Gymnázium, Most, SA Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005"

Transkript

1 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

2 Obsah Úvodem...3 Charakteristika školy...5 Schválené uební dokumenty...8 Inspekce a kontroly...13 Seznam zamstnanc...14 Seznam žák školy...17 Pijímací ízení...31 Významné navštívené akce...32 Pehled nejvýznamnjších akcí a umístní našich žák...36 Doplkové výchovn vzdlávací akce...39 Mimovyuovací aktivity žák...41 Maturitní zkoušky...43 Uplatnní absolvent...5 Problematika výchovného poradenství...52 Výsledky klasifikace...53 Program SOCRATES...16 Sdružení pátel Gymnázia Most, o.p.s Rozbor hospodaení...11 Co se povedlo Závr

3 Úvodem Tento rok byl nejen osmdesátým šestým, byl také prvním v zaínající historii oboru spojujícího studium s nároným režimem sportovce. Oteveli jsme obor sportovní píprava. Jak se nám dailo, o tom je tato zpráva. PhDr. Jaroslav Neuhöfer editel školy K použitým zkratkám : Q.A,B - Q - interní oznaení KVINT pro rozlišení od KVART (K) X.A,B - X - interní poítaové oznaení sext M.A,B - M - interní (poítaové) oznaení septim O.A,B - O - interní (poítaové) oznaení Oktáv O 1.A - O - v pozici ped arabskou íslicí oznaeným postupným roníkem interní (poítaové) oznaení osmiletého studia 1.S - S - interní (poítaové) oznaení sportovní píprava 3

4 4

5 Charakteristika školy Tato škola jako souást výchovn vzdlávací soustavy je všeobecn vzdlávací vnitn diferencovaná škola, která pipravuje pedevším pro studium na vysokých školách. Dále pipravuje i pro výkon nkterých inností ve správ, kultue a v dalších oblastech. Obecn lze íci píprava na vysoké školy, píprava pro zaazení do bžného života s možností dalšího, celoživotního vzdlávání. Uplatuje jednotu výchovy a vzdlávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého lovka, vychovává jej ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, pipravuje jej na tvoivou práci a odbornou innost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tlesnou a výchovu ekologickou, umožuje též náboženskou výchovu. V oblasti tlesné výchovy je to nov speciální studijní obor zamený práv na ni. V tomto školním roce mla proto škola žáky ve tyletém a osmiletém studiu. Ve tyletém studiu poprvé také v oboru K/42 - sportovní píprava. Tídy se na základ pijímacího ízení naplují do potu 3 žák. Právo studovat na této škole mají žáci a další uchazei podle schopností, vdomostí, zájm a zdravotní zpsobilosti. Ke studiu tyletého cyklu se pijímací žáci a další uchazei, kteí úspšn ukonili základní školu. Ke sportovní píprav navíc škola vyžaduje sportovní výkonnost potebné úrovn a úspšné absolvování fyzických test. Do osmiletého studijního cyklu se pijímají žáci, kteí ukonili pátý roník základní školy. Do obou typ studia je nutné uspt pi pijímacím ízení. Pi vyuování cizím jazykm se tída vždy dlí na skupiny. Pi organizaci vyuování v dalších pedmtech se v souladu s uebním plánem dlí tídy rovnž na skupiny. Poet skupin i poet žák v jednotlivých skupinách je dán podmínkami školy a zejména charakterem vyuovacího pedmtu. Vyuování v oboru sportovní píprava je organizováno v tzv. blocích (stídání trénink a teoretického vyuování). Škola pro žáky organizuje zimní lyžaské výchovn výcvikové zájezdy, letní sportovn turistické kurzy a sdružená cviení v pírod v rozsahu stanoveném uebním plánem. Souástí výuky jsou exkurze, poznávací zájezdy odborné i jazykové, výmnné pobyty žák i uitel. Škola je zapojena do mezinárodního projektu (viz jinde). Gymnázium zajišuje výchovn vzdlávací innosti, výchovné poradenství a technicko (provozn) ekonomické a personální innosti související s posláním školy a provozem školy. Významnou souástí innosti školy byl provoz studoven (studovny výpoetní techniky, studovny ítárny) s fondem zejména odborné literatury a provoz odborného centra se sítí internetu. 5

