Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval: PaedDr. Milan Tichý, ředitel školy V Šumperku dne

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Název školy Sídlo školy Poslední změna v rejstříku škol Charakteristika školy Součásti školy Zřizovatel školy Údaje o vedení školy Adresa pro dálkový přístup Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA I. stupeň Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA II. stupeň Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Zájmové kroužky Personální zabezpečení činnosti školy Jmenný seznam pracovníků Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počty žáků k Vycházející žáci 9. ročník školní docházky Výkon státní správy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za II. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. r. 2012/ Přehled prospěchu a chování žáků za IV. čtvrtletí šk. r. 2012/ Testování žáků 5. a 9. ročníku Přednášky navštívené žáky v průběhu vzdělávání Soutěže a olympiády Akce navštívené žáky v průběhu vzdělávání Hodnocení environmentální výchovy Prevence sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Celoroční aktivity a práce ŠD Školní časopis TREFA Projektový týden žáků 4. a 5. tříd Školní parlament Školní kapela Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Návrh a čerpání rozpočtu příspěvkové organizace za rok Návrh rozpočtu příspěvkové organizace od zřizovatele na rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

3 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše Sídlo školy Šumperk, ul. Dr. E. Beneše 1, PSČ Poslední změna v rejstříku škol Čj / Rozhodnutí ze dne s účinností od (nejvyšší povolený počet žáků ve škole) 1.4 Charakteristika školy Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Škola je umístěna v centru Šumperka ve staré zástavbě. Historie školy začíná rokem 1889, kdy byla otevřena na Žerotínově ulici nová budova. Původně v ní byla dívčí německá obecná a měšťanská škola, od podzimu 1946 česká chlapecká škola poskytující základní vzdělání, od roku a1953 do roku 1961 osmiletá střední škola, od roku 1961 do roku 1982 základní devítiletá škola a od roku 1982 základní škola poskytující základní vzdělávání podle platných osnov. Od se začalo vyučovat v nových prostorách školní přístavby na dnešní ulici Dr. E. Beneše. Dokončena byla i hospodářská budova s jídelnou, dvěma tělocvičnami a školní družinou. Ve škole se vyučovalo klasickým způsoben, ale postupně byly zřízeny třídy pro děti s poruchami učení (dnes je trendem individuální integrace do běžné třídy). Tradici získaly také sportovní třídy, nejprve zaměřená na sportovní gymnastiku, atletiku, pak na basketbal a současnosti máme třídy hokejové. Škola vzdělává cca 500 žáků, průměrná naplněnost tříd je žáků. Na 1. stupni je zpravidla po 2-3 třídách v ročníku a na 2. stupni po 2 (ojediněle 3) paralelních třídách vzhledem ke klesající demografické křivce. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice a pomůcky jsou průběžně doplňovány o aktuální tituly. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. Školu tvoří komplex tří budov navzájem propojených chodbami. Budova pro 1. stupeň se nachází v novější přístavbě z roku Má celkem 15 tříd a sídlí zde také vedení školy. 5 tříd této budovy je multimediálně vybaveno jsou zde nainstalovány interaktivní tabule, dataprojektory a počítače s přístupem k internetu. V současnosti se budují pro první stupeň další dvě multimediální učebny pro Přírodovědu a Vlastivědu, které budou mimo IT techniku také dovybaveny novými pomůckami. 4

