Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace Liptál 465. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace 756 31 Liptál 465. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009"

Transkript

1 Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace Liptál 465 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Část I a/ Základní charakteristika školy Základní škola Liptál, okres Vsetín, příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: obec Liptál Ředitel školy: Věra Halová Součásti školy: školní družina, školní jídelna Telefon: E mail: Stránky školy: b/ Úplná škola Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,2 2. stupeň ,06 celkem ,4 c/ celkový počet žáků v 1. ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za školu /učitelé v přepočtených úvazcích/ 13,87. d/ Školská rada zřízená dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění ANO e/ Vzdělávací programy Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.,2.,6. 7. Základní škola / ,4.,5.,8.,9.

2 f/ Zařízení školního stravování Typ jídelny dle výkazu Z počet Počet strávníků Děti a žáci Zaměstnanci školy Ostatní 921 ŠJ úplná Ostatní: strávníci na vedlejší hospodářskou činnost Z činnosti jídelny: Školní jídelna vaří denně 1 jídlo pro žáky a zaměstnance, jedno jídlo pro cizí strávníky. Připravuje nápoj pro pitný režim žáků. g/ počet pracovníků školního stravování ke Fyzické osoby 4 /z toho 1 na VHČ/ Přepočtení na plně zaměstnané 3,8 h/ ŠD, která je součástí základní školy ŠD Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů ŠD celkem Z činnosti školní družiny: ŠD zabezpečuje zájmovou, rekreační a odpočinkovou činnost dětí po skončení vyučování. Podílí se na společenských, kulturních i sportovních akcí školy. Vychovatelka prostřednictvím promyšlených aktivit vede děti k vzájemnému slušnému chování, ohleduplnosti, systémem aktivit prohlubuje jejich schopnosti chránit své zdraví, vzájemně spolupracovat, být ukázněný, vytrvalý a soběstačný. Děti každoročně motivuje programem, jehož aktivity prolínají celým školním rokem. Děti jsou vedeny k hrdosti na svou práci, svou školu a obec. Vedení školy i obce si cení toho, že paní vychovatelka pečlivě své aktivity promýšlí i realizuje a svou činností nemalou měrou přispívá k dobrému jménu školy. /Podrobnosti v Hodnocení činnosti ŠD za školní rok , v příloze této zprávy./ Část II Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/ 2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků / úvazky 17 14,7 Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb 12,25 2,45 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/2009 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří nastoupili na školu: 2 /důchodového věku/ 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy 4 /z toho 3 učitelé důchodového věku/ 5. Počet učitelů bez kvalifikace, kteří odešli ze školy 1 6. Nepedagogičtí pracovníci počet / úvazky 10/6,71

3 Věk učitelé muži ženy Do 35 let let 1 4 Nad 50 let 1 3 Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 Celkem 3 14 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných Historický seminář ASUD 1 Seminář splývavé čtení 2 Řízení školy s podporou programu Bakalář 1,2 1 Anglický jazyk pro děti efektivně 1 Strategie vyšetřování šikany 1 Vzdělávání managementu 1 Organizace a úkoly školy 1 Setkání PAU 2 Motivační setkání angličtinářů 4 Krajská konference EVVO 1 Evropské instituce v Bruselu a Štrasburku 1 Řeč těla 1 Genetická metoda čtení 2 Výchovné poradenství 1 Splývavé čtení 2 Konference patologických jevů 1 Novely právních předpisů 1 Školení BOZ a PO 1 Evropská unie a my 1 Jak na školní plány EVVO 1 Nové pojetí matematiky 1 Kurz pro vedoucí pracovníky 1 Inspekční činnost ve školách 1 Na vzdělávání pedagogických pracovníků byla věnována částka ,- Kč.

4 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník počet prospělo s opakují žáků vyznamenáním bez vyzn Celkem za 1.st Celkem za 2.st Celkem za školu Celkový počet žáků, kteří byli klasifikováni Snížený stupeň z chování Snížený stupeň z chování počet Počet % všech žáků školy 2 6 2, ,98 Druhý stupeň z chování byl udělován za hrubé porušování školního řádu, neomluvené hodiny. Třetí stupeň z chování byl udělen za opakované hrubé porušování školního řádu, zvláště pečlivě připravované krádeže. 3. Celkový počet zameškaných hodin na škole za školní rok Počet omluvených i neomluvených hodin ve škole narůstá. Je třeba, aby třídní učitelé důsledně kontrolovali nepřítomnost žáků ve vyučování a sledovali dodržování povinnosti rodičů při omlouvání žáků. Na druhém stupni se vyskytují neomluvené hodiny: Třída Počet žáků Počet nemluvených hodin Průměr na žáka , , ,05 celkem ,94 Vysoký počet neomluvených hodin má na svědomí žákyně 8. třídy, v současnosti stále na útěku z DD, dále pak žákyně 9. třídy, které buď na vyučování nepřišly vůbec, nebo se dostavily pozdě. Neomluvené hodiny s rodiči obou žaček projednala výchovná komise.

