VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva schválena radou školy dne Pedagogická rada seznámena s výroční zprávou dne

2 Ředitel: RNDr. Pavel Laně Statutární zástupce: Jaroslava Černá Zástupce ředitele: PaedDr. Josef Jabůrek Vedoucí vychovatelka: Ivona Dittrichová Hospodářka školy: Hana Benešová Telefon: Fax: www stránka Datum vydání posledního rozhodnutí zařazení do sítě: Datum poslední změny zřizovací listiny: Přehled učebních plánů Výuka probíhá podle běžných učebních plánů a osnov, schválených MŠMT. Vzdělávací programy: Základní škola č. j /96-2 Základní škola Učební plány gymnázia č. j /99-22 Práce v mateřské škole probíhá podle rámcového vzdělávacího a výchovného programu, zaměřeného na rozvoj senzomotoriky Charakteristika školy Součástí jsou: Základní škola pro sluchově postižené Zvláštní škola pro sluchově postižené Gymnázium pro sluchově postiženou mládež Mateřská škola pro sluchově postižené Školní družina Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna 2

3 Škola je zřízena hlavním městem Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. Budova je majetkem církve výše nájmu činí 380,- Kč za 1 m 2, celkem 2, ,- Kč ročně. Vyučuje se podle běžných učebních plánů a osnov. Orální způsob vyučování na naší škole zůstal nezměněn a stále představuje dominantní metodu. I v tomto školním roce bylo učivo 1. třídy rozděleno do dvou let (přípravný ročník + 1. třída). Tento trend, i když jsou na školu stále více přijímány děti s těžšími sluchovými vadami vč. dětí s kochleárními implantáty a děti s dalšími poruchami (poruchy učení, dysfázie, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), dále pokračuje a ve všech případech je zdůrazňována jazyková výchova Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově; k dispozici je jedna velká a jedna malá tělocvična. Bohužel škola nedisponuje hřištěm, ale pouze školním dvorem, který využívá převážně mateřská školka a internát. V případě potřeby si škola pronajímá hřiště od jiných subjektů. Pokud se jedná o materiálně technické vybavení školy je možné konstatovat, že škola je dobře vybavena Údaje o pracovnících školy a jejich odborné způsobilosti Situaci v personální oblasti ve školním roce 2005/2006 můžeme považovat za stabilizovanou. Na prvním stupni základní školy je 100% aprobovanost. Na druhém stupni a gymnáziu je aprobovanost vysoká (blíží se 100%), považujeme-li odbornost pro daný předmět za dostačující. Speciální pedagogika (surdopedie, logopedie) je u učitelů, kteří nemají speciální pedagogiku vystudovanou, průběžně nahrazována kurzem výuky sluchově postižených žáků, který vedou zkušení odborníci. Tento kurz má platnost jen pro výuku na naší škole. Znakový jazyk, který není dominantním komunikačním systémem mezi žáky a mezi žáky a učiteli, částečně ovládá na škole 11 pracovníků. 8 z nich absolvovalo kurzy znakového jazyka. Několik učitelů se účastní konverzačního kroužku s neslyšícími zaměstnanci školy. Odborníci, pedagogové, naší školy vyvíjejí činnost, která přesahuje i rámec školy. (Pí Kučerová autorka učebnic, p. Felger autor učebnice, pí Fridrichová sekce matematiků a fyziků, pí Svobodová logopedická společnost, pí Šedivá psychologická společnost ČR.) 3

4 Personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepočt. pracov. k fyzické osoby k přepočt. pracov. pedagog.,vč.ředitele 45 41, ,978 nepedagogičtí 23 22, ,736 celkem 68 64, , Věková struktura pedagogických pracovníků věk do 30 let včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 48,93 z toho žen: 48, Kvalifikace pedagogických pracovníků Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické UK PgF 1.-9.roč Vysokoškolské nepedagogické Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogick ého směru s DPS bez DPS UK PgF vychov. 3 Ostatní VŠ

