Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

2 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální základní škola,trutnov, Horská 160 Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov ( od ) adresa : Trutnov, Horská právní forma : příspěvková organizace IČO : b) zřizovatel : Královéhradecký kraj c) ředitel : Mgr. Jaromír Vašíček bydliště : Žacléř, Komenského 34 d) druhy a typy škol a školských zařízení, jejichž činnost příspěvková organizace vykonává : 1. Základní škola praktická ( kapacita 189 žáků) 2. Základní škola speciální ( 28 žáků ) 3. Školní družina ( 35 žáků) 4. Školní jídelna výdejna (100 žáků) 5. Přípravný stupeň ZŠ speciální ( 12 žáků) 6. Základní škola při nemocnici (16 žáků) 7. Mateřská škola při nemocnici (14 žáků) e) datum zařazení školy do rejstříku škol a ŠZ : f) nejvyšší povolený počet žáků ve škole : 217 g) vzdělávací programy : - ŠVP Učíme se pro život 1. a 6. ročník - Základní škola praktická : vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola, platnost od Základní škola speciální : vzdělávací program 24035/97-22, Pomocná škola, platnost od Základní škola speciální, rehabilitační třída : vzdělávací program 15988/ , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy - Základní škola při nemocnici : Zábavné učení náš lék školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Mateřská škola při nemocnici : Hra je náš lék školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

3 h) Při škole od ledna 2006 pracuje školská rada, která má 3 členy: - za zřizovatele pan Miroslav Vlasák, starosta města Žacléř a zastupitel Královéhradeckého kraje - za rodiče paní Eva Pavelková - za pedagogické pracovníky školy paní Mgr. Martina Tučková i) Naše zařízení navštěvovalo 82 žáků se zdravotním postižením v 10 třídách. Obsah učiva byl dán vzdělávacími programy ( ZŠ, ZŠ praktická, ZŠ speciální) a nově podle ŠVP Učíme se pro život pro žáky 1. a 6. ročníku. Výuka probíhala s využitím speciálních pedagogických metod a forem práce.samozřejmý a nezbytný byl poskytovaný individuální přístup ke všem žákům. Dětem jsme umožňovali účastnit se četných školních akcí. U vycházejících žáků byla cílem co nejlepší příprava na další studium v učilištích a pro další život. Letošní školní rok proběhl ve znamení oslav 60. výročí založení školy. Pro veřejnost se konal Den otevřených dveří a Akademie žáků. Pozvání na zahájení , na kterém byla pokřtěna naše školní vlajka, přijali někteří vzácní hosté. Z dlouhodobých úkolů je třeba pokračovat ve vylepšování prezentace školy na veřejnosti. Tím bychom chtěli zvýšit počet rodičů, kteří si pro své děti vyberou naší školu v konkurenci široké nabídky v Trutnově. O různorodé činnosti školy podává všechny potřebné informace naše internetová stránka Koncepce rozvoje školy do roku 2010 Vzdělávání na základní škole praktické - pokračovat ve vzdělávání žáků dle školního vzdělávacího programu školy Učíme se pro život a dále tento program zdokonalovat - vycházet z diferenciace devíti postupných ročníků - poskytovat kvalitní vzdělání, rozvíjet osobnost každého žáka (individuální přístup) - zaměřovat se na ČJ, M a Pv s výhledem na vyučení žáků - učit žáky aktivně ovládat výpočetní techniku a internet - nabízet mimoškolní činnost v zájmových kroužcích - předcházet komunikačním obtížím a výchovně vzdělávacím problémům zařazováním pedagogického asistenta pro žáky ze znevýhodněného prostředí (dle neofic. informací navštěvovalo školu ve školním roce 2006/ % romských žáků) - zlepšovat podmínky výuky u těžce zdravotně postižených žáků prostřednictvím asistenta pedagoga Vzdělávání na základní škole speciální - nabízet takové formy vzdělávání, aby se co nejvíce přibližovaly potřebám dětí: rehabilitační vzdělávací program, strukturovaná výuka pro autistické žáky - doplňovat výchovně vzdělávací program o hypoterapii - od roku 2005 úspěšně realizujeme hipoterapii ve Svobodě nad Úpou - pokračovat ve vzdělávání klientů ÚSP Markoušovice Vzdělávání na základní škole a mateřské škole při nemocnici aktualizovat ŠVP ZŠ a MŠ, zkvalitňovat výuku na základě nových poznatků

