Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

2 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální základní škola,trutnov, Horská 160 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov ( od ) adresa : Trutnov, Horská právní forma : příspěvková organizace IČO : b) zřizovatel : Královéhradecký kraj c) ředitel : Mgr. Jaromír Vašíček bydliště : Žacléř, Komenského 34 d) druhy a typy škol a školských zařízení, jejichž činnost příspěvková organizace vykonává : 1. Základní škola praktická ( kapacita 189 žáků) 2. Základní škola speciální ( 28 žáků ) 3. Školní družina ( 35 žáků) 4. Školní jídelna výdejna (100 žáků) 5. Přípravný stupeň ZŠ speciální ( 12 žáků) 6. Základní škola při nemocnici (16 žáků) 7. Mateřská škola při nemocnici (14 žáků) e) datum zařazení školy do rejstříku škol a ŠZ : f) nejvyšší povolený počet žáků ve škole : 217 g) vzdělávací programy : - ŠVP Učíme se pro život 1. a 6. ročník - Základní škola praktická : vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola, platnost od Základní škola speciální : vzdělávací program 24035/97-22, Pomocná škola, platnost od Základní škola speciální, rehabilitační třída : vzdělávací program 15988/ , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy - Základní škola při nemocnici : Zábavné učení náš lék školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Mateřská škola při nemocnici : Hra je náš lék školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

3 h) Při škole od ledna 2006 pracuje školská rada, která má 3 členy: - za zřizovatele pan Miroslav Vlasák, starosta města Žacléř a zastupitel Královéhradeckého kraje - za rodiče paní Eva Pavelková - za pedagogické pracovníky školy paní Mgr. Martina Tučková i) Naše zařízení navštěvovalo 82 žáků se zdravotním postižením v 10 třídách. Obsah učiva byl dán vzdělávacími programy ( ZŠ, ZŠ praktická, ZŠ speciální) a nově podle ŠVP Učíme se pro život pro žáky 1. a 6. ročníku. Výuka probíhala s využitím speciálních pedagogických metod a forem práce.samozřejmý a nezbytný byl poskytovaný individuální přístup ke všem žákům. Dětem jsme umožňovali účastnit se četných školních akcí. U vycházejících žáků byla cílem co nejlepší příprava na další studium v učilištích a pro další život. Letošní školní rok proběhl ve znamení oslav 60. výročí založení školy. Pro veřejnost se konal Den otevřených dveří a Akademie žáků. Pozvání na zahájení , na kterém byla pokřtěna naše školní vlajka, přijali někteří vzácní hosté. Z dlouhodobých úkolů je třeba pokračovat ve vylepšování prezentace školy na veřejnosti. Tím bychom chtěli zvýšit počet rodičů, kteří si pro své děti vyberou naší školu v konkurenci široké nabídky v Trutnově. O různorodé činnosti školy podává všechny potřebné informace naše internetová stránka Koncepce rozvoje školy do roku 2010 Vzdělávání na základní škole praktické - pokračovat ve vzdělávání žáků dle školního vzdělávacího programu školy Učíme se pro život a dále tento program zdokonalovat - vycházet z diferenciace devíti postupných ročníků - poskytovat kvalitní vzdělání, rozvíjet osobnost každého žáka (individuální přístup) - zaměřovat se na ČJ, M a Pv s výhledem na vyučení žáků - učit žáky aktivně ovládat výpočetní techniku a internet - nabízet mimoškolní činnost v zájmových kroužcích - předcházet komunikačním obtížím a výchovně vzdělávacím problémům zařazováním pedagogického asistenta pro žáky ze znevýhodněného prostředí (dle neofic. informací navštěvovalo školu ve školním roce 2006/ % romských žáků) - zlepšovat podmínky výuky u těžce zdravotně postižených žáků prostřednictvím asistenta pedagoga Vzdělávání na základní škole speciální - nabízet takové formy vzdělávání, aby se co nejvíce přibližovaly potřebám dětí: rehabilitační vzdělávací program, strukturovaná výuka pro autistické žáky - doplňovat výchovně vzdělávací program o hypoterapii - od roku 2005 úspěšně realizujeme hipoterapii ve Svobodě nad Úpou - pokračovat ve vzdělávání klientů ÚSP Markoušovice Vzdělávání na základní škole a mateřské škole při nemocnici aktualizovat ŠVP ZŠ a MŠ, zkvalitňovat výuku na základě nových poznatků

