PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu"

Transkript

1 PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako přílohu organizačního řádu Městského úřadu Stříbro takto: Část první Obecná ustanovení Čl. I. Úvodní ustanovení Tato směrnice vymezuje odpovědnost a pravomoci zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Stříbro a zastupitelů města Stříbra (dále jen MěÚ a zaměstnanec ) v oblasti autoprovozu Městského úřadu Stříbro a současně stanoví postupy v oblasti organizace, řízení a evidence autoprovozu. Pro účely této směrnice se rozumí Čl. II. Vymezení základních pojmů a) vlastníkem služebního vozidla je město Stříbro, b) provozovatelem služebního vozidla je Městský úřad Stříbro, který jej zajišťuje technikem MěÚ (dále uváděn jako dispečer autoprovozu), který je součástí sekretariátu MěÚ, c) uživatelem služebního vozidla řidič resp. zaměstnanec, kterému je vozidlo přiděleno za účelem dopravy na služební cestu, d) žadatelem zaměstnanec, žádající o služební vozidlo, příp. o služební vozidlo s řidičem, e) řidičem je každý uživatel, který osobně řídí přidělené služební vozidlo, f) služební vozidlo - vozidlo v majetku města Stříbra přidělené do autoparku MěÚ (včetně motocyklu), g) PHM pohonné hmoty (benzín, nafta atd.). h) žádanka resp. obsah žádanky o přepravu viz.příloha č.1 i) žádanka o zapůjčení vozidla VW viz příloha č.2 j) orgánem samosprávy se myslí Rada města Stříbra, popř. Zastupitelstvo města Stříbra, popřípadě starosta města Stříbra k) odpovědnou osobou se rozumí přímý nadřízený žadatele - příslušný vedoucí odboru, popř. jeho zástupce, tajemník MěÚ nebo v jeho nepřítomnosti starosta; v případě žadatele zastupitele města je takovou osobou pouze starosta města. l) dispečerem autoprovozu se rozumí technik MěÚ Stříbro, popř. jeho zástupce m) řidičem z povolání se pro účely této směrnice myslí osoba určená provozovatelem pro výkon řízení vozidla (zpravidla zajištěná technikem MěÚ Stříbro) Čl. III. Všeobecná ustanovení 1. Směrnice neřeší organizování a řízení autoprovozu zajišťovaného soukromými vozidly používanými pro služební účely dle zvláštního povolení, usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

