Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval: PaedDr. Milan Tichý, ředitel školy V Šumperku dne

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Název školy Sídlo školy Poslední změna v rejstříku škol Charakteristika školy Součásti školy Zřizovatel školy Údaje o vedení školy Adresa pro dálkový přístup Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA I. stupeň Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA II. stupeň Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Zájmové kroužky Personální zabezpečení činnosti školy Jmenný seznam pracovníků Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počty žáků k Vycházející žáci 9. ročník školní docházky Výkon státní správy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za II. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za IV. čtvrtletí šk. r. 2012/ Testování žáků 5. a 9. ročníku Přednášky navštívené žáky v průběhu vzdělávání Soutěže a olympiády Akce navštívené žáky v průběhu vzdělávání Hodnocení environmentální výchovy Prevence sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Celoroční aktivity a práce ŠD Školní časopis TREFA Projektový týden žáků 4. a 5. tříd Školní parlament Školní kapela Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Návrh a čerpání rozpočtu příspěvkové organizace za rok Návrh rozpočtu příspěvkové organizace od zřizovatele na rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

3 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše Sídlo školy Šumperk, ul. Dr. E. Beneše 1, PSČ Poslední změna v rejstříku škol Čj / Rozhodnutí ze dne s účinností od (nejvyšší povolený počet žáků ve škole) 1.4 Charakteristika školy Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Škola je umístěna v centru Šumperka ve staré zástavbě. Historie školy začíná rokem 1889, kdy byla otevřena na Žerotínově ulici nová budova. Původně v ní byla dívčí německá obecná a měšťanská škola, od podzimu 1946 česká chlapecká škola poskytující základní vzdělání, od roku a1953 do roku 1961 osmiletá střední škola, od roku 1961 do roku 1982 základní devítiletá škola a od roku 1982 základní škola poskytující základní vzdělávání podle platných osnov. Od se začalo vyučovat v nových prostorách školní přístavby na dnešní ulici Dr. E. Beneše. Dokončena byla i hospodářská budova s jídelnou, dvěma tělocvičnami a školní družinou. Ve škole se vyučovalo klasickým způsoben, ale postupně byly zřízeny třídy pro děti s poruchami učení (dnes je trendem individuální integrace do běžné třídy). Tradici získaly také sportovní třídy, nejprve zaměřená na sportovní gymnastiku, atletiku, pak na basketbal a současnosti máme třídy hokejové. Škola vzdělává cca 500 žáků, průměrná naplněnost tříd je žáků. Na 1. stupni je zpravidla po 2-3 třídách v ročníku a na 2. stupni po 2 (ojediněle 3) paralelních třídách vzhledem ke klesající demografické křivce. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice a pomůcky jsou průběžně doplňovány o aktuální tituly. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. Školu tvoří komplex tří budov navzájem propojených chodbami. Budova pro 1. stupeň se nachází v novější přístavbě z roku Má celkem 15 tříd a sídlí zde také vedení školy. 5 tříd této budovy je multimediálně vybaveno jsou zde nainstalovány interaktivní tabule, dataprojektory a počítače s přístupem k internetu. V současnosti se budují pro první stupeň další dvě multimediální učebny pro Přírodovědu a Vlastivědu, které budou mimo IT techniku také dovybaveny novými pomůckami. 4

