Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný"

Transkript

1 Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

2 Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje

3 Legislativní východiska zákon o daních z příjmů (ZDP, z.č.586/1992 Sb., v platném znění) zákon o DPH (z.č.235/2004 Sb., v platném znění) zákon o dani silniční (z.č.16/1993 Sb., v platném znění) zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (z.č.56/2001 Sb., v platném znění) zákon o silniční dopravě (z.č.111/1994 Sb., v platném znění) zákon o správě daní a poplatků (z.č.337/1992 Sb., v platném znění) zákon o účetnictví (z.č.563/1991 Sb., v platném znění) zákoník práce (ZP, z.č.262/2006 v platném znění) obchodní zákoník (z.č.513/1991 Sb., v platném znění) vyhláška č.500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k z. o účetnictví, v platném znění) vyhláška č.341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vyhláška č.100/2003 Sb. (prováděcí předpis k vyhlášce č.341/2002 Sb.) vyhláška MPSV ČRč.357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot Pokyn MF ČR D-317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007 Pokyn MF ČR D k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, ve znění pozdějších předpisů Pokyn č. D-270 rozhodnutí o snížení daně silniční ČÚS č.013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

4 Pojem automobil (vozidlo) Automobil (vozidlo) Řadíme do dlouhodobého hmotného majetku. Vymezení vozidla z hlediska daně z příjmů - dle 26 ZDP jej můžeme zařadit pod samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, se vstupní cenou nad Kč a s provozně-technickou funkcí delší než jeden rok. Vymezení vozidla v účetnictví - dle vyhlášky 500/2002 Sb., Hlava II, 7 a ČÚS č.013 patří mezi samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určeného účetní jednotkou a dále jejich technické zhodnocení. Zatímco zákon o daních z příjmů vymezuje majetek pro účely daňových odpisů, účetnictví jej vymezuje dle jeho životnosti, finanční limity si účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem.

5 Pojem automobil (vozidlo) V 2 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jsou definovány pojmy: Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. Kategorie vozidla je skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. Vozidla se rozdělují na jednotlivé druhy a kategorie. Vozidla rozdělené podle druhů jsou vymezena v 3 tohoto zákona. Základní rozdělení vozidel na jednotlivé kategorie je potom uvedeno v příloze k tomuto zákonu.

6 Pojem automobil (vozidlo) Základní druhy silničních vozidel: a) motocykly b) osobní automobily c) autobusy d) nákladní automobily e) speciální vozidla f) přípojná vozidla g) ostatní silniční vozidla Základní druhy zvláštních vozidel: a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla b) pracovní stroje samojízdné c) pracovní stroje přípojné d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou e) vozíky pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka nepřesahuje 1 m, jejich konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km/hod. nebo jejich maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg Pro účely tohoto zákona se zvláštním vozidlem rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterém je zabudován spalovací motor.

7 Pojem automobil (vozidlo) Rozdělení vozidel do kategorií: A) Základní kategorie vozidel: kategorie L motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly kategorie M motorová vozidla, která mají nejméněčtyři kola a používají se pro dopravu osob kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméněčtyři kola a používají se pro dopravu nákladů kategorie O přípojná vozidla kategorie T traktory zemědělské nebo lesnické kategorie S pracovní stroje kategorie R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

8 Pojem automobil (vozidlo) A)Členění některých kategorií vozidel: 1) Kategorie vozidel L se člení na mopedy a) dvoukolové mopedy b) tříkolové mopedy c) lehké čtyřkolky motocykly a) motocykly b) motocykly s postranním vozíkem motorové tříkolky a) motorové tříkolky b) čtyřkolky jiné než lehké tříkolky motokolo a) jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem

9 Pojem automobil (vozidlo) 2) Kategorie vozidel M se člení na M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg 3) Kategorie vozidel N se člení na N1 vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg N2 vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje kg N3 - vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje kg

