Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný"

Transkript

1 Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

2 Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje

3 Legislativní východiska zákon o daních z příjmů (ZDP, z.č.586/1992 Sb., v platném znění) zákon o DPH (z.č.235/2004 Sb., v platném znění) zákon o dani silniční (z.č.16/1993 Sb., v platném znění) zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (z.č.56/2001 Sb., v platném znění) zákon o silniční dopravě (z.č.111/1994 Sb., v platném znění) zákon o správě daní a poplatků (z.č.337/1992 Sb., v platném znění) zákon o účetnictví (z.č.563/1991 Sb., v platném znění) zákoník práce (ZP, z.č.262/2006 v platném znění) obchodní zákoník (z.č.513/1991 Sb., v platném znění) vyhláška č.500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k z. o účetnictví, v platném znění) vyhláška č.341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vyhláška č.100/2003 Sb. (prováděcí předpis k vyhlášce č.341/2002 Sb.) vyhláška MPSV ČRč.357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot Pokyn MF ČR D-317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007 Pokyn MF ČR D k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, ve znění pozdějších předpisů Pokyn č. D-270 rozhodnutí o snížení daně silniční ČÚS č.013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

4 Pojem automobil (vozidlo) Automobil (vozidlo) Řadíme do dlouhodobého hmotného majetku. Vymezení vozidla z hlediska daně z příjmů - dle 26 ZDP jej můžeme zařadit pod samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, se vstupní cenou nad Kč a s provozně-technickou funkcí delší než jeden rok. Vymezení vozidla v účetnictví - dle vyhlášky 500/2002 Sb., Hlava II, 7 a ČÚS č.013 patří mezi samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určeného účetní jednotkou a dále jejich technické zhodnocení. Zatímco zákon o daních z příjmů vymezuje majetek pro účely daňových odpisů, účetnictví jej vymezuje dle jeho životnosti, finanční limity si účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem.

5 Pojem automobil (vozidlo) V 2 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jsou definovány pojmy: Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. Kategorie vozidla je skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. Vozidla se rozdělují na jednotlivé druhy a kategorie. Vozidla rozdělené podle druhů jsou vymezena v 3 tohoto zákona. Základní rozdělení vozidel na jednotlivé kategorie je potom uvedeno v příloze k tomuto zákonu.

6 Pojem automobil (vozidlo) Základní druhy silničních vozidel: a) motocykly b) osobní automobily c) autobusy d) nákladní automobily e) speciální vozidla f) přípojná vozidla g) ostatní silniční vozidla Základní druhy zvláštních vozidel: a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla b) pracovní stroje samojízdné c) pracovní stroje přípojné d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou e) vozíky pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka nepřesahuje 1 m, jejich konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km/hod. nebo jejich maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg Pro účely tohoto zákona se zvláštním vozidlem rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterém je zabudován spalovací motor.

7 Pojem automobil (vozidlo) Rozdělení vozidel do kategorií: A) Základní kategorie vozidel: kategorie L motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly kategorie M motorová vozidla, která mají nejméněčtyři kola a používají se pro dopravu osob kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméněčtyři kola a používají se pro dopravu nákladů kategorie O přípojná vozidla kategorie T traktory zemědělské nebo lesnické kategorie S pracovní stroje kategorie R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

8 Pojem automobil (vozidlo) A)Členění některých kategorií vozidel: 1) Kategorie vozidel L se člení na mopedy a) dvoukolové mopedy b) tříkolové mopedy c) lehké čtyřkolky motocykly a) motocykly b) motocykly s postranním vozíkem motorové tříkolky a) motorové tříkolky b) čtyřkolky jiné než lehké tříkolky motokolo a) jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem

9 Pojem automobil (vozidlo) 2) Kategorie vozidel M se člení na M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg 3) Kategorie vozidel N se člení na N1 vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg N2 vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje kg N3 - vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje kg