5 Budova Žerotínova (pro 2. stupeň) je stará budova z roku 1889, několikrát adaptovaná. Nachází se zde 14 tříd a odborné učebny pro Fyziku, Přírodopis, Chemii (všechny vybaveny multimediálně), Anglický jazyk, dále školní dílna, cvičná kuchyňka, malá tělocvična a nová učebna ICT vybavena 30 novými žákovskými stanicemi a interaktivní tabulí. Také na této budově probíhá v současnosti modernizace a dovybavováni novými pomůckami především v učebnách přírodních věd a nově se buduje odborná multimediální učebna pro Zeměpis. Třetí budova je tzv. hospodářská (také z roku 1978). Tvoří ji velká tělocvična, nově se buduje již zmiňovaná učebna Vlastivědy a přízemí této budovy doplňují prostory školní stravovny. V patře potom najdeme školní knihovnu, další odbornou učebnu ICT (20 žákovských stanic), audio učebnu cizích jazyků a gymnastickou tělocvičnu. Zbytek tvoří prostory školní družiny, která má dle počtu žáků a zájmu rodičů 4 5 oddělení. Ve všech budovách jsou k dispozici pedagogům příslušné kabinety, které jsou také vybaveny počítačem a přístupem k internetu Učitelský sbor tvoří 28 pedagogů s vysokoškolským vzděláním. 2 vyučující si doplňují vzdělání studiem na vysoké škole. Jádro kolektivu tvoří vyučující, kteří pracují na naší škole již několik let, proto dobře znají chod školy a jsou připraveni řešit různé úkoly. Průměrný věk učitelů je 49 let, z čehož je patrno, že část učitelů je starších a zkušenějších a mohou pomoci pedagogům začínajícím. Mladí učitelé se pak stávají rádci v oblastech výpočetní a audiovizuální techniky. Složení učitelského sboru zajišťuje ve všech předmětech vzdělání v odpovídající kvalitě, neboť je zajištěna vyhovující aprobovanost vyučujících. Taktéž výuka cizích jazyků je odporně zajištěna. Přesto se všichni pedagogové průběžně dále vzdělávají v kurzech, seminářích i jiných akcích, určených pro pedagogické pracovníky. Součástí školy je školní družina se 4 5 vychovatelkami. Výuka hokeje probíhá pod vedením trenérů s licencí vyučovat. V posledních letech navštěvuje naši školu asi 500 žáků. Většinou se jedná o žáky místní, ale máme i poměrně vysoké procento žáků dojíždějících. Poloha školy v centru města umožňuje žákům ze širokého okolí navštěvovat nejen klasické, ale i sportovní třídy, do kterých se sjíždějí děti z 30 obcí. Kromě standardní nabídky základního učiva nabízí škola žákům široké spektrum volitelných předmětů pro žáky v ročníku. Volitelné předměty s 1 a 2 hodinovou dotací jsou realizovány na základě zájmu žáků a organizačního zabezpečení školou. Škola pořádá mnoho přednášek, besed a akcí s různou tematikou. Tradicí jsou Vánoční dílny pro děti a rodiče, Vánoční a závěrečné koncerty školní kapely. Oblíbenými se staly každoroční jazykové zájezdy do Velké Británie. Velký ohlas na veřejnosti mívá Školní akademie pořádaná jednou za 2 roky. Na škole probíhají napříč všemi třídami ročníkové a celoškolní projekty. Velký ohlas má spolupráce 9. a 1. ročníků. Mnoho let ve škole pracuje Školní parlament, který při významných událostech či svátcích pořádá projektové dny pro své spolužáky. Naše škola má taktéž redakční radu, která vydává školní časopis Trefa. V jednotlivých předmětech pak učitelé zajišťují odborné exkurze a výlety. Škola spolupracuje s Okresní knihovnou v Šumperku, využívá kulturních nabídek Divadla Šumperk, užší spolupráce je s místní Základní uměleckou školou v rámci pořádání výchovných koncertů. Pravidelně spolupracujeme se společností SITA, která je nápomocna při organizování sběru druhotných surovin. Sbíráme každoročně také kaštany a pomerančovou kůru. Ve volném čase v odpoledních hodinách mohou žáci dle zájmu využívat nabídky mnoha zájmových kroužků zaměřených jazykově, umělecky i sportovně. 5

6 Nezbytná spolupráce je také s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a jinými pracovišti tohoto typu. Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informovaní průběžně, mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Pravidelně jsou zváni na třídní schůzky, kdy otevřených dveří a akce pořádané školou pro veřejnost. Máme také internetové stránky, které přinášejí aktuální informace a veřejnost je může využít ke komunikaci se školou. 1.5 Součásti školy Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin Počet přepočtených pedagogických pracovníků Poznámka ZŠ ,625 Dle výkazu M 3 ŠD ,535 Dle výkazu Z Zřizovatel školy Město Šumperk Sídlo zřizovatele: náměstí Míru 1, Šumperk 1.7 Údaje o vedení školy Ředitel školy: PaedDr. Milan Tichý Zástupce ředitele: Mgr. Marcela Macečková Zástupce ředitele: Mgr. Hana Hrubá 1.8 Adresa pro dálkový přístup Telefon: (ředitel), (škola), (školní jídelna) www stránky školy: 1.9 Údaje o školské radě Předseda: Členové: Mgr. Jitka Krobotová MUDr. Lenka Ottová PaedDr. Milan Polášek Mgr. Luděk Rýznar 6

