Výroční zpráva za školní rok /2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok /2014 / ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0

2 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce VI) Výsledky vzdělávání žáků VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách IX) Činnost školní družiny X) Environmentální výchova XI) Žáci vycházející ve školním roce 2013/2014 XII) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI XIII) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Bobrová za školní rok 2013/2014 XIV) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XV) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XVI) Základní údaje o hospodaření školy XVII) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XVIII)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XIX) Závěr Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou (ve složení: Ing. Mgr. Pavel Pejchal, předseda, Petr Tulis, člen, Pavel Šoustar, člen, Jaroslava Straková, členka, Mgr. Jana Smažilová, členka, Mgr. Pavel Němec, člen) dne V Bobrové dne Jaroslav Strnad, ředitel ZŠ Bobrová 1

3 I) Úvod 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bobrová 129, Zřizovatel školy: Obec Bobrová, Bobrová 138, Kontakt: telefon , web: Obvyklá fotografie na úvod 2) Všeobecná charakteristika Základní školy Bobrová Areál školy se nalézá v katastrálním území Dolní Bobrová na pravém břehu říčka Bobrůvky na jihozápadním svahu kopce zvaného Šibínek v nadmořské výšce 520 m.n.m. V dřívějších dobách se učilo na třech různých místech (tzv. měšťanka, škola na Horní Bobrové a několik učeben v budově MŠ Bobrová), avšak v letech byl kolem původní budovy z roku 1930 vybudován nový školní areál. Základní škola Bobrová je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i žákovská knihovna. Kvůli rozšiřující se nabídce nových knih a časopisů (předplaceny jsou časopisy ABC, Lidé a Země, National Geographic, Junior 21. století, PC rady, Počítač pro každého, Dnešní svět, Ochrana přírody, Výtvarná výchova, Kritické listy, Rodina a škola, zahraničních zajímavostí a Cinema) byly instalovány nové police a zájem o návštěvu školní knihovny je mezi žáky značný. Podle finančních možností jsou průběžně doplňovány a obměňovány sbírky v kabinetech. Nová škola disponuje bezbariérovým přístupem a nabízí žákům dostatek estetických, světlých a čistých prostor vhodných pro moderní výuku. Na vzhledu školy se podílejí žáci i učitelé (zvláště učitelé výtvarné výchovy paní Zlatuše Tomková a v minulosti i pan František Zobač). Výzdoba školy si udržuje i v tomto školním roce výrazně environmentální zabarvení, neboť jsme hrdými nositeli prestižního mezinárodního titulu EKOŠKOLA. V budovách 1. stupně jsou na chodbách instalovány provazové žebříky, houpačky a lana vhodná pro relaxaci i žíněnky pro uvolnění žáků o přestávkách. Stálou součástí školních chodeb jsou stoly na stolní tenis a pro menší děti basketbalový koš. V koridoru spojujícím budovy jsou umisťovány výstavy a výstupy ze školních projektů. Na prvním i druhém stupni jsou umístěny nástěnky, z nichž se žáci i žákyně dozvídají aktuální informace a výsledky soutěží. V budově C byla zřízena stálá expozice zachycující dějiny bobrovského školství, ozdobou této expozice je velké množství historických fotografií a dokumentů. 2

