VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012

2 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny řizovatel:město Podbořany Adresa školy: Š T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, PSČ IČO: Součásti školy : ákladní škola Školní družina Dům dětí a mládeže Vedení školy:dagmar Rathová ředitelka školy Danuše Parpelová-zástupkyně Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Pohoda v ročníku Školská rada: předseda Danuše Parpelová složena s devíti členů ( 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci rodičů 3 zástupci školy) 2. Charakteristika školy 2.1. ákladní škola Přípravný stupeň: Přípravná třída je již čtvrtým rokem součástí výchovně vzdělávacího procesu školy. e strany rodičů je o zařazení dětí stále zájem. I škola vnímá přípravnou třídou jako přínost pro nadcházející výchovně vzdělávací proces. Žáci si zde formou pestrých aktivit a za individuálního přístupu osvojují potřebné dovednosti a návyky, které jsou nezbytné pro uspěšné nastartování povinné školní docházky. Přípravná třída zahajovala školní rok s 13 žáky a ukočila s 12 žáky. Dva žáci v průběhu roku odešli a jedna žákyně byla dodatečně zařazena. 2

3 Přípravná třída plní své výchovně vzdělávácí cíle prostřednictvím vlastního vzdělávacího programu pro přípravné vzdělávání. S dětmi bylo pracováno formou individuálního přístupu dle individuálních potřeb dítěte, které byly formulovány na základě závěrů z vyšetření ve školském poradenském zařízení. Vzdělávání bylo zaměřeno na rozvoj komunikace, spolupráce, samostatnosti, pravidelně byla zařazována i logopedie. Efektivně byly využívány vhodné moderní pomůcky, školní hřiště i hřiště ŠD. Na základě průběžného hodnocení dítěte je možné konstatovat, že u dětí dochází k individuálnímu posunu, daří se odstraňovat nebo alespoň minimalizovat problémy, které by mohly negativně ovlivnit zahájení a průběh povinné školní docházky. Velkým přínosem je i zapojování dětí do akcí školy a školní družiny, což má velký význam v oblasti adaptace na školu a školní prosředí. V následujícím školním roce bude nutné ještě více prohloubit spoluptáci s rodiči s cílem zlepšit docházku. Denní absence se pohybuje kolem 30 40% ákladní škola 226 žáků 12 tříd V tomto školním roce škola plnila výchovně vzdělávací cíle v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Tvořivá škola POHODA v ročníku. V rámci volitelných předmětů podporuje ŠVP u žáků rozvoj komunikačních a konverzačních dovedností v oboru cizí jazyk, v tomto období je škola zaměřena na anglický a ruský jazyk, rozvoj informační gramotnosti v oboru informační a komunikační technologie a v osvojování si zásad ekologického postoje v běžném životě prostřednictvím předmětu ekologie. V 9. ročníku si žáci osvojovali psaní na klavesnici všemi deseti, rozvíjeli řečové a prezentační dovednosti v předmětu Seminář z Čj a rozvíjeli i nacházeli uplatnění matematiky v běžném životě v předmětu Aplikovaná matematika. Výstupy stanovené ŠVP se podařilo naplnit. Došlo pouze k malým odchylkám v dějepisu 7. ročníku, zeměpisu 6. ročníku a přírodopisu 8. ročníku. Tyto drobné resty budou řešeny v průběhu měsíce září následujícího školního roku. hlediska rozvoje klíčových kompetencí je nutno více se systematicky zaměřit na kompetence komunikativní a řešení problémů. V příštím školním roce je třeba vytvořit lepší podmínky pro zařazování vhodných aktivit, které pomohou výstupy těchto kompetencí zkvalitnit. Dalšími závaznými dokumenty byl Plán práce školy, Program primární prevence, Plán EVVO, Ochrana člověka v mimořádných situacích. Cíle obsažené v těchto oblastech se převážně dařilo splnit, pro další období bude nutno lépe propracovat metodiku z koplexního pohledu. Jasně formulovat cíle pro jednotlivá věková 3