5 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných S nadanými žáky pracují učitelé individuálně, dle jejich nadání, zaměření. Podporují je v účasti na soutěžích, mají větší podíl práce na celoškolních projektech, dostávají individuální úkoly v hodinách i pro domácí přípravu. Lenka Mrlinová - získala 3. místo v celostátním kole pěvecké soutěže, účastní se všech pěveckých soutěží, zpívá v Souboru valašských písní a tanců Štěpán Bukáček - získal druhé místo ve ZK v testování KK kompetence k učení a řešení problémů - získal 2. místo ve ZK v testování KK kompetence občanské a pracovní - získal 3. místo ve ZK v testování KK kompetence komunikativní a sociální a personální Ondřej Smolík - získal 2. místo ve ZK v testování KK kompetence k učení a řešení problémů Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok gymnázium střední odborná škola střední odborné učiliště Počty přijatých žáků Žákyně vycházející z 8. třídy byla přijata do učebního oboru kuchař. Na maturitní obory odchází více než 50 % žáků. 6. Počet absolventů ročník počet žáků 9. ročník ročník 1 celkem 41 Část IV Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele poočet počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odkladu povinné školní docházky Počet žáků přijatých do 1. ročníku od Lyžařský výcvikový kurz Část V Údaje o škole Třída počet žáků místo datum Horal, Velké Karlovice únor

6 2. Účast žáků na soutěžích a/ matematické soutěže název kolo ročník počet žáků cvrček školní 1.,2. 20 klokan školní pythagoriáda školní matem. olymp školní 5.,7.,8.,9. 10 okresní b/ sportovní soutěže název kolo ročník počet žáků umístění Vybíjená okres místo Vybíjena Okrskové místo florbal okrsek St. žáci místo ve skupině Kachtík 7. místo v kan.bod. Smilek 9. místo Vánoční turnaj školní Florbal okrsek 8.+9.tř místo ve skupině Halová kopaná okrsek St.žáci 7 2. místo ve skupině okrsek ml.žáci 7 3. místo ve skupině Minifotbal okrsek místo okres místo Basketbal okrsek místo ve skupině c/ jazykové soutěže název kolo Ročník Počet žáků umístění Olympiáda v JČ školní okrskové 9. 1 d/ recitační, výtvarné a pěvecké soutěže Soutěž Školní Okrsek Oblast Celost. Recitační 40 4 Výtvarná 20 1 Čest. uznání Pěvecká /3.místo 3. Aktivity ve výchově a vzdělávání a/comenius partnerství škol název projektu Traditional Life of European Countries spolupráce s: Ohushan Ilkogretim Okulu, Adana, Turecko, Direzione Dadattica Statale Circolo Roseto deglůi Abruzzi, Itálie a Collegi Portalnou, Ibizza, Španělsko - dopisování dětí - konference prostřednictvím web kamer - návštěva 2 učitelů v Turecku - práce na projektu dle plánu - návštěva 6 dětí a 11 učitelů v Liptále

7 b/ Advent tradiční zvyky adventní i vánoční, výroba vánočních ozdob, jarmark /prodejní stánky s výrobky, ochutnávky jídel v jídelně, dílny pro malé i velké/ c/výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí Zdravé zuby 1. st. ZŠ Hravě žij zdravě do soutěže se zapojila 5. třída, formou soutěže se žáci učili zlepšovat své stravovací návyky Můj deníček 1.tř. projekt Prevence kouření celodenní projekt pro žáky 6., 7. a 8. třídy Besedy s Policií ČR Recyklohraní prostřednictvím zadávaných úkolů se žáci účastní hry, jíž se učí třídit odpad, organizovat ekologický provoz školy i domácnosti, zapojují do hry i rodiče a veřejnost Účast na celokrajské přehlídce středních škol Zlín Burza středních škol ve Vsetíně Kariéra žáků 41 žáků 4. Aktivity mimo vyučování Drakiáda Projekt ke 28. říjnu 2008 Pochodování s broučky Haloween Divadelní představení Betlém Vánoční koncert Den otevřených dveří sobota Poznej a chraň ekologická soutěž Noc s Andersenem Patagonie přednáška Běh Osvobození Včelařství přednáška Dravci přednáška, instruktáž Husité naučný pořad Historie řezbářství výstava Osobnosti na poštovních známkách výstava Poznávací zájezd do Londýna

