Gymnázium, Most, SA Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005"

Transkript

1 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

2 Obsah Úvodem...3 Charakteristika školy...5 Schválené uební dokumenty...8 Inspekce a kontroly...13 Seznam zamstnanc...14 Seznam žák školy...17 Pijímací ízení...31 Významné navštívené akce...32 Pehled nejvýznamnjších akcí a umístní našich žák...36 Doplkové výchovn vzdlávací akce...39 Mimovyuovací aktivity žák...41 Maturitní zkoušky...43 Uplatnní absolvent...5 Problematika výchovného poradenství...52 Výsledky klasifikace...53 Program SOCRATES...16 Sdružení pátel Gymnázia Most, o.p.s Rozbor hospodaení...11 Co se povedlo Závr

3 Úvodem Tento rok byl nejen osmdesátým šestým, byl také prvním v zaínající historii oboru spojujícího studium s nároným režimem sportovce. Oteveli jsme obor sportovní píprava. Jak se nám dailo, o tom je tato zpráva. PhDr. Jaroslav Neuhöfer editel školy K použitým zkratkám : Q.A,B - Q - interní oznaení KVINT pro rozlišení od KVART (K) X.A,B - X - interní poítaové oznaení sext M.A,B - M - interní (poítaové) oznaení septim O.A,B - O - interní (poítaové) oznaení Oktáv O 1.A - O - v pozici ped arabskou íslicí oznaeným postupným roníkem interní (poítaové) oznaení osmiletého studia 1.S - S - interní (poítaové) oznaení sportovní píprava 3

4 4

5 Charakteristika školy Tato škola jako souást výchovn vzdlávací soustavy je všeobecn vzdlávací vnitn diferencovaná škola, která pipravuje pedevším pro studium na vysokých školách. Dále pipravuje i pro výkon nkterých inností ve správ, kultue a v dalších oblastech. Obecn lze íci píprava na vysoké školy, píprava pro zaazení do bžného života s možností dalšího, celoživotního vzdlávání. Uplatuje jednotu výchovy a vzdlávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého lovka, vychovává jej ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, pipravuje jej na tvoivou práci a odbornou innost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tlesnou a výchovu ekologickou, umožuje též náboženskou výchovu. V oblasti tlesné výchovy je to nov speciální studijní obor zamený práv na ni. V tomto školním roce mla proto škola žáky ve tyletém a osmiletém studiu. Ve tyletém studiu poprvé také v oboru K/42 - sportovní píprava. Tídy se na základ pijímacího ízení naplují do potu 3 žák. Právo studovat na této škole mají žáci a další uchazei podle schopností, vdomostí, zájm a zdravotní zpsobilosti. Ke studiu tyletého cyklu se pijímací žáci a další uchazei, kteí úspšn ukonili základní školu. Ke sportovní píprav navíc škola vyžaduje sportovní výkonnost potebné úrovn a úspšné absolvování fyzických test. Do osmiletého studijního cyklu se pijímají žáci, kteí ukonili pátý roník základní školy. Do obou typ studia je nutné uspt pi pijímacím ízení. Pi vyuování cizím jazykm se tída vždy dlí na skupiny. Pi organizaci vyuování v dalších pedmtech se v souladu s uebním plánem dlí tídy rovnž na skupiny. Poet skupin i poet žák v jednotlivých skupinách je dán podmínkami školy a zejména charakterem vyuovacího pedmtu. Vyuování v oboru sportovní píprava je organizováno v tzv. blocích (stídání trénink a teoretického vyuování). Škola pro žáky organizuje zimní lyžaské výchovn výcvikové zájezdy, letní sportovn turistické kurzy a sdružená cviení v pírod v rozsahu stanoveném uebním plánem. Souástí výuky jsou exkurze, poznávací zájezdy odborné i jazykové, výmnné pobyty žák i uitel. Škola je zapojena do mezinárodního projektu (viz jinde). Gymnázium zajišuje výchovn vzdlávací innosti, výchovné poradenství a technicko (provozn) ekonomické a personální innosti související s posláním školy a provozem školy. Významnou souástí innosti školy byl provoz studoven (studovny výpoetní techniky, studovny ítárny) s fondem zejména odborné literatury a provoz odborného centra se sítí internetu. 5

