Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný"

Transkript

1 Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

2 Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje

3 Legislativní východiska zákon o daních z příjmů (ZDP, z.č.586/1992 Sb., v platném znění) zákon o DPH (z.č.235/2004 Sb., v platném znění) zákon o dani silniční (z.č.16/1993 Sb., v platném znění) zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (z.č.56/2001 Sb., v platném znění) zákon o silniční dopravě (z.č.111/1994 Sb., v platném znění) zákon o správě daní a poplatků (z.č.337/1992 Sb., v platném znění) zákon o účetnictví (z.č.563/1991 Sb., v platném znění) zákoník práce (ZP, z.č.262/2006 v platném znění) obchodní zákoník (z.č.513/1991 Sb., v platném znění) vyhláška č.500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k z. o účetnictví, v platném znění) vyhláška č.341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vyhláška č.100/2003 Sb. (prováděcí předpis k vyhlášce č.341/2002 Sb.) vyhláška MPSV ČRč.357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot Pokyn MF ČR D-317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007 Pokyn MF ČR D k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, ve znění pozdějších předpisů Pokyn č. D-270 rozhodnutí o snížení daně silniční ČÚS č.013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

4 Pojem automobil (vozidlo) Automobil (vozidlo) Řadíme do dlouhodobého hmotného majetku. Vymezení vozidla z hlediska daně z příjmů - dle 26 ZDP jej můžeme zařadit pod samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, se vstupní cenou nad Kč a s provozně-technickou funkcí delší než jeden rok. Vymezení vozidla v účetnictví - dle vyhlášky 500/2002 Sb., Hlava II, 7 a ČÚS č.013 patří mezi samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určeného účetní jednotkou a dále jejich technické zhodnocení. Zatímco zákon o daních z příjmů vymezuje majetek pro účely daňových odpisů, účetnictví jej vymezuje dle jeho životnosti, finanční limity si účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem.

5 Pojem automobil (vozidlo) V 2 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jsou definovány pojmy: Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. Kategorie vozidla je skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. Vozidla se rozdělují na jednotlivé druhy a kategorie. Vozidla rozdělené podle druhů jsou vymezena v 3 tohoto zákona. Základní rozdělení vozidel na jednotlivé kategorie je potom uvedeno v příloze k tomuto zákonu.

6 Pojem automobil (vozidlo) Základní druhy silničních vozidel: a) motocykly b) osobní automobily c) autobusy d) nákladní automobily e) speciální vozidla f) přípojná vozidla g) ostatní silniční vozidla Základní druhy zvláštních vozidel: a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla b) pracovní stroje samojízdné c) pracovní stroje přípojné d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou e) vozíky pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka nepřesahuje 1 m, jejich konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km/hod. nebo jejich maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg Pro účely tohoto zákona se zvláštním vozidlem rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterém je zabudován spalovací motor.

7 Pojem automobil (vozidlo) Rozdělení vozidel do kategorií: A) Základní kategorie vozidel: kategorie L motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly kategorie M motorová vozidla, která mají nejméněčtyři kola a používají se pro dopravu osob kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméněčtyři kola a používají se pro dopravu nákladů kategorie O přípojná vozidla kategorie T traktory zemědělské nebo lesnické kategorie S pracovní stroje kategorie R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

8 Pojem automobil (vozidlo) A)Členění některých kategorií vozidel: 1) Kategorie vozidel L se člení na mopedy a) dvoukolové mopedy b) tříkolové mopedy c) lehké čtyřkolky motocykly a) motocykly b) motocykly s postranním vozíkem motorové tříkolky a) motorové tříkolky b) čtyřkolky jiné než lehké tříkolky motokolo a) jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem

9 Pojem automobil (vozidlo) 2) Kategorie vozidel M se člení na M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg 3) Kategorie vozidel N se člení na N1 vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg N2 vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje kg N3 - vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje kg

10 Daňové souvislosti Z daňového hlediska je důležité správné rozdělení vozidel, která jsou používána k podnikání hned z několika důvodů, těmi jsou: daňové odpisy do korekce vstupní ceny silniční daň daň z přidané hodnoty cestovní náhrady

11 Daňové odpisy Správné rozlišení druhu vozidla je důležité pro zatřídění vozidla do příslušné odpisové skupiny podle ZDP, pokud je má podnikatel zahrnuté v obchodním majetku a tím i pro stanovení délky odpisování vozidla. Daňové odpisy jsou upraveny v zákona o daních z příjmů. V prvním roce odpisování zařadí poplatník hmotný majetek do příslušné odpisové skupiny (např. osobní automobil do odpisové skupiny 2). Odpisové skupiny jsou uvedeny v příloze ZDP. Od roku 2008 je jich šest a liší se dobou odpisování, která vyjadřuje předpokládanou daňovou životnost. Odpisová skupina Doba odpisování 3 roky 5 let 10 let 20 let 30 let 50 let Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování.