5 Budova Žerotínova (pro 2. stupeň) je stará budova z roku 1889, několikrát adaptovaná. Nachází se zde 14 tříd a odborné učebny pro Fyziku, Přírodopis, Chemii (všechny vybaveny multimediálně), Anglický jazyk, dále školní dílna, cvičná kuchyňka, malá tělocvična a nová učebna ICT vybavena 30 novými žákovskými stanicemi a interaktivní tabulí. Také na této budově probíhá v současnosti modernizace a dovybavováni novými pomůckami především v učebnách přírodních věd a nově se buduje odborná multimediální učebna pro Zeměpis. Třetí budova je tzv. hospodářská (také z roku 1978). Tvoří ji velká tělocvična, nově se buduje již zmiňovaná učebna Vlastivědy a přízemí této budovy doplňují prostory školní stravovny. V patře potom najdeme školní knihovnu, další odbornou učebnu ICT (20 žákovských stanic), audio učebnu cizích jazyků a gymnastickou tělocvičnu. Zbytek tvoří prostory školní družiny, která má dle počtu žáků a zájmu rodičů 4 5 oddělení. Ve všech budovách jsou k dispozici pedagogům příslušné kabinety, které jsou také vybaveny počítačem a přístupem k internetu Učitelský sbor tvoří 28 pedagogů s vysokoškolským vzděláním. 2 vyučující si doplňují vzdělání studiem na vysoké škole. Jádro kolektivu tvoří vyučující, kteří pracují na naší škole již několik let, proto dobře znají chod školy a jsou připraveni řešit různé úkoly. Průměrný věk učitelů je 49 let, z čehož je patrno, že část učitelů je starších a zkušenějších a mohou pomoci pedagogům začínajícím. Mladí učitelé se pak stávají rádci v oblastech výpočetní a audiovizuální techniky. Složení učitelského sboru zajišťuje ve všech předmětech vzdělání v odpovídající kvalitě, neboť je zajištěna vyhovující aprobovanost vyučujících. Taktéž výuka cizích jazyků je odporně zajištěna. Přesto se všichni pedagogové průběžně dále vzdělávají v kurzech, seminářích i jiných akcích, určených pro pedagogické pracovníky. Součástí školy je školní družina se 4 5 vychovatelkami. Výuka hokeje probíhá pod vedením trenérů s licencí vyučovat. V posledních letech navštěvuje naši školu asi 500 žáků. Většinou se jedná o žáky místní, ale máme i poměrně vysoké procento žáků dojíždějících. Poloha školy v centru města umožňuje žákům ze širokého okolí navštěvovat nejen klasické, ale i sportovní třídy, do kterých se sjíždějí děti z 30 obcí. Kromě standardní nabídky základního učiva nabízí škola žákům široké spektrum volitelných předmětů pro žáky v ročníku. Volitelné předměty s 1 a 2 hodinovou dotací jsou realizovány na základě zájmu žáků a organizačního zabezpečení školou. Škola pořádá mnoho přednášek, besed a akcí s různou tematikou. Tradicí jsou Vánoční dílny pro děti a rodiče, Vánoční a závěrečné koncerty školní kapely. Oblíbenými se staly každoroční jazykové zájezdy do Velké Británie. Velký ohlas na veřejnosti mívá Školní akademie pořádaná jednou za 2 roky. Na škole probíhají napříč všemi třídami ročníkové a celoškolní projekty. Velký ohlas má spolupráce 9. a 1. ročníků. Mnoho let ve škole pracuje Školní parlament, který při významných událostech či svátcích pořádá projektové dny pro své spolužáky. Naše škola má taktéž redakční radu, která vydává školní časopis Trefa. V jednotlivých předmětech pak učitelé zajišťují odborné exkurze a výlety. Škola spolupracuje s Okresní knihovnou v Šumperku, využívá kulturních nabídek Divadla Šumperk, užší spolupráce je s místní Základní uměleckou školou v rámci pořádání výchovných koncertů. Pravidelně spolupracujeme se společností SITA, která je nápomocna při organizování sběru druhotných surovin. Sbíráme každoročně také kaštany a pomerančovou kůru. Ve volném čase v odpoledních hodinách mohou žáci dle zájmu využívat nabídky mnoha zájmových kroužků zaměřených jazykově, umělecky i sportovně. 5

6 Nezbytná spolupráce je také s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a jinými pracovišti tohoto typu. Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informovaní průběžně, mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Pravidelně jsou zváni na třídní schůzky, kdy otevřených dveří a akce pořádané školou pro veřejnost. Máme také internetové stránky, které přinášejí aktuální informace a veřejnost je může využít ke komunikaci se školou. 1.5 Součásti školy Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin Počet přepočtených pedagogických pracovníků Poznámka ZŠ ,625 Dle výkazu M 3 ŠD ,535 Dle výkazu Z Zřizovatel školy Město Šumperk Sídlo zřizovatele: náměstí Míru 1, Šumperk 1.7 Údaje o vedení školy Ředitel školy: PaedDr. Milan Tichý Zástupce ředitele: Mgr. Marcela Macečková Zástupce ředitele: Mgr. Hana Hrubá 1.8 Adresa pro dálkový přístup Telefon: (ředitel), (škola), (školní jídelna) www stránky školy: 1.9 Údaje o školské radě Předseda: Členové: Mgr. Jitka Krobotová MUDr. Lenka Ottová PaedDr. Milan Polášek Mgr. Luděk Rýznar 6

