Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace."

Transkript

1 Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/ Modul: MANAGEMENT Podmodul: Manažer v procesu řízení Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Počet průběžných testů Manažer v procesu řízení Úrovně manažerů Vlastnosti a dovednosti manažera Styly a techniky vedení lidí Celkem * Testy nejsou součástí tohoto materiálu

2 Obsah: 1. téma Manažer v procesu řízení téma Úrovně manažerů téma Vlastnosti a dovednosti manažera téma Styly a techniky vedení lidí Řešení pracovních listů 22 27

3 Modul podmodul: Metodický list Management Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin modulu: 12 Počet témat modulu (podmodulu): 4 Téma kurzu: Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin tématu: 1 Počet pracovních listů: 0 Počet testů: 0 Autor: Ing. Hana Bystřická Předpoklady pro studium tohoto modulu: Absolvování modulu Výrobní činitelé podniku a podnik Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Manažer v procesu řízení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Přečtěte si kapitolu 1 Manažer v procesu řízení 2. Přečtěte si kapitolu 2 Postavení manažera v procesu řízení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Veber, J. a kol.: Základy managementu. Praha, Fortuna ISBN Mládková, L., Jedinák, P. et al.: Management. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D., Vykopalová, M., Czontala, M.: Základy podnikové ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D. et al.: Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Novotný, Z.: Základy podnikové ekonomiky. Břeclav, Moraviapress a. s ISBN Klínský, P., Munch, O.: Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha, Fortuna ISBN Klínský, P., Munch, O., Chromá, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha, Eduko ISBN Vlastní archiv. 3

4 TÉMA 1: MANAŽER V PROCESU ŘÍZENÍ KNIHA 1: MANAŽER V PROCESU ŘÍZENÍ 1 Manažer v procesu řízení Všude, kde se přijímají rozhodnutí a jsou organizováni lidé, aby tato rozhodnutí realizovali v praxi, má management své nezastupitelné místo. Manažerem není jen předseda správní rady mezinárodní společnosti, nýbrž i majitel obchodu se třemi, dvěma nebo jedním zaměstnancem, je jím nejen vedoucí volební kampaně některé z politických stran, nýbrž i předseda sportovního klubu či starosta obce, nebo vedoucí magistrátu. Ti všichni se stali vedoucími týmů, mnohdy i bez předchozí odborné přípravy. Pro to, aby dosáhli úspěchu, je rozhodující, jak kvalitně dokážou řídit a vést svůj tým ale i sami sebe. Manažer je osoba, která se zabývá řízením, na jeho kvalitě ve velké míře závisí i úspěch nebo neúspěch celého podniku. Manažer řídí ostatní pracovníky organizace. 2 Postavení manažera v procesu řízení Postavení manažera v procesu řízení můžeme znázorňovat schématem: zaměstnanec (Z) manažer (M) vlastník (V). Vývojové fáze: 1. fáze V malém, rodinném soukromém podniku, býval vlastník jediným zaměstnancem. Role zaměstnance, manažera i vlastníka tedy splývala. 2. fáze Postupně se podniky zvětšovaly. Nejprve se oddělila profese zaměstnance. 3. fáze Velké firmy byly na počátku dvacátého století mnohdy vedeny jedinou osobou, obvykle jejich majitelem. Úspěch firmy byl na této podnikatelské osobnosti přímo závislý. Jako příklad je možné uvést H. Forda, nebo T. Baťu. Tyto osobnosti řídilypodnik značně autokraticky, ale jakmile jejich výkonnost stářím nebo nemocí pokleskla, podnik se dostával do potíží. To vedlo k oddělování vlastníků a manažerů. Vznikla samostatná profese manažera. Vedení podniku bylo svěřováno profesionálním manažerům. Se zvětšováním podniků dochází dále k diferenciaci manažerů do jednotlivých úrovní (nejnižší, středí, top manažeři). Ve velkých firmách bývá i více stupňů. 4. fáze Dochází ke stírání rozdílů mezi zaměstnancem, manažerem a vlastníkem. Je vyvíjena snaha o zařazení zaměstnanců do procesu rozhodování, jejich zapojení do účasti na zisku, případně i na vlastnictví (zaměstnanecké akcie). 4

5 Modul podmodul: Metodický list Management Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin modulu: 12 Počet témat modulu (podmodulu): 4 Téma kurzu: Úrovně manažerů Počet vyučovacích hodin tématu: 2 Počet pracovních listů: 1 Počet testů: 0 Autor: Ing. Hana Bystřická Předpoklady pro studium tohoto modulu: Absolvování modulu Výrobní činitelé podniku a podnik Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Úrovně manažerů 2. Pracovní list Manažer zadání 3. Pracovní list Manažer řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Přečtěte si kapitolu 1 Úrovně manažerů 2. Přečtěte si podkapitolu 1.1 Management 1. linie 3. Přečtěte si podkapitolu 1.2 Management 2. linie 4. Přečtěte si podkapitolu 1.3 Management 3. linie 5. Přečtěte si kapitolu 2 Počet manažerů 6. Vypracujte Pracovní list Manažer 7. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Manažer řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Veber, J. a kol.: Základy managementu. Praha, Fortuna ISBN Mládková, L., Jedinák, P. et al.: Management. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D., Vykopalová, M., Czontala, M.: Základy podnikové ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D. et al.: Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Novotný, Z.: Základy podnikové ekonomiky. Břeclav, Moraviapress a. s ISBN Klínský, P., Munch, O.: Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha, Fortuna ISBN Klínský, P., Munch, O., Chromá, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha, Eduko ISBN Vlastní archiv. 5