5 Typ školy Střední odborné s maturitou pedagogického směru Vzdělání Střední odborné s maturitou nepedagogického směru bez s DPS DPS SpgŠ 5 1 bez maturity 1 vychovatelka Aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 97,82 Neaprobovaných 2, Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: Nově přijatí absolventi učitelského studia: Nově přijatí absolventi neučitelského studia: Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce semináře: jednodenní dvou a vícedenní 6 výchova k občanství vzdělávací obsah cizích jazyků práce s učebnicí Planet pohyb a výživa pro zdraví RVP v praxi pro učitele AJ právní předpisy ve školním stravování vše Národní institut pro další vzdělávání kurzy: jednodenní dvou a vícedenní 2 AJ rozvoj jazykového vzdělávání učitelů projekt MENT 1 1.rok Přibylová 1 2. rok Chalupná MENT koordinátor školního 1 Ortei Consulting Praha 12 5

6 vzdělávacího Písnická 763/29 programu pro zákl. vzdělávání školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) Statistické údaje o žácích, studentech a třídách Mateřská a základní škola Přijímání dětí se provádí na základě rozhodnutí ředitele školy. Tomuto rozhodnutí předchází doporučení psychologa školy a speciálně pedagogického centra. Důležitá je zpráva foniatra a zájem rodičů. V odděleních MtŠ a v přípravkách se jedná o děti se sluchovou vadou, případně jinými vadami. Není-li možné učinit jednoznačné rozhodnutí, zda dítěti budou vyhovovat metody práce naší školy, realizuje se tzv. diagnostický pobyt na dobu určitou (dále DGP). Statistika vřazených dětí: o Vřazení na počátku školního roku: do MtŠ 5 do ZŠ přípravka 8 o Vřazení během školního roku: do MtŠ 6 do ZŠ 4 o Diagnostický pobyt: na ZŠ 5 o Odchody dětí během školního roku: 2 (jedna žákyně do běžné ZŠ v místě bydliště, jeden žák z důvodu přestěhování do SŠ pro sluchově postižené v Plzni) Všechny ostatní děti byly vřazeny do naší školy již v předchozích letech. 6

7 Gymnázium Přijímání studentů na naše gymnázium se řídí stejnými pravidly jako na ostatních státních gymnáziích (jednotný termín přijímací zkoušky). Přijímací zkoušky se konají písemně z českého jazyka a matematiky. V 1. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk a od 2. ročníku dva cizí jazyky (anglický a německý). Studium na gymnáziu zahájilo v září studentů. Statistické údaje o gymnáziu viz další text. Výsledky vzdělávání Mateřská škola Hlavním úkolem je rozvíjet řeč tak, aby děti mohly pokračovat ve studiu na naší škole a vzdělávat se orálně. Stále používáme metodiku, vypracovanou as. Janotovou, ve spolupráci s učiteli naší školy, tzv. senzomotoriku. 1.stupeň základní školy Děti hodnotíme převážně slovně. 2.stupeň základní školy Cizím jazykem na tomto stupni ZŠ je německý nebo anglický jazyk. Rozmístění žáků základní školy: K ukončilo školu ve dvou devátých třídách celkem 16 žáků Všichni žáci jsou přijati k dalšímu vzdělávání na vyšším stupni škol. Na naše gymnázium složili úspěšně zkoušky tito žáci: Fábera Peřina Pytlík Graupnerová Pangrácová Do běžných učebních oborů odcházejí: obor farmaceutický laborant Marvanová chemik operátor Plocová prodavač Nehasil 7

8 automechanik kadeřnice Červ Muchová Někteří žáci pokračují ve speciálních školách Bernold SOU pro žáky s více vadami tkadlec Dujka SOU pro sluchově postižené kuchař nebo zámečník Drahokoupilová Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené zubní technik Doubravský, Nový a Řiháček Střední škola pro sluchově postižené Brno informatika v ekonomice Statistické údaje viz další text. Gymnázium Maturita a profesní zaměření absolventů: V tomto školním roce skládalo maturitní zkoušku 7 studentů. Studentka Kebzová maturitní zkoušku nesložila a tím si zavřela v letošním roce dveře pro další studium. Úspěšní maturanti se hlásili na tyto školy: Czaban FF UK obor politologie, FSV UK obor sociologie Krobová ČZU obor systémové inženýrství a informatika Kvasničková FF UK obor čeština v komunikaci neslyšících Šebestová PedF UK obor psychologie, FF UK obor informační studia a knihovnictví Teclová PřF MU obor biologie člověka antropologie Vavřík ZF MZLU obor zahradní a krajinářská architektura Ke konci školního roku byli definitivně přijaty studentky Kvasničková a Šebestová. Statistické údaje viz další text Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých kraj počet žáků Z toho nově přijatých Mateřská a základní škola Karlovarský 2 1 Královehradecký 2 Pardubický 1 Plzeňský 1 Středočeský 31 7 Ústecký 13 1 Vysočina 3 celkem 53 9 Gymnázium Královehradecký 2 1 8

