Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval: PaedDr. Milan Tichý, ředitel školy V Šumperku dne

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Název školy Sídlo školy Poslední změna v rejstříku škol Charakteristika školy Součásti školy Zřizovatel školy Údaje o vedení školy Adresa pro dálkový přístup Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA I. stupeň Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA II. stupeň Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Zájmové kroužky Personální zabezpečení činnosti školy Jmenný seznam pracovníků Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počty žáků k Vycházející žáci 9. ročník školní docházky Výkon státní správy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za II. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za IV. čtvrtletí šk. r. 2012/ Testování žáků 5. a 9. ročníku Přednášky navštívené žáky v průběhu vzdělávání Soutěže a olympiády Akce navštívené žáky v průběhu vzdělávání Hodnocení environmentální výchovy Prevence sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Celoroční aktivity a práce ŠD Školní časopis TREFA Projektový týden žáků 4. a 5. tříd Školní parlament Školní kapela Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Návrh a čerpání rozpočtu příspěvkové organizace za rok Návrh rozpočtu příspěvkové organizace od zřizovatele na rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

3 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše Sídlo školy Šumperk, ul. Dr. E. Beneše 1, PSČ Poslední změna v rejstříku škol Čj / Rozhodnutí ze dne s účinností od (nejvyšší povolený počet žáků ve škole) 1.4 Charakteristika školy Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Škola je umístěna v centru Šumperka ve staré zástavbě. Historie školy začíná rokem 1889, kdy byla otevřena na Žerotínově ulici nová budova. Původně v ní byla dívčí německá obecná a měšťanská škola, od podzimu 1946 česká chlapecká škola poskytující základní vzdělání, od roku a1953 do roku 1961 osmiletá střední škola, od roku 1961 do roku 1982 základní devítiletá škola a od roku 1982 základní škola poskytující základní vzdělávání podle platných osnov. Od se začalo vyučovat v nových prostorách školní přístavby na dnešní ulici Dr. E. Beneše. Dokončena byla i hospodářská budova s jídelnou, dvěma tělocvičnami a školní družinou. Ve škole se vyučovalo klasickým způsoben, ale postupně byly zřízeny třídy pro děti s poruchami učení (dnes je trendem individuální integrace do běžné třídy). Tradici získaly také sportovní třídy, nejprve zaměřená na sportovní gymnastiku, atletiku, pak na basketbal a současnosti máme třídy hokejové. Škola vzdělává cca 500 žáků, průměrná naplněnost tříd je žáků. Na 1. stupni je zpravidla po 2-3 třídách v ročníku a na 2. stupni po 2 (ojediněle 3) paralelních třídách vzhledem ke klesající demografické křivce. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice a pomůcky jsou průběžně doplňovány o aktuální tituly. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. Školu tvoří komplex tří budov navzájem propojených chodbami. Budova pro 1. stupeň se nachází v novější přístavbě z roku Má celkem 15 tříd a sídlí zde také vedení školy. 5 tříd této budovy je multimediálně vybaveno jsou zde nainstalovány interaktivní tabule, dataprojektory a počítače s přístupem k internetu. V současnosti se budují pro první stupeň další dvě multimediální učebny pro Přírodovědu a Vlastivědu, které budou mimo IT techniku také dovybaveny novými pomůckami. 4