4 období a stanovit přehlednější pravidla pro hodnocení, která by měla pro jednotlivé třídy silnější motivační náboj. Průřezová témata byla zařazována a následně plněna v jednotlivých předmětech i v projektových dnech v souladu s cíli stanovenými v ŠVP. Vedením školy i pedagogickými pracovníky bylo jejich plnění hodnoceno pozitivně. V tomto školním roce došlo i ke zkvalitnění plnění průřezového tématu č.1 OSV, které má být realizováno soustavně ve všech předmětech. V rámci kvalitní spolupráce pedagogů a třídních učitelů docházelo k intenzivnějšímu naplňování i těchto cílů. Ekologická výchova probíhá na 1. stupni prostřednictvím projektu Stezky Ferdy Mravenceů, kde žáci formou her, soutěží řeší ekologické problémy a osvojují si potřebné postoje a důležité návyky. Na 2. stupni jsou plněny jednotlivé okruhy zařazením do běžných předmětů a volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku. Společně pak žáci školy získávají důležíté informace i dovednosti v projektu Den emě letos byl zaměřen na téma Dívej se kam šlapeš První stupeň se zaměřil na rozvoj poznatků a praktických dovedností zkoumáním biotopů Louka, les, pole rybník, rumiště. Projekt přispěl k lepšímu poznání prostředí, ve kterém žáci žijí a k rozvoji žádoucího chování v jednotlivých oblastech. Druhý stupeň se zaměřil na kulturní krajinu Podbořan. Žáci zkoumali rovněž floru areálu školy, mapovali rozložení rostlin a stromů ve školním areálu i školním pozemku. Hlavním pozitivem byl rozvoj praktických dovedností v kontextu s osvojenými teoretickými znalostmi. Součástí ekologické výchovy jsou i další doprovodné aktivity. K nim patří celoroční sběr víček, letos získána částka 800,- Kč, 2 sběrové týdny, do kterých se zapojili zejména žáci 1.stupně a 7. ročníku, získaná částka činila 885, - Kč. Na škole pracovala Ekohlídka, jejíž úkolem byl dohled na třídění odpadu ve třídách, zápis nasbíraných víček a aktualizace ekologické nástěnky. Ve vyučovacím procesu je kladen důraz na využívání efektivních metod práce, které využívají aktivní přístup žáka. aměřujeme se na práci ve dvojicích, ve skupině, podporujeme rozvoj spolupráce, využíváme žákovo sebehodnocení. V hodinách je využívána výpočetní technika, internet. Velkým pozitivem tohoto školního roku bylo zařazení interaktivní výuky do vyučovacího procesu v podstatně větším rozsahu. Vyučující prošli kvalitním proškolením, takže mohli výuku pravidelně zpestřovat využíváním 7 interaktivních tabulí. V následujícím období si klademe za cíl dále modernizovat výuku se zaměřením na vybudování digitální třídy pro žáky druhého stupně. Dalším cílem je zlepšit práci se žákovskými portfolii, která 4

5 stále nedosahuje potřebné efektivity, nadále převládá sběrný charakter bez výrazného využívání dalších možností, které tato forma umožňuje. ŠVP je orientován i na žáky se specifickými poruchami učení a chování. Hlavním dokumentem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu a pro individuální práci se žákem jsou závěry a doporučení školského poradenského zařízení, s ním je pak i způsob plnění IVP pravidelně konzultován. Součástí péče o žáky s SPU je pravidelná činnost v dyslektických skupinách. V letošním školním roce pracovaly na škole 3. skupiny. Na prvním stupni 6 žáků ročníku pracovalo v jedné skupině a 10 žáků 5. ročníku pracovalo v 2. skupině. Na 2. stupni pak byla 3. skupina, ve které pracovalo 8 žáků. Dyslektické skupiny zaujímají významné místo při zajišťování náprav a individuálního přístupu u žáků s SPU. U řady žáků se podařilo výrazných posunů i zlepšení prospěchu. Nezbytným prvkem je však i pravidelná spolupráce s rodinou. Po celý rok byla rovnoměrně do výuky vkládána i forma PC edukace. zejména na 1. stupni. Škola se zaměřuje i na rozvoj zájmové činnosti ve spolupráci s DDM, ŠD, ale rovněž vlastními zájmovými kroužky, které vychází z požadavků a zájmů žáků a současně z možností pedagogického sboru. V tomto školním roce se jednalo o kroužky se sportovním zaměřením zejména na kolektivní hry, dále foukání na flétnu a informatika. Při nabízení kroužků však narážíme potíže při hledání společných časových možností žáků a pedagogických pracovníku v kontextu s jízdními řády hromadné dopravy. ájem o kroužky není příliš výrazný, žáci se více orientují na DDM. 2.2 Školní družina 100 žáků 4 oddělení I v letošním školním roce byla plně vytížena všechna oddělení, v počtu 100 účastníků z prvního i druhého stupně základní školy a přípravné třídy. Pro práci školní družiny jsou dobré prostorové i materiální podmínky, pouze jedno oddělení sídlí v kmenové třídě. Opět došlo k posunu ve vytváření materiálního zázemí pro děti ŠD, všechna oddělení byla vybavena novými stolními hrami a stavebnicemi, vychovatelky měly i dostatek materiálů pro výtvarné a pracovní činnosti. 5

