VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, Hradištko tel.: , , fax: dat.s.: 4ubmmpf IČO: , č. ú /0300 Zřizovatel: Obec Hradištko, Chovatelů 500, Hradištko, IČO: Vedení školy: Mgr. Ondřej Hynek, DiS. - ředitel školy č. j. 218/ řš VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) Charakteristika školy Škola prochází transformací ze školy původně malotřídního typu. Díky přístavbě v roce 2012 a navýšení kapacity na 150 žáků se ze školy stala škola s plně organizovaným 1. stupněm. Ve školním roce 2013/14 započaly první kroky k reorganizaci a otevření 2. stupně ZŠ od následující školního roku. 1. srpna 2013 nastoupil do funkce nově jmenovaný ředitel Mgr. Ondřej Hynek, DiS. Ke 30. září 2013 měla škola 99 žáků z toho 56 dívek. V březnu 2014 bylo rozhodnuto zřizovatelem o postupném otevření 2. stupně. Během školního roku bylo vyřízeno navýšení celkové kapacity školy na 185 žáků a kapacity školní družiny na 90 žáků s platností od Pracovníci školy Na škole pracovalo celkem 9 pedagogických pracovníků ředitel, 5 třídních učitelů, 1 učitelka anglického jazyka, 2 vychovatelky, z nich jedna zároveň jako asistent pedagoga. Díky zahájení či absolvování stanoveného studia byl pedagogický sbor ve školním roce 2013/14 plně kvalifikovaný. Mezi nepedagogické pracovníky stabilně patří 2 uklizečky a 1 topič. V rámci probíhající reorganizace byli na konci školního roku přijati další pracovníci: 2 učitelky pro 2. stupeň, 1 učitelka pro paralelní 1. ročník, 1 vychovatelka, 2 asistentky pedagoga a 1 hospodářka. Proběhla výměna na pozici uklízečky. Vychovatelky a učitelky jsou v rámci dohod o provedení práce zaměstnány jako učitelky a vychovatelky pro zastupování ve škole, resp. v družině. Na DPP je od srpna zaměstnán správce sítě a IT. Zázemí Školu tvoří tzv. stará a nová budova. Ve staré budově bylo zázemí školní družiny v celkové kapacitě 60 dětí. V nové budově zázemí 5 kmenových učeben v celkové kapacitě 150 žáků. Na konci školního roku došlo k úpravám zázemí tak, aby splňovalo požadavky po reorganizaci a otevření druhého stupně od školního roku 2014/15. Nově má tedy škola 7 kmenových učeben, z nichž 3 slouží jako místnosti školní družiny. Provoz v těchto prostorech je upraven režimovým opatřením. Částečnými úpravami prošla původní počítačová učebna ve staré budově a nově je zde vytvořeno zázemí pro výuku pomocí IT na škole. Škola používá k výuce tělesné výchovy tělocvičnu TJ Slovan Hradištko, vlastní zahradu a přilehlé okolí. 1/17

2 Stravování Žáci se stravovali ve školní jídelně při Mateřské škole Hradištko, okres Praha-západ. Na konci školního roku byla rozšířena kapacita a provedeny úpravy ve staré budově školy, kde je nyní výdejna pro vydávání obědů žákům naší školy. Obědy i nadále připravuje školní kuchyň mateřské školy. 2) Školská rada Školská rada se sešla několikrát v roce na základě vlastní iniciativy. Školská rada se podílela na schvalování či projednání dokumentů stanovených školským zákonem a situací týkající se změny ředitele školy, navyšování kapacity a rozšiřování školy o druhý stupeň ZŠ. Rada pracuje ve složení Mgr. Jana Chadimová za pedagogy, Ivana Nožičková za zřizovatele, Milan Burian za rodiče. Funkční období současné školské rady uplyne na konci ledna ) Obory vzdělání Základní škola Hradištko, okres Praha-západ, vyučuje v oboru Základní škola, kód C/01, denní forma, trvání 9 roků 0 měsíců. Ve školním roce 2013/14 se vyučovalo podle ŠVP pro ZV Tvořivá škola škola pro radost, který byl k doplněn dodatkem, aby splňoval podmínky dle aktualizovaného Rámcového vzdělávacího programu. V průběhu IV. čtvrtletí a letních prázdnin probíhala celková reorganizace ŠVP a jeho doplnění o vzdělávací obsah pro 2. stupeň ZŠ, resp. 6. ročník. Od se vyučuje dle ŠVP pro ZV - Škola pro radost pod č.j. 198/14 ŠVP. Ředitel školy vyhověl dvěma žádostem o individuální vzdělávácí plán, které vzešly z doporučení poradenských zařízení. Ve škole se vzdělává 1 žák s těžkým zdravotním postižením a několik (15) žáků se specifickými poruchami učení či chování. 