6 Tuto službu pro žáky organizuje škola dvma zpsoby - v rámci výuky - v odpoledních hodinách jako voln pístupnou, pedagogickým dohledem zajištnou službu. Studium ve škole je organizováno jako denní. Souástí školy je knihovna s cca 5 svazky beletrie, dv tlocviny a posilovna. Školní hišt má škola dv (2). U budovy v ulici SA má hišt podobu sportovního areálu s vysokými parametry - víceúelový prostor pro míové hry - atletická bžecká dráha - sektory pro skoky daleký, vysoký - technické zázemí (šatny, soc. zaízení). U budovy v ulici Majakovského se zdailo sportovní plochy dobudovat. Máme i zde vynikající podmínky pro výuku tlesné výchovy i mimovyuovací aktivity. Zvýšené nároky na tréninkové a další aktivity v souvislosti s oborem sportovní píprava ešíme nájmy sportovní hala, aquadrom, zimní stadión, rehabilitaní zaízení. Využili jsme možnost testovat žáky testy systému Scio a CERMAT. A to : - testy srovnávacími, které mly za cíl zjistit u kvart jejich úrove ve srovnání s pijímanými žáky 9. tíd ZŠ, možnosti obsahov, termínov i organizan ešit v budoucnu možné tzv. malé maturity, i druhé pijímací zkoušky (jak je uvažováno). tzv. MATURITA NANEISTO, která mla zjistit u žák maturitních tíd - jejich pipravenost - jejich pipravenost ve srovnání s vrstevníky v republice Pi studiu se umožuje zmna ve volitelných pedmtech, pestup na jinou školu, opakování roníku a perušení studia. Škola se potýká s problémem stravování žák i zamstnanc, které eší prostednictvím škol v okolí. Pro toto opatení bylo stanoveno pravidlo, ve kterém se íká, že pednost pi stravování v nejblíže položené škole (Stední zdravotnická škola) mají žáci nejnižších roník osmiletého studia vzestupn (prima, sekunda ). Škola dostala k dispozici jedno pracovní místo fondu obecn prospšné práce. Sjednaný pracovník strávil stanovený as jako správce sportoviš. Specifikou školy je její psobení ve dvou budovách v historické budov v ulici SA 153 a bývalé ZŠ, v budov 2 školy v ulici Majakovského. Zatímco budova historická je v majetku školy (resp. Ústeckého kraje, který v lednu 23 provedl pevod nemovitého majetku pímo na sebe), druhá budova je majetkem msta Mostu a jsme zde v nájmu. Tento vztah je velmi korektní a je souástí celkov dobrých vztah s mstem. By s obtížemi, ale pece se daí dodržovat splátkový kalendá úhrady nájemného. Pokrauje snaha msta v rámci svých možností škole pomoci. Bhem roku byly realizovány významné stavební akce : - investiní : a) dokonení prací na vybudování ueben v podkroví budova 1 b) zhotovení výtahu budova 1 6

7 - velká údržba : a) úpravy vybraných místností k jiným úelm v souvislosti s otevením nových prostor v podkroví (místnost ZŠ, sklad uebnic, studovna) b) opravy a úpravy šaten u tlocviny budova 1 c) pokraování ve výmn oken budova 2. Zásadní zmnou v život i poslání školy bylo zavedení studijního oboru K/42 sportovní píprava. 7

8 Schválené uební dokumenty (pro školní rok 24/25) 1.,2.,3.,4. roník osmiletého studia K/81 gymnázium 2 594/99 22 ze dne roník 2. roník 3. roník 4.roník osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia pedmt plán skute. plán skute. plán skute. plán skute. eský jazyk a literatura Cizí jazyk * 3 4* 3 4* Cizí jazyk R - R - R 3*** Latina R - Obanská výchova 1 2* Djepis Zempis Matematika * 3 4* Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie - - * 2 2 * 2 3 * 2 3 * Biologie/geologie Informatika a výpo. tech. R Estetická výchova 3 VV2/HV1 3 VV2/HV1 2 VV1/HV1 2 VV1/HV1 Tlesná výchova Volitelný pedmt R - Volitelný pedmt Volitelný pedmt Volitelný pedmt Celkem pedepsaných hod Disponibilní hodiny 2 * 2 * 3 * 6 * Celkem

9 5.,6.,7.,8. roník osmiletého studia K/81 gymnázium 2 594/99-22 ze dne roník 6. roník 7. roník 8.roník osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia pedmt plán skute. plán skute. plán skute. plán skute. eský jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina R - R - R - R - Základy spoleenských vd Djepis R 2 Zempis R - R 2 Matematika 3 4* 3 4* 3 4* 3 4* Deskriptivní geometrie R - R - R - R - Fyzika R 2 Chemie 2 3 * 2 3 * 2 4 ** R - Biologie/geologie R 2 Inform. a výpoet. technika R 2** R - R - R - Estetická výchova 2 2VVxHV 2 2VVxHV R - R - Tlesná výchova Volitelný pedmt 1 R - R Volitelný pedmt R Volitelný pedmt R Volitelný pedmt R - Celkem pedepsaných.hod Disponibilní hodiny 4 * 4 * 3 * 9 * Celkem

10 1.,2.,3.,4. roník tyletého studia K/41 gymnázium 2 594/99 22 ze dne roník 2. roník 3.roník 4.roník tylet. studia tylet. studia tylet. studia tylet. studia pedmt plán skute. plán skute plán skute. plán skute. eský jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina R - R - R - R - Základy spoleen.vd Djepis R 2** Zempis R - R 2** Matematika 3 4* 3 4* 3 4* 3 4* Deskriptivní geometrie R - R - R - R - Fyzika R 2** Chemie 2 4 ** 2 3 * 2 4 ** R - Biologie/geologie R 2** Informatika a výpoet. tech. R 1* R 2** R - R - Estetická výchova R - R - Tlesná výchova Volitelný pedmt 1 R - R Volitelný pedmt R Volitelný pedmt R Volitelný pedmt Celkem pedepsaných hod Disponibilní hodiny 4 * 4 * 3 * 9 * Celkem

