VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva schválena radou školy dne Pedagogická rada seznámena s výroční zprávou dne

2 Ředitel: RNDr. Pavel Laně Statutární zástupce: Jaroslava Černá Zástupce ředitele: PaedDr. Josef Jabůrek Vedoucí vychovatelka: Ivona Dittrichová Hospodářka školy: Hana Benešová Telefon: Fax: www stránka Datum vydání posledního rozhodnutí zařazení do sítě: Datum poslední změny zřizovací listiny: Přehled učebních plánů Výuka probíhá podle běžných učebních plánů a osnov, schválených MŠMT. Vzdělávací programy: Základní škola č. j /96-2 Základní škola Učební plány gymnázia č. j /99-22 Práce v mateřské škole probíhá podle rámcového vzdělávacího a výchovného programu, zaměřeného na rozvoj senzomotoriky Charakteristika školy Součástí jsou: Základní škola pro sluchově postižené Zvláštní škola pro sluchově postižené Gymnázium pro sluchově postiženou mládež Mateřská škola pro sluchově postižené Školní družina Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna 2

3 Škola je zřízena hlavním městem Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. Budova je majetkem církve výše nájmu činí 380,- Kč za 1 m 2, celkem 2, ,- Kč ročně. Vyučuje se podle běžných učebních plánů a osnov. Orální způsob vyučování na naší škole zůstal nezměněn a stále představuje dominantní metodu. I v tomto školním roce bylo učivo 1. třídy rozděleno do dvou let (přípravný ročník + 1. třída). Tento trend, i když jsou na školu stále více přijímány děti s těžšími sluchovými vadami vč. dětí s kochleárními implantáty a děti s dalšími poruchami (poruchy učení, dysfázie, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), dále pokračuje a ve všech případech je zdůrazňována jazyková výchova Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově; k dispozici je jedna velká a jedna malá tělocvična. Bohužel škola nedisponuje hřištěm, ale pouze školním dvorem, který využívá převážně mateřská školka a internát. V případě potřeby si škola pronajímá hřiště od jiných subjektů. Pokud se jedná o materiálně technické vybavení školy je možné konstatovat, že škola je dobře vybavena Údaje o pracovnících školy a jejich odborné způsobilosti Situaci v personální oblasti ve školním roce 2005/2006 můžeme považovat za stabilizovanou. Na prvním stupni základní školy je 100% aprobovanost. Na druhém stupni a gymnáziu je aprobovanost vysoká (blíží se 100%), považujeme-li odbornost pro daný předmět za dostačující. Speciální pedagogika (surdopedie, logopedie) je u učitelů, kteří nemají speciální pedagogiku vystudovanou, průběžně nahrazována kurzem výuky sluchově postižených žáků, který vedou zkušení odborníci. Tento kurz má platnost jen pro výuku na naší škole. Znakový jazyk, který není dominantním komunikačním systémem mezi žáky a mezi žáky a učiteli, částečně ovládá na škole 11 pracovníků. 8 z nich absolvovalo kurzy znakového jazyka. Několik učitelů se účastní konverzačního kroužku s neslyšícími zaměstnanci školy. Odborníci, pedagogové, naší školy vyvíjejí činnost, která přesahuje i rámec školy. (Pí Kučerová autorka učebnic, p. Felger autor učebnice, pí Fridrichová sekce matematiků a fyziků, pí Svobodová logopedická společnost, pí Šedivá psychologická společnost ČR.) 3

4 Personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepočt. pracov. k fyzické osoby k přepočt. pracov. pedagog.,vč.ředitele 45 41, ,978 nepedagogičtí 23 22, ,736 celkem 68 64, , Věková struktura pedagogických pracovníků věk do 30 let včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 48,93 z toho žen: 48, Kvalifikace pedagogických pracovníků Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické UK PgF 1.-9.roč Vysokoškolské nepedagogické Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogick ého směru s DPS bez DPS UK PgF vychov. 3 Ostatní VŠ

