Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 10 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 12 VI. HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ- VZDĚLÁVACÍHO PŮSOBENÍ 15 VII. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, PROJEKTY 19 VIII. ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB 22 IX. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 24 X. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 27 XI. ÚDAJE O REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 28 XII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORY A PARTNERY 29 XIII. PROBLÉMY ŠKOLY, ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 31 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: Sídlo: příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Ředitelka školy statutární zástupce: Statutární zástupkyně ředitelky školy: Zástupkyně ředitelky školy: Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Vedoucí úseku výchovy: Celková kapacita školy: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Mgr. Jana Linhartová, 44 let PaedDr. Alena Piková, 56 let Mgr. Lucie Punčochářová, 38 let Pavlína Ekrtová, 45 let Jitka Melichová, 42 let 592 žáků Školská zařízení při škole: Školní družina: Školní klub: Školní jídelna: 220 dětí 156 účastníků 500 strávníků Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Luboš Mareček Členové školské rady: Mgr. Lucie Marková, Mgr. Jiří Vosyka Petr Herišer, Ing. Jan Řeřicha, Vlastimil Žáček ŠR se ve školním roce sešla 2x. Zápisy a usnesení jsou na Občanská sdružení při škole: OS Vojnovičova: IČO , Vojnovičova 620/5, Ústí n.l. Předsedkyně: Ing. Zdeňka Holubová OS Paprsek dětem: IČO , Školní 820/17A, Ústí n.l. Předsedkyně: Hana Mišáková Členové OS se setkávají pravidelně 3 x ročně na valných hromadách a vydávají každoročně výroční zprávu. Zápisy a výroční zprávy jsou na 3

4 II. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, kterou tvoří jednotlivé pavilóny, a z odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici. Budovy jsou zcela bezbariérové. Obě pracoviště se nacházejí v zeleni, jejich součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Dále pracují při škole tři školská zařízení školní družina, školní klub a školní výdejna. V kmenové škole se v pavilonu vedení nachází třídy prvního stupně, šatny, relaxační zóny, oddělení školní družiny, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jednací místnost pro rodiče, ekokoutek se školním arboretem a kanceláře vedení školy. V pavilonu učeben se nachází třídy prvního i druhého stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál a postižené žáky. Dále kabinety učitelů, knihovna, archiv, relaxační koutky a sklady učebních pomůcek. V pavilonu tělesné výchovy je tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, přípravný ročník, oddělení školní družiny a zázemí pro vychovatelky. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna s jídelnou, šatna včetně sociálních zařízení, školní klubovna, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem. Stravují se zde žáci školy a zaměstnanci. Na odloučeném pracovišti Paprsek je pět tříd prvního stupně, které jsou upraveny pro výuku handicapovaných a zdravotně znevýhodněných žáků, a jsou zde i oddělení školní družiny. Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Pojetí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence občanské 6. kompetence pracovní Základní pilíře ŠVP Co chceme a kam směřujeme. - Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. - V případě, kde je to možné provádět sociální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se sociálním znevýhodněním. 4

5 - Podporujeme i myšlenku zavádění speciálních tříd. - Chceme srovnatelnou péči věnovat dětem nadaným, ale i dětem se zájmem a dětem s problémy v učení. - Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jinými druhy nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. a žáky se zájmem. - Podporujeme zásadu od hraní k vědění. - Důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc; nejdůležitějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. - Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra (klima). - Ústřední cíl školy spatřujeme ve výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. - Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko-psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření ze školského poradenského zařízení PPP, SPC a jejich doporučení. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd a žáků na základní škole PRACOVIŠTĚ POČET TŘÍD POČET ŽÁKŮ PRŮMĚR NA PP Přípravný ročník žáků / učitel 1.stupeň žáků / učitel Paprsek žáků / učitel 2.stupeň žáků / učitel Celkem Počet oddělení a žáků ve školských zařízeních PRACOVIŠTĚ POČET ODDĚLENÍ POČET DĚTÍ PRŮMĚR NA PP Školní družina 10 oddělení 200 dětí 20 dětí / vychovatel Školní klub 15 zájmových útvarů 140 účastníků Školní výdejna 477 strávníků 5