4) Zápis do 1. ročníků Zápis se konal 5. a 6. února 2014 v odpoledních hodinách. Na zápise se podílely všechny učitelky 1. stupně. Celkem se k zápisu dostavilo 41 dětí, u 5 z nich bylo ve výsledku vyhověno žádosti o odklad. 1 přijatý žák nakonec nastoupil do ZŠ Davle, v 1. ročníku zahájilo 35 žáků, kteří byli rozděleni do 2 tříd. Zápisu se účastnili i děti po ročním odkladu. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání Z 99 žáků, kteří ke byli žáky školy, postoupili všichni do vyššího ročníku. 2 žáci z 5. ročníku přestoupili na víceletá gymnázia. Vyznamenání mělo 81 žáků, všichni žáci měli chování velmi dobré (1). Žáci pátého ročníku se zúčastnili testování SCIO v oblastech českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka (SCATE). Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili povinného plošného testování ČŠI v oblasti Člověk a svět. Výsledky testování slouží pro další práci a vyhodnocování výsledků vzdělávání škole, výsledky jsou z principu neveřejné. Obecné statistiky a výsledky vzdělávání žáků po třídách jsou přílohou této Výroční zprávy. 2/17

3 6) Prevence sociálně patologických jevů Prevence probíhala v primární i částečně sekundární úrovni na bázi přímé i nepřímé. Úsek má na starosti koordinátor prevence na škole, základním principem je práce třídních učitelů. Škola má zpracován Minimální program prevence. V rámci přímé primární prevence probíhal program se zástupcem Policie ČR tzv. Ajaxův deník, který se věnoval tématům sociálně patologických jevů. Na bázi sekundární se jednalo o řešení aktuálně zjištěných méně závažných jevů ve třídách, přímou pedagogickou práci učitelů a konzultace a řešení situace s rodiči. V nepřímé primární prevenci jde o nabídku mimoškolních aktivit, dalších akcí pořádaných školou či školní družinou a nabídku kroužků. Jejich výčet je součástí přílohy Výroční zprávy. 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci DVPP se škola zaměřila na zahájení studií k doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků dle platného znění školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. 1 zaměstnanec zahájil maturitní studium na SSŠP Obrataň pro rozšíření kvalifikace na vychovatele školní družiny, ředitel školy absolvoval kvalifikační studium ředitelů škol podle 5 vyhl. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků další pedagogičtí pracovníci se v průběhu 1. a 2. pololetí zúčastnili následujících seminářů Efektivní dialog s rodiči Dyskorunka (workshop) Konference pro učitele 1. stupně aneb Duben, za katedrou ještě budem Řešení problémových situací z hlediska práva Have fun with Happy Series všichni učitelé a někteří vychovatelé se ve škole zúčastnili semináře Koncepce matematiky prof. Hejného 8) Prezentace školy na veřejnosti Základní prezentací školy jsou webové stránky školy, které slouží zároveň pro předávání aktuálních informací školy rodičům a umožňují sledovat aktuální učivo v různých třídách. Další prezentací jsou vystoupení žáků při významných dnech v obci: Zahájení adventu, Výročí konce 2. světové války. Škola sama pořádá akce, na které zve rodiče i širší veřejnost: Vánoční a Jarní besídka, Dýňobraní, Závěrečný táborák, Den otevřených dveří, další aktivity mimo i v rámci projektů. Škola se pravidelně prezentuje ve Zpravodaji, čtvrtletníku vydávaném v obci Hradištko, a spolupracuje s místními spolky. Všechny pořádané akce jsou v příloze Výroční zprávy. 3/17