6 Tuto službu pro žáky organizuje škola dvma zpsoby - v rámci výuky - v odpoledních hodinách jako voln pístupnou, pedagogickým dohledem zajištnou službu. Studium ve škole je organizováno jako denní. Souástí školy je knihovna s cca 5 svazky beletrie, dv tlocviny a posilovna. Školní hišt má škola dv (2). U budovy v ulici SA má hišt podobu sportovního areálu s vysokými parametry - víceúelový prostor pro míové hry - atletická bžecká dráha - sektory pro skoky daleký, vysoký - technické zázemí (šatny, soc. zaízení). U budovy v ulici Majakovského se zdailo sportovní plochy dobudovat. Máme i zde vynikající podmínky pro výuku tlesné výchovy i mimovyuovací aktivity. Zvýšené nároky na tréninkové a další aktivity v souvislosti s oborem sportovní píprava ešíme nájmy sportovní hala, aquadrom, zimní stadión, rehabilitaní zaízení. Využili jsme možnost testovat žáky testy systému Scio a CERMAT. A to : - testy srovnávacími, které mly za cíl zjistit u kvart jejich úrove ve srovnání s pijímanými žáky 9. tíd ZŠ, možnosti obsahov, termínov i organizan ešit v budoucnu možné tzv. malé maturity, i druhé pijímací zkoušky (jak je uvažováno). tzv. MATURITA NANEISTO, která mla zjistit u žák maturitních tíd - jejich pipravenost - jejich pipravenost ve srovnání s vrstevníky v republice Pi studiu se umožuje zmna ve volitelných pedmtech, pestup na jinou školu, opakování roníku a perušení studia. Škola se potýká s problémem stravování žák i zamstnanc, které eší prostednictvím škol v okolí. Pro toto opatení bylo stanoveno pravidlo, ve kterém se íká, že pednost pi stravování v nejblíže položené škole (Stední zdravotnická škola) mají žáci nejnižších roník osmiletého studia vzestupn (prima, sekunda ). Škola dostala k dispozici jedno pracovní místo fondu obecn prospšné práce. Sjednaný pracovník strávil stanovený as jako správce sportoviš. Specifikou školy je její psobení ve dvou budovách v historické budov v ulici SA 153 a bývalé ZŠ, v budov 2 školy v ulici Majakovského. Zatímco budova historická je v majetku školy (resp. Ústeckého kraje, který v lednu 23 provedl pevod nemovitého majetku pímo na sebe), druhá budova je majetkem msta Mostu a jsme zde v nájmu. Tento vztah je velmi korektní a je souástí celkov dobrých vztah s mstem. By s obtížemi, ale pece se daí dodržovat splátkový kalendá úhrady nájemného. Pokrauje snaha msta v rámci svých možností škole pomoci. Bhem roku byly realizovány významné stavební akce : - investiní : a) dokonení prací na vybudování ueben v podkroví budova 1 b) zhotovení výtahu budova 1 6

7 - velká údržba : a) úpravy vybraných místností k jiným úelm v souvislosti s otevením nových prostor v podkroví (místnost ZŠ, sklad uebnic, studovna) b) opravy a úpravy šaten u tlocviny budova 1 c) pokraování ve výmn oken budova 2. Zásadní zmnou v život i poslání školy bylo zavedení studijního oboru K/42 sportovní píprava. 7

8 Schválené uební dokumenty (pro školní rok 24/25) 1.,2.,3.,4. roník osmiletého studia K/81 gymnázium 2 594/99 22 ze dne roník 2. roník 3. roník 4.roník osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia pedmt plán skute. plán skute. plán skute. plán skute. eský jazyk a literatura Cizí jazyk * 3 4* 3 4* Cizí jazyk R - R - R 3*** Latina R - Obanská výchova 1 2* Djepis Zempis Matematika * 3 4* Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie - - * 2 2 * 2 3 * 2 3 * Biologie/geologie Informatika a výpo. tech. R Estetická výchova 3 VV2/HV1 3 VV2/HV1 2 VV1/HV1 2 VV1/HV1 Tlesná výchova Volitelný pedmt R - Volitelný pedmt Volitelný pedmt Volitelný pedmt Celkem pedepsaných hod Disponibilní hodiny 2 * 2 * 3 * 6 * Celkem

9 5.,6.,7.,8. roník osmiletého studia K/81 gymnázium 2 594/99-22 ze dne roník 6. roník 7. roník 8.roník osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia pedmt plán skute. plán skute. plán skute. plán skute. eský jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina R - R - R - R - Základy spoleenských vd Djepis R 2 Zempis R - R 2 Matematika 3 4* 3 4* 3 4* 3 4* Deskriptivní geometrie R - R - R - R - Fyzika R 2 Chemie 2 3 * 2 3 * 2 4 ** R - Biologie/geologie R 2 Inform. a výpoet. technika R 2** R - R - R - Estetická výchova 2 2VVxHV 2 2VVxHV R - R - Tlesná výchova Volitelný pedmt 1 R - R Volitelný pedmt R Volitelný pedmt R Volitelný pedmt R - Celkem pedepsaných.hod Disponibilní hodiny 4 * 4 * 3 * 9 * Celkem

10 1.,2.,3.,4. roník tyletého studia K/41 gymnázium 2 594/99 22 ze dne roník 2. roník 3.roník 4.roník tylet. studia tylet. studia tylet. studia tylet. studia pedmt plán skute. plán skute plán skute. plán skute. eský jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina R - R - R - R - Základy spoleen.vd Djepis R 2** Zempis R - R 2** Matematika 3 4* 3 4* 3 4* 3 4* Deskriptivní geometrie R - R - R - R - Fyzika R 2** Chemie 2 4 ** 2 3 * 2 4 ** R - Biologie/geologie R 2** Informatika a výpoet. tech. R 1* R 2** R - R - Estetická výchova R - R - Tlesná výchova Volitelný pedmt 1 R - R Volitelný pedmt R Volitelný pedmt R Volitelný pedmt Celkem pedepsaných hod Disponibilní hodiny 4 * 4 * 3 * 9 * Celkem