4 Obecně - zviditelňovat školu v systému vzdělávání v Trutnově: internetová stránka školy, články v tisku, propagační materiál o škole, informační tabule o škole v PPP, SPC a SpecMŠ, ve výloze na Krakonošově náměstí - podílet se spolu s městem Trutnov na rozvoji komunitního plánování - spolu s Policií ČR a lékaři pro děti a dorost snižovat záškoláctví a další sociálně patologické jevy - dle možností rozpočtu města Trutnov realizovat opravy na budově školy vzhledem k hygienickým požadavkům - modernizovat školní pomůcky a nábytek - hledat finanční zdroje - sponzoři, granty - navázat spolupráci se speciální školou v ČR a na Slovensku Finanční požadavky Vzhledem k rozmanitým potřebám žáků zaměstnat na škole: - speciálního pedagoga příp. psychologa při řešení patolog. jevů - šikana, záškoláctví, agrese(finanční požadavek 180 tis.kč) Celkové údaje o škole : ZŠ praktická ZŠ speciální Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele , ,0 5,0 Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu celkem 82 žáků (32 dívek a 50 chlapců). Kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální navštěvovali 4 žáci, z toho jedna žákyně složila závěrečnou zkoušku a kurz ukončila. Informace o odloučeném pracovišti Základní škole a Mateřské škole při nemocnici, Gorkého 77 jsou umístěny v příloze č. 3. Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební plány Kdo vydal Kód oboru Název oboru učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od ZvŠ Vzdělávací program ZvŠ MŠMT 22980/ žáci Indiv. vzdělávací program PŠ Vzdělávací program PŠ MŠMT 24035/ žáků Indiv. vzdělávací program 4 žáci Rehab. vzdělávací program PŠ 15988/

5 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) viz příloha č. 1 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. viz příloha č.1 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. prac. Školní rok 2007/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků Neúplná kvalifikace Bez kvalifikace U pedagog. pracovníků 6 0 U nepedagogic. pracovníků 0 0 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Viz příloha č. 2 Část IV. Údaje o přijímacím řízení V letošním roce bylo na naší školu zařazeno celkem 25 žáků : Ročník Počet žáků

6 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V ( stav k ) Název ZŠ praktická Žáci Tř. roč roč roč roč roč roč roč ZŠ speciální 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. Počet Počet žáků tříd Žáci Vzhledem ke specifikům hodnocení žáků základní škole speciální jsou údaje v následujících tabulkách V.b) až V.e) udávány jen za žáky vzdělávacího programu ZŠ praktická. b) prospěch žáků ve škole ( 2. pololetí, stav k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Ročník c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody Počet zam. hodin/žák % zamešk. hodin 1. ročník ,0 9,1 2. ročník ,2 31,5 3. ročník ,2 19,6 4. ročník ,1 9,5 5. ročník ,2 10,0 6. ročník ,3 13,9 7. ročník ,0 16,0 8. ročník ,8 22,8 9. ročník ,3 10,2 celkem ,6 15,8

