Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis personálního zabezpečení školy... 7 D) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2012/ E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J) Základní údaje o hospodaření školyza rok K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživ. učení M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání strana 2

3 A) Základní údaje o škole: Název: Sídlo: Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, 73514Orlová Lutyně Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117 Právní forma: IČO: příspěvková organizace IZO: Statutární orgán: Mgr. Pavel Kubínek Vedení školy: Dálkový přístup: Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy Ing. Daniela Požárová, statutární zástupce ředitele školy Mgr. Eva Jeřábková, zástupce ředitele školy Kontakt: tel.: Školská rada: Mgr.Přemysl Ochman, předseda školské rady Markéta Branná Mgr. Roman Krpec PaedDr. Radislav Mojžíšek Doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. Martin Sliwka (pozn.: tato školská rada v novém složení pracuje od září 2011) strana 3

4 Charakteristika školy: Škola je státní příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Sídlí v budově, která je moderní dominantou centra města Orlová - Lutyně. Tato budova splpuje přísné požadavky na bezbariérovost, požární ochranu i bezpečnost práce s mládeží. Ve stavebním komplexu se nachází dvě součásti školy: gymnázium a střední odborná škola. Tento subjekt je počtem žáků i zaměstnanců největší střední školou v Orlové.Pro studium oborů nabízí škola moderní interiér s nadstandardním materiálním zázemím. V budově se nachází kromě kmenových a odborných učeben i knihovna a výdejna obědů pro žáky, bufet s celodenním provozem a prostory pro počítačovou firmu. Ve sportovním komplexu školy, který v odpoledních a večerních hodinách slouží převážně městským sportovním složkám, máme rovněž horolezeckou stěnu. Vzhledem k snižujícímu se počtu žáků školy jsme ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Orlové, jež je krajským zařízením, sídlícím v pronájmu městských prostor, a za finančního přispění Krajského úřadumsk zrekonstruovali dvě učebny na čtyři kanceláře pro potřeby PPP. V prázdninovém čase žáků škola opravila částečně venkovní omítky na fasádě 4. nadzemního podlaží směrem na Masarykovu třídu a tzv. sloup Hirošimu. Rovněž škola pokračovala v nátěrech venkovních zábradlí a ocelových konstrukcí. Velký potenciál máme v lidských zdrojích. Zkušený kolektiv učitelů reaguje na novinky a podněty z vysokých škol i z praxe a snaží se je předávat našim žákům. Pokračovali jsme v dosavadní mezinárodní spolupráci s polskými školami ve městě Rydułtowy a v Pszově. Pozvali jsme do Orlové žáky a vedení GymnáziaJ. Francisciho-Rimavského z Levoči a tím jsme se revanšovali ve vzájemných návštěvách. Předpokládáme, že v dlouhodobějším časovém horizontu budeme ve spolupráci pokračovat. Jsme moderní vzdělávací centrum nejen pro mladé lidi, ale v rámci celoživotního vzdělávání jsme otevřeni i široké orlovské veřejnosti. Naším cílem je stát se uznávanou vzdělávací, kulturní a společenskou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady k dosažení vysoké úrovně vzdělání a je kvalitní přípravou pro další profesní růst a osobní život. část pedagogického sboru v červnu 2012 strana 4

5 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2011/2012 Při poskytování informací veřejnosti postupujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím. - celkový počet písemných žádostí o informace: 7 x osobně vyžádáno, 1 x vyžádáno písemně a žádost byla zaslána doporučeně na dobírku - vyhotoveno 7 stejnopisů maturitního vysvědčení a 7 stejnopisů ročníkového vysvědčení - vyhotoveno jedno potvrzení o studiu z důvodu doložení k žádosti o starobní důchod - počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 - počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 - výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 B) Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2011/2012, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Na základě Zřizovací listiny a Zařazení školy do sítě škol vyučujeme na škole následující obory vzdělání: obor vzdělání K/81 - Gymnázium(osmileté) obor vzdělání K/801 - Gymnáziumosmileté (dobíhající studijní obor) obor vzdělání K/41 - Gymnázium (čtyřleté) obor vzdělání K/401 - Gymnázium čtyřleté (dobíhající studijní obor) obor vzdělání M/01 - Veřejnosprávní činnost obor vzdělání M/001 - Veřejnosprávní činnost (dobíhající studijní obor) obor vzdělání M/01 - Veřejnosprávní činnost (dálkové studium) obor vzdělání M/001 - Veřejnosprávní činnost (dobíhající DS) ze soutěže MATES pro žáky ZŠ z Orlové a okolí strana 5