10 Daňové souvislosti Z daňového hlediska je důležité správné rozdělení vozidel, která jsou používána k podnikání hned z několika důvodů, těmi jsou: daňové odpisy do korekce vstupní ceny silniční daň daň z přidané hodnoty cestovní náhrady

11 Daňové odpisy Správné rozlišení druhu vozidla je důležité pro zatřídění vozidla do příslušné odpisové skupiny podle ZDP, pokud je má podnikatel zahrnuté v obchodním majetku a tím i pro stanovení délky odpisování vozidla. Daňové odpisy jsou upraveny v zákona o daních z příjmů. V prvním roce odpisování zařadí poplatník hmotný majetek do příslušné odpisové skupiny (např. osobní automobil do odpisové skupiny 2). Odpisové skupiny jsou uvedeny v příloze ZDP. Od roku 2008 je jich šest a liší se dobou odpisování, která vyjadřuje předpokládanou daňovou životnost. Odpisová skupina Doba odpisování 3 roky 5 let 10 let 20 let 30 let 50 let Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování.

12 Daňové odpisy U většiny hmotného majetku se používá jedna ze dvou standardních metod, tzn. poplatník odpisuje rovnoměrně nebo zrychleně. Způsob odpisování stanoví vlastník a platí zásada, že poplatník není oprávněn v průběhu odpisování jednou zvolený způsob odpisování měnit, povinen je jej respektovat i případný nástupce, který bude v započatém odpisování po svém předchůdci pokračovat. Standardní daňové odpisy jsou konstruovány pouze jako roční, a až na výjimky podle stavu majetku ke konci zdaňovacího období. První rok je odpis stanoven samostatně, s ohledem na to, že majetek mohl být používán jen po část zdaňovacího období. V případě, kdy byl majetek používán po dobu kratší než 12 měsíců v průběhu zdaňovacího období, uplatňuje se polovina ročního odpisu.(tzn. když má poplatník majetek evidován ve svém majetku k prvnímu anebo naopak k poslednímu dni zdaňovacího období Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny (zvýšené vstupní ceny). Odpisy, rovnoměrné i zrychlené, se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

13 Rovnoměrné daňové odpisy ( 31 ZDP) Přenáší vstupní cenu (resp. zvýšenou vstupní cenu) hmotného majetku do daňově uznatelných výdajů se stejnou rychlostí po celou dobu odpisování (stanoveným procentem). Stanoví se odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny (případně zvýšené vstupní ceny) a přiřazené roční odpisové sazby (případně odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu). Stanovené sazby jsou maximální, poplatník může použít i sazby nižší. Tyto ale nemůže použít poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů anebo používá hmotný majetek pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje jen poměrnou část odpisů.

14 Zrychlené daňové odpisy ( 32 ZDP) Maximalizují se odpisy v prvních letech odpisování (nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování). V prvním roce odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu platného v prvním roce odpisování. V dalších zdaňovacích obdobích odpisování se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a přiřazeného koeficientu sníženého o počet let, po které již bylo odpisováno. Jiný postup je u majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení, tam se odpis stanoví v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny a přiřazeného koeficientu platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu. V dalších zdaňovacích obdobích je odpis podílem dvojnásobku zůstatkové ceny a koeficientem platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu sníženým o počet let, po které se již odpisovalo.

15 Daňové odpisy Odpisovat může: - vlastník, případně nositel práva užívání (majetek musí být využíván pro dosahování zdanitelných příjmů) Na základě písemné smlouvy taky: - nájemce u operativního pronájmu může odpisovat technické zhodnocení hrazené nájemcem a jím hrazené po dobu, po níž má nájemce pronajat hmotný majetek, který na vlastní náklady se souhlasem vlastníka zhodnotil; a to pokud si vlastník nezvýšil o technické zhodnocení vstupní nebo zůstatkovou cenu - nájemce u finančního pronájmu může odpisovat ne ze vstupní ceny jako pronajímatel, ale z kupní ceny po skončení pronájmu - spoluvlastník odpisuje ze svého podílu na vstupní ceně - nástupce musí pokračovat v odpisování v případě, že se jedná o právního nástupce PO zaniklé bez likvidace, o dědice, o obchodní společnost nebo družstvo u majetku nabytého vkladem společníka nebo člena družstva