11 1. roník sportovní píprava K/42 sportovní píprava 2595/99-22 ze dne pedmt 1. roník tylet. studia plán skutenost. eský jazyk a literatura 3 3 Cizí jazyk Cizí jazyk Latina R - Základy spoleenských vd 1 1 Djepis 2 2 Zempis 2 2 Matematika 3 3 Deskriptivní geometrie R - Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie/geologie 2 2 Informatika a výpoet. technika R 2 Estetická výchova 2 2 Tlesná výchova 2 2/2 Volitelný pedmt 1 R - Volitelný pedmt Volitelný pedmt Volitelný pedmt Celkem pedepsaných hod Disponibilní hodiny 4 2 Celkem

12 12

13 Inspekce a kontroly Vedle pravidelných kontrol revizního charakteru zamených na - protipožární prevenci - bezpenost práce - termínované periodické kontroly (hromosvody, požární vodovody, komíny, elektroinstalace, elektrospotebie, elektrozaízení, zabezpeovací systémy, plynová zaízení, tlocviná zaízení apod.). se uskutenily : Kontrola k plnní zákona.258/2 Sb. (5.resp.8. záí 24) Kontrolní orgán : Krajská hygienická stanice ÚK se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracovišt Most abs. Nadžda Kuerová, kontrolorka Pedmt jednání : Následná kontrola Závr (shrnutí) : Bez závad výjimky platí Kontrola dodržování pedpis k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení se zamením na bezpenost provozu zdvihacích pohyblivých plošin (23. záí 24) Kontrolní orgán : Inspektorát bezpenosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Ludk Fiedler, inspektor SOD Pedmt jednání : Schodišová plošina SP 15 - OMEGA Závr (shrnutí) : Provádt kontroly nejmén 1x za 12 msíc. (správní ízení) Vyešeno! Kontrolní provrka ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 písm. o) zákona. 582/1991 Sb., v platném znní Kontrolní orgán : Okresní správa sociálního zabezpeení v Most Pedmt jednání : Kontrola pojistného, provádní nemocenského pojištní a plnní úkol v dchodovém pojištní Závr : Bez závad opatení k náprav se neukládá Ovení údaj souhrnné provozní evidence u stedního zdroje zneišování ovzduší (16. listopadu 24) Kontrolní orgán : Magistrát msta Mostu, odbor životního prostedí a mimoádných událostí, Radniní 1, Most Soa Levická Pedmt jednání : Závr : Zdroje zneišování ovzduší Zdroj je provozován v souladu se zákonem. 86/22 Sb. o ovzduší, ve znní pozdjších pedpis a v souladu s provádnými právními pedpisy 13

14 Seznam zamstnanc editel PhDr. Neuhöfer Jaroslav (J,OV,TV) Ing. Mgr. Mgr. Mgr. zástupci editele erný Vladimír (ekonomické pedmty,ov) Vacek Karel (J,NJ) Kalc Milan (OV,TV) výchovný poradce Folbrová Zdeka (J,D) tídní uitelé P Mgr. Pelešková Kamila (RJ,D,L) S.A Mgr. Hrubá Alena (B,Ch) S.B Mgr. Šulcová Pavlína (ŠJ,Z) T.A Mgr. Mikulková Ivana (FJ,IJ,technika administrativy) T.B Mgr. Maleková Gabriela (M,Z) K.A Mgr. Penosil Michael (NJ,D) K.B Mgr. echová Dagmar (M,F) Q.A Mgr. Händlová Mária (RJ,TV,B) Q.B Mgr. Vejražka Zdenk (J,D) X.A Mgr. Folbrová Zdeka (J,D) X.B Šulcová Ludmila (M,F) M.A Mgr. Kostihová Zuzana (J,NJ,RJ) M.B Mgr. Ježková Jitka (RJ,OV,technika administrativy) O.A Mgr. Srpová Pavla (M,B) O.B Mgr. Prokopová Marie (M,F) 1.A Mgr. Floriánová Eva (M,DG) 1.B Mgr. Libich Miloš (J,OV) 1.S Mgr. Turbáková Michaela (B,TV) 2.A Mgr. Fialová Hana (F,M) 2.B PhDr. Vránek Vilém (J,OV) 3.A Ing. Kejová Anna (F,IVT) 3.B RNDr. Weinhauerová Hana (M,Ch) 4.A Mgr. Kašpráková Ivana (M,Z) 4.B Mgr. Valíková Romana (J,D) Ing. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. uitelé bez tídnictví Aubrechtová Markéta (IVT,NJ) Augustová Zuzana (NJ,TV) epeláková Jana (J,NJ,OV) Helešicová Ingrid (AJ,RJ,OV) Hetflejšová Dana (EVh) Huríková Vlasta (B,Ch) Juríková Veronika (AJ,D) Klatovská Martina (AJ) Kökeny Michal (AJ,Z) Krásenská Jaroslava (EVv) Mužík Miroslav (RJ,EVv) 14