4 V budovách A a B jsou umístěny učebny 1. stupně, herna školní družiny, menší herny na dobu přestávky a učebna hudební výchovy. V budově C se kromě kmenových tříd nacházejí odborné učebny - učebna výpočetní techniky, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna anglického jazyka -, dále jsou zde třídy určené k výuce přírodopisu, zeměpisu, matematiky, dějepisu a českého jazyka. Na odborné učebny navazují kabinety. Dále v budově C naleznete ředitelnu, sborovnu a školní knihovnu. V budově D se nachází cvičný byt, školní dílna, tělocvična a posilovna, školní kuchyň a jídelna. V areálu školy je rovněž hřiště a školní dvůr, jenž je neustále zkrášlován vysazováním květin a okrasných dřevin. Nedávnou novinkou na školním dvoře se stala jednoduchá šplhací sestava a kmen pokácené lípy, oblíbené místo žákovských kratochvílí. Na jaře 2009 jsme zakoupili i 8 zahradních laviček. Na přání školního parlamentu jsme v minulých školních letech přikoupili čtyři lavičky do 2. patra budovy C, nástěnné hodiny do tříd a především venkovní trampolínu. V době volna a přestávek využívají žáci prostory školy, v nichž je zajištěn dozor (chodby, herny, školní dvůr, počítačová učebna). Žákům je k dispozici školní bufet s nabídkou minerálek a tyčinek. Na nákup trampolíny a fotbálku byly využity finanční prostředky, které škola získala ze sběrových akcí sběr vyřazených elektrospotřebičů. Novinkou tohoto školního roku se stalo zřízení relaxační třídy v budově C, která je vybavena pohovkami a sedacími vaky, a v níž mohou žáci 2. stupně trávit čas před vyučováním a v době přestávek. Relaxační třídu si vymalovali žáci a žákyně v rámci projektového dne netradiční výuky. Ve výuce i v běžném chodu školy je jednou z priorit využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Počítačová učebna se 12 žákovskými stanicemi slouží nejen k výuce ICT, ale bývá využívána i v jiných předmětech. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně i v kabinetech, dále mohou pracovat s notebookem a dvěma dataprojektory. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Stálé připojení na internet je zajištěno službou IOL Broadband 1024/256. Každý pracovník školy má svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Moderní vybavení školy doplňují dvě kopírky, scanner, tiskárny (barevná a černobílé), televizory, videa a DVD přehrávače, dále magnetofony a CD přehrávače. V rámci akce EU peníze do škol podala naše škola žádost o finanční příspěvek na projekt Příprava DUM v ZŠ Bobrová a jejich ověření. Projektová žádost byla schválena a ve školním roce 2012/2013 byla naše škola vybavena dalšími pěti interaktivními tabulemi s příslušenstvím, celkový počet tedy nyní činí sedm interaktivních tabulí s příslušenstvím. Samozřejmostí nové školy je kvalitní sociální zařízení WC na každém patře, sprchy v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičny, umývárna u dílen a před jídelnou. Pitný režim je zajištěn provozem školního bufetu a roznáškou čaje na 1. stupni. 3

5 II) Počet žáků a tříd Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v devíti třídách. Na začátku školního roku celkový počet dětí činil 174 žáků - na 1.stupni 101 dětí, na 2. stupni 73 žáků a žákyň, na konci školního roku počet žáků z důvodu stěhování v průběhu školního roku poklesl na 172 (na 1.stupni 97 dětí, na 2.stupni 75 žáků a žákyň), přespolních žáků bylo 99. Počet dívek i chlapců je v rovnováze, v naší škole je 86 dívek a 86 chlapců. Naše škola je navštěvována dětmi z Bobrové (73 dětí), Bobrůvky (16 dětí), Mirošova (10 dětí), Dlouhého (26 dětí), Radkova (4 děti), Podolí (3 děti), Radešína (3 děti), Olešínky (1 žákyně), Pikárce (5 dětí), Nového Města na Moravě (2 děti) a Rožné (1 dítě), od 6. třídy přicházejí děti z Radešínské Svratky (3 děti), Moravce (13 dětí) a Bohdalce (12 dětí). Počet žáků v jednotlivých třídách (stav na konci školního roku): 1.třída třída třída třída třída třída třída třída třída - 16 Průměrný počet žáků ve třídách 1. stupně: 19,4 Průměrný počet žáků ve třídách 2. stupně: 18,8 Průměrný počet žáků ve třídě: 19,1 Výuku zajišťuje 15 pedagogů, s jejichž jmény a aprobací se seznámíte na dalších stránkách. Součástí školy je i moderní kuchyně s jídelnou s celkovým počtem 211 zapsaných strávníků (155 žáků, 26 zaměstnanců a 30 cizích strávníků) a školní družina, kde je pro děti po skončení vyučování připraven bohatý program (podrobnosti naleznete dále). 4

