VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, Hradištko tel.: , , fax: dat.s.: 4ubmmpf IČO: , č. ú /0300 Zřizovatel: Obec Hradištko, Chovatelů 500, Hradištko, IČO: Vedení školy: Mgr. Ondřej Hynek, DiS. - ředitel školy č. j. 218/ řš VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) Charakteristika školy Škola prochází transformací ze školy původně malotřídního typu. Díky přístavbě v roce 2012 a navýšení kapacity na 150 žáků se ze školy stala škola s plně organizovaným 1. stupněm. Ve školním roce 2013/14 započaly první kroky k reorganizaci a otevření 2. stupně ZŠ od následující školního roku. 1. srpna 2013 nastoupil do funkce nově jmenovaný ředitel Mgr. Ondřej Hynek, DiS. Ke 30. září 2013 měla škola 99 žáků z toho 56 dívek. V březnu 2014 bylo rozhodnuto zřizovatelem o postupném otevření 2. stupně. Během školního roku bylo vyřízeno navýšení celkové kapacity školy na 185 žáků a kapacity školní družiny na 90 žáků s platností od Pracovníci školy Na škole pracovalo celkem 9 pedagogických pracovníků ředitel, 5 třídních učitelů, 1 učitelka anglického jazyka, 2 vychovatelky, z nich jedna zároveň jako asistent pedagoga. Díky zahájení či absolvování stanoveného studia byl pedagogický sbor ve školním roce 2013/14 plně kvalifikovaný. Mezi nepedagogické pracovníky stabilně patří 2 uklizečky a 1 topič. V rámci probíhající reorganizace byli na konci školního roku přijati další pracovníci: 2 učitelky pro 2. stupeň, 1 učitelka pro paralelní 1. ročník, 1 vychovatelka, 2 asistentky pedagoga a 1 hospodářka. Proběhla výměna na pozici uklízečky. Vychovatelky a učitelky jsou v rámci dohod o provedení práce zaměstnány jako učitelky a vychovatelky pro zastupování ve škole, resp. v družině. Na DPP je od srpna zaměstnán správce sítě a IT. Zázemí Školu tvoří tzv. stará a nová budova. Ve staré budově bylo zázemí školní družiny v celkové kapacitě 60 dětí. V nové budově zázemí 5 kmenových učeben v celkové kapacitě 150 žáků. Na konci školního roku došlo k úpravám zázemí tak, aby splňovalo požadavky po reorganizaci a otevření druhého stupně od školního roku 2014/15. Nově má tedy škola 7 kmenových učeben, z nichž 3 slouží jako místnosti školní družiny. Provoz v těchto prostorech je upraven režimovým opatřením. Částečnými úpravami prošla původní počítačová učebna ve staré budově a nově je zde vytvořeno zázemí pro výuku pomocí IT na škole. Škola používá k výuce tělesné výchovy tělocvičnu TJ Slovan Hradištko, vlastní zahradu a přilehlé okolí. 1/17

2 Stravování Žáci se stravovali ve školní jídelně při Mateřské škole Hradištko, okres Praha-západ. Na konci školního roku byla rozšířena kapacita a provedeny úpravy ve staré budově školy, kde je nyní výdejna pro vydávání obědů žákům naší školy. Obědy i nadále připravuje školní kuchyň mateřské školy. 2) Školská rada Školská rada se sešla několikrát v roce na základě vlastní iniciativy. Školská rada se podílela na schvalování či projednání dokumentů stanovených školským zákonem a situací týkající se změny ředitele školy, navyšování kapacity a rozšiřování školy o druhý stupeň ZŠ. Rada pracuje ve složení Mgr. Jana Chadimová za pedagogy, Ivana Nožičková za zřizovatele, Milan Burian za rodiče. Funkční období současné školské rady uplyne na konci ledna ) Obory vzdělání Základní škola Hradištko, okres Praha-západ, vyučuje v oboru Základní škola, kód C/01, denní forma, trvání 9 roků 0 měsíců. Ve školním roce 2013/14 se vyučovalo podle ŠVP pro ZV Tvořivá škola škola pro radost, který byl k doplněn dodatkem, aby splňoval podmínky dle aktualizovaného Rámcového vzdělávacího programu. V průběhu IV. čtvrtletí a letních prázdnin probíhala celková reorganizace ŠVP a jeho doplnění o vzdělávací obsah pro 2. stupeň ZŠ, resp. 6. ročník. Od se vyučuje dle ŠVP pro ZV - Škola pro radost pod č.j. 198/14 ŠVP. Ředitel školy vyhověl dvěma žádostem o individuální vzdělávácí plán, které vzešly z doporučení poradenských zařízení. Ve škole se vzdělává 1 žák s těžkým zdravotním postižením a několik (15) žáků se specifickými poruchami učení či chování. 