6 TÉMA 2: ÚROVNĚ MANAŽERŮ KNIHA 1: ÚROVNĚ MANAŽERŮ 1 Úrovně manažerů Manažeři netvoří v organizaci homogenní skupinu. Jsou rozděleni do jednotlivých úrovní (linií). Rozeznáváme tři základní úrovně managementu v organizacích: manažeři první linie (základní úroveň manažerů), manažeři druhé linie (střední úroveň manažerů), manažeři třetí linie (vrcholoví, TOP manažeři). Toto rozdělení graficky vyjadřuje pyramida, která také ukazuje početní zastoupení manažerů v jednotlivých liniích (úrovních). Uvedené členění je jen rámcové. Ve velkých firmách bývá i více linií manažerů než tři. Počet úrovní manažerů v podnicích záleží na konkrétní situaci. 1.1 MANAGEMENT 1. LINIE Management 1. linie (základní úrovně) tvoří první stupeň řízení. Patří sem mistři, předáci, vedoucí dílen, třídní učitelé a podobně. Jejich povinností je přidělovat pracovníkům úkoly a zodpovídat za jejich plnění. Zodpovídají za chod výroby, musí mít technické znalosti v dané oblasti. Jsou to operativní řídící pracovníci, kteří řeší každodenní problémy. Musí motivovat podřízené, sepisovat hlášení a výkazy. Poskytují informace o úseku, který řídí. Sestavují operativní krátkodobé plány. 1.2 MANAGEMENT 2. LINIE Management 2. linie (střední úrovně) zahrnuje početnou a rozmanitou skupinu řídících pracovníků. Patří sem vedoucí pracovníci většiny vnitropodnikových útvarů (zásobování, odbytu, marketingu...), náměstci, ředitelé škol a podobně. Jejich povinností je zejména práce s informacemi. To je jejich získávání, zpracování, zobecňování a následné předávání. Udává se, že tyto činnosti zabírají 40 % času jejich práce. Sestavují střednědobé plány, stanovují konkrétní cíle. 6

7 1.3 MANAGEMENT 3. LINIE Management třetí linie (vrcholoví, TOP manažeři) tvoří velmi důležitou skupinu řídících pracovníků. Patří sem například premiér, generál či předseda správní rady. Je to nejvyšší úroveň managementu. Tito pracovníci se zabývají tvorbou hospodářské politiky celého podniku. Jejich úkolem je koordinace (slaďování) všech podnikových činností. Jsou v úzkém vztahu s vlastníkem firmy. Musí být schopni uvažovat v širokých souvislostech. Jsou zaměřeni na strategické plánování a organizování celého podniku. Na jejich práci závisejí konečné výsledky firmy. 2 Počet manažerů V konkrétním podniku se počet linií manažerů řídí velikostí podniku, složitostí vykonávané práce a kvalifikací zaměstnanců. Také jsou důležité schopnosti a dovednosti manažerů. Vždy záleží na konkrétní situaci a podmínkách. Optimální počet manažerů v podniku se nedá obecně určit. 7

8 3 Vypracujte Pracovní list Manažer Vypracujte Pracovní list Manažer Úkol č. 1 Kdo je to manažer? Pracovní list 1 Manažer Úkol č. 2 Jaké jsou vývojové fáze postavení manažera v procesu řízení? Stručně charakterizujte. Úkol č. 3 Charakterizujte manažery 1. linie (základní). Úkol č. 4 Charakterizujte manažery 2. linie (střední). Úkol č. 5 Charakterizujte manažery 3. linie (TOP). Úkol č. 6 Čím je ovlivněno množství linií manažerů v podniku? 8