5 Budova Žerotínova (pro 2. stupeň) je stará budova z roku 1889, několikrát adaptovaná. Nachází se zde 14 tříd a odborné učebny pro Fyziku, Přírodopis, Chemii (všechny vybaveny multimediálně), Anglický jazyk, dále školní dílna, cvičná kuchyňka, malá tělocvična a nová učebna ICT vybavena 30 novými žákovskými stanicemi a interaktivní tabulí. Také na této budově probíhá v současnosti modernizace a dovybavováni novými pomůckami především v učebnách přírodních věd a nově se buduje odborná multimediální učebna pro Zeměpis. Třetí budova je tzv. hospodářská (také z roku 1978). Tvoří ji velká tělocvična, nově se buduje již zmiňovaná učebna Vlastivědy a přízemí této budovy doplňují prostory školní stravovny. V patře potom najdeme školní knihovnu, další odbornou učebnu ICT (20 žákovských stanic), audio učebnu cizích jazyků a gymnastickou tělocvičnu. Zbytek tvoří prostory školní družiny, která má dle počtu žáků a zájmu rodičů 4 5 oddělení. Ve všech budovách jsou k dispozici pedagogům příslušné kabinety, které jsou také vybaveny počítačem a přístupem k internetu Učitelský sbor tvoří 28 pedagogů s vysokoškolským vzděláním. 2 vyučující si doplňují vzdělání studiem na vysoké škole. Jádro kolektivu tvoří vyučující, kteří pracují na naší škole již několik let, proto dobře znají chod školy a jsou připraveni řešit různé úkoly. Průměrný věk učitelů je 49 let, z čehož je patrno, že část učitelů je starších a zkušenějších a mohou pomoci pedagogům začínajícím. Mladí učitelé se pak stávají rádci v oblastech výpočetní a audiovizuální techniky. Složení učitelského sboru zajišťuje ve všech předmětech vzdělání v odpovídající kvalitě, neboť je zajištěna vyhovující aprobovanost vyučujících. Taktéž výuka cizích jazyků je odporně zajištěna. Přesto se všichni pedagogové průběžně dále vzdělávají v kurzech, seminářích i jiných akcích, určených pro pedagogické pracovníky. Součástí školy je školní družina se 4 5 vychovatelkami. Výuka hokeje probíhá pod vedením trenérů s licencí vyučovat. V posledních letech navštěvuje naši školu asi 500 žáků. Většinou se jedná o žáky místní, ale máme i poměrně vysoké procento žáků dojíždějících. Poloha školy v centru města umožňuje žákům ze širokého okolí navštěvovat nejen klasické, ale i sportovní třídy, do kterých se sjíždějí děti z 30 obcí. Kromě standardní nabídky základního učiva nabízí škola žákům široké spektrum volitelných předmětů pro žáky v ročníku. Volitelné předměty s 1 a 2 hodinovou dotací jsou realizovány na základě zájmu žáků a organizačního zabezpečení školou. Škola pořádá mnoho přednášek, besed a akcí s různou tematikou. Tradicí jsou Vánoční dílny pro děti a rodiče, Vánoční a závěrečné koncerty školní kapely. Oblíbenými se staly každoroční jazykové zájezdy do Velké Británie. Velký ohlas na veřejnosti mívá Školní akademie pořádaná jednou za 2 roky. Na škole probíhají napříč všemi třídami ročníkové a celoškolní projekty. Velký ohlas má spolupráce 9. a 1. ročníků. Mnoho let ve škole pracuje Školní parlament, který při významných událostech či svátcích pořádá projektové dny pro své spolužáky. Naše škola má taktéž redakční radu, která vydává školní časopis Trefa. V jednotlivých předmětech pak učitelé zajišťují odborné exkurze a výlety. Škola spolupracuje s Okresní knihovnou v Šumperku, využívá kulturních nabídek Divadla Šumperk, užší spolupráce je s místní Základní uměleckou školou v rámci pořádání výchovných koncertů. Pravidelně spolupracujeme se společností SITA, která je nápomocna při organizování sběru druhotných surovin. Sbíráme každoročně také kaštany a pomerančovou kůru. Ve volném čase v odpoledních hodinách mohou žáci dle zájmu využívat nabídky mnoha zájmových kroužků zaměřených jazykově, umělecky i sportovně. 5

6 Nezbytná spolupráce je také s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a jinými pracovišti tohoto typu. Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informovaní průběžně, mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Pravidelně jsou zváni na třídní schůzky, kdy otevřených dveří a akce pořádané školou pro veřejnost. Máme také internetové stránky, které přinášejí aktuální informace a veřejnost je může využít ke komunikaci se školou. 1.5 Součásti školy Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin Počet přepočtených pedagogických pracovníků Poznámka ZŠ ,625 Dle výkazu M 3 ŠD ,535 Dle výkazu Z Zřizovatel školy Město Šumperk Sídlo zřizovatele: náměstí Míru 1, Šumperk 1.7 Údaje o vedení školy Ředitel školy: PaedDr. Milan Tichý Zástupce ředitele: Mgr. Marcela Macečková Zástupce ředitele: Mgr. Hana Hrubá 1.8 Adresa pro dálkový přístup Telefon: (ředitel), (škola), (školní jídelna) www stránky školy: 1.9 Údaje o školské radě Předseda: Členové: Mgr. Jitka Krobotová MUDr. Lenka Ottová PaedDr. Milan Polášek Mgr. Luděk Rýznar 6