4 9) Výsledky inspekční činnosti ČŠI Dne byla provedena následná inspekční činnost, která měla za úkol zjistit, zda byly odtraněny nedostatky zjištěné při předchozí kontrole ve školním roce 2012/13. Hlavními body bylo stanovení přímé pedagogické činnosti statuárního zástupce, sledování prostředků státního rozpočtu na použití cestovních náhrad v souladu s účetními metodami a zavedení vnitřního kontrolního systému. Následná kontrola zjistila, že byla přijata opatření k odstranění nedostatků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právního předpisu. Více o kontrole v příloze Výroční zprávy. 10) Hospodaření školy Jedním ze zdrojů finančních prostředků jsou příspěvky státního rozpočtu na neinvestiční výdaje platy, ostatní neinvestiční výdaje náklady na nákup pomůcek, vzdělávání pdg. pracovníků, aj. a příspěvek zřizovatele na provoz. V roce 2013 obdržela škola ,- Kč na hrubé platy, ,- Kč na odvody a ,- Kč na ostatní neinvestiční výdaje. Příspěvek zřizovatele činil v roce 2013 celkem ,- Kč. Zdrojem financí z provozu je poplatek za školní družinu, který činil za jedno pololetí 1.000,- Kč na žáka ŠD, příp. 200,- Kč pro žáky docházející pouze do ranní družiny. Celkem bylo vybráno v roce ,- Kč Škola hospodaří také z příspěvky dobrovolných dárců, jejichž evidence je dostupná u ředitele školy. Od roku 2012 je škola příjemcem státní dotace z programu EU peníze školám. Více o hospodaření školy v příloze Výroční zprávy Zpráva o hospodaření za rok ) Zapojení do programů a projektů Ve školním roce 2013/14 pokračovala škola v naplňování cílů programu EU peníze školám, jehož posláním jsou Individualizace a Inovace ve školství. Učitelky vypracovávaly učební materiály, které ověřovaly při výuce. Ve 3. a 4. ročníku došlo k rozdělení žáků dle výkonnosti do 2 skupin, ve kterých mohli lépe rozvíjet čtenářskou gramotnost a anglický jazyk v rámci navíc proplacené hodiny z tohoto fondu. V červenci 2014 byla nadřízenými orgány schválena již IV. Monitorovací zpráva. Ve druhém pololetí se škola přihlásila do podobného programu v rámci OPVK Investice do rozvoje vzdělávání Výzvy 51 Digitální věk ve školách, který má probíhat ve školním roce 2014/15. Na schválení se čeká. Jeho hlavní náplní je rozvoj ICT gramotnosti pedagogických pracovníků a její následné uplatnění při výuce. 4/17

5 12) Spolupráce s dalšími organizacemi Škola dlouhodobě spolupracuje s pracovníky místního obecního úřadu, jakožto zřizovatelem. Dalším partnerem je TJ Slovan Hradištko, jehož tělocvičnu využívá nejen k výuce, ale i k dalším aktivitám. Na velmi dobré úrovni je vztah školy s místním spolkem dobrovolných hasičů SDH Hradištko, kteří jsou otevřeni spolupráci při nácviku evakuace osob ze školy a v případě potřeby pomáhají škole s manuálními pracemi. Škola je v úzkém kontaktu s redakční radou místního Zpravodaje. V rámci spolupráce s MŠ Hradištko se provedl pilotní projekt Páťáci čtou ve školce zaměřený na intenzivní týdenní kontakt našich nejstarších žáků a dětí mateřské školy. V období před zápisem připravují paní učitelky prvních tříd pravidelně návštěvu dětí z mateřské školy s přizpůsobeným programem. V rámci občanských iniciativ se někteří žáci i zaměstnanci školy zúčastnili veřejných sbírek pro Fond Sidus, Život dětem a Květinového dne na podporu léčby rakoviny. V Hradištku dne 14. října 2014 Zpracoval: Mgr. Ondřej Hynek, DiS., ředitel školy... Projednáno na pdg. radě dne:... Zprávu četli (PR): Předáno školské radě:... Schváleno Školskou radou dne:... Předáno zřizovateli dne: viz razítko podatelny Seznam příloh: Příloha č. 1: Zpráva o hospodaření za rok 2013 Příloha č. 2: Mimovýukové akce 2013/14 Příloha č. 3: Kroužky při Základní škole Hradištko ve školním roce 2013/14 Příloha č. 4: O projektu ZŠ To je život Příloha č. 5: O projektu ŠD Za strašidly na české hrady a zámky Příloha č. 6: Přehled klasifikace školy ve školním roce 2013/14 v I. a II. pololetí Příloha č. 7: Výsledky inspekční činnosti ČŠI v září /17

