramický kroužek P. Nekolová, od 2.pololetí 6. Boccia G. Hartmanová 7. Hasič - záchranář A. Labaj, J.Reifová 8. Taneční kroužek I.Nováčková 2.3 Další vzdělávací akce a kurzy pro žáky LOGOPEDII zajišťovala paní učitelka Anna Ševčíková, pracovala s dětmi formou individuální logopedické péče. Na škole působí řadu let i HUDEBNÍ ŠKOLA, ve které vyučují manželé Rolčíkovi z Černé v Pošumaví. Vyučují žáky hře na klavír, kytaru, dechové nástroje a zpěv každé pondělí od do hodin. PLAVECKÝ VÝCVIK se uskutečnil od března do dubna 2014 vždy v pondělí dopoledne po dvou hodinách, celkem 10 výukových hodin. Zúčastnili se ho všichni žáci 1. až 4. tř. celkem 56 žáků. V tomto školním roce se poprvé konal i předplavecký výcvik pro 12 předškoláků z naší MŠ. Plavecký výcvik probíhal v aquaparku Wellness Hotelu Frymburk pod vedením zkušených instruktorů z Lipenské vodní záchranné služby ČČK. Garantem instruktorů byl ing. M. Bukáček. SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK žáků 7. třídy se uskutečnil v lyžařském areálu na Martě. Po letech se tak pořádání snowboardového výcviku vrátilo do Frymburku. Výcvik probíhal pod vedením zkušených instruktorů ze Ski parku Frymburk. Snowboardové vybavení pro žáky poskytla za velmi příznivé ceny půjčovna Lipno Centrum, kterým tímto velmi děkujeme. Snowboardového výcviku se účastnilo 13 žáků. 18

19 PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ zajišťovala v I. pololetí paní učitelka L. Pekařová. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou převzala tuto oblast Mgr. Jindřiška Kubandová. Je zpracován minimální preventivní program školy. Na základě požadavků třídních učitelů nebo výskytu rizikového chování žáků je s jednotlivými třídními kolektivy systematicky pracováno okresním preventistou Mgr. Jakubem Průchou z Pedagogicko psychologické poradny v Českém Krumlově. I v tomto školním roce pokračuje program ŠKOLNÍ MLÉKO, ve kterém prodáváme žákům mléčné výrobky (jogurty, lipánky, ochucená mléka) za dotované ceny a program OVOCE DO ŠKOL, který žákům 1.-5.třídy poskytuje zdarma ovoce, zeleninu popř. zeleninové šťávy. Během velké přestávky mají naši žáci rovněž možnost zakoupit si čerstvé pečivo z pekárny Vyšší Brod. Počty žáků k Třída Počet žáků Z toho dívky Celkem Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Do celkem stabilní personální situace v našem pedagogickém sboru významně zasáhlo mateřství 2 našich kolegyň Mgr. Jitka Fikejsová, která vyučovala anglický jazyk, odešla na mateřskou dovolenou v prosinci 2013 a na její místo byla přijata Mgr. Marcela Rizáková. Mgr. L.Pekařová třídní učitelka ve 2.třídě odešla na mateřskou dovolenou po 1.pololetí, zastupuje ji Hana Reifová, která dokončuje studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, obor učitelství pro I.stupeň ZŠ. Na konci školního roku ukončil svou pedagogickou dráhu na naší ZŠ a ve školství vůbec pan učitel Mgr. Jiří Mezera. Dlouhá léta vyučoval na ZŠ Frymburk a zastával i funkci jejího ředitele. Jako vychovatelky školního klubu působily Mgr. Miloslava Baldová a Mgr. Jindřiška Kubandová. Obě vhodně propojují tuto činnost s činností žákovské knihovny, která je v prostorách školního klubu umístěna a žáky tak i více využívána. Jako vychovatelka ve školní družině pracuje na 0,89 úvazku paní Gabriela Hartmanová. Ranní družina byla pro malý počet zájemců ukončena. V MŠ pracovaly 3 učitelky na plný úvazek. 19

20 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Přepočtený počet pracovníků celkem 24,3 Počet učitelů ZŠ 12,2 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 1,1 Počet učitelek MŠ 3,0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků Stupeň Aprobace pracovníci ped.praxe vzdělání 1 ředitelka 1,0 18 VŠ NJ-D 2 zástupkyně ŘŠ 1,0 19 VŠ 1.st. 3 učitelka 1,0 32 VŠ M-Bi 4 učitelka 0,68 38 VŠ Č-D 5 učitel 1,0 36 VŠ R-Tv-Ch 6 učitelka 1,0 9 VŠ 1.st. 7 učitelka 1,0 4 VŠ AJ 8 učitel 1,0 38 VŠ 1.stupeň ZŠ 9 učitelka 1,0 35 VŠ 1.stupeň ZŠ 10 učitelka 1,0 1 VŠ 1.stupeň ZŠ 11 učitelka 0,9 36 VŠ M-Bv 12 učitelka 0,8 1 VŠ Č-D 13 učitel 0,8 1 VŠ Fy- VT 14 vychovatelka ŠD 0,9 24 SÚO x 15 vychovatelka ŠK 0,14 38 VŠ x 16 vychovatelka ŠK 0,05 1 VŠ x 17 učitelka MŠ 1,0 17 SÚO x 18 učitelka MŠ 1,0 37 SÚO x 19 učitelka MŠ 1,0 11 VŠ x 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1.stupně 90 Učitelé 2.stupně 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD a ŠK