9 Liberecký 2 1 Moravskoslezský 3 1 Olomoucký 1 Plzeňský 2 Středočeský 2 1 Jihočeský 1 celkem Žáci - cizí státní příslušníci: stát počet žáků Ukrajina 1 Rusko Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků ZŠ I. stupeň AJ 12 NJ 0 ZŠ II stupeň AJ 37 NJ 20 Gymnázium AJ 30 NJ Školní stravování kapacita počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu Jánské Lázně Kutná Hora, Litomyšl, Dlouhé stráně (elektrárna), Velké Losiny počet dětí/žáků 24 žáků naší školy 8 žáků z Berlína 2 studenti z Heidelbergu žáci gymnázia a 9. třídy hodnocení žáci absolvovali výcvik na běžkách, sjezdovkách i snowboardu procvičování cizího jazyka seznámení s tradiční výrobou ručního papíru, shlédnutí výukového filmu o budování přečerpávací elektrárny, prohlídka nádrží 9

10 1.11. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Ve školním roce 2005/06 nebyla v našem zařízení žádná kontrola Účast školy v soutěžích vědomostní: Mezinárodní matematická soutěže Klokan Dne 17. března 2006 se žáci a studenti této soutěže zúčastnili již po páté. Novinkou letošní soutěže bylo to, že přibyla nová kategorie Cvrček pro žáky druhých a třetích tříd. Celkem se soutěže zúčastnilo 90 žáků a studentů školy. Nejlepší z každé kategorie byli odměněni čokoládou, zakoupenou Nadačním fondem TÓN. Nejlepší ve svých kategoriích byli: Cvrček 2. a 3. třída Sviták Klokánek 4. a 5 třída Košák Benjamin 6. a 7 třída Pňovská Kadet 8. a 9.třída Peřina Junior 1. a 2. ročník Novotná Student 3. a 4. ročník Czaban sportovní: Celostátní sportovní hry SPM Termín konání: Místo konání: Praha Vedoucí: Z. Zajíčková, Š. Kelnár Účast našich studentů: 8 chlapců, 10 dívek Výsledky: atletika děvčata celkově 1. místo chlapci celkově 2. místo štafeta 4x100m děvčata 1. místo volejbal děvčata 4. místo futsal 4. místo stolní tenis tříčlenné družstvo 1. místo Nejlepší výsledků dosáhli: Pazdera, Hnízdil, Teclová, Jandusová, Novotná, Uhrová Celostátní sportovní hry SPŽ Termín konání: Místo konání: Plzeň 10

11 Vedoucí: Z. Zajíčková, M. Holasová, Š. Kelnar Účast našich žáků: 7 chlapců, 6 dívek Výsledky: celkové umístění: 3. místo atletika: 5. místo plavání: 2. místo kopaná: 8. místo basketbal: 1. místo Pražský plavec místo štafeta volný způsob 4x 50 m Pangrácová, Gluch, Protivná, Novotný 3. místo 50 m prsa Pangrácová 2. místo 50 m volný způsob Pangrácová Mistrovství České republiky žáků malá kopaná 2. místo umělecké: Zahraniční kontakty Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Projekt Integrace Praha - Heidelberg SRN 1.část Stráž nad Nežárkou, Praha zúčastnilo se 5 žáků Reciproční výměna se školou pro sluchově postižené - Berlín SRN 2. část Rippenweier, Neckargemünd zúčastnilo se 5 žáků 1.část účast německých žáků na lyžařském výcvikovém kurzu účast 10 osob Berlín, 2 Heidelberg Výměna učitelů Praha - Heidelberg 2. část zájezd do Berlína účast: 10 žáků 6., 7. a 8. třídy SRN Eva Přibylová působila na HSZ Neckargemünd, jedna učitelka z HSZ učila v Ječné Studium v Neckargemündu SRN Studentka gymnázia K. Bubeníčková uzavřela úspěšným složením závěrečné zkoušky 2 leté studium na Wirtschaftsschule Neckargemünd Heidelberg 11