10 Daňové souvislosti Z daňového hlediska je důležité správné rozdělení vozidel, která jsou používána k podnikání hned z několika důvodů, těmi jsou: daňové odpisy do korekce vstupní ceny silniční daň daň z přidané hodnoty cestovní náhrady

11 Daňové odpisy Správné rozlišení druhu vozidla je důležité pro zatřídění vozidla do příslušné odpisové skupiny podle ZDP, pokud je má podnikatel zahrnuté v obchodním majetku a tím i pro stanovení délky odpisování vozidla. Daňové odpisy jsou upraveny v zákona o daních z příjmů. V prvním roce odpisování zařadí poplatník hmotný majetek do příslušné odpisové skupiny (např. osobní automobil do odpisové skupiny 2). Odpisové skupiny jsou uvedeny v příloze ZDP. Od roku 2008 je jich šest a liší se dobou odpisování, která vyjadřuje předpokládanou daňovou životnost. Odpisová skupina Doba odpisování 3 roky 5 let 10 let 20 let 30 let 50 let Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování.

12 Daňové odpisy U většiny hmotného majetku se používá jedna ze dvou standardních metod, tzn. poplatník odpisuje rovnoměrně nebo zrychleně. Způsob odpisování stanoví vlastník a platí zásada, že poplatník není oprávněn v průběhu odpisování jednou zvolený způsob odpisování měnit, povinen je jej respektovat i případný nástupce, který bude v započatém odpisování po svém předchůdci pokračovat. Standardní daňové odpisy jsou konstruovány pouze jako roční, a až na výjimky podle stavu majetku ke konci zdaňovacího období. První rok je odpis stanoven samostatně, s ohledem na to, že majetek mohl být používán jen po část zdaňovacího období. V případě, kdy byl majetek používán po dobu kratší než 12 měsíců v průběhu zdaňovacího období, uplatňuje se polovina ročního odpisu.(tzn. když má poplatník majetek evidován ve svém majetku k prvnímu anebo naopak k poslednímu dni zdaňovacího období Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny (zvýšené vstupní ceny). Odpisy, rovnoměrné i zrychlené, se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

13 Rovnoměrné daňové odpisy ( 31 ZDP) Přenáší vstupní cenu (resp. zvýšenou vstupní cenu) hmotného majetku do daňově uznatelných výdajů se stejnou rychlostí po celou dobu odpisování (stanoveným procentem). Stanoví se odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny (případně zvýšené vstupní ceny) a přiřazené roční odpisové sazby (případně odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu). Stanovené sazby jsou maximální, poplatník může použít i sazby nižší. Tyto ale nemůže použít poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů anebo používá hmotný majetek pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje jen poměrnou část odpisů.

14 Zrychlené daňové odpisy ( 32 ZDP) Maximalizují se odpisy v prvních letech odpisování (nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování). V prvním roce odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu platného v prvním roce odpisování. V dalších zdaňovacích obdobích odpisování se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a přiřazeného koeficientu sníženého o počet let, po které již bylo odpisováno. Jiný postup je u majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení, tam se odpis stanoví v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny a přiřazeného koeficientu platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu. V dalších zdaňovacích obdobích je odpis podílem dvojnásobku zůstatkové ceny a koeficientem platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu sníženým o počet let, po které se již odpisovalo.

15 Daňové odpisy Odpisovat může: - vlastník, případně nositel práva užívání (majetek musí být využíván pro dosahování zdanitelných příjmů) Na základě písemné smlouvy taky: - nájemce u operativního pronájmu může odpisovat technické zhodnocení hrazené nájemcem a jím hrazené po dobu, po níž má nájemce pronajat hmotný majetek, který na vlastní náklady se souhlasem vlastníka zhodnotil; a to pokud si vlastník nezvýšil o technické zhodnocení vstupní nebo zůstatkovou cenu - nájemce u finančního pronájmu může odpisovat ne ze vstupní ceny jako pronajímatel, ale z kupní ceny po skončení pronájmu - spoluvlastník odpisuje ze svého podílu na vstupní ceně - nástupce musí pokračovat v odpisování v případě, že se jedná o právního nástupce PO zaniklé bez likvidace, o dědice, o obchodní společnost nebo družstvo u majetku nabytého vkladem společníka nebo člena družstva

16 Daňové odpisy Daňové odpisování představuje právo, nikoliv povinnost! Daňově odpisovat se nemusí vůbec. Počátek odpisování lze posunout nebo se odpisování může taky přerušit.