6 III) Učební plán V letošním školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Bobrová Svět se otevírá připraveným. Předmět zkratka Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Další cizí jazyk Německý jazyk 2 3 Matematika M Prvouka Prv Přírodověda Pří 2 2 Vlastivěda Vl 2 2 Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Ekovýchova EV 2 Dějepis D Výchova k občanství Vob Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Pracovní činnosti Pč Informatika Inf 1 1 Tělesná výchova Tv Volitelné předměty Další cizí jazyk německý jazyk DCJ-Nj 2 Dílny Díl 2 Výtvarný seminář Vvsem 1 2 Konverzace v anglickém jazyce Ajkon Konverzace v německém jazyce Njkon 1 Cvičení z českého jazyka a matematiky CvČjM 2 Informatika Inf 2 2 Práce v domácnosti Pvd 2 Sportovní hry Sph 1 Technické kreslení Tk 2 Přírodovědný seminář Přsem 1 Společenskovědní seminář Svsem 1 Týdenní dotace povinných předmětů

7 IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti V tomto školním roce pracovalo ve škole 15 učitelů, 1 pomocná asistentka k integrovaným dětem (dotováno Úřadem práce Žďár nad Sázavou), 2 vychovatelky ve školní družině a 6 provozních zaměstnanců. Součástí školy je i školní jídelna s jednou vedoucí a třemi kuchařkami. V letošním školním roce jsme v našem sboru nepřivítali žádného nového člena ani členku. Na konci školního roku jsme se rozloučili s pí učitelkou Gregorovou a pí učitelkou Dolinkovou, obě v naší škole pracovaly jako zástup za kolegyně na mateřské dovolené. Učitelé Jméno a příjmení Aprobace Vyučuje Funkce Třídnictví ve třídě Mgr. Jaroslav Strnad Čj - D Čj, Aj, SvS ředitel školy Mgr. Tomáš Šindler Př - Tv Př - Tv - Pvs zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP Mgr. Petra Vykydalová uč. 1. stupeň, Aj uč. 1. stupeň, Aj 1. Mgr. Lenka Pechová uč. 1.stupeň uč. 1. stupeň 2. Mgr. Jana Konečná uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 3. Mgr. Petra Gregorová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 4. Mgr. Jana Smažilová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 5. Mgr. Zdeňka Strnadová Čj - D Čj D Hv metodička prevence 6. Mgr. Pavel Němec Ov - Fr Z Tv - Ov 7. Mgr. Jolana Tulisová Aj - Př - Ch Př - Aj koordinátorka EVVO 8. Mgr. Eva Červinková M - F M- F - Inf metodička ICT 9. Mgr. Zlatuše Tomková Čj - Vv Čj Vv výchovná poradkyně Mgr. Iva Roháčková M - Ch M Ch F - Eko Mgr. Marta Klimešová M - Zt Pč Šárka Dolinková jazyková škola Nj Pomocná asistentka k integrovaným dětem Jana Kaštánková Vychovatelky ve školní družině Ivana Řezníčková Marta Klimešová Katecheta P. Vít Fatěna 6

8 Provozní zaměstnanci školník : uklizečky : Miroslav Fiala Marie Blahová Hana Havránková Dana Trnková Alena Mrázková vedoucí školní jídelny : Jaroslava Hlavatá kuchařky : Marta Burianová Božena Babáková Iva Musilová ekonomka : Ing. Marie Křížková Další údaje Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo 267 hodin týdně, z tohoto počtu bylo vyučováno aprobovaně 230 hodin, tj. 86 %. Neaprobovaně byly vyučovány hlavně výchovy hudební, částečně i tělesná, dále též informatika a zeměpis, německý jazyk (tento ovšem učitelkou se státní jazykovou zkouškou). Tyto předměty však vyučovali učitelé, jejichž aprobace zajišťovala dostatečně kvalitní výuku výše zmíněných předmětů. Pedagogický sbor se pomalu začíná dostávat do středního věku - věkový průměr našeho sboru dosáhl výše 44 roků, procento mužů činilo 20. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je zaměřeno na práci s dětmi se SVPU, na tvorbu ŠVP a vzdělávání podle ŠVP, na prevenci sociálně patologických jevů, na metodiku jednotlivých předmětů, na prohloubení jazykových znalostí a počítačových dovedností. V uplynulých letech 100 % zaměstnanců prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 30% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul + volitelné moduly ICT na 1.stupni, ICT ve výuce zeměpisu, grafika a digitální fotografie, využití počítačů ve výuce matematiky, multimédia). V roce 2006 tak škola dosáhla v této oblasti úrovně požadované MŠMT. V rámci projektu Příprava DUM v ZŠ Bobrová a jejich ověření byl pedagogický sbor proškolen v práci s interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením. a) semináře a školení pedagogických pracovníků 1.stupeň Jana Konečná Jana Smažilová - seminář Fraus matematika (realizováno v ZŠ Bobrová) - seminář Fraus matematika Krokování a schody - Přírodověda tvořivě - seminář Fraus matematika (realizováno v ZŠ Bobrová) - Papírové hrátky 7