6 Všechny plánované akce v počtu deseti byly splněny až na masopustní karneval spojený se spaním v ŠD. Ten nemohl být realizován, protože v té době došlo v prostorách ŠD k havárii vody, což si vyžádalo rozsáhlé rekonstrukční práce a ŠD se přemístila do náhradních prostor. Družinových akcí se zúčastnilo 612 účastníků zájmového vzdělávání. Všechna oddělení ŠD se při jejich pořádání zapojila do společné práce. Školní družina se zúčastnila i akcí školy Hallowen, Vánoční naladění a Velikonoční dílny v celkovém počtu 112 účastníků. I program školní akademie obohatila školní družina vystoupením dvou oddělení - pohádkou O dvanácti měsíčkách a Country tancem. celoročního programu měly i dětí ŠD největší úspěch akce pohádky do pohádky, spojená se spaním v ŠD, O nejkrásnější betlém, při které se všechny děti podílely na výrobě družinových betlémů a vítězná třída dostala odměnu ve formě nové stavebnice. Adventní vystoupení na téma věstování mělo úspěch u diváků z řad občanů města. Děti i jejich rodiče se pobavili při soutěžním klání Družina hledá talent a maminky i babičky potěšilo vystoupení dětí na oslavě Dne matek. V únoru došlo k havárii vodovodního potrubí a vytopení tříd I. a IV. oddělení ŠD. V době oprav a rekonstrukce výchovná činnost oddělení probíhala ve školních třídách I.A a I.B. Činnost přípravné třídy ve třídě II. oddělení p. vychovatelky Čadové. důvodu rozsáhlého poškození vodou byla provedena sanace omítek, třídy byly nově vymalovány a poškozený nábytek byl vyměněn za nový. V jedné místnosti byla také položena nová podlahová krytina. Při své práci se vychovatelky řídily ŠVP, plánované úkoly byly splněny. Družinový ŠVP byl zkontrolován a schválen Českou školní inspekcí. V příštím školním roce se v ŠD zaměříme na úpravu vzdělávací části ŠVP tak, aby vyhovovala změněným podmínkám a novým výchovným trendům. Plán družinových akcí zaměříme na osvědčené a u dětí i rodičů oblíbené činnosti a ve výchovné části vzdělávání se budeme držet standardu, který jsme vytyčili a který byl kladně přijat našimi žáky, jejich rodiči i vedení školy. Vyhlídky na práci ŠD v příštím školním roce jsou velmi dobré, k dnešnímu datu máme 101 přihlášek a jejich počet se výhledově zvýší v září, po nástupu žáků prvních tříd a přípravné třídy do školy. 6

7 2.3. Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže je od součástí Š T. G. Masaryka, která se podílí na řešení volnočasových aktivit žáků a studentů Podbořanska. Aktivity jsou zaměřeny na : 1.ájmová činnost příležitostná a spontánní akcí 970 účastníků Mezi úspěšné akce s tradicí, které budeme i nadále rozvíjet patří oslavy MDD, kvízové soutěže, Dny her a soutěží, hry a soutěže pro MŠ, výtvarné soutěže, Pochod za velikonočním vajíčkem, příměstské tábory. 2.ájmová činnost pravidelná ájmové útvary 22 členů zájmových útvarů 337 dětí a mládeže do 18 let 337 dětí a mládeže do 6 let 0 dětí ve věku od 6 do dětí a mládeže od 15 do 18 let 18 dětí a mládeže od 18 do 25 let 0 dětí a mládeže nad 25 let 0 7