15 Políek Pavel (trenér) Mgr. Pravdová Miluše (J,AJ,RJ) Mgr. Püschelová Marcela (J,AJ) Mgr. Rusová Kateina (vedoucí trenér) Mgr. Schönová Zuzana (J,NJ,ŠJ) Mgr. Smatana Michal (IVT,M) Ing. Srpová Jana (Ch) Mgr. Stank František (TV,Z) Mgr. Šlapáková Michaela (D,NJ,RJ) Mgr. Trefná Karla (OV,TV) Mgr. Vargová Zdena (NJ,RJ,OV) Mgr. Volmutová Šircová Lenka (M, B) Mgr. Zavadilová Jitka (J,AJ) MUDr. Záruba Roman (trenér) zahraniní lektor Dendroy Collins hospodáky Kózlová Jaroslava Kýhosová Alena ekonomka Gýnová Danuše školníci Lochner Alexej Kotyk Bohumil uklízeky Böhm Josef Böhmová Jana Fišerová Vra Popelková Alena Radová Mária Urbanová Ivana Urbanová Milena správce hišt Lochman Rostislav 15

16 16

17 Seznam žák podle tíd Tída: Prima Tídní uitelka: Mgr. Kamila Pelešková Poet žák: 3, z toho chlapc 15, dívek 18 Andrt Jií Císaová Tereza ejka Pavel ížková Barbora Doležálek Tomáš Hába Tomáš Haspra Petr Hetflejšová Lucie Jeichová Zuzana Kabíek Ladislav Klementová Denisa Koutská Marie Krbcová Linda Lískovcová Barbora Malecký Tomáš Malý Petr Mareková Eliška Müller Jan Nguyenová Hoang Yjuy Nguyenová Linh Thuy Öhlschlegelová Jana Peleška Oldich Pham Quang Huy Primasová Alice Radvanovská Alice Seman Petr Srp Martin Šefl Ondej Urychová Veronika Záruba Karel 17

18 Tída: Sekunda A Tídní uitelka: Mgr. Alena Hrubá Poet žák: 3, z toho 14 chlapc, 16 dívek Benda Pavel erná Kristína íelová Slávka Dušánek Lukáš Frašková Eva Furik Pavel Gabková Lucie Hájek Filip Hejný Vít Hendrychová Jitka Krátký David Kuželková Tereza Lásková Karolína Marináková Jana Mrkáková Karolína Nguyen Thi Hong Le Paur Michal Písaíková Petra Plattig Tomáš Pospch Petr Rieger Jan Seif Prokop Semová Barbora Slíž Miroslav Soukupová Vra Spoustová Kateina Šašek Zdenk Špirko Adam Vu Thi Lan Huong Zemanová Linda Tída: Sekunda B Tídní uitelka: Mgr. Pavlína Šulcová Poet: 3, z toho 16 chlapc, 14 dívek echová Karolína Danihelka Jaroslav Dolanská Michaela Drienová Doris Faltys Zdenk Hach Vladimír Hakalová Pavla Hemánková Pavla Hošková Kateina Janeková Eliška Janschová Petra Klement Lukáš Klimecká Marie Machovec Jan Malý Boleslav Maryníková Veronika Nguyen Sy Minh Pištora Filip Pospíšil Adam Rödlová Lenka ehák Jan Sattler Petr Solna Josef Studnika Petr Šefl Vít Traxmandl Jakub Válek Libor Valová Barbora Vorlíková Pavla Zetková Oksana 18

19 Tída: Tercie A Tída: Tercie B Tídní uitelka: Mgr. Ivana Mikulková Tídní uitelka: Mgr. Gabriela Maleková Poet žák: 29, z toho 12 chlapc, 17 dívek Poet žák: 3, z toho 13 chlapc, 17 dívek Bláhová Lucie Borovská Aneta Barumová Tereza ernušková Andrea David Jií Doudová Jitka Dvoáková Veronika Fišer Robert Jirásková Anna Kasalová Klára Klouda Jindich Krková Kateina Lang Tomáš Málek Martin Nguyenová Simona Okrouhlá Barbora Oláhová Jitka Pail Jakub Paízková Barbora Pastiráková Kateina Pátková Andrea Pohl Tomáš Sedlák Jan Schreil Vojtch Svatoš František Šnejberg Josef Vacková Kateina Vaníková Lucie Wagner Lukáš Aubrecht Vratislav Beneš Lukas Bicanová Monika Boublík Lukáš Cervanová Anna Dobrá Marie Dvoáková Denisa Funiok Ondej Holý Vít Hrdinová Libuše Chaloupková Michaela Jochmanová Helena Kalina Miroslav Král Karel Kulišan Jan Matoušková Tereza Nachtmannová Radka Pailová Lucie Psotková Michaela Rendlová Daniela Scholz David Slavíková Denisa Sližka Ondej Tomanec Michal Trylová Kamila Tylová Na a Vojíová Tereza Wagnerová Kristýna Zeman Lukáš Zimmermann Jan 19