6 Na počátku školního roku 2011/2012ve 30 třídách studovalo celkem 791 žáků.v8 třídáchosmiletého a 9 třídách čtyřletého oboru vzdělání gymnázium453 žáků, v 8 třídách denního studia čtyřletého oboru vzdělání veřejnosprávní činnost 212 žáků a v 5 třídách dálkové formy oboru vzdělání veřejnosprávní činnost 126 žáků. Přehled o třídách, počtech žáků a třídních učitelích na součásti gymnázium: třída počet studentů třídní k k učitel celkem hoši dívky celkem hoši dívky osmileté gymnázium prima A Mgr. Krpec sekunda A Mgr. Bláhová tercie A Mgr. Tedová kvarta A Mgr. Chlopčíková kvinta A Mgr. Lukšová sexta A Mgr. Bukvaldová septima A Mgr. Tobolová P oktáva A Mgr. Kohutová celkem osmileté k celkem k (s mat. roč.) celkem osmileté k čtyřleté gymnázium první D Mgr. Šostok druhá C Mgr. Buzková druhá D Mgr. Ratajová třetí C Mgr. Sekerová třetí D Mgr. Zágora třetí E Mgr. Šelong čtvrtá C Mgr. Steberová čtvrtá D Mgr. Mazurová čtvrtá E Mgr. David celkem čtyřleté k celkem k (s mat. roč.) celkem čtyřleté k celkem za gymnázium k celkem za gymnázium k strana 6

7 Přehled o třídách, počtech žáků a třídních učitelích na součásti SOŠ: třída počet studentů třídní k k učitel celkem hoši dívky celkem hoši dívky čtyřleté denní studium oboru veřejnosprávní činnost první A Ing. Šidová první B Mgr. Ochman druhá A Ing. Bialooová druhá B Ing. Zwardopová* třetí A PaedDr. Przeczková třetí B Mgr. Kozubková čtvrtá A Ing. Čajková čtvrtá B Mgr. Vavříčková celkem čtyřleté k celkem k (s mat. r.) celkem za SOŠ k pětileté dálkové studium oboru veřejnosprávní činnost D 1.A Mgr. Tobolová P D 1.B Ing. Bialooová D 3.B Mgr. Adamczyková D 4.A Mgr. Tedová D 5.A Ing. Čajková celkem pětileté k celkem k (s mat. r.) celkem SOŠ - DS k celkem za školu (denní studium) celkem za školu (s dálkovým st.) *od listopadu je novou tř. uč. Mgr. Adamczyková C) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2011/2012 působilo na škole k fyzicky celkem 80 zaměstnanců,z toho 63 učitelů (kmenových i 1 externista).přepočtený stav všech zaměstnanců k činil: 71,377. Kvalifikace a způsobilost: dosažené vzdělání vedoucí pedagogičtí zaměstnanci učitelé VŠ pedagogické pro SŠ 3 51 VŠ pedagogické pro ZŠ - 1 VŠ nepedagogické s DPS - 10 VŠ nepedagogické bez DPS - 1 celkem 3 63 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let nad 60 z tohodůchodci průměrný věk počet ,14 z toho žen ,61 strana 7

8 Kromě pedagogů zabezpečuje chod školy i řada nepedagogických pracovníků. Ve škole pracovalo fyzicky 17 nepedagogických pracovníků s různým pracovním úvazkem. Z důvodu rozsáhlých úklidových prostor zaměstnáváme šest uklízeček na zkrácený pracovní úvazek 0,9 a dvě uklízečky na noční úklid sportovní haly. Pozdní večerní provoz sportovní haly si vyžaduje noční úklid v časovém rozpětí od 22:30 do 5:30 hodin. D) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013 Pro školní rok 2012/2013 jsme oproti původnímu plánu otevřít 4 třídy nakonec na základě průzkumu na ZŠ v Orlové a jejím nejbližším okolí otevřeli 5 tříd denního studia.bohužel naplněnost tříd ve čtyřletých oborech v prvních ročnícíchbude cca75 %. Přijali jsme žáky dodvou tříd pro čtyřletý obor vzdělání gymnázium, jednu třídu pro osmiletý obor vzdělání gymnázium a dvě třídy pro čtyřletý obor vzdělání veřejnosprávní činnost. Do dálkové formy oboru vzdělání veřejnosprávní činnost jsme pro následující školní rok vyhlašovali přijímací řízení ve dvou kolech a budeme otevírat dvě třídy. První kolo přijímacího řízení pro všechny studijní obory na denním studiu se podle platných právních předpisů konalo ve dvou termínech, a to 23. dubna a 24. dubna Na všech oborech denního studia konali uchazeči přijímací zkoušku formou testů z matematiky a českého jazyka organizovaného KVICem Krajským vzdělávacím a informačním centrem Nový Jičín. Druhé kolo přijímacího řízení jsme vyhlásili pro čtyřleté gymnázium a obě formy studia na oboru veřejnosprávní činnost. Výhledově bude management školy otevírat po jedné třídě z každého výše jmenovaného studijního oboru.zárovep budeintenzivně propagovat školu na okolních základních školách a akcích pro žáky devátých tříd. Dálková forma studia se bude rovněž postupně tlumit a popřípadě nahrazovat nabízenými krátkodobými kurzy. obor vzdělání 1. kolo 2. kolo přihlášeno přijato přihlášeno přijato K/ K/ M/ Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 9. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2012/2013 (studijní obor vzdělání K/41 Gymnázium) V souladu s 60 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria pro termíny , : 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy) na základě níže uvedených zásad: - známka z chování se za obě pololetí do celkového průměrného prospěchu nezapočítává - celkový průměrný prospěch bude aritmetickým průměrem všech známek za obě pololetí - celkový průměrný prospěch bude vypočítán s přesností na čtyři desetinná místa strana 8