2 usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne Organizování a řízení autoprovozu MěÚ přísluší provozovateli. 3. Provozovatel odpovídá za efektivní čerpání rozpočtu, který se týká autoprovozu a to zejména položek: pohonné hmoty, opravy, údržba a nákup nových vozidel a služby spojené s řízením autoparku. 4. Provozovatel stanovuje standardy vybavení služebních vozidel a na jejich základě rozhoduje o použití služebních vozidel v rámci autoprovozu MěÚ. 5. Služební vozidlo mohou řídit pouze určení zaměstnanci, kteří splňují stanovené náležitosti a absolvovali školení zajišťované MěÚ v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobili se ověření jejich znalostí. 6. Služební vozidla musí být vždy použita pouze pro služební účely a pouze k plnění pracovních povinností. 7. Užívání služebního vozidla pro jiné než služební účely je možné pouze na základě zvláštní dohody mezi uživatelem vozidla a městem Stříbro a není řešeno v této směrnici. Takové použití vozidla povoluje pouze Rada města Stříbra. 8. V prostorách areálu MěÚ garážují a parkují služební vozidla na místech stanovených provozovatelem. 9. Případné garážování a parkování služebních vozidel před, po a během služební jízdy v místě trvalého bydliště uživatele musí být předem schváleno tajemníkem MěÚ. 10. Noční parkování služebních vozidel je zajištěno na stanovených místech v areálu MěÚ, pokud není s uživatelem dohodnuto jinak (viz čl. III, bod 9 této směrnice). 11. Při schvalování přidělení služebního vozidla případně při schvalování nočního parkování mimo areál MěÚ se má za to, že požadavek žadatele je v souladu se schválenou pracovní cestou žadatele. 12. Za stav vozidla, přepravované osoby a přepravovaný náklad nese odpovědnost řidič. 13. MěÚ může uplatnit náhradu spoluúčasti na pojistném plnění zaměstnancem, jako škodu při zaviněné dopravní nehodě. Výše spoluúčasti na pojistném plnění je řešena v Havarijním pojištění motorových vozidel MěÚ. 14. Ve všech služebních vozidlech platí zákaz kouření. Část druhá Provoz služebních vozidel Čl. IV. Používání a provoz služebních vozidel 1. Systém Autoprovozu MěÚ je zajištěn služebními vozidly v těchto režimech a) služební vozidlo se služebním řidičem tj. vozidlo řízené řidičem z povolání, b) služební vozidlo referentské tj. vozidlo řízené zaměstnancem, c) služební vozidlo referentské využívané převážně starostou města 2. Služební vozidla je možné použít pouze ke služebním účelům, které souvisejí s konkrétním pracovním účelem, konkrétní pracovním úkolem nebo agendou města, pokud není orgánem samosprávy rozhodnuto jinak. 3. Ve služebním vozidle je dovoleno přepravovat pouze ostatní zaměstnance cestující ve stejném směru popř. osoby související s plněním pracovních povinností zaměstnanců. Toto je nutné vyznačit v žádance o služební cestu v kolonce počet osob. Z důvodu zajištění služebních úkolů může být služebním vozidlem přepravován náklad nebo osoby jiných subjektů nebo institucí pouze za předpokladu, že bude tato přeprava povolena příslušnou odpovědnou osobou. Není přípustné, aby řidič dopravoval účastníky jízdy i na jiná místa, než která jsou předem schválena.

3 usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne Při přepravě osob nesmí být řidič ostatními účastníky jízdy vyrušován ani omezován v řízení vozidla. 5. Služební vozidla mohou být použita pouze v případě, že nelze využít jiných efektivnějších způsobů dopravy, zejména při zvážení výše finančních nákladů nebo pracovní doby. 6. Řidič, který započal služební jízdu služebním vozidlem, plně odpovídá za jeho stav. Čl. V. Schvalování pracovní cesty a přidělení služebního vozidla 1. Při schvalování pracovní cesty uživateli je příslušný schvalovatel povinen respektovat čl. III. odstavec 3, 5 a 6 a čl. IV. odst. 5 této směrnice. 2. Veškeré schvalovací procesy při přidělení služebního vozidla včetně schválení pracovní cesty, probíhají elektronickou cestou v systému v prostředí intranetu v sekci služební cesty. 3. Odst. 1, 3 a 5 čl. VI. této směrnice se nepoužije pro provoz služebního VW Transporter pro zajištění a řešení dopravy pro veřejně prospěšný účel pro potřeby města Stříbra. 4. Schválení přidělení služebního vozidla žadateli je v kompetenci provozovatele. Čl. VI. Objednání a rezervace služebního vozidla 1. Objednávání a rezervace služebních vozidel probíhá v elektronickém rezervačním systému v intranetu MěÚ Stříbro v sekci služební cesty, popř. vlastní aplikací služební cesty. 2. Žadatel je povinen z důvodu vytíženosti a hospodárnosti autoprovozu využít kapacity dle možností. 3. Žadatel předkládá požadavek na rezervaci služebního vozidla pro sebe jako uživatele nebo jiného uživatele nejpozději 24 hodin před požadovaným termínem jízdy svému nadřízenému vedoucímu odboru, který takový požadavek schválí, popř. odmítne. 4. Pokud se příslušný vedoucí odboru k němu nevyjádří má se za to, že požadavek nebyl schválen. 5. V případě podání požadavku ve lhůtě kratší než 24 hodin může být automaticky povolen již pouze přímo telefonicky odpovědnou osobou dispečerovi autoprovozu. 6. Do požadavku na rezervaci je žadatel povinen uvést bezpodmínečně a výstižně: cíl a účel cesty, požadovaný počátek a konec rezervace, všechny přepravované osoby a místo nočního parkování (pokud je odpovědnou osobou dle této směrnice schváleno) tak, aby z uvedeného záznamu byl jednoznačně zřejmý účel a cíl cesty. 7. Přidělení konkrétního vozidla následně provádí dispečer autoprovozu s ohledem na efektivní využití vozového parku a náročnosti pracovní jízdy, přičemž je oprávněn navrhnout žadateli sloučení i několika požadavků do jedné jízdy s cílem dosažení efektivního využití vozidla. 8. Pokud se žadatel s dispečerem nedohodne na přidělení konkrétního služebního vozidla nebo na sloučení požadavků rozhoduje o definitivním přidělení služebního vozidla tajemník MěÚ. 9. O výsledku procesu schvalování je žadatel a všichni účastníci jízdy resp. uživatelé informováni elektronickou cestou. 10. V případě, že pomine důvod rezervace vozidla, případně je nutné provést jiné změny v žádance (cíl trasy, jméno řidiče, spolucestujících,časy odjezdu a příjezdu), je žadatel povinen neprodleně o tomto informovat dispečera elektronickou cestou s uvedením jasné identifikace zrušené rezervace. Čl. VII Převzetí a vrácení vozidla 1. K vykonání služební jízdy si žadatel převezme vozidlo před začátkem požadované jízdy v prostorách garáží MěÚ (pokud nebude předem dohodnuto jinak). V případě potřeby služební