4) Zápis do 1. ročníků Zápis se konal 5. a 6. února 2014 v odpoledních hodinách. Na zápise se podílely všechny učitelky 1. stupně. Celkem se k zápisu dostavilo 41 dětí, u 5 z nich bylo ve výsledku vyhověno žádosti o odklad. 1 přijatý žák nakonec nastoupil do ZŠ Davle, v 1. ročníku zahájilo 35 žáků, kteří byli rozděleni do 2 tříd. Zápisu se účastnili i děti po ročním odkladu. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání Z 99 žáků, kteří ke byli žáky školy, postoupili všichni do vyššího ročníku. 2 žáci z 5. ročníku přestoupili na víceletá gymnázia. Vyznamenání mělo 81 žáků, všichni žáci měli chování velmi dobré (1). Žáci pátého ročníku se zúčastnili testování SCIO v oblastech českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka (SCATE). Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili povinného plošného testování ČŠI v oblasti Člověk a svět. Výsledky testování slouží pro další práci a vyhodnocování výsledků vzdělávání škole, výsledky jsou z principu neveřejné. Obecné statistiky a výsledky vzdělávání žáků po třídách jsou přílohou této Výroční zprávy. 2/17

3 6) Prevence sociálně patologických jevů Prevence probíhala v primární i částečně sekundární úrovni na bázi přímé i nepřímé. Úsek má na starosti koordinátor prevence na škole, základním principem je práce třídních učitelů. Škola má zpracován Minimální program prevence. V rámci přímé primární prevence probíhal program se zástupcem Policie ČR tzv. Ajaxův deník, který se věnoval tématům sociálně patologických jevů. Na bázi sekundární se jednalo o řešení aktuálně zjištěných méně závažných jevů ve třídách, přímou pedagogickou práci učitelů a konzultace a řešení situace s rodiči. V nepřímé primární prevenci jde o nabídku mimoškolních aktivit, dalších akcí pořádaných školou či školní družinou a nabídku kroužků. Jejich výčet je součástí přílohy Výroční zprávy. 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci DVPP se škola zaměřila na zahájení studií k doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků dle platného znění školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. 1 zaměstnanec zahájil maturitní studium na SSŠP Obrataň pro rozšíření kvalifikace na vychovatele školní družiny, ředitel školy absolvoval kvalifikační studium ředitelů škol podle 5 vyhl. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků další pedagogičtí pracovníci se v průběhu 1. a 2. pololetí zúčastnili následujících seminářů Efektivní dialog s rodiči Dyskorunka (workshop) Konference pro učitele 1. stupně aneb Duben, za katedrou ještě budem Řešení problémových situací z hlediska práva Have fun with Happy Series všichni učitelé a někteří vychovatelé se ve škole zúčastnili semináře Koncepce matematiky prof. Hejného 8) Prezentace školy na veřejnosti Základní prezentací školy jsou webové stránky školy, které slouží zároveň pro předávání aktuálních informací školy rodičům a umožňují sledovat aktuální učivo v různých třídách. Další prezentací jsou vystoupení žáků při významných dnech v obci: Zahájení adventu, Výročí konce 2. světové války. Škola sama pořádá akce, na které zve rodiče i širší veřejnost: Vánoční a Jarní besídka, Dýňobraní, Závěrečný táborák, Den otevřených dveří, další aktivity mimo i v rámci projektů. Škola se pravidelně prezentuje ve Zpravodaji, čtvrtletníku vydávaném v obci Hradištko, a spolupracuje s místními spolky. Všechny pořádané akce jsou v příloze Výroční zprávy. 3/17

