Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 - Základní škola a mateřská škola Ivaň 73, Ivaň tel.: Výroční zpráva školy za školní rok zákona č.561/2004 Sb, 7 vyhl. č.15/2005 Sb. Zpracoval : Mgr. Miloš Pavlů, ředitel školy

2 Základní škola 1) Základní údaje o Základní škola v Ivani Název a adresa školy : Základní škola a mateřská škola Ivaň, Ivaň 73 IČ : , IZO : , příspěvková organizace Ředitel školy : Mgr.Miloš Pavlů Zřizovatel, adresa zřizovatele : Obec Ivaň 267, Pohořelice Kontakt na zařízení : tel.: , Součástí školy podle rozhodnutí o zařazení : Základní škola kapacita 50 žáků IZO : Mateřská škola kapacita 40 dětí IZO : Školní družina kapacita 25 žáků IZO : Školní jídelna kapacita 80 jídel IZO : Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Základní vzdělání probíhá na pracovišti Ivaň 73. Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT České republiky ze dne Školská rada : - za pedagogy školy Mgr.Subotová Věra Mgr.Šťastná Alena - zástupci rodičů Mgr.Lenka Koubková-předsedkyně Ing.Marie Gebauerová Lucie Cetlová - za zřizovatele Ing.Holánek Hynek Školská rada se schází 2-3 x ročně. Na pozvání se jednání účastnil i ředitel školy. Zástupci rodičů se vyjadřovali k věcem, se kterými se škola potýká, zástupci pedagogů objasňovali svá stanoviska k dané problematice. 2) Přehled oborů vzdělávání ŠVP školy 1.-5.ročníku, který škola zpracovala k , upraven dle potřeby školy ( cizí jazyk ) od Hlavní účel a předmět činnosti : Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy a školní družiny. Jako základní škola poskytuje základní vzdělávání, jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění

3 Naše škola se snaží na I.stupni o pozvolný přechod z rodinné péče, kde je nezbytné přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý krok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a vytváření upevňování návyků. 3) Personální zabezpečení školy Základní škola Počet žáků 33 ( l x zahraničí) Druh činnosti : Výchovně vzdělávací proces fyzické osoby 4 přepočtené na plně zaměstnané 3,6 b/ Počet absolventů s odbornou a pedag.způsobilostí, kteří nastoupili na školu : --- c/ Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří nastoupili na školu : --- d/ Počet učitelů s odbornou a pedag.způsobilostí, kteří odešli ze školy : --- e/ Počet učitelů bez odborné způsobilosti, kteří odešli ze školy : --- 4) Školní jídelna Školní jídelna je s kuchyní. Počet strávníků : žáci 69 školní pracovníci 10 fyzické osoby 3 přepočtené na plně zaměstnané 1,65 Školní jídelna zabezpečuje stravování formou obědů pro všechny děti v MŠ, žáky v ZŠ a zaměstnance školy. Připravuje dopolední a odpolední svačiny. Obědy se platí na začátku měsíce za předcházející měsíc, strava je pestrá a kvalitní. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. 5) Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 23 fyz.1 / přepoč.0,7 Jedná se o žáky 1.-5.ročníku, kteří po vyučování a obědě jsou ve ŠD do l6.00 hod. Pracuje se podle ročního plánu ŠD. Druhy činnosti : - odpočinková - zájmová a rekreační - příprava na vyučování Využívá se tělocvična, školní a fotbalové hřiště. ŠD pořádá procházky i mimo obec, kde děti pozorují přírodu a opakují si znalosti získané ve výuce, včetně dopravní výchovy. Ve ŠD se děti pod vedením vychovatelky připravují na vyučování, a to zejména psaním domácích úkolů a procvičováním čtení. ŠD sbírá ( s velkým zapojením veřejnosti) starý papír, za utržené peníze navštěvují děti různé akce v Brně. Probíhaly besedy v obecní knihovně pod vedením p.koubkové. Motivovala děti ke čtení a rozšiřování znalostí z literatury. Prostory ŠD byly stísněné, od září 2013 se přestěhovala ŠD do třídy ZŠ