7 Mgr. Dagmar Skoumalová Petra Šípová 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání JEDNIČKA ze dne Cílem je vychovávat člověka, jenž bude znát své vlastnosti a schopnosti, dovednosti a postoje a dokáže se zdravým sebevědomím říci, v čem je JEDNIČKA. ŠVP je zaměřen na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby, aby rozvinul svůj dobrý potenciál. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá metody konstruktivistické pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti tak, aby v budoucnu na základě poznání svých schopností a dovedností dokázal šťastně prožít svůj život. Učební plán ŠVP na jedné straně školu jednoznačně profiluje, ale na straně druhé nás zároveň i výrazně zavazuje. 2.1 Obory vzdělání Název V ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzděláváni JEDNIČKA Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Vady Počet žáků dle výkazu M 3 Mentálně postižení - Sluchově postižení - Zrakově postižení - S vadami řeči - Tělesně postižení - S více vadami - S vývojovou poruchou učení 48 S vývojovou poruchou chování - Celkem 48 7

8 2.3 Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA I. stupeň Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem povinné dis. ČESKÝ JAZYK ČJ cizí JAZYK cj další cizí JAZYKY dcj MATEMATIKA M INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA Inf ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA Prv PŘÍRODOVĚDA Př ,5 2 VLASTIVĚDA Vl , UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA HV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV 1 1,5 1, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Čz TĚLESNÁ VÝCHOVA TV ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč 1 1,5 1, Součet základních hodin

9 2.4 Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA II. stupeň Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE RV TV rozšířená výuka tělesné výchovy Vyučovací předmět 6. roč. RV TV 7. roč. RV TV 8. roč. RV TV 9. roč. RV TV celkem klas. Tř. povinné dis. Celkem s RV TV povinné ČESKÝ JAZYK ČJ cizí JAZYK cj další cizí JAZYKY dcj MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA M INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA Inf ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ OV FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z HUDEBNÍ VÝCHOVA HV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Čz 0 0 1* 1* 1* 1* 1* 1* TĚLESNÁ VÝCHOVA TV ** 2 5** 2 5** ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Součet základních hodin dis. * oblast VÝCHOVA KE ZDRAVÍ bude realizována integrací do OBČANSKÉ VÝCHOVY v 7. ročníku a integrací do PŘÍRODOPISU v 8. ročníku ** třídy s rozšířenou TV (hokejové třídy) 9

10 Učivo je v ŠVP strukturováno do jednotlivých tematických okruhů a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů je rozčleněn do vyučovacích předmětů podle potřeb zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručeno směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Oblast výchova ke zdraví je realizována integrací do občanské výchovy a přírodopisu. Záměrem je, aby učitelé vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání. 2.5 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Systém volitelných a nepovinných předmětů umožňuje žákům vybrat si obor, ve kterém se mohou hlouběji seznamovat s danou problematikou. Ve školním roce 2012/2013 byla nabídka tvořena níže uvedenými předměty, které do jisté míry profilují učební plán školy. Nabídka je připravena na základě odborných možností pedagogů školy. Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících: Nabídka je tvořena tak, aby žáci mohli pracovat ve skupinách menších, než je běžná školní třída. Výuka je tak velmi efektivní díky velikosti skupin a možnosti žáků volit si předmět podle zájmu. Prioritou je zařadit do výuky druhý cizí jazyk. 7. ročník - domácnost, konverzace z anglického jazyka, německý jazyk, etická výchova, technické činnosti 8. ročník - německý jazyk, konverzace z anglického jazyka, tvorba webových stránek, sportovní výchova, seminář z přírodopisu 9. ročník - německý jazyk, konverzace z anglického jazyka, seminář netradiční češtiny, ruský jazyk, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky Nabídka nepovinných předmětů: anglický jazyk reedukace jazyka českého kytara zájmová tělesná výchova Aj 2 skupiny Re Jč 3 skupiny Kyt ZTV Neodmyslitelnou součástí života školy je i žákovský časopis Trefa pod vedením paní učitelky Mgr. Zdenky Krejčí. Během školního roku absolvují žáci velké množství různých doplňujících kulturních akcí organizovaných: Vilou Doris Šumperk, MDDM Šumperk, DK Šumperk, Divadlem Šumperk, ZUŠ Šumperk, Vlastivědným muzeem Šumperk a dalšími institucemi, které zpestřují školní život. 2.6 Zájmové kroužky Zájmové kroužky mají v naší škole dlouhodobou tradici a přispívají k výchovné a vzdělávací práci školy. Učitelé v září provedou nábor do školních kroužků, které jsou pro děti bez finančních nároků. V tomto školním roce byly realizovány kroužky: 10