6 Základní škola Hradištko, Hradištko 33, IČO: Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í z a r o k 2013 Základní škola Hradištko je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Hradištko. Škola nemá hospodářskou činnost. Na financování školy bylo ze státního rozpočtu převedeno celkem korun. Z toho na mzdy Kč. Tyto částky byly v souladu s rozpočtem vyčerpány. Prostředky na neinvestiční výdaje v celkové částce Kč byly čerpány na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců, na zákonné naplnění FKSP, náhrady nemoci, na nákup učebnic, učebních pomůcek a na vzdělávání pedagogů. Všechny položky rozpočtu byly vyčerpány na 100 %, byly dodrženy všechny závazné ukazatele. Obec Hradištko schválila na rok 2013 rozpočet pro základní školu ve výši 700 tis.kč. Tato částka byla v průběhu roku postupně převedena na účet školy u Poštovní spořitelny. Finanční prostředky byly použity na úhradu plateb za materiál, zejména palivo, za opravy a údržbu školních prostor a za nákup ostatních služeb, včetně plateb za elektřinu a vodu. Na školném v družině bylo vybráno Kč. Účetní položka spotřeba materiálu ( účet 501) v celkové částce Kč. Zahrnuje také nákup učebních pomůcek ze státního rozpočtu ( ,-). Významnou položkou tohoto účtu je Kč na zabezpečení školy palivem (analytický účet ). Je zde uveden nákup drobného investičního majetku účet , pořízen drobný majetek za Kč. Dále jsou zde zahrnuty položky za nákup materiálu na běžné opravy a údržbu v prostorách školy, nákup čistících a hygienických prostředků, kancelářské potřeby, odborná literatura aj. Na opravy a udržování prováděné dodavatelsky (účet 511) bylo čerpáno Kč. Ostatní služby ( účet 518) v celkové částce Kč je také členěn analyticky. Nejvyšší položkou jsou platby za zpracování účetnictví, poradenství a školení (analytický účet ) Kč. Dále jsou zde podchyceny platby za prováděné revize v budově školy, odvoz fekálií, poplatky za poštovné, pojištění apod Kč na školení pedagogů financované ze státního rozpočtu. Z fondu EU bylo použito Kč. Za spotřebu elektřiny ( účet 502) bylo zaplaceno Kč a spotřebu vody( účet 503) Kč. V roce 2013 ukončila škola hospodaření se zlepšeným hospodářským výsledkem ,82 Kč. Fond EU byl využit zejména k dotování některých učebních hodin podle školního rozvrhu. V průběhu roku provedla Obec Hradištko finanční kontrolu Základní školy Hradištko podle ust. zák.č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. O výsledku kontroly byla sepsána zpráva. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Mgr. Ondřej H y n e k, DiS. ředitel 6/17

7 MIMOVÝUKOVÉ AKCE Zahájení školního roku Den integrovaného záchranného systému Štěchovice Náslech studentky PgF 3.ročník Návštěva obecní knihovny 1.ročník r. Návštěva výstavy Peníze nebo život Praha Výlet do Muzea strašidel 2.družina Dýňobraní všichni Policejní prevence Ajax, nácvik evakuace školy, zubní prevence ŠD beseda Bezpečný pes maminka Zavadilová Fotografování vánoční sady všichni Návštěva místního zámku 2.družina Mořský svět 1.družina Spaní ve škole 2.družina Projektový den Dětství Beseda o čínské medicíně maminka Schubertová Návštěva místního zámku 1. družina Výlet družin na betlémy do Štěchovic Čertování v družině 19. advent 4 setkání ve školní aule Generálka + večerní představení vánoční besídky Exkurze do svíčkárny Šestajovice - všichni Vánoční den ve škole Den otevřených dveří + návštěva předškoláků Anglické divadlo ZŠ Štěchovice všichni Zápis do první třídy Ajaxův deník všichni Plavání 2. a 3. ročník Projektový den Dospělost Karneval ŠD Výlet na Medník ročník Pojízdné planetárium ve škole Páťáci čtou v MŠ Fotografování třídní kolektivy Scio testy stonožka ročník Video o bezpečném chování na sociálních sítích Výlet setkání Hvozdy - ŠD Výlet do domu zážitků Atlantis 5.ročník Beseda s Richardem Bilesem z Velké Británie 7/17

