VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR FYZIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR FYZIKA"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR FYZIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FYZIKA: Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika. V předmětu fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování, nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě, běžném životě i v technické či technologické praxi. Žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Fyzika, stejně jako ostatní obory oblasti Člověk a příroda, navazují na elementární přírodovědné poznatky, které žáci získávají na prvním stupni základního vzdělávání a to především v oblasti Člověk a jeho svět. Kromě vzájemných vazeb mezi jednotlivými obory oblasti Člověk a příroda se uplatňují vazby s Matematikou a oblastmi Člověk a svět práce a Člověk a zdraví, ale také s oblastí Člověk a společnost. OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU FYZIKA: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika je uveden tak, že pro jednotlivé tématické okruhy jsou uvedeny závazné očekávané výstupy žáka, a k nim pouze jako doporučené je uvedeno příslušné učivo. Splnění cílů základního vzdělání je spojeno s využitím a respektováním vzájemných vazeb mezi různými vzdělávacími oblastmi a obory, s návazností na 1.stupeň základního vzdělání a s realizací průřezových témat. Při výuce fyziky se rozvíjejí všechny klíčové kompetence, ale zejména kompetence žáka k učení, k řešení problémů a kompetence pracovní. Při skupinové a projektové formě výuky, se rozvíjejí i kompetence komunikativní, sociální a personální i občanské. Žák ve výuce fyziky: správně užívá základní fyzikální pojmy a rozpozná je v konkrétních situacích, popíše jev, který pozoruje, vyjadřuje se výstižně a kultivovaně, nalezne společné i rozdílné vlastnosti látek, předmětů nebo jevů, vysvětlí jev pomocí známých fyzikálních zákonů nebo pomocí jednodušších jevů, určí co je příčina a co následek v konkrétních jednoduchých jevech, provede experiment podle návodu, navrhne a provede experiment, který ukazuje určitý jev nebo dává odpověď na řešení určitého problému, změří některé veličiny, popř. odhadne výsledek měření, zapíše a vhodně uspořádá data získaná měřením do tabulky, popř.sestrojí graf z výsledků měření, určí hodnotu některých veličin z grafu nebo tabulky, vypočítá některé veličiny z jiných, porovná dvě veličiny stejného druhu, uvede příklady aplikace určitých fyzikálních jevů, rozhodne, kdy je daný jev výhodný a kdy nevýhodný, posoudí důsledky určitého jevu nebo lidské činnosti ekologického, ekonomického nebo zdravotního hlediska, rozpozná problém v určité situaci, naplánuje postup řešení problému, řeší problém logickými i empirickými postupy, pokusem ověří správnost řešení problému, s porozuměním přečte přiměřeně složitý vědecký, popř.fyzikální text, vyhledá potřebný údaj 262

2 v jednoduché příručce, zejména v učebnici, v tabulkách pro ZŠ, v encyklopedii, na internetu, účinně se zapojuje do diskuse o řešení problému, obhajuje svůj názor věcnými argumenty, s porozuměním naslouchá názorům druhých. Výuka Fyziky probíhá v kmenových třídách, ale též velmi často v učebně fyziky, která je velmi dobře vybavena pro pokusy nejen pro učitele, ale především pro žáky. V učebně fyziky se využívá i VHS, PC s programy fyziky, některé hodiny pak probíhají i v PC učebně. Vyučuje se v 6. až 9.ročníku s hodinovými dotacemi dle učebního plánu. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FYZIKA: KOMPETENCE K UČENÍ - vedeme žáky k používání různých cest k procesu učení, k plánování vlastního učení do budoucna. - učíme žáky používat technické termíny, vzorce ( mezi veličinami) a dále s nimi pracovat, propojovat je s jinými poznatky z dalších vzdělávacích oblastí. - podporujeme žáky k používání experimentů (i myšlenkových) k porovnávání dosažených cílů, žák posuzuje své závěry a poučuje se ze svých chybných závěrů. - žák užívá informace, které třídí a využívá v procesu dalšího učení i v praktickém životě. - žák rozeznává smysl učení a jeho cíl, uvědomuje si svůj pokrok v učivu. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - připravujeme žáka na řešení problémů ve škole i mimo ni, žák rozpoznává jádro problému. - učíme žáky řešit problémy samostatně a v klidu. - žák rozpozná správné i špatné rozhodnutí při pracovním procesu. 263