20 Tída: Kvarta A Tída: Kvarta B Tídní uitel: Mgr. Michael Penosil Tídní uitelka: Mgr. Dagmar echová Poet žák: 31, z toho 16 chlapc, 15 dívek Poet žák: 3, z toho 13 chlapc, 17 dívek Adámek Pavel Augusta Filip Botek Jan Dymáková Anna Fricová Helena Froková Jana Heclová Veronika Hemánek Jan Hetflejš Jan Chval Martin Jelínková Markéta Kinzel Jan Kolaíková Eva Krtiková Adéla Lukacs Michal Matoušek Luboš Maxa Aleš Nachtmannová Anna Ondejková Barbora Pabišta Karel Pavlechová Iveta Rosenbaumová Klára Rovná Markéta Svobodová Tereza Šulc Jan Tóth Zsolt Trochtová Hana Tvrzník Tomáš Vu Tuan Anh Wolgemutová Tereza Zoul Zdenk Anderlová Soa Balatka Vojtch Beneš Martin Dufková Michaela Chýlek Martin Janochová Markéta Koová Martina Kolmanová Michala Kotlárová Adriana Maek Jan Malý Rudolf Markvart Jií Márová Kateina Marušáková Tereza Nohavica Jan Oplová Nikola Pecko Štefan Saidová Dana Smrková Markéta Souková Olga Srbecký Václav Stanek Jan Švábová Manuela Trojáek Miroslav Urychová Michala Velán Kamil Viltová Petra Vohanka Marek Wolfová Barbora Zetková Veronika 2

21 Tída: Kvinta A Tída: Kvinta B Tídní uitelka: Mgr. Mária Händlová Tídní uitel: Mgr. Zdenk Vejražka Poet žák: 24, z toho 7 chlapc, 17 dívek Poet žák: 28, z toho 15 chlapc, 13 dívek Beránková Lucie Cervanová Iva erná Klára Duffková Petra Fejfárek Petr Fultnerová Jana Hakala Ladislav Holá Kateina Jeichová Barbora Kropáková Karin Kuklínková Eva Lauterbachová Aneta Lederová Zdeka Loulová Lenka Machovec Petr Pavlech Zdenk Posel Hynek Pošmrný Oldich Riegerová Lenka ehák Jakub eháková Anna Seidlová Michaela Stanková Daniela Venclová Zuzana Beasová Kateina Cichý Jan erná Petra Fabian Jakub Hádl Michal Henzl Jií Chýlek Adam Jandová Lucie Kazda Josef Kubísková Markéta Lenkvíková Lucie Listopad Radek Maršíková Táa Mašková Klára Mikulášková Leona Novák Michal Novotný Filip Pastirák Tomáš Povová Vlasta Puc Jií Sepešiová Martina Slavík Jan Stehlíková Michaela Telová Lucie Vítek Miroslav Vojtch Lukáš Vojtchovský Tomáš Winterová Monika 21

22 Tída: Sexta A Tída: Sexta B Tídní uitelka: Mgr. Zdeka Folbrová Tídní uitelka: Ludmila Šulcová Poet žák: 29, z toho 11 chlapc, 18 dívek Poet žák: 27, z toho 12 chlapc, 15 dívek Augustová Pavla Babická Lenka Bartl Rostislav Bártlová Tereza erná Jana Dederová Nelly Drusa Tomáš Fejfárek Martin Hanousková Tereza Kašparová Jaroslava Kopecký Jií Králová Michaela Kukalová Eva Levická Klára Lískovcová Martina Malá Michaela Mareková Edita Mirvald Jan Nechvátalová Kateina Pavlovský Jan Pech Robin Pokorná Markéta Sára Postl Rostislav Romportlová Kateina Sitteová Petra Šindelá Petr Traxmandl Jií Tvrzník Petr Zelenková Marcela Beneš Jan ernotová Michaela ernovická Lada iberová Markéta Dvoák Jan Francírková Eliška Franta Stanislav Halamásková Jana Heppner Jií Homolová Michaela Horváthová Eva Hdová Daniela Hyková Tereza Chvojka Petr Janušíková Zuzana Jaroš Miroslav Koová Linda Kosová Veronika Musil Ondej Pelcová Iveta Pillár Jan Pohanka Jií Schwarzenstein Filip Svoboda Pavel Švecová Martina Valová Kateina Vlasák Petr 22