4 Obecně - zviditelňovat školu v systému vzdělávání v Trutnově: internetová stránka školy, články v tisku, propagační materiál o škole, informační tabule o škole v PPP, SPC a SpecMŠ, ve výloze na Krakonošově náměstí - podílet se spolu s městem Trutnov na rozvoji komunitního plánování - spolu s Policií ČR a lékaři pro děti a dorost snižovat záškoláctví a další sociálně patologické jevy - dle možností rozpočtu města Trutnov realizovat opravy na budově školy vzhledem k hygienickým požadavkům - modernizovat školní pomůcky a nábytek - hledat finanční zdroje - sponzoři, granty - navázat spolupráci se speciální školou v ČR a na Slovensku Finanční požadavky Vzhledem k rozmanitým potřebám žáků zaměstnat na škole: - speciálního pedagoga příp. psychologa při řešení patolog. jevů - šikana, záškoláctví, agrese(finanční požadavek 180 tis.kč) Celkové údaje o škole : ZŠ praktická ZŠ speciální Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele , ,0 5,0 Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu celkem 82 žáků (32 dívek a 50 chlapců). Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 4 žáci, z toho jedna žákyně složila závěrečnou zkoušku a kurz ukončila. Informace o odloučeném pracovišti Základní škole a Mateřské škole při nemocnici, Gorkého 77 jsou umístěny v příloze č. 3. Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební plány Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od ZvŠ Vzdělávací program ZvŠ MŠMT 22980/ žáci Indiv. vzdělávací program PŠ Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ žáků Indiv. vzdělávací program 4 žáci Rehab. vzdělávací program PŠ 15988/

5 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) viz příloha č. 1 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. viz příloha č.1 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. prac. Školní rok 2007/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků Neúplná kvalifikace Bez kvalifikace U pedagog. pracovníků 6 0 U nepedagogic. pracovníků 0 0 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Viz příloha č. 2 Část IV. Údaje o přijímacím řízení V letošním roce bylo na naší školu zařazeno celkem 25 žáků : Ročník Počet žáků

6 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V ( stav k ) Název ZŠ praktická Žáci Tř. roč roč roč roč roč roč roč ZŠ speciální 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. Počet Počet žáků tříd Žáci Vzhledem ke specifikům hodnocení žáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách V.b) až V.e) udávány jen za žáky vzdělávacího programu ZŠ praktická. b) prospěch žáků ve škole ( 2. pololetí, stav k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Ročník c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody Počet zam. hodin/žák % zamešk. hodin 1. ročník ,0 9,1 2. ročník ,2 31,5 3. ročník ,2 19,6 4. ročník ,1 9,5 5. ročník ,2 10,0 6. ročník ,3 13,9 7. ročník ,0 16,0 8. ročník ,8 22,8 9. ročník ,3 10,2 celkem ,6 15,8

7 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z celku , ,88 Celkem e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neoml. hodin % z celku 977 5,7 f) V letošním roce ukončilo vzdělání na naší škole 17 žáků. Z toho 9 žáků odešlo do pracovního poměru a 8 žáků do SOU nebo OU. 1 žákyně ukončila kurz základů vzdělání. Žáci si vybrali tyto učební obory : 1 x instalatér SOU Trutnov 3 x kuchařské práce OU Hostinné 1x kartonážní práce OU Hostinné 1x zámečnické práce Nové Město nad Metují 1x prodavačské práce OU Hradec Králové 1x opravářské práce SŠ Opočno Část VI. Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce 2007/2008 proběhly na škole následovné kontroly : a předběžná veřejnoprávní kontrola ve smyslu 11 odst.1a2 zákona č. 320/2001 Sb., kontroloval KÚ Královéhradeckého kraje a kontrola pojistného ( zákon 582/1991 sb., 6 odst.4 ), kontroloval OSSZ kontrola plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES, kontrolovala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, kontrola o ochraně veřejného zdraví ( zákon č. 258/2000 Sb. ), kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje a kontrola použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy a OON ( vyhl. č. 551/2004 Sb., za rok 2007, 6 osdt.1 ), kontrolovaly zaměstnankyně KÚ Královéhradeckého kraje kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolovali zaměstnanci KÚ Královéhradeckého kraje Všechny provedené kontroly nezjistily žádná vážná pochybení. Drobné nedostatky byly do následné kontroly odstraněny.