11 1. roník sportovní píprava K/42 sportovní píprava 2595/99-22 ze dne pedmt 1. roník tylet. studia plán skutenost. eský jazyk a literatura 3 3 Cizí jazyk Cizí jazyk Latina R - Základy spoleenských vd 1 1 Djepis 2 2 Zempis 2 2 Matematika 3 3 Deskriptivní geometrie R - Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie/geologie 2 2 Informatika a výpoet. technika R 2 Estetická výchova 2 2 Tlesná výchova 2 2/2 Volitelný pedmt 1 R - Volitelný pedmt Volitelný pedmt Volitelný pedmt Celkem pedepsaných hod Disponibilní hodiny 4 2 Celkem

12 12

13 Inspekce a kontroly Vedle pravidelných kontrol revizního charakteru zamených na - protipožární prevenci - bezpenost práce - termínované periodické kontroly (hromosvody, požární vodovody, komíny, elektroinstalace, elektrospotebie, elektrozaízení, zabezpeovací systémy, plynová zaízení, tlocviná zaízení apod.). se uskutenily : Kontrola k plnní zákona.258/2 Sb. (5.resp.8. záí 24) Kontrolní orgán : Krajská hygienická stanice ÚK se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracovišt Most abs. Nadžda Kuerová, kontrolorka Pedmt jednání : Následná kontrola Závr (shrnutí) : Bez závad výjimky platí Kontrola dodržování pedpis k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení se zamením na bezpenost provozu zdvihacích pohyblivých plošin (23. záí 24) Kontrolní orgán : Inspektorát bezpenosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Ludk Fiedler, inspektor SOD Pedmt jednání : Schodišová plošina SP 15 - OMEGA Závr (shrnutí) : Provádt kontroly nejmén 1x za 12 msíc. (správní ízení) Vyešeno! Kontrolní provrka ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 písm. o) zákona. 582/1991 Sb., v platném znní Kontrolní orgán : Okresní správa sociálního zabezpeení v Most Pedmt jednání : Kontrola pojistného, provádní nemocenského pojištní a plnní úkol v dchodovém pojištní Závr : Bez závad opatení k náprav se neukládá Ovení údaj souhrnné provozní evidence u stedního zdroje zneišování ovzduší (16. listopadu 24) Kontrolní orgán : Magistrát msta Mostu, odbor životního prostedí a mimoádných událostí, Radniní 1, Most Soa Levická Pedmt jednání : Závr : Zdroje zneišování ovzduší Zdroj je provozován v souladu se zákonem. 86/22 Sb. o ovzduší, ve znní pozdjších pedpis a v souladu s provádnými právními pedpisy 13

14 Seznam zamstnanc editel PhDr. Neuhöfer Jaroslav (J,OV,TV) Ing. Mgr. Mgr. Mgr. zástupci editele erný Vladimír (ekonomické pedmty,ov) Vacek Karel (J,NJ) Kalc Milan (OV,TV) výchovný poradce Folbrová Zdeka (J,D) tídní uitelé P Mgr. Pelešková Kamila (RJ,D,L) S.A Mgr. Hrubá Alena (B,Ch) S.B Mgr. Šulcová Pavlína (ŠJ,Z) T.A Mgr. Mikulková Ivana (FJ,IJ,technika administrativy) T.B Mgr. Maleková Gabriela (M,Z) K.A Mgr. Penosil Michael (NJ,D) K.B Mgr. echová Dagmar (M,F) Q.A Mgr. Händlová Mária (RJ,TV,B) Q.B Mgr. Vejražka Zdenk (J,D) X.A Mgr. Folbrová Zdeka (J,D) X.B Šulcová Ludmila (M,F) M.A Mgr. Kostihová Zuzana (J,NJ,RJ) M.B Mgr. Ježková Jitka (RJ,OV,technika administrativy) O.A Mgr. Srpová Pavla (M,B) O.B Mgr. Prokopová Marie (M,F) 1.A Mgr. Floriánová Eva (M,DG) 1.B Mgr. Libich Miloš (J,OV) 1.S Mgr. Turbáková Michaela (B,TV) 2.A Mgr. Fialová Hana (F,M) 2.B PhDr. Vránek Vilém (J,OV) 3.A Ing. Kejová Anna (F,IVT) 3.B RNDr. Weinhauerová Hana (M,Ch) 4.A Mgr. Kašpráková Ivana (M,Z) 4.B Mgr. Valíková Romana (J,D) Ing. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. uitelé bez tídnictví Aubrechtová Markéta (IVT,NJ) Augustová Zuzana (NJ,TV) epeláková Jana (J,NJ,OV) Helešicová Ingrid (AJ,RJ,OV) Hetflejšová Dana (EVh) Huríková Vlasta (B,Ch) Juríková Veronika (AJ,D) Klatovská Martina (AJ) Kökeny Michal (AJ,Z) Krásenská Jaroslava (EVv) Mužík Miroslav (RJ,EVv) 14

15 Políek Pavel (trenér) Mgr. Pravdová Miluše (J,AJ,RJ) Mgr. Püschelová Marcela (J,AJ) Mgr. Rusová Kateina (vedoucí trenér) Mgr. Schönová Zuzana (J,NJ,ŠJ) Mgr. Smatana Michal (IVT,M) Ing. Srpová Jana (Ch) Mgr. Stank František (TV,Z) Mgr. Šlapáková Michaela (D,NJ,RJ) Mgr. Trefná Karla (OV,TV) Mgr. Vargová Zdena (NJ,RJ,OV) Mgr. Volmutová Šircová Lenka (M, B) Mgr. Zavadilová Jitka (J,AJ) MUDr. Záruba Roman (trenér) zahraniní lektor Dendroy Collins hospodáky Kózlová Jaroslava Kýhosová Alena ekonomka Gýnová Danuše školníci Lochner Alexej Kotyk Bohumil uklízeky Böhm Josef Böhmová Jana Fišerová Vra Popelková Alena Radová Mária Urbanová Ivana Urbanová Milena správce hišt Lochman Rostislav 15