9 Na základě průměrného prospěchu ze všech známek z obou pololetí budou uchazečům přiděleny body takto: Průměr od - do Body Průměr od - do Body 1,0000 1, ,3001 1, ,1001 1, ,4001 1, ,2001 1, ,5001 níže 0 Uchazeči musí být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni z chování pouze velmi dobře. 2. Za písemné přijímací zkoušky formou testů, připravené společností KVIC, budou přiděleny body takto: z matematiky... max. 30 bodů z jazyka českého... max. 30 bodů Podmínkou úspěšného vykonání testu z matematiky je získat minimálně 8 bodů a z jazyka českého rovněž minimálně 8 bodů! 3. Bude přihlíženo k úspěchům uchazečů v 8. a 9. třídě ZŠ, a to: do 3. místa v okresním a do 5. místa ve vyšším kole olympiády z předmětů (český jazyk, cizí jazyk, občanská výchova (občanská nauka nebo výchova k občanství), matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis), popř. v jiných okresních a vyšších soutěžích pro jednotlivce i kolektivy, bude uděleno maximálně 5 bodů, do 5. místa v okresním kole či úspěšné řešitelství budou uděleny 3 body. Umístění je nutno doložit kopií diplomu, nejpozději do na sekretariát Gymnázia a SOŠ. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění uchazeče. Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 90. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší známka z písemného testu z matematiky, dále známka z písemného testu z českého jazyka, dále lepší známka z matematiky v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z českého jazyka v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z matematiky na konci 8. třídy, dále lepší známka z českého jazyka na konci 8. třídy. Na základě výše uvedených kritérií do prvního ročníku studijního oboru vzdělání K/41 Gymnázium předpokládáme přijmout 60 uchazečů. Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 5. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2012/2013 (studijní obor vzdělání K/81 Gymnázium) V souladu s 60, odst. 4) a 61 zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria pro termíny , : 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (konec 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy), a to k prospěchu z následujících předmětů: český jazyk, první cizí jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda. Každý uchazeč dostane za svůj prospěch na ZŠ 35 bodů. Za každou dvojku z výše jmenova- strana 9

10 ných předmětů v obou pololetích se odečte jeden bod, za každou trojku dva body atd. 2. Za písemné přijímací zkoušky formou testů, připravené společností KVIC, budou přiděleny body takto: z matematiky... max. 30 bodů z jazyka českého... max. 30 bodů 3. Bude přihlíženo k dalším úspěchům uchazečů, a to: za místo v okresním kole olympiády (z předmětu jmenovaného v bodě 1) ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012. Za toto umístění uchazeč dostane 5 bodů. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění uchazeče. Umístění je nutno doložit kopií diplomu, nejpozději do na sekretariát Gymnázia a SOŠ. Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 100. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší výsledek u testu z matematiky, dále z českého jazyka a dále lepší známky z matematiky a českého jazyka na ZŠ v 5. třídě, popř. ve 4. třídě.(viz. bod 1). V případě zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, které vyžaduje zvláštní opatření při konání přijímací zkoušky, je nutnou součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. Do prvního ročníku studijního oboru vzdělání K/81 Gymnázium předpokládáme přijmout 30 uchazečů. Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 9. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2012/2013 (studijní obor vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost) V souladu s 60 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria: V souladu s 60 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria pro termíny , : 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (konec 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy), a to k prospěchu z následujících 6 předmětů: český jazyk, cizí jazyk (pokud má uchazeč na vysvědčení známky ze dvou cizích jazyků, bude mu započtena jen jedna známka, a to ta lepší), občanská výchova (občanská nauka nebo výchova k občanství), matematika, dějepis, zeměpis. Na základě průměrného prospěchu ze všech známek jmenovaných předmětů z obou pololetí budou přiděleny body: Průměr od - do Body Průměr od - do Body 1,00 1, ,6001 1, ,1001 1, ,7001 1, ,2001 1, ,8001 1, strana 10