5 Typ školy Střední odborné s maturitou pedagogického směru Vzdělání Střední odborné s maturitou nepedagogického směru bez s DPS DPS SpgŠ 5 1 bez maturity 1 vychovatelka Aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 97,82 Neaprobovaných 2, Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: Nově přijatí absolventi učitelského studia: Nově přijatí absolventi neučitelského studia: Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce semináře: jednodenní dvou a vícedenní 6 výchova k občanství vzdělávací obsah cizích jazyků práce s učebnicí Planet pohyb a výživa pro zdraví RVP v praxi pro učitele AJ právní předpisy ve školním stravování vše Národní institut pro další vzdělávání kurzy: jednodenní dvou a vícedenní 2 AJ rozvoj jazykového vzdělávání učitelů projekt MENT 1 1.rok Přibylová 1 2. rok Chalupná MENT koordinátor školního 1 Ortei Consulting Praha 12 5

6 vzdělávacího Písnická 763/29 programu pro zákl. vzdělávání školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) Statistické údaje o žácích, studentech a třídách Mateřská a základní škola Přijímání dětí se provádí na základě rozhodnutí ředitele školy. Tomuto rozhodnutí předchází doporučení psychologa školy a speciálně pedagogického centra. Důležitá je zpráva foniatra a zájem rodičů. V odděleních MtŠ a v přípravkách se jedná o děti se sluchovou vadou, případně jinými vadami. Není-li možné učinit jednoznačné rozhodnutí, zda dítěti budou vyhovovat metody práce naší školy, realizuje se tzv. diagnostický pobyt na dobu určitou (dále DGP). Statistika vřazených dětí: o Vřazení na počátku školního roku: do MtŠ 5 do ZŠ přípravka 8 o Vřazení během školního roku: do MtŠ 6 do ZŠ 4 o Diagnostický pobyt: na ZŠ 5 o Odchody dětí během školního roku: 2 (jedna žákyně do běžné ZŠ v místě bydliště, jeden žák z důvodu přestěhování do SŠ pro sluchově postižené v Plzni) Všechny ostatní děti byly vřazeny do naší školy již v předchozích letech. 6

7 Gymnázium Přijímání studentů na naše gymnázium se řídí stejnými pravidly jako na ostatních státních gymnáziích (jednotný termín přijímací zkoušky). Přijímací zkoušky se konají písemně z českého jazyka a matematiky. V 1. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk a od 2. ročníku dva cizí jazyky (anglický a německý). Studium na gymnáziu zahájilo v září studentů. Statistické údaje o gymnáziu viz další text. Výsledky vzdělávání Mateřská škola Hlavním úkolem je rozvíjet řeč tak, aby děti mohly pokračovat ve studiu na naší škole a vzdělávat se orálně. Stále používáme metodiku, vypracovanou as. Janotovou, ve spolupráci s učiteli naší školy, tzv. senzomotoriku. 1.stupeň základní školy Děti hodnotíme převážně slovně. 2.stupeň základní školy Cizím jazykem na tomto stupni ZŠ je německý nebo anglický jazyk. Rozmístění žáků základní školy: K ukončilo školu ve dvou devátých třídách celkem 16 žáků Všichni žáci jsou přijati k dalšímu vzdělávání na vyšším stupni škol. Na naše gymnázium složili úspěšně zkoušky tito žáci: Fábera Peřina Pytlík Graupnerová Pangrácová Do běžných učebních oborů odcházejí: obor farmaceutický laborant Marvanová chemik operátor Plocová prodavač Nehasil 7

8 automechanik kadeřnice Červ Muchová Někteří žáci pokračují ve speciálních školách Bernold SOU pro žáky s více vadami tkadlec Dujka SOU pro sluchově postižené kuchař nebo zámečník Drahokoupilová Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené zubní technik Doubravský, Nový a Řiháček Střední škola pro sluchově postižené Brno informatika v ekonomice Statistické údaje viz další text. Gymnázium Maturita a profesní zaměření absolventů: V tomto školním roce skládalo maturitní zkoušku 7 studentů. Studentka Kebzová maturitní zkoušku nesložila a tím si zavřela v letošním roce dveře pro další studium. Úspěšní maturanti se hlásili na tyto školy: Czaban FF UK obor politologie, FSV UK obor sociologie Krobová ČZU obor systémové inženýrství a informatika Kvasničková FF UK obor čeština v komunikaci neslyšících Šebestová PedF UK obor psychologie, FF UK obor informační studia a knihovnictví Teclová PřF MU obor biologie člověka antropologie Vavřík ZF MZLU obor zahradní a krajinářská architektura Ke konci školního roku byli definitivně přijaty studentky Kvasničková a Šebestová. Statistické údaje viz další text Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých kraj počet žáků Z toho nově přijatých Mateřská a základní škola Karlovarský 2 1 Královehradecký 2 Pardubický 1 Plzeňský 1 Středočeský 31 7 Ústecký 13 1 Vysočina 3 celkem 53 9 Gymnázium Královehradecký 2 1 8