16 16

17 Seznam žák podle tíd Tída: Prima Tídní uitelka: Mgr. Kamila Pelešková Poet žák: 3, z toho chlapc 15, dívek 18 Andrt Jií Císaová Tereza ejka Pavel ížková Barbora Doležálek Tomáš Hába Tomáš Haspra Petr Hetflejšová Lucie Jeichová Zuzana Kabíek Ladislav Klementová Denisa Koutská Marie Krbcová Linda Lískovcová Barbora Malecký Tomáš Malý Petr Mareková Eliška Müller Jan Nguyenová Hoang Yjuy Nguyenová Linh Thuy Öhlschlegelová Jana Peleška Oldich Pham Quang Huy Primasová Alice Radvanovská Alice Seman Petr Srp Martin Šefl Ondej Urychová Veronika Záruba Karel 17

18 Tída: Sekunda A Tídní uitelka: Mgr. Alena Hrubá Poet žák: 3, z toho 14 chlapc, 16 dívek Benda Pavel erná Kristína íelová Slávka Dušánek Lukáš Frašková Eva Furik Pavel Gabková Lucie Hájek Filip Hejný Vít Hendrychová Jitka Krátký David Kuželková Tereza Lásková Karolína Marináková Jana Mrkáková Karolína Nguyen Thi Hong Le Paur Michal Písaíková Petra Plattig Tomáš Pospch Petr Rieger Jan Seif Prokop Semová Barbora Slíž Miroslav Soukupová Vra Spoustová Kateina Šašek Zdenk Špirko Adam Vu Thi Lan Huong Zemanová Linda Tída: Sekunda B Tídní uitelka: Mgr. Pavlína Šulcová Poet: 3, z toho 16 chlapc, 14 dívek echová Karolína Danihelka Jaroslav Dolanská Michaela Drienová Doris Faltys Zdenk Hach Vladimír Hakalová Pavla Hemánková Pavla Hošková Kateina Janeková Eliška Janschová Petra Klement Lukáš Klimecká Marie Machovec Jan Malý Boleslav Maryníková Veronika Nguyen Sy Minh Pištora Filip Pospíšil Adam Rödlová Lenka ehák Jan Sattler Petr Solna Josef Studnika Petr Šefl Vít Traxmandl Jakub Válek Libor Valová Barbora Vorlíková Pavla Zetková Oksana 18

19 Tída: Tercie A Tída: Tercie B Tídní uitelka: Mgr. Ivana Mikulková Tídní uitelka: Mgr. Gabriela Maleková Poet žák: 29, z toho 12 chlapc, 17 dívek Poet žák: 3, z toho 13 chlapc, 17 dívek Bláhová Lucie Borovská Aneta Barumová Tereza ernušková Andrea David Jií Doudová Jitka Dvoáková Veronika Fišer Robert Jirásková Anna Kasalová Klára Klouda Jindich Krková Kateina Lang Tomáš Málek Martin Nguyenová Simona Okrouhlá Barbora Oláhová Jitka Pail Jakub Paízková Barbora Pastiráková Kateina Pátková Andrea Pohl Tomáš Sedlák Jan Schreil Vojtch Svatoš František Šnejberg Josef Vacková Kateina Vaníková Lucie Wagner Lukáš Aubrecht Vratislav Beneš Lukas Bicanová Monika Boublík Lukáš Cervanová Anna Dobrá Marie Dvoáková Denisa Funiok Ondej Holý Vít Hrdinová Libuše Chaloupková Michaela Jochmanová Helena Kalina Miroslav Král Karel Kulišan Jan Matoušková Tereza Nachtmannová Radka Pailová Lucie Psotková Michaela Rendlová Daniela Scholz David Slavíková Denisa Sližka Ondej Tomanec Michal Trylová Kamila Tylová Na a Vojíová Tereza Wagnerová Kristýna Zeman Lukáš Zimmermann Jan 19

20 Tída: Kvarta A Tída: Kvarta B Tídní uitel: Mgr. Michael Penosil Tídní uitelka: Mgr. Dagmar echová Poet žák: 31, z toho 16 chlapc, 15 dívek Poet žák: 3, z toho 13 chlapc, 17 dívek Adámek Pavel Augusta Filip Botek Jan Dymáková Anna Fricová Helena Froková Jana Heclová Veronika Hemánek Jan Hetflejš Jan Chval Martin Jelínková Markéta Kinzel Jan Kolaíková Eva Krtiková Adéla Lukacs Michal Matoušek Luboš Maxa Aleš Nachtmannová Anna Ondejková Barbora Pabišta Karel Pavlechová Iveta Rosenbaumová Klára Rovná Markéta Svobodová Tereza Šulc Jan Tóth Zsolt Trochtová Hana Tvrzník Tomáš Vu Tuan Anh Wolgemutová Tereza Zoul Zdenk Anderlová Soa Balatka Vojtch Beneš Martin Dufková Michaela Chýlek Martin Janochová Markéta Koová Martina Kolmanová Michala Kotlárová Adriana Maek Jan Malý Rudolf Markvart Jií Márová Kateina Marušáková Tereza Nohavica Jan Oplová Nikola Pecko Štefan Saidová Dana Smrková Markéta Souková Olga Srbecký Václav Stanek Jan Švábová Manuela Trojáek Miroslav Urychová Michala Velán Kamil Viltová Petra Vohanka Marek Wolfová Barbora Zetková Veronika 2

