Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 10 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 12 VI. HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ- VZDĚLÁVACÍHO PŮSOBENÍ 15 VII. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, PROJEKTY 19 VIII. ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB 22 IX. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 24 X. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 27 XI. ÚDAJE O REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 28 XII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORY A PARTNERY 29 XIII. PROBLÉMY ŠKOLY, ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 31 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: Sídlo: příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Ředitelka školy statutární zástupce: Statutární zástupkyně ředitelky školy: Zástupkyně ředitelky školy: Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Vedoucí úseku výchovy: Celková kapacita školy: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Mgr. Jana Linhartová, 44 let PaedDr. Alena Piková, 56 let Mgr. Lucie Punčochářová, 38 let Pavlína Ekrtová, 45 let Jitka Melichová, 42 let 592 žáků Školská zařízení při škole: Školní družina: Školní klub: Školní jídelna: 220 dětí 156 účastníků 500 strávníků Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Luboš Mareček Členové školské rady: Mgr. Lucie Marková, Mgr. Jiří Vosyka Petr Herišer, Ing. Jan Řeřicha, Vlastimil Žáček ŠR se ve školním roce sešla 2x. Zápisy a usnesení jsou na Občanská sdružení při škole: OS Vojnovičova: IČO , Vojnovičova 620/5, Ústí n.l. Předsedkyně: Ing. Zdeňka Holubová OS Paprsek dětem: IČO , Školní 820/17A, Ústí n.l. Předsedkyně: Hana Mišáková Členové OS se setkávají pravidelně 3 x ročně na valných hromadách a vydávají každoročně výroční zprávu. Zápisy a výroční zprávy jsou na 3

4 II. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, kterou tvoří jednotlivé pavilóny, a z odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici. Budovy jsou zcela bezbariérové. Obě pracoviště se nacházejí v zeleni, jejich součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Dále pracují při škole tři školská zařízení školní družina, školní klub a školní výdejna. V kmenové škole se v pavilonu vedení nachází třídy prvního stupně, šatny, relaxační zóny, oddělení školní družiny, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jednací místnost pro rodiče, ekokoutek se školním arboretem a kanceláře vedení školy. V pavilonu učeben se nachází třídy prvního i druhého stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál a postižené žáky. Dále kabinety učitelů, knihovna, archiv, relaxační koutky a sklady učebních pomůcek. V pavilonu tělesné výchovy je tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, přípravný ročník, oddělení školní družiny a zázemí pro vychovatelky. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna s jídelnou, šatna včetně sociálních zařízení, školní klubovna, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem. Stravují se zde žáci školy a zaměstnanci. Na odloučeném pracovišti Paprsek je pět tříd prvního stupně, které jsou upraveny pro výuku handicapovaných a zdravotně znevýhodněných žáků, a jsou zde i oddělení školní družiny. Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Pojetí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence občanské 6. kompetence pracovní Základní pilíře ŠVP Co chceme a kam směřujeme. - Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. - V případě, kde je to možné provádět sociální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se sociálním znevýhodněním. 4

5 - Podporujeme i myšlenku zavádění speciálních tříd. - Chceme srovnatelnou péči věnovat dětem nadaným, ale i dětem se zájmem a dětem s problémy v učení. - Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jinými druhy nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. a žáky se zájmem. - Podporujeme zásadu od hraní k vědění. - Důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc; nejdůležitějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. - Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra (klima). - Ústřední cíl školy spatřujeme ve výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. - Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko-psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření ze školského poradenského zařízení PPP, SPC a jejich doporučení. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd a žáků na základní škole PRACOVIŠTĚ POČET TŘÍD POČET ŽÁKŮ PRŮMĚR NA PP Přípravný ročník žáků / učitel 1.stupeň žáků / učitel Paprsek žáků / učitel 2.stupeň žáků / učitel Celkem Počet oddělení a žáků ve školských zařízeních PRACOVIŠTĚ POČET ODDĚLENÍ POČET DĚTÍ PRŮMĚR NA PP Školní družina 10 oddělení 200 dětí 20 dětí / vychovatel Školní klub 15 zájmových útvarů 140 účastníků Školní výdejna 477 strávníků 5