7 Mgr. Dagmar Skoumalová Petra Šípová 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání JEDNIČKA ze dne Cílem je vychovávat člověka, jenž bude znát své vlastnosti a schopnosti, dovednosti a postoje a dokáže se zdravým sebevědomím říci, v čem je JEDNIČKA. ŠVP je zaměřen na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby, aby rozvinul svůj dobrý potenciál. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá metody konstruktivistické pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti tak, aby v budoucnu na základě poznání svých schopností a dovedností dokázal šťastně prožít svůj život. Učební plán ŠVP na jedné straně školu jednoznačně profiluje, ale na straně druhé nás zároveň i výrazně zavazuje. 2.1 Obory vzdělání Název V ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzděláváni JEDNIČKA Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Vady Počet žáků dle výkazu M 3 Mentálně postižení - Sluchově postižení - Zrakově postižení - S vadami řeči - Tělesně postižení - S více vadami - S vývojovou poruchou učení 48 S vývojovou poruchou chování - Celkem 48 7

8 2.3 Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA I. stupeň Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem povinné dis. ČESKÝ JAZYK ČJ cizí JAZYK cj další cizí JAZYKY dcj MATEMATIKA M INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA Inf ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA Prv PŘÍRODOVĚDA Př ,5 2 VLASTIVĚDA Vl , UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA HV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV 1 1,5 1, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Čz TĚLESNÁ VÝCHOVA TV ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč 1 1,5 1, Součet základních hodin

9 2.4 Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA II. stupeň Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE RV TV rozšířená výuka tělesné výchovy Vyučovací předmět 6. roč. RV TV 7. roč. RV TV 8. roč. RV TV 9. roč. RV TV celkem klas. Tř. povinné dis. Celkem s RV TV povinné ČESKÝ JAZYK ČJ cizí JAZYK cj další cizí JAZYKY dcj MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA M INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA Inf ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ OV FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z HUDEBNÍ VÝCHOVA HV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Čz 0 0 1* 1* 1* 1* 1* 1* TĚLESNÁ VÝCHOVA TV ** 2 5** 2 5** ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Součet základních hodin dis. * oblast VÝCHOVA KE ZDRAVÍ bude realizována integrací do OBČANSKÉ VÝCHOVY v 7. ročníku a integrací do PŘÍRODOPISU v 8. ročníku ** třídy s rozšířenou TV (hokejové třídy) 9

10 Učivo je v ŠVP strukturováno do jednotlivých tematických okruhů a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů je rozčleněn do vyučovacích předmětů podle potřeb zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručeno směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Oblast výchova ke zdraví je realizována integrací do občanské výchovy a přírodopisu. Záměrem je, aby učitelé vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání. 2.5 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Systém volitelných a nepovinných předmětů umožňuje žákům vybrat si obor, ve kterém se mohou hlouběji seznamovat s danou problematikou. Ve školním roce 2012/2013 byla nabídka tvořena níže uvedenými předměty, které do jisté míry profilují učební plán školy. Nabídka je připravena na základě odborných možností pedagogů školy. Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících: Nabídka je tvořena tak, aby žáci mohli pracovat ve skupinách menších, než je běžná školní třída. Výuka je tak velmi efektivní díky velikosti skupin a možnosti žáků volit si předmět podle zájmu. Prioritou je zařadit do výuky druhý cizí jazyk. 7. ročník - domácnost, konverzace z anglického jazyka, německý jazyk, etická výchova, technické činnosti 8. ročník - německý jazyk, konverzace z anglického jazyka, tvorba webových stránek, sportovní výchova, seminář z přírodopisu 9. ročník - německý jazyk, konverzace z anglického jazyka, seminář netradiční češtiny, ruský jazyk, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky Nabídka nepovinných předmětů: anglický jazyk reedukace jazyka českého kytara zájmová tělesná výchova Aj 2 skupiny Re Jč 3 skupiny Kyt ZTV Neodmyslitelnou součástí života školy je i žákovský časopis Trefa pod vedením paní učitelky Mgr. Zdenky Krejčí. Během školního roku absolvují žáci velké množství různých doplňujících kulturních akcí organizovaných: Vilou Doris Šumperk, MDDM Šumperk, DK Šumperk, Divadlem Šumperk, ZUŠ Šumperk, Vlastivědným muzeem Šumperk a dalšími institucemi, které zpestřují školní život. 2.6 Zájmové kroužky Zájmové kroužky mají v naší škole dlouhodobou tradici a přispívají k výchovné a vzdělávací práci školy. Učitelé v září provedou nábor do školních kroužků, které jsou pro děti bez finančních nároků. V tomto školním roce byly realizovány kroužky: 10