6 Současnost a další vývoj školy V letošním roce proběhlo v květnu 2013 výběrové řízení na místo ředitelky školy. Nově do funkce byla od potvrzena stávající ředitelka Mgr. Jana Linhartová na období 6 let. Škola spolupracuje s partnerskými Mateřskými školami Zvoneček a Sluníčko. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. Škola spolupracuje i s dalšími poradenskými pracovišti, diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Zapojili jsme se do projektů zaměřených na prevenci a reedukaci výukových, výchovných a jiných problémů u žáků. Nad rámec běžné výuky nabízíme výuku řečové výchovy, kterou zajišťuje kvalifikovaný logopedický asistent, vedeme několik skupin náprav poruch učení na obou stupních. Ve všech třídách s upravenými vzdělávacími podmínkami a sníženým počtem žáků vyučují plně kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové a v každé třídě je zajištěn i asistent pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Osvědčilo se nám zavedení výuky cizích jazyků od prvního ročníku. Rozšířili jsme nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti environmentální výchovy, informačních a komunikačních technologií a předcházení sociálně patologickým jevům. Na všechny tyto oblasti má škola odborně kvalifikované metodiky. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou a chceme nadále vyhledávat talentované a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Rozšířili jsme volnočasové aktivity pro žáky v rámci školního klubu. Díky tomu se nám podařilo zvýšit zájem žáků o nejrůznější soutěže a další zájmové aktivity. Touto cestou se snažíme otevřít školu veřejnosti. Díky této práci letos naše škola získala značku RODIČE VÍTÁNI. V průběhu školního roku se nám podařilo získat titul NAŠE VIRTUÁLNÍ ŠKOLA, vybudovali jsme učebnu v přírodě, školní arboretum v ekokoutku uvnitř budovy a získali značku EKOŠKOLA. V průběhu dalšího školního roku chceme získat značku ZDRAVÁ ŠKOLA. Po celý rok jsme spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi - Domem dětí a mládeže, Zoologickou zahradou, sportovními kluby, autobusovou společností Bus Line, společností AVE. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu příštího školního roku. Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy i získávání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Při škole pracují dvě Občanská sdružení, jsou to nástupci klasických sdružení SRPDŠ. Cílem sdružení je finanční a materiálová podpora základní školy. Sdružení je dobrovolné a nezávislé Členy těchto sdružení jsou zákonní zástupci žáků. Ve výborech obou sdružení jsou třídní důvěrníci jednotlivých tříd, kteří se scházejí minimálně třikrát ročně vždy týden před třídními schůzkami. Zápisy z jednání předávají ostatním členům na třídních schůzkách a veškeré zprávy zveřejňují i na webových stránkách školy. 6

7 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 53 53,451 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 (u pedagogů důchodového věku je vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Poř. číslo Pracovní Kvalifikace, stupeň Roků ped. Úvazek zařazení, funkce vzdělání, obor, aprobace praxe 1 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Aj, 3 2 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M, Z 15 3 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 18 4 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 10 5 učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje 1 6 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vv 13 7 učitel 1,000 ano, VŠ (MSP), TV, Z 12 8 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 10 9 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje 1 11 učitel 1,000 ano, VŠ (MSP), Ing., ICT učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I. stupeň 1 14 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Ch, Př učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka MD ano, VŠ (MSP), I. stupeň 9 17 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), AJ učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje učitelka MD 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 3 21 ředitelka školy 1,000 ano, VŠ (MSP), spec.pedag učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vv učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitel 1,000 ano, ÚSO 3 25 učitelka 1,000 ano, VŠ, I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vo učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, D zástupce ŘŠ 1,000 ano, VŠ PaedDr., I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň zástupce ŘŠ 1,000 ano, VŠ (MSP), Př, Z 13 32D učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M, tech.v učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M,tech.v. 13 7