11 1,3001 1, ,9001 2, ,4001 1, ,0001 níže 0 1,5001 1, uchazeči musí být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni z chování pouze velmi dobře - známka z chování se za obě pololetí do celkového průměrného prospěchu nezapočítává - celkový průměrný prospěch bude vypočítán s přesností na čtyři desetinná místa 4. Za písemné přijímací zkoušky formou testů, připravené společností KVIC, budou přiděleny body takto: z matematiky... max. 30 bodů z jazyka českého... max. 30 bodů Podmínkou úspěšného vykonání testu z matematiky je získat minimálně 3 body a z jazyka českého rovněž minimálně 3 body! 3. Uchazeči nesmí být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni v žádném předmětu vyučovaném na základní škole známkou dostatečný. 4. Bude přihlíženo k úspěchům uchazečů v 8. a 9. třídě ZŠ, a to: do 3. místa v okresním a do 5. místa ve vyšším kole olympiády z předmětů (jmenovaných v bodě 1), popř. v jiných okresních a vyšších soutěžích, bude uděleno 10 bodů, do 5. místa v okresním kole či úspěšné řešitelství bude uděleno 5 bodů. Umístění je nutno doložit kopií diplomu do na sekretariát Gymnázia a SOŠ. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění. Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 100. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší známka z matematiky v pololetí 9. třídy, dále známka z českého jazyka v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z matematiky na konci 8. třídy, dále lepší známka z českého jazyka na konci 8. třídy. Do prvního ročníku studijního oboru vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost předpokládáme přijmout 60 uchazečů. Žádné místo nebude ponecháno pro potřeby odvolacího řízení. E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků O výsledcích vzdělávání studentů v jednotlivých třídách informují následující tabulky. Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd součásti gymnázium k pololetí třída prospěch pořadí počet absence hoši dívky dle průměru stud. V P 5 N průměr průměr prima A ,306 30,87 2. sekunda A ,186 33,40 1. tercie A ,438 29,23 3. kvarta A ,559 32,68 6. strana 11

12 kvinta A ,905 53, sexta A ,448 37,40 4. septima A ,714 48,65 7. oktáva A ,508 64,54 5. I. D ,774 33, II. C ,129 57, II. D ,070 58, III. C ,008 75, III. D ,743 56,28 8. III. E ,989 54, IV. C ,956 90, IV. D ,750 65,46 9. IV. E ,028 65, Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd součásti gymnázium k pololetí třída prospěch pořadí počet absence hoši dívky dle průměru stud. V P 5 N průměr průměr prima A ,326 52,00 2. sekunda A ,210 36,40 1. tercie A ,395 45,50 4. kvarta A ,505 49,86 5. kvinta A ,834 66, sexta A ,387 49,33 3. septima A ,658 52,59 7. oktáva A ,650 42,41 6. I. D ,743 57, II. C ,883 60, II. D ,132 72, III. C , , III. D ,726 76,53 9. III. E ,986 66, IV. C ,057 58, IV. D ,712 43,43 8. IV. E ,113 49, Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pol. počet žáků hoši dívky Přehled prospěchu součásti gymnázium vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. prospěch počet % počet % počet % počet % , , , ,32 1, , , , ,704 strana 12

13 Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd denního studia součásti SOŠ k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr první A ,895 54,72 2. první B ,072 39,66 4. druhá A ,697 62,20 1. druhá B ,250 88,78 6. třetí A ,074 60,22 5. třetí B ,281 88,56 8. čtvrtá A ,264 53,58 7. čtvrtá B ,936 69,83 3. Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pořadí dle průměru Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd denního studia součásti SOŠ k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr první A ,931 67,81 4. první B ,899 52,75 3. druhá A ,574 64,86 1. druhá B ,342 70,91 8. třetí A ,124 80,96 5. třetí B ,199 89,41 6. čtvrtá A ,247 47,10 7. čtvrtá B ,891 44,03 2. Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pořadí dle průměru pol. počet žáků hoši dívky Přehled prospěchu součásti SOŠ vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. počet % počet % počet % počet % prospěch , ,57 9 4, ,57 2, , , , ,021 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd dálkového studia oboru SOŠ k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr D 1.A ,548 36,56 3. D 1.B ,042 42,18 5. D 3.B ,250 19,46 2. D 4.A ,590 27,58 4. D 5.A ,199 23,64 1. Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pořadí dle průměru strana 13

