Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa"

Transkript

1 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance města Česká Lípa v pracovním poměru. 1.2 Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, platnými prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a zásadami schválenými zastupitelstvem města usnesením č. 273/H/2012 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona o obcích. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce upravují bližší podmínky při vysílání členů zastupitelstva města na pracovní cesty a poskytování náhrad výdajů při těchto cestách. 2. Pracovní cesta 2.1 Pracovní cestou člena zastupitelstva města se rozumí časově omezené vyslání člena zastupitelstva k výkonu zastupitelských povinností městem Česká Lípa mimo obec. 2.2 Zahraniční část pracovní cesty začíná i končí v případech jiné než letecké přepravy okamžikem překročení státní hranice, u letecké přepravy odletem a příletem příslušného leteckého spoje na tuzemské letiště podle letového řádu. 2.3 O vyslání člena zastupitelstva města na tuzemskou a zahraniční pracovní cestu rozhoduje za město Česká Lípa porada vedení města (starostka města, místostarostka, místostarosta a tajemník MěÚ). Pracovní cestu potvrzuje dále uvedená oprávněná osoba k povolení pracovní cesty: u starostky místostarostka, v případě její nepřítomnosti místostarosta u místostarostky a místostarosty starostka u neuvolněných členů zastupitelstva města starostka Porada vedení města určí dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy (dopravní prostředek) a ubytování, výši kapesného v případě zahraniční pracovní cesty a příp. další podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad. 3.1 Stravné a kapesné 3. Náhrady při pracovních cestách Stravné při tuzemské pracovní cestě Za každý den pracovní cesty náleží členovi zastupitelstva města stravné podle doby trvání pracovní cesty. Stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytuje v závislosti na délce trvání pracovní cesty. Aktuální výši stravného dle platných právních předpisů sdělí referent personalistiky a mezd. 1

2 Bylo-li zastupiteli města během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zastupiteli stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však18 hodin c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin Stravné zastupiteli nepřísluší, pokud mu během pracovní cesta, která trvá a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla Stravné při zahraniční pracovní cestě Stravné při zahraniční pracovní cestě se poskytuje v cizí měně. Výši denní sazby stravného v cizí měně stanoví vyhláškou Ministerstvo financí ČR ve Sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Zastupiteli přísluší zahraniční stravné, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá a) déle než 18 hodin ve výši základní sazby b) déle než 12 hodin nejvýše však 18 hodin ve výši dvou třetin základní sazby c) 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zastupiteli vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle 176 zákoníku práce, ve výši jedné třetiny základní sazby. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zastupiteli právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného podle 163 zákoníku práce. Bylo-li zastupiteli během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zastupiteli zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby Zahraniční stravné zastupiteli nepřísluší, pokud mu během pracovní cesta, která trvá a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla Kapesné při zahraniční pracovní cestě Porada vedení města při určování podmínek pracovní cesty rozhodne, zda členovi zastupitelstva města při zahraniční pracovní cestě bude poskytnuto vedle stravného kapesné v cizí měně. Kapesné může být poskytnuto do výše 40 % určeného stravného náležejícího podle délky zahraniční pracovní cesty, tedy před případným krácením stravného za poskytnuté jídlo. 2