16 Daňové odpisy Daňové odpisování představuje právo, nikoliv povinnost! Daňově odpisovat se nemusí vůbec. Počátek odpisování lze posunout nebo se odpisování může taky přerušit.

17 Korekce vstupní ceny (do ) U vozidel zařazených do obchodního majetku docházelo od roku 2004 (resp. u vozidel evidovaných v majetku poplatníka od ) ke stanovení limitu maximální výše vstupní ceny pro osobní vozidla kategorie M1 (kromě případů vyjmenovaných v ZDP např. vozidla druh sanitníči pohřební). Smyslem tohoto omezení vstupní ceny bylo, že z daňových výdajů byly vyloučeny výdaje na pořízení, finanční pronájem nebo technické zhodnocení osobního automobilu pokud přesáhly daný limit. Pro rok 2004 byla maximální vstupní cena pro vozidla M Kč, pro rok 2005, 2006 a 2007 se zvýšila na Kč. Toto už ale od neplatí, novelou zákona o daních z příjmů byl maximální limit vstupní ceny u vozidel kategorie M1 zrušen.

18 Silniční daň Druh vozidla je rozhodný i pro stanovení, zda je toto vozidlo předmětem daně silniční (např. traktor není předmětem daně). V případě, že vozidlo je předmětem daně, je u osobních vozidel základem daně silniční podle 5 zákona o dani silniční zdvihový objem motoru v cm kubických s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. U ostatních vozidel, která jsou předmětem silniční daně, je potom základem daně součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, popřípadě největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

19 Silniční daň Poplatníkem daně silniční je FO nebo PO, která - je zapsaná v technickém průkazu vozidla vydaném v České republice jako vlastník nebo provozovatel vozidla (ve starších technických průkazech držitel vozidla), - užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako vlastník nebo provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož vlastník nebo provozovatel je odhlášen z registru silničních vozidel vedeného u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Poplatníkem daně silniční je rovněž - zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již vlastníkovi nebo provozovateli vozidla, - osoba, která užívá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v 2 odst.1 zákona o dani silniční, - stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně.

20 Silniční daň Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (např. za rok 2007 do ), a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení (daňové přiznání podává poplatník v konkurzním řízení ročně od zdaňovacího období roku 2003). Zemře-li daňový subjekt nebo dojde k jeho zániku v průběhu zdaňovacího období, postupuje se podle 40 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň si sám vypočítat, uvést též případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň zaplatit místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Poplatník si může uplatnit pro něj výhodnější ze dvou možných způsobů úhrady daně jako daňově účinný náklad: 1.) Za každý den, kdy bylo vozidlo použito k podnikání (pracovní cestě) sazbu 25 Kč. 2.) Za každý měsíc, ve kterém bylo vozidlo využito k podnikání (pracovní cestě) sazbu ve výši 1/12 roční daňové sazby.

21 Silniční daň Nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla, nepodávají počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 daňové přiznání poplatníci, jsou-li provozovateli vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určeného výlučně k přepravě nákladů ( 2 odst.1 zákona o dani silniční), s kterým nepodnikají, nepoužívají ho při samostatné výdělečnéčinnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním (včetně pronájmu vozidla) a ani vozidlo neprovozují pro cizí potřeby. V průběhu zdaňovacího období je poplatník povinen platit zálohy na daň silniční podle 10 zákona č.16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Daňová povinnost vzniká počínaje měsícem, v němž poplatník použil vozidlo k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Zálohy se platí čtyřikrát za rok a jsou splatné: - do 15. dubna za 1. čtvrtletí - do 15. července za 2. čtvrtletí - do 15. října za 3. čtvrtletí - do 15. prosince za říjen a listopad Zálohy se vypočtou ve výši 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc. Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel.