7 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z celku , ,88 Celkem e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neoml. hodin % z celku 977 5,7 f) V letošním roce ukončilo vzdělání na naší škole 17 žáků. Z toho 9 žáků odešlo do pracovního poměru a 8 žáků do SOU nebo OU. 1 žákyně ukončila kurz základů vzdělání. Žáci si vybrali tyto učební obory : 1 x instalatér SOU Trutnov 3 x kuchařské práce OU Hostinné 1x kartonážní práce OU Hostinné 1x zámečnické práce Nové Město nad Metují 1x prodavačské práce OU Hradec Králové 1x opravářské práce SŠ Opočno Část VI. Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce 2007/2008 proběhly na škole následovné kontroly : a předběžná veřejnoprávní kontrola ve smyslu 11 odst.1a2 zákona č. 320/2001 Sb., kontroloval KÚ Královéhradeckého kraje a kontrola pojistného ( zákon 582/1991 sb., 6 odst.4 ), kontroloval OSSZ kontrola plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES, kontrolovala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, kontrola o ochraně veřejného zdraví ( zákon č. 258/2000 Sb. ), kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje a kontrola použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy a OON ( vyhl. č. 551/2004 Sb., za rok 2007, 6 osdt.1 ), kontrolovaly zaměstnankyně KÚ Královéhradeckého kraje kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolovali zaměstnanci KÚ Královéhradeckého kraje Všechny provedené kontroly nezjistily žádná vážná pochybení. Drobné nedostatky byly do následné kontroly odstraněny.

8 Část VII. Údaje o mimoškolních aktivitách a) Mezinárodní projekty (podíl školy) zahájení spolupráce se Speciální základní školou Senica ( SR) : 1) získání grantu Královéhradeckého kraje SMR Mezinárodní výměny dětí a mládeže 2) návštěva zástupců této školy ve dnech ( vytvořena koncepce spoluprácevýměnné pobyty žáků ve školním roce 2008/2009) b) Spolupráce s partnerskou školou zahájena spolupráce se Speciální základní školou a Mateřskou školou Litomyšl : 1) návštěva našich vybraných žáků v této škole gratulace k 50. výročí založení školy 2) týdenní výměnný pobyt 32 žáků z Litomyšle v naší škole c) Okresní, oblastní a celostátní soutěže Organizované školou: Přátelské fotbalové utkání se Speciální ZŠ Úpice Datum: Místo konání: tělocvična Spec.ZŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců 5. fotbalový turnaj speciálních škol Datum: Místo konání: tělocvična ZŠ Komenského Pořadatel: Speciální ZŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců 1.místo Krkonošský přebor ve vybíjené Datum: Místo konání: tělocvičny ZŠ Mládežnická Pořadatel: Speciální ZŠ a MŠ Trutnov Reprezentovali: 8 chlapců 2.místo 7 chlapců, 1 dívka 3.místo 8 dívek 3.místo

9 Škola se účastnila: Okresní přebory: O pohár všestranného cyklisty Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Výsledek : 12.místo Fotbalový turnaj Datum: Místo konání: Česká Skalice Reprezentovali: 7 chlapců 1.místo Okresní přebor v silniční cyklistice Datum: Místo konání: Staré Buky Výsledek : 7.místo Okresní kolo atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických Datum: Místo konání: Dvůr Králové nad Labem Výsledek : 2. a 3. místo Krajské přebory: Regionální kolo ve florbalu Datum: Místo konání: Hradec Králové Reprezentovali: 8 chlapců 1.místo Krajské kolo v plavání Datum: Místo konání: Chrudim Výsledek : 1.místo Krajský přebor v přespolním běhu Datum: Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Výsledek : 2.místo a 17.místo Krajské kolo atletického čtyřboje Datum: Místo konání: Hradec Králové Výsledek : 2.místo (1500m), celkové 6.místo

