Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok Základní údaje o organizaci Charakteristika školy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy."

Transkript

1 Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání, úplata za vzdělávání Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi Zákon 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a jeho ošetření na ZUŠ Bruntál 24

2 Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava Odloučená pracoviště pobočky : Dvorce, Olomoucká Horní Benešov, Nerudova 513/ Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 Zaměření školy: vzdělávání žáků základního, středního školství, vysokoškoláků a dospělých v uměleckých oborech Obory: hudební výtvarný taneční (v současné době neotevřen) V roce bylo vyučováno v:hudebním oboru 394 žáků výtvarném oboru 212 žáků Celkem 606 žáků V minulém školním roce úspěšně absolvovalo 22 žáků hudebního oboru I. cyklu 6 žáků hudebního oboru II.cyklu 18 žáků výtvarného oboru Celkem 46 absolventů Zaměstnanci školy:pedagogové celkem - 24 pedagogů, přepočtených 20,25 nepedagogové celkem - 5 zaměstnanců, přepočtených 3,12 Vedení školy statutární zástupce: Mgr. Jiřina Krystýnková, Na Svahu 9, Bruntál ředitelka školy Mgr. Jana Mazalová, Ivana Olbrachta 12, Bruntál zástupkyně ředitelky kontakt : školská rada není zřízena Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 1

3 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola v Bruntále vznikla v poválečných letech takřka na zelené louce, v roce V době po vysídlení německého obyvatelstva se přistěhovalo česky mluvící obyvatelstvo z nejrůznějších koutů vnitrozemí. Její historie je tedy dlouhá. Po revoluci 1989 měla kolem 200 žáků, výtvarný vznikl až v 60. letech. Protože je školou ležící v největším okrese v Moravskoslezském kraji, odpovídá dnešnímu stavu také počet žáků: má kolem 600 dětí každý rok, a to kromě hlavní budovy také ve vzdálenějších místech okresu ve Vrbně pod Pradědem, ve Dvorcích (po vzniku krajských samospráv) a v Horním Benešově. Vzhledem k obtížnější dopravní obslužnosti by se dalo očekávat, že zájem o vzdělávání tohoto typu bude v současné době nižší, ale opak je pravdou. Škola vzdělává žáky v základním uměleckém vzdělávání, připravuje je pro vstup do středních a vysokých škol uměleckého typu. V současné době však perspektiva takového povolání není finančně do budoucna lukrativní, takže žáci volí toto studium jen jako zájmové, nikoliv s perspektivou budoucího povolání. I přesto je zájem o studium stále vysoký, škola je výběrová, děti konají talentové zkoušky, a i když demografický vývoj v republice není příznivý, zájem neopadá, naopak, jeví stoupající tendenci. Přičítáme tento fakt zviditelňování školy na veřejnosti, jejím aktivitám, jejímu začleňování do kulturního života okresu, propagaci její práce v tisku a televizi. Také počáteční boom zájmu o hru na elektronické klávesové nástroje opadá, více je projevován zájem o klasické hudební nástroje. To svědčí o zdravém vývoji zájmu společnosti. Každá pobočka, včetně hlavní budovy v Bruntále, je dvouoborová. Studium je nyní řízeno dvěma učebními dokumenty: dobíhajícími učebními plány z devadesátých let a nově vzniklým školním vzdělávacím programem. Ten je určujícím pro žáky, nastoupivší do školy před dvěma lety. Podle cílů stanovených v ŠVP je prioritou výchovy a výuky žáků vychovat samostatné, umělecky informované, emocionálně i racionálně rozvinuté mladé osobnosti, které se po dosažení vzdělání budou do regionu rády vracet. Vytváření kladného vztahu k regionu je přítomno ve výuce a vzdělání vždy. Tato podhorská oblast není zatím pracovní nabídkou přizpůsobena k uplatnění v tomto oboru vzdělaných mladých lidí, okres se vylidňuje a tomu chceme zabránit. Jde nám o to, aby i zde bylo příjemné místo k životu, aby zde zůstávaly mladé rodiny, aby zde vychovávaly své děti. Toto je nyní prioritou pro naši pedagogickou práci. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 2