22 Silniční daň Dodatečné daňové přiznání se podává tehdy, když poplatník zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána v daňovém přiznání nebo než jak byla místně příslušným správcem daně vyměřena. Poplatník je povinen toto dodatečné daňové přiznání podat správci daně do konce měsíce následujícího po tomto zjištění ( 41 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů). Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může poplatník podat opravné daňové přiznání ( 41 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

23 Silniční daň V přiznání k dani silniční uvádí poplatník vozidla, která jsou předmětem daně, tj. vozidla, kterým je přidělena registrační značka v České republice, a která jsou používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu ( 18 odst.3 a následující ZDP, ve znění pozdějších předpisů), nákladní automobily včetně tahačů, nákladní návěsy a nákladní přívěsy (vyhláška č.341/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.100/2003 Sb.) s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun, jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou používány k podnikání. Na základě Rozhodnutí o snížení daně silniční (Pokyn č. D-270) se některým poplatníkům od sazba daně z těchto vozidel snižuje.

24 Silniční daň Za podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost se pro účely zákona o dani silniční považují - u FOčinnosti, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmů podle 7 odst.1 a 2 ZDP, ve znění pozdějších předpisů, - u PO všechny činnosti, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmů podle ZDP. V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně (kromě vozidel zpravidla s méně nežčtyřmi koly, zapsaných v technickém průkazu jako vozidla kategorie L a jejich přípojných vozidel a vozidel diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost), a to i ta, u kterých byla daň snížena nebo prominuta rozhodnutím Ministerstva financí za celé zdaňovací období.

25 DPH Správné rozlišení, zda se jedná o osobní vozidlo, nákladní vozidlo apod. je důležité i z hlediska správného uplatnění daně z přidané hodnoty. Pro účely zákona o DPH je v 4 odst.3 tohoto zákona vymezeno, že: a) dopravním prostředkem se rozumí vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm kubických nebo s výkonem větším než 7,2 kw, pokud je určeno k přepravě osob nebo zboží, b) novým dopravním prostředkem se rozumí dopravní prostředek, který 1.) byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního motorového vozidla do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu, nebo 2.) má v případě pozemního motorového vozidla najeto méně než 6000 km f) osobním automobilem se rozumí dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení nebo v technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem (zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích)

26 DPH Výjimka z nároku na odpočet daně: Podle 75 odst.2 zákona o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu (viz. 4 odst.3 f)), a to i při pořizování formou finančního pronájmu a při technickém zhodnocení osobního automobilu podle zvláštního právního předpisu ( 25 z. o účetnictví). Zákaz odpočtu se nevztahuje na nákup osobních automobilů plátcem za účelem jejich dalšího prodeje a finančního pronájmu. Zákaz odpočtu se nevztahuje rovněž na pořízení osobních automobilů určených na vývoz plátcem. Plátce však nemá nárok na odpočet daně, pokud osobní automobil pořízený za účelem dalšího prodeje, a to i v případě jeho pořízení formou finančního pronájmu, použije pro účel, u kterého nemá nárok na odpočet daně. (V daňovém řízení totiž vždy rozhoduje skutečný stav, jak vyplývá z 2 z. o správě daní a poplatků, kde jsou uvedeny zásady daňového řízení.)

27 Cestovní náhrady Rozlišení vozidel podle druhu je důležité v případě vykonání pracovní cesty vozidlem, které zaměstnanci neposkytl zaměstnavatel. V případě pracovní cesty vykonávané osobním automobilem, popř. jednostopým vozidlem či tříkolkou, má zaměstnanec nárok na sazbu základní náhrady. Pokud je pracovní cesta vykonávána nákladním automobilem, autobusem či traktorem, poskytne zaměstnavatel sazbu nejméně ve dvojnásobné výši, nežčiní základní sazba. V případě pracovní cesty vykonané přímo podnikatelemfyzickou osobou nákladním vozidlem či autobusem, které není vloženo do obchodního majetku, se sazba základní náhrady nezvyšuje.