8 35 učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I.stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka MD 1,000 ano, VŠ (MSP) Tv, Vo učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 5 41 učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I. stupeň učitel 1,000 ano, VŠ (MSP, F, tech.v učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň vychovatelka 1,000 ano, ÚSO vychovatelství vychovatelka 1,000 ano, (BSP) vychovatelství vychovatelka 0,625 ano, ÚSO 5 47 vychovatelka 0,625 ano, studuje 3 48 vychovatelka 1,000 ano, ÚSO, vychovatelství vychovatelka 1,000 ano, ÚSO, vychovatelství vychovatelka 0,625 ano, osvědčení-vychovat ved.vychovatelka 1,000 ano, ÚSO,vychovatelství vychovatelka 0,500 ano, ÚSO, studuje 2 53 vychovatelka 1,000 ano, (BSP), vychovatelství 0 54 vychovatelka 0,625 ano, ÚSO,studuje 3 55 asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO 5 56 asistent pedag. 0,750 ano, ÚSO 2 57 asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO, studuje 2 59 asistent pedag. 0,750 ano, ÚSO 5 60 asistent pedag. 0,750 ano, VŠ, (BSP) 1 61 asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO, studuje 3 Věková struktura pedagogických zaměstnanců Věk Počet % učitelů ,21% ,06% ,30% Nad 50 let 4 7,55% Pracující důchodce 1 1,88% Komentář: V přípravných ročnících pracovaly 2 plně kvalifikované paní učitelky, na prvním stupni vyučovalo 14 učitelek, z toho 3 si doplňují kvalifikaci, na Paprsku 5 učitelek a 6 asistentek pedagoga, z toho jedna učitelka si doplňuje kvalifikaci a na druhém stupni pracovalo 17 učitelů a 2 asistenti pedagoga, z toho jeden si doplňuje kvalifikaci. Ve školní družině bylo zaměstnáno 6 plně kvalifikovaných vychovatelek na plný úvazek a 4 vychovatelky na částečný úvazek. Ve školním klubu pracovaly 2 vychovatelky na částečný úvazek. Průměrný věk pedagogického pracovníka činil 39 let. Mimořádná situace nastala ve školní družině, kde z důvodů dlouhodobé nemoci paní vychovatelky byla přijata kvalifikovaná pracovnice po dobu nemoci do a po dobu dlouhodobé nemoci další paní vychovatelky nastoupily na částečný úvazek kvalifikované asistentky pedagoga. 8

9 Všichni nekvalifikovaní zaměstnanci si doplňují studium. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 11,938 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Ekonom 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 2 Uklízečka 0,500 Vyučena s výuč. listem 3 Uklízečka 1,000 Vyučena s výuč. listem 4 Uklízečka 1,000 Vyučena s výuč. listem 5 Uklízečka 1,000 Vyučena s výuč. listem 6 Školník 1,000 Vyučen s výuč. listem 7 Uklízečka 1,000 Základní vzdělání 8 Hospodářka MD 1,000 Vysokoškolské vzdělání 9 Uklízečka 1,000 Základní vzdělání 10 Asistentka ŘŠ 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 11 Mzdová účetní 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 12 Pracovnice ŠJ 1,000 Vyučen s výučním listem 13 Pracovnice ŠJ 0,438 Vyučen s výučním listem 9

10 IV. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Dotace - KÚÚK ,00 0,00 Příspěvek KÚÚK - Pažit ,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na provoz ,00 0,00 Jiné (dary, projekty, cizí zdroje, čerpání fondů) , ,00 Celkem ,90 Kč ,00 Kč Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Mzdové + sociální + zákon , ,00 Spotřeba materiálu , ,50 Energie , ,86 Opravy a údržba ,20 0,00 Investice 0,00 0,00 Ostatní služby , ,64 Odpisy ,00 0,00 Náklady z DDM ,68 0,00 Celkem ,90 Kč ,00 Kč Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem Tradičně nejvyšší položku v rozpočtu školy tvořily náklady na teplo. Teplo uniká netěsnými okny školy. Další významnou položkou jsou náklady na elektrickou energii. Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu KÚ Finanční prostředky byly použity v souladu se stanovenými podmínkami pro poskytování dotací. Přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány především na mzdy zaměstnanců školy a s tím spojené náklady na zákonné odvody, nákup učebních pomůcek, na nové učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovní náhrady a osobní ochranné pomůcky. Hospodářský výsledek Hlavní činnost Vedlejší činnost Hospodářský výsledek Kč , ,00 Celkem Kč 0 Komentář Škola přečerpala v hlavní činnosti finanční prostředky určené na provoz poskytnuté zřizovatelem. Tento finanční rozdíl kryla kladným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti. 10

11 Přehled finančních fondů k Fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond investic Fond rezervní Zůstatek 0,00 Kč ,46 Kč ,48 Kč ,00 Kč Komentář k čerpání fondů Fond odměn: - pro rok 2012 je stav FO nulový. Fond FKSP: - byl čerpán na příspěvky na rekreace zaměstnanců školy, kulturní akce, masážní služby, nákup vitamínů, příspěvek na obědy apod. Fond investiční: - v roce 2012 nedošlo k čerpání finančních prostředků. Fond rezervní: - stav RF k se skládá z ,00 Kč nevyčerpané prostředky oper. program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ,00 Kč nevyčerpané prostředky projekt Učebna v přírodě se školním arboretem aneb Každý strom má svůj příběh. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schváleného zřizovatelem Fond odměn Fond investic Fond rezervní Celkem Fond Přidělená částka 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11