8 Přehled zájmových kroužků Název kroužku členů Docházka v % Fotografický 9 57 Počítače a internet 2x 57 62, 57 Rybářský Dovedné ruce Vaření Keramika Elektronika Výtvarný Taneční Dramatický 9 53 Správná dívka 5 45 Mažoretky Angličtina 2x 29 52, 31 Chovatelství Orientální tance Šachy Počítače 1. a 2. třída Stolní tenis dravé foukání 7 49 Volejbal 9 Předčasně ukončen 3.Prázdninová činnost hry, počítače videoprogramy, kreslení. Tábory Tábory Celkem letní zimní / jarní Poznámka táborů příměstské účastníků osobodní prac. tábora toho interních prac

9 Od do byl dům dětí uzavřen z důvodů oprav a malování. Od po dokončení oprav a malování, využívaly děti prostory domu dětí po celý den v rámci příměstských táborů do 3.8. a pak při spontánní činnosti. Na každý den byla pro ně připravena jedna hlavní akce a mimo to pro ně byly připraveny další soutěže, kvizy a hry. Při spontánní činnosti děti využívaly stolní hry, stolní tenis, stolní fotbal, malovaly, soutěžily, hrály počítačové hry, sledovaly videoprogram, nebo hrály míčové hry, petanque atd. Během prázdnin se uskutečnily čtyři běhy příměstského tábora a to v těchto termínech: o jarních prázdninách proběhl jeden běh- tento tábor se konal již podruhé a měl u rodičů kladný ohlas. ároveň s tímto táborem měly děti, které se nezúčastnily tábora možnost navštěvovat dům dětí na spontánní činnost a účastnit se akcí pro ně připravených. O letních prázdninách proběhly tři běhy tábora. První běh příměstského tábora proběhl od do a zúčastnilo se ho 28 dětí. V termínu proběhl družební tábor, kterého se zúčastnilo 21 dětí z Podbořan a 27 dětí z družebního města Ehrefriersdorfu. Druhý běh příměstského tábora se uskutečnil v termínu do a zúčastnilo se ho 24 dětí. Na všech táborech byl pro děti připraven zajímavý program. Všechny tábory měly úspěch a byly rodiči hodnoceny velmi kladně. Prostory domu dětí již tradičně využilo k rekreaci i 23dětí folklorního souboru Stázka z Teplé u Karlových Varů. O prázdninách proběhlo 34 akcí s účastí 600 účastníky. Organizace soutěží a přehlídek: Dům dětí a mládeže v Podbořanech neorganizuje žádné soutěže vyhlášené MŠMT Dům dětí pořádá pouze své soutěže v rámci DDM bez možnosti postupu do dalších kol. V prostorách DDM a za spolupráce pracovnic DDM je Domem dětí a mládeže v Žatci pořádáno okresní kolo Pythagoriády. Soutěže Vyhlašované Ostatní kol účastníků MŠMT ákladní Okresní Krajské Republikové Ostatní