11 - Sportovní florbal 1.roč. - Mgr. Michaela Jarmarová - Sportovní florbal II.st. - Mgr. Michaela Jarmarová - Zájmová Tv chlapci (8.,9. roč.)- Mgr. Petr Pán - Atletický - dívky(8.,9. roč.) - Mgr. Petr Pán - Šikovné ruce - Mgr. Hana Hrubá - Školní kapela - Kamila Střeštíková - Kytara - Kamila Střeštíková - Logopedický - Mgr. Ivana Plisková V rámci školní družiny byly realizovány kroužky: - Angličtina 2. roč. - Martina Vagnerová - Sportovní - Soňa Kozáková - Šikovné ruce - Bc. Petra Sedláková 3 Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Jmenný seznam pracovníků Vedení školy: PaedDr. Milan Tichý M - Zt ředitel Mgr. Marcela Macečková M - Bi zástupce ředitele Mgr. Hana Hrubá Spec. ped. zástupce ředitele Mgr. Eva Skříčková M - Zt výchovný poradce Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Hana Bahounková Mgr. Martina Banková Mgr. Věra Bubeníková Mgr. Eduard Čápek Mgr. Romana Hanáčková Dagmar Honsová Mgr. Michaela Jarmarová Mgr. Šárka Kašíková Mgr. Olga Klečková Mgr. Milada Klevetová Mgr. Eva Krčmová Mgr. Zdeňka Krejčí Mgr. Jitka Krobotová Mgr. Martina Lokšíková Mgr. Petr Pán Mgr. Ivana Plisková Mgr. Lenka Pulterová Mgr. Luděk Rýznar Kamila Střeštíková Mgr. Hana Uhlířová Mgr. Jana Ulrichová Bi -Ge I. st. I. st. Čj - I.st. Spec. ped. I. st. Tv - Ov Čj - Aj I. st. Aj - D Čj - Vv Čj - D M - F Spec.ped. Tv - Ov Spec. ped. I. st. I. st. Hv Spec. ped. Čj - Hv 11

12 Mgr. Jaroslava Urbášková Mgr. Lenka Vágnerová Mgr. Věra Valertová Mgr. Libor Vitásek Mgr. Zuzana Zatloukalová Čj - Ov I. st Ch - spec.př.- Zzv I. st. Př Inf Tech. vých. Metodik prevence sociálně patologických jevů: Metodik ICT: Metodik environmentální výchovy: Mgr. Lenka Vágnerová Mgr. Michaela Jarmarová Mgr. Eduard Čápek Mgr. Zuzana Zatloukalová Mgr. Martina Banková Vychovatelky ŠD: Soňa Kozáková - vedoucí vychovatelka ŠD Blanka Hajšmanová Bc. Petra Sedláková Mgr. Anna Ševčíková Martina Vagnerová Ekonomicko-správní zaměstnanci: Jana Bezděková Dana Unzeitigová Jiří Pajer Lenka Barnatová Naděžda Cinková Andrea Kerhátová Elfrieda Kovářová Jana Pleyerová Eva Šindlerová samostatná referentka ekonomka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Školní jídelna: Marcela Hegerová Eva Ladislavová Jarmila Pattiová Stanislava Prucková Jana Šimáčková Eva Šebková vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Pavlů Kateřina - HČ Změny během školního roku: Blanka Hajšmanová ukončení pracovního poměru Pavlů Kateřina - ukončení pracovního poměru Bc. Petra Sedláková - ukončení pracovního poměru Mgr. Anna Ševčíková - ukončení pracovního poměru

