Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta"

Transkript

1 Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta Řešitelé: Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc. Ing. Jiří Čáp Ing. Jaroslav Morkus

2 Obsah Obsah... 2 Úvod Přeprava kusových zásilek Systémy přepravy CP Jedno centrální překladiště Hvězdicový systém pravidelných linek na CP Dvě centrální překladiště Stanovení mýta v České republice Stanovení podílu vozového parku a stupeň vytížení u přepravy kusových zásilek Tabulky sazeb mýtného sběrných zásilek Závěr... 11

3 Úvod Zavedení mýtného pro nákladní automobily povede přímo nebo nepřímo ke zvýšení přepravních nákladů. V konečném důsledku dojde k celkovému navýšení výsledné ceny pro zákazníky. Přímými náklady mýtného se zde rozumí náklady, které vzniknou na základě placení poplatku mýtného. Přímé náklady mýtného budou v podstatné míře ovlivňovány: přepravní vzdáleností, hmotností nákladu, stupněm vytížení nákladního automobilu, prázdnými jízdami a podílem zpoplatněných úseků. Nepřímé náklady mýtného jsou náklady, které vzniknou vyúčtováním plateb a kontrolou mýtného. Podstatnými druhy nákladů jsou: náklady předfinancování, náklady na riziko ručení za třetí osobu, administrativní náklady (např. fakturace) náklady na kontrolu výběru mýtného transakční náklady Přímé náklady mýtného přestavují nejvyšší podíl nákladů. Nepřímé náklady musí být zohledněny při novém výpočtu nákladů a při kalkulaci cen. 1 Přeprava kusových zásilek Expresní služba vyjadřuje požadavek rychlého uskutečnění služby. Expresní služby jsou založeny na základě smluvního závazku, např. požadavkem na dodání zásilky v určitou hodinu. V 90. letech se vyvinula expresní síť, která byla založena na úzké a dlouhodobé spolupráci mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Rovněž optimalizovaná plošná síť dopravců vedla k nabídce výkonů s vysokou kvalitou. V České republice v segmentu expresní přepravy zásilek probíhá neustálý rozvoj, který vede k vyšší efektivnosti. Zvyšující se požadavky na přepravu kusových zásilek jsou spojeny jednak s výhodnou geografickou pozicí ČR v Evropě a přispěl k tomu rovněž nedávný vstup naší země do EU, který zvýšil dovoz a vývoz zboží mezi těmito státy. Systém přepravy kusových zásilek může být organizován různým způsobem. Základními druhy organizace a technologického provedení systémů přepravy kusových zásilek jsou: přeprava na jedné sběrné lince mezi dvěma místy soustřeďování a rozptylu kusových zásilek. Jde o organizačně nejjednodušší způsob, který lze schematicky zobrazit následujícím způsobem: Přeprava na určité sběrné lince několik míst soustřeďování a rozptylu kusových zásilek. Schematicky lze tento způsob zobrazit způsobem: Přeprava v systému sběrných linek pokrývající určité území podle zásady, že každé sběrné středisko má spojení se všemi ostatními sběrnými středisky

4 samostatnou sběrnou linkou. Systém je možno schematicky na zjednodušeném příkladu existence pouze tří sběrných středisek vyjádřit následujícím způsobem: Systém obdobný schématu ad c), ve kterém však spojovací sběrné linky mezi sběrnými středisky s malým vzájemným obratem zásilek jsou vedeny přes vhodná tranzitní překladiště. Schematicky je možno tento případ zobrazit úpravou příkladu ad c) následujícím způsobem: Systém centrálního sběrného místa, ve kterém všechna sběrná střediska jsou propojena sběrnými linkami výhradně s centrálním sběrným místem, kam přepravují všechny zásilky směřující mimo jejich obvod a v opačném směru přepravují zásilky ze všech ostatních sběrných středisek směřující k nim. Schematicky je to možno znázornit následujícím způsobem: Systém podle jakéhokoliv předchozího schéma, ve kterém je využit jiný druh dopravy, např. doprava železniční, letecká nebo vodní. Ve kterémkoliv z výše uvedených systémů je třeba zásilky v obvodu odeslání soustředit, v obvodu doručení pak rozptýlit. To se provádí různými způsoby svozu a rozvozu.