11 - Sportovní florbal 1.roč. - Mgr. Michaela Jarmarová - Sportovní florbal II.st. - Mgr. Michaela Jarmarová - Zájmová Tv chlapci (8.,9. roč.)- Mgr. Petr Pán - Atletický - dívky(8.,9. roč.) - Mgr. Petr Pán - Šikovné ruce - Mgr. Hana Hrubá - Školní kapela - Kamila Střeštíková - Kytara - Kamila Střeštíková - Logopedický - Mgr. Ivana Plisková V rámci školní družiny byly realizovány kroužky: - Angličtina 2. roč. - Martina Vagnerová - Sportovní - Soňa Kozáková - Šikovné ruce - Bc. Petra Sedláková 3 Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Jmenný seznam pracovníků Vedení školy: PaedDr. Milan Tichý M - Zt ředitel Mgr. Marcela Macečková M - Bi zástupce ředitele Mgr. Hana Hrubá Spec. ped. zástupce ředitele Mgr. Eva Skříčková M - Zt výchovný poradce Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Hana Bahounková Mgr. Martina Banková Mgr. Věra Bubeníková Mgr. Eduard Čápek Mgr. Romana Hanáčková Dagmar Honsová Mgr. Michaela Jarmarová Mgr. Šárka Kašíková Mgr. Olga Klečková Mgr. Milada Klevetová Mgr. Eva Krčmová Mgr. Zdeňka Krejčí Mgr. Jitka Krobotová Mgr. Martina Lokšíková Mgr. Petr Pán Mgr. Ivana Plisková Mgr. Lenka Pulterová Mgr. Luděk Rýznar Kamila Střeštíková Mgr. Hana Uhlířová Mgr. Jana Ulrichová Bi -Ge I. st. I. st. Čj - I.st. Spec. ped. I. st. Tv - Ov Čj - Aj I. st. Aj - D Čj - Vv Čj - D M - F Spec.ped. Tv - Ov Spec. ped. I. st. I. st. Hv Spec. ped. Čj - Hv 11

12 Mgr. Jaroslava Urbášková Mgr. Lenka Vágnerová Mgr. Věra Valertová Mgr. Libor Vitásek Mgr. Zuzana Zatloukalová Čj - Ov I. st Ch - spec.př.- Zzv I. st. Př Inf Tech. vých. Metodik prevence sociálně patologických jevů: Metodik ICT: Metodik environmentální výchovy: Mgr. Lenka Vágnerová Mgr. Michaela Jarmarová Mgr. Eduard Čápek Mgr. Zuzana Zatloukalová Mgr. Martina Banková Vychovatelky ŠD: Soňa Kozáková - vedoucí vychovatelka ŠD Blanka Hajšmanová Bc. Petra Sedláková Mgr. Anna Ševčíková Martina Vagnerová Ekonomicko-správní zaměstnanci: Jana Bezděková Dana Unzeitigová Jiří Pajer Lenka Barnatová Naděžda Cinková Andrea Kerhátová Elfrieda Kovářová Jana Pleyerová Eva Šindlerová samostatná referentka ekonomka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Školní jídelna: Marcela Hegerová Eva Ladislavová Jarmila Pattiová Stanislava Prucková Jana Šimáčková Eva Šebková vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Pavlů Kateřina - HČ Změny během školního roku: Blanka Hajšmanová ukončení pracovního poměru Pavlů Kateřina - ukončení pracovního poměru Bc. Petra Sedláková - ukončení pracovního poměru Mgr. Anna Ševčíková - ukončení pracovního poměru

13 3.2 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 49 / 45,26 34 / 32,16 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav Součást PO 3.3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Počet pedagogických pracovníků se vzděláním - přepočtený stav SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS ZŠ ŠD, ŠK 1 0,985 0,75 0,8 VŠ jiné bez DPS 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2012/2013 se konal 9. a 10. února 2012.K zápisu se dostavilo 62 dětí, u 5 z nich rozhodl ředitel školy, na základě žádosti zákonných zástupců, o odkladu začátku povinné školní docházky a následném doporučení návštěvy specializovaného pedagogického pracoviště a pediatra. 4.1 Počty žáků k Třída Třídní učitel Průměr Celkem Dívky Chlapci 1.A Honsová Dáša B Mgr. Hanáčková Romana C Mgr. Banková Martina I.ročník 18, A Mgr. Lokšíková Martina B Mgr. Pulterová Lenka II.ročník 29, A Mgr. Vágnerová Lenka B Mgr. Vitásek Libor C Mgr. Klečková Olga III.ročník 24, A Mgr. Uhlířová Hana B Mgr. Bubeníková Věra IV.ročník 25, A Střeštíková Kamila B Mgr. Rýznar Luděk