3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - klademe důraz na používání logických postupů při prezentování svých závěrů. - vedeme žáka k široké diskusi a k přijímání názorů svých spolužáků. - učíme žáky používat různé technické přístroje pro předvedení vlastních dovedností a znalostí. - žák rozeznává různé způsoby prezentace nových dovedností, znalostí (z textu, grafu, výpočtu, vzorce, atd.). - žák využívá logického myšlení při komunikaci v běžném životě. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - učíme žáky pracovat v kolektivu, ve skupině a vnímat dovednosti a znalosti ostatních. - podporujeme příjemnou atmosféru při práci ve skupinách, žák se nebojí požádat o pomoc. - klademe důraz na názor všech. - žák zjišťuje svou nenahraditelnou roli v životě. KOMPETENCE OBČANSKÉ - vedeme žáky k pochopení chování ostatních a k poskytnutí pomoci. - připravujeme žáky řešit nečekané situace zodpovědně a poskytovat pomoc. - učíme žáky vnímat ekologické problémy a zapojovat žáky k řešení těchto problémů. - žák rozlišuje chování v rámci norem a řídí se normami, zná svá práva a povinnosti. KOMPETENCE PRACOVNÍ - vedeme žáky k dodržování pravidel práce a bezpečnosti při práci s nebezpečnými přístroji. - připravujeme žáky na ochranu zdraví i přírody. - žák převádí své teoretické znalosti do praktických činností. 264

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU FYZIKA: 2.stupeň Látky a tělesa Očekávané výstupy žák 1.1. změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 1.2. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 1.3. předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 1.4. využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Pohyb těles Očekávané výstupy žák 2.1. rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 2.2. využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 2.3. změří velikost působící síly 2.4. určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 2.5. využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stále výsledné síly v jednoduchých situacích 2.6. aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů Mechanické vlastnosti tekutin Očekávané výstupy žák 3.1. využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 3.2. předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní Energie Očekávané výstupy žák 4.1. určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a zní určí změnu energie tělesa 4.2. využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 265

5 4.3. využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh 4.4. určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 4.5. zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí Zvukové děje Očekávané výstupy žák 5.1. rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 5.2. posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí Elektromagnetické a světelné jevy Očekávané výstupy žák 6.1. sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 6.2. rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 6.3. rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 6.4. využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 6.5. využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní 6.6. zapojí správně polovodičovou diodu 6.7. využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 6.8. rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami Vesmír Očekávané výstupy Žák 7.1. objasní(kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet 7.2. odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 266

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Člověk a příroda Fyzika 6. Mgr. Patrik Kraus 1.1. uvede příklady pevné, kapalné a plynné látky a věci, které se z nich vyrábějí 1.1. zjistí vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek, jejich shodné a rozlišné vlastnosti 1.2. vysvětlí, že se všechny látky skládají z malých částic Vlastnosti látek a těles - látky a tělesa - vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek - částicová stavba látek P1O procvičuje dovednosti zapamatování P8O sdělování verbální i neverbální P27E koloběh vody v přírodě Chemie - vlastnosti látek, pojmy atom, molekula (9) Zeměpis - příliv a odliv - kompas (10) 1.1. vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek pomocí částicové stavby látek - gravitační síla a její měření - elektrické vlastnosti látek 1.2. změří sílu pomocí siloměru (např. gravitační sílu Země) 1.1. popíše přitažlivé a odpudivé síly mezi elektricky nabitými tělesy (elektrické náboje) - magnetické vlastnosti látek 1.1. experimentálně určí póly tyčového magnetu 267