8 Část VII. Údaje o mimoškolních aktivitách a) Mezinárodní projekty (podíl školy) zahájení spolupráce se Speciální základní školou Senica ( SR) : 1) získání grantu Královéhradeckého kraje SMR Mezinárodní výměny dětí a mládeže 2) návštěva zástupců této školy ve dnech ( vytvořena koncepce spoluprácevýměnné pobyty žáků ve školním roce 2008/2009) b) Spolupráce s partnerskou školou zahájena spolupráce se Speciální základní školou a Mateřskou školou Litomyšl : 1) návštěva našich vybraných žáků v této škole gratulace k 50. výročí založení školy 2) týdenní výměnný pobyt 32 žáků z Litomyšle v naší škole c) Okresní, oblastní a celostátní soutěže Organizované školou: Přátelské fotbalové utkání se Speciální ZŠ Úpice Datum: Místo konání: tělocvična Spec.ZŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců 5. fotbalový turnaj speciálních škol Datum: Místo konání: tělocvična ZŠ Komenského Pořadatel: Speciální ZŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců 1.místo Krkonošský přebor ve vybíjené Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládežnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců 2.místo 7 chlapců, 1 dívka 3.místo 8 dívek 3.místo

9 Škola se účastnila: Okresní přebory: O pohár všestranného cyklisty Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Výsledek : 12.místo Fotbalový turnaj Datum: Místo konání: Česká Skalice Reprezentovali: 7 chlapců 1.místo Okresní přebor v silniční cyklistice Datum: Místo konání: Staré Buky Výsledek : 7.místo Okresní kolo atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Výsledek : 2. a 3. místo Krajské přebory: Regionální kolo ve florbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 8 chlapců 1.místo Krajské kolo v plavání Datum: Místo konání: Chrudim Výsledek : 1.místo Krajský přebor v přespolním běhu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Výsledek : 2.místo a 17.místo Krajské kolo atletického čtyřboje Datum: Místo konání: Hradec Králové Výsledek : 2.místo (1500m), celkové 6.místo

10 MČR v klasickém lyžování Datum: Místo konání: Horní Malá Úpa Výsledek : 15., 17., 24. a 27. místo MČR ve florbalu Datum: Místo konání: Praha Reprezentovali: 7 chlapců 6.místo MČR v plavání Datum: Místo konání: Liberec Výsledek : 1. místo Z dalších školních aktivit uvádíme : Fotbalový turnaj Nový Bydžov Datum: Místo konání : Nový Bydžov Reprezentovali: 6 chlapců 2.místo Dolnolánovský branný závod Datum: Místo konání: Dolní Lánov Výsledek : 4. místo a 9. místo d) odborná a publikační činnost bez účasti e) prezentace školy na veřejnosti - propagační materiály o škole prospekt, nástěnky v PPP, Spec MŠ a SPC, výloha na náměstí v Trutnově - vystoupení žáků třídy PT 3 dne s hudebním pásmem na trutnovském náměstí (součást projektu Trutnov-město draka, 3. ročník dračích slavností Už ho nesou ). - články v novinách : , Mladá fronta Dnes o sloučení školy se Základní školou a Mateřskou školou při nemocnici, o novém názvu školy, , Radniční listy Speciální základní škola Trutnov, Horská 160, slaví 60. výročí vzniku aneb Škola babička,

11 , Krkonoše Škola slaví a má vlastní prapor, - červen 2008, Krkonoše Společně vystoupali na Sněžku o návštěvě partnerské školy z Litomyšle, - srpen 2008, Radniční listy Partnerství měst má konkrétní obsah. f) spolupráce školy s dalšími subjekty Naše škola spolupracuje - SPC Trutnov, PPP Trutnov, RIAPS Trutnov, Policie ČR, Městská policie Trutnov, MěÚ Trutnov odd.sociální péče a služeb, oddělení soc.-práv. ochrany dětí a soc. prevence g) další aktivity Na škole pracovalo 6 kroužků ( cyklisticko - dopravní kroužek, výtvarný kroužek, výpočetní technika, fotbalový, florbalový a poznávací ). Četnost a velmi dobrá úroveň práce kroužků přispěla k získání dobrých umístění v různých soutěžích. Na začátku školního roku byl zahájen projekt Náš kraj. Každá třída školy si vybrala jednu zajímavost Královéhradeckého kraje a měla ji podle svých představ ztvárnit a seznámit s ní ostatní žáky školy. Vyhodnocení projektu bylo provedeno v červnu Práce jednotlivých tříd zdobí v současné době chodby naší školy. Žáci naší školy se zúčastnili mnoha sportovních soutěží ( viz. výše). Zúčastnili se také výtvarné soutěže Krkonoše očima dítěte, kterou vyhlásilo Oddělení ekologické výchovy Správy KRNAP. Žákyně 3.A Ilona Gorolová obsadila v silné konkurenci 1. místo. Své zástupce jsem poslali také dne do krajské soutěže v Hradci Králové O nejlepší dílenský výrobek. 3.a 4. místo je velmi pěkným umístěním. Mimořádné akce školy, které stojí za povšimnutí - Oslava 60. výročí založení školy dne pro širokou veřejnost a dne pro žáky škol ( webové stránky školy str. 25, 22 a 21 ), sloučení školy se Základní školou a mateřskou školou při nemocnici nový název Speciální základní a Mateřská škola, Trutnov, zápis žáků do 1. tříd, - březen 2008 účast 7 pedagogů školy na Vzdělávacím kurzu pro učitele organizovaném Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Trutnově ( 6 úterních odpolední ), - duben 2008 zakoupení a instalace keramické pece, organizace 6.bowlingového turnaje zaměstnanců speciálních škol, zahájení mezinárodního projektu, setkání se zástupci Speciální základní školy ze Senice,