14 5.C Mgr. Plisková Ivana V.ročník 23, I.-V.ročník 24, A Mgr. Kašíková Šárka B Mgr. Krobotová Jitka VI.ročník 23, A Mgr. Krejčí Zdeňka B Mgr. Urbášková Jaroslava VII.ročník 22, A Mgr. Čápek Eduard B Mgr. Ulrichová Jana VIII.ročník 25, A Mgr. Krčmová Eva B Mgr. Zatloukalová Zuzana IX.ročník 21, VI.-IX.ročník 23, CELKEM 23, Vycházející žáci 9. ročník školní docházky VII. tř. VIII. tř. IX.tř. celkem hoši dívky VII.B VIII.A IX.A IX.B Celkem vychází Rozmístění vycházejících žáků Maturitní obory Učební obory Nenastoupí na SŠ Celkem

15 Rozmístění přijatých žáků celkem chlapci dívky Maturitní obory G Šumperk OA a JŠ s PSJZ Šumperk G Zábřeh SŠ sociální péče a služeb Zábřeh SŠ polytechnická Olomouc SZŠ Šumperk Soukromá SOŠ Prima Rýmařov VOŠ a SPŠ Šumperk SŠ polygrafická SOŠ Šumperk SPŠ elektrotechnická Mohelnice G Olomouc, Čajkovského SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun Celkem Učební obory SŠ sociální péče a služeb Zábřeh SOŠ a SOU Šumperk SOŠ Nové Město na Moravě ART ECON SŠ Prostějov SŠ technická Mohelnice SŠ železniční a stavební Šumperk Celkem Výsledky přijímacího řízení do 8 letého G v Šumperku Přijatí žáci: 5.A - Štrpka Hynek Kubelková Tereza Mostecká Eliška Žůrková Anna Mikyska Jan 5.B - Kozák Václav Štrbík Jan Jílek Filip 5.C - Ondráčková Václava Laurenzová Štěpánka VII.B Pokutová Světlana VIII.A Mgr. Urbášková Jaroslava nepodala přihlášku na SŠ Mgr. Čápek Eduard Mlčoch Jaroslav SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské a číšnické práce) 15

16 4.3 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 50 - Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 1 Odklad povinné školní docházky 10 - Rozhodnutí o přestupu žáka 25 - Rozhodnutí o povolení IVP 42 - Prodloužení školní docházky 1-16

17 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet Dívky Prospělo Z toho Dost. Nedost. NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly vyzn. ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,3 94, ,3 5,6 8,4 1, ,7 rozdíl -1,3 +1,5 +1,1-3,1-1,5 +0,5-1,8-1, ,9 17

18 5.2 Přehled prospěchu a chování žáků za II. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prospělo Z toho vyzn. Dost. Nedost. NTU DTU II.st. III.st. Důtka ředitele Pochvaly Pochvaly ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,4 97, ,9 1,3 4,2 4,2 0, ,7 2,7 rozdíl -0,8 +0,7 +2,9-3,2-1,8-0,4 +0,8-1,4-0,4-0,4-11,3 +2,7 18

19 5.3 Přehled prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prosp. Z toho Dost. Nedost NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly vyzn. I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % 42,1 94,1 51,5 14,2 5,4 7,3 0, rozdíl -0,4 +3,9 +1,3-0,9-4,1 +2,1-3,3-1,

20 5.4 Přehled prospěchu a chování žáků za IV. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prosp Z toho vyzn. Dost. Nedost NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly Pochvaly ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,2 98,1 61,3 15,8 1,0 4,6 4,0 1, ,6 4,4 rozdíl -2,1 +1,2 +4,8-3,5-2,1-0,6 +0,3-0,1-0,6 0 +1,1 +4,4 Výsledky prospěchu srovnáváme s předcházejícím nejbližším hodnocením daného čtvrtletí, jsou-li rozdíly v procentech výrazné, zahajují zástupci ředitele jednání s vyučujícími o prospěchu a chování a připravují příslušná opatření. 20