12 1.14. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: S rodiči žáků 8. tříd, kteří navštěvovali třídní schůzky prováděla výchovná poradkyně, Mgr. Alena Fridrichová společné i individuální pohovory o dalším vzdělávání jejich dětí po splnění školní docházky. Upozorňovala je též na možnost a důležitost vyřízení změněné pracovní schopnosti pro své dítě (v místě trvalého bydliště). V prosinci 2005 se uskutečnilo setkání s rodiči problémového žáka Šťovíčka a bylo jim doporučena změna školy. Na výchovnou komisi byla také pozvána matka žákyně Eriky Tóthové, ale nedostavila se. Důvodem pozvání bylo pozdní omlouvání dcery z vyučování Integrace (zkušenosti - pozitiva a negativa integrace dětí a žáků v prostředí školy. Samostatně uveďte zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky) Vzhledem k tomu, že naše základní škola je speciální školou, přijímáme žáky na diagnostické pobyty na doporučení běžné základní školy, speciálně pedagogického centra, vyšetření psychologa školy a na základě zájmu rodičů. Ve školním roce byly na diagnostickém pobytu: Borůvka Zdeněk 5. třída vrátil se na původní školu Polák Aleš 5. třída vřazen od 1.9. do 6.třídy Herkloc Lukáš 2. třída vřazen od 1.9. do 3. třídy Mědílek Miroslav 1. třída vřazen od 1.6. do 1. třídy Nikl Petr 5. třída vřazen od 1.9. do 6. třídy Naopak žáci, kteří navštěvují naši školu, využívají též možnost přestupu na běžnou základní školu nebo na jinou speciální školu. V tomto školním roce to byli: Dvořáková Kristína od v integraci Prohaska David z důvodu přestěhování nastoupil do SŠ pro sluchově postižené v Plzni Ekologická výchova (resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy v oblasti EVVO, financování, počet tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) Nemáme Pedagogická a osobní asistence (počet asistentů, zkušenosti s asistenční službou) Na naší škole nevyužíváme asistenční službu Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za rok, počty frekventantů a absolventů. Nemáme. 12

13 1.19. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, viz další text Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi V odůvodněných případech (špatná péče rodiny o dítě, záškoláctví) spolupracujeme s odbory sociálních věcí obecních nebo městských úřadů Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti Vznik: červen 2005 Složení: za učitele: Olga Maierová Eva Přybilová za rodiče Jarmila Šebestvoá Ivana Černá za zřizovatele Mgr. Váňová PaedDr. Bělovský schůze program: seznámení s hospodařením školy v roce 2005 projednání problémů spojených s placením obědů seznámení se s hodnocením výsledků výuky žáků, seznámení se s IVP projednání otázky 2. jazyka na II. stupni ZŠ XXX Rozbor hospodaření za školní rok 2004/2005 není součástí této zprávy. Bude zpracován samostatně k Rozbor za I. pololetí roku 2005 byl předložen MHMP. 13

14 Školní a mimoškolní aktivity 8. a se uskutečnily v Kulturním domě na Smíchově oslavy 60 výročí vzniku školy pro sluchově postižené v Ječné ulici. Součástí oslav bylo: den otevřených dveří školní akademie, na které vystupovali žáci a studenti školy slavnostní společenský večer spojený se stužkováním maturantů a s rozloučením s žáky 9. tříd odborný seminář, jehož se účastnili učitelé školy, odborníci, kteří se zabývají problematikou sluchově postižených a zástupci partnerských škol z Prahy a SRN. Internát Žáci ubytovaní v internátu školy se pravidelně zúčastňovali sportovních aktivit na Dětském ostrově, na hřištích v Apolinářské a Lipové ulici v Praze 2, na Folimance, v Riegrových sadech, ve Vysočanech,od listopadu 2006 pravidelné bruslení na pražské Štvanici, v zimních měsících bobování a sáňkování na Petříně. Kromě toho absolvovali mnoho procházek starou Prahou, Pražským hradem, Novým Městem, Vyšehradem, Stromovkou, po pražských nábřežích (krmení ptactva). Během celého školního roku probíhaly v internátu tyto kroužky: plavání v Radlickém bazénu vaření keramiky sportovních her Od září do prosince nacvičovali žáci internátu vystoupení na akademii při příležitosti oslav 60. výročí školy. Další aktivity: Září: Celointernátní výlet do Bráníka Dětský triatlon na Klamovce Turistické odpoledne v Milíčovském lese Pochod Krčským lesem k ohradě lesních zvířat Staré Město Rotunda sv. Kříže Návštěva Betlémské kaple Karlův most, Čertova historie Prahy Návštěva petřínské rozhledny (s výkladem o pražských věžích + nácvik orientace) Podzimní jarmark - Stodůlky Říjen: ZOO Praha Svatováclavská pouť Pražské výstaviště Pouštění draků Hůrka 14