9 Modul podmodul: Metodický list Management Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin modulu: 12 Počet témat modulu (podmodulu): 4 Téma kurzu: Vlastnosti a dovednosti manažera Počet vyučovacích hodin tématu: 4 Počet pracovních listů: 1 Počet testů: 0 Autor: Ing. Hana Bystřická Předpoklady pro studium tohoto modulu: Absolvování modulu Výrobní činitelé podniku a podnik Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Vlastnosti a dovednosti manažera 2. Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera zadání 3. Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Přečtěte si kapitolu 1 Vlastnosti a dovednosti manažera 2. Přečtěte si kapitolu 2 Vlastnosti manažera 3. Přečtěte si kapitolu 3 včetně podkapitol 3.1, 3.2 a 3.3 Dovednosti manažerů, Technické dovednosti, Osobní dovednosti a Koncepční dovednosti 4. Přečtěte si kapitolu 4 Podniková kultura 5. Přečtěte si kapitolu 5 Obecné zásady práce manažera 6. Vypracujte Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera 7. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Vlastnosti a dovednosti manažera řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Veber, J. a kol.: Základy managementu. Praha, Fortuna ISBN Mládková, L., Jedinák, P. et al.: Management. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D., Vykopalová, M., Czontala, M.: Základy podnikové ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D. et al.: Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Novotný, Z.: Základy podnikové ekonomiky. Břeclav, Moraviapress a. s ISBN Klínský, P., Munch, O.: Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha, Fortuna ISBN Klínský, P., Munch, O., Chromá, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha, Eduko ISBN Vlastní archiv. 9

10 TÉMA 3: VLASTNOSTI A DOVEDNOSTI MANAŽERA KNIHA 1: VLASTNOSTI A DOVEDNOSTI MANAŽERA 1 Vlastnosti a dovednosti manažera Úspěšné řízení podniku je do značné míry ovlivněno kvalitou vedoucích pracovníků. Každý vedoucí pracovník by měl mít takové vlastnosti a schopnosti, aby pro své podřízené byl jak formální autoritou, danou jeho funkcí, tak i neformální autoritou, čili aby ho podřízení uznávali jako člověka na svém místě. Od vedoucích pracovníků se obecně vyžaduje aby: měli jasné cíle a uměli předvídat, dokázali vést spolupracovníky. Autoritu manažera určují žádoucí vlastnosti a dovednosti. 2 Vlastnosti manažera Vlastnosti manažera se mohou rozdělit na vrozené a získané. Žádoucí vrozené vlastnosti jsou pro úspěšného manažera významné, protože se nedají příliš měnit ani potlačit. Patří mezi ně například temperament, inteligence, sociální schopnosti, potřeba řídit, potřeba moci, předvídavost, zdravý úsudek, schopnost komunikace. Získané vlastnosti mají menší roli v úspěšném vedení a řízení. Jsou měnitelné výchovou, výcvikem, vzděláním. Jedná se například o znalosti (ekonomické, sociálně-psychologické, metody řízení), dobrou tělesnou a duševní kondici, charakter (vývoj od dětství), sociální schopnosti, schopnost porozumět pocitům jiných, schopnost předávat své myšlenky a pocity ostatním. 3 Dovednosti manažerů Dovednosti manažerů vznikají spojením vlastností a působením praxe. Rozlišujeme dovednosti: technické, osobní, koncepční. 3.1 Technické dovednosti Technické dovednosti představují znalost technické stránky výroby. Znamená to rozumět používaným strojům, vyráběným výrobkům, normám, technologiím atd. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 1. linie (základní úrovně). 3.2 Osobní dovednosti Osobní dovednosti představují schopnost jednat s lidmi. Jsou potřeba k porozumění a chápání druhých lidí, což je důležité při výběru a rozmístění pracovníků, dále pro schopnost motivovat, organizovat práci v kolektivu, komunikovat. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 1. linie, ale i středního managementu. 10

11 3.3 Koncepční dovednosti Koncepční dovednosti vyjadřují schopnost manažera uvažovat v širokých souvislostech. Jedná se o schopnost pochopit vztah jednotlivostí k celku, pochopit dlouhodobé důsledky rozhodnutí, jejich dopad na podřízené apod. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 3. linie, tedy vrcholového managementu. 4 Podniková kultura Podniková kultura tvoří doplněk manažerské práce v konkrétním podniku. Je vyjádřena důvěrou, uznávanými hodnotami, přístupy a očekáváním pracovníků. Je vyjádřena celkovou atmosférou v podniku, tradicí, stylem práce, fluktuací. Ovlivňují ji také pracovní podmínky. Podniková kultura ovlivňuje produktivitu práce. 5 Obecné zásady práce manažera Bez ohledu na konkrétní situaci firmy, specifika podnikání v jednotlivých odvětvích a podobu systému řízení, lze formulovat obecné zásady práce manažera. Obecné zásady práce manažera jsou: mít jasné cíle, orientovat se na priority, preferovat prevenci, omezit plýtvání časem, respektovat zákazníka. 11

12 6 Vypracujte Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera Vypracujte Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera Pracovní list 2 - Vlastnosti a dovednosti manažera Úkol č. 1 Charakterizujte vrozené vlastnosti manažera. Úkol č. 2 Charakterizujte získané vlastnosti manažera. Úkol č. 3 Co jsou to dovednosti? Úkol č. 4 Vysvětlete technické dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Úkol č. 5 Vysvětlete osobní dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Úkol č. 6 Vysvětlete koncepční dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Úkol č. 7 Co je to podniková kultura? 12