4 jízdy před začátkem a po skončení pracovní doby (dálkové jízdy, vyvolaná jednání apod.) bude vozidlo předáno po dohodě žadatele s dispečerem autoprovozu. 2. Služební vozidlo je předáno žadateli na základě potvrzeného a schváleného požadavku v systému intranetu v sekci služební cesty (případně žádanky) provozovatele, převzetím klíčů od vozidla a započetím jízdního úkonu. Od tohoto momentu nese plnou odpovědnost řidič vozidla za stav vozidla, nese plnou odpovědnost za přepravované osoby ve vozidle a náklad ve vozidle. 3. Provozovatel je oprávněn vozidlo předat žadateli, jen splňuje-li žadatel všechny následující podmínky: a) splňuje všechny podmínky dané Zákonem o silniční dopravě, b) je zaměstnancem města, popř. je zastupitelem města, c) je držitelem řidičského průkazu s oprávněním pro skupinu B, d) úspěšně absolvoval a má časově platné školení řidičů referentů, 4. Provozovatel je povinen žadateli při předání vozidla předat dokumentaci obsahující: a) klíče od vozidla b) osvědčení o technickém průkazu motorového vozidla, c) doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti, při cestách do zahraničí mezinárodní pojišťovací kartu, d) v případě vybavení vozidla dálniční známkou i příslušný dálniční kupón, e) servisní knížku a návod k obsluze, f) formulář záznamu o dopravní nehodě, g) platební CCS kartu. 5. Po ukončení jízdy je řidič povinen vozidlo neprodleně předat zpět provozovateli na určeném místě. Vozidlo je předané provozovateli pokud jsou odevzdány klíče od vozidla na podatelnu, popř. dispečerovi autoprovozu nebo přímo předáním dalšímu žadateli se souhlasem dispečera autoprovozu. 6. Uživatel odpovídá za to, že v okamžiku vrácení vozidla je vozidlo předáno provozovateli bez poškození, v čistém stavu (tj. čistý exteriér i interiér vozidla, pokud nedojde k dohodě s dispečerem autoprovozu jinak) a s více než 1/3 paliva v nádrži vozidla. V případě, že řidič vykonává jízdu v poslední pracovní nebo kalendářní den v měsíci, vrací auto provozovateli vždy s plnou nádrží. 7. Provozovatel odpovídá za to, že v okamžiku předání vozidla je vozidlo předáno uživateli bez poškození (pokud není uživatel informován dispečerem autoprovozu o jiném stavu), v čistém stavu (tj. čistý exteriér i interiér vozidla) a s více než 1/3 paliva v nádrži. 8. V případě, že v době přidělení vozidla nebo v průběhu jeho užívání dojde k poškození vozidla nebo uživatel zjistí jakékoliv vady vozidla je uživatel povinen o nich neprodleně informovat provozovatele a zjištěné vady či poškození ihned při zjištění telefonicky oznámit dispečerovi autoprovozu telefonicky. 9. Uživatel předá provozovateli při vrácení vozidla dokumentaci uvedenou v čl. VII. odst Určeným místem pro předání vozidla zpět provozovateli je v běžné pracovní době prostor určené garáže pro vozidlo a klíče se odevzdávají na podatelně MěÚ; mimo běžnou pracovní dobu uživatel auto zaparkuje na určeném místě pro parkování a klíče, včetně veškerých svěřených dokumentů, ponechá ve své kanceláři volně přístupné. 11. O průběhu každé jízdy je řidič povinen identifikovat se ve vozidle svou identifikační kartou, čímž je vyplněn elektronicky Záznam o provozu vozidla v rozsahu údajů: usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