9 - Čtenářská gramotnost 4. a 5. ročník - Interaktivní tabule v Čj - Logopedický asistent (kurz) Petra Gregorová - seminář Fraus matematika (realizováno v ZŠ Bobrová) Lenka Pechová - seminář Fraus matematika (realizováno v ZŠ Bobrová) - seminář Fraus matematika Krokování a schody Petra Vykydalová - Kritické myšlení základní kurz - Inkluzívní vzdělávání - seminář Fraus matematika Krokování a schody - Tvorba a využití IVP 2.stupeň Zlatuše Tomková - Papírové inspirace Zdeňka Strnadová - Kritické myšlení pro češtináře - Drumben - workshop - Inovace v hodinách dějepisu Eva Červinková - Tvorba webových stránek - Google ve škole - Školení o bezpečnosti a práci s elektrickým proudem - Počítač ve škole - seminář Fraus matematika Krokování a schody Iva Roháčková - Konference o podpoře interaktivní výuky - seminář Fraus matematika Krokování a schody - Fyzika činnostně v 6. ročníku Jolana Tulisová - Školní nekázeň a její řešení - Angličtina živě a prakticky - Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit - Competitions and Games in English Lessons - Badatelsky orientované vyučování Marta Klimešová - Tvoříme z hlíny - Jak se kroutí proutí - Vstávej semínko - V pestrosti je síla - Zahradní poklad - Bylinky - Užiteční živočichové - Živé ploty Pavel Němec - Kurz lanových aktivit - Kurz snowboardingu 8

10 Jaroslav Strnad - Správní řád ve škole - NIQES testování ve škole - Informační seminář o projektu Kariérní systém b) semináře a školení provozních zaměstnanců, vychovatelů a pomocných asistentů Marie Křížková Ivana Řezníčková - semináře a školení věnované problematice hospodaření školy v právní subjektivitě - Tvoříme z hlíny - Jak se kroutí proutí - Zelené střechy - Aranžmá rostlin - Řez ovocných stromků Jaroslava Hlavatá - semináře a školení pro vedoucí školních jídelen Dobří duchové z 1. třídy 9

11 V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku se konal 11. února K zápisu se dostavilo 24 dětí (14 chlapců a 10 dívek), rodiče šesti dětí požádali o odklad školní docházky. Po předložení posudku dětského lékaře a doporučení PPP byl těmto dětem odklad povinné školní docházky udělen. Do 1. ročníku tak bylo zapsáno 18 dětí (10 chlapců a 8 dívek). Pavučina 10

12 VI) Výsledky vzdělávání žáků Vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání v1. pololetí školního roku 2013/2014: třída třídní učitel počet žáků průměrný prospěch omluvené hodiny průměr oml. hodin neomluvené hodiny počet vyznamenaných neprospěli Mgr. Petra Vykydalová , Mgr. Lenka Pechová 17 1, , Mgr. Jana Konečná 18 1, , Mgr. Petra Gregorová 20 1, , Mgr. Jana Smažilová 18 1, , Mgr. Zdeňka Strnadová 18 1, , Mgr. Pavel Němec 16 2, , Mgr. Jolana Tulisová 25 1, , Mgr. Eva Červinková 16 1, , celkem 172 1, , Tam strašá 11