4 9) Výsledky inspekční činnosti ČŠI Dne byla provedena následná inspekční činnost, která měla za úkol zjistit, zda byly odtraněny nedostatky zjištěné při předchozí kontrole ve školním roce 2012/13. Hlavními body bylo stanovení přímé pedagogické činnosti statuárního zástupce, sledování prostředků státního rozpočtu na použití cestovních náhrad v souladu s účetními metodami a zavedení vnitřního kontrolního systému. Následná kontrola zjistila, že byla přijata opatření k odstranění nedostatků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právního předpisu. Více o kontrole v příloze Výroční zprávy. 10) Hospodaření školy Jedním ze zdrojů finančních prostředků jsou příspěvky státního rozpočtu na neinvestiční výdaje platy, ostatní neinvestiční výdaje náklady na nákup pomůcek, vzdělávání pdg. pracovníků, aj. a příspěvek zřizovatele na provoz. V roce 2013 obdržela škola ,- Kč na hrubé platy, ,- Kč na odvody a ,- Kč na ostatní neinvestiční výdaje. Příspěvek zřizovatele činil v roce 2013 celkem ,- Kč. Zdrojem financí z provozu je poplatek za školní družinu, který činil za jedno pololetí 1.000,- Kč na žáka ŠD, příp. 200,- Kč pro žáky docházející pouze do ranní družiny. Celkem bylo vybráno v roce ,- Kč Škola hospodaří také z příspěvky dobrovolných dárců, jejichž evidence je dostupná u ředitele školy. Od roku 2012 je škola příjemcem státní dotace z programu EU peníze školám. Více o hospodaření školy v příloze Výroční zprávy Zpráva o hospodaření za rok ) Zapojení do programů a projektů Ve školním roce 2013/14 pokračovala škola v naplňování cílů programu EU peníze školám, jehož posláním jsou Individualizace a Inovace ve školství. Učitelky vypracovávaly učební materiály, které ověřovaly při výuce. Ve 3. a 4. ročníku došlo k rozdělení žáků dle výkonnosti do 2 skupin, ve kterých mohli lépe rozvíjet čtenářskou gramotnost a anglický jazyk v rámci navíc proplacené hodiny z tohoto fondu. V červenci 2014 byla nadřízenými orgány schválena již IV. Monitorovací zpráva. Ve druhém pololetí se škola přihlásila do podobného programu v rámci OPVK Investice do rozvoje vzdělávání Výzvy 51 Digitální věk ve školách, který má probíhat ve školním roce 2014/15. Na schválení se čeká. Jeho hlavní náplní je rozvoj ICT gramotnosti pedagogických pracovníků a její následné uplatnění při výuce. 4/17

5 12) Spolupráce s dalšími organizacemi Škola dlouhodobě spolupracuje s pracovníky místního obecního úřadu, jakožto zřizovatelem. Dalším partnerem je TJ Slovan Hradištko, jehož tělocvičnu využívá nejen k výuce, ale i k dalším aktivitám. Na velmi dobré úrovni je vztah školy s místním spolkem dobrovolných hasičů SDH Hradištko, kteří jsou otevřeni spolupráci při nácviku evakuace osob ze školy a v případě potřeby pomáhají škole s manuálními pracemi. Škola je v úzkém kontaktu s redakční radou místního Zpravodaje. V rámci spolupráce s MŠ Hradištko se provedl pilotní projekt Páťáci čtou ve školce zaměřený na intenzivní týdenní kontakt našich nejstarších žáků a dětí mateřské školy. V období před zápisem připravují paní učitelky prvních tříd pravidelně návštěvu dětí z mateřské školy s přizpůsobeným programem. V rámci občanských iniciativ se někteří žáci i zaměstnanci školy zúčastnili veřejných sbírek pro Fond Sidus, Život dětem a Květinového dne na podporu léčby rakoviny. V Hradištku dne 14. října 2014 Zpracoval: Mgr. Ondřej Hynek, DiS., ředitel školy... Projednáno na pdg. radě dne:... Zprávu četli (PR): Předáno školské radě:... Schváleno Školskou radou dne:... Předáno zřizovateli dne: viz razítko podatelny Seznam příloh: Příloha č. 1: Zpráva o hospodaření za rok 2013 Příloha č. 2: Mimovýukové akce 2013/14 Příloha č. 3: Kroužky při Základní škole Hradištko ve školním roce 2013/14 Příloha č. 4: O projektu ZŠ To je život Příloha č. 5: O projektu ŠD Za strašidly na české hrady a zámky Příloha č. 6: Přehled klasifikace školy ve školním roce 2013/14 v I. a II. pololetí Příloha č. 7: Výsledky inspekční činnosti ČŠI v září /17