23 Tída: Septima A Tída: Septima B Tídní uitelka: Mgr. Zuzana Kostihová Tídní uitelka: Mgr. Jitka Ježková Poet žák: 29, z toho 12 chlapc, 17 dívek Poet žák: 26, z toho 7 chlapc, 19 dívek Bencs Ladislav Boecká Berenika Brádka Štpán erná Miloslava esák Petr Fejfárková Eva Horáková Lucie Kadlecová Nikola Kolman Petr Kuhnová Kateina Kulovaný Jaroslav Kuruncziová Ladislava Kuszniruková Kateina Macrková Anna Malecká Eva Mejtský Miroslav Münchová Lucie Neubertová Zuzana Oulická Martina Pelc Michal Peroutka Milan Sailer Petr Sitte Lukáš Souková Marie Szturc Petr Šilerová Kateina Valíek Jan Vodiková Tereza Vyoralová Michaela Blecká Tereza Bulová Alena Cábová Lenka apková Hana Dekastellová Irena Faltysová Zuzana Fiala Pavel Fischerová Pavla Fleissner Kamil Hozák Martin Hyxová Tereza Ilievová Veronika Kaer Jakub Kotlanová Barbora Koudelková Lucie Krupika Radek Kubík Miroslav Leníková Markéta Pekaová Markéta Rybáová Petra Sejkora Tomáš Tylová Lucie Vacková Zuzana Vojíová Eva Vyskoilová Hana Zedníková Alžbta 23

24 Tída: Oktáva A Tídní uitelka: Mgr. Pavla Srpová Poet žák: 24, z toho 8 chlapc, 16 dívek Beránková Vladimíra Drudiková Dita Goll Jaromír Homonaiová Klára Hrindová Veronika Kadlecová Ludmila Kuchtová Petra Linhartová Marie Málek Ondej Maršálková Eva Maršíková Linda Matjovská Lucie Mejstíková Kamila Mertlová Tereza Nová Tereza Pejchar Václav Petrík Daniel Stanková Petra Svoboda Karel Šlégr Pavel Šmídl Petr Tintrová Tereza Vtrovec Vítzslav Zajícová Zuzana Tída: Oktáva B Tídní uitelka: Mgr. Marie Prokopová Poet žák: 24, z toho 8 chlapc, 16 dívek Babováková Jana Cebová Karolína Dedera Vladimír Entlichová Lucie Falber František Fric Milan Henzlová Jitka Hladíková Zuzana Hlavová Petra Hlavsová Jana Jánská Petra Kalinová Hana Krtika František Lapková Miroslava Legezová Erika Málek Jan Maíková Markéta Michálková Kamila Pavlovský Lukáš Pyskatá Kateina Seidl Libor Švec Jan Vylealová Martina Zajíková Markéta 24

25 Tída: 1.A Tída: 1.B Tídní uitelka: Mgr. Eva Floriánová Tídní uitel: Mgr. Miloš Libich Poet žák: 3, z toho 11 chlapc, 19 dívek Poet žák: 31, z toho 9 chlapc, 22 dívek Bartáková Veronika Brunová Kateina ernická Eva Gorschenek David Güntherová Vra Hájková Adéla Hovorková Petra Jíša Jan Kadlec David Korol Michal Kozáková Lenka Ladomérská Jana Láska Ladislav Madar David Maršová Michaela Matjovský Lukáš Milerová Petra Netolická Kateina Panochová Tereza Pechová Lenka Peroutková Veronika íbalová Zuzana Slavík Petr Starková Veronika Stupková Veronika Tichý Luboš Tothová Radka Vozka Petr Weissová Romana Wild Petr Bohata Petr Cvrková Veronika erná Jana Eiglerová Petra Flídrová Petra Henzl Martin Chládek Martin Jelínková Barbora Kolmanová Lucie Košálová Martina Koudová Martina Krocová Linda Ksandrová Kateina Lišková Martina Maršounová Adéla Nedvdová Petra Novák Michal Ondejková Zuzana Pleskaová Petra Ponertová Adriana Prušková Kristýna Pršová Alena Segurová Ržena Slapnika Jaroslav Srp Vladimír Strnad Karel Šafnerová Jitka Štefánková Petra Štika Karel Štorkánová Jana Toušek Jakub 25

26 Tída: 1.S Tídní uitelka: Mgr. Michaela Turbáková Poet žák: 24, z toho 1 chapc, 14 dívek Aubrechtová Eva Bažantová Tereza Emmerová Lenka Flemmrová Kamila Juiková Radka Kindl Pavel Kovaíková Lenka Krastenics Petr Krtika Ondej Mack Adéla Miková Eliška Novák Michal Öhlschlegelová Petra Pajma Tomáš Palusková Denisa Pertka Jií Pícha Tomáš Pousková Kamila Slabihoudová Simona Stanisavljeviová Marika Šebek Stanislav Šimeek Vojtch Walter Svatopluk Wolejníková Michaela 26