8 Návštěva 5. ročníku ze ZŠ Slapy Vystoupení u pomníčku Květinový den - ŠD Nácvik evakuace za přítomnosti hasičů Generálka + besídka pro maminky Testování ČŠI 4.ročník ŠD orientační běh Divadlo Minor Naše rodina Výlet pražská náměstí, Muzeum voskových figur 3. ročník Beseda s pí. Nožinovou k projektu Stáří Poslední projektový den Stáří Spaní ve škole 3.ročník Výstava makrofotografií Spaní ve škole ročník Exkurze na štěchovické přehradě 2.ročník Historické jádro Prahy 5.ročník + kino Spaní ve škole 1. ročník + 1. družina Závěrečný táborák všichni Kroužky při Základní škole Hradištko, okres Praha-západ Ve školním roce pracovalo 5 kroužků pod vedením: Mgr. Lenky Kostečkové a Ivany Jirákové - Divadelní kroužek (2 skupiny), Lenky Šablové - Výtvarný kroužek pro 1. ročník, Jany Doležalové - Výtvarný kroužek pro ostatní žáky, Hany Jelínkové - hra na flétnu (3 skupiny), Mgr. Jarmily Dvořákové - Kroužek deskových her (2 skupiny) 8/17

9 Projekt ZŠ To je život 1. projektový den - DĚTSTVÍ V pátek proběhl první projektový den, ve kterém jsme se věnovali tématu DĚTSTVÍ jako 1. etapa života. Projekt byl zahájen výstavou hraček, na kterou si děti měly přinést svou oblíbenou hračku a připojily k ní krátký popis. Zapojily se i učitelky, které rovněž přinesly hračky ze svého dětství. Třídy se najednou proměnily ve výstavní síně a děti měly možnost si je procházet a prohlédnout si nejrůznější hračky svých kamarádů. Poté se celá škola přesunula do auly, kde zaznělo úvodní slovo k projektu, děti byly rozděleny do 14 skupin a dostaly potřebné instrukce a pokyny k práci. Následovala přestávka na svačinku a proběhnutí na školní zahradě. A pak už se jednotlivé skupiny rozešly do přidělených tříd, do auly a na chodbu v prvním patře a vypukla usilovná práce. Úkolů bylo hned několik vytvořit hračku a společenskou hru z dostupného recyklovatelného materiálu, který jsme nastřádali za celý týden. K výrobkům měl být přiložen plakát poutač a ke společenské hře také pravidla. Na tvoření a přípravu prezentace měly děti cca hodinu a půl a po společném úklidu již začaly skupiny prezentovat své výtvory v aule před odbornou porotou. Velmi mile nás překvapila vynalézavost a originální nápady některých skupin. Hodnoceny však byly nejenom finální výrobky a způsob prezentování, ale také průběžná práce a chování členů skupiny. Hodně záleželo na tom, jak si dokázali zorganizovat práci ve skupině vedoucí což byli jako každý rok páťáci. Hodnocení nebylo vůbec snadné, práce byly mnohdy vyrovnané. Součástí projektu bylo také působivé promítání fotek dětí a jejich pokojíčků z různých částí světa pro ukázku, v jakých rozdílných podmínkách lidé mohou žít často bez hraček, vlastní postele a někdy i střechy nad hlavou. Proto jsme také uspořádali sbírku hraček za charitativním účelem a tímto děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do ní zapojili! Napsala Ivana Tasková 2. a 3. projektový den CO JE TO DOSPĚLOST? To jsme chtěli našim dětem přiblížit ve dvou projektových dnech před jarními prázdninami. Naši výzvu vyslyšelo několik rodičů současných i bývalých, kteří si připravili patnáctiminutové prezentace svých profesí. Na tomto místě je nutné vysoce ocenit svědomitost a obdivuhodně pečlivou přípravu, kterou všichni bez výjimky našim malým věnovali. Holky a kluci rozděleni do čtyř skupin (á cca 25 dětí) s pí. učitelkami obešli postupně všechna stanoviště a velmi zblízka poznali osm profesí se vším, co k nim náleží. Tatínek Bulejko vytvořil velice poutavou videoprezentaci o stavění mostů od pravěku až po ty nej nej v dnešní době. Děti velmi názorně poznaly materiály, jejich vlastnosti, co je to klenba, účel různých mostů (že např. lodě mohou jezdit nejen pod mostem, ale i po něm, že se staví mosty i pro zvířata apod.). Viděly zblízka tyto stavby od nejstarší lávky přes Karlův most, náš Štěchovický až po ty dnešní na světě nejdelší, nejvyšší, nejzajímavější. Maminka Želízková ve vlastnoručně