5 2 Systémy přepravy 2.1 Jedno centrální překladiště Do centrálního překladiště zúčastněná střediska vysílají každý pracovní den vlastním dopravním prostředkem získané zásilky určené pro ostatní střediska a svážejí zásilky určené pro jejich střediska Hvězdicový systém pravidelných linek na CP Střed hvězdice tvoří centrální překladiště systému (CP), vrcholy tvoří jednotlivá střediska systému, přičemž zásilky putují z podacího střediska (PS) do centrálního překladiště a po zpracování jsou odesílány do dodacích středisek (DS 1 n ). O ij označuje j-tého odesílatele i-tého podacího střediska, P ij značí j-tého příjemce i-tého dodacího střediska. Zjednodušené schéma hvězdicové struktury přepravy zásilek O n2 O n1 PS n P n1 DS n DS 1 P 11 P n2 CP P 21 DS 2 P 22 DS 4 DS 3 P 23 P 41 P 31 Samotná střediska provádějí svoz a rozvoz zásilek v rámci svého atrakčního obvodu. Centrální překladiště může být samostatným střediskem. Centrální překladiště je charakterizované co nejvýhodnější polohou v rámci systému (státu či jiné územní jednotky) a jeho kapacitními možnostmi.

6 2.2 Dvě centrální překladiště Podobné schéma jako u jednoho centrální překladiště. Těchto centrálních překladišť může být i více, zde je pro názornost systému kusových zásilek uveden příklad se dvěma centrálními překladišti. Přeprava zásilek mezi centrálními překladišti probíhá vozidlem s vyšší přepravní kapacitou (např. návěs, železniční vůz, ). O n1 O n1 O n2 O n2 PS n PS n P n1 DS n DS 1 P 11 P n2 CP1 CP2 P 21 DS 2 P 22 P 11 DS 1 DS 2 P 22 DS n P 23 P 21 P n1 3 Stanovení mýta v České republice Smyslem zavedení mýtného je zpoplatnit silniční nákladní dopravu na dálnicích a silnicích nejvyšší kvality a získat tak dodatečné finanční prostředky na rozvoj a obnovu silniční infrastruktury. Nezanedbatelný pozitivní vliv by mělo mít mýtné na zefektivnění silniční nákladní dopravy lepším vytěžováním vozidel a jízd, což povede ke snížení počtu silničních nákladní vozidel na pozemních komunikacích. Státy EU od zavedení mýtného také očekávají návrat přepravy některých druhů zboží na ekologičtější dopravní systémy jako je např. železniční a kombinovaná doprava. Mýtné není poplatkem zaváděným pouze v ČR, do budoucna bude zavedeno v celé Evropské unii. Ke konci roku 2005 Evropský parlament schválil novou směrnici, která slaďuje pravidla pro výběr poplatků za používání dálnic a silnic nákladními vozidly v celé EU. V současné době již probíhá výběr mýtného elektronickým systémem v Německu a v Rakousku. Sazby mýtného vycházejí z nařízení vlády č. 484/2006 ze dne 18. října 2006 o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, kterým se zapracovávají předpisy Evropských společenství 1 a upravují výši časového poplatku a výši sazeb mýtného pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