21 5.5 Testování žáků 5. a 9. ročníku Celoplošné elektronické testování žáků pátých a devátých ročníků proběhlo na naší škole ve dnech 13. května až 7. června 2013 Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Vyhodnocení výsledků proběhlo na závěrečné pedagogické radě. 5.6 Přednášky navštívené žáky v průběhu vzdělávání Žáci se v letošním školním roce účastnili těchto přednášek: 1. ročník - projekt Spolupráce 1. a 9. ročníků sportovní dopoledne, vánoční dílna - slavnostní předávání Slabikáře - projektová vyučování Indiánské vyučování, Čertovské vyučování - Poradna zdraví Prevence úrazu - Projektová vyučování - Barevné vyučování pašijový týden - Čarodějné vyučování - Den Země - návštěvy knihovny - ekoprogramy - návštěva MŠ v 1. třídách 2. ročník - AJAX besedy s PČR - plavecký kurz - besedy v knihovně 1x měsíčně - programy Vily Doris - návštěvy knihovny - ekoprogramy Sedlařina, Máte rádi zvířata, Zimní spáči - Poradna zdraví Zdravá výživa - Projektová vyučování Velikonoční týden Pyžamové vyučování Čarodějné vyučování Kloboukové vyučování Škola podle dětí (skupiny, dvojice připravení hodiny pro ostatní žáky) - beseda s HZS bezpečné chování - projekt PČR AJAX besedy s pol. 3. ročník - besedy v knihovně 1x měsíčně - plavecký kurz - ekoprogramy Vily Doris - Poradna zdraví Proč je pohyb důležitý 21

22 - Účast na Dni Země - Výstava mysliveckých trofejí Bludov 4. ročník - aktivní návštěva dopravního hřiště Mohelnice (dopravní výchova) - návštěvy v knihovně - programy Vily Doris - Poradna zdraví Aby pes nekousl - Bezpečně do školy - Poradna zdraví Bezpečná síť - Výstava mysliveckých trofejí Bludov - Týden v přírodě 4.A 5. ročník - návštěvy knihovny - 1x měsíčně - výstava ovoce AGRITEC - Pontis Učíme se odmítat - ekoprogramy Vila Doris (např. Odpady) - Poradna zdraví Dospívání, Vitaminátor Žáci II. stupně se v letošním školním roce účastnili těchto přednášek: - jako každoročně jsme využili nabídku Poradny zdraví, která zorganizovala následující přednášky: 6.ročník Kouření, vznik závislosti a její důsledky - Kyberšikana I, II - interaktivní program Vitaminátor 7.ročník Výživa, poruchy příjmu potravy - Hra o (ne)závislost 8.ročník Cvičení, zdraví, fyzická kondice 9.ročník HIV AIDS - v rámci KPPP absolvovali naši žáci tyto přednášky: 6.ročník Klima v naší třídě Pedag.psychol. poradna 7.ročník - Jak se nestát pachatelem trestného činu MěÚ Šumperk - Výchova k toleranci Pontis - Zázrak života ABATOP,o.s. 9.ročník Jak si nenechat ublížit ABATOP. o.s. - Nebezpečí a rizika drog Pontis - Trestně právní odpovědnost Policie ČR - v 6.ročnících - proběhla beseda s Hasiči - 6.ročník beseda Čas proměn - 6.ročník beseda Práva a povinnosti nezletilých - 7. a 8.ročník účast na přednášce o holocaustu Dvakrát zachráněné dítě - 8.ročníky - se jako každoročně v rámci výuky zúčastnily besed na Úřadu práce zaměřených na volbu povolání - absolvovaly přednášku Láska ano, děti ještě ne - 8.A se zúčastnila Výukového animačního programu Muzea Olomouc 22

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z těchto technických a organizačních důvodů bude ve dnech 25. a 26. 10. uděleno žákům ředitelské volno a 27. a 29.10. mají žáci podzimní prázdniny.

Z těchto technických a organizačních důvodů bude ve dnech 25. a 26. 10. uděleno žákům ředitelské volno a 27. a 29.10. mají žáci podzimní prázdniny. Uţ jste si všimli loga naší školy? Stejné logo můţete najít na fasádě nově zrekonstruované budovy na ulici Dr. E. Beneše. Jestlipak víte, ţe celková hodnota díla je přibliţně 30 mil. Kč? Akce probíhá od

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní zpravodaj. 1. základní školy v Šumperku. pro školní rok 2015/2016. Vedení školy: Třídnictví v tomto školním roce: Kontakty na vedení školy:

Školní zpravodaj. 1. základní školy v Šumperku. pro školní rok 2015/2016. Vedení školy: Třídnictví v tomto školním roce: Kontakty na vedení školy: Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku pro školní rok 2015/2016 ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk IČO: 00852295 Vedení školy: Ředitel: PaedDr. Milan Tichý Zástupce pro 1. st.: Mgr. Hana

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více