4 Smyslem práce pedagogů ZUŠ je vychovat esteticky, kulturně a společensky vyspělé osobnosti, které jsou všestranně orientovány, mají vysoký společenský a kulturní rozhled. Záměrem je také stimulovat rozvoj volních a morálních vlastností našich žáků tak, aby v dnešním přetechnizovaném světě, plném informačních technologií, byli schopni selektovat informace na jim a následně společnosti prospěšné a užitečné. Aby měli dostatečně rozvinutou sociální inteligenci, aby byli citliví ke svému okolí, chápaví k potřebám ostatních lidí. A k těmto vlastnostem je ideální cesta přes vnímání umění, jeho výuka a výuka prostřednictvím umění, tvořivá činnost, která člověka naplňuje a uspokojuje. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 3

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje V hudebních oborech vyučuje škola podle následujících učebních plánů v hudebním oboru v Bruntále, Vrbně, Horním Benešově a Dvorcích na Moravě v těchto předmětech: HUDEBNÍ OBOR č.j /95-25 schválené 26. června 1995 s účinností od 1. září 1995 hra na klavír hra na elektrický klávesový nástroj hra na akordeon hra na housle hra na kytaru hra na zobcovou flétnu hra na příčnou flétnu hra na hoboj hra na klarinet hra na saxofon hra na trubku hra na lesní roh hra na pozoun hra na bicí nástroje pěvecká hlasová výchova přípravný ročník hudebních oborů Přípravný ročník hudebních oborů a 1. a 2. ročníky bez přípravného oboru byly vyučovány podle platného ŠVP z Podle ŠVP byly vzdělávány děti nastoupivší do školy a následující rok. Nabídka vzdělávání na celé škole včetně poboček je omezená a limitovaná kapacitou tříd učitelů zde vyučujících a jejich odborností a dále limitem počtu žáků stanoveným Krajským úřadem Ostrava, zřizovatelem školy. Výtvarný obor je vyučován podle učebních plánů / , schváleno MŠMT ČR dne , s platností od v Bruntále, ve Dvorcích na Moravě, v Horním Benešově a ve Vrbně pod Pradědem. V tomto školním roce podle stavu k bylo na naší škole vyučováno 606 žáků. Z toho na výtvarném oboru 212 žáků, v hudebním oboru s individuální výukou 394 žáků. 22 žáků úspěšně absolvovalo studium závěrečným koncertem v I. cyklu hudebního oboru, 6 žáků ve II. cyklu hudebního oboru a 10 žáků závěrečnou výstavou absolventských prací v I. cyklu výtvarného oboru v Bruntále, 3 žáci v Horním Benešově a 3 žáci ve Vrbně, celkem 16 žáků výtvarného oboru. V rozšířeném typu studia nestudovali žádní žáci. Ve druhém stupni studovalo 47 žáků z toho 16 ve výtvarném oboru a 31 v hudebním oboru. Pro srovnání s předchozími lety uvádíme tuto tabulku: Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014, str. 4

6 Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech za posledních 6 školních roků počátek šk. r. hudební obor výtvarný obor z toho II. stupeň celkem žáků Ve škole pracovalo 7 předmětových komisí, které tvořily školní uměleckou radu, jež zasedala zároveň s radou pedagogickou. A řešila výchovné a vzdělávací problémy, taktéž problémy provozního charakteru během školního roku. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 5