5 a) jméno a příjmení řidiče vozidla,2 b) datum a čas začátku a konce jízdy, c) stav počitadla ujetých kilometrů při odjezdu a po příjezdu, d) místo a čas odjezdu a příjezdu vozidla, e) ujeté kilometry, přenos km, f) údaje o bezpečnostních přestávkách,, g) identifikace vozidla a řidiče, h) údaje o čerpání PHM a mytí vozidla resp. doklad o použití CCS karty 12. Pokud řidič neprovede řádně svou identifikaci, je ve vozidle upozorňován zvukovým znamením, že tak neučinil. Neučiní-li tak, pak je povinen údaje vést v písemné podobě. Ve vozidle dle článku IV. odst.1 písm.c) se vždy výše uvedené údaje vedou písemnou formou. Část třetí Povinnosti uživatele a provozovatele Čl. VIII. 1. Provozovatel udržuje vozový park v řádném technickém stavu, zajišťuje odpovídající servis údržbu a čistotu vozidel. 2. Řidič je povinen: a) dodržovat maximální hledisko efektivního provozu vozidla jak z hlediska spotřeby, tak z hlediska vytížení; není přípustný stav, při kterém žadatel vozidlo obdrží a jízdu neprovede; pokud z jakýchkoliv důvodů v rezervovaném čase jízdu realizovat nemůže, je povinen vozidlo neprodleně vrátit, b) při každé jízdě provést zápis do Záznamu o provozu vozidla dle čl.vii. odst.11, c) před každým započetím jízdy, popř. při přerušení jízdy, kdy došlo k vypnutí zapalování u vozidla, použít přidělenou ID kartu zaměstnance, d) před začátkem každé jízdy a po jejím skončení zkontrolovat viditelný stav vozidla, e) počínat si tak, aby stav vozidla odpovídal bezpečnostním, technickým a hygienickým požadavkům, včetně udržení celkové čistoty interiéru, f) počínat si tak, aby nezhoršoval technický stav vozidla, g) každou závadu (i závadu odstraněnou během jízdy) či poškození vozidla neprodleně, prokazatelně nahlásit dispečerovi autoparku, h) provádět běžnou údržbu vozidla dle pokynů výrobce a provozovatele a to: vnější mytí vozidla doplnění provozních kapalin a to: PHM, kapalina v ostřikovačích, odstranění znečištění interiéru, které způsobí sám nebo spolucestující i) použít sadu hands free v případě nutné potřeby realizovat během jízdy telefonický hovor 3. Spolucestující zaměstnanec je povinen při jízdě respektovat pokyny řidiče k zajištění bezpečnosti provozu a dodržovat pravidla silničního provozu a ostatní právní předpisy upravující autodopravu. 4. Uživatel popř. řidič má obecnou odpovědnost za převzaté vozidlo, zejména za škody na vozidle, neodůvodněné zvýšení spotřeby PHM, pomocných a čistících prostředků a vybavení vozidla. usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