6 Současnost a další vývoj školy V letošním roce proběhlo v květnu 2013 výběrové řízení na místo ředitelky školy. Nově do funkce byla od potvrzena stávající ředitelka Mgr. Jana Linhartová na období 6 let. Škola spolupracuje s partnerskými Mateřskými školami Zvoneček a Sluníčko. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. Škola spolupracuje i s dalšími poradenskými pracovišti, diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Zapojili jsme se do projektů zaměřených na prevenci a reedukaci výukových, výchovných a jiných problémů u žáků. Nad rámec běžné výuky nabízíme výuku řečové výchovy, kterou zajišťuje kvalifikovaný logopedický asistent, vedeme několik skupin náprav poruch učení na obou stupních. Ve všech třídách s upravenými vzdělávacími podmínkami a sníženým počtem žáků vyučují plně kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové a v každé třídě je zajištěn i asistent pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Osvědčilo se nám zavedení výuky cizích jazyků od prvního ročníku. Rozšířili jsme nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti environmentální výchovy, informačních a komunikačních technologií a předcházení sociálně patologickým jevům. Na všechny tyto oblasti má škola odborně kvalifikované metodiky. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou a chceme nadále vyhledávat talentované a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Rozšířili jsme volnočasové aktivity pro žáky v rámci školního klubu. Díky tomu se nám podařilo zvýšit zájem žáků o nejrůznější soutěže a další zájmové aktivity. Touto cestou se snažíme otevřít školu veřejnosti. Díky této práci letos naše škola získala značku RODIČE VÍTÁNI. V průběhu školního roku se nám podařilo získat titul NAŠE VIRTUÁLNÍ ŠKOLA, vybudovali jsme učebnu v přírodě, školní arboretum v ekokoutku uvnitř budovy a získali značku EKOŠKOLA. V průběhu dalšího školního roku chceme získat značku ZDRAVÁ ŠKOLA. Po celý rok jsme spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi - Domem dětí a mládeže, Zoologickou zahradou, sportovními kluby, autobusovou společností Bus Line, společností AVE. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu příštího školního roku. Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy i získávání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Při škole pracují dvě Občanská sdružení, jsou to nástupci klasických sdružení SRPDŠ. Cílem sdružení je finanční a materiálová podpora základní školy. Sdružení je dobrovolné a nezávislé Členy těchto sdružení jsou zákonní zástupci žáků. Ve výborech obou sdružení jsou třídní důvěrníci jednotlivých tříd, kteří se scházejí minimálně třikrát ročně vždy týden před třídními schůzkami. Zápisy z jednání předávají ostatním členům na třídních schůzkách a veškeré zprávy zveřejňují i na webových stránkách školy. 6

7 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 53 53,451 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 (u pedagogů důchodového věku je vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Poř. číslo Pracovní Kvalifikace, stupeň Roků ped. Úvazek zařazení, funkce vzdělání, obor, aprobace praxe 1 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Aj, 3 2 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M, Z 15 3 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 18 4 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 10 5 učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje 1 6 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vv 13 7 učitel 1,000 ano, VŠ (MSP), TV, Z 12 8 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 10 9 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje 1 11 učitel 1,000 ano, VŠ (MSP), Ing., ICT učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I. stupeň 1 14 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Ch, Př učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka MD ano, VŠ (MSP), I. stupeň 9 17 učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), AJ učitelka 1,000 ano, ÚSO, studuje učitelka MD 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 3 21 ředitelka školy 1,000 ano, VŠ (MSP), spec.pedag učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vv učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitel 1,000 ano, ÚSO 3 25 učitelka 1,000 ano, VŠ, I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, Vo učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), Čj, D zástupce ŘŠ 1,000 ano, VŠ PaedDr., I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň zástupce ŘŠ 1,000 ano, VŠ (MSP), Př, Z 13 32D učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M, tech.v učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), M,tech.v. 13 7