7 1.1. změří délku předmětu vhodným měřidlem 1.1. odměrným válce změří objem kapalin a pevných látek 1.1. změří hmotnost tělesa na vahách 1.1. převádí jednotky téže fyzikální veličiny 1.1. zjistí hustotu látky pomocí měření hmotnosti a objemu tělesa 1.4. určí hustotu tělesa výpočtem 1.1. vyhledá různé hustoty látek pomocí fyzikálních tabulek 1.4. vypočte hmotnost se známé hustoty a objemu tělesa 1.1. změří dobu kyvu trvání děje (kyvadla) 1.3. uvede příklady změny délky a objemu při změně teploty 1.3. uvede postup při měření teploměrem experimentálně provede odečet teploty dané látky Měření fyzikálních veličin - měření délky - měření objemu - měření hmotnosti - hustota - měření času - měření teploty P1O cvičí vnímavost a pozornost P16G poznávání různých fyzikálních jednotek ve světě P27E globální oteplování Země Matematika - převody jednotek - tvorba grafu (12) Chemie - měření veličin (12) Zeměpis - změna teploty v ročních období (3) 268

8 6.1. sestaví jednoduchý elektrický obvod 6.1. používá správné schématické značky pro zakreslení schéma reálného elektrického obvodu 6.3. zjistí rozdíl mezi elektrickým vodičem a izolantem 6.1. experimentálně zjistí procházející proud v jednoduchém a v rozvětveném elektrickém obvodu 6.3. uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelné účinky elektrického proudu Elektrický obvod - elektrický proud - vodiče a izolanty elektrického proudu - rozvětvený elektrický obvod - tepelné účinky elektrického proudu P5O rozvoj základní kreativity P6O skupinové práce P27E využití el. energie Chemie - elektrolýza (5) Přírodopis - poskytování první pomoci při ohrožení života (5) Pracovní vyučování - zapojování el. obvodů (5) 6.1. dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními 6.1. vysvětlí postup při první pomoci při úrazu elektrickým proudem - bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 269

9 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Člověk a příroda Fyzika 7. Mgr. Patrik Kraus 2.1. rozhodne, zda je těleso vzhledem k jinému v klidu nebo v pohybu 2.1. rozpozná, zda je pohyb přímočarý nebo křivočarý 2.1. rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 2.2. určí rychlost rovnoměrného pohybu používá různé jednotky rychlosti a převádí je 2.2. určí velikost dráhy při rovnoměrném pohybu 2.2. sestrojí graf závislosti dráhy pohybu na čase Pohyb tělesa - klid a pohyb tělesa - popis pohybu (trajektorie, dráha, čas) - druhy pohybu - pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný - rychlost rovnoměrného pohybu - dráha rovnoměrného pohybu P1O procvičování zapamatování, řešení problémů P8O komunikace (dialog, monolog) Matematika - přímá úměrnost - funkce a graf (10) Zeměpis - určování vzdálenosti na mapě (10) TV - měření průměrné rychlosti běhu (10) 2.2. vysvětlí pojem průměrná rychlost - průměrná rychlost 2.2. určí výpočtem průměrnou rychlost pohybu 270

10 2.4. rozhodne, kdy na sebe navzájem působí dvě síly 2.3. změří velikost síly siloměrem 2.4. určí výpočtem velikost gravitační síly Země, kterou působí na těleso dané hmotnosti 2.4. určí výslednici dvou sil působící v jedné přímce 2.4. graficky určí výslednici dvou různoběžných sil Síla, skládání sil - vzájemné působení těles - síla a její měření - znázornění síly - přímá úměra mezi gravitační silou a hmotností tělesa - skládání sil stejného, opačného a různého směru P1O řešení problémů síla, směr, gravitace P5O schopnost vidět věci tak jaký jsou (těžiště) P8O komunikace při vysvětlování pojmů TV - změna polohy těžiště při cvičení (11) Matematika - geometrické vlastnosti rovnoběžníku (11) 2.3. vysvětlí, kdy jsou dvě síly v rovnováze 2.1. pozná a vysvětlí, kdy je těleso v pohybu nebo v klidu 2.1. síly působící na těleso v klidu nebo v pohybu, které jsou v rovnováze 2.5. vysvětlí, že síly působící na těleso ovlivňují jeho pohyb (rychlost, směr pohybu, setrvačnost) - rovnováha sil - těžiště tělesa Posuvné účinky síly - posuvné účinky na těleso - Newtonovi pohybové zákony (zákon setrvačnosti, síly, akce a reakce) P1O zapamatování definic P5O uvědomení pohybu a síly a její důsledky 271