14 Společná Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd dálkového studia oboru SOŠ k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr D 1.A ,920 32,75 1. D 1.B ,732 56,78 5. D 3.B ,141 27,33 2. D 4.A ,490 22,48 4. D 5.A ,182 15,79 3. Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pořadí dle průměru Přehled prospěchu dálkového studia oboru veřejnoprávní činnost pol. počet vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. hoši dívky žáků počet % počet % počet % počet % prospěch , , , ,36 2, , , , ,314 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta Maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012: Maturitní zkouška sev uplynulém školním roce skládala ze dvou částí, a to společné a profilové. Jednotlivé maturitní zkoušky probíhaly v řádném termínu od 2. května do 20. června2012. Ústní část maturitní zkoušky probíhala na škole od 21. května do 8. června Maturovali studenti tří tříd čtyřletého, jedné třídy osmiletého studia oboru vzdělání gymnázium, dvě třídy čtyřletého studia oboru vzdělání veřejnosprávní činnost a jedna třída dálkového studia oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. Celkem maturovalo v jarním řádném termínu 195 žáků denního i dálkového studia, kteří v tomto školním roce zdárně ukončili poslední ročník studia. Část Obor Předmět gymnázium čtyřleté gymnázium osmileté maturujících veřejnosprávní činnost veřejnosprávní činnost - Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/2012, termín jarní počet úroveň/forma přihlášených úspěšně vykonalo DT PP ÚZ Průměr ČJ z ,08 AJ z ,80 AJ v ,66 M z ,00 ČJ z ,75 AJ z ,25 M z ,50 ČJ z ,36 AJ z ,35 NJ z ,57 RJ z ,00 M z ,61 ČJ z ,74 AJ z ,28 strana 14

15 profilová profilová profilová dálková forma studia gymnázium čtyřleté gymnázium čtyřleté gymnázium osmileté veřejnosprávní činnost NJ z ,00 RJ z ,33 M z ,30 AJ povinná ,93 FrJ povinná ,50 NJ povinná ,60 RJ povinná ,55 ŠJ povinná ,00 Dě povinná ,25 ZSV povinná ,92 Ma povinná ,16 Fy povinná ,50 Bi povinná ,00 Che povinná ,85 Ze povinná ,25 IVT povinná ,50 DěU povinná ,00 DG povinná ,00 Dě nepovinná ,00 AJ povinná ,57 RJ povinná ,00 Dě povinná ,66 ZSV povinná ,63 Fy povinná ,66 Bi povinná ,50 Che povinná ,00 Ze povinná ,00 IVT povinná ,00 DěU povinná ,00 DG povinná ,33 IVT nepovinná ,00 Právo povinná ,06 VS povinná ,84 PZ povinná ,24 Právo povinná ,51 veřejnosprávní činnost - DS VS povinná ,29 PZ povinná ,11 Legenda: DěU dějiny umění, DG deskriptivní geometrie, VS veřejná správa, PZ praktická zkouška strana 15

16 obor gymnázium čtyřleté gymnázium osmileté veřejnosprávní činnost veřejnosprávní činnost - DS Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/2012 počet maturujících v termínu P V N jarní průměrný prospěch P V N podzimní průměrný prospěch řádném ,90 2 2,10 opravném 1 3,30 2 2,80 řádném ,50 opravném řádném ,20 opravném 4 1 2,50 řádném , ,90 opravném 4 3, ,20 Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/2012 třída studentů V P 5 průměr třídní učitel čtvrtá C (g) ,147 Mgr. Hana Steberová čtvrtá D (g) ,633 Mgr. Daniela Mazurová čtvrtá E (g) ,017 Mgr. Tomáš David oktáva A (g) ,531 Mgr. Jana Kohutová čtvrtá A (vs) ,343 Ing. Renáta Čajková čtvrtá B (vs) ,135 Mgr. Alena Vavříčková D 5. A (vs) ,741 Ing. Renáta Čajková Legenda: V prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl Testování žáků 1. ročníků KVALITA 2011 V termínu od do se škola zapojila do testování žáků prvních ročníků čtyřletých studijních oborů a kvinty z osmiletého studia. Celkem jsme otestovali 95 žáků ze 4 tříd G 1.D, G 5.A, V 1.A, V 1.B. Test se skládal z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, který se žáci učili na ZŠ déle a testu krátkodobé paměti. Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují následující údaje: - Ú (%): úspěšnost školy, třídy v daném předmětu, dovednosti - P(c): percentil školy, třídy vzhledem k ostatním školám, třídám - P(0): percentil školy, třídy v daném oboru vzhledem k ostatním školám, třídám Výsledky jsou zaneseny v následujícítabulce: P(01) gymnaziální obory; P(08) obory humanitní (i Veřejnosprávní činnost) strana 16