12 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků Prospělo s Jiné Ročník Prospělo Neprospělo celkem vyznamenáním hodnocení Přípravný r Paprsek stupeň celkem 1. stupeň celkem 2. stupeň celkem škola bez přípravných r celkem škola Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce Gymnázium 8leté 6leté 4leté SOŠ vč. konzervatoří, SOU s maturitou SOU, U s výučním listem OU, PrŠ, OŠ bez maturity i výučního listu přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. Přijatí přihláš. přijatí přihláš. Přijatí Napsaní a zařazení žáci ve školním roce Zapsaní do 1.tříd 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2012 Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Pochvaly a ocenění školní rok Typ pochvaly Počet Zdůvodnění Pochvala třídního za píli, výborné pracovní výsledky, vzorné chování, práci v třídní 125 učitele samosprávě, reprezentaci školy apod. Pochvala ředitele za vzornou reprezentaci školy, za dlouhodobě vynikající prospěch, 6 školy za mimořádné výkony apod. Napomenutí a důtky školní rok

13 Typ opatření Počet Zdůvodnění Napomenutí třídního za špatnou pracovní morálku, drobné přestupky proti 48 učitele školnímu řádu Důtka třídního učitele 27 za nepořádnost, nevhodné chování Důtka ředitele školy 9 za opakované nevhodné chování, nepořádnost, podvody Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2- uspokojivé 5 0,9 % 3- neuspokojivé 1 0,18 % Docházka žáků za školní rok celkový počet počet omluvených počet neomluvených hodin hodin / % hodin /% 1. pololetí / 99,92 % 18 / 0,08 % 2. pololetí / 98,85 % 354 / 1,15 % Za školní rok / 99,27 % 372 / 0,72 % Komentář: Ve druhém pololetí se celkový počet neomluvených hodin navýšil díky neomluvené absenci jednoho žáka, který ve škole zameškal 312 nemluvených hodin. Údaje o integrovaných žácích v běžných třídách s IVP školní rok Ročník Počet žáků integrovaných 1.r. 02 / 0,43 % 75 2.r. 12 / 2,63 % 67 3.r 11 / 2,41 % 58 4.r 11 / 2,41 % 48 5.r 11 / 2,41 % 35 celkem 1. stupeň 47 / 10,29 % r 05 / 1,09 % 43 7.r 10 / 2.19 % 51 8.r 09 / 1,97 % 37 9.r 15 / 3,28 % 42 celkem 2. stupeň 39 / 8,53 % 173 CELKEM 86 / 18,82 % 456 Celkem Komentář: 13

14 Vzhledem k velmi dobré spolupráci výchovných poradkyň pro oba stupně s pedagogickopsychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry, díky včasné depistáži za pomoci třídních učitelů jsou žáci do integrované péče zařazováni aktuálně během celého školního roku. Je kladen důraz na vzájemnou spolupráci pedagogů, rodičů a především na aktivní přístup samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jak při tvorbě individuálního plánu, tak i nápravné péči. Žáci integrovaní ve speciálních třídách ve školním roce 2012/2013 Ročník Počet žáků Třída pro žáky s SPU 1.C 10 Třída pro žáky s SPU 2.C 11 Třída pro žáky s SPU 3.C 9 Třída pro žáky s SPU 4.C 11 Třída pro žáky s SPU 5.C 9 Třída pro žáky s SPU 4.A 15 Třída pro žáky s SPU 6.A 14 Celkový počet tříd a žáků skupinově integrovaných 7 79 Komentář: Ve třídách s upravenými vzdělávacími podmínkami se vzdělávají žáci v rámci skupinové integrace. Za upravené vzdělávací podmínky se považuje snížený počet žáků ve třídě, výuku zajišťují zkušení speciální pedagogové spolu s asistentem pedagoga. Pro výuku se využívají speciální učební pomůcky, každému žákovi je zajištěn individuální přístup a při hodnocení se používají upravená kritéria. Žáci musí zvládnout 60% učiva školního vzdělávacího programu. 14