11 2.6. určí, kdy je páka otáčivá kolem pevné osy v rovnovážné poloze 2.6. experimentálně a výpočtem určí sílu nebo rameno síly tak, aby páka byla v rovnovážné poloze 2.6. zná použití páky v praxi a v životě 2.6. určí podmínku rovnováhy na pevné a volné kladce 2.6. zná využití kladky v praxi Otáčivé účinky síly - rovnováha sil na páce - moment sil - pevná a volná kladka P1O řešení problému kladky a páky Přírodopis - páka v lidském těle (1) TV - využití rovnováhy při cvičení (1) 2.4. uvědomí si změnu deformace při změně velikosti deformační síly nebo obsahu plochy, na kterou působí 2.4. porovná tlaky vyvolané různými silami 2.4. vypočítá tlak vyvolaný tlakovou silou působící kolmo na určitou plochu 2.4. používá vztah mezi tlakem a tlakovou silou působící kolmo na plochu Deformační účinky síly - tlaková síla - tlak P8O komunikace mezi žáky a vysvětlování různých pohledů P25E důsledek tlaku na kvalitu silnic 272

12 2.4. změří třecí sílu v jednoduchém případě 2.4. porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé tlakové síle, drsnosti ploch nebo obsahu stykových ploch 2.4. rozliší, kdy je tření užitečné a kdy škodlivé 3.1. popíše jev, který ukazuje, že při stlačení kapaliny (plynu) vzroste tlak ve všech místech stejně 3.1. vysvětlí princip hydraulického zařízení 3.1. porovná tlak v různých hloubkách 3.2. využije vztah na výpočet hydrostatického tlaku a jeho vlastnosti v praxi 3.2. výpočtem určí velikost vztlakové síly 3.2. předpoví, na základě vztlakové a gravitační síly, zda se těleso potopí, plave či vznáší 3.1. experimentálně prokáže existenci atmosférického tlaku 3.1. objasní vliv atmosférického tlaku na počasí 3.1. vysvětlí pojmy přetlak a podtlak plynu Tření - tření, třecí síla - tření v praxi Mechanické vlastnosti kapalin - Pacalův zákon - hydraulická zařízení - hydrostatický a tlak - Archimedův zákon Mechanické vlastnosti plynů - atmosférický tlak - tlak plynu v uzavřené nádobě P26E snižování tření ve strojích (snižování ztrát energie) P27E snižování tření vhodnými posypy P1O poznávání vzájemných vztahů (síla, tlak Pascalův zákon) P9O rozvoj sociálních dovedností P12P demokratické prostředí pro práci ve skupinách P1O pozorování svého okolí P9O rozvoj myšlení Přírodopis - tvar těla na zmenšování odporové síly (3) Přírodopis - přizpůsobování živočichů na život v hloubce - krevní tlak (3) Dějepis - používání ponorek při válečních konfliktech (3) 273