8 35 učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I.stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka MD 1,000 ano, VŠ (MSP) Tv, Vo učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň 5 41 učitelka 1,000 ano, VŠ (BSP), I. stupeň učitel 1,000 ano, VŠ (MSP, F, tech.v učitelka 1,000 ano, VŠ (MSP), I. stupeň vychovatelka 1,000 ano, ÚSO vychovatelství vychovatelka 1,000 ano, (BSP) vychovatelství vychovatelka 0,625 ano, ÚSO 5 47 vychovatelka 0,625 ano, studuje 3 48 vychovatelka 1,000 ano, ÚSO, vychovatelství vychovatelka 1,000 ano, ÚSO, vychovatelství vychovatelka 0,625 ano, osvědčení-vychovat ved.vychovatelka 1,000 ano, ÚSO,vychovatelství vychovatelka 0,500 ano, ÚSO, studuje 2 53 vychovatelka 1,000 ano, (BSP), vychovatelství 0 54 vychovatelka 0,625 ano, ÚSO,studuje 3 55 asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO 5 56 asistent pedag. 0,750 ano, ÚSO 2 57 asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO, studuje 2 59 asistent pedag. 0,750 ano, ÚSO 5 60 asistent pedag. 0,750 ano, VŠ, (BSP) 1 61 asistent pedag. 0,500 ano, ÚSO, studuje 3 Věková struktura pedagogických zaměstnanců Věk Počet % učitelů ,21% ,06% ,30% Nad 50 let 4 7,55% Pracující důchodce 1 1,88% Komentář: V přípravných ročnících pracovaly 2 plně kvalifikované paní učitelky, na prvním stupni vyučovalo 14 učitelek, z toho 3 si doplňují kvalifikaci, na Paprsku 5 učitelek a 6 asistentek pedagoga, z toho jedna učitelka si doplňuje kvalifikaci a na druhém stupni pracovalo 17 učitelů a 2 asistenti pedagoga, z toho jeden si doplňuje kvalifikaci. Ve školní družině bylo zaměstnáno 6 plně kvalifikovaných vychovatelek na plný úvazek a 4 vychovatelky na částečný úvazek. Ve školním klubu pracovaly 2 vychovatelky na částečný úvazek. Průměrný věk pedagogického pracovníka činil 39 let. Mimořádná situace nastala ve školní družině, kde z důvodů dlouhodobé nemoci paní vychovatelky byla přijata kvalifikovaná pracovnice po dobu nemoci do a po dobu dlouhodobé nemoci další paní vychovatelky nastoupily na částečný úvazek kvalifikované asistentky pedagoga. 8

9 Všichni nekvalifikovaní zaměstnanci si doplňují studium. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 11,938 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Ekonom 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 2 Uklízečka 0,500 Vyučena s výuč. listem 3 Uklízečka 1,000 Vyučena s výuč. listem 4 Uklízečka 1,000 Vyučena s výuč. listem 5 Uklízečka 1,000 Vyučena s výuč. listem 6 Školník 1,000 Vyučen s výuč. listem 7 Uklízečka 1,000 Základní vzdělání 8 Hospodářka MD 1,000 Vysokoškolské vzdělání 9 Uklízečka 1,000 Základní vzdělání 10 Asistentka ŘŠ 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 11 Mzdová účetní 1,000 Středoškolské vzdělání s maturitou 12 Pracovnice ŠJ 1,000 Vyučen s výučním listem 13 Pracovnice ŠJ 0,438 Vyučen s výučním listem 9

10 IV. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Dotace - KÚÚK ,00 0,00 Příspěvek KÚÚK - Pažit ,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na provoz ,00 0,00 Jiné (dary, projekty, cizí zdroje, čerpání fondů) , ,00 Celkem ,90 Kč ,00 Kč Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Mzdové + sociální + zákon , ,00 Spotřeba materiálu , ,50 Energie , ,86 Opravy a údržba ,20 0,00 Investice 0,00 0,00 Ostatní služby , ,64 Odpisy ,00 0,00 Náklady z DDM ,68 0,00 Celkem ,90 Kč ,00 Kč Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem Tradičně nejvyšší položku v rozpočtu školy tvořily náklady na teplo. Teplo uniká netěsnými okny školy. Další významnou položkou jsou náklady na elektrickou energii. Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu KÚ Finanční prostředky byly použity v souladu se stanovenými podmínkami pro poskytování dotací. Přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány především na mzdy zaměstnanců školy a s tím spojené náklady na zákonné odvody, nákup učebních pomůcek, na nové učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovní náhrady a osobní ochranné pomůcky. Hospodářský výsledek Hlavní činnost Vedlejší činnost Hospodářský výsledek Kč , ,00 Celkem Kč 0 Komentář Škola přečerpala v hlavní činnosti finanční prostředky určené na provoz poskytnuté zřizovatelem. Tento finanční rozdíl kryla kladným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti. 10