6 Základní škola Hradištko, Hradištko 33, IČO: Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í z a r o k 2013 Základní škola Hradištko je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Hradištko. Škola nemá hospodářskou činnost. Na financování školy bylo ze státního rozpočtu převedeno celkem korun. Z toho na mzdy Kč. Tyto částky byly v souladu s rozpočtem vyčerpány. Prostředky na neinvestiční výdaje v celkové částce Kč byly čerpány na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců, na zákonné naplnění FKSP, náhrady nemoci, na nákup učebnic, učebních pomůcek a na vzdělávání pedagogů. Všechny položky rozpočtu byly vyčerpány na 100 %, byly dodrženy všechny závazné ukazatele. Obec Hradištko schválila na rok 2013 rozpočet pro základní školu ve výši 700 tis.kč. Tato částka byla v průběhu roku postupně převedena na účet školy u Poštovní spořitelny. Finanční prostředky byly použity na úhradu plateb za materiál, zejména palivo, za opravy a údržbu školních prostor a za nákup ostatních služeb, včetně plateb za elektřinu a vodu. Na školném v družině bylo vybráno Kč. Účetní položka spotřeba materiálu ( účet 501) v celkové částce Kč. Zahrnuje také nákup učebních pomůcek ze státního rozpočtu ( ,-). Významnou položkou tohoto účtu je Kč na zabezpečení školy palivem (analytický účet ). Je zde uveden nákup drobného investičního majetku účet , pořízen drobný majetek za Kč. Dále jsou zde zahrnuty položky za nákup materiálu na běžné opravy a údržbu v prostorách školy, nákup čistících a hygienických prostředků, kancelářské potřeby, odborná literatura aj. Na opravy a udržování prováděné dodavatelsky (účet 511) bylo čerpáno Kč. Ostatní služby ( účet 518) v celkové částce Kč je také členěn analyticky. Nejvyšší položkou jsou platby za zpracování účetnictví, poradenství a školení (analytický účet ) Kč. Dále jsou zde podchyceny platby za prováděné revize v budově školy, odvoz fekálií, poplatky za poštovné, pojištění apod Kč na školení pedagogů financované ze státního rozpočtu. Z fondu EU bylo použito Kč. Za spotřebu elektřiny ( účet 502) bylo zaplaceno Kč a spotřebu vody( účet 503) Kč. V roce 2013 ukončila škola hospodaření se zlepšeným hospodářským výsledkem ,82 Kč. Fond EU byl využit zejména k dotování některých učebních hodin podle školního rozvrhu. V průběhu roku provedla Obec Hradištko finanční kontrolu Základní školy Hradištko podle ust. zák.č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. O výsledku kontroly byla sepsána zpráva. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Mgr. Ondřej H y n e k, DiS. ředitel 6/17

7 MIMOVÝUKOVÉ AKCE Zahájení školního roku Den integrovaného záchranného systému Štěchovice Náslech studentky PgF 3.ročník Návštěva obecní knihovny 1.ročník r. Návštěva výstavy Peníze nebo život Praha Výlet do Muzea strašidel 2.družina Dýňobraní všichni Policejní prevence Ajax, nácvik evakuace školy, zubní prevence ŠD beseda Bezpečný pes maminka Zavadilová Fotografování vánoční sady všichni Návštěva místního zámku 2.družina Mořský svět 1.družina Spaní ve škole 2.družina Projektový den Dětství Beseda o čínské medicíně maminka Schubertová Návštěva místního zámku 1. družina Výlet družin na betlémy do Štěchovic Čertování v družině 19. advent 4 setkání ve školní aule Generálka + večerní představení vánoční besídky Exkurze do svíčkárny Šestajovice - všichni Vánoční den ve škole Den otevřených dveří + návštěva předškoláků Anglické divadlo ZŠ Štěchovice všichni Zápis do první třídy Ajaxův deník všichni Plavání 2. a 3. ročník Projektový den Dospělost Karneval ŠD Výlet na Medník ročník Pojízdné planetárium ve škole Páťáci čtou v MŠ Fotografování třídní kolektivy Scio testy stonožka ročník Video o bezpečném chování na sociálních sítích Výlet setkání Hvozdy - ŠD Výlet do domu zážitků Atlantis 5.ročník Beseda s Richardem Bilesem z Velké Británie 7/17