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve škole pracuje 24 pedagogických pracovníků. V průběhu školního roku nedošlo k žádným změnám, pouze 1 učitelka, z výtvarného oboru ve Dvorcích, na vlastní žádost dohodou ukončila k pracovní poměr. Její úvazek byl okamžitě svěřen pracovnici se stejnou kvalifikací, která byla dosud zaměstnána na částečný úvazek. Všichni zaměstnanci jsou interní, na pracovní dohodu nepracuje nikdo. V případě dlouhodobých nemocí, což byly ve školním roce 2, zastupovali pedagogové, kteří neměli celý pracovní úvazek, takže nebylo třeba přijímat další zaměstnance. Věkový průměr je kolem 40 let, 7 zaměstnanců překročilo věk 50 let, ostatní jej nedosáhli. Ideální věková skladba umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi staršími a mladšími pedagogy. Z hlediska kvalifikace dosahují téměř všichni požadované vzdělání, vyhovují požadavkům na odbornou kvalifikaci, s výjimkou tří učitelů, jeden si doplňuje vzdělání studiem konzervatoře, dvěma učitelům byla rozhodnutím ředitelky školy udělena výjimka z požadované kvalifikace v souladu s příslušnými právními předpisy. Z celkového počtu 24 pedagogů jich je 13 s vysokoškolským titulem. Podmínky pro vzdělávání jsou na naší škole v tomto ohledu velmi dobré. Také stav na pobočkách se zlepšil, všichni učitelé mají podle požadavků zákona o pedagogických pracovnících příslušné vzdělání, jeden studuje. Ideální stav by byl, kdyby učitelé pocházeli z našeho regionu, ale dojíždějících učitelů je hodně, z toho 1 učitel dojíždí až z Havířova, 1 z Ostravy, 4 z Opavy, tedy mimo okres. Nepedagogických zaměstnanců je 5, z toho 3 uklízečky, jedna ekonomka a 1 školník. Limit přepočtených pracovníků dle zadání zřizovatele plníme. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014, str. 6

8 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy V uplynulém roce proběhly průzkumy hudebnosti v mateřských školách v Bruntále i v sídlech poboček. Dále proběhly kvalitně připravené náborové koncerty, a to v Horním Benešově a ve Dvorcích. Těch se zúčastnily děti z mateřských škol a z nižších ročníků základních škol a rodiče těchto dětí. Přesto nemáme podchyceny všechny děti, protože všechny v mateřských školách umístěny nejsou. Vzhledem k limitu počtu žáků, který nám stanovil zřizovatel, nemůžeme ani v letošním roce překročit stav žáků zakonzervovaný před 5 lety, ten ani nedosahuje cílové kapacity školy. Tím je dáno také omezení v přijímání zájemců o studium. Dostáváme se do situace, kdy se k talentovým zkouškám přihlásí velký počet zájemců, kteří tyto zkoušky vykonají, jsou velmi talentovaní, mají předpoklady ke studiu a my je nemůžeme přijmout, Talentové zkoušky proběhly v různých termínech v měsíci červnu, v Bruntále i v sídlech poboček. Výsledky talentových zkoušek: Horní Benešov HO konalo 13 přijato 13 Bruntál HO konalo 60 přijato 44 Dvorce na Moravě HO konalo 7 přijato 8 Vrbno pod Pradědem HO konalo 15 přijato 13 Celke HO konalo 95 konalo přijato 78 VO konalo 3 přijato 3 VO konalo 19 přijato 13 VO konalo 3 přijato 0 VO konalo 16 přijato 13 VO konalo 41 přijato 29 Stavy přijatých žáků nejsou stabilní, počty přijatých žáků jsou definitivní až počátkem října. I když byli žáci přijati, stane se mnohdy, že do ZUŠ nenastoupí z nejrůznějších důvodů. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 7