10 MČR v klasickém lyžování Datum: Místo konání: Horní Malá Úpa Výsledek : 15., 17., 24. a 27. místo MČR ve florbalu Datum: Místo konání: Praha Reprezentovali: 7 chlapců 6.místo MČR v plavání Datum: Místo konání: Liberec Výsledek : 1. místo Z dalších školních aktivit uvádíme : Fotbalový turnaj Nový Bydžov Datum: Místo konání : Nový Bydžov Reprezentovali: 6 chlapců 2.místo Dolnolánovský branný závod Datum: Místo konání: Dolní Lánov Výsledek : 4. místo a 9. místo d) odborná a publikační činnost bez účasti e) prezentace školy na veřejnosti - propagační materiály o škole prospekt, nástěnky v PPP, Spec MŠ a SPC, výloha na náměstí v Trutnově - vystoupení žáků třídy PT 3 dne s hudebním pásmem na trutnovském náměstí (součást projektu Trutnov-město draka, 3. ročník dračích slavností Už ho nesou ). - články v novinách : , Mladá fronta Dnes o sloučení školy se Základní školou a Mateřskou školou při nemocnici, o novém názvu školy, , Radniční listy Speciální základní škola Trutnov, Horská 160, slaví 60. výročí vzniku aneb Škola babička,

11 , Krkonoše Škola slaví a má vlastní prapor, - červen 2008, Krkonoše Společně vystoupali na Sněžku o návštěvě partnerské školy z Litomyšle, - srpen 2008, Radniční listy Partnerství měst má konkrétní obsah. f) spolupráce školy s dalšími subjekty Naše škola spolupracuje - SPC Trutnov, PPP Trutnov, RIAPS Trutnov, Policie ČR, Městská policie Trutnov, MěÚ Trutnov odd.sociální péče a služeb, oddělení soc.-práv. ochrany dětí a soc. prevence g) další aktivity Na škole pracovalo 6 kroužků ( cyklisticko - dopravní kroužek, výtvarný kroužek, výpočetní technika, fotbalový, florbalový a poznávací ). Četnost a velmi dobrá úroveň práce kroužků přispěla k získání dobrých umístění v různých soutěžích. Na začátku školního roku byl zahájen projekt Náš kraj. Každá třída školy si vybrala jednu zajímavost Královéhradeckého kraje a měla ji podle svých představ ztvárnit a seznámit s ní ostatní žáky školy. Vyhodnocení projektu bylo provedeno v červnu Práce jednotlivých tříd zdobí v současné době chodby naší školy. Žáci naší školy se zúčastnili mnoha sportovních soutěží ( viz. výše). Zúčastnili se také výtvarné soutěže Krkonoše očima dítěte, kterou vyhlásilo Oddělení ekologické výchovy Správy KRNAP. Žákyně 3.A Ilona Gorolová obsadila v silné konkurenci 1. místo. Své zástupce jsem poslali také dne do krajské soutěže v Hradci Králové O nejlepší dílenský výrobek. 3.a 4. místo je velmi pěkným umístěním. Mimořádné akce školy, které stojí za povšimnutí - Oslava 60. výročí založení školy dne pro širokou veřejnost a dne pro žáky škol ( webové stránky školy str. 25, 22 a 21 ), sloučení školy se Základní školou a mateřskou školou při nemocnici nový název Speciální základní a Mateřská škola, Trutnov, zápis žáků do 1. tříd, - březen 2008 účast 7 pedagogů školy na Vzdělávacím kurzu pro učitele organizovaném Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Trutnově ( 6 úterních odpolední ), - duben 2008 zakoupení a instalace keramické pece, organizace 6.bowlingového turnaje zaměstnanců speciálních škol, zahájení mezinárodního projektu, setkání se zástupci Speciální základní školy ze Senice,