12 Daňové odpisy U většiny hmotného majetku se používá jedna ze dvou standardních metod, tzn. poplatník odpisuje rovnoměrně nebo zrychleně. Způsob odpisování stanoví vlastník a platí zásada, že poplatník není oprávněn v průběhu odpisování jednou zvolený způsob odpisování měnit, povinen je jej respektovat i případný nástupce, který bude v započatém odpisování po svém předchůdci pokračovat. Standardní daňové odpisy jsou konstruovány pouze jako roční, a až na výjimky podle stavu majetku ke konci zdaňovacího období. První rok je odpis stanoven samostatně, s ohledem na to, že majetek mohl být používán jen po část zdaňovacího období. V případě, kdy byl majetek používán po dobu kratší než 12 měsíců v průběhu zdaňovacího období, uplatňuje se polovina ročního odpisu.(tzn. když má poplatník majetek evidován ve svém majetku k prvnímu anebo naopak k poslednímu dni zdaňovacího období Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny (zvýšené vstupní ceny). Odpisy, rovnoměrné i zrychlené, se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

13 Rovnoměrné daňové odpisy ( 31 ZDP) Přenáší vstupní cenu (resp. zvýšenou vstupní cenu) hmotného majetku do daňově uznatelných výdajů se stejnou rychlostí po celou dobu odpisování (stanoveným procentem). Stanoví se odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny (případně zvýšené vstupní ceny) a přiřazené roční odpisové sazby (případně odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu). Stanovené sazby jsou maximální, poplatník může použít i sazby nižší. Tyto ale nemůže použít poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů anebo používá hmotný majetek pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje jen poměrnou část odpisů.

14 Zrychlené daňové odpisy ( 32 ZDP) Maximalizují se odpisy v prvních letech odpisování (nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování). V prvním roce odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu platného v prvním roce odpisování. V dalších zdaňovacích obdobích odpisování se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a přiřazeného koeficientu sníženého o počet let, po které již bylo odpisováno. Jiný postup je u majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení, tam se odpis stanoví v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny a přiřazeného koeficientu platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu. V dalších zdaňovacích obdobích je odpis podílem dvojnásobku zůstatkové ceny a koeficientem platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu sníženým o počet let, po které se již odpisovalo.

15 Daňové odpisy Odpisovat může: - vlastník, případně nositel práva užívání (majetek musí být využíván pro dosahování zdanitelných příjmů) Na základě písemné smlouvy taky: - nájemce u operativního pronájmu může odpisovat technické zhodnocení hrazené nájemcem a jím hrazené po dobu, po níž má nájemce pronajat hmotný majetek, který na vlastní náklady se souhlasem vlastníka zhodnotil; a to pokud si vlastník nezvýšil o technické zhodnocení vstupní nebo zůstatkovou cenu - nájemce u finančního pronájmu může odpisovat ne ze vstupní ceny jako pronajímatel, ale z kupní ceny po skončení pronájmu - spoluvlastník odpisuje ze svého podílu na vstupní ceně - nástupce musí pokračovat v odpisování v případě, že se jedná o právního nástupce PO zaniklé bez likvidace, o dědice, o obchodní společnost nebo družstvo u majetku nabytého vkladem společníka nebo člena družstva

16 Daňové odpisy Daňové odpisování představuje právo, nikoliv povinnost! Daňově odpisovat se nemusí vůbec. Počátek odpisování lze posunout nebo se odpisování může taky přerušit.

17 Korekce vstupní ceny (do ) U vozidel zařazených do obchodního majetku docházelo od roku 2004 (resp. u vozidel evidovaných v majetku poplatníka od ) ke stanovení limitu maximální výše vstupní ceny pro osobní vozidla kategorie M1 (kromě případů vyjmenovaných v ZDP např. vozidla druh sanitníči pohřební). Smyslem tohoto omezení vstupní ceny bylo, že z daňových výdajů byly vyloučeny výdaje na pořízení, finanční pronájem nebo technické zhodnocení osobního automobilu pokud přesáhly daný limit. Pro rok 2004 byla maximální vstupní cena pro vozidla M Kč, pro rok 2005, 2006 a 2007 se zvýšila na Kč. Toto už ale od neplatí, novelou zákona o daních z příjmů byl maximální limit vstupní ceny u vozidel kategorie M1 zrušen.