17 Testování žáků 3. ročníků KVALITA 2012 V termínu od do se škola zapojila do testování žáků a zjištění relativního přírůstku znalostí třetích ročníků čtyřletých studijních oborů a septimy z osmiletého studia. Celkem jsme otestovali 138 žáků ze 6 tříd G 3.C, G 3.D, G 3.E, G 7.A, V 3.A, V 3.B. Testování bylo zaměřeno na sledování změn znalostí a dovedností žáků se zaměřením na zjištění relativního přírůstku znalostí za období prvního až třetího ročníku. Test se skládal z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, obecných studijních předpokladů. Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují následující údaje: - Ú (%): úspěšnost školy, třídy v daném předmětu, dovednosti - P(c): percentil školy, třídy vzhledem k ostatním školám, třídám - P(0): percentil školy, třídy v daném oboru vzhledem k ostatním školám, třídám - R(0): relativní přírůstek znalostí školy, třídy v daném oboru vzhledem k ostatním školám, třídám Tabulka celkového vyhodnocení školy P(01), R(01) gymnaziální obory; P(08), R(08) obory humanitní (i Veřejnosprávní činnost) Testování KALIBRO 2012 V únoru 2012 se žáci kvarty zúčastnili testování znalostí z různých předmětů společností Kalibro. Úspěšnost třídy je uvedena v následující tabulce. PŘEDMĚT ÚSPĚŠNOST V % český jazyk 67,1 matematika 73,3 humanitní základ 68 přírodovědný základ 58,7 anglický jazyk 76,2 finanční gramotnost 79,5 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení aktivit prevence sociálně patologických jevů vychází z plnění Školní preventivní strategie a Minimálního preventivního programu. Oba dokumenty jsou zpracovány na základě výchovy ke zdravému životnímu stylu, přístupu mladých lidí ke svému zdraví, k životu a společnosti a k jejich přípravě na hodnotný život bez předsudků a negativních závislostí. Školní preventivní strategie je zveřejněna na webových stránkách Gymnázia a SOŠ Orlová a je realizována různými způsoby: strana 17

18 1. Okruhy týkající se prevence sociálně patologických jevů jsou zařazeny v tematických plánech jednotlivých vyučovacích předmětů. 2. Zapojením žáků do aktivních činností a volnočasových aktivit na škole, a to jak v rámci aktivit celoročních, tak akcí jednorázových. Mezi ně patří: - adaptační kurz pro 1. ročníky jednodenní - sportovní kurzy pořádané učiteli TV valentýnské bruslení - návštěva divadelních představení v Ostravě Divadlo J. Myrona - příprava žáků na soutěže a olympiády v rámci jednotlivých předmětů - besedy a přednášky 3. Besedy: Poruchy příjmu potravy MUDr. Andělová 1. ročníky, kvinta Náboženské sekty Doc. Novotný 2. ročníky, sexta Kriminalita IT Ing. kpt. Chobola 1. ročníky, tercie, kvarta, kvinta Mezi stěnami tematický pořad o šikaně - tercie 4. Každoročně se škola zapojuje do kampaně organizované Českou společností AIDS pomoc, o. p. s. Letos se žákům třídy G 2. D podařilo vybrat 3776,-Kč na výzkum léčby této zákeřné nemoci. Významným preventivním počinem je však předávání letáčků s důležitými informacemi o přenosu viru HIV. 5. Nejnovější informace ohledně prevence sociálně patologických jevů jsou žákům k dispozici na informační nástěnce ve studovně školy, kde je umístěna také schránka důvěry. 6. Konzultační činnost školního metodika prevence je zajištěna dle potřeby a zájmu studentů a rodičů buď okamžitě, nebo po domluvě. Pravidelné konzultační hodiny jsou v pondělí a ve čtvrtek. 7. V rámci prevence SPJ škola spolupracuje s odbornými institucemi PPP Karviná, Policie ČR, Vzdělávací středisko GAMA Ostrava a Česká společnost AIDS pomoc o. s. 8. Další vzdělávání preventisty SPJ účast na semináři Šikana a kyberšikana 9. Mezi nejčastější problémy žáků, které jsou řešeny se školním metodikem prevence, patří zejména problémy domácího násilí, obtěžování dívek cizími lidmi, sociální fobie. Zpracovala: Mgr. Hana Ratajová, školní metodik prevence G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání je podle Zákona o pedagogických pracovnících povinností každého pedagoga. Personální rozvoj zaměstnanců je významným a důležitým úkolem v práci managementu školy. Vedení školy vychází z priorit, které máme stanoveny v ročním plánu práce. Ve školním roce 2011/2012 bylo vynaloženo na další vzdělávání pedagogických pracovníků9 224 Kč, z toho účastnické poplatky činily 5264 Kč, zbytek je cestovné.jedná se o vzdělávání s akreditací i bez ní.na nepedagogické pracovníky bylo vynaloženo Kč, z toho účastnické poplatkyjsou Kč, ostatní cestovné. S využitím Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně byla proškolena v různých kurzech naprostá většina pedagogů. Jednalo se o vzdělávací kurzy: Moodle pro pedagogy, Výuka s interaktivní tabulí a další semináře. Naprostá většina kurzů proběhla strana 18