9 Liberecký 2 1 Moravskoslezský 3 1 Olomoucký 1 Plzeňský 2 Středočeský 2 1 Jihočeský 1 celkem Žáci - cizí státní příslušníci: stát počet žáků Ukrajina 1 Rusko Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků ZŠ I. stupeň AJ 12 NJ 0 ZŠ II stupeň AJ 37 NJ 20 Gymnázium AJ 30 NJ Školní stravování kapacita počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu Jánské Lázně Kutná Hora, Litomyšl, Dlouhé stráně (elektrárna), Velké Losiny počet dětí/žáků 24 žáků naší školy 8 žáků z Berlína 2 studenti z Heidelbergu žáci gymnázia a 9. třídy hodnocení žáci absolvovali výcvik na běžkách, sjezdovkách i snowboardu procvičování cizího jazyka seznámení s tradiční výrobou ručního papíru, shlédnutí výukového filmu o budování přečerpávací elektrárny, prohlídka nádrží 9

10 1.11. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Ve školním roce 2005/06 nebyla v našem zařízení žádná kontrola Účast školy v soutěžích vědomostní: Mezinárodní matematická soutěže Klokan Dne 17. března 2006 se žáci a studenti této soutěže zúčastnili již po páté. Novinkou letošní soutěže bylo to, že přibyla nová kategorie Cvrček pro žáky druhých a třetích tříd. Celkem se soutěže zúčastnilo 90 žáků a studentů školy. Nejlepší z každé kategorie byli odměněni čokoládou, zakoupenou Nadačním fondem TÓN. Nejlepší ve svých kategoriích byli: Cvrček 2. a 3. třída Sviták Klokánek 4. a 5 třída Košák Benjamin 6. a 7 třída Pňovská Kadet 8. a 9.třída Peřina Junior 1. a 2. ročník Novotná Student 3. a 4. ročník Czaban sportovní: Celostátní sportovní hry SPM Termín konání: Místo konání: Praha Vedoucí: Z. Zajíčková, Š. Kelnár Účast našich studentů: 8 chlapců, 10 dívek Výsledky: atletika děvčata celkově 1. místo chlapci celkově 2. místo štafeta 4x100m děvčata 1. místo volejbal děvčata 4. místo futsal 4. místo stolní tenis tříčlenné družstvo 1. místo Nejlepší výsledků dosáhli: Pazdera, Hnízdil, Teclová, Jandusová, Novotná, Uhrová Celostátní sportovní hry SPŽ Termín konání: Místo konání: Plzeň 10

11 Vedoucí: Z. Zajíčková, M. Holasová, Š. Kelnar Účast našich žáků: 7 chlapců, 6 dívek Výsledky: celkové umístění: 3. místo atletika: 5. místo plavání: 2. místo kopaná: 8. místo basketbal: 1. místo Pražský plavec místo štafeta volný způsob 4x 50 m Pangrácová, Gluch, Protivná, Novotný 3. místo 50 m prsa Pangrácová 2. místo 50 m volný způsob Pangrácová Mistrovství České republiky žáků malá kopaná 2. místo umělecké: Zahraniční kontakty Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Projekt Integrace Praha - Heidelberg SRN 1.část Stráž nad Nežárkou, Praha zúčastnilo se 5 žáků Reciproční výměna se školou pro sluchově postižené - Berlín SRN 2. část Rippenweier, Neckargemünd zúčastnilo se 5 žáků 1.část účast německých žáků na lyžařském výcvikovém kurzu účast 10 osob Berlín, 2 Heidelberg Výměna učitelů Praha - Heidelberg 2. část zájezd do Berlína účast: 10 žáků 6., 7. a 8. třídy SRN Eva Přibylová působila na HSZ Neckargemünd, jedna učitelka z HSZ učila v Ječné Studium v Neckargemündu SRN Studentka gymnázia K. Bubeníčková uzavřela úspěšným složením závěrečné zkoušky 2 leté studium na Wirtschaftsschule Neckargemünd Heidelberg 11