15 Výlet na Kavčí hory Celoodpolední výlet do lesoparku Háje Výlet na Kotlářku soutěžní odpoledne Hry podzimu Pražské Jezulátko s výkladem Listopad: Turistický pochod Divokou Šárkou Výlet do chráněného území Háje Divadelní představení v Minoru Výstava středního odb. učiliště Brandýsek Návštěva Národního muzea zoologická část Návštěva Technického muzea Prosinec: Návštěva Adventního koncertu kostel P. Marie Sněžné Výstava Betlémů Modřanský film Putování tučňáků kino s indukční smyčkou Vánoční trhy Kino Slovanský dům: Harry Potter ohnivý pták Velká mikulášská nadílka, spojená se soutěžemi (v internátě) Leden: Návštěva Národního muzea Zlatý věk medií Betlémy v pražských kostelech Tříkrálový průvod z Pražského hradu k Loretě Návštěva koncertu v kostele U pražského Jezulátka Návštěva Muzea hraček Únor: Muzeum hl. města Prahy Návštěva výstavy fotografie celosvětový pohár v hokeji Návštěva Národního muzea Antropologie Prohlídka dostavby metra Ládví nácvik orientace Březen: Matějská pouť pražské výstaviště Návštěva Muzea hl. města Prahy Botanická zahrada výstava jarních kytiček Návštěva Technického muzea velká akustická expozice Návštěva hl. nádraží vlaky jako dopravní prostředek Galerie J. Sudka výstava Olympijské hry v Turině očima reportérů Sazka Aréna hokejové utkání Sparta Slávia Karneval a vynášení zimy internát školy Den učitelů vystoupení dětí Duben: Návštěva Městské knihovny inspirace z literatury pro tvorbu velikonočních dekorací Palác Akropolis příprava vystoupení před festivalem Slunce 06 Velikonoční výstava lidové tradice v Čechách, technika drátkování Koncert na Kampě 15

16 Květen: Stodůlecký jarmark řemesla a soutěže Přechod pro vrch Vítkov Vystoupení na festivalu integrace Slunce 2006 Výlet do Kladna prohlídka medvědária a historické části města Kino Nový Smíchov Mission Imposible Vlastivědný výlet do Průhonic Účast na Bambiriáda na Žižkově Turistický pochod do Hájů Přátelský zápas v kopané v Radlické škole Zápas v košíkové v Radlicích dívky Červen: Den dětí v Toulcově dvoře Návštěva ZOO spolu s kamarády ze školy v Liberci Střešovice návštěva výstavy květin Výlet do Čelákovic, spojený s koupáním Třídenní výlet do Doks Sportovní činnost Zimní lyžařský výcvik Uskutečnil se ve dnech 4. až v Jánských Lázních v penzionu Idyla na úpatí Černé hory. Zúčastnilo se 24 žáků naší školy, 8 žáků z Berlína + 2 doprovod, 2 studenti z Heidelbergu. Pedagogický dozor: M. Moučka E. Přibylová H. Němcová Jedna instruktorka byla z řad profesionálních instruktorů ve Skiareálu Černá hora. Žáci a studenti absolvovali výcvik na běžkách, sjezdovkách, případně i na snowboardu. Nadační fond TÓN přispěl nemalou částkou na dopravu, externí instruktorku a jednomu studentovi na ubytování. Kulturně zájmová a ostatní činnost Mateřská školka výstava u Všeobecné nemocnice dopravní hřiště bludiště Petřín Pražský hrad Muzeum hraček salon hraček Náměstí Míru vánoční trhy 16