10 Metodická a hospitační činnost: Cílem metodických návštěv a hospitací bylo získat přehled o celkové úrovni činnosti jednotlivých zájmových kroužků, odstranění nedostatků a poskytování odborné a metodické pomoci vedoucím jednotlivých kroužků. Hospitace byly také zaměřeny především na dodržování bezpečnosti práce a hygieny, na zapojení členů do činnosti, na úroveň a náplň schůzek. Propagační a ediční činnost: K jednotlivým akcím byly vyvěšovány plakáty, ve vitrínce u I. Š a na nástěnkách ve školní jídelně a prostorách DDM. Do všech tříd byly pravidelně doručovány plakáty s akcemi na celý měsíc. Tyto akce byly také prezentovány v tisku. Na začátku školního roku obdržely všechny děti od první do páté třídy přehled zájmových kroužků s datem a hodinou první schůzky. Stejným způsobem byly děti i rodiče informováni o pořádání příměstských táborů o letních prázdninách. Pedagogické pracovnice provedly na začátku školního roku náborovou akci ve všech třídách podbořanských základních škol, takže podrobné informace o nabídce zájmových útvarů měli i žáci vyšších ročníků. Dále byly k jednotlivým větším soutěžím vydávány propozice. O průběhu některých akcí informoval i regionální tisk, který také obdrží každý měsíc seznam akcí pořádaných DDM. Další hodnocení, poznatky, závěry a návrhy Na činnosti Domu dětí a mládeže v Podbořanech se podílí dvě stálé pedagogické pracovnice a jedna provozní pracovnice. Pedagogická práce je uskutečňována formou výchovně vzdělávací činnosti pravidelné, příležitostné a spontánní. ájmová činnost pravidelná je zajišťována v zájmových kroužcích jak interními tak externími pracovníky. Úroveň práce externích pracovníků a zájmových útvarů lze hodnotit jako velmi dobrou a dobrou. Příležitostné akce jsou organizovány pedagogickými pracovnicemi a probíhají pod jejich dozorem. Dále je to spontánní činnost, kdy děti docházejí do domu dětí dle vlastního zájmu a pod nepřímým pedagogickým dozorem si zde hrají stolní tenis, míčové hry, stolní hry apod. Tyto aktivity zajišťují interní pedagogické pracovnice. Ty mají ve své pracovní náplni také pořádání soutěží, kurzů a soutěžních her. de klademe hlavní důraz na pedagogickou práci. Děti učíme soutěživosti a sebepoznávání, ale také dodržování pravidel a ocenění práce těch 10

11 druhých. Hlavním smyslem činnosti domu dětí a mládeže je poskytnout dětem i mládeži prostor, kde mohou trávit účelně svůj volný čas, objevovat své schopnosti, navázat nová přátelství a prosadit se i v kolektivu dětí různého věku. Naší prioritou je nabídnout jim přitažlivou a zajímavou náplň jejich volného času a předcházet tím i případné delikventní činnosti. Snažíme se do všech našich aktivit nenásilnou formou zařazovat protidrogovou prevenci a předcházet i dalším sociálně patologickým jevům. Velmi dobrý ohlas mezi lidmi mají i naše příměstské tábory. Výhledy a náměty do dalších období: ájmové útvary:trvají úkoly z minulého roku - zlepšit pracovní podmínky pro externí pracovníky dle jejich možností a zájmů je vysílat na další vzdělávání vztahující se k náplni Ú pokusit se získat nové externí spolupracovníky pro vedení nových zájmových kroužků, a nebo pro kroužky kde skončil vedoucí opravit a vylepšit stávající hřiště při DDM klubovnu na výuku cizích jazyků odpovídající tabule, přehrávače atd. opravit nebo přebudovat hřiště, aby mohlo plnit svůj účel a opravdu sloužit jako sportoviště a ne pískoviště/několikrát na to bylo upozorňováno a to ihned po dokončení/ na zahradě zřídit koutek s lavičkami a stolky pro Ú, aby se mohly scházet s dětmi i na zahradě za pěkného počasí /výtvarný, dovedné ruce atd/. Některé úkoly trvají z minulé hodnotící zprávy, protože to jsou úkoly dlouhodobé a některé jsou limitovány finančními možnostmi DDM. Splněné úkoly: Pro kroužek KERAMIKY byla v letošním školním roce zakoupena keramická pec a FOTOGRAFICKÝ kroužek dostal digitální fotoaparát a kameru. Ostatní kroužky jsou vybavovány potřebným materiálem v průběhu roku dle požadavku vedoucích. 11

12 3.Personální zabezpečení A. Přípravná třída Pracovníci fyzicky Přepočtení Ped.pracovníci interní 1 1,0 Ped.pracovníci externí 0 0 Neped. pracovníci interní 0 0 Neped. pracovníci externí 0 0 B. ákladní škola Pracovníci fyzicky Přepočtení Ped.pracovníci interní 18 16,45 Ped.pracovníci externí 0 0 Neped. pracovníci interní 5 3,9 Neped. pracovníci externí 1 0,5 C. Školní družina Pracovníci fyzicky Přepočtení Ped.pracovníci interní 4 3,38 Ped.pracovníci externí 0 0 Neped. pracovníci interní 0 0 Neped. pracovníci externí 0 0 D. Dům dětí a mládeže Pracovníci fyzicky Přepočtení Ped.pracovníci interní 2 2 Ped.pracovníci externí Neped. pracovníci interní 1 1 Neped. pracovníci externí