13 3.2 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 49 / 45,26 34 / 32,16 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav Součást PO 3.3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Počet pedagogických pracovníků se vzděláním - přepočtený stav SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS ZŠ ŠD, ŠK 1 0,985 0,75 0,8 VŠ jiné bez DPS 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2012/2013 se konal 9. a 10. února 2012.K zápisu se dostavilo 62 dětí, u 5 z nich rozhodl ředitel školy, na základě žádosti zákonných zástupců, o odkladu začátku povinné školní docházky a následném doporučení návštěvy specializovaného pedagogického pracoviště a pediatra. 4.1 Počty žáků k Třída Třídní učitel Průměr Celkem Dívky Chlapci 1.A Honsová Dáša B Mgr. Hanáčková Romana C Mgr. Banková Martina I.ročník 18, A Mgr. Lokšíková Martina B Mgr. Pulterová Lenka II.ročník 29, A Mgr. Vágnerová Lenka B Mgr. Vitásek Libor C Mgr. Klečková Olga III.ročník 24, A Mgr. Uhlířová Hana B Mgr. Bubeníková Věra IV.ročník 25, A Střeštíková Kamila B Mgr. Rýznar Luděk

14 5.C Mgr. Plisková Ivana V.ročník 23, I.-V.ročník 24, A Mgr. Kašíková Šárka B Mgr. Krobotová Jitka VI.ročník 23, A Mgr. Krejčí Zdeňka B Mgr. Urbášková Jaroslava VII.ročník 22, A Mgr. Čápek Eduard B Mgr. Ulrichová Jana VIII.ročník 25, A Mgr. Krčmová Eva B Mgr. Zatloukalová Zuzana IX.ročník 21, VI.-IX.ročník 23, CELKEM 23, Vycházející žáci 9. ročník školní docházky VII. tř. VIII. tř. IX.tř. celkem hoši dívky VII.B VIII.A IX.A IX.B Celkem vychází Rozmístění vycházejících žáků Maturitní obory Učební obory Nenastoupí na SŠ Celkem

15 Rozmístění přijatých žáků celkem chlapci dívky Maturitní obory G Šumperk OA a JŠ s PSJZ Šumperk G Zábřeh SŠ sociální péče a služeb Zábřeh SŠ polytechnická Olomouc SZŠ Šumperk Soukromá SOŠ Prima Rýmařov VOŠ a SPŠ Šumperk SŠ polygrafická SOŠ Šumperk SPŠ elektrotechnická Mohelnice G Olomouc, Čajkovského SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun Celkem Učební obory SŠ sociální péče a služeb Zábřeh SOŠ a SOU Šumperk SOŠ Nové Město na Moravě ART ECON SŠ Prostějov SŠ technická Mohelnice SŠ železniční a stavební Šumperk Celkem Výsledky přijímacího řízení do 8 letého G v Šumperku Přijatí žáci: 5.A - Štrpka Hynek Kubelková Tereza Mostecká Eliška Žůrková Anna Mikyska Jan 5.B - Kozák Václav Štrbík Jan Jílek Filip 5.C - Ondráčková Václava Laurenzová Štěpánka VII.B Pokutová Světlana VIII.A Mgr. Urbášková Jaroslava nepodala přihlášku na SŠ Mgr. Čápek Eduard Mlčoch Jaroslav SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské a číšnické práce) 15

16 4.3 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 50 - Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 1 Odklad povinné školní docházky 10 - Rozhodnutí o přestupu žáka 25 - Rozhodnutí o povolení IVP 42 - Prodloužení školní docházky 1-16

17 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet Dívky Prospělo Z toho Dost. Nedost. NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly vyzn. ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,3 94, ,3 5,6 8,4 1, ,7 rozdíl -1,3 +1,5 +1,1-3,1-1,5 +0,5-1,8-1, ,9 17

18 5.2 Přehled prospěchu a chování žáků za II. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prospělo Z toho vyzn. Dost. Nedost. NTU DTU II.st. III.st. Důtka ředitele Pochvaly Pochvaly ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,4 97, ,9 1,3 4,2 4,2 0, ,7 2,7 rozdíl -0,8 +0,7 +2,9-3,2-1,8-0,4 +0,8-1,4-0,4-0,4-11,3 +2,7 18

19 5.3 Přehled prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prosp. Z toho Dost. Nedost NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly vyzn. I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % 42,1 94,1 51,5 14,2 5,4 7,3 0, rozdíl -0,4 +3,9 +1,3-0,9-4,1 +2,1-3,3-1,