7 Mýtné se stane součástí nákladů všech produktů, které budou i jen z části přepravovány po území ČR (tranzitní doprava). Výše sazeb mýtného za užívání dálnic a rychlostních silnic se člení podle: A) emisní třídy vozidla se sazbou pro vozidla 1. do třídy EURO II, 2. třídy EURO III a vyšší. B) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy se sazbou pro vozidla se 1. dvěma nápravami, 2. třemi nápravami, 3. čtyřmi nebo více nápravami. Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v tabulce (Tabulka č.1). Tabulka č. 1 Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice v Kč/km do EURO II EURO III a vyšší Počet náprav a více a více 2,30 3,70 5,40 1,70 2,90 4,20 Zdroj: Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb. Samotné mýtné je objektivní náklad, určitá forma daně, kterou si speditéři ani dopravci nevymysleli. Z toho důvodu bude prosazován princip účtování mýtného v poměru 1:1:1 mezi dopravcem, speditérem a koncovým zákazníkem. Je nutné vytvořit co nejtransparentnější systém převodu sazeb mýtného do přepravních cen a účtování mýtného v samostatné kolonce na fakturách. Obecné stanovení sazby mýtného pro celovozovou přepravu 1. průměrná sazba mýtného pro dálnice a rychlostní komunikace S DR x y i a n S DR = ( xi yi ) a (1) i= 1 průměrná sazba mýtného pro dálnice a rychlostní silnice sazba mýtného stanovená nařízením vlády č. 484/2006 Sb. pro dálnice a rychlostní komunikace podíl vozového parku v procentech závislost vozidla na emisních normách EURO a počtu náprav procentní podíl vozidel jedoucích po dálnicích a rychlostních komunikacích z celkového počtu vozidel 2. průměrná sazba mýtného pro silnice I. třídy (od ) S IT z y i b 3. Celková sazba mýtného n S IT = ( zi yi ) b (2) i= 1 průměrná sazba mýtného pro silnice I. třídy sazba mýtného stanovená nařízením vlády č. 484/2006 Sb. pro silnice I. třídy podíl vozového parku v procentech závislost vozidla na emisních normách EURO a počtu náprav procentní podíl vozidel jedoucích po silnicích I. třídy z celkového počtu vozidel S = S + S (3) C DR IT

8 4. Stanovení sazebníku mýtného pro různé vzdálenosti a hmotnosti zásilky SC l sazba = * m (4) M Sc celková sazba mýtného l kilometrická vzdálenost M průměrné vytížení vozidel m hmotnost zásilky 4 Stanovení podílu vozového parku a stupeň vytížení u přepravy kusových zásilek Na základě statistického hodnocení provedeného u šesti dopravců byl zpracován procentuální podíl vozového parku (viz. Tabulka č. 2)s ohledem na vybavení motory podle emisní normy. Tabulka č. 2 Podíl vozového parku u dopravních firem podíl vozového parku [%] Firma EURO II EURO III a vyšší A 64,9 35,1 B 88,2 11,8 C 80,6 19,4 D 95,3 4,7 E 79,8 20,2 F 78,9 21,1 Průměr 81,3 18,7 Zaokrouhleno 80 % 20 % Průzkum byl proveden u dopravních firem zajišťujících přepravu kusových zásilek. xi i= Průměrné hodnoty byly stanoveny pomocí aritmetického průměru x = 1, kde x i jsou n hodnoty ze statistického souboru a n je počet prvků v tomto souboru. Z tabulky je patrně, že podíl vozového parku s EURO II představuje přibližně 80 % a 20 % tvoří podíl vozidlového parku s EURO III a vyšším. n

9 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % EURO III a vyšší EURO II 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % A B C D E F Průměr Zaokrouhleno Graf č. 1 Podíl vozového parku u dopravních firem Stupeň vytížení je závislý na různých faktorech, jako například na struktuře přepravovaných nákladů, na předpisech odesílatele, na druhu přepravních obalů, na obsluhovaných regionech nebo také ročním období. Na základě průzkumu u sledovaných firem, kdy bylo zjištěno, že vytížení vozidel se pohybuje v průměru okolo hodnoty kg. Pro zjednodušení výpočtu a s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem (např. z Rakouska) byla tato hodnota vytížení zaokrouhlena na kg. Na základě údajů uvedených v tabulce č. 1, kde bereme v úvahu pouze dopravní prostředky s počtem náprav čtyři a více, a tabulky č. 2 můžeme následným výpočtem určit průměrnou sazbu mýtného jako prostý součet procentních podílů z celku sazeb mýtného. Výsledná průměrná sazba mýtného pro čtyři a více náprav při zohlednění zjištěného podílu vozového parku je 5,16 Kč/km. Z předložených statistických údajů bylo zjištěno, že po zpoplatněných dálnicích a rychlostních komunikacích jezdí průměrně 75 % vozidel. Zohledníme-li tuto okolnost, pak získáme novou hodnotu průměrné sazby mýtného ve výši 3,87 Kč/km. Tato hodnota je dále použita jako základní pro stanovení sazebníků mýtného, které zohledňují kritéria - hmotnost zboží a kilometrickou vzdálenost. 5 Tabulky sazeb mýtného sběrných zásilek. Předložené tabulky jsou jednoduchým a efektivním nástrojem pro rychlé přeúčtování dodatečných nákladů mýtného při přepravě sběrných zásilek. Návrh zúčtování nákladů mýtného vychází z průměrných ujetých kilometrů, stanovené náklady mýtného zohledňují průměrný stupeň vytížení, prázdné jízdy, tak jako předpoklad podílu jízd na zpoplatněné silniční síti. Navržené sazby mýtného neobsahují žádnou kalkulační odměnu podnikatele (ziskovou marži). V tabulce č. 3 je uvedeny navrhované sazby v Kč k a v tabulce č. 4 jsou navrženy sazby v Kč k