12 zahájení spolupráce s partnerskou školou- Speciální základní školou a Mateřskou školou z Litomyšle, - získávání sponzorských darů a grantů - průběžně Další akce ročník matematické olympiády pro žáky 2. stupně - listopad 2007 plavecký výcvik pro žáky 2.a 3. ročníku ( + někteří žáci ze třídy PT 3) návštěva Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl gratulace k 50. výročí zal. školy návštěva Speciální ZŠ Broumov, 3. místo v soutěžní přehlídce programů, mezinárodní účast tradiční akce Mikuláš s čerty a anděly účast na charitativní akci Speciální mateřské školy v Trutnově v síni B.Martinů 4.,5.,7.,8. a9. třída - vánoční akce - výstava dětských prací v přízemí budovy školy ( ) - Advent v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem ( , 7.-9.třída) - vánoční výstava U studánky v Malých Svatoňovicích ( 19. a , ½ třída a PT3) - vánoční turnaje ve fotbalu, florbalu a vybíjené tradiční dětský karneval Den naruby Den vody jarní výstava dětských prací v přízemí budovy školy další ročník školní čtenářské soutěže čarodějnický rej na celé škole spojený s volbou Miss a Missis beseda o Brazílii v kině Vesmír ( 8.a9. ročník) a výlety do Malých Svatoňovic po stopách Karla Čapka a jeho bratra Josefa ( třída) oslava MDD ( individuální program po třídách ) spaní ve škole 1.,2. a 8.třída, vybraní žáci - červen 2008 školní výlety jednotlivých tříd Speciality základní školy speciální výlet do Radvánovic u Turnova - hipoterapie ( září-říjen 2007, duben-červen 2008) Hudební den Sportovní den v tělocvičně školy Výtvarný den vystoupení třídy PT3 na náměstí v Trutnově ( součást slavnosti Trutnovměsto draka) Speciality školní družiny účast na Večeru duchů, který připravil Dům kultury v Trutnově tradiční vynášení symbolu zimy Smrtky

13 Z provozních důvodů nebylo možné uskutečnit : - lyžařský výcvik - školní kolo SHM Velké poděkování patří zaměstnancům za veškerou práci, členům školské rady za plodnou spolupráci a sponzorům za jejich podporu. V Trutnově dne Mgr. Jaromír Vašíček, ředitel školy

14 Příloha č. 3 Výroční zpráva za školní rok za pracoviště Gorkého 77 Základní údaje o škole a/ Celková kapacita školy a jejich součástí : Základní škola -14 žáků Mateřská škola - 16 dětí b/ Základní údaje o součástech školy : Základní škola : počet tříd - 1 počet žáků - 9 Mateřská škola : počet tříd - 1 počet žáků - 7 c/ Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Každé dítě zařazené do ZŠ se kromě výuky věnuje mimoškolní činnosti. Zaměření : veškeré estetické činnosti, práce s počítačem /Internet,hry/, příprava na přijímací pohovory, zapůjčování her, puzzlí, knih a časopisů, sledování videa. d/ Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele: ZŠ poskytuje výuku a psychoterapii dětem hospitalizovaným na dětském oddělení. Na telefonickou výzvu zdravotnického personálu docházíme také na ortopedii, gynekologii,chirurgii a integrovaná lůžka očního a ORL oddělení. MŠ zajišťuje výchovnou péči nejen o děti předškolního věku, ale spolu s učitelkami ZŠ se stará i o zájmovou činnost dětí všech věkových kategorií, výjimkou nejsou ani středoškoláci. Škola získala v rámci akce Internet do škol 4 počítače, které využíváme jak pro výuku, tak pro zájmovou činnost.