21 Tída: Kvinta A Tída: Kvinta B Tídní uitelka: Mgr. Mária Händlová Tídní uitel: Mgr. Zdenk Vejražka Poet žák: 24, z toho 7 chlapc, 17 dívek Poet žák: 28, z toho 15 chlapc, 13 dívek Beránková Lucie Cervanová Iva erná Klára Duffková Petra Fejfárek Petr Fultnerová Jana Hakala Ladislav Holá Kateina Jeichová Barbora Kropáková Karin Kuklínková Eva Lauterbachová Aneta Lederová Zdeka Loulová Lenka Machovec Petr Pavlech Zdenk Posel Hynek Pošmrný Oldich Riegerová Lenka ehák Jakub eháková Anna Seidlová Michaela Stanková Daniela Venclová Zuzana Beasová Kateina Cichý Jan erná Petra Fabian Jakub Hádl Michal Henzl Jií Chýlek Adam Jandová Lucie Kazda Josef Kubísková Markéta Lenkvíková Lucie Listopad Radek Maršíková Táa Mašková Klára Mikulášková Leona Novák Michal Novotný Filip Pastirák Tomáš Povová Vlasta Puc Jií Sepešiová Martina Slavík Jan Stehlíková Michaela Telová Lucie Vítek Miroslav Vojtch Lukáš Vojtchovský Tomáš Winterová Monika 21

22 Tída: Sexta A Tída: Sexta B Tídní uitelka: Mgr. Zdeka Folbrová Tídní uitelka: Ludmila Šulcová Poet žák: 29, z toho 11 chlapc, 18 dívek Poet žák: 27, z toho 12 chlapc, 15 dívek Augustová Pavla Babická Lenka Bartl Rostislav Bártlová Tereza erná Jana Dederová Nelly Drusa Tomáš Fejfárek Martin Hanousková Tereza Kašparová Jaroslava Kopecký Jií Králová Michaela Kukalová Eva Levická Klára Lískovcová Martina Malá Michaela Mareková Edita Mirvald Jan Nechvátalová Kateina Pavlovský Jan Pech Robin Pokorná Markéta Sára Postl Rostislav Romportlová Kateina Sitteová Petra Šindelá Petr Traxmandl Jií Tvrzník Petr Zelenková Marcela Beneš Jan ernotová Michaela ernovická Lada iberová Markéta Dvoák Jan Francírková Eliška Franta Stanislav Halamásková Jana Heppner Jií Homolová Michaela Horváthová Eva Hdová Daniela Hyková Tereza Chvojka Petr Janušíková Zuzana Jaroš Miroslav Koová Linda Kosová Veronika Musil Ondej Pelcová Iveta Pillár Jan Pohanka Jií Schwarzenstein Filip Svoboda Pavel Švecová Martina Valová Kateina Vlasák Petr 22

23 Tída: Septima A Tída: Septima B Tídní uitelka: Mgr. Zuzana Kostihová Tídní uitelka: Mgr. Jitka Ježková Poet žák: 29, z toho 12 chlapc, 17 dívek Poet žák: 26, z toho 7 chlapc, 19 dívek Bencs Ladislav Boecká Berenika Brádka Štpán erná Miloslava esák Petr Fejfárková Eva Horáková Lucie Kadlecová Nikola Kolman Petr Kuhnová Kateina Kulovaný Jaroslav Kuruncziová Ladislava Kuszniruková Kateina Macrková Anna Malecká Eva Mejtský Miroslav Münchová Lucie Neubertová Zuzana Oulická Martina Pelc Michal Peroutka Milan Sailer Petr Sitte Lukáš Souková Marie Szturc Petr Šilerová Kateina Valíek Jan Vodiková Tereza Vyoralová Michaela Blecká Tereza Bulová Alena Cábová Lenka apková Hana Dekastellová Irena Faltysová Zuzana Fiala Pavel Fischerová Pavla Fleissner Kamil Hozák Martin Hyxová Tereza Ilievová Veronika Kaer Jakub Kotlanová Barbora Koudelková Lucie Krupika Radek Kubík Miroslav Leníková Markéta Pekaová Markéta Rybáová Petra Sejkora Tomáš Tylová Lucie Vacková Zuzana Vojíová Eva Vyskoilová Hana Zedníková Alžbta 23