11 Přehled finančních fondů k Fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond investic Fond rezervní Zůstatek 0,00 Kč ,46 Kč ,48 Kč ,00 Kč Komentář k čerpání fondů Fond odměn: - pro rok 2012 je stav FO nulový. Fond FKSP: - byl čerpán na příspěvky na rekreace zaměstnanců školy, kulturní akce, masážní služby, nákup vitamínů, příspěvek na obědy apod. Fond investiční: - v roce 2012 nedošlo k čerpání finančních prostředků. Fond rezervní: - stav RF k se skládá z ,00 Kč nevyčerpané prostředky oper. program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ,00 Kč nevyčerpané prostředky projekt Učebna v přírodě se školním arboretem aneb Každý strom má svůj příběh. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schváleného zřizovatelem Fond odměn Fond investic Fond rezervní Celkem Fond Přidělená částka 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11

12 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků Prospělo s Jiné Ročník Prospělo Neprospělo celkem vyznamenáním hodnocení Přípravný r Paprsek stupeň celkem 1. stupeň celkem 2. stupeň celkem škola bez přípravných r celkem škola Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce Gymnázium 8leté 6leté 4leté SOŠ vč. konzervatoří, SOU s maturitou SOU, U s výučním listem OU, PrŠ, OŠ bez maturity i výučního listu přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. Přijatí přihláš. přijatí přihláš. Přijatí Napsaní a zařazení žáci ve školním roce Zapsaní do 1.tříd 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2012 Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Pochvaly a ocenění školní rok Typ pochvaly Počet Zdůvodnění Pochvala třídního za píli, výborné pracovní výsledky, vzorné chování, práci v třídní 125 učitele samosprávě, reprezentaci školy apod. Pochvala ředitele za vzornou reprezentaci školy, za dlouhodobě vynikající prospěch, 6 školy za mimořádné výkony apod. Napomenutí a důtky školní rok

13 Typ opatření Počet Zdůvodnění Napomenutí třídního za špatnou pracovní morálku, drobné přestupky proti 48 učitele školnímu řádu Důtka třídního učitele 27 za nepořádnost, nevhodné chování Důtka ředitele školy 9 za opakované nevhodné chování, nepořádnost, podvody Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2- uspokojivé 5 0,9 % 3- neuspokojivé 1 0,18 % Docházka žáků za školní rok celkový počet počet omluvených počet neomluvených hodin hodin / % hodin /% 1. pololetí / 99,92 % 18 / 0,08 % 2. pololetí / 98,85 % 354 / 1,15 % Za školní rok / 99,27 % 372 / 0,72 % Komentář: Ve druhém pololetí se celkový počet neomluvených hodin navýšil díky neomluvené absenci jednoho žáka, který ve škole zameškal 312 nemluvených hodin. Údaje o integrovaných žácích v běžných třídách s IVP školní rok Ročník Počet žáků integrovaných 1.r. 02 / 0,43 % 75 2.r. 12 / 2,63 % 67 3.r 11 / 2,41 % 58 4.r 11 / 2,41 % 48 5.r 11 / 2,41 % 35 celkem 1. stupeň 47 / 10,29 % r 05 / 1,09 % 43 7.r 10 / 2.19 % 51 8.r 09 / 1,97 % 37 9.r 15 / 3,28 % 42 celkem 2. stupeň 39 / 8,53 % 173 CELKEM 86 / 18,82 % 456 Celkem Komentář: 13

14 Vzhledem k velmi dobré spolupráci výchovných poradkyň pro oba stupně s pedagogickopsychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry, díky včasné depistáži za pomoci třídních učitelů jsou žáci do integrované péče zařazováni aktuálně během celého školního roku. Je kladen důraz na vzájemnou spolupráci pedagogů, rodičů a především na aktivní přístup samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jak při tvorbě individuálního plánu, tak i nápravné péči. Žáci integrovaní ve speciálních třídách ve školním roce 2012/2013 Ročník Počet žáků Třída pro žáky s SPU 1.C 10 Třída pro žáky s SPU 2.C 11 Třída pro žáky s SPU 3.C 9 Třída pro žáky s SPU 4.C 11 Třída pro žáky s SPU 5.C 9 Třída pro žáky s SPU 4.A 15 Třída pro žáky s SPU 6.A 14 Celkový počet tříd a žáků skupinově integrovaných 7 79 Komentář: Ve třídách s upravenými vzdělávacími podmínkami se vzdělávají žáci v rámci skupinové integrace. Za upravené vzdělávací podmínky se považuje snížený počet žáků ve třídě, výuku zajišťují zkušení speciální pedagogové spolu s asistentem pedagoga. Pro výuku se využívají speciální učební pomůcky, každému žákovi je zajištěn individuální přístup a při hodnocení se používají upravená kritéria. Žáci musí zvládnout 60% učiva školního vzdělávacího programu. 14