15 Nabízíme dětem hračky, stavebnice, puzzle, stolní hry, knihy, časopisy, přehrávače na kazety a CD a materiály na výtvarné činnosti.tyto pomůcky plánujeme doplnit a obměňit. Naším úkolem je stálé zlepšování nemocničního prostředí /výzdoba dětských pokojů, chodeb, čekáren, ambulancí atd./ Zajistíme i péči o děti hospitalizované s rodiči, pokud budou mít zájem. I nadále budeme propagovat práci školy, a to zejména výstavkami prací dětí v čekárně, chodbách, herně a pokojích dětského oddělení. Toto jsme doplnili novou fotodokumentací, kterou přibližujeme rodičům i dětem samotným práci naší školy. Tomuto účelu poslouží i aktualizace Informačního letáku pro širokou veřejnost o poslání naší školy. V příštím roce plánujeme před ambulancemi dětského oddělení propagovat i práce dětí naší kmenové školy / pracoviště Horská 160 /. Školu prezentují kromě internetových stránek naší školy také internetové stránky Oblastní nemocnice Trutnov,a.s.v rámci dětského oddělení. Změna nastala ve výuce, kde pracujeme podle vlastních vzdělávacích programů.pracovali jsme podle nově vytvořeného ŠVP pro základní školu a plánujeme jeho zdokonalování. Již pátým rokem bude učitelka MŠ pracovat podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, na jehož zdokonalení také neustále pracuje.každoročně zpracováváme evaluaci podle plánu vytvořeného v předloňském školním roce. Již třetím rokem máme novou kancelář přímo u dětského oddělení a novou hernu, která slouží i základní škole jako učebna.budeme spolupracovat se zdravotníky na zlepšení vybavení herny.nejvíce bychom potřebovali novou dětskou sedací soupravu, neboť stávající je nevyhovující.děti navštěvují tuto místnost pouze v doprovodu učitelek. Plánujeme navazovat spolupráci s dalšími předškolními i školními zařízeními / MŠ Novodvorská, Na Struze, ZŠ a MŠ Janské Lázně / na projektu Nebojme se nemocnice, jehož cílem je zbavit nebo zmírnit strach z pobytu v nemocnici. Snažíme se dětem přiblížit zejména prostředí, ve kterém případná hospitalizace probíhá. Dále plánujeme rozšířit spolupráci se zdravotníky v oblasti herní terapie. Zlepšujeme spolupráci s rodiči, neboť návštěvy probíhají během celého dne. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základní vzdělávání C/001 Základní škola tř B/001 Základní škola praktická tř B/001 Základní škola speciální tř B/001 Pomocná škola Vzdělávací programy ŠVP pro žáky ZŠ ročníku ŠVP pro žáky ZŠ speciální roč. a praktické roč. ŠVP pro MŠ

16 Údaje o pracovnících školy. a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy - celková situace, její hodnocení Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole. b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (vyhl. 139/1997 Sb.). Konkrétní údaje o pracovnících Minulý školní rok v % Tento školní rok v % 100% 100% Kvalifikace pedagogických školy pořadové číslo pracovníka Pracovní zařazení Vy uče ní Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Pedagog. PF, FF, DPS Délka praxe 1 Vedoucí učitelka Učitelka 1.-9.r PF-HK apr.m,z PF-Praha spec.ped 30 2 Učitelka MŠ Střední ped.škola učitelství MŠ vychovatelství spec.ped.volného času 17 DVPP