17 výstava drátkování Pražský hrad vycházka k vánočnímu stromečku aktivní účast dětí na školní akademii Václavské nám. vánoční trhy, betlém, Františkánská zahrada vánoční besídka v MtŠ výstava betlémů vycházka na Pražský hrad Václavské nám. socha sv. Václava Muzeum hraček Technické muzeum schůzka s rodiči prožitkové deníky (spolu s psycholožkou školy dr. Šedivou) karneval v MtŠ vycházka na Petřín vycházka na Lužiny hlavní nádraží zahradnictví nákup květin pro MtŠ velikonoční trhy Vyšehrad Dětský ostrov Divadlo Akropolis vystoupení dětí z internátu dopravní hřiště výlet na Kladno Toulcův dvůr MDD MDD ve školce Karlův most, Kampa Apolinářská zahrada koupání schůzka s rodiči rozvíjení komunikačních dovedností u dětí, výsledky vyšetření předškoláků spolu s psycholožkou školy dr. Šedivou dopravní hřiště Návštěva divadelních představení (1. stupeň)ˇ- Divadlo Minor: O Budulínkovi O Popelce Vinnetou O Malence Lovci mamutů Karkulka a černý balónek Princezna s ozvěnou Sněhurka Večerníčky (film) Klapzubova jedenáctka Návštěva Divadla v Dlouhé (gymnázium a 9. třída) Výlet pana Broučka 17

18 Kroužek klavíru: pravidelně se scházel 1x týdně, 10 sluchově postižených žáků ve věku od 8 do 16 let, ved. Mgr. Křápová; Uspořádané výstavy: Faustův dům prosinec 2005 výstava v rámci oslav 60. výročí založení školy Barokní variace a mandala v dlani budova školy Zvířátka v umění aneb pocta Josefu Ladovi a Krylovovým bajkám budova školy aula v přízemí Cesta do historie, za uměním a do přírody Vydání kalendáře k 60. výročí školy v Ječné výtvarné práce za 10 let ( ) Výtvarné výlety: Levý Hradec první Přemyslovci Roztoky výstava 60. léta M. Forman ilustrace Kouřim muzeum osídlení, sahající 5000 let př. n. l. Návštěva výstavy: Anežský klášter gotická malba Kroužek programování pro žáky 8. A, 7. A vedoucí: J. Felger Přílohy: Tabulky podle jednotlivých typů škol 18

19 2. SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, JEČNÁ 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ IZO počet tříd Celkem homogenních heterogenních počet zapsaných dětí počet docházejících dětí docházky na třídu docházky v % Ø dětí na učitele k k ,5 50 4, , počet neumístěných dětí: 0 počet dětí s odkladem školní docházky - ve spolupráci s poradenským pracovištěm: 3 19

20 3.1. Počet tříd 3. SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, JEČNÁ 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ IZO I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků k na třídu: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 6 7,57 6, na učitele: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 6,4 5,8 6,1 Průměrný počet žáků na 1 učitele na II. stupni nemá vypovídací charakter, protože na II. stupni učí i učitelé gymnázia. Učitelé jsou zařazeni buď u ZŠ nebo u G podle převažující míry vyučovací povinnosti na tom kterém stupni Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v 9. ročníku: 16 v nižším ročníku (ve kterém): 0 20

21 3.5. Chování ročník velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % ,6 2 15, ,6 2 15, ,5 2 12,5 celkem Nejsou uvedeni žáci přípravek Zameškané hodiny k / /06 omluvené neomluvené 19 2 celkem Nejčastěji řešené výchovné problémy: Zapomínání pomůcek, domácích úkolů, záškoláctví, vyrušování ve třídě, apod Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli - I. st Prospěli II. st , Z toho s vyznam. 6 11, ,5 Neprospěli - I. st Neprospěli II. st. 1 1,9 0 0 Klasifikováni I.st Klasifikováni - II.st Klasifik. celkem Neklasifik. I. st Neklasifik. - II. st Neklasif..celkem včetně přípravky 21

22 Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,23 1,24 II. stupeň 2,00 1,95 celkový průměr 1,62 1, Přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním - počet dětí, asistent učitele apod. nemáme 3.9. Školní družina školní klub počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele školní družina ,6 školní klub

23 6. SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, JEČNÁ 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: GYMNÁZIUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ IZO Počet tříd: počet tříd počet žáků K K Počet žáků a tříd podle studijních oborů: studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků g - všeobecné K/401 4 I., II, III D g- přírodovědné K/404 4 IV. 1 7 D forma studia 6.3. Průměrný počet žáků k : na třídu: 7,5 na učitele: 4, Obory ve srovnání se školním rokem 2004/2005 (uvést kód oboru a název): stávající obor: g všeobecné K/401 zrušené obory: 0 dobíhající obory: g přírodovědné K/404 důvody změn: zájem studentů 6.5. Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2005/2006: počet přihlášených: 11 z toho dívek: 4 počet přijatých žáků: 10 z toho dívek: 3 23