28 Cestovní náhrady Základní pravidla pro výplatu cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách upravuje zákoník práce v (dříve cestovní náhrady upravoval zákon o cestovních náhradách, ten byl ale zrušen a od tuto problematiku přebral zákoník práce). Daňovou uznatelnost cestovních náhrad pak upravuje ZDP v 24 odst.2k. Podle 42 odst.1 zákoníku práce se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

29 Cestovní náhrady V 156 odst.1 ZP jsou uvedeny druhy cestovních náhrad, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště za stanovených podmínek poskytnout. Jsou to: a) jízdní výdaje, b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, c) výdaje za ubytování, d) zvýšené stravovací výdaje ( stravné ), e) nutné vedlejší výdaje. V 166 odst.1 ZP jsou uvedeny druhy cestovních náhrad, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě za stanovených podmínek poskytnout. Jsou to: a) jízdní výdaje, b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, c) výdaje za ubytování, d) stravovací výdaje v cizí měně ( zahraniční stravné ), e) nutné vedlejší výdaje.

30 Cestovní náhrady Náhrada jízdních výdajů zaměstnance Při služebních cestách s nefiremním autem (zpravidla vlastním). 1.) Náhrada za spotřebované PHM - upraveno zákoníkem práce a vyhláškou MPSV - neprokáže-li zaměstnanec skutečnou cenu PHM, použijí se ceny z vyhlášky MPSV. 2.) Základní náhrada za 1 km jízdy - upraveno zákoníkem práce ( 157/4,5), kde jsou uvedeny sazby základní náhrady

31 Cestovní náhrady Náhrada jízdních výdajů zaměstnavatele 1.) Náhrada za spotřebované PHM - upraveno zákonem o daních z příjmů ( 24/2k3) a pokynem MF (vyhlašovaným zpětně za předchozí rok, tzn. za rok 2007 až v lednu 2008) - při cestách vlastním vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka nebo vozidlem bezplatně vypůjčeným - nedoloží-li poplatník vyšší ceny PHM, použijí se průměrné náhrady z pokynu MF 2.) Základní náhrada za 1 km jízdy - upraveno zákonem o daních z příjmů ( 24/2k3) - při cestách vlastním vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka

32 Cestovní náhrady Náhrada prokázaných výdajů za ubytování Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty ( 162 odst.1 ZP). To neplatí po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance ( 162 odst.2 ZP). Daňově uznatelné jsou u zaměstnance i podnikatele. Stravné Poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty. Jeho výše je upravena prováděcím předpisem ( 163 odst.1 ZP). Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto zaměstnavatelem stravování, je pak zaměstnavatel oprávněn stravné úměrně krátit ( 163 odst.2 ZP). Daňově uznatelným výdajem je jen u zaměstnance. Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Jsou to výdaje, které zaměstnanci vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou. Nemůže-li jejich výši prokázat, poskytne mu zaměstnavatel náhradu odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty ( 164 ZP).

33 Cestovní náhrady Cestovní náhrady mohou být sjednány paušálně, a to za měsíc nebo za den ( 182 odst.1,2 ZP). Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha poskytnuta nebude ( 183 odst.1 ZP). Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli doklady potřebné k jejímu vyúčtování. Veškeré cestovní náhrady se vyúčtovávají až po skončení pracovní cesty, a to do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem, pokud se účastníci nedohodnou jinak ( 183 odst.5 ZP). Částka poskytnutých cestovních náhrad v české měně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru ( 183 odst.5 ZP). Zaměstnavatel může proplatit zaměstnanci i vyšší výdaje, než na jaké má nárok dle ZP. V tom případě se ale u zaměstnavatele ve výši překročení limitu jedná o náklady, které nelze zahrnout do základu daně. U zaměstnance je pak část cestovních náhrad, která převyšuje zákonný limit zdanitelným příjmem ze závislé činnosti.