12 1.14. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: S rodiči žáků 8. tříd, kteří navštěvovali třídní schůzky prováděla výchovná poradkyně, Mgr. Alena Fridrichová společné i individuální pohovory o dalším vzdělávání jejich dětí po splnění školní docházky. Upozorňovala je též na možnost a důležitost vyřízení změněné pracovní schopnosti pro své dítě (v místě trvalého bydliště). V prosinci 2005 se uskutečnilo setkání s rodiči problémového žáka Šťovíčka a bylo jim doporučena změna školy. Na výchovnou komisi byla také pozvána matka žákyně Eriky Tóthové, ale nedostavila se. Důvodem pozvání bylo pozdní omlouvání dcery z vyučování Integrace (zkušenosti - pozitiva a negativa integrace dětí a žáků v prostředí školy. Samostatně uveďte zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky) Vzhledem k tomu, že naše základní škola je speciální školou, přijímáme žáky na diagnostické pobyty na doporučení běžné základní školy, speciálně pedagogického centra, vyšetření psychologa školy a na základě zájmu rodičů. Ve školním roce byly na diagnostickém pobytu: Borůvka Zdeněk 5. třída vrátil se na původní školu Polák Aleš 5. třída vřazen od 1.9. do 6.třídy Herkloc Lukáš 2. třída vřazen od 1.9. do 3. třídy Mědílek Miroslav 1. třída vřazen od 1.6. do 1. třídy Nikl Petr 5. třída vřazen od 1.9. do 6. třídy Naopak žáci, kteří navštěvují naši školu, využívají též možnost přestupu na běžnou základní školu nebo na jinou speciální školu. V tomto školním roce to byli: Dvořáková Kristína od v integraci Prohaska David z důvodu přestěhování nastoupil do SŠ pro sluchově postižené v Plzni Ekologická výchova (resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy v oblasti EVVO, financování, počet tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) Nemáme Pedagogická a osobní asistence (počet asistentů, zkušenosti s asistenční službou) Na naší škole nevyužíváme asistenční službu Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za rok, počty frekventantů a absolventů. Nemáme. 12

13 1.19. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, viz další text Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi V odůvodněných případech (špatná péče rodiny o dítě, záškoláctví) spolupracujeme s odbory sociálních věcí obecních nebo městských úřadů Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti Vznik: červen 2005 Složení: za učitele: Olga Maierová Eva Přybilová za rodiče Jarmila Šebestvoá Ivana Černá za zřizovatele Mgr. Váňová PaedDr. Bělovský schůze program: seznámení s hospodařením školy v roce 2005 projednání problémů spojených s placením obědů seznámení se s hodnocením výsledků výuky žáků, seznámení se s IVP projednání otázky 2. jazyka na II. stupni ZŠ XXX Rozbor hospodaření za školní rok 2004/2005 není součástí této zprávy. Bude zpracován samostatně k Rozbor za I. pololetí roku 2005 byl předložen MHMP. 13

14 Školní a mimoškolní aktivity 8. a se uskutečnily v Kulturním domě na Smíchově oslavy 60 výročí vzniku školy pro sluchově postižené v Ječné ulici. Součástí oslav bylo: den otevřených dveří školní akademie, na které vystupovali žáci a studenti školy slavnostní společenský večer spojený se stužkováním maturantů a s rozloučením s žáky 9. tříd odborný seminář, jehož se účastnili učitelé školy, odborníci, kteří se zabývají problematikou sluchově postižených a zástupci partnerských škol z Prahy a SRN. Internát Žáci ubytovaní v internátu školy se pravidelně zúčastňovali sportovních aktivit na Dětském ostrově, na hřištích v Apolinářské a Lipové ulici v Praze 2, na Folimance, v Riegrových sadech, ve Vysočanech,od listopadu 2006 pravidelné bruslení na pražské Štvanici, v zimních měsících bobování a sáňkování na Petříně. Kromě toho absolvovali mnoho procházek starou Prahou, Pražským hradem, Novým Městem, Vyšehradem, Stromovkou, po pražských nábřežích (krmení ptactva). Během celého školního roku probíhaly v internátu tyto kroužky: plavání v Radlickém bazénu vaření keramiky sportovních her Od září do prosince nacvičovali žáci internátu vystoupení na akademii při příležitosti oslav 60. výročí školy. Další aktivity: Září: Celointernátní výlet do Bráníka Dětský triatlon na Klamovce Turistické odpoledne v Milíčovském lese Pochod Krčským lesem k ohradě lesních zvířat Staré Město Rotunda sv. Kříže Návštěva Betlémské kaple Karlův most, Čertova historie Prahy Návštěva petřínské rozhledny (s výkladem o pražských věžích + nácvik orientace) Podzimní jarmark - Stodůlky Říjen: ZOO Praha Svatováclavská pouť Pražské výstaviště Pouštění draků Hůrka 14