15 VI. Hodnocení výsledků výchovně- vzdělávacího působení a. Výchovné poradenství na škole Zázemí a podmínky pro práci jsou dobré. Efektivitu je nadále třeba zvyšovat. Úroveň profesního poradenství je na dobré úrovni, využití předmětu volba povolání, svět práce, veletrh vzdělávání, návštěvy IPS ÚP, exkurze na SŠ, prezentace některých středních škol a jejich studijních oborů přímo na naší škole, podle potřeby osobní konzultace se žáky a jejich rodiči. Mezi nejčastější výchovné problémy, které jsme řešili, patří vztahové problémy ve třídě, prospěch žáků, zvládání učiva v jednotlivých předmětech, způsob domácí přípravy, zvýšená agresivita u některých žáků, napadání spolužáků (i mimo školu), neomluvená absence (záškoláctví), kouření ve škole, krádeže, ničení školního majetku, ohrožování zdraví spolužáků. Do systému kontaktů s žáky a dostupnosti informací pro žáky patří nástěnka VP, schránka důvěry, konzultační hodiny, hospitace v předmětech vyžadující užití zvýšeného individuálního přístupu, výuka volby povolání, veškeré potřebné informace jsou žákům dostupné, sdělujeme je osobně, prostřednictvím nástěnky, mohou využít konzultační hodiny a schránku důvěry. Do systému kontaktů s rodiči patří - nástěnka VP, konzultační hodiny, konzultace dle požadavků a potřeb zákonných zástupců (osobní kontakt), třídní schůzky, telefonický kontakt a . Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje dle ŠVP ZV, dle IVP a metodického pokynu SPC pro sluchově a zrakově postižené a dle doporučení a závěrů PPP a ostatních odborných pracovišť. Integrace zdravotně postižených žáků při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vychází z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka a s odborníky z jiných rezortů, kteří nám poskytují pomoc při identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb a následném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi ně patří školská poradenská zařízení zařazená do sítě škol (PPP, SPC, SVP) a odborní pracovníci poradenských pracovišť- zejména výchovný poradce, speciální pedagog, metodik primární prevence. U žáků s potřebami individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním učitelem a případně dalšími vyučujícími. Speciálně pedagogickou péči zajišťují ve speciálních třídách speciální pedagogové a pedagogičtí asistenti, v běžných třídách speciální pedagog školy ve spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a pedagogickými asistenty. Zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a využíváme nabídek dalšího vhodného vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola je připravena operativně zařadit do ŠVP speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo znevýhodnění. Na úrovni ŠVP je vzdělávací obsah vzdělávacích oborů vymezených RVP ZV pro vzdělávání žáků v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, možnostmi a zdravotním stavem Při vzdělávání těchto žáků uplatňujeme kombinaci speciálně-pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělání běžné populace, tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností a při zlepšování sociální komunikace žáků, u nichž vzdělávání za použití běžných didaktických metod nepřináší potřebný efekt. 15