17 Datu m Téma Čas. rozvr h Školící inst. Návštěva ve speciální škole 4 h ZŠ při léčebně Janské Lázně Seminář ke slučování škol 4 h Šk.zař. pro DVPP HK Dyslexie, dyspraxie 6 h Šk.zař. pro DVPP HK Keramika 4 h Spec.ZŠ a MŠTrutnov Hrajeme si se slovy a hláskami 4 h Šk.zař. pro DVPP HK Poplate k Účastník obě učitelky 1 učitelka 1 učitelka 1 učitelka 1 učitelka Návštěva vánočních a velikonočních výstav 3h 1 učitelka Semináře byly vybírány účelně, efektivně.všechny byly využity v práci školy. Množství a výběr seminářů je limitován finančními prostředky školy. Další vzdělávání na počítačích v uplynulém školním roce neproběhlo, neboť na něj nebyly vyčleněny žádné fin.prostředky, tak jak to bylo v minulých letech. počet pracovníků dosud proškolených na úrovni Z - 100% P /úvodní modul/ - 50% P /volitelný modul/ - 0 Údaje o přijímacím řízení Do ZŠ jsou zařazovány všechny děti, které přicházejí ze základních škol, základní školy praktické a zakladní školy speciální V letošním školním roce bylo zapsáno: ZŠ : 462 žáků MŠ : 385 dětí Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Pokud je dítě hospitalizováno déle než 14 dní, zasíláme kmenové škole zprávu o jeho výsledcích. Navrhujeme i klasifikaci za období hospitalizace. Žák by už neměl být přezkušován. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Poslední inspekce proběhla 16. a 17. října Byla vedená Mgr.Věrou Noskovou, dalším členem týmu byla kontrolní pracovnice Jaroslava Pešková. Předmětem inspekce bylo zjištění a zhodnocení personálních, materiálně technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti a průběhu a výsledků vzdělání a výchovy v základní a mateřské škole ve školním roce 2003/2004. Práce školy byla hodnocena ve všech sledovaných oblastech jako velmi dobrá. Kontrola v oblasti mimo vzdělávání a výchovu byla zaměřena na využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu. Kontrolovaným obdobím byl kalendářní rok 2002.V závěrečném protokolu bylo konstatováno, že finanční prostředky poskytnuté ze

18 státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělání byly účelně čerpány a řádně zúčtovány v termínu stanoveném zřizovatelem. Údaje o mimoškolních aktivitách Mimoškolní aktivity školy za školní rok, které mají význam pro prezentaci školy nebo propagaci školy na veřejnosti: výtvarné soutěže : Můj rok počet:1 Vánoční malování počet: 2 Můj oblíbený knižní hrdina počet: 1 Méďa Pusík počet: 1 Máme rádi přírodu počet:2 Kouzelná školka počet 2 propagace práce školy : - prezentace školy na internetových stránkách Oblastní nemocnice Trutnov průběžně - obměna informační tabule o práci školy s fotodokumentací u kanceláře školy výstavka prací žáků školy na dětské rehabilitaci výstava prací žáků na dětském oddělení průběžně výzdoba chodby u ambulance pokojů ( okna, strop - mobilní výzdoba, skla mezi pokoji) chodby ( mobilní výzdoba, sítě, ) oddělení matky s dětmi (pokoje, chodba, herna ) - výstavka prací žáků v dětském koutku u příjmu dětských chirurgických pacientů - nová fotodokumentace celého dětského oddělení vystavená před dětskými ambulancemi spolupráce školy s dalšími subjekty - dlouholetá spolupráce s výměnou zkušeností se Spec. ZŠ při FN HK průběžně - spolupráce se zdravotníky DO na úseku herní specialista průběžně - exkurze s výměnou zkušeností - ZŠ a MŠ Vesna Janské Lázně pokračování projektu spolupráce s MŠ Nebojme se nemocnice /MŠ Novodvorská Trutnov, Na Struze/ e) další aktivity : tvorba evaluace dokončení

19 mimoškolní zájmová činnost se zaměřením na zapůjčování her, puzzlí, knih, časopisů, sledování videa, práce s počítačem (Internet, hry) příprava různých materiálů pro volný čas (hádanky, křížovky, vystřihovánky) organizace soutěží v rámci školy -soutěže k zahájení školního roku / verbálního a motorického charakteru/ dny her a soutěží k ukončení školního roku pomoc při organizaci akce Klaun v nemocnici Mikulášská besídka Děti posílají zdraví / návštěva dětí z Gymnázia Úpice s programem a dárky pro nemocné děti/ spolupráce s dět. oddělením při realizaci akce Zavolej domů - využití mobilů pro hospitalizované děti trvalá i dočasná výzdoba pokojů DO, CH, chodeb, herny DO, oddělení matky s dětmi, JIP /malby na stěny, na sklo, mobilní výzdoba/ příprava žáků 5. a 9. ročníku k přijímacím pohovorům herní terapie pomocí fotodokumentace nemocničního prostředí a zdravotnických zákroků se kterými se mohou děti na dětském oddělení setkat, přibližování hravou formou Vypracovala: Mgr.Taťána Chaloupská

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více