8 5. Kroužky a zájmové aktivity Název kroužku Počet žáků Angličtina pro 1. tř. 9 Angličtina pro 2. tř. 10 Dovedné ručičky 8 Divadlo 15 Košíková 13 Ruština 13 Pěvecký 20 Intenzívní jazyk anglický 13 Počítačová grafika 11 Keramika 17 Filmový klub /v zimním období/ 10 Celkem 139 Škola se snaží organizovat také vzdělávací a zájmové aktivity pro absolventy školy a veřejnost. S úspěchem se setkala zejména keramika a výuka jazyka anglického. Řada žáků navštěvuje kroužek hasičů, hraje fotbal nebo tancuje ve zdejším folklorním kroužku. Škola vychází vstříc jejich aktivitám poskytováním prostor, uvolňováním žáků z výuky. 6. Spolupráce školy s dalšími subjekty Alcedo dům dětí ve Vsetíně - hra na hudební nástroje /kytara, flétny/ - karate Mateřská škola návštěva budoucích prvňáčků ve škole a v družině ZŠ Lhota u Vsetína, Všemina a Jasenná - pozvání na všechny akce školy - víkendový pobyt páťáků všech škol - společná schůzka učitelů - den otevřených dveří zejména pro žáky a rodiče ZUŠ Morava založení pobočky této školy PPP Vsetín, Zlín šetření žáků, odborné poradenství Nadace Děti, kultura, sport využívání grantů pro školy i obce Taneční škola Mědílek Zlín kurz tance a společenské výchovy Sdružení rodičů při ZŠ Liptál rodiče žáků letošní první třídy odmítli spolupráci ve sdružení, aktivity sdružení se přesouvají na učitele, rodiče - učitele

9 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Část VI Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí Šetření na žádost školy otevření pobočky ZUŠ Morava dne /souhlas/ Státní zdravotní dozor dle Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin bez závad Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění , nebyla shledána žádná opatření k nápravě nedostatků Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám : září 2008 Zjištění: 1. Škola u účelové dotace porušila ustanovení 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Škola nepostupovala ve smyslu 6 vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny 2. Při zaúčtování odborné literatury nebyla dodržena směrná účtová osnova a obsahové vymezení nákladů 3. Při plnění výživových norem nebylo postupováno v souladu s ustanovením 12 odst. 2 a přílohy č. 1 vyhlášky o školním stravování Nápravná opatření: 1. Nedovolené čerpání dotace SIPVZ ve výši 2 590,- Kč bylo vyřešeno na základě telefonické domluvy s ing. M.Hermanovou vrácením uvedené částky na účet KÚ Zlín. Uvedená částka se však opět vrátila škole bez jakéhokoli odůvodnění. Na dotaz ředitelky školy se potvrdilo původní správné účtování ekonomky školy. Nejednalo se o výdaje, ale o náklady. To vše potvrzuje Mgr. Pavel Hrubec z MŠMT v interním sdělení ze dne , jehož kopie byla ředitelce školy na její žádost zaslána. 2. Ekonomka školy prostudovala školský zákon č. 561/2004, zákon o účetnictví 563/1991 příspěvkových organizací i vyhlášku č. 505/ Vedoucí školní jídelny prostudovala vyhlášku 107/2005 a zajistila, že ke dni byly splněny závazné ukazatele spotřebního koše.

10 Závěry pro příští školní rok: Oblast materiálně technická - pokusit se vybavit multimediální učebnu - prostor před školou a vnější atrium vybavit venkovním zařízením pro odpočinek a relaxaci dětí i veřejnosti - zajistit místnosti pro nerušený provoz ZUŠ Morava Oblast personální - pokusit se o stabilizaci pedagogického sboru - motivovat pedagogické pracovníky k rozšíření aprobace - zajistit odpovídající vzdělání pro koordinátora EVVO, preventisty Oblast organizační - zřídit MS učitelů II. stupně - zveřejňovat cíle výuky na 2. st. - pokračovat v plánování činnosti dle týdenních plánů na 1. st. Oblast realizace ŠVP - monitorovat výuku v ročníku, v ročníku - pravidelně vyhodnocovat vzdělávací strategie - na závěr školního roku připravit druhé vydání ŠVP - pravidelně 5x za rok monitorovat klíčové kompetence Výroční zprávu zpracovala Věra Halová, ředitelka školy dne

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více