VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1

2 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy: Záladní škola T.G.Masaryka Školní družina Telefon: Fax: Stránky školy: b. Úplné školy Školní rok 2004/2005 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,7 2.stupeň ,5 Celkem ,4 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 43 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,4 d. Rada školy: NE e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Základní škola 16847/ Rozšířená výuka jazyků od 3.ročníku f. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem / 2,55 Z činnosti školní družiny: Stěžejní náplň činnosti školní družiny tvořila zájmová a rekreační činnost. V zájmové oblasti byla jednou z nejúspěšnějších činnost výtvarná a rukodělná, kde si děti v praktické formě ověřovaly své schopnosti i dovednosti. Své výrobky pak předvedly na výstavce při příležitosti zápisu do 1. třídy. Tělesnou kondici si děti udržovaly každodenním pobytem na školním hřišti, míčovými sporty a celou řadou dalších pohybových aktivit. V průběhu roku navštěvovala školní družina Dětské dopravní hřiště, kde se děti didaktickou formou seznamovaly s pravidly silničního provozu. Hlavní pozornost byla věnována především správnému přecházení vozovky a základům bezpečné jízdy na kole. Pravidelností se také staly návštěvy Zimního stadionu, kde se děti učily bruslit nebo se v bruslení zdokonalovaly. S cílem rozvoje myšlení i paměti byly pro děti připravovány různé soutěže, kvizy a didaktické hry, ve kterých mohly uplatnit nejenom své dosavadní zkušenosti, ale i svoji fantazii. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 34,59 / % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 32,77 / 34 95% / 94% Strana 2

3 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 odešli ze školy: 4 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 8 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 2 17 nad 50 let 3 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 5 28 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Celostátní setkání PAU 3 Regionální setkání PAU 25 Příprava školy na ŠVP 4 Cyklus činnostního učení 9 Instruktor školního lyžování 2 Jazykové kurzy 14 Kurzy jednotlivých předmětů 4 Konference o ekologické výchově 1 Využití systému SAS pro školy 1 Metodické setkání tvůrců TIB 2 Školský zákon 1 Dánská škola 1 Kurz první pomoci 1 Kurz školního zdravotníka 1 Školní klasifikace a hodnocení 1 Tvorba ŠVP I. část 31 Celostátní setkání PAU vedoucích pracovníků 2 IX. mezinárodní konference daltonských škol 1 Školství v Řecku 1 Tvorba vize školy 1 RVP pro základní vzdělávání 30 Jak psát projekty 1 Letní škola splývavého čtení 3 Školní klasifikace 1 Školská legislativa 1 Týmová spolupráce 24 Kooperativní a skupinové vyučování 29 Sebehodnocení školy 1 Projekty SIPVZ 3 Semináře SIPVZ 9 Celkem Romský asistent: NE Pedagogický asistent: ANO, 25 hod. / 4 Strana 3

4 Část III. 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2004/2005: 116, průměr na jednoho žáka: 0,24 4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2004/04 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté 6 leté studium 8 leté studium studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 69 nižší ročník 15 Celkem 84 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2004/2005 neproběhla na škole žádná inspekce provedená Českou školní inspekcí. Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Strana 4

5 Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i,l 13 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2004/2005: 43 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006: 40 Část VI. Další údaje o škole Ve školním roce 2004/2005 dosáhla škola úspěchů zejména v následujících oblastech: 1) Školy v přírodě Termín Třída Místo konání Počet účastníků A Krkonoše 22 žáků A Tři studně 20 žáků A Tři studně 24 žáků A, 5.B Koryčany 47 žáků CELKEM 5 tříd 113 žáků Všechny školy v přírodě byly pozitivně hodnoceny jak samotnými žáky, tak jejich rodiči. V následujícím školním roce očekáváme nárůst zájmu ze strany rodičů o tyto akce. 2) Lyžařský výcvikový kurz a cyklistický kurz Termín Místo konání Typ kurzu Počet účastníků Javorový vrch Beskydy LVK Protivanov Cyklistický 18 CELKEM 61 3) Výuka náboženství Probíhala formou nepovinného předmětu. Celkem se zúčastnilo 44 žáků školy ve třech skupinách. 4) Mezinárodní spolupráce Ve dnech až navštívila naši školu skupina 12 žáků a 2 pedagogů z partnerské školy v německém Darmstadtu. Během svého pobytu si mimo jiné prohlédli školu i město Blansko, byli přijati zástupcem starostky Mgr. Ivo Polákem, navštívili Moravský kras a město Brno. Celá delegace byla s pobytem v Blansku velmi spokojena a bylo rozhodnuto v těchto akcích pokračovat i v dalších letech. V příštím školním roce je plánován pobyt našich žáků v Darmstadtu. 5) Zapojení školy do projektů Ve školním roce 2004/2005 podala škola celkem tři projekty SIPVZ. Z těchto projektů byly hodnotící komisí dva projekty schváleny a jejich realizace proběhne v následujícím školním roce. Škole se tímto podařilo získat nemalé finanční prostředky na zlepšení počítačového vybavení. Stinnou stránkou tohoto úspěchu je nutnost dokrýt z vlastních zdrojů 20% celkových nákladů na realizaci projektů. 6) Vystoupení žáků školy na veřejnosti V tomto školním roce se škola velmi často prezentovala blanenské veřejnosti. Jednalo se zejména o tradiční kulturní vystoupení v rámci kulturního kalendáře města Blanska. Vzhledem k probíhajícím oslavám stého výročí povýšení Blanska na město přibyla některá vystoupení mimo každoroční program. Nejčastěji vystupoval pěvecký sbor školy a dramatický kroužek 1.stupně. Strana 5