18 Silniční daň Druh vozidla je rozhodný i pro stanovení, zda je toto vozidlo předmětem daně silniční (např. traktor není předmětem daně). V případě, že vozidlo je předmětem daně, je u osobních vozidel základem daně silniční podle 5 zákona o dani silniční zdvihový objem motoru v cm kubických s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. U ostatních vozidel, která jsou předmětem silniční daně, je potom základem daně součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, popřípadě největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

19 Silniční daň Poplatníkem daně silniční je FO nebo PO, která - je zapsaná v technickém průkazu vozidla vydaném v České republice jako vlastník nebo provozovatel vozidla (ve starších technických průkazech držitel vozidla), - užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako vlastník nebo provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož vlastník nebo provozovatel je odhlášen z registru silničních vozidel vedeného u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Poplatníkem daně silniční je rovněž - zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již vlastníkovi nebo provozovateli vozidla, - osoba, která užívá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v 2 odst.1 zákona o dani silniční, - stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně.

20 Silniční daň Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (např. za rok 2007 do ), a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení (daňové přiznání podává poplatník v konkurzním řízení ročně od zdaňovacího období roku 2003). Zemře-li daňový subjekt nebo dojde k jeho zániku v průběhu zdaňovacího období, postupuje se podle 40 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň si sám vypočítat, uvést též případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň zaplatit místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Poplatník si může uplatnit pro něj výhodnější ze dvou možných způsobů úhrady daně jako daňově účinný náklad: 1.) Za každý den, kdy bylo vozidlo použito k podnikání (pracovní cestě) sazbu 25 Kč. 2.) Za každý měsíc, ve kterém bylo vozidlo využito k podnikání (pracovní cestě) sazbu ve výši 1/12 roční daňové sazby.

21 Silniční daň Nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla, nepodávají počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 daňové přiznání poplatníci, jsou-li provozovateli vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určeného výlučně k přepravě nákladů ( 2 odst.1 zákona o dani silniční), s kterým nepodnikají, nepoužívají ho při samostatné výdělečnéčinnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním (včetně pronájmu vozidla) a ani vozidlo neprovozují pro cizí potřeby. V průběhu zdaňovacího období je poplatník povinen platit zálohy na daň silniční podle 10 zákona č.16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Daňová povinnost vzniká počínaje měsícem, v němž poplatník použil vozidlo k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Zálohy se platí čtyřikrát za rok a jsou splatné: - do 15. dubna za 1. čtvrtletí - do 15. července za 2. čtvrtletí - do 15. října za 3. čtvrtletí - do 15. prosince za říjen a listopad Zálohy se vypočtou ve výši 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc. Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel.

22 Silniční daň Dodatečné daňové přiznání se podává tehdy, když poplatník zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána v daňovém přiznání nebo než jak byla místně příslušným správcem daně vyměřena. Poplatník je povinen toto dodatečné daňové přiznání podat správci daně do konce měsíce následujícího po tomto zjištění ( 41 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů). Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může poplatník podat opravné daňové přiznání ( 41 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

23 Silniční daň V přiznání k dani silniční uvádí poplatník vozidla, která jsou předmětem daně, tj. vozidla, kterým je přidělena registrační značka v České republice, a která jsou používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu ( 18 odst.3 a následující ZDP, ve znění pozdějších předpisů), nákladní automobily včetně tahačů, nákladní návěsy a nákladní přívěsy (vyhláška č.341/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.100/2003 Sb.) s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun, jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou používány k podnikání. Na základě Rozhodnutí o snížení daně silniční (Pokyn č. D-270) se některým poplatníkům od sazba daně z těchto vozidel snižuje.

24 Silniční daň Za podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost se pro účely zákona o dani silniční považují - u FOčinnosti, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmů podle 7 odst.1 a 2 ZDP, ve znění pozdějších předpisů, - u PO všechny činnosti, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmů podle ZDP. V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně (kromě vozidel zpravidla s méně nežčtyřmi koly, zapsaných v technickém průkazu jako vozidla kategorie L a jejich přípojných vozidel a vozidel diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost), a to i ta, u kterých byla daň snížena nebo prominuta rozhodnutím Ministerstva financí za celé zdaňovací období.