15 VI. Hodnocení výsledků výchovně- vzdělávacího působení a. Výchovné poradenství na škole Zázemí a podmínky pro práci jsou dobré. Efektivitu je nadále třeba zvyšovat. Úroveň profesního poradenství je na dobré úrovni, využití předmětu volba povolání, svět práce, veletrh vzdělávání, návštěvy IPS ÚP, exkurze na SŠ, prezentace některých středních škol a jejich studijních oborů přímo na naší škole, podle potřeby osobní konzultace se žáky a jejich rodiči. Mezi nejčastější výchovné problémy, které jsme řešili, patří vztahové problémy ve třídě, prospěch žáků, zvládání učiva v jednotlivých předmětech, způsob domácí přípravy, zvýšená agresivita u některých žáků, napadání spolužáků (i mimo školu), neomluvená absence (záškoláctví), kouření ve škole, krádeže, ničení školního majetku, ohrožování zdraví spolužáků. Do systému kontaktů s žáky a dostupnosti informací pro žáky patří nástěnka VP, schránka důvěry, konzultační hodiny, hospitace v předmětech vyžadující užití zvýšeného individuálního přístupu, výuka volby povolání, veškeré potřebné informace jsou žákům dostupné, sdělujeme je osobně, prostřednictvím nástěnky, mohou využít konzultační hodiny a schránku důvěry. Do systému kontaktů s rodiči patří - nástěnka VP, konzultační hodiny, konzultace dle požadavků a potřeb zákonných zástupců (osobní kontakt), třídní schůzky, telefonický kontakt a . Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje dle ŠVP ZV, dle IVP a metodického pokynu SPC pro sluchově a zrakově postižené a dle doporučení a závěrů PPP a ostatních odborných pracovišť. Integrace zdravotně postižených žáků při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vychází z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka a s odborníky z jiných rezortů, kteří nám poskytují pomoc při identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb a následném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi ně patří školská poradenská zařízení zařazená do sítě škol (PPP, SPC, SVP) a odborní pracovníci poradenských pracovišť- zejména výchovný poradce, speciální pedagog, metodik primární prevence. U žáků s potřebami individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním učitelem a případně dalšími vyučujícími. Speciálně pedagogickou péči zajišťují ve speciálních třídách speciální pedagogové a pedagogičtí asistenti, v běžných třídách speciální pedagog školy ve spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a pedagogickými asistenty. Zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a využíváme nabídek dalšího vhodného vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola je připravena operativně zařadit do ŠVP speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo znevýhodnění. Na úrovni ŠVP je vzdělávací obsah vzdělávacích oborů vymezených RVP ZV pro vzdělávání žáků v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, možnostmi a zdravotním stavem Při vzdělávání těchto žáků uplatňujeme kombinaci speciálně-pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělání běžné populace, tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností a při zlepšování sociální komunikace žáků, u nichž vzdělávání za použití běžných didaktických metod nepřináší potřebný efekt. 15