6 5. K úhradě běžných výdajů (nákladů) na provoz vozidla a nákupu PHM může řidič použít pouze platební kartu k tomu určenou provozovatelem. Náhradní díly či nářadí lze nakupovat pouze výjimečně ve zdůvodněných případech. Je zakázáno kartou nakupovat autodoplňky, občerstvení a předměty osobní potřeby. 6. Pro zahraniční služební cesty řidič použije služební platební kartu nebo jiný způsob úhrady, odsouhlasený provozovatelem vozidla. 7. Za převzatou platební kartu, případně CCS kartu, a náklady plynoucí z jejího použití má řidič hmotnou odpovědnost. 8. Nezdůvodnitelné zbytečné náklady a škody způsobené řidičem, řidičem z povolání nebo spolucestujícím (zejména způsobené nedodržením pokynů dle odstavců tohoto článku) budou odpovědné osobě dány k náhradě. 9. Při řízení vozidla musí řidiči služebního vozidla dodržovat pravidla silničního provozu a bezpečnostní přestávky během jízdy: nepřetržitá doba řízení vozidla nesmí být delší než 4 hodiny za tuto dobu se považuje doba vlastního řízení, včetně přerušení jízdy na dobu kratší než 10 minut. Po uplynutí uvedené doby musí řidič přerušit řízení vozidla nejméně na dobu 30 minut, během kterých nesmí vykonávat činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. 10. Při opuštění vozidla na služební cestě je řidič povinen zabezpečit vozidlo všemi prostředky, kterými je vybaveno tj.: mechanické zabezpečení řadící páky, alarm s hlídáním vnitřku vozu (pokud je nainstalován), překontrolovat řádné uzamčení vozidla, zavření oken, dbát na to, aby odložené věci ve vozidle byly pokud možno skryté (v zavazadlovém prostoru). 11. Doklady k vozidlu, platební kartu, případně CCS kartu, atd. (technický průkaz, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, karta na čerpání PHM) nesmí řidič ponechat v opuštěném vozidle mimo objekt určených garáží pro parkování konkrétního služebního vozidla. 12. Řidič je povinen před přistavením vozidla, tak i během denního provozu a rovněž po skončení denního výkonu vozidla, kontrolovat jeho technický stav. O zjištěných poškozeních, závadách a jejich případném odstranění informovat provozovatele. 13. Provozovatel je povinen seznámit uživatele se stavem předávaného služebního vozidla, dohodnout místa převzetí vozidla a předat mu případně další informace o vybavení a příslušenství vozidla. 14. Provozovatel zvýhodňuje výší osobního ohodnocení ty uživatele, kteří nevyužívají ke služebním cestám varianty dle čl. IV. odst. 1 písm. a). Čl. IX. Evidence provozu vozidla 1. Provozovatel zajišťuje a vyhodnocuje záznamy o provozu vozidel. Vyhodnocení spotřeby, nákladů a vytíženosti vozidel provádí měsíčně. 2. Pro každé služební vozidlo se vede Záznam o provozu vozidla. 3. Provozovatel vozidla je odpovědný za následující doklady a) technický průkaz motorového vozidla, b) protokol o měření emisí vozidla, c) protokol o technické prohlídce vozidla, d) osvědčení o technickém průkazu motorového vozidla, e) doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti, při cestách do zahraničí mezinárodní pojišťovací kartu, f) osvědčení o měření emisí, usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