25 DPH Správné rozlišení, zda se jedná o osobní vozidlo, nákladní vozidlo apod. je důležité i z hlediska správného uplatnění daně z přidané hodnoty. Pro účely zákona o DPH je v 4 odst.3 tohoto zákona vymezeno, že: a) dopravním prostředkem se rozumí vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm kubických nebo s výkonem větším než 7,2 kw, pokud je určeno k přepravě osob nebo zboží, b) novým dopravním prostředkem se rozumí dopravní prostředek, který 1.) byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního motorového vozidla do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu, nebo 2.) má v případě pozemního motorového vozidla najeto méně než 6000 km f) osobním automobilem se rozumí dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení nebo v technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem (zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích)

26 DPH Výjimka z nároku na odpočet daně: Podle 75 odst.2 zákona o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu (viz. 4 odst.3 f)), a to i při pořizování formou finančního pronájmu a při technickém zhodnocení osobního automobilu podle zvláštního právního předpisu ( 25 z. o účetnictví). Zákaz odpočtu se nevztahuje na nákup osobních automobilů plátcem za účelem jejich dalšího prodeje a finančního pronájmu. Zákaz odpočtu se nevztahuje rovněž na pořízení osobních automobilů určených na vývoz plátcem. Plátce však nemá nárok na odpočet daně, pokud osobní automobil pořízený za účelem dalšího prodeje, a to i v případě jeho pořízení formou finančního pronájmu, použije pro účel, u kterého nemá nárok na odpočet daně. (V daňovém řízení totiž vždy rozhoduje skutečný stav, jak vyplývá z 2 z. o správě daní a poplatků, kde jsou uvedeny zásady daňového řízení.)

27 Cestovní náhrady Rozlišení vozidel podle druhu je důležité v případě vykonání pracovní cesty vozidlem, které zaměstnanci neposkytl zaměstnavatel. V případě pracovní cesty vykonávané osobním automobilem, popř. jednostopým vozidlem či tříkolkou, má zaměstnanec nárok na sazbu základní náhrady. Pokud je pracovní cesta vykonávána nákladním automobilem, autobusem či traktorem, poskytne zaměstnavatel sazbu nejméně ve dvojnásobné výši, nežčiní základní sazba. V případě pracovní cesty vykonané přímo podnikatelemfyzickou osobou nákladním vozidlem či autobusem, které není vloženo do obchodního majetku, se sazba základní náhrady nezvyšuje.

28 Cestovní náhrady Základní pravidla pro výplatu cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách upravuje zákoník práce v (dříve cestovní náhrady upravoval zákon o cestovních náhradách, ten byl ale zrušen a od tuto problematiku přebral zákoník práce). Daňovou uznatelnost cestovních náhrad pak upravuje ZDP v 24 odst.2k. Podle 42 odst.1 zákoníku práce se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

29 Cestovní náhrady V 156 odst.1 ZP jsou uvedeny druhy cestovních náhrad, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště za stanovených podmínek poskytnout. Jsou to: a) jízdní výdaje, b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, c) výdaje za ubytování, d) zvýšené stravovací výdaje ( stravné ), e) nutné vedlejší výdaje. V 166 odst.1 ZP jsou uvedeny druhy cestovních náhrad, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě za stanovených podmínek poskytnout. Jsou to: a) jízdní výdaje, b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, c) výdaje za ubytování, d) stravovací výdaje v cizí měně ( zahraniční stravné ), e) nutné vedlejší výdaje.

30 Cestovní náhrady Náhrada jízdních výdajů zaměstnance Při služebních cestách s nefiremním autem (zpravidla vlastním). 1.) Náhrada za spotřebované PHM - upraveno zákoníkem práce a vyhláškou MPSV - neprokáže-li zaměstnanec skutečnou cenu PHM, použijí se ceny z vyhlášky MPSV. 2.) Základní náhrada za 1 km jízdy - upraveno zákoníkem práce ( 157/4,5), kde jsou uvedeny sazby základní náhrady

31 Cestovní náhrady Náhrada jízdních výdajů zaměstnavatele 1.) Náhrada za spotřebované PHM - upraveno zákonem o daních z příjmů ( 24/2k3) a pokynem MF (vyhlašovaným zpětně za předchozí rok, tzn. za rok 2007 až v lednu 2008) - při cestách vlastním vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka nebo vozidlem bezplatně vypůjčeným - nedoloží-li poplatník vyšší ceny PHM, použijí se průměrné náhrady z pokynu MF 2.) Základní náhrada za 1 km jízdy - upraveno zákonem o daních z příjmů ( 24/2k3) - při cestách vlastním vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka