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek Cílem stanoveným základnímu uměleckému vzděláváním je poskytnout základní umělecké vzdělání v uměleckém oboru. V ideálním případě jde o přípravu ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. V cílech stanovených školním vzdělávacím programem je vypěstovat v žácích takové kompetence, aby se dokázali začlenit do společnosti, vypěstovali si morálně povahové vlastnosti požadované po vzdělaných lidech, to vše na vytváření vztahu k uměleckým disciplínám. Přirozeným prostředkem kultivace osobnosti dítěte je umění. Ukazatelem úspěšnosti vzdělávání je v širším slova smyslu přijetí žáka na jakoukoliv střední a vysokou školu, což naše škola nesleduje. Eviduje jen počet žáků přijatých na školy uměleckého typu, což je jediná zpětná vazba. Dalším ukazatelem je vztah dětí k uměleckým disciplínám, smysl pro estetiku, kladné morálně-volní povahové vlastnosti to vše je neměřitelné. Jakýmsi měřítkem je však množství kulturních vystoupení a výstav našich žáků, účast a umístění na soutěžích pro ně vypsaných, ale i to je mnohdy poznamenáno subjektivními postoji porotců a hodnotitelů, protože v umění nelze spoléhat na exaktnost. Jen 2% z celkového počtu absolventů základních uměleckých škol studuje na středních a vysokých školách uměleckého typu. Nejdůležitějším úkolem vzdělávání, stanoveným i v RVP a následně v ŠVP, podle kterého se od roku 2012 / 2013 vyučuje, je vštípit žákům takové kompetence, které pomohou zkultivovat jejich osobnost. Nicméně soutěže a účast na nich již nejsou považovány za prioritu ve vzdělávání. Avšak výsledky umístění v soutěžích jsou i přes jejich mnohdy neobjektivní hodnocení stále ukazatelem úspěšnosti výuky a vzdělávání. RVP však již nyní neklade soutěže a umístění na nich na přední místa v posuzování úspěšnosti studia. Pro přehlednost uvádíme soutěže v tomto roce. V letošním roce proběhly soutěže vyhlášené MŠMT ve hře na klavír a v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a v komorní hře. Škola uspořádala školní kolo soutěže ve hře na klavír, avšak z důvodu nedůvěry v hodnocení okresní poroty neposlala po dohodě se všemi klavíristy žáky do okresního kola, pouze jedna vyučující vyslala jednoho žáka. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014, str. 8

10 Školní kolo soutěže ve hře na klavír Bruntál Bučan Armin Salko 2. místo 0. kategorie Mazalová Veronika 1. místo Navrátil Tomáš 2. místo 1. kategorie Collins Joseph 1. místo Buriková Nela 2. místo Harabišová Nela 1. místo 2. kategorie Smékalová Viktorie 2. místo Štěpán Jakub 1. místo Vaculíková Julie 2. místo Bučan Sabira 3. místo Drobná Kateřina 2. místo Krajkovičová Valentýna 1. místo 3. kategorie Kroupová Eliška 2. místo Slováková Anna 1. místo Smékalová Barbora 2. místo Vršanová Jessica 2. místo Mihalcová Zuzana 2. místo 4. kategorie Pavlíková Michaela 2. místo Šidlík Radek 1. místo Řezníčková Tereza 3. místo 5. kategorie Štěpán Adam 1. místo Valášková Vendula 2. místo Heráková Pamela 1. místo Keilingová Anežka 2. místo 6. kategorie Rozkošná Jitka 1. místo Savická Anita 2. místo Schneidrová Eliška 1. místo 7. kategorie Gondek Jan 1. místo Rozkošná Kateřina 2. místo Kvěchová Anna 1. místo 8. kategorie Obrusníková Zuzana 1. místo Smejkalová Ema 1. místo Koždoňová Kateřina 2. místo 9. kategorie Mausová Anna 2. místo Sadílek Vojen 1. místo Schneidrová Marie 2. místo Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014, str. 9