13 6.7. popíše rozdíl mezi světelným zdrojem a osvětleným tělesem 6.7. rozhodne, zda je prostředí čiré, průhledné nebo neprůhledné 6.7. uvede rychlost světla ve vakuu a v různých prostředí 6.7. vysvětlí stín, zatmění Slunce a Měsíce 6.7. vysvětlí, jak vznikají fáze Měsíce Světelné jevy - zdroje světla - rychlost světla ve vakuu a v prostředích - přímočaré šíření světla, stín P24E ekonomické zdroje světla P25E světlo jako základ života Výtvarná výchova - využití stínů a barev (5) Dějepis - náboženské zneužití zatmění Slunce (5) 6.7. využívá zákon odrazu světla při řešení problém s rovinným zrcadlem 6.8. zdůvodní rozdíl mezi vypuklým a dutým zrcadlem 6.8. určí ohniskovou vzdálenost dutého zrcadla 6.8. vysvětlí lom světla v různých příkladech (lom ke kolmici a od kolmice) 6.8. experimentálně dokáže vysvětlit spektrum barev ve světle (vznik duhy) - zákon odrazu světla - zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem - lom světla - rozklad světla optickým hranolem 274

14 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Člověk a příroda Fyzika 8. Mgr. Patrik Kraus 4.1. určí, které těleso koná práci 4.1. vypočte práci z dané síly a dráhy 4.1. používá správné jednotky práce 4.1. porovnává vykonanou prácí na různých kladkách a kladkostrojích 4.2. určí výkon z práce a času 4.2. použije vztah na zjištění práce z daného výkonu a času - práce Práce a výkon - práce na kladce - výkon - účinnost P1O zapamatování vztahu práce výkon P8O naslouchání a pochopení vztahu práce, výkon, účinnost Dějepis - užití jednoduchých strojů (9) Matematika - úprava rovnic (10) Přírodopis - vysvětlení svalové námahy (10) 4.3. ukáže na příkladech pohybovou energii a polohovou energii v gravitačním poli Země 4.3. objasní v konkrétních příkladech, že polohová a pohybová energie je spojena s vykonanou prací 4.3. rozpozná změnu polohové energie na pohybovou a opačně (uvede příklady) 4.3. vysvětlí přeměnu energií Pohybová a polohová energie - pohybová energie - polohová energie - přeměna energie P25E využití energie v elektrárnách P26E přeměna energie k ochraně životního prostředí TV - přeměna energie (lukostřelba, ) (10) 275

15 4.3. vysvětlí na příkladech, že se částice látek neustále pohybují 4.3. popíše závislost teploty tělesa na rychlosti jeho částic 4.3. objasní souvislost mezi vnitřní energií a energií částic 4.3. popíše závislost teploty tělesa na velikosti vnitřní energie 4.3. uvede příklad změny vnitřní energie tělesa konáním práce 4.4. používá správně pojem teplo 4.4. předpovídá změnu teploty v konkrétním případu tepelné výměny 4.4. vyhledává měrné tepelné kapacity látek v tabulkách 4.4. vypočítá teplo daného množství látky pří změně teploty 4.3. rozhoduje, zda se jedná o tepelnou výměnu vedením, prouděním či zářením 4.3. vysvětlí využití tepelné výměny na konkrétních příkladech 4.5. ukáže využití slunečního záření Vnitřní energie, Teplo - částicové složení látek - vnitřní energie - změna vnitřní energie tepelnou výměnou - teplo - měrná tepelná výměna - určení tepla při tepelné výměně - tepelná výměna vedením, prouděním, zářením - využití slunečního záření P9O rozvoj sociálních dovedností Zeměpis - vznik větru (12) Přírodopis - fotosyntéza - chlazení zvířat - význam sněhu při mrazech (12) Chemie - druhy energie (1) Dějepis - osobnosti (1) 276