ušitém modelu seznámila děti s tím, co potřebuje ke své práci švadlena, děti si vyzkoušely šití na jejím stroji, osahaly si různé materiály a již ušité modely. Obzvlášť holčičky moc zajímalo, jak to udělat, aby se mohly parádit do originálního oblečení, které zaručeně nikdo jiný nemá. Kluky zas zajímala finanční stránka jak dlouho musí švadlena šít, aby jí stačil výdělek apod. U maminky Tomáškové po krátkém protažení a cvičení děti přemýšlely, na co vlastně máme svá těla, jak se o ně musíme starat, co nám zdravé tělo umožňuje. Všichni jsme se divili tomu, že starý čínský lékař nebyl placen od počtu pacientů, ale od počtu jeho klientů, kteří neonemocněli! Dozvěděli se, že nemocnému tělu může pomoci i reflexní terapie, bylinky, co je to jarní úklid v těle, jaký význam pro nás mají barvy, hudba (poslechli jsme si tibetskou mísu a vyzkoušeli bubínek z kozí kůže). Otázky padaly také zajímavé co mám dělat, když nemůžu večer usnout, kolik stojí hodina takové terapie, jak se podle chodidla pozná, co tělu schází apod. Tatínek Minařík velmi zaujal kluky, jeho osciloskop, na kterém přímo před našima očima běhalo napětí běhalo podle příkazu, vysvětlili jsme si, proč je elektřina dobrý sluha, ale zlý pán, jak to, že ptáci mohou sedět i na drátech vysokého napětí bez úhony a další a další zajímavé údaje. Mezitím mezi účastníky kolovaly vypínače a jiné el. součástky. Na zahradě nás tatínek Kovanda seznámil s těžkou prací těžebního dělníka, tedy dřevorubce. Když si všichni potěžkali, kolik váží pila, bezpečnostní oblečení a další nezbytná výbava (téměř 16 kg), nechtělo se jim věřit, že všechno tohle musí člověk tahat na sobě a s sebou po celou pracovní dobu. O vlastní řezání motorovou pilou s pomocí pana Kovandy byl obrovský zájem nejen mezi kluky! Tatínek Hašek dětem ukázal profesní fígle tradičního českého řemesla sedláře. Děti si osahaly různé druhy nářadí, kůží, výrobků, viděly jak se ušije peněženka (a zároveň, jak se liší peněženka dvacet let stará od úplně stejné, která ale byla ušita včera), jak se ozdobí opasek, co je to sedlářský koník, proč se šije dvěma jehlami apod. U maminky Pipotové během dopoledne probíhala ukázka kadeřnická, paní učitelka si nechala v přímém přenosu vytvořit melír. Kluci nejdřív marně zkoušeli vytahovat pramínky přes starou čepici, oholit namydlený balonek, natočit vlasy na natáčky. My holky jsme pak ale ocenily výsledek nový účes paní učitelky Šárky. Na posledním stanovišti měl náš bývalý tatínek Čermák připravenou malou keramickou dílnu přímo ve třídě, takže i 9/17

10 děti, které na keramiku k Čermákům nechodí, mohly vyzkoušet, jak je hlína tvrdá, jak je hladká, jak se maluje glazurou. Slyšely, jak se odpradávna zpracovává jíl, jak vznikaly primitivní nádoby, jaký je celý technologický postup nebo co je to přežah. Na vlastní oči také viděly, jak se vyrobí hrneček. Všichni rodiče byli připraveni zodpovědět všechny dotazy, které od dětí jen pršely. A všichni nám také předem připravili tři záludné otázky pro závěrečný test po skončení všech ukázek. V pátek pak všech 14 skupin dostalo rovnou šanci čtyři profese si přímo vyzkoušet. A protože dospělé v jejich práci často tlačí termíny a musejí se pořádně otáčet, aby si dostatečně vydělali prostředky na svou obživu, tak i děti dostaly pouhou hodinu na to, aby ve své skupině vytvořily jeden ukázkový účes, nazdobily libovolně klobouk, nazdobily také obložený talíř a zahrály hudební vystoupení. Nejlepším popisem nastalého mumraje jsou asi fotografie. Zkušení páťáci už v drtivé většině rozdělili úkoly velmi rychle. Na každém stanovišti se rázem česalo, zaplétalo, krájelo, lepilo a zdobilo. Do toho se ozývaly flétny, harmonika, vařečky všeho druhu. (Nasmáli jsme se, když paní učitelka jednomu mrňouskovi poradila, že může s vařečkami hrát i o sebe. Pochopil to jinak a hned sám sebe začal