7 g) dálniční kupón, h) servisní knížku, i) formulář záznamu o nehodě. 4. Provozovatel vede pro každé vozidlo v elektronické podobě evidenci, která obsahuje technické a provozní skutečnosti, které nastaly v průběhu celé doby užívání vozidla. 5. Odpovědnost za spotřebu PHM a) provozovatel stanoví měrné normy spotřeby PHM, na základě údajů o spotřebě v technickém průkazu vozidla, měrnou normu spotřeby PHM uvede provozovatel samostatně v popisu každého vozidla b) řidič je povinen dodržovat normu spotřeby PHM, stanovenou provozovatelem c) provozovatel vede průběžně evidenci o provozu vozidel (podle údajů uvedených řidičem), nákupy PHM a ostatní náklady na provoz vozidla, vypočítá skutečnou spotřebu PHM a 1x za 3 měsíce ji porovná se stanovenou normou, d) překračuje-li vozidlo za sledované období stanovenou normu spotřeby PHM o více než 10 procent, ověří provozovatel příčiny zvýšené spotřeby PHM, e) překročení normy spotřeby způsobené nevhodným stylem jízdy (překračování doporučené rychlosti), bezdůvodnou změnou trasy nebo cílového místa je škodou způsobenou řidičem, f) v případech zvýšení normy spotřeby PHM způsobených technickým stavem vozidla, provozovatel neprodleně zajistí odstranění příčin nadspotřeby, g) nelze-li snížit spotřebu PHM konkrétního vozidla ani po vyčerpání všech technických možností, zváží provozovatel vyřazení vozidla z autoparku a podá návrh orgánu města na vyřazení vozidla z movitého majetku města Čl. X. Parkování a garážování vozidel 1. Řidič je při parkování a garážování povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany. 2. Garážování a parkování služebních vozidel je povoleno pouze na místech určených provozovatelem. Pravidla pro užívání garáží a parkovišť MěÚ stanoví provozovatel. 3. Brání-li doba příjezdu vozidlo vrátit na určené místo, je řidič povinen zabezpečit vhodné parkování vozu. V případě, že řidič nemohl vrátit vozidlo na místo k tomu určené a vozidlo nepokračuje druhý den v pracovní cestě, je povinen tento vůz v následujícím pracovním dnu bez prodlení předat provozovateli. Řidič je povinen Čl. XI Dopravní nehody a pojistné události a) v případech smrtelné nehody nebo nehody, kdy došlo ke zranění osoby, dále v případech poškození komunikace, všeobecně prospěšného zařízení, úniku nebezpečných látek nebo pokud na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, nebo na jiném majetku vznikla hmotná škoda větší jak 20 tis. Kč, neprodleně ohlásit nehodu Policii ČR, b) ohlásit Policii ČR odcizení vozidla nebo násilné poškození vozidla jinou osobou, c) při nehodě, jenž není šetřena Policií ČR, vyplnit Záznam o dopravní nehodě, který bude podepsán případně druhým účastníkem. Pokud nedojde k dohodě s druhým účastníkem, případně k podepsání Záznamu o dopravní nehodě, ohlásí událost Polici ČR. d) po návratu přeložit kopii Záznamu o dopravní nehodě provozovateli, usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