34 Varianty využití automobilu v podnikání 1.Osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku tzn. je o něm účtováno (poplatník vede inventární kartu). Daňově uznatelnými výdaji jsou: odpisy A v prokazatelné výši dle účetních dokladů také: výdaje na opravu a údržbu pojištění vozidla spotřebované pohonné hmoty (PHM) Spotřebu PHM je poplatník povinen doložit řádně vedenou knihou jízd, která dle pokynu MF ČR D-300 obsahuje tyto údaje: typ a SPZ vozidla, datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry. Doplňujícím údajem je stav tachometru k 1.1. (případně k datu zahájeníčinnosti) a k (případně k datu ukončeníčinnosti). Povinnost evidence jízd vyplývá taky ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě. V případě, že je vozidlo využíváno i pro soukromé účely, je nutné odpisy i ostatní výdaje snížit v poměru ujetých kilometrů pro soukromé a služební účely!!!

35 Varianty využití automobilu v podnikání 2.Pronajatý automobil jedná se o vozidla, která jsou předmětem finančního a operativního pronájmu. Daňově uznatelnými výdaji v prokazatelné výši jsou: výdaje na opravu a údržbu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak pojištění vozidla, není-li placeno pronajímatelem spotřebované pohonné hmoty nájemné podle typu pronájmu: a) u finančního pronájmu je možné uplatnit nájemné při splnění podmínek 24 odst.4 ZDP: - doba nájmu automobilu trvá nejméně minimální dobu odpisování (dle příslušné odpisové skupiny) - kupní cena automobilu není vyšší než zůstatková cena, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování - po ukončení leasingu zahrne poplatník automobil do svého obchodního majetku Součástí nájemného je i nultá splátka či akontace. Naopak záloha na kupní cenu součástí nájemného není, proto ji nelze zahrnout do daňových nákladů. V případě, že zaplacená záloha společně s kupní cenou vozidla při ukončení leasingu přesáhne Kč, musí být vozidlo zaevidováno jako investiční majetek a standardně odepisováno. b) u operativního pronájmu lze uplatnit veškeré skutečně uhrazené nájemné

36 Varianty využití automobilu v podnikání 3.Osobní automobil nezahrnutý v obchodním majetku a) Pokud vozidlo nebylo nikdy zahrnuto do obchodního majetku a nebylo ani předmětem leasingu (ZDP 24 odst.2k, bod3), pak jsou daňově uznatelnými výdaji: částka, která se vypočte jako: - počet ujetých kilometrů x sazba základní náhrady Sazba náhrady je dána 157 odst.4 ZP (v roce 2007 to bylo 3,80 Kč za ujetý km, v roce 2008 to je 4,10 Kč). výdaje za spotřebované PHM, které se určí jako: - průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 ( 158 odst.4 ZP) Jako cenu PHM lze použít průměrnou cenu vyhlašovanou MF ČR (za rok 2007 jsou průměrné ceny PHM uvedeny v Pokynu D-317). V případě, že uplatňovaná cena PHM je vyšší než cena vyhlašovaná, je nutné ji doložit doklady o nákupu. b) Pokud vozidlo bylo v minulosti zahrnuto v obchodním majetku nebo bylo předmětem leasingu, lze jako daňový výdaj uznat pouze: výdaje za spotřebované PHM, které se určí opět jako průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100

37 Varianty využití automobilu v podnikání 4.Vozidlo vypůjčené podle 659 občanského zákoníku (bezúplatné užívání) Daňově uznatelným výdajem je pouze náhrada za spotřebované PHM, která se určí stejně jako v předcházejícím případě: tj. průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 Nelze tady uplatnit sazbu základní náhrady, ani skutečně doloženou spotřebu PHM doklady o jejich nákupu!