10 Tabulka č. 3 Účtované mýtné od zóna 1 zóna 2 zóna 3 zóna 4 zóna 5 zóna 6 zóna 7 do ,13 0,25 0,49 0,73 0,97 1,21 1, ,25 0,49 0,97 1,46 1,94 2,42 2, ,37 0,73 1,46 2,18 2,91 3,63 4, ,73 1,46 2,91 4,36 5,81 7,26 8, ,21 2,42 4,84 7,26 9,68 12,10 14, ,42 4,84 9,68 14,52 19,35 24,19 29, ,63 7,26 14,52 21,77 29,03 36,29 43, ,84 9,68 19,35 29,03 38,70 48,38 58, ,26 14,52 29,03 43,54 58,05 72,57 87, ,68 19,35 38,70 58,05 77,40 96,75 116, ,10 24,19 48,38 72,57 96,75 120,94 145, ,52 29,03 58,05 87,08 116,10 145,13 174, ,94 33,87 67,73 101,59 135,45 169,32 203, ,35 38,70 77,40 116,10 154,80 193,50 232, ,77 43,54 87,08 130,62 174,15 217,69 261, ,19 48,38 96,75 145,13 193,50 241,88 290, ,24 60,47 120,94 181,41 241,88 302,35 362, ,29 72,57 145,13 217,69 290,25 362,82 435, ,33 84,66 169,32 253,97 338,63 423,29 507, ,38 96,75 193,50 290,25 387,00 483,75 580, ,43 108,85 217,69 326,54 435,38 544,22 653, ,47 120,94 241,88 362,82 483,75 604,69 725, ,57 145,13 290,25 435,38 580,50 725,63 870,75 Tabulka č. 3 Účtované mýtné od zóna 1 zóna 2 zóna 3 zóna 4 zóna 5 zóna 6 zóna 7 do ,14 0,27 0,54 0,80 1,07 1,33 1, ,27 0,54 1,07 1,60 2,13 2,66 3, ,40 0,80 1,60 2,39 3,19 3,98 4, ,80 1,60 3,19 4,78 6,37 7,96 9, ,33 2,66 5,31 7,96 10,61 13,26 15, ,66 5,31 10,61 15,91 21,21 26,52 31, ,98 7,96 15,91 23,87 31,82 39,77 47, ,31 10,61 21,21 31,82 42,42 53,03 63, ,96 15,91 31,82 47,73 63,63 79,54 95, ,61 21,21 42,42 63,63 84,84 106,05 127, ,26 26,52 53,03 79,54 106,05 132,57 159, ,91 31,82 63,63 95,45 127,26 159,08 190, ,56 37,12 74,24 111,36 148,47 185,59 222, ,21 42,42 84,84 127,26 169,68 212,10 254, ,87 47,73 95,45 143,17 190,89 238,62 286, ,52 53,03 106,05 159,08 212,10 265,13 318, ,15 66,29 132,57 198,85 265,13 331,41 397, ,77 79,54 159,08 238,62 318,15 397,69 477, ,40 92,80 185,59 278,39 371,18 463,97 556, ,03 106,05 212,10 318,15 424,20 530,25 636, ,66 119,31 238,62 357,92 477,23 596,54 715, ,29 132,57 265,13 397,69 530,25 662,82 795, ,54 159,08 318,15 477,23 636,30 795,38 954,45