16 Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte, jeho osobního maxima. Uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při sestavování obsahu, forem i metod výuky. Umožňujeme žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám. Podporujeme nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváříme vhodné vzdělávací nabídky. Primárně hodnotíme individuální pokrok bez srovnání s ostatními, posilujeme formativní hodnocení, zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků žáka, hodnotíme s tolerancí. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je řešeno podle typu problému, zapojujeme žáka jako partnera do procesu hodnocení. Na základě vyjádření PPP, SPC je zákonným zástupcům žáka nabídnuta dohoda o způsobu klasifikace. Každý integrovaný žák je vzděláván podle IVP na základě odborného posudku příslušného odborného poradenského pracoviště. Speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP); struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna dohodou o formě podílu žáka a spolupráci se zákonnými zástupci. Zákonný zástupce i PPP s IVP vyjadřují souhlas, stejně jako s navrhovaným slovním hodnocením. Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti vyučujících, na spolupráci s psychologem PPP, speciálním pedagogem a zákonnými zástupci. Výchovný poradce, speciální pedagog podporují rozvoj dítěte, poskytují poradenství zákonným zástupcům a metodickou podporu učitelům. Rozsah speciálně pedagogické individuální a skupinové práce vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Z podmínek školy vychází i případné snížení počtu žáků ve třídě, je posilován osobnostní rozvoj dítěte, handicapy odstraňovány formou speciálních cvičení a náprav (řečová výchova, náprava poruch učení, psaní na počítači). Rozšiřujeme spolupráci školy a zákonných zástupců při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťujeme odstranění architektonických bariér a provedení potřebných úprav interiéru školy a tříd. Kvalita vzájemné komunikace s učiteli a třídními učiteli, interpersonální komunikace je na dobré úrovni. Probíhají pravidelné konzultace, diskuse, porady, vyplňování podkladů pro VP. Hledají se možnosti individuální pomoci neprospívajícím žákům formou nabídky individuálního doučování nebo změnou forem zkoušení. Vedeme přehledy žáků vyžadujících zvýšenou péči a žáků s mimořádným zhoršením prospěchu, zajišťujeme prevenci záškoláctví a sociálně patologických jevů a hodnotíme IVP - co z metod se osvědčilo či neosvědčilo. Dále se snažíme vyhledávat žáky talentované a podporovat žáky se zájmem, podporujeme studium odborné literatury a profesní růst pedagogických pracovníků v rámci DVPP, zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podporujeme účast žáků na akcích s preventivními programy. b. Prevence sociálně patologických jevů na škole Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Součástí MPP je pravidelná spolupráce s odborníky na prevenci, besedy a prožitkové terapie pro třídní kolektivy i pedagogické pracovníky. Kompletní program je součástí celoročního plánu školy pod názvem PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE. Jeho cílem je působení na žáky nejen v rámci vyučování, ale i v jejich volném čase a vedení všech k vhodnému způsobu využití volného času. Dobře vedená prevence vede k výchově sebevědomého jedince se zdravým životním stylem. Mezi specifická témata prevence 16

17 patří prevence proti kouření, užívání alkoholu, rizik zneužívání návykových látek, gamblerství, ochrana před sektami, rasismem, šikanou, agresivitou, domácím násilím, apod. Témata prevence se aplikují do výuky a společně řeší již vzniklé problémy. K prevenci se využívají třídnické hodiny, besedy, návštěvy kulturních představení, soutěže, výlety, apod. Velmi důležitý krok prevence je náplň volného času žáků. Mohou využít pobyt ve školním klubu či družině a navštěvovat zájmové kroužky. Nezbytná je i spolupráce s rodiči. Škola v rámci prevence spolupracuje s mnoha organizacemi a zapojuje se do mnoha soutěží a projektů. Velký význam v oblasti prevence sociálně patologických jevů měla práce s třídními kolektivy, ve kterých se projevovaly problémy v komunikaci a soužití žáků. Byl použit program Klima třídy. Realizace Minimálního preventivního programu: funkce pracovníka třídní učitelé metodik školní prevence výchovný poradce učitelé Vo, Vz, Vp, Př a jiných předmětů forma prevence práce se třídou, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů aplikace témat prevence ve výuce Doprovodné formy vzdělávání primární prevence: název akce forma Charakteristika počet akcí počet žáků Motýl pobyt v přírodě 3-denní pobyt mimo město s aktivitami zaměřenými na prevenci SPJ PAŽIT pobyt v přírodě 5-denní výjezdy do přírody s aktivitami v rámci branné výchovy Děti a právo beseda Přednášky kurátorky OSPOD, následné besedy, konzultace Čas proměn beseda Přednáška pro dívky 6. ročníku Dopravní výchova Školní noviny Školní rozhlas Mladý záchranář výuka na DDH v KB tvorba novin příprava vysílání Seznámení s dopravními předpisychodec, cyklista. Vydávání měsíčníku SOSÁKOVA PĚTKA v rámci mediální výchovy. Každodenní vysílání RANNÍ DVACÍTKY před vyučováním x týdně 20 každé ráno soutěž Soutěž HZS a OČZMS Mikuláš prezentace Žáci 9. tříd nadělují ostatním dětem c. Environmentální výchovně-vzdělávací působení. 17