8 Návštěva 5. ročníku ze ZŠ Slapy Vystoupení u pomníčku Květinový den - ŠD Nácvik evakuace za přítomnosti hasičů Generálka + besídka pro maminky Testování ČŠI 4.ročník ŠD orientační běh Divadlo Minor Naše rodina Výlet pražská náměstí, Muzeum voskových figur 3. ročník Beseda s pí. Nožinovou k projektu Stáří Poslední projektový den Stáří Spaní ve škole 3.ročník Výstava makrofotografií Spaní ve škole ročník Exkurze na štěchovické přehradě 2.ročník Historické jádro Prahy 5.ročník + kino Spaní ve škole 1. ročník + 1. družina Závěrečný táborák všichni Kroužky při Základní škole Hradištko, okres Praha-západ Ve školním roce pracovalo 5 kroužků pod vedením: Mgr. Lenky Kostečkové a Ivany Jirákové - Divadelní kroužek (2 skupiny), Lenky Šablové - Výtvarný kroužek pro 1. ročník, Jany Doležalové - Výtvarný kroužek pro ostatní žáky, Hany Jelínkové - hra na flétnu (3 skupiny), Mgr. Jarmily Dvořákové - Kroužek deskových her (2 skupiny) 8/17

9 Projekt ZŠ To je život 1. projektový den - DĚTSTVÍ V pátek proběhl první projektový den, ve kterém jsme se věnovali tématu DĚTSTVÍ jako 1. etapa života. Projekt byl zahájen výstavou hraček, na kterou si děti měly přinést svou oblíbenou hračku a připojily k ní krátký popis. Zapojily se i učitelky, které rovněž přinesly hračky ze svého dětství. Třídy se najednou proměnily ve výstavní síně a děti měly možnost si je procházet a prohlédnout si nejrůznější hračky svých kamarádů. Poté se celá škola přesunula do auly, kde zaznělo úvodní slovo k projektu, děti byly rozděleny do 14 skupin a dostaly potřebné instrukce a pokyny k práci. Následovala přestávka na svačinku a proběhnutí na školní zahradě. A pak už se jednotlivé skupiny rozešly do přidělených tříd, do auly a na chodbu v prvním patře a vypukla usilovná práce. Úkolů bylo hned několik vytvořit hračku a společenskou hru z dostupného recyklovatelného materiálu, který jsme nastřádali za celý týden. K výrobkům měl být přiložen plakát poutač a ke společenské hře také pravidla. Na tvoření a přípravu prezentace měly děti cca hodinu a půl a po společném úklidu již začaly skupiny prezentovat své výtvory v aule před odbornou porotou. Velmi mile nás překvapila vynalézavost a originální nápady některých skupin. Hodnoceny však byly nejenom finální výrobky a způsob prezentování, ale také průběžná práce a chování členů skupiny. Hodně záleželo na tom, jak si dokázali zorganizovat práci ve skupině vedoucí což byli jako každý rok páťáci. Hodnocení nebylo vůbec snadné, práce byly mnohdy vyrovnané. Součástí projektu bylo také působivé promítání fotek dětí a jejich pokojíčků z různých částí světa pro ukázku, v jakých rozdílných podmínkách lidé mohou žít často bez hraček, vlastní postele a někdy i střechy nad hlavou. Proto jsme také uspořádali sbírku hraček za charitativním účelem a tímto děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do ní zapojili! Napsala Ivana Tasková 2. a 3. projektový den CO JE TO DOSPĚLOST? To jsme chtěli našim dětem přiblížit ve dvou projektových dnech před jarními prázdninami. Naši výzvu vyslyšelo několik rodičů současných i bývalých, kteří si připravili patnáctiminutové prezentace svých profesí. Na tomto místě je nutné vysoce ocenit svědomitost a obdivuhodně pečlivou přípravu, kterou všichni bez výjimky našim malým věnovali. Holky a kluci rozděleni do čtyř skupin (á cca 25 dětí) s pí. učitelkami obešli postupně všechna stanoviště a velmi zblízka poznali osm profesí se vším, co k nim náleží. Tatínek Bulejko vytvořil velice poutavou videoprezentaci o stavění mostů od pravěku až po ty nej nej v dnešní době. Děti velmi názorně poznaly materiály, jejich vlastnosti, co je to klenba, účel různých mostů (že např. lodě mohou jezdit nejen pod mostem, ale i po něm, že se staví mosty i pro zvířata apod.). Viděly zblízka tyto stavby od nejstarší lávky přes