17 Korekce vstupní ceny (do ) U vozidel zařazených do obchodního majetku docházelo od roku 2004 (resp. u vozidel evidovaných v majetku poplatníka od ) ke stanovení limitu maximální výše vstupní ceny pro osobní vozidla kategorie M1 (kromě případů vyjmenovaných v ZDP např. vozidla druh sanitníči pohřební). Smyslem tohoto omezení vstupní ceny bylo, že z daňových výdajů byly vyloučeny výdaje na pořízení, finanční pronájem nebo technické zhodnocení osobního automobilu pokud přesáhly daný limit. Pro rok 2004 byla maximální vstupní cena pro vozidla M Kč, pro rok 2005, 2006 a 2007 se zvýšila na Kč. Toto už ale od neplatí, novelou zákona o daních z příjmů byl maximální limit vstupní ceny u vozidel kategorie M1 zrušen.

18 Silniční daň Druh vozidla je rozhodný i pro stanovení, zda je toto vozidlo předmětem daně silniční (např. traktor není předmětem daně). V případě, že vozidlo je předmětem daně, je u osobních vozidel základem daně silniční podle 5 zákona o dani silniční zdvihový objem motoru v cm kubických s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. U ostatních vozidel, která jsou předmětem silniční daně, je potom základem daně součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, popřípadě největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

19 Silniční daň Poplatníkem daně silniční je FO nebo PO, která - je zapsaná v technickém průkazu vozidla vydaném v České republice jako vlastník nebo provozovatel vozidla (ve starších technických průkazech držitel vozidla), - užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako vlastník nebo provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož vlastník nebo provozovatel je odhlášen z registru silničních vozidel vedeného u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Poplatníkem daně silniční je rovněž - zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již vlastníkovi nebo provozovateli vozidla, - osoba, která užívá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v 2 odst.1 zákona o dani silniční, - stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně.

20 Silniční daň Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (např. za rok 2007 do ), a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení (daňové přiznání podává poplatník v konkurzním řízení ročně od zdaňovacího období roku 2003). Zemře-li daňový subjekt nebo dojde k jeho zániku v průběhu zdaňovacího období, postupuje se podle 40 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň si sám vypočítat, uvést též případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň zaplatit místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Poplatník si může uplatnit pro něj výhodnější ze dvou možných způsobů úhrady daně jako daňově účinný náklad: 1.) Za každý den, kdy bylo vozidlo použito k podnikání (pracovní cestě) sazbu 25 Kč. 2.) Za každý měsíc, ve kterém bylo vozidlo využito k podnikání (pracovní cestě) sazbu ve výši 1/12 roční daňové sazby.

21 Silniční daň Nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla, nepodávají počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 daňové přiznání poplatníci, jsou-li provozovateli vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určeného výlučně k přepravě nákladů ( 2 odst.1 zákona o dani silniční), s kterým nepodnikají, nepoužívají ho při samostatné výdělečnéčinnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním (včetně pronájmu vozidla) a ani vozidlo neprovozují pro cizí potřeby. V průběhu zdaňovacího období je poplatník povinen platit zálohy na daň silniční podle 10 zákona č.16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Daňová povinnost vzniká počínaje měsícem, v němž poplatník použil vozidlo k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Zálohy se platí čtyřikrát za rok a jsou splatné: - do 15. dubna za 1. čtvrtletí - do 15. července za 2. čtvrtletí - do 15. října za 3. čtvrtletí - do 15. prosince za říjen a listopad Zálohy se vypočtou ve výši 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc. Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel.