7 Mgr. Dagmar Skoumalová Petra Šípová 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání JEDNIČKA ze dne Cílem je vychovávat člověka, jenž bude znát své vlastnosti a schopnosti, dovednosti a postoje a dokáže se zdravým sebevědomím říci, v čem je JEDNIČKA. ŠVP je zaměřen na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby, aby rozvinul svůj dobrý potenciál. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá metody konstruktivistické pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti tak, aby v budoucnu na základě poznání svých schopností a dovedností dokázal šťastně prožít svůj život. Učební plán ŠVP na jedné straně školu jednoznačně profiluje, ale na straně druhé nás zároveň i výrazně zavazuje. 2.1 Obory vzdělání Název V ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzděláváni JEDNIČKA Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Vady Počet žáků dle výkazu M 3 Mentálně postižení - Sluchově postižení - Zrakově postižení - S vadami řeči - Tělesně postižení - S více vadami - S vývojovou poruchou učení 48 S vývojovou poruchou chování - Celkem 48 7

8 2.3 Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA I. stupeň Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem povinné dis. ČESKÝ JAZYK ČJ cizí JAZYK cj další cizí JAZYKY dcj MATEMATIKA M INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA Inf ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA Prv PŘÍRODOVĚDA Př ,5 2 VLASTIVĚDA Vl , UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA HV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV 1 1,5 1, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Čz TĚLESNÁ VÝCHOVA TV ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč 1 1,5 1, Součet základních hodin

9 2.4 Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA II. stupeň Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE RV TV rozšířená výuka tělesné výchovy Vyučovací předmět 6. roč. RV TV 7. roč. RV TV 8. roč. RV TV 9. roč. RV TV celkem klas. Tř. povinné dis. Celkem s RV TV povinné ČESKÝ JAZYK ČJ cizí JAZYK cj další cizí JAZYKY dcj MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA M INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA Inf ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ OV FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z HUDEBNÍ VÝCHOVA HV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Čz 0 0 1* 1* 1* 1* 1* 1* TĚLESNÁ VÝCHOVA TV ** 2 5** 2 5** ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Součet základních hodin dis. * oblast VÝCHOVA KE ZDRAVÍ bude realizována integrací do OBČANSKÉ VÝCHOVY v 7. ročníku a integrací do PŘÍRODOPISU v 8. ročníku ** třídy s rozšířenou TV (hokejové třídy) 9

10 Učivo je v ŠVP strukturováno do jednotlivých tematických okruhů a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů je rozčleněn do vyučovacích předmětů podle potřeb zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručeno směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Oblast výchova ke zdraví je realizována integrací do občanské výchovy a přírodopisu. Záměrem je, aby učitelé vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání. 2.5 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Systém volitelných a nepovinných předmětů umožňuje žákům vybrat si obor, ve kterém se mohou hlouběji seznamovat s danou problematikou. Ve školním roce 2012/2013 byla nabídka tvořena níže uvedenými předměty, které do jisté míry profilují učební plán školy. Nabídka je připravena na základě odborných možností pedagogů školy. Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících: Nabídka je tvořena tak, aby žáci mohli pracovat ve skupinách menších, než je běžná školní třída. Výuka je tak velmi efektivní díky velikosti skupin a možnosti žáků volit si předmět podle zájmu. Prioritou je zařadit do výuky druhý cizí jazyk. 7. ročník - domácnost, konverzace z anglického jazyka, německý jazyk, etická výchova, technické činnosti 8. ročník - německý jazyk, konverzace z anglického jazyka, tvorba webových stránek, sportovní výchova, seminář z přírodopisu 9. ročník - německý jazyk, konverzace z anglického jazyka, seminář netradiční češtiny, ruský jazyk, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky Nabídka nepovinných předmětů: anglický jazyk reedukace jazyka českého kytara zájmová tělesná výchova Aj 2 skupiny Re Jč 3 skupiny Kyt ZTV Neodmyslitelnou součástí života školy je i žákovský časopis Trefa pod vedením paní učitelky Mgr. Zdenky Krejčí. Během školního roku absolvují žáci velké množství různých doplňujících kulturních akcí organizovaných: Vilou Doris Šumperk, MDDM Šumperk, DK Šumperk, Divadlem Šumperk, ZUŠ Šumperk, Vlastivědným muzeem Šumperk a dalšími institucemi, které zpestřují školní život. 2.6 Zájmové kroužky Zájmové kroužky mají v naší škole dlouhodobou tradici a přispívají k výchovné a vzdělávací práci školy. Učitelé v září provedou nábor do školních kroužků, které jsou pro děti bez finančních nároků. V tomto školním roce byly realizovány kroužky: 10