20 5.4 Přehled prospěchu a chování žáků za IV. čtvrtletí šk. r. 2012/2013 Třída Počet D Prosp Z toho vyzn. Dost. Nedost NTU DTU II.st. III.st. Důtka Pochvaly Pochvaly ředitele I.A I.B I.C II.A II.B III:A III.B III.C IVA IV.B V.A V.B V.C st VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B st škola % ,2 98,1 61,3 15,8 1,0 4,6 4,0 1, ,6 4,4 rozdíl -2,1 +1,2 +4,8-3,5-2,1-0,6 +0,3-0,1-0,6 0 +1,1 +4,4 Výsledky prospěchu srovnáváme s předcházejícím nejbližším hodnocením daného čtvrtletí, jsou-li rozdíly v procentech výrazné, zahajují zástupci ředitele jednání s vyučujícími o prospěchu a chování a připravují příslušná opatření. 20

21 5.5 Testování žáků 5. a 9. ročníku Celoplošné elektronické testování žáků pátých a devátých ročníků proběhlo na naší škole ve dnech 13. května až 7. června 2013 Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Vyhodnocení výsledků proběhlo na závěrečné pedagogické radě. 5.6 Přednášky navštívené žáky v průběhu vzdělávání Žáci se v letošním školním roce účastnili těchto přednášek: 1. ročník - projekt Spolupráce 1. a 9. ročníků sportovní dopoledne, vánoční dílna - slavnostní předávání Slabikáře - projektová vyučování Indiánské vyučování, Čertovské vyučování - Poradna zdraví Prevence úrazu - Projektová vyučování - Barevné vyučování pašijový týden - Čarodějné vyučování - Den Země - návštěvy knihovny - ekoprogramy - návštěva MŠ v 1. třídách 2. ročník - AJAX besedy s PČR - plavecký kurz - besedy v knihovně 1x měsíčně - programy Vily Doris - návštěvy knihovny - ekoprogramy Sedlařina, Máte rádi zvířata, Zimní spáči - Poradna zdraví Zdravá výživa - Projektová vyučování Velikonoční týden Pyžamové vyučování Čarodějné vyučování Kloboukové vyučování Škola podle dětí (skupiny, dvojice připravení hodiny pro ostatní žáky) - beseda s HZS bezpečné chování - projekt PČR AJAX besedy s pol. 3. ročník - besedy v knihovně 1x měsíčně - plavecký kurz - ekoprogramy Vily Doris - Poradna zdraví Proč je pohyb důležitý 21

22 - Účast na Dni Země - Výstava mysliveckých trofejí Bludov 4. ročník - aktivní návštěva dopravního hřiště Mohelnice (dopravní výchova) - návštěvy v knihovně - programy Vily Doris - Poradna zdraví Aby pes nekousl - Bezpečně do školy - Poradna zdraví Bezpečná síť - Výstava mysliveckých trofejí Bludov - Týden v přírodě 4.A 5. ročník - návštěvy knihovny - 1x měsíčně - výstava ovoce AGRITEC - Pontis Učíme se odmítat - ekoprogramy Vila Doris (např. Odpady) - Poradna zdraví Dospívání, Vitaminátor Žáci II. stupně se v letošním školním roce účastnili těchto přednášek: - jako každoročně jsme využili nabídku Poradny zdraví, která zorganizovala následující přednášky: 6.ročník Kouření, vznik závislosti a její důsledky - Kyberšikana I, II - interaktivní program Vitaminátor 7.ročník Výživa, poruchy příjmu potravy - Hra o (ne)závislost 8.ročník Cvičení, zdraví, fyzická kondice 9.ročník HIV AIDS - v rámci KPPP absolvovali naši žáci tyto přednášky: 6.ročník Klima v naší třídě Pedag.psychol. poradna 7.ročník - Jak se nestát pachatelem trestného činu MěÚ Šumperk - Výchova k toleranci Pontis - Zázrak života ABATOP,o.s. 9.ročník Jak si nenechat ublížit ABATOP. o.s. - Nebezpečí a rizika drog Pontis - Trestně právní odpovědnost Policie ČR - v 6.ročnících - proběhla beseda s Hasiči - 6.ročník beseda Čas proměn - 6.ročník beseda Práva a povinnosti nezletilých - 7. a 8.ročník účast na přednášce o holocaustu Dvakrát zachráněné dítě - 8.ročníky - se jako každoročně v rámci výuky zúčastnily besed na Úřadu práce zaměřených na volbu povolání - absolvovaly přednášku Láska ano, děti ještě ne - 8.A se zúčastnila Výukového animačního programu Muzea Olomouc 22

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více