22 Silniční daň Dodatečné daňové přiznání se podává tehdy, když poplatník zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána v daňovém přiznání nebo než jak byla místně příslušným správcem daně vyměřena. Poplatník je povinen toto dodatečné daňové přiznání podat správci daně do konce měsíce následujícího po tomto zjištění ( 41 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů). Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může poplatník podat opravné daňové přiznání ( 41 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

23 Silniční daň V přiznání k dani silniční uvádí poplatník vozidla, která jsou předmětem daně, tj. vozidla, kterým je přidělena registrační značka v České republice, a která jsou používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu ( 18 odst.3 a následující ZDP, ve znění pozdějších předpisů), nákladní automobily včetně tahačů, nákladní návěsy a nákladní přívěsy (vyhláška č.341/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.100/2003 Sb.) s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun, jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou používány k podnikání. Na základě Rozhodnutí o snížení daně silniční (Pokyn č. D-270) se některým poplatníkům od sazba daně z těchto vozidel snižuje.

24 Silniční daň Za podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost se pro účely zákona o dani silniční považují - u FOčinnosti, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmů podle 7 odst.1 a 2 ZDP, ve znění pozdějších předpisů, - u PO všechny činnosti, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmů podle ZDP. V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně (kromě vozidel zpravidla s méně nežčtyřmi koly, zapsaných v technickém průkazu jako vozidla kategorie L a jejich přípojných vozidel a vozidel diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost), a to i ta, u kterých byla daň snížena nebo prominuta rozhodnutím Ministerstva financí za celé zdaňovací období.

25 DPH Správné rozlišení, zda se jedná o osobní vozidlo, nákladní vozidlo apod. je důležité i z hlediska správného uplatnění daně z přidané hodnoty. Pro účely zákona o DPH je v 4 odst.3 tohoto zákona vymezeno, že: a) dopravním prostředkem se rozumí vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm kubických nebo s výkonem větším než 7,2 kw, pokud je určeno k přepravě osob nebo zboží, b) novým dopravním prostředkem se rozumí dopravní prostředek, který 1.) byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního motorového vozidla do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu, nebo 2.) má v případě pozemního motorového vozidla najeto méně než 6000 km f) osobním automobilem se rozumí dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení nebo v technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem (zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích)

26 DPH Výjimka z nároku na odpočet daně: Podle 75 odst.2 zákona o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu (viz. 4 odst.3 f)), a to i při pořizování formou finančního pronájmu a při technickém zhodnocení osobního automobilu podle zvláštního právního předpisu ( 25 z. o účetnictví). Zákaz odpočtu se nevztahuje na nákup osobních automobilů plátcem za účelem jejich dalšího prodeje a finančního pronájmu. Zákaz odpočtu se nevztahuje rovněž na pořízení osobních automobilů určených na vývoz plátcem. Plátce však nemá nárok na odpočet daně, pokud osobní automobil pořízený za účelem dalšího prodeje, a to i v případě jeho pořízení formou finančního pronájmu, použije pro účel, u kterého nemá nárok na odpočet daně. (V daňovém řízení totiž vždy rozhoduje skutečný stav, jak vyplývá z 2 z. o správě daní a poplatků, kde jsou uvedeny zásady daňového řízení.)

27 Cestovní náhrady Rozlišení vozidel podle druhu je důležité v případě vykonání pracovní cesty vozidlem, které zaměstnanci neposkytl zaměstnavatel. V případě pracovní cesty vykonávané osobním automobilem, popř. jednostopým vozidlem či tříkolkou, má zaměstnanec nárok na sazbu základní náhrady. Pokud je pracovní cesta vykonávána nákladním automobilem, autobusem či traktorem, poskytne zaměstnavatel sazbu nejméně ve dvojnásobné výši, nežčiní základní sazba. V případě pracovní cesty vykonané přímo podnikatelemfyzickou osobou nákladním vozidlem či autobusem, které není vloženo do obchodního majetku, se sazba základní náhrady nezvyšuje.