13 Výsledky vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2013/2014: třída třídní učitel 1. počet žáků průměrný prospěch omluvené hodiny průměr oml. hodin neomluvené hodiny počet vyznamenaných neprospěli Mgr. Petra Vykydalová , Mgr. Lenka Pechová 17 1, , Mgr. Jana Konečná 18 1, , Mgr. Petra 4. Gregorová 20 1, , Mgr. Jana Smažilová 18 1, , Mgr. Zdeňka 6. Strnadová 18 1, , Mgr. Pavel Němec 16 2, , Mgr. Jolana Tulisová 25 1, , Mgr. Eva Červinková 16 1, celkem 172 1, , Výsledky vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2013/2014: Ze svého neúspěchu na konci školního roku se žák poučil, připravil se řádně na opravné zkoušky, a proto bude moci postoupit do vyššího ročníku. V tomto školním roce bylo při vyučování zohledněno 33 dětí s dyslektickými, dysortografickými, dysgrafickými či dyskalkulickými poruchami. Z nich dva žáci 1. ročníku, jeden žák 4. ročníku, dva žáci 5. ročníku, tři žáci 7. ročníku a jeden žák 8. ročníku byli integrováni a vzděláváni podle ŠVP, jeden žák 8. ročníku byl integrován a ve spolupráci s SPC ve Žďáře nad Sázavou vzděláván podle ŠVP-LMP. 12

14 Chování žáků V 1. pololetí bylo uděleno 8 pochval třídního učitele. Ve druhém pololetí bylo uděleno 91 pochval třídního učitele a 2 pochvaly ředitele školy. Pochvaly třídních učitelů byly většinou udělovány za práci ve třídní samosprávě a za menší úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pochvaly ředitele školy ocenily úspěšnou účast dvou dětí (David Dostál a Jana Melicharová) v krajském kole vědomostních či uměleckých soutěží. Přestupky školního řádu vynesly 12 žákům napomenutí třídního učitele, třem žákům důtku třídního učitele, jednomu žáku byla udělena důtka ředitele školy. Druhý stupeň z chování obdržela žákyně 4. třídy, příčinou byly neomluvené hodiny. Podrobný přehled pochval i kázeňských opatření přináší následující tabulka: 1. pololetí 2.pololetí třída ntu dtu dřš ptu přš 2 ntu dtu dřš ptu přš celkem ntu napomenutí třídního učitele dtu důtka třídního učitele dřš důtka ředitele školy ptu pochvala třídního učitele přš pochvala ředitele školy 2 druhý stupeň z chování Absence žáků V 1. pololetí žáci zameškali (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 35,48 zameškaných hodin (v loňském roce 30, 879 hodin). Ve druhém pololetí bylo ve vyučování zameškáno (v loňském roce hodin), což znamenalo průměr 45,85 zameškaných hodin na žáka (v loňském roce 54, 67 hodin). Celkový počet zameškaných hodin dosáhl výše (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 81,33 (v loňském roce 85,55 hodin). V letošním školním roce měla jedna žákyně 4. ročníku 10 neomluvených hodin, což jí vyneslo snížený stupeň z chování. 13

15 Testy Kalibro Na počátku roku 2014 se žáci naší školy zúčastnili celostátního testování vědomostí a dovedností žáků 5. a 9. ročníku prostřednictvím testů Kalibro. Výsledky zachycují následující tabulky. Výsledky žáků 5. ročníku testovaní Český Humanitní Přírodovědný Anglický Matematika jazyk základ základ jazyk Ekonomie ZŠ Bobrová 65,4 63, ,8 57,3 Česká republika - 5. ročník - ZŠ 64,1 54,3 58,7 63,5 53,7 53,4 Česká republika - 5. ročník 63,3 54,4 59,2 63, (vesnické ZŠ) Česká republika - 5. ročník (ZŠ 64,3 54,5 59,4 63,6 53,3 52,8 malá města) Česká republika - 5. ročník (ZŠ velká města) 64,8 53,9 56,8 62,7 55,7 53,9 Výsledky jsou uvedeny v procentech. Výsledky žáků 9.ročníku testovaní Český Humanitní Přírodovědný Anglický Matematika jazyk základ základ jazyk Ekonomie ZŠ Bobrová 70,2 41,9 66, ,7 61,1 Česká republika - 9. ročník - ZŠ 67,3 46,4 58,2 60, ,2 Česká republika - 9. ročník 66,8 44,4 57, ,7 (vesnické ZŠ) Česká republika - 9. ročník (ZŠ 67 47,5 58,1 60,1 61,2 57,1 malá města) Česká republika - 9. ročník (ZŠ velká města) 69,7 48,1 59,4 62,2 64,8 55 Testy SCIO V jarních měsících roku 2014 se žáci 7. ročníku zúčastnili testů Stonožka (český jazyk, matematika, osobní studijní předpoklady). Výsledky zachycuje následující tabulka. Výsledky žáků 7. ročníku český jazyk, matematika, OSP- test Stonožka Český jazyk Matematika OSP 7. ročník ZŠ Bobrová ročník v ČR