13 C.Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků I. Přípravný stupeň do toho toho toho Toho toho 35 let bez bez bez 55 bez v kval kval. kval. důch. kval. důch. do důch II. ákladní škola do toho toho toho Toho toho 35 let bez bez bez 55 bez v kval kval. kval. důch. kval. důch. do důch Kvalifikovanost pedagogů se stále zlepšuje, na prvním stupni mají všichni pedagogové požadované vzdělání, pouze v jednom případě nemá vyučující doplněné magisterské vzdělání pedagogickým minimem, jedná se však o zástup za mateřskou dovolenou. Na druhém stupni je situace obtížnější, nabídka vzdělávání v požadovaných oborech je pro druhý stupeň velmi omezená, takže vyučující dosahují potřebné kvalifikace poměrně složitým způsobem.v současné době si však všichni vyučující kvalifikaci doplňují. 13

14 III. Školní družina do toho toho toho Toho toho 35 let bez bez bez 55 bez v kval kval. kval. důch. kval. důch. do důch IV. DDM - pouze interní zaměstnanci do toho toho toho Toho toho 35 let bez bez bez 55 bez v kval kval. kval. důch. kval. důch. do důch ápis do prvních tříd Pro školní rok 2012/2013 bylo zapsáno 49 žáků, 5 žákům byl udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok, 1 žák přestoupil na Š Praktickou, 1 žákyně se odstěhovala. Během školního roku se škola snažila přiblížit školní prostředí budoucím prvňáčkům řadou aktivit. Již 7. rokem byl realizován projekt První třída nanečisto, jedná se o pravidelná setkávání budoucích prvňáčků s vyučující první třídy vždy 1 x za měsíc za účelem poznání školního prostředí, učitelky, práce školy. Tradičně v měsíci lednu probíhá Den otevřených dveří, kde jsou zařazeny programy pro školky, organizovány prezentační akce pro rodiče a žáky ve spolupráci učitelů a žáků školy. Předškoláci z MŠ Bří Čapků využívají 1 x v týdnu tělocvičnu školy. V průběhu roku se setkávají s prvňáčky školy. Průběžně během celého školního roku 14

15 jsou pořádány prezentační i zábavné akce, na které jsou zvány děti z mateřských škol, aby tak postupně poznávaly školní prostředí i atmosféru školy. 5.Výsledky přijímacího řízení V letošním školním roce se přijímali vystupující žáci opět podle nových pravidel. Vrátil se systém pouze dvou přihlášek, byla zrušena povinnost výstupního hodnocení. Škola na přihlášce pouze potvrzovala hodnocení prospěchu a chování. ároveň byla zajištěna distribuce zápisového lístku pro žáky 9. tříd formou osobní návštěvy rodičů proti podpisu. Systém přijímacího řízení kladl velký důraz na rodiče vystupujících žáků a zároveň stupňoval požadavky na mnohem větší informovanost žáků a rodičů vycházejících žáků. V tradičním duchu byl pro vystupující žáky zajištěn informační servis v podobě distribuce informací ze středních škol, www stránek i informačních brožur a CD. Dle potřeby bylo zajištěno případné poskytnutí CD s potřebnými informacemi. Celkově je třeba říci, že informovanost o možnostech studia díky informačním technologiím rapidně roste. Dává možnost všem žákům a rodičům, kteří projeví zájem a mají představu o svém budoucím povolání, získat dostatečné množství potřebných informací. Přesto pomoc učitele a potažmo výchovného poradce se ukazuje být nepostradatelnou. I v tomto roce se realizovala mnohá setkání s rodiči a dětmi za účelem doplnění či upřesnění informací. Škola má již několik let zakoupenou licenci na výukové programy zaměřené na zjišťování osobnostních předpokladů a provádění profesního testování, které žáci běžně využívali. de má žák další možnost dozvědět se informace o sobě samém, uvědomit si své dispozice, což je určitě přínosem při rozhodování o své budoucnosti. V prvním kole se hlásili všichni vystupující žáci naší školy. Systém umožňoval více kol přijímacího řízení, tuto nabídko využilo již jen 3 žáci školy. V dalším průběhu pak byli přijati žáci. O studium na víceletém gymnáziu projevili zájem 3 žáci z pátých ročníků, byli přijati. 15