38 Varianty využití automobilu v podnikání 5.Osobní automobil v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů jeden z manželů jej má zahrnutý v obchodním majetku. Výdaje lze uplatňovat dvěma způsoby: a) Veškeré náklady spojené s provozem vozidla (odpisy, opravy, PHM aj.) se rozdělí mezi manžely v poměru, v jakém vozidlo využívají při své podnikatelskéčinnosti (ZDP 7 odst.11). b) Ten z manželů, který má vozidlo v majetku, uplatní prokazatelné výdaje podle poměru ujetých kilometrů pro své podnikání. Druhý z manželů si uplatní výdaje dle bodu 3a v souladu se ZDP 24 odst.2k bod 3.

39 Varianty využití automobilu v podnikání 6.Vozidla zaměstnanců používaná při pracovní cestě Zaměstnanec má nárok na náhradu jako v bodu 3a bez ohledu na to, zda je či není vlastníkem vozu, tzn.: na částku, která se vypočte jako: - počet ujetých kilometrů x sazba základní náhrady a na výdaje za spotřebované PHM, které se určí jako: - průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 ( 158 odst.4 ZP) Daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele je celáčástka vyplacená zaměstnanci (ZDP 24 odst.2p). Pokud si neplatí zaměstnanec silniční daň, je povinen zaměstnavatel odvést 25 Kč za každý den použití vozidla (dle z.č.16/1993 Sb., o dani silniční, 6 odst.4). Zaplacená silniční daň je také daňově uznatelným výdajem.

40 Varianty využití automobilu v podnikání 7.Poskytnutí auta zaměstnanci pro služební i soukromé účely V měsíční mzdě se zaměstnanci zvýší daňový základ o 1% vstupní ceny vozidla včetně DPH, nejméně však Kč (ZDP 6 odst.6). Od se nově zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění. Daňově uznatelnými výdaji zaměstnavatele jsou: odpisy v plné výši (ZDP 6 odst.6) výdaje na opravy a údržbu v plné výši (ZDP 6 odst.6) 1% vstupní ceny jako součást mzdových nákladů výdaje za spotřebované PHM pouze ve výši odpovídající počtu kilometrů ujetých pro služební účely dle knihy jízd U části spotřebovaných PHM pro soukromé účely nevzniká nárok na odpočet DPH!!

41 Účetní souvislosti Účetní odpisy Zákon o účetnictví požaduje odpisový plán ( 28 odst.6), ve kterém musí být nastaveny odpisy tak, aby byl majetek odpisován po dobu jeho předpokládané životnosti. Vyhláška 500/2002 Sb. ( 56) pak zpřesňuje metodu odpisování v souladu se zákonem o účetnictví. Metodu odpisování si může účetní jednotka zvolit různou (např. rovnoměrné, progresivní, degresivní, výkonové odpisy) a v průběhu odpisování ji nesmí měnit. Výjimkou je, když účetní jednotka nesprávně odhadne životnost, potom metodu změnit může. Český účetní standard č. 013 rozvádí způsob a metodu odpisování. Účetní jednotka odpisuje účetními odpisy v průběhu celého účetního období. Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku je pořizovací cena snížená o oprávky, tzn. kumulované účetní odpisy za dobu používání majetku.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Zrušení knih jízd? Zákonem č. 304/2009 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), Tato změna je často prezentována tak, že byly zrušeny knihy jízd. Je to však zcela pravda?

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu ZDAŇOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 1) Pan Špaček používá v roce 2014 k podnikání tyto vozidla: 1. osobní automobil 3T57982, pořízen 20. 3. 2014 a bylo používáno až do konce roku 2014. Objem motoru 1850 cm 3, první registrace vozidla byla

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více