13 Metodický list Modul podmodul: Management Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin modulu: 12 Počet témat modulu (podmodulu): 4 Téma kurzu: Styly a techniky vedení lidí Počet vyučovacích hodin tématu: 5 Počet pracovních listů: 4 Počet testů: 1 Autor: Ing. Hana Bystřická Předpoklady pro studium tohoto modulu: Absolvování modulu Výrobní činitelé podniku a podnik Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Styly a techniky vedení lidí 2. Pracovní list Styly vedení lidí I zadání 3. Pracovní list Styly vedení lidí I řešení 4. Pracovní list Styly vedení lidí II zadání 5. Pracovní list Styly vedení lidí II řešení 6. Pracovní list Techniky vedení lidí zadání 7. Pracovní list Techniky vedení lidí řešení 8. Pracovní list Vedení lidí zadání 9. Pracovní list Vedení lidí řešení 10. Průběžný test Manažer Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Přečtěte si kapitolu 1, včetně podkapitol 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 Styly vedení lidí, Autoritativní styl vedení lidí, Byrokratický styl vedení lidí, Kooperativní styl vedení lidí a Pasivní styl vedení lidí 2. Přečtěte si kapitolu 2 Vhodný styl vedení lidí 3. Vypracujte Pracovní listy Styly vedení lidí I a II 4. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Styly vedení lidí I a II řešení 5. Přečtěte si kapitolu 4, včetně podkapitol 4.1, 4.2 a 4.3 Techniky vedení lidí, Vedení pomocí sjednoceného cíle, Vedení prostřednictvím přenosu úkolů a Vedení pomocí výběrového principu 6. Vypracujte Pracovní list Techniky vedení lidí 7. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Techniky vedení lidí řešení 8. Vypracujte Pracovní list Vedení lidí 9. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Vedení lidí řešení 10. Vypracujte Průběžný test - Manažer Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k

14 Seznam použité literatury: Veber, J. a kol.: Základy managementu. Praha, Fortuna ISBN Mládková, L., Jedinák, P. et al.: Management. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D., Vykopalová, M., Czontala, M.: Základy podnikové ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D. et al.: Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Novotný, Z.: Základy podnikové ekonomiky. Břeclav, Moraviapress a. s ISBN Klínský, P., Munch, O.: Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha, Fortuna ISBN Klínský, P., Munch, O., Chromá, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha, Eduko ISBN Vlastní archiv. 14

15 TÉMA 4: STYLY A TECHNIKY VEDENÍ LIDÍ KNIHA 1: STYLY A TECHNIKY VEDENÍ LIDÍ 1 Styly vedení lidí Forma vztahu manažera ke spolupracovníkům bývá označována jako styl vedení lidí. Jedná se o způsob jednání s podřízenými pracovníky, o to, jak se manažer k podřízeným chová, jak je řídí. Rozeznáváme čtyři základní styly vedení lidí: autoritativní (autokratický), byrokratický, kooperativní (partnerský, demokratický), pasivní (liberální). 1.1 Autoritativní styl vedení lidí Autoritativní (autokratický) styl vedení lidí je charakterizován distančním vztahem mezi nadřízeným a podřízenými. Je založen na příkazech a přesném zadávání úkolů manažerem. Nadřízený pak provádí kontrolu. Manažer vyžaduje bezpodmínečné dodržování příkazů. Vedoucí pracovník je jediná autorita. Minimálně se radí s podřízenými a drží se formálního postupu. Podřízení tak mají malou motivaci, málo prostoru pro vlastní iniciativu. Tento styl umožňuje využívání autority bez konzultace s ostatními. 1.2 Byrokratický styl vedení lidí Byrokratický styl vedení lidí je založen na tom, že manažer svou činnost opírá o směrnice a nařízení shora. Příkazy rozpracovává a ukládá podřízeným. Dále sleduje, jak jsou tato nařízení dodržována. Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených a vedení. 1.3 Kooperativní styl vedení lidí Kooperativní (demokratický, partnerský) styl vedení lidí spočívá v tom, že vedoucí spolupracuje s podřízenými. Manažer akceptuje své podřízené jako partnery, zapojuje je do rozhodování, deleguje je pravomocemi, informuje je o situaci v podniku, vytváří klima důvěry. Pracovníci mají zodpovědnost, mají prostor pro vlastní iniciativu a aktivitu. Nadřízený s podřízenými diskutuje, polemizuje a společně hledají způsoby řešení. Má přirozenou autoritu, ponechává si prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí. Konečné rozhodnutí je vždy na manažerovi. 1.4 Pasivní styl vedení lidí Pasivní (liberální) styl vedení lidí představuje řízení, kdy vedoucí ovlivňuje činnost podřízených jen minimálně. Manažer nechává pracovníky na pospas, nedebatuje s nimi, pouze jim stanoví úkol. Dále jim nechává samostatnou volbu cest k řešení problémů a úkolů, neprovádí kontroly, nekritizuje. Pracovníci od nadřízeného nedostávají žádné informace, někdy tedy mohou mít pocit osamocenosti. Manažer plní spíše funkci konzultanta. 15