11 Krajské kolo soutěže ve hře na klavír Krnov: 9. kategorie Vojen Sadílek 1. místo Krajské kolo přehlídky VO ZUŠ Moravskoslezského kraje Opava: Cena poroty s postupem do ústředního kola přehlídky výtvarných oborů Základních uměleckých škol udělena ZUIŠ Horní Benešov uč. MgA. Lenka Přijalová práce: Nová identita Cena poroty udělenaq ZUŠ Bruntál za účast v krajském kole MS kraje za práce kat. animace: Pásla husy pode dvorem ( uč. Jana Házová) Běží liška k Táboru ( uč. J. Házová) Malované zpívání ( uč. Olejníčková) Další zapojení do soutěžních a přehlídkových aktivit výtvarného oboru viz příloha Závěrečné zkoušky proběhly na hudebním oboru v týdnu od 2. do 6. června 2014, o zkouškách byl vždy sepsán protokol, který je uložený v ředitelně školy. Výtvarné obory absolvovaly závěrečnou výstavou Absolventské koncerty byly 2, 14. a 21. května Školní vzdělávací program je zveřejněn na webových stránkách školy, k dispozici je také v ředitelně školy. Žáci přijatí na umělecké školy: 3 žáci školy výtvarného změření 6 žáků školy hudebního zaměření Úplata za vzdělání: Horní Benešov výtvarný obor: 140,-Kč měsíčně hudební obor: 200,-Kč Dvorce výtvarný obor PVV: 150,-Kč výtvarný obor: 200,-Kč hudební obor PHV: 150,-Kč hudební obor: 240,-Kč Bruntál výtvarný obor: 230,-Kč hudební obor: 240,- Kč Vrbno p.prad. hudební obor: 210,- Kč Výtvarný obor: 150,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014, str. 10

12 Školné bylo vypočítáno podle nákladů na provoz v uplynulém kalendářním roce bez započítání nákladů na mzdy a příslušné náhrady podle ustanovení platné příslušné vyhlášky o ZUŠ Přehled výsledků vzdělávání podrobněji s komentářem viz tabulka v příloze Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014, str. 11

13 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Sociálně patologické jevy se na naší škole nevyskytují, což je dokladem toho, že volnočasové aktivity uměleckého zaměření jsou výbornou prevencí proti těmto jevům. Škola nemá ani zpracovaný plán na prevenci těchto jevů, protože žáci stráví ve škole kolem 3 hodin týdně, což neodpovídá týdennímu množství hodin na základní škole, kde je situace horší. Žáci z vyloučených sociálních lokalit naši školu nenavštěvují. Máme také žáky romského a vietnamského etnika, ti jsou však plně začleněni do společnosti, někteří jsou žáky gymnázia, s rodiči je výborná spolupráce, s úhradou úplaty za vzdělávání také problémy nejsou, mnozí reprezentují školu na kulturních vystoupeních pro veřejnost. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014, str. 12

14 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je zpracován každoročně podrobný plán vzdělávání ředitelkou školy. Vzhledem k vysokému procentu učitelů s vysokoškolským diplomem, kteří na naší škole vyučují, vzdělávání se soustředí spíše na prohlubování kvalifikace než na její zvyšování, dále na získání odbornosti pro vyučování daného předmětu. Této skutečnosti si vedení školy velmi cení, protože svědčí o zájmu kvalifikovaně předávat poznatky z daného předmětu žákům. V oblasti prohlubování kvalifikace je ponechána učitelům volnost. Instituce, které se jejím poskytováním zabývají, vypisují jednotlivé semináře a kurzy průběžně během školního roku, učitelé tuto skutečnost sledují a pokud projeví zájem, je jim účast na semináři umožněna a zaměstnavatelem proplacena. Problém je vždy jen se zastupováním nepřítomných učitelů, ale i zde se projevuje kolegialita a učitelé za sebe navzájem zastoupí. V letošním školním roce v oblasti zvyšování kvalifikace studují tito učitelé: Mgr. Peter Soos Církevní konzervatoř, obor hra na kytaru Mgr. Petr Wolff Církevní konzervatoř, obor sbormistrovství a obor sólový zpěv Jan Huszár absolvoval Konzervatoř Ostrava hra na violu Prohlubování kvalifikace: 1. Ostravská setkání se zobcovou flétnou, konz. Ostrava, , Milan Mozolík 2. Asertivita v praxi, Anag Olomouc, Sokolářová 3. Podzimní zpívání, Tandem Jenčková, , Pospíšilová, Bršťáková, Černíková, Vičanová, Mazalová 4. Emoční inteligence, , Sokolářová, Brno, Descartes 5. O klavírní pedalizaci, , konz. Brno, prof. Ida Černecká, Mazalová, Vičanová 6. Hody, hody,doprovody,! Zpíváme jaru a mamince, Tandem Jenčková, , Dvorská 7. Ostravská setkání se zobcovou flétnou Stará hudba ve výuce hry na zob. Flétnu Mozolík 8. Ostravská setkání s akordeonem, Konz. Ostrava, , Bartošík 9. Nová konfrontace aneb metodický seminář pro učitele EKN, KVIC, , Bartošík, Mozolík, Vičanová 10. Výuka hry na klavír v teorii, praxi a širších souvislostech způsoby práce a cvičení, prof. Alena Vlasáková, Konz. Brno, Vičanová, Mazalová, Bršťáková Ředitelka školy absolvovala: MÚZA, 8/13, Hrádek, dvoudenní setkání ředitelů ZUŠ nad ŠVP Vlastní hodnocení školy Asertivita v praxi, Anag Olomouc, Olomouc Emoční inteligence a její rozvíjení, , Brno, Descartes Brno Zákoník práce a jeho novela od v souvislosti s NOZ, Fakta, Ekonomka školy absolvovala tyto semináře: Nemocenské a důchodové pojištění v praxi zaměstnavatelů, ag. Mroček Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti za rok 2013 a změny pro rok Mroček, Facility management v praxi organizace, KVIC, a Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/14 str. 13