Karlův most, náš Štěchovický až po ty dnešní na světě nejdelší, nejvyšší, nejzajímavější. Maminka Želízková ve vlastnoručně ušitém modelu seznámila děti s tím, co potřebuje ke své práci švadlena, děti si vyzkoušely šití na jejím stroji, osahaly si různé materiály a již ušité modely. Obzvlášť holčičky moc zajímalo, jak to udělat, aby se mohly parádit do originálního oblečení, které zaručeně nikdo jiný nemá. Kluky zas zajímala finanční stránka jak dlouho musí švadlena šít, aby jí stačil výdělek apod. U maminky Tomáškové po krátkém protažení a cvičení děti přemýšlely, na co vlastně máme svá těla, jak se o ně musíme starat, co nám zdravé tělo umožňuje. Všichni jsme se divili tomu, že starý čínský lékař nebyl placen od počtu pacientů, ale od počtu jeho klientů, kteří neonemocněli! Dozvěděli se, že nemocnému tělu může pomoci i reflexní terapie, bylinky, co je to jarní úklid v těle, jaký význam pro nás mají barvy, hudba (poslechli jsme si tibetskou mísu a vyzkoušeli bubínek z kozí kůže). Otázky padaly také zajímavé co mám dělat, když nemůžu večer usnout, kolik stojí hodina takové terapie, jak se podle chodidla pozná, co tělu schází apod. Tatínek Minařík velmi zaujal kluky, jeho osciloskop, na kterém přímo před našima očima běhalo napětí běhalo podle příkazu, vysvětlili jsme si, proč je elektřina dobrý sluha, ale zlý pán, jak to, že ptáci mohou sedět i na drátech vysokého napětí bez úhony a další a další zajímavé údaje. Mezitím mezi účastníky kolovaly vypínače a jiné el. součástky. Na zahradě nás tatínek Kovanda seznámil s těžkou prací těžebního dělníka, tedy dřevorubce. Když si všichni potěžkali, kolik váží pila, bezpečnostní oblečení a další nezbytná výbava (téměř 16 kg), nechtělo se jim věřit, že všechno tohle musí člověk tahat na sobě a s sebou po celou pracovní dobu. O vlastní řezání motorovou pilou s pomocí pana Kovandy byl obrovský zájem nejen mezi kluky! Tatínek Hašek dětem ukázal profesní fígle tradičního českého řemesla sedláře. Děti si osahaly různé druhy nářadí, kůží, výrobků, viděly jak se ušije peněženka (a zároveň, jak se liší peněženka dvacet let stará od úplně stejné, která ale byla ušita včera), jak se ozdobí opasek, co je to sedlářský koník, proč se šije dvěma jehlami apod. U maminky Pipotové během dopoledne probíhala ukázka kadeřnická, paní učitelka si nechala v přímém přenosu vytvořit melír. Kluci nejdřív marně zkoušeli vytahovat pramínky přes starou čepici, oholit namydlený balonek, natočit vlasy na natáčky. My holky jsme pak ale ocenily výsledek nový účes paní učitelky Šárky. Na posledním stanovišti měl náš bývalý tatínek Čermák připravenou malou keramickou dílnu přímo ve třídě, takže i 9/17

10 děti, které na keramiku k Čermákům nechodí, mohly vyzkoušet, jak je hlína tvrdá, jak je hladká, jak se maluje glazurou. Slyšely, jak se odpradávna zpracovává jíl, jak vznikaly primitivní nádoby, jaký je celý technologický postup nebo co je to přežah. Na vlastní oči také viděly, jak se vyrobí hrneček. Všichni rodiče byli připraveni zodpovědět všechny dotazy, které od dětí jen pršely. A všichni nám také předem připravili tři záludné otázky pro závěrečný test po skončení všech ukázek. V pátek pak všech 14 skupin dostalo rovnou šanci čtyři profese si přímo vyzkoušet. A protože dospělé v jejich práci často tlačí termíny a musejí se pořádně otáčet, aby si dostatečně vydělali prostředky na svou obživu, tak i děti dostaly pouhou hodinu na to, aby ve své skupině vytvořily jeden ukázkový účes, nazdobily libovolně klobouk, nazdobily také obložený talíř a zahrály hudební vystoupení. Nejlepším popisem nastalého mumraje jsou asi fotografie. Zkušení páťáci už v drtivé většině rozdělili úkoly velmi rychle. Na každém stanovišti se rázem česalo, zaplétalo, krájelo, lepilo a zdobilo. Do toho se ozývaly flétny, harmonika, vařečky všeho