mlátit do hlavy. ). Jiný páťák, jinak drsňák, deset minut upravoval na talíři svému panáčkovi z toustů rajčátkové knoflíky, aby správně držely. Velmi zábavné bylo i pozorovat, jak se např. s účesem popasovali čtyři kluci, kterým díky nemocem zbyla v partě jedna jediná holčička. I když si leckdo zoufal pani učitelko, my vůbec nestíháme, všichni všechno stihli i se závěrečnou prezentací vlastní práce. Na začátku jsme nastolili otázku, jestli se dá určit, která etapa je pro člověka důležitější jestli dětství, nebo dospělost. Víme už, proč se to určit nedá, ale zcela jistě jsme do té dospělosti ve čtvrtek a v pátek dětem umožnili nahlédnout zblízka. A ještě jednou opravdu VELMI, VELMI! děkujeme všem rodičům, kteří se svého úkolu zhostili bez výjimky na zlatou jedničku s hvězdičkou v kroužku. Napsala Jana Chadimová poslední projektový den JAK KRUŠNÉ JE STÁŘÍ? To byla základní otázka, se kterou jsme vstupovali do poslední fáze letošního celoročního projektu o lidském životě. Lámali jsme si hlavu, jak co nejlépe dětem při jejich pouze několikaleté životní zkušenosti přiblížit něco tak vzdáleného. Nejprve jsme pozvali na besedu paní Katku Nožinovou z Brunšova, která vede místní odbočku charitativní pečovatelské služby. Její zkušenost z práce s dětmi byla slyšet od prvního slova. Svým vyprávěním si získala pozornost nejen nás, ale po celou hodinu s přehledem i stovky našich dětí. Skutečné příběhy anonymních rodin z našeho bezprostředního okolí nás zahřály, ale i sevřely srdce. Semínko zasela A MOC JÍ ZA TO DĚKUJEME! Druhá etapa byla připravena z domova nejzajímavější zážitek s prarodiči, nebo zážitek samotných prarodičů. Každé družstvo vybralo z prací svých členů ten opravdu nejzajímavější, který pak při závěrečné prezentaci vybraný člen přečetl. Bylo opravdu co poslouchat! Následovala výtvarná činnost pět různých promyšlených obrázků jak se dá starým nebo nemocným lidem účinně pomáhat. Nejvíc nás pobavila ilustrace drbání dědečka na zádech, protože si tam nedošáhne nebo věta od počátku bylo jasné, že ten velbloud naší babičku nemusí. A také stížnost jednoho vedoucího skupiny pani učitelko, ta malá pidiholčička je hrozná, s tou se vůbec nedá dělat! Radu paní učitelky no tak máš přece doma malou sestřičku, tak to s ní zkus jako s tou sestřičkou následovala strohá odpověď sestřičku já mlátim. Poslední částí dne měla být co nejvěrnější osobní zkušenost s trampotami stáří. A tak jsme dětem připravily sedm stanovišť v prostoru školy i zahrady. Jak se asi může cítit starší člověk, když začne hůř vidět po důkladných zkouškách jsme zvolily dna patřičných sklenic, přes které si děti ve dvojicích navzájem předčítaly pohádku. Pani učitelko, to vůbec nejde to je hrozný a jak pak asi přečtou ty malinký písmenka na lécích? podobné výroky padaly jeden za druhým. A co horší sluch? Se silně tlumícími sluchátky na uších byly pokyny jiné paní učitelky opravdu špatně slyšet a rázem každý naklání hlavu a přibližuje a ptá se dokola přesně jako děda CO?? COŽE??? Aha, hůř slyšet je tedy taky otrava. Ještěže jdou sluchátka rychle sundat. (Ale co chudák ta naše babička?). A jak ona pořád říká, že už nemůže do schodů snadno se ten pocit pochopí, když si člověk vezme na záda pěkně těžký batoh. Jejda to se tedy jen tak vyběhnout nedá! A jak dědovi operovali koleno a pak ho nemohl ohýbat ( k nohám dětí přivázaná dlaha) vždyť se s tím skoro vůbec nedá nic sebrat ze země! Stárnutím člověk ztrácí cit v prstech? Zkusily jsme obyčejnou kuchyňskou chňapku. No jo, ale co když upadne důležitý doklad nebo peníze? Existují přeci chytré prodloužené kleště pro seniory. Ale sebrat jimi dvacetikorunu, to už je tedy oříšek. A pak ta ošklivá nemoc, která starouškům roztřese ruku! Pane zkuste se podepsat, když vám paní učitelka přivázaným provázkem tou rukou pořád cuká. Když už je nejhůř a člověk je upoután