15 Učitelé, kteří se zúčastnili školení k prohlubování kvalifikace, prostřednictvím metodických komisí předali své poznatky svým kolegům. V rámci samostudia zákonem určených 12 dní měli učitelé tuto pracovní náplň, věnovali se: výběru notového materiálu ať už z vlastních zdrojů nebo vypůjčením z hudebních knihoven promýšlení dramaturgie soutěžních a koncertních vystoupení svých žáků a skupin (orchestry, sbory, soubory, komorní hra a komorní zpěv) studiu metodiky daného oboru a studiu odborné literatury aranžmá skladeb pro orchestry, transpozice do jiných tónin, rejstříkování, rozepisování jednotlivých partů nácviku klavírních partů a instrumentálních doprovodů k oddělení pěveckému, dechovému, smyčcovému, klavírnímu technice hry na elektronické klávesové nástroje a studiu technických možností těchto nástrojů přípravě a výběru vhodných prací pro výstavy a soutěže výtvarného oboru přípravě na různé typy soutěží či přehlídek formou odborných soustředění (sbory, orchestry, soubory) přípravě žáků pro účinkování ve výchovných koncertech pohádky pro děti vlastní koncertní činnosti a umělecké tvorbě estetizaci školy (výběr vhodných prací a jejich instalace) tvorbě pozvánek, plakátů a programů pro potřeby školy poslechu vážné hudby v rozhlase, televizi a nosičích CD a DVD četbě odborných časopisů Talent, Učitelské noviny, Taneční listy, Tvořivá dramatika, Keramika a sklo studiu cizích jazyků a překladům odborných článků s hudební a uměleckou tématikou dramaturgii a přípravě mimoškolních akcí Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 14