28 Cestovní náhrady Základní pravidla pro výplatu cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách upravuje zákoník práce v (dříve cestovní náhrady upravoval zákon o cestovních náhradách, ten byl ale zrušen a od tuto problematiku přebral zákoník práce). Daňovou uznatelnost cestovních náhrad pak upravuje ZDP v 24 odst.2k. Podle 42 odst.1 zákoníku práce se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

29 Cestovní náhrady V 156 odst.1 ZP jsou uvedeny druhy cestovních náhrad, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště za stanovených podmínek poskytnout. Jsou to: a) jízdní výdaje, b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, c) výdaje za ubytování, d) zvýšené stravovací výdaje ( stravné ), e) nutné vedlejší výdaje. V 166 odst.1 ZP jsou uvedeny druhy cestovních náhrad, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě za stanovených podmínek poskytnout. Jsou to: a) jízdní výdaje, b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, c) výdaje za ubytování, d) stravovací výdaje v cizí měně ( zahraniční stravné ), e) nutné vedlejší výdaje.

30 Cestovní náhrady Náhrada jízdních výdajů zaměstnance Při služebních cestách s nefiremním autem (zpravidla vlastním). 1.) Náhrada za spotřebované PHM - upraveno zákoníkem práce a vyhláškou MPSV - neprokáže-li zaměstnanec skutečnou cenu PHM, použijí se ceny z vyhlášky MPSV. 2.) Základní náhrada za 1 km jízdy - upraveno zákoníkem práce ( 157/4,5), kde jsou uvedeny sazby základní náhrady

31 Cestovní náhrady Náhrada jízdních výdajů zaměstnavatele 1.) Náhrada za spotřebované PHM - upraveno zákonem o daních z příjmů ( 24/2k3) a pokynem MF (vyhlašovaným zpětně za předchozí rok, tzn. za rok 2007 až v lednu 2008) - při cestách vlastním vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka nebo vozidlem bezplatně vypůjčeným - nedoloží-li poplatník vyšší ceny PHM, použijí se průměrné náhrady z pokynu MF 2.) Základní náhrada za 1 km jízdy - upraveno zákonem o daních z příjmů ( 24/2k3) - při cestách vlastním vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka

32 Cestovní náhrady Náhrada prokázaných výdajů za ubytování Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty ( 162 odst.1 ZP). To neplatí po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance ( 162 odst.2 ZP). Daňově uznatelné jsou u zaměstnance i podnikatele. Stravné Poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty. Jeho výše je upravena prováděcím předpisem ( 163 odst.1 ZP). Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto zaměstnavatelem stravování, je pak zaměstnavatel oprávněn stravné úměrně krátit ( 163 odst.2 ZP). Daňově uznatelným výdajem je jen u zaměstnance. Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Jsou to výdaje, které zaměstnanci vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou. Nemůže-li jejich výši prokázat, poskytne mu zaměstnavatel náhradu odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty ( 164 ZP).

33 Cestovní náhrady Cestovní náhrady mohou být sjednány paušálně, a to za měsíc nebo za den ( 182 odst.1,2 ZP). Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha poskytnuta nebude ( 183 odst.1 ZP). Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli doklady potřebné k jejímu vyúčtování. Veškeré cestovní náhrady se vyúčtovávají až po skončení pracovní cesty, a to do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem, pokud se účastníci nedohodnou jinak ( 183 odst.5 ZP). Částka poskytnutých cestovních náhrad v české měně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru ( 183 odst.5 ZP). Zaměstnavatel může proplatit zaměstnanci i vyšší výdaje, než na jaké má nárok dle ZP. V tom případě se ale u zaměstnavatele ve výši překročení limitu jedná o náklady, které nelze zahrnout do základu daně. U zaměstnance je pak část cestovních náhrad, která převyšuje zákonný limit zdanitelným příjmem ze závislé činnosti.