druhu. (Nasmáli jsme se, když paní učitelka jednomu mrňouskovi poradila, že může s vařečkami hrát i o sebe. Pochopil to jinak a hned sám sebe začal mlátit do hlavy. ). Jiný páťák, jinak drsňák, deset minut upravoval na talíři svému panáčkovi z toustů rajčátkové knoflíky, aby správně držely. Velmi zábavné bylo i pozorovat, jak se např. s účesem popasovali čtyři kluci, kterým díky nemocem zbyla v partě jedna jediná holčička. I když si leckdo zoufal pani učitelko, my vůbec nestíháme, všichni všechno stihli i se závěrečnou prezentací vlastní práce. Na začátku jsme nastolili otázku, jestli se dá určit, která etapa je pro člověka důležitější jestli dětství, nebo dospělost. Víme už, proč se to určit nedá, ale zcela jistě jsme do té dospělosti ve čtvrtek a v pátek dětem umožnili nahlédnout zblízka. A ještě jednou opravdu VELMI, VELMI! děkujeme všem rodičům, kteří se svého úkolu zhostili bez výjimky na zlatou jedničku s hvězdičkou v kroužku. Napsala Jana Chadimová poslední projektový den JAK KRUŠNÉ JE STÁŘÍ? To byla základní otázka, se kterou jsme vstupovali do poslední fáze letošního celoročního projektu o lidském životě. Lámali jsme si hlavu, jak co nejlépe dětem při jejich pouze několikaleté životní zkušenosti přiblížit něco tak vzdáleného. Nejprve jsme pozvali na besedu paní Katku Nožinovou z Brunšova, která vede místní odbočku charitativní pečovatelské služby. Její zkušenost z práce s dětmi byla slyšet od prvního slova. Svým vyprávěním si získala pozornost nejen nás, ale po celou hodinu s přehledem i stovky našich dětí. Skutečné příběhy anonymních rodin z našeho bezprostředního okolí nás zahřály, ale i sevřely srdce. Semínko zasela A MOC JÍ ZA TO DĚKUJEME! Druhá etapa byla připravena z domova nejzajímavější zážitek s prarodiči, nebo zážitek samotných prarodičů. Každé družstvo vybralo z prací svých členů ten opravdu nejzajímavější, který pak při závěrečné prezentaci vybraný člen přečetl. Bylo opravdu co poslouchat! Následovala výtvarná činnost pět různých promyšlených obrázků jak se dá starým nebo nemocným lidem účinně pomáhat. Nejvíc nás pobavila ilustrace drbání dědečka na zádech, protože si tam nedošáhne nebo věta od počátku bylo jasné, že ten velbloud naší babičku nemusí. A také stížnost jednoho vedoucího skupiny pani učitelko, ta malá pidiholčička je hrozná, s tou se vůbec nedá dělat! Radu paní učitelky no tak máš přece doma malou sestřičku, tak to s ní zkus jako s tou sestřičkou následovala strohá odpověď sestřičku já mlátim. Poslední částí dne měla být co nejvěrnější osobní zkušenost s trampotami stáří. A tak jsme dětem připravily sedm stanovišť v prostoru školy i zahrady. Jak se asi může cítit starší člověk, když začne hůř vidět po důkladných zkouškách jsme zvolily dna patřičných sklenic, přes které si děti ve dvojicích navzájem předčítaly pohádku. Pani učitelko, to vůbec nejde to je hrozný a jak pak asi přečtou ty malinký písmenka na lécích? podobné výroky padaly jeden za druhým. A co horší sluch? Se silně tlumícími sluchátky na uších byly pokyny jiné paní učitelky opravdu špatně slyšet a rázem každý naklání hlavu a přibližuje a ptá se dokola přesně jako děda CO?? COŽE??? Aha, hůř slyšet je tedy taky otrava. Ještěže jdou sluchátka rychle sundat. (Ale co chudák ta naše babička?). A jak ona pořád říká, že už nemůže do schodů snadno se ten pocit pochopí, když si člověk vezme na záda pěkně těžký batoh. Jejda to se tedy jen tak vyběhnout nedá! A jak dědovi operovali koleno a pak ho nemohl ohýbat ( k nohám dětí přivázaná dlaha) vždyť se s tím skoro vůbec nedá nic sebrat ze země! Stárnutím člověk ztrácí cit v prstech? Zkusily jsme obyčejnou kuchyňskou chňapku. No jo, ale co když upadne důležitý doklad nebo peníze? Existují přeci chytré prodloužené kleště pro seniory. Ale sebrat jimi dvacetikorunu, to už je tedy oříšek. A pak ta ošklivá