15 Výlet na Kavčí hory Celoodpolední výlet do lesoparku Háje Výlet na Kotlářku soutěžní odpoledne Hry podzimu Pražské Jezulátko s výkladem Listopad: Turistický pochod Divokou Šárkou Výlet do chráněného území Háje Divadelní představení v Minoru Výstava středního odb. učiliště Brandýsek Návštěva Národního muzea zoologická část Návštěva Technického muzea Prosinec: Návštěva Adventního koncertu kostel P. Marie Sněžné Výstava Betlémů Modřanský film Putování tučňáků kino s indukční smyčkou Vánoční trhy Kino Slovanský dům: Harry Potter ohnivý pták Velká mikulášská nadílka, spojená se soutěžemi (v internátě) Leden: Návštěva Národního muzea Zlatý věk medií Betlémy v pražských kostelech Tříkrálový průvod z Pražského hradu k Loretě Návštěva koncertu v kostele U pražského Jezulátka Návštěva Muzea hraček Únor: Muzeum hl. města Prahy Návštěva výstavy fotografie celosvětový pohár v hokeji Návštěva Národního muzea Antropologie Prohlídka dostavby metra Ládví nácvik orientace Březen: Matějská pouť pražské výstaviště Návštěva Muzea hl. města Prahy Botanická zahrada výstava jarních kytiček Návštěva Technického muzea velká akustická expozice Návštěva hl. nádraží vlaky jako dopravní prostředek Galerie J. Sudka výstava Olympijské hry v Turině očima reportérů Sazka Aréna hokejové utkání Sparta Slávia Karneval a vynášení zimy internát školy Den učitelů vystoupení dětí Duben: Návštěva Městské knihovny inspirace z literatury pro tvorbu velikonočních dekorací Palác Akropolis příprava vystoupení před festivalem Slunce 06 Velikonoční výstava lidové tradice v Čechách, technika drátkování Koncert na Kampě 15

16 Květen: Stodůlecký jarmark řemesla a soutěže Přechod pro vrch Vítkov Vystoupení na festivalu integrace Slunce 2006 Výlet do Kladna prohlídka medvědária a historické části města Kino Nový Smíchov Mission Imposible Vlastivědný výlet do Průhonic Účast na Bambiriáda na Žižkově Turistický pochod do Hájů Přátelský zápas v kopané v Radlické škole Zápas v košíkové v Radlicích dívky Červen: Den dětí v Toulcově dvoře Návštěva ZOO spolu s kamarády ze školy v Liberci Střešovice návštěva výstavy květin Výlet do Čelákovic, spojený s koupáním Třídenní výlet do Doks Sportovní činnost Zimní lyžařský výcvik Uskutečnil se ve dnech 4. až v Jánských Lázních v penzionu Idyla na úpatí Černé hory. Zúčastnilo se 24 žáků naší školy, 8 žáků z Berlína + 2 doprovod, 2 studenti z Heidelbergu. Pedagogický dozor: M. Moučka E. Přibylová H. Němcová Jedna instruktorka byla z řad profesionálních instruktorů ve Skiareálu Černá hora. Žáci a studenti absolvovali výcvik na běžkách, sjezdovkách, případně i na snowboardu. Nadační fond TÓN přispěl nemalou částkou na dopravu, externí instruktorku a jednomu studentovi na ubytování. Kulturně zájmová a ostatní činnost Mateřská školka výstava u Všeobecné nemocnice dopravní hřiště bludiště Petřín Pražský hrad Muzeum hraček salon hraček Náměstí Míru vánoční trhy 16