6 7) Přehled soutěží a umístění žáků školy Vzhledem k velkému množství soutěží, kterých se naše škola účastní jsou v následujícím přehledu uvedeny pouze ty, na nichž naši žáci dosáhli výrazného úspěchu. Název soutěže Datum konání Počet účastníků Umístění Přespolní běh okresní , 2. a 6. místo soutěž Hnutí stonožka literární soutěž Práce jednoho žáka vydána v knize o Stonožkovém hnutí Okresní přebor v plavání místo Okrskové kolo ve florbalu místo Okresní přebor ve vybíjené místo Okresní kolo olympiády a 3. místo v německém jazyce Okresní kolo konverzace místo v anglickém jazyce Okresní kolo zeměpisné a 8. místo olympiády Okresní kolo olympiády místo v českém jazyce Okresní kolo ekologické , 8. a 9. místo soutěže Den Země Krajské kolo zeměpisné místo olympiády Okresní kolo Pythagoriády místo Celostátní kolo zeměpisné až 1 2.místo olympiády Dopravní soutěž mladých a 2. místo cyklistů oblastní kolo Mladý zahrádkář okresní a 3. místo kolo Pohár rozhlasu žáků x 1.místo, 2. a 3. místo Dopravní soutěž mladých místo cyklistů krajské kolo Pohár rozhlasu žákyň místo, 3 x 2. místo, 3. místo Mladý zahrádkář místo celostátní kolo Dětské LOH Sloup až x 1. místo, 3 x 2. místo, 2 x 3. místo 8) Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Dyslektický kroužek 3 19 Anglický jazyk 2 13 Zdravotní TEV 1 11 Pohybové hry 2 59 Dramatický kroužek 1 10 Německý jazyk 1 12 Strana 6

7 Ruský jazyk 1 22 Cvičení z ČEJ 1 15 Volejbal 1 12 CELKEM Část VII. Základní údaje o hospodaření školy Příjmy v Kč číslo ukazatel skutečnost skutečnost vývojový řádk u ukazatel 1 2 3=2/1 1 Státní dotace ( prostředky od KÚ) , ,0 0 1,04 2 Dotace od obce - provozní výdaje (ener., mat., služ., aj.) * , ,00 1,19 3 Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců (MŠ,ŠD) 34365, ,00 0,99 4 Příjmy z hospodářské činnosti , ,30 0,72 5 Ostatní příjmy (součet ř. 6 až 14) , ,47 0,88 6 v tom: - stravné (žáci a zaměstnanci) 7 - dary 8 - úroky 3256,06 709,27 0, fondy , ,22 0, prodej 11 - účelové dotace pomůcky, HODINA 19960, Socrates 93133, ,86 1, ostatní 1583, ,12 7, úhrada společných akcí dětí ,10 0,00 15 PŘÍJMY CELKEM ( součet ř. 1 až 5 ) , ,7 7 1,04 * zahrnuje též státní dotaci na 1 žáka Výdaje v Kč číslo ukazatel skutečnost upravený skutečnost % plnění vývojový řádk u 2003 rozp upr.rozp. ukazatel =3/2 5=3/1 1 Investiční výdaje - 2 Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od KÚ) , , ,63-1,02 Neinvestiční výdaje z 3 prostředků KÚ celkem , , ,08 100,5 1,05 Strana 7

8 4 5 Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 v tom: prostředky na platy zaměstnanců , , ,00 100,3 1,04 prostředky na OPPP (součet ř. 6 až 9) 27000, , ,00 100,0 2,74 6 v tom: ost. osobní výdaje 27000, , ,00-2,28 7 odstupné 12565, ,00-8 odvody (součet ř.9 až 11) , , ,00 99,7 1,04 v tom: odvody na soc. a 9 zdrav. pojištění , , ,00-1,04 10 FKSP , , ,00-1,04 11 zákonné pojištění 34983, , ,00-1,08 ostatní neinvestiční 12 výdaje , , ,08 111,3 1,11 13 z toho: učebnice , , ,08-1,25 14 učební pomůcky , , ,70-0,79 15 plavecký výcvik, 55825, , ,00-0,61 ochranné pomůcky, 16 prevent.prohlídky. 6084, , ,00-3,47 17 další vzdělávání 78020, , ,44 106,3 1,27 18 projekt Socrates 96931, , ,86-1,39 19 VÝDAJE CELKEM (součet řádků č. 1, 2 a 3) , , ,71 101,5 1,04 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Část VIII. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 2 Kvalifikační studium VŠ výchovného poradenství školní metodik prevence 1 Kurz pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence soc. pat. jevů VŠ Strana 8

9 b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce / 0 školní metodik prevence c) další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: - Šikana a agresivita ve školách FAKTA, Žďár nad Sázavou - Aktivity v práci výchovného poradce VPC MU Brno školní metodik prevence: - Projevy soc. pat. chování PPP Blansko - Prevence kriminality na školách Jm KU Brno 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Autismus Aspergův syndrom 9. 1 SVPU 2., 3., 4., 5. 4 celkem 5 Strana 9

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více