16 Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte, jeho osobního maxima. Uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při sestavování obsahu, forem i metod výuky. Umožňujeme žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám. Podporujeme nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváříme vhodné vzdělávací nabídky. Primárně hodnotíme individuální pokrok bez srovnání s ostatními, posilujeme formativní hodnocení, zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků žáka, hodnotíme s tolerancí. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je řešeno podle typu problému, zapojujeme žáka jako partnera do procesu hodnocení. Na základě vyjádření PPP, SPC je zákonným zástupcům žáka nabídnuta dohoda o způsobu klasifikace. Každý integrovaný žák je vzděláván podle IVP na základě odborného posudku příslušného odborného poradenského pracoviště. Speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP); struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna dohodou o formě podílu žáka a spolupráci se zákonnými zástupci. Zákonný zástupce i PPP s IVP vyjadřují souhlas, stejně jako s navrhovaným slovním hodnocením. Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti vyučujících, na spolupráci s psychologem PPP, speciálním pedagogem a zákonnými zástupci. Výchovný poradce, speciální pedagog podporují rozvoj dítěte, poskytují poradenství zákonným zástupcům a metodickou podporu učitelům. Rozsah speciálně pedagogické individuální a skupinové práce vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Z podmínek školy vychází i případné snížení počtu žáků ve třídě, je posilován osobnostní rozvoj dítěte, handicapy odstraňovány formou speciálních cvičení a náprav (řečová výchova, náprava poruch učení, psaní na počítači). Rozšiřujeme spolupráci školy a zákonných zástupců při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťujeme odstranění architektonických bariér a provedení potřebných úprav interiéru školy a tříd. Kvalita vzájemné komunikace s učiteli a třídními učiteli, interpersonální komunikace je na dobré úrovni. Probíhají pravidelné konzultace, diskuse, porady, vyplňování podkladů pro VP. Hledají se možnosti individuální pomoci neprospívajícím žákům formou nabídky individuálního doučování nebo změnou forem zkoušení. Vedeme přehledy žáků vyžadujících zvýšenou péči a žáků s mimořádným zhoršením prospěchu, zajišťujeme prevenci záškoláctví a sociálně patologických jevů a hodnotíme IVP - co z metod se osvědčilo či neosvědčilo. Dále se snažíme vyhledávat žáky talentované a podporovat žáky se zájmem, podporujeme studium odborné literatury a profesní růst pedagogických pracovníků v rámci DVPP, zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podporujeme účast žáků na akcích s preventivními programy. b. Prevence sociálně patologických jevů na škole Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Součástí MPP je pravidelná spolupráce s odborníky na prevenci, besedy a prožitkové terapie pro třídní kolektivy i pedagogické pracovníky. Kompletní program je součástí celoročního plánu školy pod názvem PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE. Jeho cílem je působení na žáky nejen v rámci vyučování, ale i v jejich volném čase a vedení všech k vhodnému způsobu využití volného času. Dobře vedená prevence vede k výchově sebevědomého jedince se zdravým životním stylem. Mezi specifická témata prevence 16

17 patří prevence proti kouření, užívání alkoholu, rizik zneužívání návykových látek, gamblerství, ochrana před sektami, rasismem, šikanou, agresivitou, domácím násilím, apod. Témata prevence se aplikují do výuky a společně řeší již vzniklé problémy. K prevenci se využívají třídnické hodiny, besedy, návštěvy kulturních představení, soutěže, výlety, apod. Velmi důležitý krok prevence je náplň volného času žáků. Mohou využít pobyt ve školním klubu či družině a navštěvovat zájmové kroužky. Nezbytná je i spolupráce s rodiči. Škola v rámci prevence spolupracuje s mnoha organizacemi a zapojuje se do mnoha soutěží a projektů. Velký význam v oblasti prevence sociálně patologických jevů měla práce s třídními kolektivy, ve kterých se projevovaly problémy v komunikaci a soužití žáků. Byl použit program Klima třídy. Realizace Minimálního preventivního programu: funkce pracovníka třídní učitelé metodik školní prevence výchovný poradce učitelé Vo, Vz, Vp, Př a jiných předmětů forma prevence práce se třídou, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů aplikace témat prevence ve výuce Doprovodné formy vzdělávání primární prevence: název akce forma Charakteristika počet akcí počet žáků Motýl pobyt v přírodě 3-denní pobyt mimo město s aktivitami zaměřenými na prevenci SPJ PAŽIT pobyt v přírodě 5-denní výjezdy do přírody s aktivitami v rámci branné výchovy Děti a právo beseda Přednášky kurátorky OSPOD, následné besedy, konzultace Čas proměn beseda Přednáška pro dívky 6. ročníku Dopravní výchova Školní noviny Školní rozhlas Mladý záchranář výuka na DDH v KB tvorba novin příprava vysílání Seznámení s dopravními předpisychodec, cyklista. Vydávání měsíčníku SOSÁKOVA PĚTKA v rámci mediální výchovy. Každodenní vysílání RANNÍ DVACÍTKY před vyučováním x týdně 20 každé ráno soutěž Soutěž HZS a OČZMS Mikuláš prezentace Žáci 9. tříd nadělují ostatním dětem c. Environmentální výchovně-vzdělávací působení. 17