27 Tída: 2.A Tída: 2.B Tídní uitelka: Mgr. Hana Fialová Tídní uitel: PhDr. Vilém Vránek Poet žák: 31, z toho 9 chlapc, 22 dívek Poet žák: 32, z toho 9 chlapc, 23 dívek Arnoldová Vra Aulická Marie Bejková Lucie Brusch Jan Brychtová Nikola Budilová Ivana Dlouhá Lenka Franková Marie Gerthnerová Lucie Hnízdil Tomáš Hurníková Kateina Kosejk Jonáš Kostlán Martin Kudrliková Michala Kuhnová Hana Martinková Šárka Maxa Štpán Merhoutová Jaroslava Nedvdová Vra Pavlová Na a Píša Pavel Polatová Lucie Pour Erich Suchá Markéta Šašková Zuzana Šitancová Tereza Tamchyna Aleš Ujíková Andrea Ullwer Dan Zikánová Markéta Zikmundová Tereza Cihláová Hana Douda Vítzslav Holý Vojtch Hrdá Michaela Jarolímová Iva Jindrová Petra Jindichová Lucie Kalinová Tereza Klimsová Veronika Klopotová Lucie Kocánková Petra Korbelíková Nela Masár Vojtch Matjoviová Radka Mleziva Michal Németová Michaela Neumann Daniel Nováková Klára Pála Libor Peený Michal Pokorná Nikola Polcarová Petra Prachaová Petra Ptáková Tereza Rais Lukáš Sailer Jií Schuplerová Eliška Skazková Michaela Švecová Denisa Trpálková Veronika Vojtenková Tereza Vokounová Barbora 27

28 Tída: 3.A Tída: 3.B Tídní uitelka: Ing. Anna Kejová Tídní uitelka: RNDr. Hana Weinhauerová Poet žák: 3, z toho 8 chlapc, 22 dívek Poet žák: 32, z toho 12 chlapc, 2 dívek Barák Michal Beranová Zuzana Bieliková Nikola Gábelová Barbora Gergelová Tereza Glivická Jana Holajová Dagmar Hübelbauerová Kristýna Jelínková Kateina Juklíek Jan Knížek Martin Kohoutková Lucie Kokošková Michaela Krtika Filip Kubátová Michaela Machová Nikola Mísa Jan Neumannová Eliška Pašková Monika Pergl Ondej Ptioký Jií Ryjáková Lenka Selimovi Mirsáda Svobodová Petra Špecián Luboš Tomková Táa Trylová Michaela Vágnerová Marie Vanová Tamara Warthová Miroslava Bravená Helena Brunnerová Nikola erná Veronika Dalecká Alena Donát Petr Erlitz Jakub Filipíková Petra Hamíková Petra Hotový Oldich Hrzánová Petra Chvojka Vilém Klimsa Lukáš Koánová Andrea Koánová Kristýna Kratochvíl Jakub Kemenová Miroslava Machová Barbora Maršálová Lucie Müller Filip Nmcová Kristýna Nerušilová Hana Racín Jan Staková Ivana Strnad Jaromír Ševík Karel Valvodová Petra Vodrážková Kateina Vohanka Aleš Vozábová Klára Zárubová Lucie Zúberová Andrea Žíla Michal 28

29 Tída: 4.A Tída: 4.B Tídní uitelka: Mgr. Ivana Kašpráková Tídní uitelka: Mgr. Romana Valíková Poet žák: 27, z toho 7 chlapc, 2 dívek Poet žák: 23, z toho 9 chlapc, 14 dívek Balochová Žaneta Berlová Eva Bošková Simona Budilová Hana Buriánová Pavla Dužeková Dana Dvoáková Barbora Händlová Kristína Chmelíková Michaela Klevcovová Nikol Kubrichtová Michaela Lacina Petr Laviková Jana Le Thi Thanh Lepi Jan Madarová Kateina Malá Lenka Mchitarjan Karen Pail estmír Pavlová Alena Peený Zdenk Ptáníková Iveta Rydvan Vojtch Rychtáová Jiina Štefánková Lucie Vágner Jan Vajglová Zuzana Andert Luboš Botková Barbora molík Martin Foktová Alena Gubani Pemysl Janeek Jií Jedliková Jana Kastnerová Iva Krystyník Pavel Lozináková Jana Nodžáková Kateina Nosková Michaela Novotný Josef Patera Jan Paterová Jana Rozsypalová Alena Séman Miloš Škultétyová Lucie Theuserová Iveta Tuek Martin Vysloužilová Martina Zárubová Kateina Zatírandová Jana 29

30 3

31 Pijímací ízení Probíhá v duchu vyhlášky MŠMT R.1 ze dne 6.ledna 1997 ve znní vyhlášky. 469/21 Sb. a ve znní vyhlášky. 16/23 Sb. Osvdenou formou, to znamená ve form písemného testu z eského jazyka, matematiky a obecných studijních pedpoklad byli testováni jak žáci ucházející se o studium v osmiletém, tak i tyletém studijním cyklu. V tomto školním roce jsme již podruhé pijali také uchazee o studium ve studijním cyklu K/42 sportovní píprava. Po zkušenostech z pedchozího školního roku jsme opt využili služeb externího autora test SCIO ve všech typech studia. Tato forma zaruuje eliminaci jakékoliv nedvry a pochybností o objektivit pijímání. Zárove zpsob umožnil srovnání úrovn uchaze v rámci republiky a mohl tak pispt k evaluaním snahám školy. Stejné testy byly využity pro kvarty (viz jinde). Také v tomto roce byl silný pevis poptávky u osmiletého studia. Po odvolacím ízení byli žáci zaazeni takto : prima 3 22 AJ 8 NJ 1.A 3 15 AJ/FJ 15 AJ/NJ 1.B 3 15 AJ/NJ 15 AJ/NJ 1.S AJ/NJ 11 AJ/NJ (pijímacím ízením 21, pestupem v rámci školy z kvarty 1) 31