8 usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne e) každé poškození, nehodu nebo ztrátu služebního vozidla ohlásit neprodleně provozovateli a svému nadřízenému, f) při nepojízdnosti vozidla informovat provozovatele a zajistit odtažení vozidla na hlídané parkoviště nebo do servisu. Čl. XII. Pojištění 1. Pověřený zaměstnanec provozovatele odpovídá za včasné předání podkladů pro pojištění vozidel odboru majetkoprávnímu k uzavření zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a pro pojištění proti škodám na majetku města Stříbra (havarijní pojištění). 2. Na služební vozidla se vztahuje kromě zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel i další pojištění proti škodám na majetku města Stříbra. Obsah a podmínky pojistných smluv jsou dostupné na majetkoprávním odboru. Část čtvrtá Zvláštní režim autoprovozu čl. XIII. Pravidla pro provoz služebního vozidla VW Transporter 1. Vozidlo bylo zakoupeno z části z vlastních prostředků a z části ze státního rozpočtu ČR pro rok 2005 pro potřeby veřejně prospěšných účelů města Stříbra, jeho organizačních složek, příspěvkových organizací zřízených městem a zejména k zajištění potřeb Sboru dobrovolných hasičů organizační složky města Stříbra. 2. O zapůjčení vozidla se rozhoduje dle následujících priorit: a) Město Stříbro, Městský úřad Stříbro a Sbor dobrovolných hasičů Stříbro b) Příspěvkové organizace zřizované městem Stříbrem na základě předchozího povolení rady města c) Spolky případně jiné organizace na základě předchozího povolení Rady města Stříbra 3. Žadatel dle čl. XIII odst. 2 písm. b) a c) podá žádost na předloženém formuláři (příloha 2) nejpozději 5 dnů před jednáním Rady města Stříbra tak, aby mohla být zařazena na její nejbližší jednání. 4. Pokud nebude žádost projednána radou města, nelze služební vozidlo žadateli přidělit. 5. Rada města rozhodne, zda se jedná o veřejně prospěšný účel pro potřeby města Stříbra a stanoví způsob náhrady nákladů vozidla v následujících alternativách: a) nebude požadována úhrada nákladů. Žadatel vozidlo převezme s plnou nádrží a rovněž vrátí vždy s plnou nádrží. b) uhradí náklady dle vzorce cena pohonných hmot se vynásobí průměrnou spotřebou a to vše se vydělí 100 přičte se náhrada za použití vozidla pro aktuální rok výsledek se vynásobí počtem skutečně ujetých kilometrů. Výsledek je úhrada, která bude zaplacena na účet města c) dle jiného rozhodnutí rady města 6. Při zapůjčení vozidla žadatel garantuje úhradu městu Stříbru v případě zcizení majetku, totální škodě všechny náklady, které nebudou uhrazeny z příslušného pojištění vozidla a to nejméně do částky 405 tisíc Kč. Část pátá

9 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. Závěrečná ustanovení Čl. XIV. Ve Stříbře dne 29. října 2012 Přílohy: 1. Žádanka resp. obsah žádanky o přepravu 2. Žádanka o zapůjčení vozidla VW Transportér usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

10 usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

11 M Ě S T O S T Ř Í B R O Masarykovo nám. 1, Stříbro, PSČ Žadatel: ŽÁDANKA O ZAPŮJČENÍ VW TRANSPORTÉR Žádám o zapůjčení vozidla VW Transportér pro zajištění veřejně prospěšného účelu města Stříbra. Vozidlo bude využito za účelem: Datum a hod. (od-do): Odkud kam: Počet přepravovaných osob: Prohlášení žadatele: Beru na vědomí, že v případě totální škody, popř. odcizení zapůjčeného vozidla bude naše organizace hradit všechny náklady, které městu Stříbru nebudou uhrazeny z pojištění vozidla a to nejméně do celkové výše Kč (slovy čtyřistapětitisíc korun). V případě zapůjčení vozidlo bude řídit: Řidič vozidla, který si převezme při schválení vozidlo (jméno příjmení) datum a podpis Žádanku schválil stat. zástupce žádající organizace (jméno a příjmení) (datum a podpis) razítko Žádost byla projednána na jednání Rady města Stříbra a byla schválena neschválena 1 usnesením č. / / ze dne, kterým i bylo rozhodnuto o úhradě nákladů spojených se zapůjčením vozidla dle čl. XIII, odst. 5 písm. a), b) nebo c) 2 směrnice o autoprovozu, která je přílohou č. 32 OŘ MěÚ Stříbro. 1 nehodící se škrtněte 2 zakroužkováním zvolte formu úhrady usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

12 usnesení 39.Rady města Stříbra ze dne

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více