24 na školní rok 2006/2007 počet přihlášených celkem: 10 z toho dívek: 7 počet přijatých po prvním kole: 8 z toho dívek: 6 počet přijatých po druhém a 3. kole: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých na odvolání: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých celkem: 8 z toho dívek: 6 volná místa (počet, obor): 2 g K/ Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2005/2006 počet žáků prospěli celkem 29 z toho s vyznamenáním 2 neprospěli - opakují ročník - klasifikovaných celkem 29 vyloučených z prospěchových důvodů - vyloučených z výchovných důvodů - studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů Hodnocení chování žáků ve školním roce 2005/2006 počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: Výsledky maturitních zkoušek: počet žáků maturitní celkem u zkoušky 7 z toho opakovaně u zkoušky - žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali - prospěli s vyznamenáním - druh zkoušky závěrečná 24

25 prospěli 6 neprospěli Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem Žádný z absolventů nenastoupil v tomto školním roce přímo do zaměstnání Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 7 z toho VŠ: 6 z toho VOŠ: Ověřování výsledků vzdělávání (Maturita bez handicapu, ): Jedna maturitní třída gymnázia 7 žáků se zúčastnila Maturity nanečisto. U cizího jazyka byla studentům odpuštěna poslechová zkouška. Všichni žáci dosáhli dobrých výsledků. Český jazyk Třída Počet žáků Průměrné skóre Průměrná úspěšnost 4. G 6 37,7 56,2 škola 6 37,7 56,2 kraj ,4 70,7 ČR ,0 68,6 Německý jazyk 1 Třída Počet žáků Průměrné skóre Průměrná úspěšnost 4. G 7 39,6 74,7 škola 7 39,6 74,7 kraj ,4 63,7 ČR ,0 65,3 25

26 Anglický jazyk 1 Třída Počet žáků Průměrné skóre Průměrná úspěšnost 4. G 1 48,0 87,3 škola 1 48,0 87,3 kraj 20 66,4 72,5 ČR ,7 71,1 26

27 7. SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, JEČNÁ 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: INTERNÁT IZO kapacita : 53 lůžek 7.2. naplněnost k : 35 žáků 7.3. naplněnost k : 35 žáků Činnost internátu: viz výroční zpráva školy 27

28 8.1. Zaměření centra: 8. Speciální školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM IZO Péče o sluchově postižené děti a mládež a děti s poruchami komunikace. Spolupráce s dalšími zařízeními: mateřskými, základními a středními školami (integrace) s ostatními SPC pro sluchově postižené (doporučená péče) se SPC pro augmentativní a alternativní komunikaci Praha 2 spec. školy pro děti s kombinovanými vadami s klinickými logopedy (péče o sl. post) s Centrem kochleárních implantací FN Motol s ORL kl. FN Motol (testování kochleárně implantovaných) další vzdělávání v oboru (IPPP ČR, ÚVDZP, logopedická společnost, psychologická společnost foniatrická klinika FN Praha 2 Další odborná činnost: LSMS: Kurz ranné péče o sluchově postižené děti pro logopedy a klinické logopedy lektorování Publikační činnost: Jazyk a řeč. Rozlišování hlásek ve slově. Montanex Ostrava (metodická pomůcka a příručka) Reedice ve dvou jazykových mutacích (slovenská a polská): Rozlišování slov ve větě Výuková obrázková kvarteta Cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel 8.2. Klienti centra klienti k k počet klientů celkem z toho z Prahy mimopražských* (Středočeský) počet žáků/klientů na ped. pracovníka 121,

29 8.3. Pracovníci centra pracovníci fyzických přepočt. fyzických přepočt. počet pracovníků celkem 2 1,25 2 1,25 psychologové 1 0,25 1 0,25 z toho spec. pedagogové sociální pracovníci ostatní kvalifikovanost v % V Praze dne RNDr. Pavel Laně ředitel školy 29

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

k 30. 6. 2007 přep. pracovníci

k 30. 6. 2007 přep. pracovníci 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Obecná část (tato část je společná pro všechny typy škol a školských zařízení.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy za školní rok

Výroční zpráva školy za školní rok + Výroční zpráva školy za školní rok 29 21 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 1.21 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sít ě a datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2004/2005

Výroční zpráva. Školní rok 2004/2005 Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a Obchodní škola pro zrakově postiženou mládež, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2004/2005 Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více