32 Významné navštívené akce - spoleenská výchova Chování lovk v mimoádných situacích - první pomoc Pipomenutí svátku Drogy- pohled psychiatra a farmakologa - pednáška Pednáška - Centrum F.Kafky - Praha Europanostra - soutž Gaudeamus - veletrh vysokoškolských studií - Brno Pednáška - terorismus Atlantic Bridge - anglický program holandské kestˇanské organizace Den environmentální výchovy Pipomenutí státního svátku Drogy- pohled psychiatra a farmakologa - pednáška Atlantic Bridge - anglický program holanské kestˇanské organizace Pipomenutí státního svátku Pednáška - prevence nádor - dívky Pednáška - prevence nádor - chlapci Europanostra - krajské kolo soutže Rusko - pednáška Atlantic Bridge - anglický program holandské kestˇanské organizace Studium na VŠCHT - beseda Etické fórum - beseda Pednáška - prevence nádor - dívky Pednáška - extrémismus S tebou o tob - sexuální výchova - beseda Návštva z Kanady v hodinách AJ Drogy - beseda - policie ve škole Studium práv - beseda Chování lovk v mimoádných situacích - kultura, umní, zábava Gazdina roba - divadlo Praha Obrázky z francouzské revoluce - divadlo Most O sexu,drogách,rokenrolu a divadle - divadlo Most Pro nic za nic - divadlo Most Študákoviny - zábavný poad CV Most Divadelní pedstavení v AJ - Praha Pygmalion - divadlo Praha Divadelní pedstavení v AJ - Praha Tžká Barbora - divadlo Most Školní akademie Terry Pratchett - divadlo Praha Strýek Váa - divadlo Praha Koncert - ZUŠ Most Divadelní pedstavení v AJ - Praha 32

33 maturitní ples Divadlo Improvizace - knihovna Most Fecht, pán temnot - divadlo Most Umlecké pásmo - divadlo Most Epochální výlet pana Brouka tentokráte do 15.stol.- divadlo Praha Rock- vývoj - koncert Divadelní pásmo - ZUŠ Most - sport, tlesná výchova Putovní pohár bezpeí a poádku Stedoškolské hry - atletika - okresní kolo Stedoškolské hry - atletika Stedoškolské hry - atletika - krajské kolo Pebor - kopaná - chlapci Stedoškolské hry - atletika - republikové kolo - dívky Krajské kolo - košíková - dívky Okresní kolo - odbíjená - dívky Okresní kolo - košíková - chlapci Okresní kolo - odbíjená - chlapci Okresní kolo v plaváníí Krajské kolo - odbíjená - dívky,chlapci Krajské kolo - košíková - dívky Volejbalová liga - dívky, chlapci Okresní kolo - šachy Vánoní turnaj - sálová kopaná Krajské kolo - košíková - chlapci Sportovní setkání v Hungenu Krajské kolo - šachy Turnaj - košíková Velikononí laka Školní pohár v kopané Republikové kolo - šachy Republikové kolo - šachy Krajské kolo - košíková - dívky Hokejbal - okresní kolo - chlapci Pohár rozhlasu - atletika - okresní kolo - chlapci, dívky Hokejbal - krajské kolo - chlapci Cykloseminá s partnery z Hungenu Memorial M.Bacha - lehká atletika Den školy - sportovní akce Pohár editele - šachy - prezentace školy, obecné problémy Srdíkový den - Obanské sdružení Život dtem Debatní liga - ichov - Zemský pebor echy Bílá pastelka - Den bílé hole Zebra ped školou - pomoc žák Policii R Žáci a uitelé - návštva družebního msta Meppel - Holandsko 33

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2007 Čj. 640/2007 4190 Výtisk číslo : 2 Počet listů : 31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2006/2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

2011/2012. Svobodná chebská škola s.r.o. Základní škola a gymnázium. Jánské náměstí 15, Cheb

2011/2012. Svobodná chebská škola s.r.o. Základní škola a gymnázium. Jánské náměstí 15, Cheb 2011/2012 Svobodná chebská škola s.r.o. Základní škola a gymnázium Jánské náměstí 15, Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Ne pro školu, ale pro život se učíme Non schoale, sed vitae

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace Vý ročnízprá va za školnírok 2009-2010 Osnova: Přílohy: 1/ Základníú

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy 3. Učební plán 4. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 5. Pracovníci školy 6. Přijímací řízení 7. Údaje

Více