34 Varianty využití automobilu v podnikání 1.Osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku tzn. je o něm účtováno (poplatník vede inventární kartu). Daňově uznatelnými výdaji jsou: odpisy A v prokazatelné výši dle účetních dokladů také: výdaje na opravu a údržbu pojištění vozidla spotřebované pohonné hmoty (PHM) Spotřebu PHM je poplatník povinen doložit řádně vedenou knihou jízd, která dle pokynu MF ČR D-300 obsahuje tyto údaje: typ a SPZ vozidla, datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry. Doplňujícím údajem je stav tachometru k 1.1. (případně k datu zahájeníčinnosti) a k (případně k datu ukončeníčinnosti). Povinnost evidence jízd vyplývá taky ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě. V případě, že je vozidlo využíváno i pro soukromé účely, je nutné odpisy i ostatní výdaje snížit v poměru ujetých kilometrů pro soukromé a služební účely!!!

35 Varianty využití automobilu v podnikání 2.Pronajatý automobil jedná se o vozidla, která jsou předmětem finančního a operativního pronájmu. Daňově uznatelnými výdaji v prokazatelné výši jsou: výdaje na opravu a údržbu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak pojištění vozidla, není-li placeno pronajímatelem spotřebované pohonné hmoty nájemné podle typu pronájmu: a) u finančního pronájmu je možné uplatnit nájemné při splnění podmínek 24 odst.4 ZDP: - doba nájmu automobilu trvá nejméně minimální dobu odpisování (dle příslušné odpisové skupiny) - kupní cena automobilu není vyšší než zůstatková cena, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování - po ukončení leasingu zahrne poplatník automobil do svého obchodního majetku Součástí nájemného je i nultá splátka či akontace. Naopak záloha na kupní cenu součástí nájemného není, proto ji nelze zahrnout do daňových nákladů. V případě, že zaplacená záloha společně s kupní cenou vozidla při ukončení leasingu přesáhne Kč, musí být vozidlo zaevidováno jako investiční majetek a standardně odepisováno. b) u operativního pronájmu lze uplatnit veškeré skutečně uhrazené nájemné

36 Varianty využití automobilu v podnikání 3.Osobní automobil nezahrnutý v obchodním majetku a) Pokud vozidlo nebylo nikdy zahrnuto do obchodního majetku a nebylo ani předmětem leasingu (ZDP 24 odst.2k, bod3), pak jsou daňově uznatelnými výdaji: částka, která se vypočte jako: - počet ujetých kilometrů x sazba základní náhrady Sazba náhrady je dána 157 odst.4 ZP (v roce 2007 to bylo 3,80 Kč za ujetý km, v roce 2008 to je 4,10 Kč). výdaje za spotřebované PHM, které se určí jako: - průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 ( 158 odst.4 ZP) Jako cenu PHM lze použít průměrnou cenu vyhlašovanou MF ČR (za rok 2007 jsou průměrné ceny PHM uvedeny v Pokynu D-317). V případě, že uplatňovaná cena PHM je vyšší než cena vyhlašovaná, je nutné ji doložit doklady o nákupu. b) Pokud vozidlo bylo v minulosti zahrnuto v obchodním majetku nebo bylo předmětem leasingu, lze jako daňový výdaj uznat pouze: výdaje za spotřebované PHM, které se určí opět jako průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100

37 Varianty využití automobilu v podnikání 4.Vozidlo vypůjčené podle 659 občanského zákoníku (bezúplatné užívání) Daňově uznatelným výdajem je pouze náhrada za spotřebované PHM, která se určí stejně jako v předcházejícím případě: tj. průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 Nelze tady uplatnit sazbu základní náhrady, ani skutečně doloženou spotřebu PHM doklady o jejich nákupu!