16 VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích Vědomostní soutěže V letošním školním roce se žáci naší školy opět účastnili tradičních olympiád pořádaných DDM ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se o účast v olympiádách z matematiky, zeměpisu, dějepisu, českého a anglického jazyka. Školního kola těchto soutěží se zúčastnilo 79 dětí, do okresních kol postoupilo 10 žáků a žákyň. Největších úspěchů dosáhly: - Jana Melicharová z 9. ročníku, jež se v okresním kole zeměpisné olympiády umístila na 4. místě - Dana Dvořáčková z 6. ročníku, která se v okresním kole matematické olympiády umístila na 8. místě - Radek Sysel ze 7. ročníku, který se v okresním kole zeměpisné olympiády umístil na 9. místě - Jaroslav Broža z 8. ročníku, který se v okresním kole dějepisné olympiády umístil na 11. místě Další naši soutěžící teprve sbírali zkušenosti a umístili se ve středu soutěžního žebříčku. Jako každý rok i letos se konalo školní kolo recitační soutěže, oblíbené zvláště mezi dětmi prvního stupně. Vítězi a vítězkami školního kola se stali Šimon Broža (1. třída), David Dostál (2. a 3. třída), Jaroslav Malý (4. a 5. třída). V okrskovém kole uspěl David Dostál a postoupil do okresního kola i krajského soutěže Dětské scéna Soutěže Všeználek pořádané DDM ve Žďáře nad Sázavou se zúčastnilo družstvo žáků a žákyň 5. třídy (J.Malý, O.Šoustar, E.Hlávková, L.Pejchalová), které v okrskovém kole obsadilo 3. místo. Na prvním stupni se uskutečnila soutěž ve skládání puzzle vítězkami jednotlivých kategorií se stali Ondřej Sýkora, Matěj Šindler, Miroslav Starý, Anna Kašpárková a Michaela Stará. Žáci 6. až 9. ročníku se zúčastnili celoroční zeměpisné soutěže Eurorebus pořádané organizací TERRA-KLUB. Úspěšní soutěžící (jednotlivci i zástupci tříd) byli pozvání do krajského kola této soutěže. Sportovní soutěže Velice oblíbené jsou soutěže sportovní. I v letošním školním roce pořádala naše škola etapovou soutěž Bobr sport tour, velmi dobře připravenou panem učitelem Šindlerem. Celkem 195 závodníků ze ZŠ Bobrová, ZŠ Radešínská Svratka, ZŠ Strážek, ZŠ Zvole a ZŠ Nová Ves se utkalo v přespolním běhu, atletickém trojboji a závodu horských kol. Celkovým vítězem se stal Josef Vařejka ze ZŠ Radešínská Svratka (získal 48 bodů), na druhém místě skončil Lukáš Mikišek z 1. třídy (45 bodů) a třetí místo obsadili Josef Pejchal (3. třída), Lukáš Havelka (8. třída) a Petr Mazel (9. třída) - 43 bodů. Soutěž si již získala velkou popularitu a bude pokračovat i v dalších letech. V okrskovém kole úspěšně reprezentovali naši školu i florbalisté. Fotbalisté z 1. stupně obsadili v okrskovém kole McDonald s Cupu 4. místo. Vybíjená je oblíbeným dětským sportem a prosadila se v ní i družstva naší školy. Okresního kola vesnických škol se zúčastnilo družstvo žákyň 4. a 5. třídy, obsadilo 1. místo a postoupilo do krajského kola (4. místo). Naši reprezentanti se zúčastnili i soutěže Atletický čtyřboj Filip Vranka z 5. třídy obsadil v okresním kole 3. místo a postoupil do krajského kola. V Atletickém pětiboji se družstvo chlapců ze 15