3 3.2 Nutné vedlejší výdaje Náhradu nutných vedlejších výdajů vzniklých v souvislosti s plněním povinností zastupitele na pracovní cestě upravuje ust. 164 a 171 zákoníku práce Za nutné vedlejší výdaje lze považovat zejména parkovné, poplatek za úschovu zavazadel apod Za nutné vedlejší výdaje nelze považovat např. pokuty za dopravní přestupky, vynaložené náklady za opravy soukromého motorového vozidla, spoluúčast při pojistném plnění apod. 4. Použití soukromého motorového vozidla V případě, že nebude možno využít služební nebo referentské vozidlo dle Provozního řádu dopravy, lze požádat o souhlas s použitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě (příloha č. 3), ke kterému bude přiložena nevykrytá žádanka o přepravu : 4.1 Za náhradu jízdného hromadného dopravního prostředku Osoba potvrzující povolení k pracovní cestě výjimečně povolí použití soukromého motorového vozidla tehdy, kdyby jinak z ekonomických důvodů nařídila použití prostředku hromadné dopravy. V tomto případě sjedná se členem zastupitelstva města náhradu ve výši ceny jízdenky hromadného dopravního prostředku a v cestovním příkazu vyznačí: AUV povoleno za náhradu jízdného hromadného dopravního prostředku Podmínkou pro udělení souhlasu k použití soukromého motorového vozidla je: prokázání platného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění vozidla, oprávněnou osobou schválený Cestovní příkaz - příloha č. 1 A vyplněný tiskopis Souhlas s použitím soukromého motorového vozidla - příloha č Za sazbu základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty Ve výjimečných případech může člen zastupitelstva města použít k pracovní cestě soukromé motorové vozidla. Člen zastupitelstva města požádá osobu potvrzující povolení k pracovní cestě o souhlas s použitím soukromého motorového vozidla na tiskopise Souhlas s použitím soukromého motorového vozidla - příloha č Povolení se uděluje s přihlédnutím k hospodárnosti a účelnosti uskutečňované pracovní cesty. Podmínkou pro udělení souhlasu k použití soukromého motorového vozidla je doložení požadovaného v bodě

4 4.2.3 Členovi zastupitelstva města náleží za každý l km jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty Výše sazby základní náhrady je stanovena platnou vyhláškou MPSV pro daný kalendářní rok. Aktuální údaje sdělí referent personalistiky a mezd Náhrada výdajů za pohonné hmoty přísluší členovi zastupitelstva města dle ceny PHM v době použití vozidla nebo dle přílohy č. 3 a přepočtené spotřeby PHM vozidla vypočtené aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. V případě, že nebude v technickém průkazu uvedena průměrná spotřeba PHM vozidla, bude postupováno v souladu s 158 odst. 4 zákoníku práce Pro vyúčtování cestovních náhrad při použití soukromého motorového vozidla je nutno předložit referentovi personalistiky a mezd: fotokopii technického průkazu s údaji o spotřebě PHM, doklad o nákupu PHM (nebude-li tento doklad předložen, náhrada za spotřebu PHM se vypočte s použitím vyhlášky MPSV, a to z průměrné ceny příloha č. 3 řádně vyplněný, členem zastupitelstva města podepsaný a odpovědnou osobou podepsaný Cestovní příkaz - příloha č.1 A řádně vyplněný a odpovědnou osobou schválený Souhlas s použitím soukromého motorového vozidla - příloha č Zálohy na pracovní cesty Zúčtovatelná záloha až do předpokládané výše cestovních náhrad bude zastupiteli poskytnuta na základě schváleného a podepsaného cestovního příkazu dle bodu 2.3 a v souladu s ust. 183 zákoníku práce. 6. Cestovní příkazy a vyúčtování pracovní cesty 6.1 Referent personalistiky a mezd vyplní se členem zastupitelstva města před nastoupením jak tuzemské, tak zahraniční pracovní cesty tiskopis Cestovní příkaz viz příloha č. 1 A nebo č. 2 A, event. č. 3 a předloží jej osobě odpovědné dle bodu 2.3 k podpisu. 6.2 Před nástupem na zahraniční pracovní cestu je vyslaný člen zastupitelstva města povinen vyzvednout si u referenta personalistiky a mezd potvrzení o sjednaném cestovním pojištění do zahraničí. 6.3 Po návratu z pracovní cesty je člen zastupitelstva města povinen do deseti pracovních dnů po ukončení pracovní cesty předložit referentovi personalistiky a mezd: písemnou zprávu z tuzemské pracovní cesty, která zůstane založena na sekretariátu starostky a písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty, která bude po vyúčtování této pracovní cesty předána k informaci radě města vyúčtování v Cestovním příkazu a předložit doklady k vyúčtování, včetně vrácení přeplatku proti vyúčtování zálohy na pokladnu MěÚ 4