21 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 hospodářka 1,0 2 školník 1,0 3 uklízečka 1,0 4 uklízečka 1,0 5 školnice 1,0 6 vedoucí školní 0,5 jídelny ZŠ 7 kuchařka 0,5 8 kuchařka 1 9 vedoucí školní 0,12 jídelny MŠ 10 kuchařka 0,88 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělání 4.1 Umístění žáků vycházejících ze 7. až 9. ročníku a žáků 7. a 5.tříd odcházejících na víceleté gymnázium. 9.tř. 8.tř. 7.tř. 5.tř. Gymnázium SOŠ SOU SOŠ SOU Gymnázium Gymnázium Po 1.kole Po 2. kole Celkem Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Poprvé u zápisu 20 Z toho dívky 5 Po odkladu 0 Z toho dívky 0 Odklad 3 Z toho dívky 1 21

22 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Hodnocení výsledků vzdělávání - způsob vyjádření - všechna hodnocení provedena klasifikačním stupněm, u 1 žáka 5.třídy i doplňkově i slovní hodnocení. Přehled prospěchu tříd: Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 1. třída ,01 2. třída ,2 3. třída ,23 4. třída ,55 5. třída ,56 6. třída ,72 7. třída ,9 8. třída ,88 9. třída ,15 Celkem: , Výchovná opatření Třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Celkem

23 5.3 Komisionální přezkoušení žáků Třída Pochybnosti o správnosti hodnocení Opravné zkoušky Klasifikace v náhradním termínu Celkem Opakování ročníku Třída Žák neprospěl Z toho opravné zkoušky Z toho neprospěli Postupuje bez opravných zkoušek Žák nemohl být hodnocen Celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce absolvoval celý pedagogický sbor základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), který vedly certifikované lektorky KM Mgr. Bohuslava Jochová ze ZŠ Chvalšiny a Mgr. Kateřina Sládková ze ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov. Kurz proběhl současně s pedagogickým sborem ZŠ Chvalšiny 2x u nás ve Frymburku ( a ) a 2x ve Chvalšinách ( a a ). Každý pedagog si připravil a odučil alespoň 2 vyučovací hodiny, ve kterých použil třífázový model učení (evokace uvědomění významu reflexe). Zajímavou zkušeností byly i vzájemné hospitace vyučujících. Kromě samotné náplně kurzu bylo pro všechny obohacující a inspirativní poznat prostředí a kolegy z jiné školy podobného typu. 23