18 Je zaměřené na poznávání životního /přírodního i umělého/ prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Výchova a vzdělávání probíhá v rámci vícedenních pobytových programů zaměřených na EVVO a výuku v terénu - Pažit, Motýl, ŠvP. Při výuce nám pomáhají externí výukové programy ekologické výchovy - Střediska ekologické výchovy SEVER, TEREZA, dále vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských sdružení a dalších institucí. Další výuka probíhá v rámci školních ekologických projektů - Den vody, Den Země, Planeta na prodej, Kolumbus a aktivním zlepšováním vzhledu školního pozemku, zahrady a přírodní učebny. V rámci výuky a výchovy probíhá pravidelné poznávání okolního prostředí prostřednictvím vycházek, prací v terénu, spolupráci s obcí, rodiči, místními sdruženími, spolky a podnikateli, firmami. Pro pedagogy se uskutečňují kurzy, semináře a specializační studia v rámci DVPP, probíhá environmentální poradenství v oblasti využití obsahu EVVO knihovny. Škola každoročně podává minimálně jednu grantovou žádost zaměřenou na EVVO, jednou za dva měsíce probíhá obměna EVVO nástěnky umístěné ve vestibulu školy, sponzoruje zvířátka v ZOO Ústí n. L. a prohlubuje kontakty se ZOO prostřednictvím kampaní EAZA. Učitelé obou stupňů si předávají nové EVVO materiály k výuce, probíhají koordinační schůzky Ekotýmu 1. a 2. stupně, biomonitoring Habrovického rybníku, založily se schránky v rámci projektu Kolumbus na Střížovickém vrchu, pracujeme s GPS na výjezdových pobytech tříd 2. stupně, pracujeme s přírodním a recyklovatelným materiálem, uskutečňujeme návštěvy zoologických zahrad, projekty, např. Svátek zvířat, Podzim čaruje, Zdravá pětka, Den životního prostředí, exkurze do třídičky odpadu firmy AVE, ekofarem, prezentují se práce žáků, proběhlo 5 sběrů elektroodpadu o celkové hmotnosti odvezeného odpadu 1270 kg, 5 sběrů a svozů starého papíru. Škola se zapojila do třídění a recyklace textilu, získala finanční příspěvek 1000,- Kč. Aktivně spolupracujeme se školními novinami a začleňujeme se do spolupráce se sítí EKOŠKOL. Vstoupili jsme do sítě škol M.R.K.E.V. Dne se uskutečnila prezentace pojízdné výstavy Tonda obal na cestách pro třídy, proběhlo promítání s diskusí pro 9. ročník na téma: Planeta na prodej. Byla vypracována a vyhodnocena SWOT analýza školy, na základě níž se koordinátorka snažila směřovat EVVO aktivity ve vzdělávání - byly vytvořeny plány / krátkodobý a dlouhodobý /, EVVO koordinátorka školy se účastnila krajské konference v Ústí n. L., KAPRADÍ s konzultací a praktickými dílnami k ekologické výchově v Litoměřicích. proběhl na škole Den vody spojený s celoškolní soutěží. Oslavil se Den Země vycházkou do místní krajiny, prací s přírodninami, tříděním. 1. stupeň se zapojil do soutěže Kdo žije v trávě organizované CHKO České Středohoří a 2. stupeň se zapojil do soutěže v rámci Ústeckého kraje Kouty našeho kraje očima dětí (Čertovské rejdění), dále do soutěže v rámci ZOO Ústí n. L. ZOO riskuj a celá škola se zapojila do celosvětové kampaně na ochranu životního prostředí a klimatu Hodina Země V průběhu školního roku probíhal další ročník projektu Poznáváme Ústí n. L. a jeho okolí, zaměřený na exkurze a vycházky do místní krajiny spojené nejen s pozorováním, ale také se studiem zaměřeným na přírodovědu a vlastivědu, ochranu krajiny, vliv člověka na prostředí. Naši žáci se díky partnerovi školy, DDM v Ústí nad Labem, zúčastnili ekotábora v Německu. Pro všechny žáky školy proběhla prezentace Dravců, společnosti Zayferus z Lednice na Moravě, celá škola pravidelně během roku třídila a odevzdávala plasty a papír do připravených nádob ve vnitřních prostorách i jejího zázemí. 18