18 Je zaměřené na poznávání životního /přírodního i umělého/ prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Výchova a vzdělávání probíhá v rámci vícedenních pobytových programů zaměřených na EVVO a výuku v terénu - Pažit, Motýl, ŠvP. Při výuce nám pomáhají externí výukové programy ekologické výchovy - Střediska ekologické výchovy SEVER, TEREZA, dále vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí. Další výuka probíhá v rámci školních ekologických projektů - Den vody, Den Země, Planeta na prodej, Kolumbus a aktivním zlepšováním vzhledu školního pozemku, zahrady a přírodní učebny. V rámci výuky a výchovy probíhá pravidelné poznávání okolního prostředí prostřednictvím vycházek, prací v terénu, spolupráci s obcí, rodiči, místními sdruženími, spolky a podnikateli, firmami. Pro pedagogy se uskutečňují kurzy, semináře a specializační studia v rámci DVPP, probíhá environmentální poradenství v oblasti využití obsahu EVVO knihovny. Škola každoročně podává minimálně jednu grantovou žádost zaměřenou na EVVO, jednou za dva měsíce probíhá obměna EVVO nástěnky umístěné ve vestibulu školy, sponzoruje zvířátka v ZOO Ústí n. L. a prohlubuje kontakty se ZOO prostřednictvím kampaní EAZA. Učitelé obou stupňů si předávají nové EVVO materiály k výuce, probíhají koordinační schůzky Ekotýmu 1. a 2. stupně, biomonitoring Habrovického rybníku, založily se schránky v rámci projektu Kolumbus na Střížovickém vrchu, pracujeme s GPS na výjezdových pobytech tříd 2. stupně, pracujeme s přírodním a recyklovatelným materiálem, uskutečňujeme návštěvy zoologických zahrad, projekty, např. Svátek zvířat, Podzim čaruje, Zdravá pětka, Den životního prostředí, exkurze do třídičky odpadu firmy AVE, ekofarem, prezentují se práce žáků, proběhlo 5 sběrů elektroodpadu o celkové hmotnosti odvezeného odpadu 1270 kg, 5 sběrů a svozů starého papíru. Škola se zapojila do třídění a recyklace textilu, získala finanční příspěvek 1000,- Kč. Aktivně spolupracujeme se školními novinami a začleňujeme se do spolupráce se sítí EKOŠKOL. Vstoupili jsme do sítě škol M.R.K.E.V. Dne se uskutečnila prezentace pojízdné výstavy Tonda obal na cestách pro třídy, proběhlo promítání s diskusí pro 9. ročník na téma: Planeta na prodej. Byla vypracována a vyhodnocena SWOT analýza školy, na základě níž se koordinátorka snažila směřovat EVVO aktivity ve vzdělávání - byly vytvořeny plány / krátkodobý a dlouhodobý /, EVVO koordinátorka školy se účastnila krajské konference v Ústí n. L., KAPRADÍ s konzultací a praktickými dílnami k ekologické výchově v Litoměřicích. proběhl na škole Den vody spojený s celoškolní soutěží. Oslavil se Den Země vycházkou do místní krajiny, prací s přírodninami, tříděním. 1. stupeň se zapojil do soutěže Kdo žije v trávě organizované CHKO České Středohoří a 2. stupeň se zapojil do soutěže v rámci Ústeckého kraje Kouty našeho kraje očima dětí (Čertovské rejdění), dále do soutěže v rámci ZOO Ústí n. L. ZOO riskuj a celá škola se zapojila do celosvětové kampaně na ochranu životního prostředí a klimatu Hodina Země V průběhu školního roku probíhal další ročník projektu Poznáváme Ústí n. L. a jeho okolí, zaměřený na exkurze a vycházky do místní krajiny spojené nejen s pozorováním, ale také se studiem zaměřeným na přírodovědu a vlastivědu, ochranu krajiny, vliv člověka na prostředí. Naši žáci se díky partnerovi školy, DDM v Ústí nad Labem, zúčastnili ekotábora v Německu. Pro všechny žáky školy proběhla prezentace Dravců, společnosti Zayferus z Lednice na Moravě, celá škola pravidelně během roku třídila a odevzdávala plasty a papír do připravených nádob ve vnitřních prostorách i jejího zázemí. 18