4 Zájmové kroužky název kroužků počet kroužků počet žáků náboženství 1 10 keramika 2 17 hra na kytaru 1 3 taneční 1 14 Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1.ročníku se přihlásilo 7 žáků. Během školního roku nedošel žádný nový žák na školu. Rozhodnutí ředitele : - 7 žáci nastoupili do 1.ročníku školy 6) Údaje o výsledcích žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků ročník počet žáků prospělo s vyznamen. prospělo neprospělo opakují celkem za školu Žáci všech ročníků jsou klasifikováni na vysvědčení podle známek. Na škole se nezvoní, čímž je dána větší možnost na individuální tempo práce. Snížený stupeň z chování : Stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin na škole je 0, průměr na jednoho žáka je 0 hod. Údaje o počtu absolventů a přijímacím řízení na střední školu z 5.ročníku gymnázium počet žáků přihlášených přijatých % z celkového počtu všech žáků 4 leté studium leté studium leté studium celkem

5 7) Minimální preventivní program - hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naší školu 33 dětí ve třech třídách. Vzhledem k nízkému počtu žáků jsme škola rodinného typu. Sociálně patologické jevy se na škole neobjevují. Prevence veškerých patologických jevů je jednodušší než na velkých školách. Preventivní program je zapojován do běžné výuky téměř ve všech předmětech. Během roku byly zařazovány takové aktivity, které napomáhaly stmelit kolektiv, rozvíjely vzájemnou spolupráci, toleranci, sebepoznání a sebevědomí žáků. Téměř všichni žáci měli možnost trávit svůj volný čas v družině. Žákům byl nabídnut velký počet akcí doplňujících výuku. Také práce v odpoledních zájmových kroužcích, které škola nabízela keramiku, angličtinu, hru na kytaru, náboženství a tanec. V průběhu roku se žáci, rodiče i veřejnost mohli zúčastnit mnoha akcí pořádaných školou. Učitelé jsou se svými žáky celé dopoledne v kontaktu i během přestávek, kdy je možné vypozorovat chování ve volných chvílích. Při nežádoucím chování je zakročeno v počátcích konfliktního chování. Komunikace mezi školou a rodinou je na velmi dobré úrovni. I nadále se rozvíjí dobrá spolupráce s PPP Mikulov, PPP Židlochovice, Domem dětí Pohořelice účast metodika prevence na schůzce v Poradenském centru Sládkova, Brno 8) Údaje o dalším vzdělávání ped.pracovníků typ kurzu počet zúčastněných pracovníků semináře 8 kurz 1 celkem 9 9) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Akce pro děti kultura a sport V průběhu roku se žáci základní školy zúčastnili mnoha akcí: Výroba Dýňáčků a jejich rozsvěcování Dopravní výchova na náměstí naší obce- SVČ Pohořelice Podzimáček dílny ve třídách Bongo Brno Divadélko ve škole Kocour Modroočko Hudební nástroje se představují koncert na škole od ZUŠ Masopust na škole Planetárium Brno (předškolní děti, ZŠ) 2.4. Perníková chaloupka divadlo Radost Brno Den Země úklid obce Bob a Bobek divadlo ve škole Návštěva školy ve Vranovcích žáci 5.r Jak Krakonoš pekařku Jéřu napravil divadlo v Pohořelicích Dopravní den- SVČ Pohořelice - 5 -