24 Tída: Oktáva A Tídní uitelka: Mgr. Pavla Srpová Poet žák: 24, z toho 8 chlapc, 16 dívek Beránková Vladimíra Drudiková Dita Goll Jaromír Homonaiová Klára Hrindová Veronika Kadlecová Ludmila Kuchtová Petra Linhartová Marie Málek Ondej Maršálková Eva Maršíková Linda Matjovská Lucie Mejstíková Kamila Mertlová Tereza Nová Tereza Pejchar Václav Petrík Daniel Stanková Petra Svoboda Karel Šlégr Pavel Šmídl Petr Tintrová Tereza Vtrovec Vítzslav Zajícová Zuzana Tída: Oktáva B Tídní uitelka: Mgr. Marie Prokopová Poet žák: 24, z toho 8 chlapc, 16 dívek Babováková Jana Cebová Karolína Dedera Vladimír Entlichová Lucie Falber František Fric Milan Henzlová Jitka Hladíková Zuzana Hlavová Petra Hlavsová Jana Jánská Petra Kalinová Hana Krtika František Lapková Miroslava Legezová Erika Málek Jan Maíková Markéta Michálková Kamila Pavlovský Lukáš Pyskatá Kateina Seidl Libor Švec Jan Vylealová Martina Zajíková Markéta 24

25 Tída: 1.A Tída: 1.B Tídní uitelka: Mgr. Eva Floriánová Tídní uitel: Mgr. Miloš Libich Poet žák: 3, z toho 11 chlapc, 19 dívek Poet žák: 31, z toho 9 chlapc, 22 dívek Bartáková Veronika Brunová Kateina ernická Eva Gorschenek David Güntherová Vra Hájková Adéla Hovorková Petra Jíša Jan Kadlec David Korol Michal Kozáková Lenka Ladomérská Jana Láska Ladislav Madar David Maršová Michaela Matjovský Lukáš Milerová Petra Netolická Kateina Panochová Tereza Pechová Lenka Peroutková Veronika íbalová Zuzana Slavík Petr Starková Veronika Stupková Veronika Tichý Luboš Tothová Radka Vozka Petr Weissová Romana Wild Petr Bohata Petr Cvrková Veronika erná Jana Eiglerová Petra Flídrová Petra Henzl Martin Chládek Martin Jelínková Barbora Kolmanová Lucie Košálová Martina Koudová Martina Krocová Linda Ksandrová Kateina Lišková Martina Maršounová Adéla Nedvdová Petra Novák Michal Ondejková Zuzana Pleskaová Petra Ponertová Adriana Prušková Kristýna Pršová Alena Segurová Ržena Slapnika Jaroslav Srp Vladimír Strnad Karel Šafnerová Jitka Štefánková Petra Štika Karel Štorkánová Jana Toušek Jakub 25

26 Tída: 1.S Tídní uitelka: Mgr. Michaela Turbáková Poet žák: 24, z toho 1 chapc, 14 dívek Aubrechtová Eva Bažantová Tereza Emmerová Lenka Flemmrová Kamila Juiková Radka Kindl Pavel Kovaíková Lenka Krastenics Petr Krtika Ondej Mack Adéla Miková Eliška Novák Michal Öhlschlegelová Petra Pajma Tomáš Palusková Denisa Pertka Jií Pícha Tomáš Pousková Kamila Slabihoudová Simona Stanisavljeviová Marika Šebek Stanislav Šimeek Vojtch Walter Svatopluk Wolejníková Michaela 26

27 Tída: 2.A Tída: 2.B Tídní uitelka: Mgr. Hana Fialová Tídní uitel: PhDr. Vilém Vránek Poet žák: 31, z toho 9 chlapc, 22 dívek Poet žák: 32, z toho 9 chlapc, 23 dívek Arnoldová Vra Aulická Marie Bejková Lucie Brusch Jan Brychtová Nikola Budilová Ivana Dlouhá Lenka Franková Marie Gerthnerová Lucie Hnízdil Tomáš Hurníková Kateina Kosejk Jonáš Kostlán Martin Kudrliková Michala Kuhnová Hana Martinková Šárka Maxa Štpán Merhoutová Jaroslava Nedvdová Vra Pavlová Na a Píša Pavel Polatová Lucie Pour Erich Suchá Markéta Šašková Zuzana Šitancová Tereza Tamchyna Aleš Ujíková Andrea Ullwer Dan Zikánová Markéta Zikmundová Tereza Cihláová Hana Douda Vítzslav Holý Vojtch Hrdá Michaela Jarolímová Iva Jindrová Petra Jindichová Lucie Kalinová Tereza Klimsová Veronika Klopotová Lucie Kocánková Petra Korbelíková Nela Masár Vojtch Matjoviová Radka Mleziva Michal Németová Michaela Neumann Daniel Nováková Klára Pála Libor Peený Michal Pokorná Nikola Polcarová Petra Prachaová Petra Ptáková Tereza Rais Lukáš Sailer Jií Schuplerová Eliška Skazková Michaela Švecová Denisa Trpálková Veronika Vojtenková Tereza Vokounová Barbora 27

28 Tída: 3.A Tída: 3.B Tídní uitelka: Ing. Anna Kejová Tídní uitelka: RNDr. Hana Weinhauerová Poet žák: 3, z toho 8 chlapc, 22 dívek Poet žák: 32, z toho 12 chlapc, 2 dívek Barák Michal Beranová Zuzana Bieliková Nikola Gábelová Barbora Gergelová Tereza Glivická Jana Holajová Dagmar Hübelbauerová Kristýna Jelínková Kateina Juklíek Jan Knížek Martin Kohoutková Lucie Kokošková Michaela Krtika Filip Kubátová Michaela Machová Nikola Mísa Jan Neumannová Eliška Pašková Monika Pergl Ondej Ptioký Jií Ryjáková Lenka Selimovi Mirsáda Svobodová Petra Špecián Luboš Tomková Táa Trylová Michaela Vágnerová Marie Vanová Tamara Warthová Miroslava Bravená Helena Brunnerová Nikola erná Veronika Dalecká Alena Donát Petr Erlitz Jakub Filipíková Petra Hamíková Petra Hotový Oldich Hrzánová Petra Chvojka Vilém Klimsa Lukáš Koánová Andrea Koánová Kristýna Kratochvíl Jakub Kemenová Miroslava Machová Barbora Maršálová Lucie Müller Filip Nmcová Kristýna Nerušilová Hana Racín Jan Staková Ivana Strnad Jaromír Ševík Karel Valvodová Petra Vodrážková Kateina Vohanka Aleš Vozábová Klára Zárubová Lucie Zúberová Andrea Žíla Michal 28