16 4.3. uvede změny skupenství z života a zda se teplo pohlcuje nebo odevzdává zná souvislost mezi teplotou tání (tuhnutí) a varu (kapalnění) 4.3. vysvětlí změnu skupenství dané látky a určí pohlcení nebo odevzdání skupenského tepla 4.3. vyhledá měrné skupenské teplo v tabulkách 4.3. objasní jev anomálie vody popíše, jak se ovlivňuje rychlost vypařování rozliší teplotu varu kapaliny při různých tlacích Změny skupenství látek - skupenství látek - táni a tuhnutí - skupenské teplo - vypařování - var - kapalnění - pístové spalovací motory P24E vliv spalovacích motorů na ekologii P25E druhy skupenství vody jako důležitost pro život P27E alternativní motory Zeměpis - klimatické jevy (2) Přírodopis - anomálie vody (2) Chemie - skupenství látak (2) 1.1. rozhodne o působení dvou elektricky nabitých těles 6.3. vysvětlí proč vodičem prochází elektrický proud a izolantem ne 6.3. příklady z praxe, kde se projevuje elektrostatické přitahování Elektrický náboj, elektrické pole - elektrický náboj - vodič a izolant P26E omezení znečišťování prostředí v odlučovačích popílků 277

17 6.3. vysvětlí podstatu elektrického proudu ve vodiči 6.3. rozhodne pro danou látku, zda může vodit elektrický proud 6.2. změří elektrický proud ampérmetrem 6.2. změří elektrické napětí voltmetrem 6.2. určí výsledné napětí u zdrojů zapojených za sebou 6.2. předpoví změnu elektrického proudu ve vodiči při změně elektrického napětí 6.4. vypočte neznámou v elektrickém obvodu pomocí Ohmova zákona 6.4. z grafu závislosti proudu na napětí určí k danému proudu napětí, nebo opačně 6.4. porovná různé odpory vodičů podle jejich tloušťky a délky 6.2. zjistí, podle zapojení dvou a více spotřebičů za sebou a vedle sebe, výsledný proud, napětí a odpor spotřebičů Elektrický proud - elektrický proud v kovech - měření elektrického proudu a napětí - zdroje elektrického napětí - Ohmův zákon, elektrický odpor - závislost odporu na vlastnostech vodiče - zapojení spotřebičů za sebou a vedle sebe P5O schopnost sestavené el. Obvodu a využití teoretických dovedností P8O komunikace ve skupinách. mezi žákem a učitelem Matematika - čtení z grafu (3) Pracovní vyučování - měření el. proudu a napětí (3) 278

18 5.1. určí, co je zdroj zvuku ve svém okolí 5.1. vysvětlí, proč je pro zvuk nepostradatelné prostředí 5.1. používá rychlost zvuku pro zjištění vzdálenosti blesku 5.1. vysvětlí, že výšky tónu závisí na jeho kmitočtu 5.1. popíše, jak slyšíme 5.1. uvede příklad odrazu zvuku a jeho využití 5.2. využívá poznatků o zvuku k ochraně sluchu Zvukové jevy - zdroje zvuku - šíření zvuku prostředím - rychlost šíření zvuku - výška tónu - ucho, přijímač zvuku - odraz zvuku - ochrana před nadměrným hlukem P25E pozor na příliš vysoký hluk Přírodopis - ucho (5) Hudební výchova - šíření zvuku (5) 3.1. popíše základní meteorologické pojmy 3.1. používá pojmy: tlaková výše a níže 3.1. popíše základní měření na jednoduché meteorologické stanici 3.1. vysvětlí vznik ozónové díry, skleníkového efektu a jejich nebezpečí pro lidstvo Počasí kolem nás - meteorologie - atmosféra Země - základní meteorologické jevy - problémy znečišťování atmosféry P20MU sdílení informací o počasí P26E skleníkový efekt (ozónová díra) její problém pro lidstvo Přírodopis - předpověď počasí (5) Zeměpis - stav počasí (6) 279