16 2 Vhodný styl vedení lidí Volba vhodného stylu vedení závisí na kvalitě a množství podřízených a jejich ochotě spolupracovat. Dále je ovlivněna složitostí řešeného úkolu a množstvím požadované práce. Závisí zejména na konkrétní situaci v daném okamžiku. Volba vhodného stylu vedení závisí i na kvalitě a osobních vlastnostech a dovednostech manažera. Manažer je nucen volit různé styly vedení v různých situacích. Ve vztahu k podřízeným je nejpřijatelnější partnerský styl řízení. Jsou-li vydány závazné pokyny nadřízeného článku, které je potřeba bezpodmínečně dodržovat, nebo má-li manažer poskytnout urgentní informace o řízené jednotce, je vhodný byrokratický styl vedení. Ve vypjatých a krizových situacích je vhodné volit autoritativní styl řízení. Možnost realizace liberálního stylu vedení je například ve vědeckých ústavech, u silných osobností, které si dokáží se všim poradit a manažer se může na podřízené spolehnout. Nalezení vhodného vztahu k podřízeným je důležitým úkolem každého vedoucího pracovníka. 16

17 3 Vypracujte Pracovní listy Styly vedení lidí I a II Vypracujte Pracovní listy Styly vedení lidí I a II Úkol č. 1 Jaké jsou obecné zásady práce manažera? Pracovní list 3 Styly vedení lidí I - zadání Úkol č. 2 Charakterizujte pojem styl vedení lidí. Úkol č. 3 Čím je ovlivněna volba vhodného stylu vedení lidí? 17

18 Pracovní list 4 Styly vedení lidí II - zadání Úkol č. 1 Vysvětlete autoritativní (autokratický) styl vedení lidí. Úkol č. 2 Vysvětlete byrokratický styl vedení lidí. Úkol č. 3 Vysvětlete kooperativní styl vedení lidí. Úkol č. 4 Vysvětlete pasivní (liberální) styl vedení lidí. 18

19 4 Techniky vedení lidí Techniky vedení lidí vysvětlují jak manažer plní své specifické funkce. Jsou to pravidla jednání pro zvládnutí vedoucích úloh v podniku. Představují, jak manažer plní své úkoly, jak deleguje pravomoci na podřízené a jak je vede k samostatné práci. Rozlišujeme tři základní techniky vedení lidí: vedení pomocí sjednoceného cíle, vedení prostřednictvím přenosu úkolů, vedení pomocí výběrového principu. 4.1 Vedení pomocí sjednoceného cíle Při využití techniky vedení pomocí sjednoceného cíle je středem pozornosti podnikový cíl. Na konkrétním podnikovém cíli se musí shodnout a domluvit všichni jednotliví vedoucí i zaměstnanci. Podřízení pak dostanou dostatek pravomocí ke splnění tohoto cíle, nadřízený pouze kontroluje výsledek práce. Problémy mohou vzniknout špatným určením cíle. 4.2 Vedení prostřednictvím přenosu úkolů Při využití techniky vedení prostřednictvím přenosu úkolů přenáší manažer na podřízené plnění vybraných úkolů. Vedoucí přenáší na podřízené pouze některé pravomoci a kompetence, jež umožňují plnění základních úkolů pro rutinní práce a jednoduché rozhodování. Je důležité, aby se podřízení nebáli odpovědnosti a zároveň aby nadřízený nezasahoval do kompetencí podřízených. Manažer sám pak rozhoduje o závažnějších věcech a problémech. 4.3 Vedení pomocí výběrového principu Při využití techniky vedení pomocí výběrového principu je základem orientace na priority. Běžné práce a základní rozhodování jsou přenechány pracovníkům a nadřízený rozhoduje ve složitých situacích. Je nezbytná schopnost vedoucího "vybrat" důležité a výjimečné úkoly, a o těch pak rozhodovat. Problémy mohou vzniknout když: a) stanovený rozsah běžných úkolů je příliš malý. Vedoucí je potom zbytečně přetěžován. b) stanovený rozsah běžných úkolů je příliš velký. Přetěžují se podřízení pracovníci. 19

20 5 Vypracujte Pracovní list Techniky vedení lidí Vypracujte Pracovní list Techniky vedení lidí Úkol č. 1 Charakterizujte pojem techniky vedení lidí. Pracovní list 5 Techniky vedení lidí Úkol č. 2 Vysvětlete techniku vedení pomocí sjednoceného cíle. Úkol č. 3 Vysvětlete techniku vedení pomocí přenosu úkolů. Úkol č. 4 Vysvětlete techniku vedení pomocí výběrového principu. 20