12 zahájení spolupráce s partnerskou školou- Speciální základní školou a Mateřskou školou z Litomyšle, - získávání sponzorských darů a grantů - průběžně Další akce ročník matematické olympiády pro žáky 2. stupně - listopad 2007 plavecký výcvik pro žáky 2.a 3. ročníku ( + někteří žáci ze třídy PT 3) návštěva Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl gratulace k 50. výročí zal. školy návštěva Speciální ZŠ Broumov, 3. místo v soutěžní přehlídce programů, mezinárodní účast tradiční akce Mikuláš s čerty a anděly účast na charitativní akci Speciální mateřské školy v Trutnově v síni B.Martinů 4.,5.,7.,8. a9. třída - vánoční akce - výstava dětských prací v přízemí budovy školy ( ) - Advent v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem ( , 7.-9.třída) - vánoční výstava U studánky v Malých Svatoňovicích ( 19. a , ½ třída a PT3) - vánoční turnaje ve fotbalu, florbalu a vybíjené tradiční dětský karneval Den naruby Den vody jarní výstava dětských prací v přízemí budovy školy další ročník školní čtenářské soutěže čarodějnický rej na celé škole spojený s volbou Miss a Missis beseda o Brazílii v kině Vesmír ( 8.a9. ročník) a výlety do Malých Svatoňovic po stopách Karla Čapka a jeho bratra Josefa ( třída) oslava MDD ( individuální program po třídách ) spaní ve škole 1.,2. a 8.třída, vybraní žáci - červen 2008 školní výlety jednotlivých tříd Speciality základní školy speciální výlet do Radvánovic u Turnova - hipoterapie ( září-říjen 2007, duben-červen 2008) Hudební den Sportovní den v tělocvičně školy Výtvarný den vystoupení třídy PT3 na náměstí v Trutnově ( součást slavnosti Trutnovměsto draka) Speciality školní družiny účast na Večeru duchů, který připravil Dům kultury v Trutnově tradiční vynášení symbolu zimy Smrtky

13 Z provozních důvodů nebylo možné uskutečnit : - lyžařský výcvik - školní kolo SHM Velké poděkování patří zaměstnancům za veškerou práci, členům školské rady za plodnou spolupráci a sponzorům za jejich podporu. V Trutnově dne Mgr. Jaromír Vašíček, ředitel školy

14 Příloha č. 3 Výroční zpráva za školní rok za pracoviště Gorkého 77 Základní údaje o škole a/ Celková kapacita školy a jejich součástí : Základní škola -14 žáků Mateřská škola - 16 dětí b/ Základní údaje o součástech školy : Základní škola : počet tříd - 1 počet žáků - 9 Mateřská škola : počet tříd - 1 počet žáků - 7 c/ Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Každé dítě zařazené do ZŠ se kromě výuky věnuje mimoškolní činnosti. Zaměření : veškeré estetické činnosti, práce s počítačem /Internet,hry/, příprava na přijímací pohovory, zapůjčování her, puzzlí, knih a časopisů, sledování videa. d/ Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele: ZŠ poskytuje výuku a psychoterapii dětem hospitalizovaným na dětském oddělení. Na telefonickou výzvu zdravotnického personálu docházíme také na ortopedii, gynekologii,chirurgii a integrovaná lůžka očního a ORL oddělení. MŠ zajišťuje výchovnou péči nejen o děti předškolního věku, ale spolu s učitelkami ZŠ se stará i o zájmovou činnost dětí všech věkových kategorií, výjimkou nejsou ani středoškoláci. Škola získala v rámci akce Internet do škol 4 počítače, které využíváme jak pro výuku, tak pro zájmovou činnost.