19 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Člověk a příroda Fyzika 9. Mgr. Patrik Kraus 6.5. experimentálně prokáže magnetické pole kolem cívky s elektrickým proudem 6.5. vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru a uvede jeho využití v praxi 6.5. vysvětlí vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže na čem závisí Magnetické pole - magnetické pole cívky s proudem - elektromagnet - elektromotor - elektromagnetická indukce P1O poznání vztahu mezi elektřinou a magnetismem P26E elektromotor jako ekologický motor Matematika - funkční vztah (9) 6.5. vysvětlí vznik střídavého proudu a napětí pomocí cívky a magnetu 6.2. vhodným měřidlem změří velikost střídavého proudu a napětí 6.5. používá transformační poměr transformátoru pro zjištění chybějících hodnot 6.5. popíše využití transformátoru v praxi Střídavý proud - vznik střídavého proudu - měření střídavého proudu a napětí - transformátor - rozvodná elektrická síť P1O řeší problémů P26E rozvodná síť a kácení stromů Matematika - úprava rovnic (10) 280

20 6.3. uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech 6.2. vysvětlí na příkladu vznik elektrického pole v kapalině 6.2. uvede mechanismus vedení elektrického proudu ve vodiči 6.2. objasní vznik elektrické jiskry, blesku pomocí ionizace 6.2. vysvětlí vznik elektrického výboje 6.2. uvede příklad vedení elektrického proudu ve zředěných plynech Vedení elektrického proudu - elektrické vodiče a izolanty - elektrický proud v kovových vodičích - elektrický proud v kapalinách - elektrický proud v plynech P26E využití zářivek (ekologické svícení) P27E blesk a ochrana před ním Chemie - akumulátor (10) 6.6. vysvětlí, jak se mění odpor termistoru při zahřívání a odpor fotorezistoru při osvětlení 6.6. vysvětlí princip polovodiče typu P a polovodič typu N a jejich přechody 6.6. uvede příklady využití polovodičové diody Vedení el. proudu v polovodičích - elektrický proud v polovodičích Chemie - kovy, nekovy (izolanty) (12) 281

21 6.1. vysvětlí význam uzemnění u domácích spotřebičů 6.1. vysvětlí umístění kolíku v zásuvce 6.1. popíše, proč jsou v zásuvce zdířky životu nebezpečné 6.1. uvede příklad vzniku zkratu, jak mu předcházet a v čem je nebezpečný 6.1. řídí se základními pravidly pro bezpečné zacházení s elektrickým zařízením Bezpečné zacházení s el. zařízeními - elektrické spotřebiče v domácnosti - ochrana před úrazem elektrickým proudem P8O komunikace v různých situací Přírodopis - první pomoc (12) 4.3. ukáže na grafu vlnění, co je to vlnová délka 4.3. určí kmitočet (frekvenci) pro danou vlnovou délku 4.3. popíše základní druhy elektromagnetických vln 4.5. uvede příklady využití mikrovln v životě 4.5. popíše, proč je nebezpečné časté opalování na Slunci nebo v soláriu Elektromagnetické záření - elektromagnetické vlny a záření - vlnová délka a kmitočet - zdroje záření P9O rozvoj individuálních dovedností (graf) 282

22 6.7. uvede příklad, kdy dochází k odrazu světla 6.8. rozhodne na konkrétním příkladě, zda se jedná o lom světla ke kolmici či od kolmice 6.8. uvede příklad úplného odrazu světla 6.8. vysvětlí rozdíl mezi spojnou a rozptylnou čočkou 6.8. určí, jaký obraz vnikne při použití spojky a jaký při použití rozptylky 6.8. vysvětlí funkci čočky v lidském oku 6.8. popíše vadu oka krátkozrakost, dalekozrakost Světlo - odraz světla - lom světla - úplný odraz světla - čočky - optické vlastnosti oka P25E využití skel (brýle) pro člověka P26E - využití sluneční energie (zrcadla) Zeměpis - fata morgána (3) Dějepis - optické přístroje v dějinách (3) Matematika - geometrie odrazu a lomu (4) 4.3. popíše základní stavební částice atomu i jádra 4.3. uvede příklad izotopu daného prvku 4.3. uvede základní druhy radioaktivního záření 4.3. popíše řetězovou jadernou reakci v jaderných reaktorech a objasní její nebezpečí v zneužití 4.3. vysvětlí k jakým přeměnám dochází v jaderných elektrárnách 4.5. popíše možnosti ochrany před jaderným zářením - atom Jaderná energie - izotopy a nuklidy - radioaktivita - využití jaderného záření - jaderný reaktor - jaderná energetika - ochrana před zářením P26E - radioaktivní odpad Chemie - částicové složení látek - prvky (4) Dějepis - historie objevu umělé a přirozené radioaktivity (4) Pracovní vyučování - jaderná energie (4) 283