nemoc, která starouškům roztřese ruku! Pane zkuste se podepsat, když vám paní učitelka přivázaným provázkem tou rukou pořád cuká. Když už je nejhůř a člověk je upoután na vozík vždyť takový projíždění je přece super! Jenže ouha zatočit, trefit se, vyhnout se moc super to není ani pro nás, kteří pak můžeme snadno z vozíku slézt. Jednoduše řečeno důkladně promyšleným střídáním 14 skupin si na všech stanovištích většina dětí toto všechno vyzkoušela na vlastní kůži během necelých dvou hodin. A pohled na stáří se zase posunul. Stáří je opravdu nelehké, ale naše děti už přinejmenším dobře vědí, jak se dá usnadnit. V pátek odpoledne mohly naše děti potěšit prarodiče nebo rodiče pozváním ke společnému tvoření. Květ z vybrané fotografie výstavy, kterou nám umožnil velkorysým darem pan Vít Našinec z Českých Budějovic KAM SMĚŘUJE NAŠE DRUHÉ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ, bylo potřeba společnými výtvarnými silami co nejvěrněji zpodobnit na papír. A 10/17

11 začala vznikat pozoruhodná díla, v nejednom případě vpravdě umělecká! To všechno i s originály mohla posoudit i hradištská veřejnost, které jsme naše prostory otevřeli v sobotu. Průvodcovskou službu zodpovědně splnili třeťáci, kteří se z pátku na sobotu jako živá ochranka ujali i nočního hlídání výstavy. Dopoledne během výstavy proběhla ještě malá výtvarná dílnička, ve které paní Mirka Šmejkalová naučila naše děti i rodiče vyrobit nádhernou skládanou kytičku či stromeček z papírových sáčků porcovaných čajů. MIRKO, DĚKUJEME MOC I TOBĚ ZA TVŮJ VOLNÝ ČAS A OCHOTU! A NAKONEC DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM za pochvalná slova v kronice, dobrá věc se podařila. Jana Chadimová Celoroční projekt ŠD 1 Za strašidly na české hrady a zámky V letošním roce jsme se octli mezi strašidly žijícímí na českých hradech a zámcích. Pokaždé jsme si na mapě ukázali a označili hrad, na kterém se právě nacházíme a o něm jsme si pak přečetli nějakou pověst. Na základě pověsti jsme pak plnili různé úkoly. Některé úkoly plnily děti jednotlivě a na jiné byly rozděleny do skupin. V průběhu celého roku sbíraly za splněné úkoly obrázky hradů a zámků. Při plnění některých úkolů bylo třeba zapojit své ruce. Například, když jsme vyráběli růže z papíru, a pak jsme je spojovali v jeden růžový keř. Jindy jsme pomalovali dřevěné špalíky, ty se ve středověku používali na zaznamenávání dluhů. Dokonce jsme se naučili uvařit krupicovou kaši, jako to dělávala Bílá paní z Jindřichova Hradce. Trochu jsme ji sice připálili, ale i tak jsme ji snědli s chutí, vždyť jsme si jí přece uvařili úplně sami. Jiné úkoly byly spíše hýbací. Jednou jsme sbírali po zahradě klíče od pokladnice, jindy jsme jezdili s koňským zpřežením slalom po zahradě. Jako účetní jsme rozdělovali mince (balonky) na dvě stejně početné hromady. Vzledem k tomu, že na dělení pracovala společně celá skupina, občas se mezi sebou děti nemohly domluvit, na kterou hromádku před tím přidávaly. Takže dělení vyšlo správně pouze jedné skupině. No a pak tu byly úkoly, u kterých se muselo hlavně přemýšlet. To když jsme se učili šifry, a pak jsme se vydali po zašifrovaných zprávách k ukrytému pokladu. Na závěr roku jsme spali ve škole a v noci jsme se vypravili najít sídlo loupežníků (bylo na půdě) a musím říci, že děti byly moc statečné, po dvojičkách došly až k loupežnickému sídlu, tam se všichni na památku podepsaly. Na konci školního roku jsme spočítali nasbírané obrázky a ukázalo se, že nejvíce jich nasbírali Dáňa a Vendy, na druhém místě byl Kuba D. a o třetí se dělili Linda s Dominikem. Děti mě moc potěšily - s obrovským nasazením po celý rok plnily zadané úkoly, spolupracovaly ve skupinkách a učily se spolu dobře vycházet. Přeji Vám krásné prázdniny Jitka Minaříková 11/17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více