21 6 Vypracujte Pracovní list Vedení lidí Vypracujte Pracovní list Vedení lidí Pracovní list 6 Vedení lidí - zadání Úkol č. 1 Jaký by měl být vedoucí pracovník? Úkol č. 2 Co patří mezi hlavní faktory úspěšného vedení lidí? Úkol č. 3 Stručně vysvětlete vhodné situace využití jednotlivých stylů vedení lidí. Odpovězte na otázky průběžného testu: Manažer 21

22 Řešení pracovních listů Pracovní list 1 Manažer Úkol č. 1 Kdo je to manažer? Manažer je osoba, která se zabývá řízením, na jeho kvalitě ve velké míře závisí i úspěch nebo neúspěch celého podniku. Úkol č. 2 Jaké jsou vývojové fáze postavení manažera v procesu řízení? Stručně charakterizujte. Vývojové fáze: 1. FÁZE: malý, rodinný, soukromý podnik vlastník je jediným zaměstnancem. Role Z, M i V splývá v 1 osobu. 2. FÁZE: zvětšování podniků. Oddělení rolí zaměstnanec a (V+M). 3. FÁZE: vznik velkých firem si vynutil vznik samostatné funkce manažera a jeho diferenciace do jednotlivých úrovní (nejnižší, středí, top manažer). 4. FÁZE: stírání rozdílů mezi Z, V a M (podnikatelem). Vlastníkem není jen podnikatel, ale i spoluvlastníci (Z a M) - zaměstnanecké akcie. Úkol č. 3 Charakterizujte manažery 1. linie (základní). Jsou to mistři, předáci, vedoucí dílen, třídní učitelé. Jejich povinností je přidělovat pracovníkům úkoly a zodpovídat za jejich plnění. Zodpovídají za chod výroby (technické znalosti). Jsou to operativní řídící pracovníci, kteří řeší každodenní problémy. Jejich úkolem je motivace podřízených, sepisování hlášení a výkazů. Poskytují informace o úseku, který řídí. Sestavují operativní plány. Úkol č. 4 Charakterizujte manažery 2. linie (střední). Jsou to vedoucí pracovníci většiny vnitropodnikových útvarů (zásobování, odbytu, marketingu...), náměstci, ředitelé škol. Jejich povinností je práce s informacemi, to je jejich získávání, zpracování, zobecnění a předání. Sestavují střednědobé plány, stanovují konkrétní cíle. Úkol č. 5 Charakterizujte manažery 3. linie (TOP). To je nejvyšší úroveň managementu. Jsou to pracovníci, kteří se zabývají tvorbou hospodářské politiky celého podniku. Jejich úkolem je koordinace (slaďování) všech podnikových činností. Jsou v úzkém vztahu s vlastníkem firmy. Musí být schopni uvažovat v širokých souvislostech. Jsou zaměřeni na strategické plánování a organizování celého podniku. Úkol č. 6 Čím je ovlivněno množství linií manažerů v podniku? V konkrétním podniku se počet linií manažerů řídí velikostí podniku, složitostí vykonávané práce a kvalifikací zaměstnanců. Také jsou důležité schopnosti a dovednosti manažerů. Vždy záleží na konkrétní situaci a podmínkách. 22

23 Pracovní list 2 Vlastnosti a dovednosti manažera Úkol č. 1 Charakterizujte vrozené vlastnosti manažera. Žádoucí vrozené vlastnosti jsou pro úspěšného manažera významné, protože se nedají příliš měnit ani potlačit. Jedná se například o temperament, inteligenci, sociální schopnosti, potřebu řídit, potřebu moci, předvídavost, zdravý úsudek, schopnost komunikace. Úkol č. 2 Charakterizujte získané vlastnosti manažera. Získané vlastnosti jsou měnitelné výchovou, výcvikem, vzděláním. Jedná se například o znalosti (ekonomické, sociálně-psychologické, metody řízení), dobrou tělesnou a duševní kondici, charakter (vývoj od dětství), sociální schopnosti, schopnost porozumět pocitům jiných, schopnost předávat své myšlenky a pocity ostatním. Úkol č. 3 Co jsou to dovednosti? Dovednosti manažerů vznikají spojením vlastností a působením praxe. Rozlišujeme dovednosti: technické, osobní, koncepční. Úkol č. 4 Vysvětlete technické dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Technické dovednosti představují znalost technické stránky výroby. Znamená to rozumět používaným strojům, vyráběným výrobkům, normám, technologiím. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 1. linie. Úkol č. 5 Vysvětlete osobní dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Osobní dovednosti představují schopnost jednat s lidmi. Jsou potřeba k porozumění a chápání druhých lidí (výběr a rozmístění pracovníků, schopnost motivovat, organizovat práci v kolektivu, komunikovat, ). Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 1. linie, ale i středního managementu. Úkol č. 6 Vysvětlete koncepční dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Koncepční dovednosti představují schopnost uvažovat v širokých souvislostech. Jedná se o schopnost pochopit vztah jednotlivostí k celku, pochopit dlouhodobé důsledky rozhodnutí, jejich dopad na podřízené. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 3. linie, tedy vrcholového managementu. 23