17 výstava drátkování Pražský hrad vycházka k vánočnímu stromečku aktivní účast dětí na školní akademii Václavské nám. vánoční trhy, betlém, Františkánská zahrada vánoční besídka v MtŠ výstava betlémů vycházka na Pražský hrad Václavské nám. socha sv. Václava Muzeum hraček Technické muzeum schůzka s rodiči prožitkové deníky (spolu s psycholožkou školy dr. Šedivou) karneval v MtŠ vycházka na Petřín vycházka na Lužiny hlavní nádraží zahradnictví nákup květin pro MtŠ velikonoční trhy Vyšehrad Dětský ostrov Divadlo Akropolis vystoupení dětí z internátu dopravní hřiště výlet na Kladno Toulcův dvůr MDD MDD ve školce Karlův most, Kampa Apolinářská zahrada koupání schůzka s rodiči rozvíjení komunikačních dovedností u dětí, výsledky vyšetření předškoláků spolu s psycholožkou školy dr. Šedivou dopravní hřiště Návštěva divadelních představení (1. stupeň)ˇ- Divadlo Minor: O Budulínkovi O Popelce Vinnetou O Malence Lovci mamutů Karkulka a černý balónek Princezna s ozvěnou Sněhurka Večerníčky (film) Klapzubova jedenáctka Návštěva Divadla v Dlouhé (gymnázium a 9. třída) Výlet pana Broučka 17

18 Kroužek klavíru: pravidelně se scházel 1x týdně, 10 sluchově postižených žáků ve věku od 8 do 16 let, ved. Mgr. Křápová; Uspořádané výstavy: Faustův dům prosinec 2005 výstava v rámci oslav 60. výročí založení školy Barokní variace a mandala v dlani budova školy Zvířátka v umění aneb pocta Josefu Ladovi a Krylovovým bajkám budova školy aula v přízemí Cesta do historie, za uměním a do přírody Vydání kalendáře k 60. výročí školy v Ječné výtvarné práce za 10 let ( ) Výtvarné výlety: Levý Hradec první Přemyslovci Roztoky výstava 60. léta M. Forman ilustrace Kouřim muzeum osídlení, sahající 5000 let př. n. l. Návštěva výstavy: Anežský klášter gotická malba Kroužek programování pro žáky 8. A, 7. A vedoucí: J. Felger Přílohy: Tabulky podle jednotlivých typů škol 18

19 2. SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, JEČNÁ 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ IZO počet tříd Celkem homogenních heterogenních počet zapsaných dětí počet docházejících dětí docházky na třídu docházky v % Ø dětí na učitele k k ,5 50 4, , počet neumístěných dětí: 0 počet dětí s odkladem školní docházky - ve spolupráci s poradenským pracovištěm: 3 19

20 3.1. Počet tříd 3. SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, JEČNÁ 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ IZO I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků k na třídu: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 6 7,57 6, na učitele: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 6,4 5,8 6,1 Průměrný počet žáků na 1 učitele na II. stupni nemá vypovídací charakter, protože na II. stupni učí i učitelé gymnázia. Učitelé jsou zařazeni buď u ZŠ nebo u G podle převažující míry vyučovací povinnosti na tom kterém stupni Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v 9. ročníku: 16 v nižším ročníku (ve kterém): 0 20

21 3.5. Chování ročník velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % ,6 2 15, ,6 2 15, ,5 2 12,5 celkem Nejsou uvedeni žáci přípravek Zameškané hodiny k / /06 omluvené neomluvené 19 2 celkem Nejčastěji řešené výchovné problémy: Zapomínání pomůcek, domácích úkolů, záškoláctví, vyrušování ve třídě, apod Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli - I. st Prospěli II. st , Z toho s vyznam. 6 11, ,5 Neprospěli - I. st Neprospěli II. st. 1 1,9 0 0 Klasifikováni I.st Klasifikováni - II.st Klasifik. celkem Neklasifik. I. st Neklasifik. - II. st Neklasif..celkem včetně přípravky 21

22 Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,23 1,24 II. stupeň 2,00 1,95 celkový průměr 1,62 1, Přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním - počet dětí, asistent učitele apod. nemáme 3.9. Školní družina školní klub počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele školní družina ,6 školní klub