16 8. Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti Aktivity a reprezentace školy na veřejnosti tvoří páteřní program plánu akcí školy, který je pečlivě sledován, vytvářen a doplňován během školního roku celým pedagogickým sborem, je aktualizován s nabíhajícími požadavky veřejných a soukromých institucí na sestavení kulturních programů při nejrůznějších příležitostech a zveřejněn na webových stránkách školy. Pedagogové školy neodmítli jedinou příležitost k prezentaci práce žáků a učitelů. Škola seznamuje veřejnost s výsledky své práce, ale zároveň využívá této příležitosti k výchovným účelům: odbourávání trémy, snaha prezentovat se na veřejnosti, zvyšování sebevědomí a radost z dobře odvedené práce. Zároveň jsou tato vystoupení příkladem pro ostatní mládež k využití smysluplně vynaloženého volného času a v neposlední řadě k prevenci před sociálně patologickými jevy v řadách mládeže. Práci školy prezentujeme nejen v Bruntále, v místech poskytování vzdělání, ale v celém okrese, v moravskoslezském kraji i v rámci republiky a zahraničí. V plánu práce je každoročně kolem 150 aktivit určených pro veřejnost. Samozřejmě to předpokládá spolupráci s ostatními kulturními a společenskými institucemi okresu, což se škole daří ve velké míře. Plán práce tvoří také přílohu této výroční zprávy. Kromě práce žáků se zvyšuje také prezentace práce učitelů na veřejnosti, kteří vystupují v jedné řadě jako interpreti se svými žáky, což vede k vytváření pozitivních vzorů hodných následování. K nejdůležitějším akcím v tomto školním roce patřily tyto aktivity: - Svatováclavský duchovní koncert žáků a učitelů školy v kostele na Uhlířském vrchu - Vystoupení na křtu DVD s obrazy Karla Adámka, regionálního malíře - Zrzavý salón krajská přehlídka prací žáků výtvarného oboru v Opavě - Vystoupení na Mezinárodním dni veteránů na okresním úřadě v Bruntále - Kulturní vystoupení na Veletrhu studijních oborů ve Společenském domě v Bruntále - Výstava prací žáků výtvarného oboru v Horním Benešově - Kulturní program k ocenění dárců krve ČČK v audienčním sále bruntálského zámku - Vystoupení pro děti z mateřské školy ve Dvorcích - Vernisáž výstavy Narodil se, chci zvěstovat ve výstavní síni bruntálského zámku - Vernisáž výstavy Betlémy v Galerii v kapli kulturní program - Kulturní program ke klubovým Vánocům Klubu za starý Bruntál - Adventní koncert smíšeného sboru a žáků školy v kostele v Oborné - Adventní koncert smíšeného sboru a žáků školy v kostele v Krasově - Kulturní program k historickým fotografiím města ve foyer divadla Bruntál - Adventní koncert žáků ve farním kostele v Bruntále - Adventní koncert smíšeného sboru a žáků pobočky ve Dvorcích - Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru na městském úřadě v Bruntále - Výstava prací žáků na obecním úřadě ve Dvorcích - Vánoce na zámku koncert dětského s boru a dětí PHV na zámku - Adventní koncert smíšeného sboru a žáků školy v Roudně - Adventní koncert smíšeného sboru a žáků pobočky v Horním Benešově - Adventní koncert smíšeného sboru, komorního orchestru a žáků školy v kostele u rybníka v Bruntále Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 15

17 - Adventní koncert smíšeného sboru, učitelů a žáků školy v Mezině - Koncert KPH viloncello a harfa v koncertním sále v ZUŠ - Koncert vítězů školního kola klavírní soutěže - Vernisáž výstavy Gobelíny v kulturním středisku Střecha ve Vrbně kulturní program - Koncert rodičů s dětmi v ZUŠ Bruntál - Vernisáž výstavy Kostely a kaple bruntálského okresu ve foyeé divadla v Bruntále kulturní program - Koncert Quarneri trio Prague v koncertním sále v ZUŠ koncert KPH - Koncert nejen učitelů Koncert k výročí narození J. A. Komenského - Malované zpívání výstava animace lidových písní v Galerii v kapli TV Polar reportáž - Koncert Malého beatového orchestru v koncertním sále ZUŠ - Koncert k Velikonocům na zámku sklepní sál zámku Bruntál - Velikonoční koncert v kapli v Suché Rudné žáci a učitelé školy - Náborový koncert v TC Dvorce - Koncert ke svátku matek v kostele Mezina žáci a učitelé školy, smíšený sbor - 2 absolventské koncerty pro veřejnost - Závěrečná výstava žáků školy VO malá výstavní síň ZUŠ Bruntál - Absolventská výstava žáků VO Bruntál - Náborová besídka v Horním Benešově - Absolventský a závěrečný koncert v Horním Benešově - Vernisáž výstavy fotografií Parky v Bruntále a v Prudniku ožily a žijí kulturní program v divadle v Bruntále - Noc kostelů v Rýmařově koncert smíšeného sboru, žáků a učitelů školy - Vernisáž výstavy žáků VO v Horním Benešově - Koncert na pouti v kapli V lipkách v Rýmařově smíšený sbor, žáci a učitelé školy - Koncert akordeonového dua - KPH - Slavnostní vyřazení žáků OA kulturní program - Koncert čtyřruční hry v ZUŠ Bruntál - Koncert tří sborů v kostele na Uhlířském vrchu v rámci Dnů města - Zahradní koncert v zahradě školy - Zájezd do Národního divadla na představení Prodaná nevěsta Přehled všech akcí za školní rok viz příloha Prezentace žáků a jejich práce na veřejnosti je součástí výchovně vzdělávací práce školy. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 16