19 v našem informačním centru. Od září 2007 jsme totiž jedním z osmi Informačních center MSK pro rozvoj ICT na školách. Další velice důležitá vzdělávání jsme realizovali prostřednictvímnárodního institutu dalšího vzdělávání (NIDV). V jeho ostravské pobočce probíhaly pro naše vyučující cizích jazyků a českého jazyka konzultační semináře k nové maturitní zkoušce pro učitele JČ, JA, JN, JR.Pedagogové se účastnili i seminářů na základě nabídek Ostravské univerzity. H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Práce na mezinárodních projektech Družební dny s polskými školami Tradiční předvánoční orlovské setkání studentů, učitelů a ředitelů družebních škol Gymnázia a SOŠ Orlová, ZSP nr 1 a ZSP nr 2 z Rydułtow a ZSP z Pszowa mělo letos kulturně společenskou náplp. 15. prosince 2011 se studenti zmíněných škol pod vedením svých učitelů zapojili do několika různých aktivit. Studentky ze Pszowa nastrojily naše modelky na přehlídku účesů a karnevalových kostýmů, náš smíšený pěvecký sbor nacvičil písně s vánoční tématikou, studenti ze školy ZSP nr. 2 z Rydułtow nachystali ochutnávky polských krajových vánočních specialit a studenti ze ZSP nr. 1 z Rydułtow si připravili pásmo vánočních koled oslavujících svátek Božího narození. Zástupci každé školy také vytvořili vánoční ikebany, které navodily sváteční atmosféru blížících se Vánoc. polští žáci připravili slavnostní vánoční tabuli Projekt FIT FÜR JOB programu EU Leonardo da Vinci Začátkem září 2011 proběhlo na naší škole vyhlášení programu EU Leonardo da Vinci pod názvem FIT FÜR JOB. Tento program díky finanční podpoře EU umožpuje žákům SOŠ absolvovat pracovní stáže v zahraničí. Ve spolupráci se střední školou v Deggendorfu (Německo) a Obchodní akademií v Rožpavě (Slovensko) bylinaši žáci umístěni do zahraničních podniků. Cílem bylo zvýšit jak jejich odborné, tak i praktické znalosti a dovednosti, pomoci jim uplatnit se co nejlépe na budoucím trhu práce. Náplní stáží je kancelářská a administrativní činnost. Během školního roku vyjely žákyně dvakrát do bavorského Deggendorfu a dvakrát do Rožpavy. Zárovep jsme v okolních městechorlovézařídili praxi pro žáky rožpavské obchodní akademie. strana 19

20 z praxe v Rožpavě před univerzitním kampusem v Deggendorfu Reciproční návštěva přátel z levočského gymnázia Ve dnech 15. a 16. května 2012 naši školu navštívili studenti a učitelé z levočského gymnázia J. Francisciho-Rimavského. Jednalo se o reciproční návštěvu, jež navazovala na lopskou dvoudenní úvodní družební návštěvu našich studentů v Levoči. Našim slovenským přátelům jsme chtěli ukázat co nejvíce. Provedli jsme je po naší krásné škole, zavítali jsme společně na Slezskoostravský hrad a seznámili jsme je s průmyslovým areálem Dolní oblast Vítkovice, který je nově vyhlášen národní kulturní památkou. Úterní večer se pak nesl v duchu seznamování, zpěvu, her a diskotéky, jež si připravili členové pěveckého sboru. Středeční dopoledne strávili naši přátelé hlavně ve sportovním areálu školy. Studenti z Levoče jsou výbornými hráči basketbalu, což nám dokázali ve vzájemných utkáních mezi chlapci a pak dívkami. My jsme drželi krok v dívčím volejbale. Učitelé zatím navštívili vybrané hodiny biologie, chemie, matematiky a cizích jazyků. z prohlídky školy z prohlídky vysokých pecí Další aktivity školy Úspěšný pěvecký sbor školy zakončil sezónu na festivalu v Itálii Naši sboristé se, po vítězstvích v okrese a kraji v soutěžích gymnaziálních pěveckých těles, utkali v Brně s nejlepšími pěveckými tělesy republiky a koncem června odcestovali reprezentovat naši školu a město do italskéferriere na mezinárodní festival Vivas Word. Atmosféra horského městečka přilákala kromě nás také skupiny z Indie, Turecka, Ruska a Běloruska, celkem se tedy zúčastnilo 250 lidí. Pobyt se nesl především ve znamení sportovních aktivit a koncertů, které probíhaly v místním kostele a v nedaleké Bettole a Piacenze. Každý národ měl také svůj den, během kterého ostatním strana 20