11 - Sportovní florbal 1.roč. - Mgr. Michaela Jarmarová - Sportovní florbal II.st. - Mgr. Michaela Jarmarová - Zájmová Tv chlapci (8.,9. roč.)- Mgr. Petr Pán - Atletický - dívky(8.,9. roč.) - Mgr. Petr Pán - Šikovné ruce - Mgr. Hana Hrubá - Školní kapela - Kamila Střeštíková - Kytara - Kamila Střeštíková - Logopedický - Mgr. Ivana Plisková V rámci školní družiny byly realizovány kroužky: - Angličtina 2. roč. - Martina Vagnerová - Sportovní - Soňa Kozáková - Šikovné ruce - Bc. Petra Sedláková 3 Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Jmenný seznam pracovníků Vedení školy: PaedDr. Milan Tichý M - Zt ředitel Mgr. Marcela Macečková M - Bi zástupce ředitele Mgr. Hana Hrubá Spec. ped. zástupce ředitele Mgr. Eva Skříčková M - Zt výchovný poradce Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Hana Bahounková Mgr. Martina Banková Mgr. Věra Bubeníková Mgr. Eduard Čápek Mgr. Romana Hanáčková Dagmar Honsová Mgr. Michaela Jarmarová Mgr. Šárka Kašíková Mgr. Olga Klečková Mgr. Milada Klevetová Mgr. Eva Krčmová Mgr. Zdeňka Krejčí Mgr. Jitka Krobotová Mgr. Martina Lokšíková Mgr. Petr Pán Mgr. Ivana Plisková Mgr. Lenka Pulterová Mgr. Luděk Rýznar Kamila Střeštíková Mgr. Hana Uhlířová Mgr. Jana Ulrichová Bi -Ge I. st. I. st. Čj - I.st. Spec. ped. I. st. Tv - Ov Čj - Aj I. st. Aj - D Čj - Vv Čj - D M - F Spec.ped. Tv - Ov Spec. ped. I. st. I. st. Hv Spec. ped. Čj - Hv 11

12 Mgr. Jaroslava Urbášková Mgr. Lenka Vágnerová Mgr. Věra Valertová Mgr. Libor Vitásek Mgr. Zuzana Zatloukalová Čj - Ov I. st Ch - spec.př.- Zzv I. st. Př Inf Tech. vých. Metodik prevence sociálně patologických jevů: Metodik ICT: Metodik environmentální výchovy: Mgr. Lenka Vágnerová Mgr. Michaela Jarmarová Mgr. Eduard Čápek Mgr. Zuzana Zatloukalová Mgr. Martina Banková Vychovatelky ŠD: Soňa Kozáková - vedoucí vychovatelka ŠD Blanka Hajšmanová Bc. Petra Sedláková Mgr. Anna Ševčíková Martina Vagnerová Ekonomicko-správní zaměstnanci: Jana Bezděková Dana Unzeitigová Jiří Pajer Lenka Barnatová Naděžda Cinková Andrea Kerhátová Elfrieda Kovářová Jana Pleyerová Eva Šindlerová samostatná referentka ekonomka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Školní jídelna: Marcela Hegerová Eva Ladislavová Jarmila Pattiová Stanislava Prucková Jana Šimáčková Eva Šebková vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Pavlů Kateřina - HČ Změny během školního roku: Blanka Hajšmanová ukončení pracovního poměru Pavlů Kateřina - ukončení pracovního poměru Bc. Petra Sedláková - ukončení pracovního poměru Mgr. Anna Ševčíková - ukončení pracovního poměru