24 Na podzim 2013 vstoupila naše škola do evropského projektu Školy v pohybu v Jihočeském kraji, do kterého je zapojeno celkem 9 základních škol (www.skolyvpohybu.cz). Na začátku projektu absolvoval každý pedagogický sbor dvoudenní workshop. Náš dvoudenní workshop se uskutečnil dne a v Táboře. Výsledkem byla společná vize školy a plán, jak k ní směřovat. Cílem bylo, aby každý učitel ve škole rozuměl tomu, kam a proč jeho škola směřuje, aby měl možnost podílet se na vizi školy a byl vtažen do realizace této vize. Workshop byl nastaven tak, aby si v jeho průběhu tým naší školy uvědomil, co chceme ve škole rozvíjet, zavést, změnit - celý sbor se zamyslel nad tím, jakým tématům se v oblastech řízení školy, vzdělávacím procesu a klimatu školy chceme věnovat. Záměrem bylo nastavit si reálnou vizi a kroky její postupné realizace. Vize naší školy: V malém přátelském kolektivu ZŠ a MŠ Frymburk děti nacházejí a rozvíjejí své silné stránky díky kompetentním a nadšeným učitelům. Bohatství přírody a sportovní příležitosti regionu škola plně využívá a doplňuje je vytvořením materiálního a znalostního zázemí pro rozvoj jednotlivých oblastí osobnosti dítěte. Radostná a tvůrčí atmosféra školy inspiruje děti i jejich rodiče, aby se cítili jako její spolutvůrci. Škola je důležitým článkem kulturního života obce a jejího okolí, nabízí občanům obce zázemí pro jejich spolkovou činnost. Sama spontánně přispívá ke zvyšování kvality života v obci. Škola je jedním z důvodů, proč jsou lidé ve Frymburku hrdi na místo, ve kterém žijí. Naše konkrétní kroky vedoucí k naplňování vize: 1. Zavedení žákovských portfolií a proškolení pedagogů pro práci s nimi. Garantem je zástupkyně školy Mgr. Gabriela Krejzová, která absolvovala stáž na ZŠ v Kaplici. Naším cílem je do konce školního roku 2014/2015 zavést portfolia všem žákům školy. 2. Používání třífázového modelu učení ve výuce (evokace uvědomění významu reflexe) 3. Strukturu vyučovacích hodin stavět tak, aby se pokud možno vyváženě zapojovali žáci s vizuálními, auditivními i kinestetickými učebními styly. 4. Naučit se pracovat s pedagogickou diagnostikou a sdělovat žákům jaký je jejich preferovaný učební styl. Tento požadavek naprosto souzní s požadavky po rozvíjení kompetence k učení daný naším ŠVP. Vedení školy absolvovalo 4 manažerská školení, která jim pomohla nastavit proces změny. Celý pedagogický sbor absolvoval v srpnu 2014 další dvoudenní workshop zaměřený na individualizaci ve výuce. Seminář vedla Mgr. Andrea Vedralová, která mj. zpracovala velmi inspirativní pracovní listy pro společnost Scio, zaměřených na rozvoj kompetence k učení. Pro 8 učitelů je na příští školní rok připraven mentoring, který jim má pomoci více individualizovat výuku. Dalším velmi přínosným partnerem pro další vzdělávání všech pedagogů naší základní školy se ukázala spolupráce s pražskou organizací Centrum dohody s.r.o., což je konzultační společnost s mezinárodním know how, rozsáhlými zkušenostmi na českém i zahraničním trhu a vlastním školicím střediskem na Hradčanském náměstí v Praze (www.centrumdohody.com). Služby této organizace jsme si mohli dovolit jen díky financování z fondů ESF. Celý pedagogický sbor absolvoval pod vedením zkušené lektorky Mgr. Jitky Šobrové čtyřdenní interaktivní vzdělávací program pro třídní učitele. Pro velký úspěch u všech zúčastněných 24

25 proběhl v srpnovém přípravném týdnu jednodenní seminář na téma Co dělají šťastní lidé jinak, který byl zároveň i velmi pozitivním vstupem do dalšího školního roku. Prostor byl ponechán i pro individuální semináře a školení, na která se pedagogové hlásili průběžně podle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Právo ve škole M. Minaříková Pohybové hry s hudbou E. Nešvarová, S. Kyselová Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem A. Ševčíková, I. Nováčková, M. Račáková, L. Pekařová, J. Mezera, J. Kubandová, M. Baldová Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání H. Janáčková Hudba a zvířátka G. Hartmanová, S. Kyselová Závěrem je třeba říci, že v oblasti vzdělávání pedagogů, jsme udělali velký kus práce a všichni naši pedagogové získali přehled o nejnovějších trendech v pedagogice, psychologii a managementu. Zároveň dostali možnost k sebereflexi vlastní pedagogické práce, ale i ke vzájemnému sdílení zkušeností, což je pro náš sbor vzhledem k jeho složení velmi důležitý aspekt. V neposlední řadě jsme si stanovili vizi školy a akční plán, jak ji naplňovat. 7. Údaje o dalších aktivitách školy 7.1 Činnost výchovného poradce Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Miloslava Baldová. Má na starost mimo jiného i oblast profesionální orientace žáků. S vycházejícími žáky a žáky 7. a 8. tř. se zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích zaměřené na prezentaci SŠ a SOU v Jihočeském kraji. S některými žáky se zúčastnila dnů otevřených dveří SŠ a SOU a zajistila prezentace některých žádaných škol a učilišť přímo na naší škole. Zabývá se veškerými výchovnými a vzdělávacími problémy. Při řešení výchovných problémů škola i nadále spolupracovala s preventivním a krizovým centrem pro děti a mládež Spirála a odd. péče o rodinu a děti OÚ Č. Krumlov a PPP Č. Krumlov. Všechny akce, které se týkají prevence rizikového chování, jsou zachyceny v plánu a programu minimální prevence a plánu školy. Celý rok probíhala spolupráce s PPP Český Krumlov a všemi dalšími odbornými pracovišti- SPV, ČČK, Policie ČR, SPC České Budějovice. Škola bude pokračovat v předmětu Svět práce v 8. a 9. ročníku podle ŠVP. Miloslava Baldová, výchovná poradkyně 7.2 Dlouhodobé projekty PROJEKT ŠKOLA NANEČISTO Od vždy ve čtvrtek od 16,30 do 18 hodin probíhal na ZŠ a MŠ Frymburk projekt Škola Nanečisto, který byl určen dětem, které půjdou od září do 1.třídy, ale také jejich rodičům, protože i oni se svým způsobem s dětmi vrátí do školy. Projekt Škola Nanečisto poskytuje dětem možnost zvyknout si na nové prostředí, poznat své spolužáky, budoucí paní učitelku a vyzkouší si mnoho dalších aktivit, které budou potřebovat nejen v 1. třídě. 25