5 6.4 Referent personalistiky a mezd zkontroluje vyúčtování, schválí jej dle dispozičních oprávnění, předá k zaúčtování a k vyrovnání doplatku nebo přeplatku na pokladnu MěÚ. 6.5 Záloha na zahraniční pracovní cestu se vyplácí v pokladně MěÚ v příslušné zahraniční měně. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší, než činí nároky člena zastupitelstva města, vrací člen zastupitelstva města do pokladny MěÚ do deseti pracovních dnů ve měně, kterou mu město Česká Lípa poskytlo, nebo v měně, na kterou člen zastupitelstva města tuto měnu v zahraničí směnil ve směnárně, nebo v české měně. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha na zahraniční pracovní cestu nižší, než činí nároky člena zastupitelstva města, doplácí město Česká Lípa členovi zastupitelstva města v české měně. 6.6 Referent personalistiky a mezd vede evidenci uskutečněných tuzemských a zahraničních pracovních cest. 6.7 Za oprávněnost proplacení cestovních náhrad zodpovídá osoba uvedená v bodě 2.3. Člen zastupitelstva města (v cestovním příkaze účtovatel) svým podpisem v Cestovním příkazu stvrzuje, že všechny údaje uvedl pravdivě, úplně a správně. Všechny požadované náhrady musí být členem zastupitelstva města prokázány s dodržením principu dokladovatelnosti a průkaznosti. 6.8 Za správnost vyúčtování cestovních náhrad dle předložených dokladů zodpovídá referent personalistiky a mezd a za proplacení pokladní. 7. Závěrečná ustanovení 7.1 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města nabývají účinnosti dne a nahrazují Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města schválené usnesením zastupitelstva města č. 273/H/ Změny zákonů a jiných závazných právních předpisů automaticky nahrazují dotčená ustanovení. 5

6 Firma: Příloha č. 1A Město Česká Lípa 1. Příjmení, jméno, titul 2. Bydliště CESTOVNÍ PŘÍKAZ Osobní číslo Útvar Telefon, linka zastupitelstvo města Normální pracovní doba Od do POČÁTEK CESTY (místo, datum, hodina) MÍSTO JEDNÁNÍ ÚČEL CESTY KONEC CESTY (místo, datum) 3. Spolucestující 4. Určený dopravní prostředek (u vlastního vozidla druh, SPZ) 5. Povolená záloha Kč vyplacená dne pokl. doklad č....xxxx... podpis pokladníka..... datum a podpis oprávněného k povolení cesty VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY.. 6. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne:...xxx... se způsobem provedení souhlasí: Datum a podpis odpovědného pracovníka 7. Výdajový příjmový pokladní doklad číslo Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na Kč Vyplacená záloha Kč Doplatek přeplatek Kč Slovy: Ú Č T O V A C Í P Ř E D P I S Má dáti Dal Částka Středisko Zakázka Poznámka o zaúčtování: Datum a podpis pracovníka Datum a podpis příjemce Datum a podpis Schválil který upravil vyúčtování (průkaz totožnosti) pokladníka 6

7 Příloha č. 1B Vyúčtování pracovní cesty Počet přiložených dokladů: Datu m 1 ) Místo jednání podtrhněte Použitý doprav -ní prostře -dek 2 ) Vzdálenost v km 3 ) Sazba za km 4 ) Počátek a konec pracov. výkonu (hodina) Jízdné a místní doprava Stravné (přípl. na stravné) Nocležné Nutné vedl. výd. parkovné Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 2 hod Celkem Upraveno Stravování bylo poskytnuto bezplatně: * ano ne Celkem Ubytování bylo poskytnuto bezplatně: ano ne Záloha Volná zlevněná jízdenka: ano ne Doplatek - Přeplatek Pobírám odlučné: ano ne Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. O osobní vlak AUS auto služební R rychlík AUV auto vlastní *pozn.: dle Zásad pro poskytování cestovních náhrad stravné kráceno. A autobus MOS motocykl služební L letadlo P pěšky 1) Dobu odjezdu a příjezdu vyplňte podle jízdního řádu.... 2) Uvádějte ve zkratce. Datum a podpis účtovatele 3) Počet km uvádějte jen při použití jiného než hromadného dopravního prostředku. 4) Uvádí se pouze při uplatňování náhrad podle sazby za kilometry. Podrobnosti viz. zákon č. 119/1992 Sb. POZNÁMKY: Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší a) náhrada prokázaných jízdních výdajů b) náhrada prokázaných výdajů na ubytování c) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů d) stravné přílohy: 7