32 Cestovní náhrady Náhrada prokázaných výdajů za ubytování Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty ( 162 odst.1 ZP). To neplatí po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance ( 162 odst.2 ZP). Daňově uznatelné jsou u zaměstnance i podnikatele. Stravné Poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty. Jeho výše je upravena prováděcím předpisem ( 163 odst.1 ZP). Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto zaměstnavatelem stravování, je pak zaměstnavatel oprávněn stravné úměrně krátit ( 163 odst.2 ZP). Daňově uznatelným výdajem je jen u zaměstnance. Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Jsou to výdaje, které zaměstnanci vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou. Nemůže-li jejich výši prokázat, poskytne mu zaměstnavatel náhradu odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty ( 164 ZP).

33 Cestovní náhrady Cestovní náhrady mohou být sjednány paušálně, a to za měsíc nebo za den ( 182 odst.1,2 ZP). Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha poskytnuta nebude ( 183 odst.1 ZP). Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli doklady potřebné k jejímu vyúčtování. Veškeré cestovní náhrady se vyúčtovávají až po skončení pracovní cesty, a to do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem, pokud se účastníci nedohodnou jinak ( 183 odst.5 ZP). Částka poskytnutých cestovních náhrad v české měně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru ( 183 odst.5 ZP). Zaměstnavatel může proplatit zaměstnanci i vyšší výdaje, než na jaké má nárok dle ZP. V tom případě se ale u zaměstnavatele ve výši překročení limitu jedná o náklady, které nelze zahrnout do základu daně. U zaměstnance je pak část cestovních náhrad, která převyšuje zákonný limit zdanitelným příjmem ze závislé činnosti.

34 Varianty využití automobilu v podnikání 1.Osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku tzn. je o něm účtováno (poplatník vede inventární kartu). Daňově uznatelnými výdaji jsou: odpisy A v prokazatelné výši dle účetních dokladů také: výdaje na opravu a údržbu pojištění vozidla spotřebované pohonné hmoty (PHM) Spotřebu PHM je poplatník povinen doložit řádně vedenou knihou jízd, která dle pokynu MF ČR D-300 obsahuje tyto údaje: typ a SPZ vozidla, datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry. Doplňujícím údajem je stav tachometru k 1.1. (případně k datu zahájeníčinnosti) a k (případně k datu ukončeníčinnosti). Povinnost evidence jízd vyplývá taky ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě. V případě, že je vozidlo využíváno i pro soukromé účely, je nutné odpisy i ostatní výdaje snížit v poměru ujetých kilometrů pro soukromé a služební účely!!!

35 Varianty využití automobilu v podnikání 2.Pronajatý automobil jedná se o vozidla, která jsou předmětem finančního a operativního pronájmu. Daňově uznatelnými výdaji v prokazatelné výši jsou: výdaje na opravu a údržbu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak pojištění vozidla, není-li placeno pronajímatelem spotřebované pohonné hmoty nájemné podle typu pronájmu: a) u finančního pronájmu je možné uplatnit nájemné při splnění podmínek 24 odst.4 ZDP: - doba nájmu automobilu trvá nejméně minimální dobu odpisování (dle příslušné odpisové skupiny) - kupní cena automobilu není vyšší než zůstatková cena, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování - po ukončení leasingu zahrne poplatník automobil do svého obchodního majetku Součástí nájemného je i nultá splátka či akontace. Naopak záloha na kupní cenu součástí nájemného není, proto ji nelze zahrnout do daňových nákladů. V případě, že zaplacená záloha společně s kupní cenou vozidla při ukončení leasingu přesáhne Kč, musí být vozidlo zaevidováno jako investiční majetek a standardně odepisováno. b) u operativního pronájmu lze uplatnit veškeré skutečně uhrazené nájemné

36 Varianty využití automobilu v podnikání 3.Osobní automobil nezahrnutý v obchodním majetku a) Pokud vozidlo nebylo nikdy zahrnuto do obchodního majetku a nebylo ani předmětem leasingu (ZDP 24 odst.2k, bod3), pak jsou daňově uznatelnými výdaji: částka, která se vypočte jako: - počet ujetých kilometrů x sazba základní náhrady Sazba náhrady je dána 157 odst.4 ZP (v roce 2007 to bylo 3,80 Kč za ujetý km, v roce 2008 to je 4,10 Kč). výdaje za spotřebované PHM, které se určí jako: - průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 ( 158 odst.4 ZP) Jako cenu PHM lze použít průměrnou cenu vyhlašovanou MF ČR (za rok 2007 jsou průměrné ceny PHM uvedeny v Pokynu D-317). V případě, že uplatňovaná cena PHM je vyšší než cena vyhlašovaná, je nutné ji doložit doklady o nákupu. b) Pokud vozidlo bylo v minulosti zahrnuto v obchodním majetku nebo bylo předmětem leasingu, lze jako daňový výdaj uznat pouze: výdaje za spotřebované PHM, které se určí opět jako průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100