16 Tabulka zaměření přijatých žáků V. ročník VIII. ročník IX. ročník Celkem Gymnázium 4-leté Gymnázium 8-leté Maturitní obory SOŠ a SOU Učební obory SOŠ a SOU Celkem: Údaje o výsledcích vzdělávání Výsledkům vzdělávání je ve škole stále věnována mimořádná pozornost. Při naplňování cílů se snažíme vycházet z individuálních možností žáků, přizpůsobovat požadavky i metody práce možnostem žáků s SPU a s SPUCH, kteří pracují podle individuálního plánu. Současně 1 x v týdnu pracují v dyslektických skupinách, v nichž jsou individuálně řešeny jejich problémy s využitím vhodných pomůcek i výukových programů. Práce v dyslektických skupinách je hodnocena jako významná pomoc v posunu žákovy školní úspěšnosti. V tomto školním roce bylo k integrováno 22 žáků z toho 6 na 2. stupni. V hodinách se snažíme zařazovat zejména ty metody práce, které kladou důraz především na aktivitu žáka. Úspěšnost našich žáků posuzujeme na základě vnitřního hodnocení školy prostřednictvím předem stanovených kriterií a předepsaných povinných písemných prací. Dále sledujeme úspěšnost našich žáků při přijímacích řízeních, v účasti na olympiádách a soutěžích a celorepublikové srovnání nám umožňují každoročně využívané testy KALIBRO. V tomto školním roce jsme využili testů KALIBRO pro 3., 5., 7. a 9. ročník. 16

17 Posuny žáků v 1. a 2. ročníku jsou sledovány pomocí testování ředitelky školy zde je nutno konstatovat, že v 1. ročníku se nepodařilo zvládnout potřebné kompetence pro postup do 2. ročníku 4 žákům, z nichž jeden nemá intelektové předpoklady na absolvování běžné základní školy. V druhém ročníku se žákům podařilo získat potřebné kompetence v pásmu vysokého nadprůměru. Výsledky poskytují zpětnou vazbu žákům, vyučujícím i rodičům, jsou pravidelně rozebírány a slouží i pro přípravu a organizaci výuky v následujícím roce. Hodnocení testů KALIBRO 3.ročník Předmět Republikový průměr % Škola % Český jazyk 71,0 54,4 Matematika 69, 2 64,9 5. ročník Předmět Republikový průměr % Škola % Česká jazyk 68, 2 55,3 Matematika 52,0 35,5 Humanitní základ 60,8 50,1 Přírodovědný základ 66,7 60,6 Anglický jazyk 64,2 53,2 V pátém ročníku jsou výsledky srovnatelné s republikovými průměry kromě matematiky. V příštím období bude nutné zaměřit se na upevňování poznatků s cílem zajistit jejich trvalý charakter. Ukazuje se, že některé poznatky si žáci osvojují jen krátkodobě a pak mají problémy s jejich použitím v aplikačních úlohách. 17

18 7.ročník Předmět Republikový průměr % Škola % Česká jazyk 57,0 54,5 Matematika 40,7 38,4 Humanitní základ 53,7 49,7 Přírodovědný základ 58,2 46,7 Anglický jazyk 63,0 76,7 9.ročník Předmět Republikový průměr % Škola % Český jazyk 57, 8 56, 5 Matematika 56, 2 55, 0 Humanitní základ 60,4 58, 3 Přírodovědný základ 56, 1 46, 9 Anglický jazyk 62, 4 74, 1 Ekonomické dovednosti 67, 3 63, 2 tabulek je patrné, že škola dosahuje srovnatelných výsledků zejména v humanitně zaměřených předmětech, v přírodovědných předmětech jsou odchylky větší a největší rozdíly se projevují v matematice. Vyučující matematiky jak na 1.st., tak na druhém stupni budou muset zvolit takové metody práce, které vedou k osvojování poznatků a dovedností s trvalým efektem a současně vytvářet podmínky pro nácvik řešení aplikačních úloh vyplývajících z problémů běžného života z využitím co nejpestřejších a nejširších oborových kompetencí. Vzhledem k tomu, že pokles úspěšnosti se objevil již v minulém roce, bude nutné stále vytvářet podmínky pro zlepšení tohoto stavu. Ve 3., 4., 7., 8. ročníku zařazujeme individualizaci výuky v předmětech matematika a český jazyk. Takto chceme zajistit 18