24 Úkol č. 7 Co je to podniková kultura? Tvoří doplněk manažerské práce v konkrétním podniku. Je vyjádřena důvěrou, uznávanými hodnotami, přístupy a očekáváním pracovníků. Je vyjádřena celkovou atmosférou v podniku, tradicí, stylem práce, fluktuací. Ovlivňují ji také pracovní podmínky. Podniková kultura ovlivňuje produktivitu práce. Úkol č. 1 Jaké jsou obecné zásady práce manažera? Obecné zásady práce manažera jsou: mít jasné cíle, orientovat se na priority, preferovat prevenci, omezit plýtvání časem, respektovat zákazníka. Pracovní list 3 Styly vedení lidí I Úkol č. 2 Charakterizujte pojem styl vedení lidí. Jedná se o způsob jednání s podřízenými pracovníky, o to, jak se manažer k podřízeným chová, jak je řídí. Je to forma vztahu manažera ke spolupracovníkům. Úkol č. 3 Čím je ovlivněna volba vhodného stylu vedení lidí? Volba vhodného stylu vedení závisí na kvalitě a množství podřízených a jejich ochotě spolupracovat. Dále je ovlivněna složitostí řešeného úkolu a množstvím požadované práce. Závisí zejména na konkrétní situaci v daném okamžiku. Volba vhodného stylu vedení závisí i na kvalitě a osobních vlastnostech a dovednostech manažera. 24

25 Pracovní list 4 Styly vedení lidí II Úkol č. 1 Vysvětlete autoritativní (autokratický) styl vedení lidí. Autoritativní (autokratický) styl vedení lidí je charakterizován distančním vztahem mezi nadřízeným a podřízenými. Je založen na příkazech a přesném zadávání úkolů manažerem. Nadřízený pak provádí kontrolu. Manažer vyžaduje bezpodmínečné dodržování příkazů. Vedoucí pracovník je jediná autorita. Minimálně se radí s podřízenými a drží se formálního postupu. Podřízení tak mají malou motivaci, málo prostoru pro vlastní iniciativu. Tento styl umožňuje využívání autority bez konzultace s ostatními. Úkol č. 2 Vysvětlete byrokratický styl vedení lidí. Byrokratický styl vedení lidí je založen na tom, že manažer svou činnost opírá o směrnice a nařízení shora. Příkazy rozpracovává a ukládá podřízeným. Dále sleduje, jak jsou tato nařízení dodržována. Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených a vedení. Úkol č. 3 Vysvětlete kooperativní styl vedení lidí. Kooperativní (demokratický, partnerský) styl vedení lidí spočívá v tom, že vedoucí spolupracuje s podřízenými. Manažer akceptuje své podřízené jako partnery, zapojuje je do rozhodování, deleguje je pravomocemi, informuje je o situaci v podniku, vytváří klima důvěry. Pracovníci mají zodpovědnost, mají prostor pro vlastní iniciativu a aktivitu. Nadřízený s podřízenými diskutuje, polemizuje a společně hledají způsoby řešení. Má přirozenou autoritu, ponechává si prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí. Konečné rozhodnutí je vždy na manažerovi. Úkol č. 4 Vysvětlete pasivní (liberální) styl vedení lidí. Pasivní (liberální) styl vedení lidí představuje řízení, kdy vedoucí ovlivňuje činnost podřízených jen minimálně. Manažer nechává pracovníky na pospas, nedebatuje s nimi, pouze jim stanoví úkol. Dále jim nechává samostatnou volbu cest k řešení problémů a úkolů, neprovádí kontroly, nekritizuje. Pracovníci od nadřízeného nedostávají žádné informace, někdy tedy mohou mít pocit osamocenosti. Manažer plní spíše funkci konzultanta. 25