23 popíše slunečná soustavu 7.1. vysvětlí, jak a proč se planety pohybují kolem Slunce 7.1. popíše planety sluneční soustavy a jejich základní vlastnosti 7.2. vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou a hvězdou 1.1. pozoruje jevy kolem sebe 1.1. umí měřit základní fyzikální veličiny 1.1. z naměřených veličin umí vypočítat další veličiny 4.3. rozpozná na konkrétních příkladech, zda se jedná o polohovou či pohybovou energii 4.3. vysloví zákon zachování energie 4.5. rozhodne, zda je přeměna energie užitečná 4.5. uvede příklady obnovitelných zdrojů Země a vesmír - Sluneční soustava - naše Galaxie - kosmonautika Čemu jsme se ve fyzice naučili - vlastnosti látek - měření fyzikálních veličin - pohyb, síla, mechanické vlastnosti kapalina plynů - tepelné jevy - elektrické a magnetické jevy - zvukové jevy - energie a její přeměny - Země a vesmír Zeměpis - Země (5) Dějepis - vývoj kosmologických představ (5) Dějepis - významné objevy (6) 284

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

5.7. Člověk a příroda

5.7. Člověk a příroda 5.7. Člověk a příroda 5.7.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém. Jsou vedeni k pochopení, že udržování přírodní rovnováhy mezi přírodními procesy

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA (FYZ) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika pro

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 187, příspěvková organizace Název modulu Fyzika Kód modulu Fy H 2/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání PŘÍLOHA Č. 2 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Platnost dokumentu Číslo jednací: Školskou radou schváleno dne: 30.9.2014 Platnost od:

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis,

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák využívá poznatky z přírody o fyzikálních jevech a dějích určí rozdíly mezi tělesy popíše vlastnosti předmětů

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázium Příbram Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 1. 7. ročníku osmiletého gymnázia a 1. 3. ročníku čtyřletého gymnázia. V rámci tohoto

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV vychází ze

Více

5.6 Člověk a příroda

5.6 Člověk a příroda 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje široký okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ Jiří Tesař Vymezení vztahů RVP - průřezová témata (viz přednáška č.1): napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, přispívají ke

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR Obecné cíle výuky Chemie a Ekologie Cílem výuky vyučování předmětu Chemie je osvojení základních pojmů, seznámení

Více

Fyzika vyšší gymnázium

Fyzika vyšší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika. Do vyučovacího předmětu Fyzika

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Fyzika Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Fyzika ve složení:

Více

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3 Látka a těleso Všechna tělesa kolem nás jsou vytvořena z různých druhů látek, např. okno ze skla, stůl ze dřeva atd. Látky se skládají z atomů, které jsou složeny z jádra (obsahuje protony a neutrony)

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Technická praktika. Jen v případě účasti v robosoutěži Českého vysokého učení technického (viz ŠVP v 9. ročníku).

Technická praktika. Jen v případě účasti v robosoutěži Českého vysokého učení technického (viz ŠVP v 9. ročníku). Technická praktika Praktika jsou volitelný vyučovací předmět spadající do oblastí Člověk a příroda a Informační a komunikační technologie. Mohou být vyučována s týdenní dotací 2 hodin v 7. až 9. ročníku

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Dovednosti v přírodních vědách

Dovednosti v přírodních vědách Vzdělávací obor: Člověk a příroda Dovednosti v přírodních vědách Charakteristika předmětu Tento integrovaný předmět umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence v přírodních vědách prostřednictvím námětů pro

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více