18 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce proběhla inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí, neshledána žádná závada, škola hodnocena jako dobře fungující organizace pro poskytování vzdělávání. Výroční zpráva je přiložena v části příloh. 1. Inspektorát práce 2. OSSZ Bruntál, kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, , bez závad 3. VZP ČR, kontrola plateb pojistného, , bez závad 4. Hasičský záchranný sbor MS kraje, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, , bez závad 5. Krajská hygienická stanice MS kraje, kontrola o ochraně veřejného zdraví, Bruntál a pobočka v Horním Benešově, , bez závad Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 17

19 10. Hospodaření školy Příjmy: Hlavní činností školy je vzdělávání žáků v uměleckých oborech, za které je vybíráno školné. Tyto prostředky kryjí veškeré výdaje potřebné na chod hlavní budovy školy a jednotlivých poboček (Vrbna pod Pradědem, Horního Benešova a Dvorců) Celkové školné za školní rok 2013/ ,- Kč V kalendářním roce 2013 dalšími příjmy bylo půjčovné za školní nástroje zapůjčené žákům ve výši 7.180,- Kč a tržby z prodeje materiálu sešity do hudební nauky ve výši 9.766,- Kč. Prostředky na platy zaměstnanců školy jsou poskytovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje závaznými ukazateli - v kalendářních roce 2013 ve výši ,- Kč. Výdaje: Ve školním roce 2013/14 jsme provedli vymalování velkého sálu a přísálí, pořízení nového koberce do přísálí a opravu svítidel v sále. Provedli jsme celkovou rekonstrukci výstavního sálu výtvarného oboru zhotovení závěsného systému na výtvarné práce včetně nových stropních a bodových svítidel za cca 40tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce místnosti pro učitele místnost pro kopírku a počítač, pro tiskopisy a formuláře, včetně nábytku v celkové výši 50tis. Kč. Učební pomůcky pořízené z provozních prostředků v roce 2013: Notebook ,- Kč Souprava bicích ,- Kč Housle 5.500,- Kč Mikrofon bezdrátový za 9.290,-Kč Televizor 7.500,- Kč Kytara za ,- Kč Sestavy školních lavic za ,-Kč Hospodářský výsledek: v roce 2013 jsme dosáhli výsledku hospodaření ve výši 45 tis.kč, který byl převeden pouze do Rezervního fondu. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 18

20 Roční náklady na provoz v roce 2013: Spotřeba materiálů (provoz školy, učební materiály, DDHM) Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn) Opravy a udržování Cestovné Poštovné Telefonní služby a Internet Vzdělávání MŠMT a jiné školení Revize Ostatní služby (nájemné, odpady atd.) Mzdové náklady Zákonné odvody (ZP, SP, příděl FKSP,strav. Pořízení DDHM Čerpání Fondu odměn Ostatní náklady (bankovní, pojištění) Odpisy CELKEM NÁKLADY za kalendářní rok tis. Kč 391 tis. Kč 38 tis. Kč 64 tis. Kč 3 tis. Kč 68 tis. Kč 20 tis. Kč 34 tis. Kč 271 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 150 tis. Kč 109 tis. Kč 30 tis. Kč 43 tis. Kč tis. Kč Roční příjmy - výnosy v roce 2013: Tržby za školné Příspěvek na provoz od zřizovatele Použití Fondu odměn Ostatní výnosy CELKEM VÝNOSY za kalendářní rok tis. Kč tis. Kč 109 tis. Kč 84 tis. Kč tis. Kč Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál, školní rok 2013/2014 str. 19

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila 2013-2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více