38 Varianty využití automobilu v podnikání 5.Osobní automobil v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů jeden z manželů jej má zahrnutý v obchodním majetku. Výdaje lze uplatňovat dvěma způsoby: a) Veškeré náklady spojené s provozem vozidla (odpisy, opravy, PHM aj.) se rozdělí mezi manžely v poměru, v jakém vozidlo využívají při své podnikatelskéčinnosti (ZDP 7 odst.11). b) Ten z manželů, který má vozidlo v majetku, uplatní prokazatelné výdaje podle poměru ujetých kilometrů pro své podnikání. Druhý z manželů si uplatní výdaje dle bodu 3a v souladu se ZDP 24 odst.2k bod 3.

39 Varianty využití automobilu v podnikání 6.Vozidla zaměstnanců používaná při pracovní cestě Zaměstnanec má nárok na náhradu jako v bodu 3a bez ohledu na to, zda je či není vlastníkem vozu, tzn.: na částku, která se vypočte jako: - počet ujetých kilometrů x sazba základní náhrady a na výdaje za spotřebované PHM, které se určí jako: - průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 ( 158 odst.4 ZP) Daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele je celáčástka vyplacená zaměstnanci (ZDP 24 odst.2p). Pokud si neplatí zaměstnanec silniční daň, je povinen zaměstnavatel odvést 25 Kč za každý den použití vozidla (dle z.č.16/1993 Sb., o dani silniční, 6 odst.4). Zaplacená silniční daň je také daňově uznatelným výdajem.

40 Varianty využití automobilu v podnikání 7.Poskytnutí auta zaměstnanci pro služební i soukromé účely V měsíční mzdě se zaměstnanci zvýší daňový základ o 1% vstupní ceny vozidla včetně DPH, nejméně však Kč (ZDP 6 odst.6). Od se nově zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění. Daňově uznatelnými výdaji zaměstnavatele jsou: odpisy v plné výši (ZDP 6 odst.6) výdaje na opravy a údržbu v plné výši (ZDP 6 odst.6) 1% vstupní ceny jako součást mzdových nákladů výdaje za spotřebované PHM pouze ve výši odpovídající počtu kilometrů ujetých pro služební účely dle knihy jízd U části spotřebovaných PHM pro soukromé účely nevzniká nárok na odpočet DPH!!

41 Účetní souvislosti Účetní odpisy Zákon o účetnictví požaduje odpisový plán ( 28 odst.6), ve kterém musí být nastaveny odpisy tak, aby byl majetek odpisován po dobu jeho předpokládané životnosti. Vyhláška 500/2002 Sb. ( 56) pak zpřesňuje metodu odpisování v souladu se zákonem o účetnictví. Metodu odpisování si může účetní jednotka zvolit různou (např. rovnoměrné, progresivní, degresivní, výkonové odpisy) a v průběhu odpisování ji nesmí měnit. Výjimkou je, když účetní jednotka nesprávně odhadne životnost, potom metodu změnit může. Český účetní standard č. 013 rozvádí způsob a metodu odpisování. Účetní jednotka odpisuje účetními odpisy v průběhu celého účetního období. Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku je pořizovací cena snížená o oprávky, tzn. kumulované účetní odpisy za dobu používání majetku.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Silniční daň podnikatelské

Silniční daň podnikatelské Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel registrovaných

Více

Co není předmětem daně silniční

Co není předmětem daně silniční Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen daň ) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich

Více

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ Silniční daň: upraveno z.č.16/1993 Sb., ve zn. pozd. př. Cílem uplatňování SD: vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě, které jsou soustřeďovány ve Státním

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň silniční 2011 Charakteristika a právní úprava Právní úprava:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 01.07.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 339 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1415 Autor Ing. Martina

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zákon České národní rady o dani silniční. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb.

Zákon České národní rady o dani silniční. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb. 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy,

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy, Otázka: Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun Poplatník = plátce - všechny osoby, které nejsou FO (fyzické osoby), (obchodní společnosti, organizace, družstva)

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Zrušení knih jízd? Zákonem č. 304/2009 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), Tato změna je často prezentována tak, že byly zrušeny knihy jízd. Je to však zcela pravda?

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 768 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - 2 - III.

Více

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD AUDIT DANĚ, spol. s r.o., Problematika cestovních náhrad je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také ZP), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více