19 VII. PUBLIC RELATION - AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY Žáci školy se prezentovali po celý rok mnoha články o svých aktivitách v místním tisku. Pro svou PR využívá škola webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a zákonné zástupce o dění na škole. Po celý školní rok bylo v provozu školní rozhlasové studio s vysíláním Ranní dvacítka v čase 7.40 až 8.00 hodin. Celoročně je také v provozu v atriu školy od 7.30 do 16 hodin Školní informační kanál, kde se objevují veškeré informace o dění ve škole na dolní liště. Je možné ho na základě požadavku spustit i mimo vysílací čas, např. v době třídních schůzek, zápisu nebo Dni otevřených dveří. Po celý školní rok fungoval Žákovský školní sněm. Zvolení žáci se v něm schází 1x měsíčně a řeší spolu své problémy, které sdělují vedení školy. Vybraní zástupci školního sněmu navštěvovali po celý školní rok i Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávali s představiteli našeho města a nahlíželi na to, jak město řeší problémy, které se objeví. Jeden zástupce školy byl členem krajského i národního parlamentu dětí a mládeže. Díky spolupráci školy se zákonnými zástupci se nám podařilo uskutečnit akce, které školu přeměnily ve školu komunitní, tedy školu otevřenou nejen žákům a jejich zákonným zástupcům, ale i veřejnosti. Hurá do školy přivítání nových prvňáčků Drakiáda sobotní setkání rodičů v areálu školy plné soutěží a pouštění draků Lampiónový průvod připomenutí tradice příjezdu Martina na bílém koni Vánoční trhy a Adventní koncert oslava Vánoc ve škole Den otevřených dveří prezentace školy rodičům a budoucím prvňáčkům Školní ples - pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče Prázdninový pobyt v Chorvatsku škola o prázdninách jinak a jinde Další akce pro žáky na 1. stupni Besedy s příslušníky Policie ČR, Městskou policií, myslivci, požárníky, lékaři. Exkurze u hasičů, do knihovny a nemocnice. Lyžařský kurz na Telnici. Keramické dílny v DDM. Ukázkové hodiny pro rodiče. Společné hodiny a výlety paralelních tříd. Školy v přírodě, ozdravné a výukové pobyty. Návštěvy kulturních a divadelních představení a památek. Pravidelné návštěvy ZOO, botanické zahrady a planetária. Divadelní a filmová představení žáků pro žáky z vlastní tvorby. Mikulášská nadílka, vánoční besídky, karnevaly, pálení čarodějnic, noci ve škole. Rozloučení s absolventy Paprsku. Další akce pro žáky na 2. stupni 19

20 Pobytový výjezd na akci Motýl v rámci prevence. Lyžařský výcvikový kurz na Telnici. Ozdravné pobyty a pobytové výjezdy v rámci projektu PAŽIT. Exkurze - Veletrh vzdělávání, Úřad práce, Knihovna. Návštěvy divadelních, filmových a vzdělávacích programů. Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy. Besedy s policií, lékaři, sportovci. Školní akademie. Soutěže na 1. stupni sportovní soutěže - vybíjená, šplh, atletika, florbal, Kinderiáda výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, O nejhezčí vánoční ozdobu, masku, kraslici vědomostní soutěže matematické, dopravní, přírodovědné, vlastivědné soutěže ve zpěvu a recitaci Soutěže na 2. stupni jazykové, recitační - Krasopisec, Písmenkový mág, Mladý Demosthénes, olympiáda v ČJ, olympiáda v AJ, Snip-Snap, soutěž ve Spellingu matematické - O nejlepšího matematika, Matematický klokan, Einstainova hádanka, Pythagoriáda, soutěž v Sudoku, turnaj v šachu, turnaj v Blokusu přírodovědné Malý Mendělejev, O nejhezčí herbář, Ekosoutěž, Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Mladý záchranář sportovní Atletický čtyřboj, Florbalová liga, Stolní tenis, Orion florbal cup, Hokejbal proti drogám, Minikopaná, Pohár rozhlasu hudební a výtvarné soutěž v Karaoke, Pod modrou oblohou, Jeden svět, O nejhezčí vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Lidice Projekty ve výuce Celoškolní projekty: ČÍM BUDU? DEN PLNÝ HER OČZMS BRANNÝ DEN Projekty na 1. stupni Autoři dětských knih. Barevný týden. Bezpečně do školy. Cirkus. Co se stane když. Čarodějnice. Čert a Mikuláš. Čistota a hygiena. Den Evropy. Den matek. Den Země. Den životního prostředí. Dopravní prostředky. Hallowen. Happy Birthday. Hospodářská zvířata. Hravě žij zdravě. Chráníme své zdraví. Interview. Já a lidé. Já a moji kamarádi. Já a ty. Jak běží čas. Jaro. Jarní louka. Jíme zdravě. Kalendář. Léto. 20 Les. Máme rádi zvířata. Masopust. Merry Christmas. Miniparlament. Moje hračky. Moje tělo. My Breakfast. My New Friend. Na poli. Naše město. Naše rodina. Náš domov. Ovocný den.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010-2011

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2011 1 O b s a h : Základní škola Ústí nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více