na vozík vždyť takový projíždění je přece super! Jenže ouha zatočit, trefit se, vyhnout se moc super to není ani pro nás, kteří pak můžeme snadno z vozíku slézt. Jednoduše řečeno důkladně promyšleným střídáním 14 skupin si na všech stanovištích většina dětí toto všechno vyzkoušela na vlastní kůži během necelých dvou hodin. A pohled na stáří se zase posunul. Stáří je opravdu nelehké, ale naše děti už přinejmenším dobře vědí, jak se dá usnadnit. V pátek odpoledne mohly naše děti potěšit prarodiče nebo rodiče pozváním ke společnému tvoření. Květ z vybrané fotografie výstavy, kterou nám umožnil velkorysým darem pan Vít Našinec z Českých Budějovic KAM SMĚŘUJE NAŠE DRUHÉ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ, bylo potřeba společnými výtvarnými silami co nejvěrněji zpodobnit na papír. A 10/17

11 začala vznikat pozoruhodná díla, v nejednom případě vpravdě umělecká! To všechno i s originály mohla posoudit i hradištská veřejnost, které jsme naše prostory otevřeli v sobotu. Průvodcovskou službu zodpovědně splnili třeťáci, kteří se z pátku na sobotu jako živá ochranka ujali i nočního hlídání výstavy. Dopoledne během výstavy proběhla ještě malá výtvarná dílnička, ve které paní Mirka Šmejkalová naučila naše děti i rodiče vyrobit nádhernou skládanou kytičku či stromeček z papírových sáčků porcovaných čajů. MIRKO, DĚKUJEME MOC I TOBĚ ZA TVŮJ VOLNÝ ČAS A OCHOTU! A NAKONEC DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM za pochvalná slova v kronice, dobrá věc se podařila. Jana Chadimová Celoroční projekt ŠD 1 Za strašidly na české hrady a zámky V letošním roce jsme se octli mezi strašidly žijícímí na českých hradech a zámcích. Pokaždé jsme si na mapě ukázali a označili hrad, na kterém se právě nacházíme a o něm jsme si pak přečetli nějakou pověst. Na základě pověsti jsme pak plnili různé úkoly. Některé úkoly plnily děti jednotlivě a na jiné byly rozděleny do skupin. V průběhu celého roku sbíraly za splněné úkoly obrázky hradů a zámků. Při plnění některých úkolů bylo třeba zapojit své ruce. Například, když jsme vyráběli růže z papíru, a pak jsme je spojovali v jeden růžový keř. Jindy jsme pomalovali dřevěné špalíky, ty se ve středověku používali na zaznamenávání dluhů. Dokonce jsme se naučili uvařit krupicovou kaši, jako to dělávala Bílá paní z Jindřichova Hradce. Trochu jsme ji sice připálili, ale i tak jsme ji snědli s chutí, vždyť jsme si jí přece uvařili úplně sami. Jiné úkoly byly spíše hýbací. Jednou jsme sbírali po zahradě klíče od pokladnice, jindy jsme jezdili s koňským zpřežením slalom po zahradě. Jako účetní jsme rozdělovali mince (balonky) na dvě stejně početné hromady. Vzledem k tomu, že na dělení pracovala společně celá skupina, občas se mezi sebou děti nemohly domluvit, na kterou hromádku před tím přidávaly. Takže dělení vyšlo správně pouze jedné skupině. No a pak tu byly úkoly, u kterých se muselo hlavně přemýšlet. To když jsme se učili šifry, a pak jsme se vydali po zašifrovaných zprávách k ukrytému pokladu. Na závěr roku jsme spali ve škole a v noci jsme se vypravili najít sídlo loupežníků (bylo na půdě) a musím říci, že děti byly moc statečné, po dvojičkách došly až k loupežnickému sídlu, tam se všichni na památku podepsaly. Na konci školního roku jsme spočítali nasbírané obrázky a ukázalo se, že nejvíce jich nasbírali Dáňa a Vendy, na druhém místě byl Kuba D. a o třetí se dělili Linda s Dominikem. Děti mě moc potěšily - s obrovským nasazením po celý rok plnily zadané úkoly, spolupracovaly ve skupinkách a učily se spolu dobře vycházet. Přeji Vám krásné prázdniny Jitka Minaříková 11/17

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel.

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. +420 474 667 293 V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek 1

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více