23 6. SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, JEČNÁ 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: GYMNÁZIUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ IZO Počet tříd: počet tříd počet žáků K K Počet žáků a tříd podle studijních oborů: studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků g - všeobecné K/401 4 I., II, III D g- přírodovědné K/404 4 IV. 1 7 D forma studia 6.3. Průměrný počet žáků k : na třídu: 7,5 na učitele: 4, Obory ve srovnání se školním rokem 2004/2005 (uvést kód oboru a název): stávající obor: g všeobecné K/401 zrušené obory: 0 dobíhající obory: g přírodovědné K/404 důvody změn: zájem studentů 6.5. Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2005/2006: počet přihlášených: 11 z toho dívek: 4 počet přijatých žáků: 10 z toho dívek: 3 23

24 na školní rok 2006/2007 počet přihlášených celkem: 10 z toho dívek: 7 počet přijatých po prvním kole: 8 z toho dívek: 6 počet přijatých po druhém a 3. kole: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých na odvolání: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých celkem: 8 z toho dívek: 6 volná místa (počet, obor): 2 g K/ Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2005/2006 počet žáků prospěli celkem 29 z toho s vyznamenáním 2 neprospěli - opakují ročník - klasifikovaných celkem 29 vyloučených z prospěchových důvodů - vyloučených z výchovných důvodů - studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů Hodnocení chování žáků ve školním roce 2005/2006 počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: Výsledky maturitních zkoušek: počet žáků maturitní celkem u zkoušky 7 z toho opakovaně u zkoušky - žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali - prospěli s vyznamenáním - druh zkoušky závěrečná 24

25 prospěli 6 neprospěli Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem Žádný z absolventů nenastoupil v tomto školním roce přímo do zaměstnání Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 7 z toho VŠ: 6 z toho VOŠ: Ověřování výsledků vzdělávání (Maturita bez handicapu, ): Jedna maturitní třída gymnázia 7 žáků se zúčastnila Maturity nanečisto. U cizího jazyka byla studentům odpuštěna poslechová zkouška. Všichni žáci dosáhli dobrých výsledků. Český jazyk Třída Počet žáků Průměrné skóre Průměrná úspěšnost 4. G 6 37,7 56,2 škola 6 37,7 56,2 kraj ,4 70,7 ČR ,0 68,6 Německý jazyk 1 Třída Počet žáků Průměrné skóre Průměrná úspěšnost 4. G 7 39,6 74,7 škola 7 39,6 74,7 kraj ,4 63,7 ČR ,0 65,3 25

26 Anglický jazyk 1 Třída Počet žáků Průměrné skóre Průměrná úspěšnost 4. G 1 48,0 87,3 škola 1 48,0 87,3 kraj 20 66,4 72,5 ČR ,7 71,1 26

27 7. SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 2, JEČNÁ 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: INTERNÁT IZO kapacita : 53 lůžek 7.2. naplněnost k : 35 žáků 7.3. naplněnost k : 35 žáků Činnost internátu: viz výroční zpráva školy 27

28 8.1. Zaměření centra: 8. Speciální školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 poslední rozhodnutí o zařazení do sítě: SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM IZO Péče o sluchově postižené děti a mládež a děti s poruchami komunikace. Spolupráce s dalšími zařízeními: mateřskými, základními a středními školami (integrace) s ostatními SPC pro sluchově postižené (doporučená péče) se SPC pro augmentativní a alternativní komunikaci Praha 2 spec. školy pro děti s kombinovanými vadami s klinickými logopedy (péče o sl. post) s Centrem kochleárních implantací FN Motol s ORL kl. FN Motol (testování kochleárně implantovaných) další vzdělávání v oboru (IPPP ČR, ÚVDZP, logopedická společnost, psychologická společnost foniatrická klinika FN Praha 2 Další odborná činnost: LSMS: Kurz ranné péče o sluchově postižené děti pro logopedy a klinické logopedy lektorování Publikační činnost: Jazyk a řeč. Rozlišování hlásek ve slově. Montanex Ostrava (metodická pomůcka a příručka) Reedice ve dvou jazykových mutacích (slovenská a polská): Rozlišování slov ve větě Výuková obrázková kvarteta Cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel 8.2. Klienti centra klienti k k počet klientů celkem z toho z Prahy mimopražských* (Středočeský) počet žáků/klientů na ped. pracovníka 121,

29 8.3. Pracovníci centra pracovníci fyzických přepočt. fyzických přepočt. počet pracovníků celkem 2 1,25 2 1,25 psychologové 1 0,25 1 0,25 z toho spec. pedagogové sociální pracovníci ostatní kvalifikovanost v % V Praze dne RNDr. Pavel Laně ředitel školy 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více