37 Varianty využití automobilu v podnikání 4.Vozidlo vypůjčené podle 659 občanského zákoníku (bezúplatné užívání) Daňově uznatelným výdajem je pouze náhrada za spotřebované PHM, která se určí stejně jako v předcházejícím případě: tj. průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 Nelze tady uplatnit sazbu základní náhrady, ani skutečně doloženou spotřebu PHM doklady o jejich nákupu!

38 Varianty využití automobilu v podnikání 5.Osobní automobil v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů jeden z manželů jej má zahrnutý v obchodním majetku. Výdaje lze uplatňovat dvěma způsoby: a) Veškeré náklady spojené s provozem vozidla (odpisy, opravy, PHM aj.) se rozdělí mezi manžely v poměru, v jakém vozidlo využívají při své podnikatelskéčinnosti (ZDP 7 odst.11). b) Ten z manželů, který má vozidlo v majetku, uplatní prokazatelné výdaje podle poměru ujetých kilometrů pro své podnikání. Druhý z manželů si uplatní výdaje dle bodu 3a v souladu se ZDP 24 odst.2k bod 3.

39 Varianty využití automobilu v podnikání 6.Vozidla zaměstnanců používaná při pracovní cestě Zaměstnanec má nárok na náhradu jako v bodu 3a bez ohledu na to, zda je či není vlastníkem vozu, tzn.: na částku, která se vypočte jako: - počet ujetých kilometrů x sazba základní náhrady a na výdaje za spotřebované PHM, které se určí jako: - průměrná spotřeba z technického průkazu x cena PHM v době použití vozidla x počet ujetých kilometrů / 100 ( 158 odst.4 ZP) Daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele je celáčástka vyplacená zaměstnanci (ZDP 24 odst.2p). Pokud si neplatí zaměstnanec silniční daň, je povinen zaměstnavatel odvést 25 Kč za každý den použití vozidla (dle z.č.16/1993 Sb., o dani silniční, 6 odst.4). Zaplacená silniční daň je také daňově uznatelným výdajem.

40 Varianty využití automobilu v podnikání 7.Poskytnutí auta zaměstnanci pro služební i soukromé účely V měsíční mzdě se zaměstnanci zvýší daňový základ o 1% vstupní ceny vozidla včetně DPH, nejméně však Kč (ZDP 6 odst.6). Od se nově zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění. Daňově uznatelnými výdaji zaměstnavatele jsou: odpisy v plné výši (ZDP 6 odst.6) výdaje na opravy a údržbu v plné výši (ZDP 6 odst.6) 1% vstupní ceny jako součást mzdových nákladů výdaje za spotřebované PHM pouze ve výši odpovídající počtu kilometrů ujetých pro služební účely dle knihy jízd U části spotřebovaných PHM pro soukromé účely nevzniká nárok na odpočet DPH!!

41 Účetní souvislosti Účetní odpisy Zákon o účetnictví požaduje odpisový plán ( 28 odst.6), ve kterém musí být nastaveny odpisy tak, aby byl majetek odpisován po dobu jeho předpokládané životnosti. Vyhláška 500/2002 Sb. ( 56) pak zpřesňuje metodu odpisování v souladu se zákonem o účetnictví. Metodu odpisování si může účetní jednotka zvolit různou (např. rovnoměrné, progresivní, degresivní, výkonové odpisy) a v průběhu odpisování ji nesmí měnit. Výjimkou je, když účetní jednotka nesprávně odhadne životnost, potom metodu změnit může. Český účetní standard č. 013 rozvádí způsob a metodu odpisování. Účetní jednotka odpisuje účetními odpisy v průběhu celého účetního období. Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku je pořizovací cena snížená o oprávky, tzn. kumulované účetní odpisy za dobu používání majetku.

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Testové otázky z předmětu: Občanské právo

Testové otázky z předmětu: Občanské právo 1. Testové otázky z předmětu: Občanské právo Občanské právo Číslo otázky 1 Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a)způsobilost k odpovědnosti za vlastní

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více