26 Rodiče zase měli možnost poznávat a pozorovat své děti v jiném prostředí, než jsou běžně zvyklí, seznámili se s typologií osobnosti dítěte, pronikli do dalších oblastí vývoje dětí (temperament, schopnosti a dovednosti ), sami si znovu vyzkoušeli, jaké je to sedět v lavici a vrátit se do školních let. Rodiče a děti měli možnost po dobu 10 setkání poznat nejen spolužáky a učitelku, ale i sami sebe. Společným pobytem v přírodě jsme projekt zakončili posledním úkolem, za který byly děti odměněny čokoládovou medailí a opečením buřtíků. Na závěr děti a vlastně i rodiče dostali pamětní listy, které jim připomenou, že od září to už bude doopravdy. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s organizací závěrečného odpoledne, maminkám, které napekly, tatínkům za oheň a manželům Ševčíkovým za zapůjčení ohniště. M. Baldová, lektorka projektu A. Ševčíková, třídní učitelka 1. třídy NA SNOWBOARDU V RAKOUSKU! Ve čtvrtek využili naši žáci ze 3., 4. a 5. třídy nabídky našich příhraničních sousedů, zapojili jsme se do projektu KIDS ON SNOW a zúčastnili se celodenního snowboardového výcviku na Hochfichtu. Za symbolický poplatek 50,-Kč na 1 žáka si mohli zapůjčit snowboardové vybavení, celý den měli k dispozici české instruktory, dostali dobrý oběd a přálo jim i počasí, odvoz tam i zpátky byl zajištěn, co více si přát. Jako pedagogický dohled se snowboardování zúčastnila paní učitelka Mgr. Iveta Nováčková. Gabriela Krejzová ADVENT Jako každý rok i letos jsme společně s Vámi zahájili adventní dobu. Děti z mateřské školy a školní družiny nás u vánočního stromku potěšily vánočními koledami. Ve škole jsme pro Vás připravili již tradiční adventní jarmark, na který se žáci, učitelé, kuchařky, uklízečky i pan školník pečlivě připravovali. Bylo co nakoupit, co pojíst i popít. Jako bonus jste od nás dostali adventní píseň o svaté Barboře (zazpívali žáci z dramatické výchovy), vánoční tanec (v podání děvčat z tanečního kroužku) a k tomu nám příjemně zahrál na saxofon Kája Holčík z 5.třídy.Velice si vážíme spolupráce s Vámi a tímto bychom chtěli poděkovat: paní Martě Feitlové za výzdobu školy, Martě Slípkové a Marcele Frajové za vystoupení nejmladších žáků ze školní družiny, Petře Nekolové za její voňavou kavárnu, Martině Holátové a Růžence Vetrákové za milou pomoc 4.třídě a výborné perníčky, manželům Zabilkovým za kremrole a materiál na svícny 6.třídy, Elišce Kulíkové a Jitce Šefránkové za úžasné štrúdly, Pavlíně Šimové za výrobu krásných adventních věnců v 8.třídě, panu Pavlovi Řepovi a pánům z našeho městyse, kteří nám poskytli zelený materiál na adventní výzdobu školy a Martinovi Nekolovi za půjčení lavic od OS Lipno-Dunaj. Gabriela Krejzová FRYMBURK OČIMA DĚTÍ Ve středu jsme v českokrumlovském muzeu představili odborné porotě knihu o Frymburku vytvořenou našimi žáky. Jedná se o rozsáhlý projekt, ve kterém jsme zpracovali různá témata týkající se našeho městyse: jak trávíme volný čas, významné osobnosti (J.V.N.Maxant, S.Sechter, A.Baumgartner, J.K.Markus, A.Stifter), naučná stezka na Vřesné, přehledná mapa pro turisty, kostel sv. Bartoloměje, frymburské sochy a navíc jsme to ještě doplnili bajkami, které děti sami napsaly. Vše jsme svázali a vytvořili tak originální a jedinečné dílo, za které jsme byli oceněni 1.místem a získali pro školu desetimetrovou nástěnnou časovou osu našich dějin. Kniha zatím zůstává k nahlédnutí v českokrumlovském muzeu, ale bude nám navrácena a my vám ji nabídneme k nahlédnutí v muzeu našem. Gabriela Krejzová 26

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

za školní rok 2012/13

za školní rok 2012/13 za školní rok 2012/13 Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková Obsah: 1. Charakteristika školy a základní údaje o škole 2. Vzdělávací koncepce,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více