15 Nabízíme dětem hračky, stavebnice, puzzle, stolní hry, knihy, časopisy, přehrávače na kazety a CD a materiály na výtvarné činnosti.tyto pomůcky plánujeme doplnit a obměňit. Naším úkolem je stálé zlepšování nemocničního prostředí /výzdoba dětských pokojů, chodeb, čekáren, ambulancí atd./ Zajistíme i péči o děti hospitalizované s rodiči, pokud budou mít zájem. I nadále budeme propagovat práci školy, a to zejména výstavkami prací dětí v čekárně, chodbách, herně a pokojích dětského oddělení. Toto jsme doplnili novou fotodokumentací, kterou přibližujeme rodičům i dětem samotným práci naší školy. Tomuto účelu poslouží i aktualizace Informačního letáku pro širokou veřejnost o poslání naší školy. V příštím roce plánujeme před ambulancemi dětského oddělení propagovat i práce dětí naší kmenové školy / pracoviště Horská 160 /. Školu prezentují kromě internetových stránek naší školy také internetové stránky Oblastní nemocnice Trutnov,a.s.v rámci dětského oddělení. Změna nastala ve výuce, kde pracujeme podle vlastních vzdělávacích programů.pracovali jsme podle nově vytvořeného ŠVP pro základní školu a plánujeme jeho zdokonalování. Již pátým rokem bude učitelka MŠ pracovat podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, na jehož zdokonalení také neustále pracuje.každoročně zpracováváme evaluaci podle plánu vytvořeného v předloňském školním roce. Již třetím rokem máme novou kancelář přímo u dětského oddělení a novou hernu, která slouží i základní škole jako učebna.budeme spolupracovat se zdravotníky na zlepšení vybavení herny.nejvíce bychom potřebovali novou dětskou sedací soupravu, neboť stávající je nevyhovující.děti navštěvují tuto místnost pouze v doprovodu učitelek. Plánujeme navazovat spolupráci s dalšími předškolními i školními zařízeními / MŠ Novodvorská, Na Struze, ZŠ a MŠ Janské Lázně / na projektu Nebojme se nemocnice, jehož cílem je zbavit nebo zmírnit strach z pobytu v nemocnici. Snažíme se dětem přiblížit zejména prostředí, ve kterém případná hospitalizace probíhá. Dále plánujeme rozšířit spolupráci se zdravotníky v oblasti herní terapie. Zlepšujeme spolupráci s rodiči, neboť návštěvy probíhají během celého dne. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základní vzdělávání C/001 Základní škola tř B/001 Základní škola praktická tř B/001 Základní škola speciální tř B/001 Pomocná škola Vzdělávací programy ŠVP pro žáky ZŠ ročníku ŠVP pro žáky ZŠ speciální roč. a praktické roč. ŠVP pro MŠ

16 Údaje o pracovnících školy. a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy - celková situace, její hodnocení Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole. b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (vyhl. 139/1997 Sb.). Konkrétní údaje o pracovnících Minulý školní rok v % Tento školní rok v % 100% 100% Kvalifikace pedagogických školy pořadové číslo pracovníka Pracovní zařazení Vy uče ní Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Pedagog. PF, FF, DPS Délka praxe 1 Vedoucí učitelka Učitelka 1.-9.r PF-HK apr.m,z PF-Praha spec.ped 30 2 Učitelka MŠ Střední ped.škola učitelství MŠ vychovatelství spec.ped.volného času 17 DVPP

17 Datu m Téma Čas. rozvr h Školící inst. Návštěva ve speciální škole 4 h ZŠ při léčebně Janské Lázně Seminář ke slučování škol 4 h Šk.zař. pro DVPP HK Dyslexie, dyspraxie 6 h Šk.zař. pro DVPP HK Keramika 4 h Spec.ZŠ a MŠTrutnov Hrajeme si se slovy a hláskami 4 h Šk.zař. pro DVPP HK Poplate k Účastník obě učitelky 1 učitelka 1 učitelka 1 učitelka 1 učitelka Návštěva vánočních a velikonočních výstav 3h 1 učitelka Semináře byly vybírány účelně, efektivně.všechny byly využity v práci školy. Množství a výběr seminářů je limitován finančními prostředky školy. Další vzdělávání na počítačích v uplynulém školním roce neproběhlo, neboť na něj nebyly vyčleněny žádné fin.prostředky, tak jak to bylo v minulých letech. počet pracovníků dosud proškolených na úrovni Z - 100% P /úvodní modul/ - 50% P /volitelný modul/ - 0 Údaje o přijímacím řízení Do ZŠ jsou zařazovány všechny děti, které přicházejí ze základních škol, základní školy praktické a zakladní školy speciální V letošním školním roce bylo zapsáno: ZŠ : 462 žáků MŠ : 385 dětí Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Pokud je dítě hospitalizováno déle než 14 dní, zasíláme kmenové škole zprávu o jeho výsledcích. Navrhujeme i klasifikaci za období hospitalizace. Žák by už neměl být přezkušován. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Poslední inspekce proběhla 16. a 17. října Byla vedená Mgr.Věrou Noskovou, dalším členem týmu byla kontrolní pracovnice Jaroslava Pešková. Předmětem inspekce bylo zjištění a zhodnocení personálních, materiálně technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti a průběhu a výsledků vzdělání a výchovy v základní a mateřské škole ve školním roce 2003/2004. Práce školy byla hodnocena ve všech sledovaných oblastech jako velmi dobrá. Kontrola v oblasti mimo vzdělávání a výchovu byla zaměřena na využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu. Kontrolovaným obdobím byl kalendářní rok 2002.V závěrečném protokolu bylo konstatováno, že finanční prostředky poskytnuté ze