19 VII. PUBLIC RELATION - AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY Žáci školy se prezentovali po celý rok mnoha články o svých aktivitách v místním tisku. Pro svou PR využívá škola webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a zákonné zástupce o dění na škole. Po celý školní rok bylo v provozu školní rozhlasové studio s vysíláním Ranní dvacítka v čase 7.40 až 8.00 hodin. Celoročně je také v provozu v atriu školy od 7.30 do 16 hodin Školní informační kanál, kde se objevují veškeré informace o dění ve škole na dolní liště. Je možné ho na základě požadavku spustit i mimo vysílací čas, např. v době třídních schůzek, zápisu nebo Dni otevřených dveří. Po celý školní rok fungoval Žákovský školní sněm. Zvolení žáci se v něm schází 1x měsíčně a řeší spolu své problémy, které sdělují vedení školy. Vybraní zástupci školního sněmu navštěvovali po celý školní rok i Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávali s představiteli našeho města a nahlíželi na to, jak město řeší problémy, které se objeví. Jeden zástupce školy byl členem krajského i národního parlamentu dětí a mládeže. Díky spolupráci školy se zákonnými zástupci se nám podařilo uskutečnit akce, které školu přeměnily ve školu komunitní, tedy školu otevřenou nejen žákům a jejich zákonným zástupcům, ale i veřejnosti. Hurá do školy přivítání nových prvňáčků Drakiáda sobotní setkání rodičů v areálu školy plné soutěží a pouštění draků Lampiónový průvod připomenutí tradice příjezdu Martina na bílém koni Vánoční trhy a Adventní koncert oslava Vánoc ve škole Den otevřených dveří prezentace školy rodičům a budoucím prvňáčkům Školní ples - pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče Prázdninový pobyt v Chorvatsku škola o prázdninách jinak a jinde Další akce pro žáky na 1. stupni Besedy s příslušníky Policie ČR, Městskou policií, myslivci, požárníky, lékaři. Exkurze u hasičů, do knihovny a nemocnice. Lyžařský kurz na Telnici. Keramické dílny v DDM. Ukázkové hodiny pro rodiče. Společné hodiny a výlety paralelních tříd. Školy v přírodě, ozdravné a výukové pobyty. Návštěvy kulturních a divadelních představení a památek. Pravidelné návštěvy ZOO, botanické zahrady a planetária. Divadelní a filmová představení žáků pro žáky z vlastní tvorby. Mikulášská nadílka, vánoční besídky, karnevaly, pálení čarodějnic, noci ve škole. Rozloučení s absolventy Paprsku. Další akce pro žáky na 2. stupni 19

20 Pobytový výjezd na akci Motýl v rámci prevence. Lyžařský výcvikový kurz na Telnici. Ozdravné pobyty a pobytové výjezdy v rámci projektu PAŽIT. Exkurze - Veletrh vzdělávání, Úřad práce, Knihovna. Návštěvy divadelních, filmových a vzdělávacích programů. Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy. Besedy s policií, lékaři, sportovci. Školní akademie. Soutěže na 1. stupni sportovní soutěže - vybíjená, šplh, atletika, florbal, Kinderiáda výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, O nejhezčí vánoční ozdobu, masku, kraslici vědomostní soutěže matematické, dopravní, přírodovědné, vlastivědné soutěže ve zpěvu a recitaci Soutěže na 2. stupni jazykové, recitační - Krasopisec, Písmenkový mág, Mladý Demosthénes, olympiáda v ČJ, olympiáda v AJ, Snip-Snap, soutěž ve Spellingu matematické - O nejlepšího matematika, Matematický klokan, Einstainova hádanka, Pythagoriáda, soutěž v Sudoku, turnaj v šachu, turnaj v Blokusu přírodovědné Malý Mendělejev, O nejhezčí herbář, Ekosoutěž, Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Mladý záchranář sportovní Atletický čtyřboj, Florbalová liga, Stolní tenis, Orion florbal cup, Hokejbal proti drogám, Minikopaná, Pohár rozhlasu hudební a výtvarné soutěž v Karaoke, Pod modrou oblohou, Jeden svět, O nejhezčí vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Lidice Projekty ve výuce Celoškolní projekty: ČÍM BUDU? DEN PLNÝ HER OČZMS BRANNÝ DEN Projekty na 1. stupni Autoři dětských knih. Barevný týden. Bezpečně do školy. Cirkus. Co se stane když. Čarodějnice. Čert a Mikuláš. Čistota a hygiena. Den Evropy. Den matek. Den Země. Den životního prostředí. Dopravní prostředky. Hallowen. Happy Birthday. Hospodářská zvířata. Hravě žij zdravě. Chráníme své zdraví. Interview. Já a lidé. Já a moji kamarádi. Já a ty. Jak běží čas. Jaro. Jarní louka. Jíme zdravě. Kalendář. Léto. 20 Les. Máme rádi zvířata. Masopust. Merry Christmas. Miniparlament. Moje hračky. Moje tělo. My Breakfast. My New Friend. Na poli. Naše město. Naše rodina. Náš domov. Ovocný den.

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více