17 3. třídy (Štyrský, Dvořáček, Pejchal) umístilo na 3. pozici, stejně jako družstvo dívek z 5. třídy (Pejchalová, Moučková, Smažilová), do krajského kola opět postoupil Filip Vranka a obsadil 4. místo. Výstavy Družstvo žákyň 1. stupně se zúčastnilo i turnaje na Moravci, kde se soutěžilo ve vybíjené. Zdařilé práce žáků obou stupňů byly průběžně vystavovány ve školních interiérech a některé se staly trvalou součástí výzdoby naší školy. Žáci 2. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže věnované požární ochraně očima dětí letos však bohužel bez umístění. Okresního kola včelařské soutěže Zlatá včela se zúčastnili i žáci a žákyně naší školy místo obsadil Radek Sysel (7. třída). VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách 1) Zájmové kroužky Ve školním roce 2013/2014 byla dětem prostřednictvím zájmových útvarů opět nabídnuta příležitost smysluplného trávení volného času. Název kroužku Vybíjená Výtvarný kroužek Dramatický kroužek Břišní tance Volejbal Hravá matematika Florbal 2.stupeň Základy ruštiny Badminton Včelařský kroužek Týdenní časová dotace 45 minut 60 minut 90 minut 45 minut 60 minut 45 minut 60 minut 60 minut 45 minut 90 minut Tyto kroužky byly vedeny učiteli ZŠ Bobrová, v některých případech ve spolupráci s rodiči. V prostorách školy dále probíhal rybářský kroužek a taneční kroužek. 16

18 2) Akce ZŠ Bobrová pro jiné školy a veřejnost XV. ročník drakiády - pouštění draků na Šibínku - pro děti i rodiče - září 2013 Mikulášská nadílka žáci 9. ročníku v maskách čertů, andělů a sv. Mikuláše nadělovali dětem z mateřské školy prosinec 2013 Vánoční výstava výstava žákovských prací v koridoru školy, prodejní výstava vánočních předmětů nabízených různými dodavateli prosinec 2013 pro širokou veřejnost Vánoční čtení - pro rodiče a děti - prosinec 2013 XII. školní ples pro rodiče a bývalé žáky k tanci i poslechu hrál oblíbený Barel Rock Tradiční dětský karneval pro děti i rodiče XII. velikonoční výstava duben pro širokou veřejnost Zlatá včela květen oblastní kolo soutěže mladých včelařů Dny otevřených dveří 29. a 30. května divadelní odpoledne na programu byl pohádkový muzikál Zlatovláska - v podání dětí z dramatického kroužku, průběžně 5. třída návštěvy na Charitním domově na Moravci 3) Exkurze, divadelní a filmová představení, koncerty, výlety a) Exkurze třída vlastivědná exkurze do Prahy a 9. třída Podzimní knižní trh Havlíčkův Brod třída Kutná Hora GASK Jezuitská kolej Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou 8. a 9. třída třída exkurze Žďár nad Sázavou - IQ park třída exkurze Žďár nad Sázavou - IQ park třída exkurze Žďár nad Sázavou - IQ park třída exkurze Kutná Hora stříbrný důl ročník exkurze a výukový program ZOO Jihlava a 9. třída exkurze Brno Technické muzeum b) Divadla Tarzan král džungle (Moravské divadlo Olomouc) ZR ročník v rámci Kulturního minima pro žáky tříd Myšáci jsou rošťáci (Divadlo Minaret Praha) - ZR ročník v rámci Dětského divadelního předplatného Sněhánky Michaely Dolinové - ZR ročník v rámci Kulturního minima pro žáky tříd Ať žije Kocourkov (Kejklířské divadlo z Doudleb) - ZR ročník v rámci Kulturního minima pro žáky tříd 17