13 3.2 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 49 / 45,26 34 / 32,16 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav Součást PO 3.3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Počet pedagogických pracovníků se vzděláním - přepočtený stav SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS ZŠ ŠD, ŠK 1 0,985 0,75 0,8 VŠ jiné bez DPS 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2012/2013 se konal 9. a 10. února 2012.K zápisu se dostavilo 62 dětí, u 5 z nich rozhodl ředitel školy, na základě žádosti zákonných zástupců, o odkladu začátku povinné školní docházky a následném doporučení návštěvy specializovaného pedagogického pracoviště a pediatra. 4.1 Počty žáků k Třída Třídní učitel Průměr Celkem Dívky Chlapci 1.A Honsová Dáša B Mgr. Hanáčková Romana C Mgr. Banková Martina I.ročník 18, A Mgr. Lokšíková Martina B Mgr. Pulterová Lenka II.ročník 29, A Mgr. Vágnerová Lenka B Mgr. Vitásek Libor C Mgr. Klečková Olga III.ročník 24, A Mgr. Uhlířová Hana B Mgr. Bubeníková Věra IV.ročník 25, A Střeštíková Kamila B Mgr. Rýznar Luděk

14 5.C Mgr. Plisková Ivana V.ročník 23, I.-V.ročník 24, A Mgr. Kašíková Šárka B Mgr. Krobotová Jitka VI.ročník 23, A Mgr. Krejčí Zdeňka B Mgr. Urbášková Jaroslava VII.ročník 22, A Mgr. Čápek Eduard B Mgr. Ulrichová Jana VIII.ročník 25, A Mgr. Krčmová Eva B Mgr. Zatloukalová Zuzana IX.ročník 21, VI.-IX.ročník 23, CELKEM 23, Vycházející žáci 9. ročník školní docházky VII. tř. VIII. tř. IX.tř. celkem hoši dívky VII.B VIII.A IX.A IX.B Celkem vychází Rozmístění vycházejících žáků Maturitní obory Učební obory Nenastoupí na SŠ Celkem

15 Rozmístění přijatých žáků celkem chlapci dívky Maturitní obory G Šumperk OA a JŠ s PSJZ Šumperk G Zábřeh SŠ sociální péče a služeb Zábřeh SŠ polytechnická Olomouc SZŠ Šumperk Soukromá SOŠ Prima Rýmařov VOŠ a SPŠ Šumperk SŠ polygrafická SOŠ Šumperk SPŠ elektrotechnická Mohelnice G Olomouc, Čajkovského SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun Celkem Učební obory SŠ sociální péče a služeb Zábřeh SOŠ a SOU Šumperk SOŠ Nové Město na Moravě ART ECON SŠ Prostějov SŠ technická Mohelnice SŠ železniční a stavební Šumperk Celkem Výsledky přijímacího řízení do 8 letého G v Šumperku Přijatí žáci: 5.A - Štrpka Hynek Kubelková Tereza Mostecká Eliška Žůrková Anna Mikyska Jan 5.B - Kozák Václav Štrbík Jan Jílek Filip 5.C - Ondráčková Václava Laurenzová Štěpánka VII.B Pokutová Světlana VIII.A Mgr. Urbášková Jaroslava nepodala přihlášku na SŠ Mgr. Čápek Eduard Mlčoch Jaroslav SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské a číšnické práce) 15

16 4.3 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 50 - Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 1 Odklad povinné školní docházky 10 - Rozhodnutí o přestupu žáka 25 - Rozhodnutí o povolení IVP 42 - Prodloužení školní docházky 1-16

17 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet Dívky Prospělo Z toho Dost. Nedost. NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly vyzn. ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,3 94, ,3 5,6 8,4 1, ,7 rozdíl -1,3 +1,5 +1,1-3,1-1,5 +0,5-1,8-1, ,9 17

18 5.2 Přehled prospěchu a chování žáků za II. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prospělo Z toho vyzn. Dost. Nedost. NTU DTU II.st. III.st. Důtka ředitele Pochvaly Pochvaly ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,4 97, ,9 1,3 4,2 4,2 0, ,7 2,7 rozdíl -0,8 +0,7 +2,9-3,2-1,8-0,4 +0,8-1,4-0,4-0,4-11,3 +2,7 18

19 5.3 Přehled prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prosp. Z toho Dost. Nedost NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly vyzn. I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % 42,1 94,1 51,5 14,2 5,4 7,3 0, rozdíl -0,4 +3,9 +1,3-0,9-4,1 +2,1-3,3-1,