19 podmínky žákům pro jejich zlepšení v těchto předmětech na základě jejich individuálních předpokladů. Dalším krokem školy, s cílem zlepšit čtenářskou a informační gramotnost, bude zapojení školy do projektu Čtení pomáhá. Výsledky testů KALIBRO na 2.stupni v současné době odpovídají možnostem současných žáků, protože žáci výborní i mírně nadprůměrní přecházejí po pátém ročníku na víceleté gymnázium. K pozitivní změně dochází k osvojování klíčových kompetencí zejména na 1. stupni, kde se projevuje systematická práce vyučujících od 1. třídy v oblasti sebepoznání, sebehodnocení a spolupráce. Velkou pozornost bude nutné nadále věnovat přípravě zaměřené na žáky s SPUCH, zde je třeba postupně rozvíjet schopnost koncentrace a citlivě promýšlet a zařazovat motivační impulsy a lépe propracovat spolupráci s rodinou. Na základě rozboru celoroční výchovně vzdělávací práce bylo zjištěno, že naprostá většina cílů stanovených v tématických plánech byla splněna. Dílčí drobnosti, které se nepodařilo probrat jsou podchyceny a přesunuty do vyššího ročníku.v případě 9. ročníku byly všechny cíle splněny na 100%. Výsledky žáků ve školní roce 2011/2012 V 1.pololetí bylo hodnoceno 229 žáků, 4 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. V druhém pololetí bylo hodnoceno 226 žáků. žáků s vyznamenáním na prvním stupni v 1. pololetí tvoří 60%, v druhém pololetí 57% což ukazuje, že na prvním stupni se daří dosahovat požadované výstupy na dobré úrovni. žáků s prospěchem s vyznamenáním se však výrazně snižuje na 2. stupni. V 1. pololetí je to 21 % a ve druhém pololetí už jen 15%. Žáci tedy dosahují lepších výsledků v 1. pololetí. Pololetní hodnocení není pro ně dostatečně motivující informací pro osobní zlepšení, z části to může být způsobeno i celkovou únavou a nárůstem absence žáků. Pokles výsledků na 2. stupni je způsoben odchodem schopných mnohdy i průměrných žáků na víceleté gymnázium. Ve třídách tak chybí zdravá konkurence i osobní příklad spolužáka, který by mohl přispět k posílení vnitřní motivace. Demotivující pro žáky je současný způsob přijímacího řízení. Přesto bude škola usilovat o zlepšení tohoto stavu dalšími opatřeními individualizace výuky, zapojením do projektů viz. výše. Na prvním stupni patří mezi problematičtější předměty vlastivěda, český jazyk, přírodověda, což patrně souvisí právě se čtenářskou a informační gramotností,( matematika je až na 4. místě). Na 2. stupni je to 19

20 především matematika, český jazyk, anglický jazyk a dějepis. Na 2.stupni se. projevuje vzrůstající náročnost učiva v M, neuchování potřebných informací a dovedností pro úspěšné navázání a další pokračování. Bude nutno stále spolupracovat mezi vyučujícími 1. a 2.st. za účelem výměny informací, zkušeností, konzultace požadavků, aby se podařilo tyto nedostatky alespoň částečně odstranit. PROSPĚCH 1.pol. 2.pol Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 4 5 Nehodnocen 2 0 CHOVÁNÍ 1.pol. 2.pol Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele 8 9 Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování 0 3 Vyučující využívali při hodnocení chování rovněž kladné motivace za 1. pololetí bylo uděleno 60 pochval za svědomité plnění povinností, příkladné chování, umístění v soutěžích. V druhém pololetí bylo uděleno 55 pochval z toho 15 žáků bylo oceněno pochvalou i odměnou na školní akademii. Kázeňská opatření byla využita zejména k nápravě nekvalitní spolupráce při výchovně vzdělávací práci, neomluvené absenci. ávažná porušení školního řádu ve 3 případech byla hodnocena 3. stupněm z chování. 20

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více