29 Tída: 4.A Tída: 4.B Tídní uitelka: Mgr. Ivana Kašpráková Tídní uitelka: Mgr. Romana Valíková Poet žák: 27, z toho 7 chlapc, 2 dívek Poet žák: 23, z toho 9 chlapc, 14 dívek Balochová Žaneta Berlová Eva Bošková Simona Budilová Hana Buriánová Pavla Dužeková Dana Dvoáková Barbora Händlová Kristína Chmelíková Michaela Klevcovová Nikol Kubrichtová Michaela Lacina Petr Laviková Jana Le Thi Thanh Lepi Jan Madarová Kateina Malá Lenka Mchitarjan Karen Pail estmír Pavlová Alena Peený Zdenk Ptáníková Iveta Rydvan Vojtch Rychtáová Jiina Štefánková Lucie Vágner Jan Vajglová Zuzana Andert Luboš Botková Barbora molík Martin Foktová Alena Gubani Pemysl Janeek Jií Jedliková Jana Kastnerová Iva Krystyník Pavel Lozináková Jana Nodžáková Kateina Nosková Michaela Novotný Josef Patera Jan Paterová Jana Rozsypalová Alena Séman Miloš Škultétyová Lucie Theuserová Iveta Tuek Martin Vysloužilová Martina Zárubová Kateina Zatírandová Jana 29

30 3

31 Pijímací ízení Probíhá v duchu vyhlášky MŠMT R.1 ze dne 6.ledna 1997 ve znní vyhlášky. 469/21 Sb. a ve znní vyhlášky. 16/23 Sb. Osvdenou formou, to znamená ve form písemného testu z eského jazyka, matematiky a obecných studijních pedpoklad byli testováni jak žáci ucházející se o studium v osmiletém, tak i tyletém studijním cyklu. V tomto školním roce jsme již podruhé pijali také uchazee o studium ve studijním cyklu K/42 sportovní píprava. Po zkušenostech z pedchozího školního roku jsme opt využili služeb externího autora test SCIO ve všech typech studia. Tato forma zaruuje eliminaci jakékoliv nedvry a pochybností o objektivit pijímání. Zárove zpsob umožnil srovnání úrovn uchaze v rámci republiky a mohl tak pispt k evaluaním snahám školy. Stejné testy byly využity pro kvarty (viz jinde). Také v tomto roce byl silný pevis poptávky u osmiletého studia. Po odvolacím ízení byli žáci zaazeni takto : prima 3 22 AJ 8 NJ 1.A 3 15 AJ/FJ 15 AJ/NJ 1.B 3 15 AJ/NJ 15 AJ/NJ 1.S AJ/NJ 11 AJ/NJ (pijímacím ízením 21, pestupem v rámci školy z kvarty 1) 31

32 Významné navštívené akce - spoleenská výchova Chování lovk v mimoádných situacích - první pomoc Pipomenutí svátku Drogy- pohled psychiatra a farmakologa - pednáška Pednáška - Centrum F.Kafky - Praha Europanostra - soutž Gaudeamus - veletrh vysokoškolských studií - Brno Pednáška - terorismus Atlantic Bridge - anglický program holandské kestˇanské organizace Den environmentální výchovy Pipomenutí státního svátku Drogy- pohled psychiatra a farmakologa - pednáška Atlantic Bridge - anglický program holanské kestˇanské organizace Pipomenutí státního svátku Pednáška - prevence nádor - dívky Pednáška - prevence nádor - chlapci Europanostra - krajské kolo soutže Rusko - pednáška Atlantic Bridge - anglický program holandské kestˇanské organizace Studium na VŠCHT - beseda Etické fórum - beseda Pednáška - prevence nádor - dívky Pednáška - extrémismus S tebou o tob - sexuální výchova - beseda Návštva z Kanady v hodinách AJ Drogy - beseda - policie ve škole Studium práv - beseda Chování lovk v mimoádných situacích - kultura, umní, zábava Gazdina roba - divadlo Praha Obrázky z francouzské revoluce - divadlo Most O sexu,drogách,rokenrolu a divadle - divadlo Most Pro nic za nic - divadlo Most Študákoviny - zábavný poad CV Most Divadelní pedstavení v AJ - Praha Pygmalion - divadlo Praha Divadelní pedstavení v AJ - Praha Tžká Barbora - divadlo Most Školní akademie Terry Pratchett - divadlo Praha Strýek Váa - divadlo Praha Koncert - ZUŠ Most Divadelní pedstavení v AJ - Praha 32