20 5.4 Přehled prospěchu a chování žáků za IV. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prosp Z toho vyzn. Dost. Nedost NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly Pochvaly ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,2 98,1 61,3 15,8 1,0 4,6 4,0 1, ,6 4,4 rozdíl -2,1 +1,2 +4,8-3,5-2,1-0,6 +0,3-0,1-0,6 0 +1,1 +4,4 Výsledky prospěchu srovnáváme s předcházejícím nejbližším hodnocením daného čtvrtletí, jsou-li rozdíly v procentech výrazné, zahajují zástupci ředitele jednání s vyučujícími o prospěchu a chování a připravují příslušná opatření. 20

21 5.5 Testování žáků 5. a 9. ročníku Celoplošné elektronické testování žáků pátých a devátých ročníků proběhlo na naší škole ve dnech 13. května až 7. června 2013 Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Vyhodnocení výsledků proběhlo na závěrečné pedagogické radě. 5.6 Přednášky navštívené žáky v průběhu vzdělávání Žáci se v letošním školním roce účastnili těchto přednášek: 1. ročník - projekt Spolupráce 1. a 9. ročníků sportovní dopoledne, vánoční dílna - slavnostní předávání Slabikáře - projektová vyučování Indiánské vyučování, Čertovské vyučování - Poradna zdraví Prevence úrazu - Projektová vyučování - Barevné vyučování pašijový týden - Čarodějné vyučování - Den Země - návštěvy knihovny - ekoprogramy - návštěva MŠ v 1. třídách 2. ročník - AJAX besedy s PČR - plavecký kurz - besedy v knihovně 1x měsíčně - programy Vily Doris - návštěvy knihovny - ekoprogramy Sedlařina, Máte rádi zvířata, Zimní spáči - Poradna zdraví Zdravá výživa - Projektová vyučování Velikonoční týden Pyžamové vyučování Čarodějné vyučování Kloboukové vyučování Škola podle dětí (skupiny, dvojice připravení hodiny pro ostatní žáky) - beseda s HZS bezpečné chování - projekt PČR AJAX besedy s pol. 3. ročník - besedy v knihovně 1x měsíčně - plavecký kurz - ekoprogramy Vily Doris - Poradna zdraví Proč je pohyb důležitý 21

22 - Účast na Dni Země - Výstava mysliveckých trofejí Bludov 4. ročník - aktivní návštěva dopravního hřiště Mohelnice (dopravní výchova) - návštěvy v knihovně - programy Vily Doris - Poradna zdraví Aby pes nekousl - Bezpečně do školy - Poradna zdraví Bezpečná síť - Výstava mysliveckých trofejí Bludov - Týden v přírodě 4.A 5. ročník - návštěvy knihovny - 1x měsíčně - výstava ovoce AGRITEC - Pontis Učíme se odmítat - ekoprogramy Vila Doris (např. Odpady) - Poradna zdraví Dospívání, Vitaminátor Žáci II. stupně se v letošním školním roce účastnili těchto přednášek: - jako každoročně jsme využili nabídku Poradny zdraví, která zorganizovala následující přednášky: 6.ročník Kouření, vznik závislosti a její důsledky - Kyberšikana I, II - interaktivní program Vitaminátor 7.ročník Výživa, poruchy příjmu potravy - Hra o (ne)závislost 8.ročník Cvičení, zdraví, fyzická kondice 9.ročník HIV AIDS - v rámci KPPP absolvovali naši žáci tyto přednášky: 6.ročník Klima v naší třídě Pedag.psychol. poradna 7.ročník - Jak se nestát pachatelem trestného činu MěÚ Šumperk - Výchova k toleranci Pontis - Zázrak života ABATOP,o.s. 9.ročník Jak si nenechat ublížit ABATOP. o.s. - Nebezpečí a rizika drog Pontis - Trestně právní odpovědnost Policie ČR - v 6.ročnících - proběhla beseda s Hasiči - 6.ročník beseda Čas proměn - 6.ročník beseda Práva a povinnosti nezletilých - 7. a 8.ročník účast na přednášce o holocaustu Dvakrát zachráněné dítě - 8.ročníky - se jako každoročně v rámci výuky zúčastnily besed na Úřadu práce zaměřených na volbu povolání - absolvovaly přednášku Láska ano, děti ještě ne - 8.A se zúčastnila Výukového animačního programu Muzea Olomouc 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více