26 Pracovní list 5 Techniky vedení lidí Úkol č. 1 Charakterizujte pojem techniky vedení lidí. Techniky vedení lidí vysvětlují jak manažer plní své specifické funkce. Jsou to pravidla jednání pro zvládnutí vedoucích úloh v podniku. Představují, jak manažer plní své úkoly, jak deleguje pravomoci na podřízené a jak je vede k samostatné práci. Úkol č. 2 Vysvětlete techniku vedení pomocí sjednoceného cíle. Při využití techniky vedení pomocí sjednoceného cíle je středem pozornosti podnikový cíl. Na konkrétním podnikovém cíli se musí shodnout a domluvit všichni jednotliví vedoucí i zaměstnanci. Podřízení pak dostanou dostatek pravomocí ke splnění tohoto cíle, nadřízený pouze kontroluje výsledek práce. Problémy mohou vzniknout špatným určením cíle. Úkol č. 3 Vysvětlete techniku vedení pomocí přenosu úkolů. Při využití techniky vedení prostřednictvím přenosu úkolů přenáší manažer na podřízené plnění vybraných úkolů. Vedoucí přenáší na podřízené pouze některé pravomoci a kompetence, jež umožňují plnění základních úkolů pro rutinní práce a jednoduché rozhodování. Je důležité, aby se podřízení nebáli odpovědnosti a zároveň aby nadřízený nezasahoval do kompetencí podřízených. Manažer sám pak rozhoduje o závažnějších věcech a problémech. Úkol č. 4 Vysvětlete techniku vedení pomocí výběrového principu. Při využití techniky vedení pomocí výběrového principu je základem orientace na priority. Běžné práce a základní rozhodování jsou přenechány pracovníkům a nadřízený rozhoduje ve složitých situacích. Je nezbytná schopnost vedoucího "vybrat" důležité a výjimečné úkoly, a o těch pak rozhodovat. Problémy mohou vzniknout když: a) stanovený rozsah běžných úkolů je příliš malý. Vedoucí je potom zbytečně přetěžován. b) stanovený rozsah běžných úkolů je příliš velký. Přetěžují se podřízení pracovníci. 26

27 Pracovní list 6 Vedení lidí Úkol č. 1 Jaký by měl být vedoucí pracovník? Každý vedoucí pracovník by měl mít takové vlastnosti a schopnosti, aby pro své podřízené byl jak formální autoritou, danou jeho funkcí, tak i neformální autoritou, čili aby ho podřízení uznávali jako člověka na svém místě. Od vedoucích pracovníků se obecně vyžaduje aby: měli jasné cíle a uměli předvídat, dokázali vést spolupracovníky. Úkol č. 2 Co patří mezi hlavní faktory úspěšného vedení lidí? Úspěch manažera obvykle určuje: odborná kvalifikace, pracovní morálka, důslednost, morální vlastnosti, partnerský vztah k podřízeným. Úkol č. 3 Stručně vysvětlete vhodné situace pro využití jednotlivých stylů vedení lidí. Manažer je nucen volit různé styly vedení v různých situacích. Ve vztahu k podřízeným je nejpřijatelnější partnerský styl řízení. Jsou-li vydány závazné pokyny nadřízeného článku, které je potřeba bezpodmínečně dodržovat, nebo má-li manažer poskytnout urgentní informace o řízené jednotce, je vhodný byrokratický styl vedení. Ve vypjatých a krizových situacích je vhodné volit autoritativní styl řízení. Možnost realizace liberálního stylu vedení je například ve vědeckých ústavech, nebo u silných osobností, které si dokáží poradit a manažer se může na podřízené spolehnout. 27

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

1) Určitá skupina lidí v podniku TOP MANAGEMENT, vrcholová skupina pracovníků řídících podnik, manažeři, realizují manažerské funkce

1) Určitá skupina lidí v podniku TOP MANAGEMENT, vrcholová skupina pracovníků řídících podnik, manažeři, realizují manažerské funkce Management Vysvětlení pojmu management Management - tomuto pojmu v češtině odpovídá termín řízení Management jako takový je chápán s podnikovým řízením Management je obratné zacházení, správa, řízení,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku.

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_01 Název materiálu: STRUKTURA A PRACOVNÍCI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Požadavky na management vrcholový, střední a malý. Management potravinářské laboratoře

Požadavky na management vrcholový, střední a malý. Management potravinářské laboratoře Požadavky na management vrcholový, střední a malý Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Funkce managementu Vzhledem k tomu, že manažeři jsou

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ Podmodul: Personální činnost Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Počet průběžných testů Personální činnost 4 3 1 Pracovně právní ustanovení 5 2 0 Plánování

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

EKONOMIKA Role manažera výkladový materiál

EKONOMIKA Role manažera výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Role

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

MANAGEMENT. - odvozeno z anglického jazyka od slova manage.tzn. řídit, zvládnout, dokázat.

MANAGEMENT. - odvozeno z anglického jazyka od slova manage.tzn. řídit, zvládnout, dokázat. MANAGEMENT - odvozeno z anglického jazyka od slova manage.tzn. řídit, zvládnout, dokázat. Základní pojmy Management - jedná se o ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod,

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Personální práce III/2 VY_32_INOVACE_318 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI 1. Komunikace v podniku + problémy 2. Osobnost manažera a podřízeného 3. Pracovní komunikace 4. Pracovní porady 5. Komunikace v týmu 1) Komunikace v podniku Co ji ovlivňuje???

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Didaktika ekonomiky. Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz

Didaktika ekonomiky. Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Příklady k didaktikám ekonomiky a účetnictví,

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nezaměstnanost

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 PODNIKÁNÍ A PODNIK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: odpisy,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění VY_32_INOVACE_MAR_85 Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Marketing Prostředí marketingu

Marketing Prostředí marketingu Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Prostředí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více