11 Závěr Navržený algoritmus pro výpočet mýtného u kusových zásilek je logicky správný a neobsahuje žádnou systémovou chybu. Vstupní předpokládané hodnoty byly stanoveny jako průměrné hodnoty, které vyplývají ze statistického šetření provedeného u šesti dopravních firem. S ohledem na použití průměrných hodnot, může se v jednotlivých případech vyskytnout zanedbatelná odchylka. Předložené tabulky jsou velmi dobře použitelné pro výpočet zvýšení nákladů v důsledku výběru elektronického mýta. Metodika byla zpracována a ověřena na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře Technologie řízení dopravy, katedře Dopravního Managementu, marketingu a logistiky ve spolupráci s Přepravní laboratoří a Institutu Jana Pernera, o.p.s.. Doporučujeme, aby tato metodika pro stanovení sazeb pro výpočet mýtného byla zavedena v praxi. Použití přispěje ke zjednodušení účtování po zavedení elektronického mýta. Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc. Ing. Jiří Čáp Ing. Jaroslav Morkus

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hodnocení dopadů regulace po zpoplatnění všech silnic spravovaných státem tj. dálnic, rychlostních komunikací (D+R) a vybraných silnic I.třídy (VS

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Nástroje pro kalkulaci mýtného

Nástroje pro kalkulaci mýtného Nástroje pro kalkulaci mýtného Patricia Kaus Od neděle 31. srpna 2003 se na základě požadavku spolkové vlády musí platit mýtné za používání německých dálnic těžkými užitkovými vozidly. Právním základem

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Technologie dopravy a logistika

Technologie dopravy a logistika Technologie dopravy a logistika Silniční nákladní doprava Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Pro vlastní nebo cizí potřeby? Pro vlastní potřebu doprava

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS

HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: Příspěvek definuje technologické ukazatele pro hodnocení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING (dále jen ceník ) PLATNÝ OD 24. 8. 2015 Není-li uvedeno jinak, není v cenách zahrnuto DPH ve výši 21%. OBSAH STĚHOVÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR NEBO FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ S VOZEM

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 20. března 2013 Čj. ČTÚ-7 673/2013-610/IV. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav logistiky a managementu dopravy KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE Ing. Jan Tichý, Ph.D. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti při plnění obchodních

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování Vypracoval:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

Ceník služeb Easy Moving

Ceník služeb Easy Moving Ceník služeb Easy Moving Platný od 1.9.2012 V cenách není zahrnuto DPH ve výši 20%. Obsah (klikněte na požadovanou položku): Stěhování obytných prostor nebo firemní stěhování s vozem Stěhování S drobné

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti

Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti 1. Legislativní vymezení, zadání V současné době platí zákazy jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy pro

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o.

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. www.zajdo.cz Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o podrobnější informace o naší společnosti a dovolte nám tedy, abychom se stručně

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Analýza trendů silniční nákladní dopravy. I.část ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Analýza trendů silniční nákladní dopravy. I.část ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Analýza trendů silniční nákladní dopravy I.část ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Centrum dopravního výzkumu Brno Březen 2005 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚKOLU 1. Identifikační kód úkolu: smlouva číslo - 1750/05/01 číslo

Více

Platnost od: 01. 03. 2015 Standard č. 4

Platnost od: 01. 03. 2015 Standard č. 4 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec Staré Město Směrnice pro fakultativní služby uživatelům. Domov pro osoby se zdravotním postižením Dům B, E, F, H Týdenní stacionář

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Příloha k bodu 4 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

PROVOZOVÁNÍ MIKRO DOPRAVNÍHO PODNIKU V DÁLKOVÉ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ.

PROVOZOVÁNÍ MIKRO DOPRAVNÍHO PODNIKU V DÁLKOVÉ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ. PROVOZOVÁNÍ MIKRO DOPRAVNÍHO PODNIKU V DÁLKOVÉ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ. The operation of "micro" transport company in international road freight Ing. Alexander Čapka Vysoká škola logistiky

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více