8 Příloha č. 2 A Příkaz k zahraniční pracovní cestě č. /rok I. Příkaz k jízdě vyplňuje vysílající před pracovní cestou a) jméno a funkce osoby vysílané na pracovní cestu b) účel pracovní cesty c) cíl pracovní cesty d) projednáno v poradě vedení dne e) předpokládaná doba pobytu v cizině f) zajištěné služby v cizině g) kapesné ve výši h) záloha na stravné v jednotlivých dnech i) záloha na věcné výdaje Celkem: Datum: Podpis oprávněné osoby:. II. Zúčtovatelná záloha devizových prostředků (stravné, kapesné a další výdaje) a) druh cizí měny b) výše prostředků Datum:. Podpis vyslané osoby:. 8

9 Příloha č. 2 B Příkaz k ZPC č. Jméno, příjmení III. Vyúčtování pracovní cesty a) den a hodina překročení státní hranice ČR při výjezdu a návratu b) doklady o výdajích v cizině (viz přílohy výše a druh měny) c) počet ujetých km (viz záznam o provozu) d) rozsah zajištěného bezplatného stravování v jednotlivých dnech e) doplaceno účastníkovi pracovní cesty (výše/měna) f) vráceno účastníkem pracovní cesty (výše/měna) Datum: podpis vyslané osoby:. Datum: podpis referenta personalistiky a mezd:.. IV. Zpráva z pracovní cesty Předána dne: podpis referenta personalistiky a mezd:.. Zpráva ze zahraniční pracovní cesty zpracována a předána kým. 9

10 Příloha č. 3 Souhlas s použitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě V souladu s 157 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, povoluji použít soukromé motorové vozidlo k pracovní cestě. Typ vozidla a SPZ: Jméno a adresa majitele vozidla: Cíl účel služební cesty:... Já, žadatel, čestně prohlašuji, že výše uvedené motorové vozidlo je havarijně pojištěno, a to jak na škodu vzniklou na vozidle, tak na zdraví řidiče a spolujezdců, a že v případě pojistného plnění budu uplatňovat škodu u dále uvedené pojišťovny. Číslo pojistné smlouvy: Pojištěno u pojišťovny: Datum:..... Podpis žadatele.. Podpis schvalujícího (osoba oprávněná dle bodu 2.3) Výpočet úhrady za použití soukromého motorového vozidla (bude provedeno žadatelem po ukončení pracovní cesty a předloženo spolu s Cestovním příkazem úseku personalistiky a mezd) Stanovení úhrady za ujetý km u soukromého motorového vozidla, použitého k pracovní cestě se vypočte následujícím způsobem: sazba za 1 km jízdy = základní sazba + průměrná spotřeba dle TP x cena pohonných hmot Cena pohonných hmot - nafta, benzin (pokladní doklad, nebo cena dle vyhlášky) Průměrná spotřeba dle technického průkazu: Základní sazba náhrady na 1 ujetý km: Celkem náhrada za 1 ujetý km:

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS)

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) I.Obecná ustanovení 1. Vedením účetnictví ČAS je pověřena profesionální účetní. Účetní má právo nahlížet na všechny účty ČAS (tedy i složek ČAS).

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Chodov Základní ustanovení čl. 1 1. Městská knihovna Chodov (dále též jen MK Chodov) je zřízena jako příspěvková organizace města Chodova Zřizovací listinou Městské knihovny

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více