18 státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělání byly účelně čerpány a řádně zúčtovány v termínu stanoveném zřizovatelem. Údaje o mimoškolních aktivitách Mimoškolní aktivity školy za školní rok, které mají význam pro prezentaci školy nebo propagaci školy na veřejnosti: výtvarné soutěže : Můj rok počet:1 Vánoční malování počet: 2 Můj oblíbený knižní hrdina počet: 1 Méďa Pusík počet: 1 Máme rádi přírodu počet:2 Kouzelná školka počet 2 propagace práce školy : - prezentace školy na internetových stránkách Oblastní nemocnice Trutnov průběžně - obměna informační tabule o práci školy s fotodokumentací u kanceláře školy výstavka prací žáků školy na dětské rehabilitaci výstava prací žáků na dětském oddělení průběžně výzdoba chodby u ambulance pokojů ( okna, strop - mobilní výzdoba, skla mezi pokoji) chodby ( mobilní výzdoba, sítě, ) oddělení matky s dětmi (pokoje, chodba, herna ) - výstavka prací žáků v dětském koutku u příjmu dětských chirurgických pacientů - nová fotodokumentace celého dětského oddělení vystavená před dětskými ambulancemi spolupráce školy s dalšími subjekty - dlouholetá spolupráce s výměnou zkušeností se Spec. ZŠ při FN HK průběžně - spolupráce se zdravotníky DO na úseku herní specialista průběžně - exkurze s výměnou zkušeností - ZŠ a MŠ Vesna Janské Lázně pokračování projektu spolupráce s MŠ Nebojme se nemocnice /MŠ Novodvorská Trutnov, Na Struze/ e) další aktivity : tvorba evaluace dokončení

19 mimoškolní zájmová činnost se zaměřením na zapůjčování her, puzzlí, knih, časopisů, sledování videa, práce s počítačem (Internet, hry) příprava různých materiálů pro volný čas (hádanky, křížovky, vystřihovánky) organizace soutěží v rámci školy -soutěže k zahájení školního roku / verbálního a motorického charakteru/ dny her a soutěží k ukončení školního roku pomoc při organizaci akce Klaun v nemocnici Mikulášská besídka Děti posílají zdraví / návštěva dětí z Gymnázia Úpice s programem a dárky pro nemocné děti/ spolupráce s dět. oddělením při realizaci akce Zavolej domů - využití mobilů pro hospitalizované děti trvalá i dočasná výzdoba pokojů DO, CH, chodeb, herny DO, oddělení matky s dětmi, JIP /malby na stěny, na sklo, mobilní výzdoba/ příprava žáků 5. a 9. ročníku k přijímacím pohovorům herní terapie pomocí fotodokumentace nemocničního prostředí a zdravotnických zákroků se kterými se mohou děti na dětském oddělení setkat, přibližování hravou formou Vypracovala: Mgr.Taťána Chaloupská

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více