33 maturitní ples Divadlo Improvizace - knihovna Most Fecht, pán temnot - divadlo Most Umlecké pásmo - divadlo Most Epochální výlet pana Brouka tentokráte do 15.stol.- divadlo Praha Rock- vývoj - koncert Divadelní pásmo - ZUŠ Most - sport, tlesná výchova Putovní pohár bezpeí a poádku Stedoškolské hry - atletika - okresní kolo Stedoškolské hry - atletika Stedoškolské hry - atletika - krajské kolo Pebor - kopaná - chlapci Stedoškolské hry - atletika - republikové kolo - dívky Krajské kolo - košíková - dívky Okresní kolo - odbíjená - dívky Okresní kolo - košíková - chlapci Okresní kolo - odbíjená - chlapci Okresní kolo v plaváníí Krajské kolo - odbíjená - dívky,chlapci Krajské kolo - košíková - dívky Volejbalová liga - dívky, chlapci Okresní kolo - šachy Vánoní turnaj - sálová kopaná Krajské kolo - košíková - chlapci Sportovní setkání v Hungenu Krajské kolo - šachy Turnaj - košíková Velikononí laka Školní pohár v kopané Republikové kolo - šachy Republikové kolo - šachy Krajské kolo - košíková - dívky Hokejbal - okresní kolo - chlapci Pohár rozhlasu - atletika - okresní kolo - chlapci, dívky Hokejbal - krajské kolo - chlapci Cykloseminá s partnery z Hungenu Memorial M.Bacha - lehká atletika Den školy - sportovní akce Pohár editele - šachy - prezentace školy, obecné problémy Srdíkový den - Obanské sdružení Život dtem Debatní liga - ichov - Zemský pebor echy Bílá pastelka - Den bílé hole Zebra ped školou - pomoc žák Policii R Žáci a uitelé - návštva družebního msta Meppel - Holandsko 33

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Výroní zpráva za školní rok 2006/2007

Výroní zpráva za školní rok 2006/2007 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, s. armády 1530, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2006/2007 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. roník, 2005/06 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. roník, 2005/06 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostedí ÚSTÍ n.l. 1. roník, 2005/06 22.,23./9. 38 13.,14./10. 41 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 -9-50 Základy výp. techniky - 2. skup.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

Gymnázium, Most, ČSA 1530. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Gymnázium, Most, ČSA 1530. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, ČSA 1530 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 MOTTO: Nechť je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, píspvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, píspvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2009/2010 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

Krajské kolo v plavání základní a stedních škol Nymburk VÝSLEDKY

Krajské kolo v plavání základní a stedních škol Nymburk VÝSLEDKY Krajský pebor základních a stedních škol 9.12009 Krajské kolo v plavání základní a stedních škol 9.12009 VÝSLEDKY Krajský pebor základních a stedních škol 9.12009 1. 50 Z muži III. kategorie - 1. Jílek

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 6.A (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Dobromila Janáčová Místopředseda: RNDr. Věra Šulcová Třídní: Mgr. Naděžda Brousilová Místnost: 303 Lucie Adamcová

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Rozpis student u maturitní zkoušky

Rozpis student u maturitní zkoušky 1 T ída: 4.E (rok nástupu 2008) Termín: pond lí 21. 5. 2012 dopoledne P edseda: Ing. Miroslav Krej í Místop edseda: Mgr. Alena Dvo áková T ídní: Mgr. Alena Hanzalová Místnost: B204 - B204 Denní porada

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30 Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2009) Předseda: Mgr. Lenka Zychová Místopředseda: RNDr. Jaroslav Šolc Třídní: PhDr. Hana Zikmundová

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Atletický trojboj 2009 okresní kolo HOD MÍČEK starší DÍVKY. Číslo Jméno Škola Max. Body Pořadí

Atletický trojboj 2009 okresní kolo HOD MÍČEK starší DÍVKY. Číslo Jméno Škola Max. Body Pořadí Atletický trojboj 2009 okresní kolo HOD MÍČEK starší DÍVKY Číslo Jméno Škola Max. Body Pořadí 16 Kaslová Kateřina ZŠ Štěnovice2 44,00 227 1 12 Smolková Lenka ZŠ Chlumčany3 34,50 164 2 23 Tůmová Tereza

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET 50 m PP hoš i E 1 Tobiáš David 93 Liberec 25,48 50 2 Peleš ka Oldřich 93 Most 26,22 46 3 Bučák Marek 93 Most 27,73 42 4 Král Vítek 93 Tábor 28,90 39 5 Š oltý s Václav 93 Liberec 29,20 36 6 Novák Marek

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Výuka cizích jazyků 2015/16

Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka probíhá v pondělí. V případě problémů kontaktujte: martin.skvara@ujep.cz Jméno Jazyk Skupina Vyučující Čas Místnost Dvořák, Josef angličtina 1 Daniel Kratochvíl MA 8.00

Více

LITOMĚ ŘICKÁ PLOUTEV

LITOMĚ ŘICKÁ PLOUTEV Kategorie E (chlapci) - 15/10 RP 1 Tobiáš David 93 Liberec 11,12 2 Peleška Oldřich 93 Most 11,5 3 Kotěšovec Petr 94 Liberec 12,23 4 Pechan Pavel 95 Praha 12,51 5 Č ech Petr 94 Liberec 12,95 6 Šípek Vojtěch

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Žádám

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více