19 duben Ikaros (divadlo Drak) ZR ročník v rámci Kulturního minima pro žáky tříd duben Za devatero horami (Divadlo Radost) - ZR ročník v rámci Dětského divadelního předplatného festival Sbírka motýlů divadelní představení žáci ročníku NMnM divadlo Drak - Ikaros c) Koncerty V tomto školním roce nebyly realizovány žádné koncerty. d) Besedy a přednášky v době odpoledního vyučování 9. ročník Příběhy bezpráví promítání filmu a beseda s hostem evangelickým farářem Janem Kellerem na téma Normalizace třída beseda o sexuální výchově Žďár nad Sázavou a 9. ročník beseda o jaderné energetice a 9. třída beseda o právním vědomí (p. Křoustek) e) Preventivní programy f) Výlety třída program Jako ty (Portimo NMnM) třída program Jako ty (Portimo NMnM) třída program Jiný svět (Portimo NMnM) třída program Léňa s Jéňou sami doma (Portimo NMnM) třída program Čeho je moc, toho je příliš (Portimo NMnM) třída program Kyberbezpečí (Portimo NMnM) třída program Ďáblíci a andílci (Ponorka ZR); třída program Pravidla a zákon na internetu (Portimo NMnM) třída program Mám co říct (Portimo NMnM) 1. třída Křídla 2. třída Brno 3. třída Brno 4. třída Brno 5. třída srub u Sklenského rybníka (dvoudenní) 6. třída Tři Studně 7. třída Žďárské vrchy 8. třída Žďárské vrchy 9. třída Vranovská přehrada výlet do Anglie vybraní žáci 18

20 g) Jiné adaptační kurz pro 6. ročník chata Baronka u Sklenského rybníka cvičná evakuace ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina předvánoční den vystoupení jednotlivých tříd a dramatického kroužku v sokolovně Den netradiční výuky semináře: Sci-fi se stává skutečností aneb Ať žijí Marťani, Nejlepší učebnou je příroda, Hořící keř (věnováno Janu Palachovi), Bramborovou polévku nelze jíst velkou vidličkou, Deskové hry, Lepíme modely z Abc, Korálky, Dinosauří vejce leden březen 8. ročník kurz první pomoci LVK 7. a 8. ročník v rámci spolupráce s SPŠ ZR - přednášky na fyzikální témata pro 8. a 9. ročník Barevný den Den Země ročník dopravní výchova NMnM červen 9. třída - příprava a realizace závěrečného projektu Fyzikální cirkus Malování barvami země 19

21 IX) Činnost školní družiny ZŠ Bobrová ve školním roce 2013/2014 Charakteristika školní družiny Školní družina je součástí Základní školy v Bobrové. Nachází se v budově I. stupně ZŠ. Družina je určena dětem od 1. do 5.třídy. Do školní družiny se v tomto školním roce přihlásilo 63 dětí. Z toho 40 dětí k pravidelné docházce a 23 dětí k nepravidelné docházce Provozní doba ŠD: Poplatek: 100,-Kč/měsíc Vychovatelky: Ivana Řezníčková, Marta Klimešová, asistentka Jana Kaštánková Vzdělávání výchovných pracovníků: Ivana Řezníčková dramatická výchova, zahradní minimum, lesní školky Marta Klimešová - práce s hlínou, zahradní minimum Kroužky při ŠD: Dramatický kroužek Včelařský kroužek Břišní tance Věda hrou Celodružinové akce: Září Podzimní výstava hub v koridoru Družinová drakiáda Říjen Malování barvami země Sběr kaštanů na statku v Mirošově Listopad Vůně medu, včelařská výstava Halloween - přespání ve školní družině Prosinec Účast na výstavě Úřadu městyse Bobrová ZDISLAVA - rozsvěcování vánočního stromku Adventní úkoly pro třídu Vánoční jarmark v koridoru školy Leden Cirkus Bleší očka - divadelní představení pro MŚ Bobrová SUPERFARMÁŘ školní kolo soutěže v deskové hře Únor Recitační soutěž - školní kolo Výroba dárků k zápisu do 1. třídy 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel.

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. +420 474 667 293 V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více