21 prezentoval svou zemi a kulturu. Ve volném čase se sboristé podívali například do okolní přírody nebo do zábavního parku Gardaland. Co vím a co dovedu soutěž pro žáky ZŠ Ve středu 16. listopadu 2011 pozvala naše škola žáky 9. tříd základních škol z Orlové a okolí na 2. ročník soutěže Co vím a co dovedu. Soutěžící postupně plnili celou řadu nejen vědomostních úkolů z humanitní nebo přírodovědné oblasti, vyzkoušeli si také, jaké to je zvládnout bez zaváhání netradiční sportovní disciplíny nebo napsat krátký text co nejrychleji a bez chyb na počítači. Součástí celé soutěže byl také projekt studentek třídy G7.A Po stopách holocaustu, kterým zakončily rok zasvěcený studentským projektům na naší škole. Konečné pořadí celé soutěže určil součet bodů dosažených na celkem 11 stanovištích. Odměnu si za své výkony odnesla nejen tři vítězná družstva, cenu útěchy získali i ti, kterým štěstí tolik nepřálo. 1. místozš a ZUŠ Petřvald 5. místo ZŠŠkolní 2. místo ZŠ K. Dvořáčka 6. místo ZŠKe Studánce 3. místo ZŠ U Kapličky 7. místo ZŠ Dětmarovice 4. místo ZŠ Dolní Lutyně 8. místo ZŠSkřečop ze soutěže Co vím a co dovedu Naše škola byla aktivní i v pořádání dalších akcí pro žáky orlovských základních a mateřských škol. Pořádali jsme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, žáci tříd veřejné správy opět zrealizovali mikulášskou besídku pro děti z Mateřské školy K. Dvořáčka. Školní časopis NEURON NEURON postoupil do celostátního kola soutěže Nejlepší školní časopis roku Konkurence byla početná a kvalitní bylo hodnoceno 208 časopisů. Některé z nich měly skoro dvacetiletou tradici a zkušenosti za tu dobu posbírané se na nich výrazně projevovaly, takže jsme si mysleli, že náš roční NEURON by mohl aspirovat leda na titul v kategorii Objev roku, kterou však tato soutěž nezná K naší obrovské radosti jsme se však umístili na 25. místě v kategorii gymnázií a SŠ v ČR a možná k ještě většímu překvapení jsme získali Zvláštní cenu poroty za komiks! strana 21

22 z brněnského finále Výsledky soutěží a olympiád Žáci naší školy se během celého školního roku aktivně zapojovali do různých vědomostních a dovednostních soutěží v městských, okresních, oblastních i krajských kolech. Český jazyk a literatura soutěž kolo jména, třída pořadí, umístění Olympiáda z českého jazyka kategorie: I. kolo: školní Adam Ivora G3.A Dorota Hótová G4.A Hana Řehořová G4.A kategorie: II. kolo: školní Vítek Veselý G6.A Michal Branny G1.D Vojtěch Dluhoš G2.D kategorie: I. kolo: okresní Adam Ivora G3.A 7. (85 soutěžících) kategorie: II. kolo: okresní Vítek Veselý G6.A Michal Branny G1.D 7. (35 soutěžících) 9. Recitační soutěž kategorie: III. kolo: školní Eliška Bialooová G2.A Hana Filipová G1.A Zuzana Habreková G2.A kategorie: IV. kolo: školní Pavla Drapáčová G4.A 1. kategorie: III. kolo: městské Zuzana Habreková G1.A Hana Filipová G1.A kategorie: III. kolo: okresní Zuzana Habreková G1.A kategorie: IV. kolo: městské Pavla Drapáčová G3.A 1. kategorie: IV. kolo: okresní Pavla Drapáčová G3.A Wolkrův Prostějov kolo: okresní Kristián Kazický G7.A postup do krajského kola Magda Vapková G2.D Zuzana Turazová G7.A Adam Bartonec G3.E Wolkrův Prostějov kolo: krajské Kristián Kazický G7.A Literární soutěže Během školního roku jsme odesílali práci našich studentů do různých literárních soutěží. Projekt MF dnes Studenti čtou a píší noviny I letos se vybrané třídy zapojily to tohoto projektu a práce některých našich žáků byly otištěny v tisku MF dnes. Jan Muther G3.E Anna Fajkusová V3.B strana

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více