6 22.5. muzikál Šípková Růženka v Pohořelicích 6.6. celodenní výlet do Mikulova-zámek, hrobka balet Sněhurka a sedm trpaslíků Mahelovo divadlo v Brně sehráli žáci 3.ročníku v Hustopečích představení O Budulínkovi, kde probíhal Týden divadel pro děti. celý šk.rok - zapojení školy do sbírání víček z PET-lahví. Naše škola se zapojila do podzimních oslav 60.let hokejového týmu Kometa Brno. Dne se naši žáci s rodiči zúčastnili hokejového utkání HC Kometa Brno proti HC Karlovy Vary. Po utkání navštívili kabinu hráčů a nechali se s nimi vyfotit. Dne byli žáci na EKO dne s Kometou. Dopoledne sledovali trénink A týmu Komety, potom šli na Špilberk sbírat a třídit odpad. Po návratu bylo vyhodnocení a všichni přítomní žáci měli možnost si zabruslit na ledové ploše k nám do školy přijel fotograf Komety pořídit fotografie na soutěž Den Komety nás navštívili, díky výherní fotce z rámce oslav Dne Komety, její hráči T.Žižka a V.Němec. Oba hráči s dětmi diskutovali, přivezli dárečky a pro děti uspořídali autogramiádu. Během měsíce února se žáci s aktivitou zapojili do prožívání XXII.Zimních olympijských her v Soči. Připravovali si ranní zpravodajství, objevila se tipovací tabule a výtvarné práce. Během celého roku probíhaly besedy v místní knihovně, vedené paní Janou Koubkovou. Žáci naší školy se pravidelně podílí na programu při Vítání občánků pořádaném obcí. Soutěže Fotografická soutěž k 60.výročí založení HC Kometa Brno vyhráli naší žáci. V měsíci únoru proběhla třídní kola recitační soutěže Školní kolo recitace 1. třída Štěpán Man, 2. třída Dominika Celnarová, 3. třída Vanesa Sekaninová, 4. třída Alžběta Brabcová, 5. třída Kristýna Cejnarová Oblastní kolo recitační soutěže v Mikulově 2. místo ve svých kategoriích získala Kristýna Celnarová, 3. místo Dominika Celnarová Sportovní soutěž v Pohořelicích Hry bez hranic. Reprezentovali žáci : Štěpán Man, Dominika Cejnarová, Radek Stehlík, Alžběta Brabcová, Tadeáš Ledabyl. Obsadili jsme 5.místo Plavecké závody v Hustopečích reprezentovali žáci 3.ročníku: Lucie Bučková, Viktorie Konečná, Kryštof Čupr a Jan Fortelný V rámci spolupráce mezi školami sehráli žáci naší školy zápas v přehazované a získali na rok putovní pohár. Plavecký výcvik Od se žáci 2. a 3.ročníku zúčastnili povinného plaveckého výcviku v krytém bazénu v Hustopečích. Absolvovali celkem 10 dvouhodinových lekcí

7 Akce školní družiny Velkou změnou bylo přestěhování školní družiny z malého nevyhovujícího prostoru do III.třídy. Všechny činnosti byly plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází ze ŠVP pro školní družinu. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. Všechny činnosti byly zařazovány dle ročního období a aktuálního počasí. Cílem bylo, aby byl pobyt pro děti ve školní družině zajímavý, poučný, ale především příjemný. Velké množství činností bylo spojováno s pobytem venku a v tělocvičně. Pravidelně jsme mívaly besedy v knihovně, zaměřené k významným událostem a zakončené kvízem. Besedy byly vždy zajímavé, naučné a se zapůjčených knih jsme si četli. V měsíci květnu se žáci zapojili do soutěže časopisu ABC Vládce nebes žáci si vyrobili papírové vlaštovky a na školní zahradě soutěžili v nejdelším hodu. Celkově se umístili z 340 škol na 37.místě. Velmi úspěšnou akcí je sběr papíru. Od roku 2010 je to celkem kg nepotřebného papírového odpadu. Za tento školní rok kg. V červnu se žáci družiny vydali veřejnými dopravními prostředky na výlet do Brna, kde navštívili Muzeum hraček s odborným výkladem a tvořivou dílnou. Navázání spolupráce se školou v Drasenhofenu, školu navštívili naši učitelé a nám návštěvu oplatili učitelé z Rakouska.. Od příštího školního roku budeme pořádat akce žáků obou škol. Akce pro rodiče a veřejnost Večerní vycházka vesnicí rozsvěcování Dýňáčků Adventní odpoledne na návsi před OÚ žáci se svými učiteli zpívali koledy a recitovali. Rodiče připravili pohoštění. Zimní královna na závěr rozsvítila vánoční strom Besídka ke Dni matek v kulturním sále. Žáci vystoupili s bohatým programem. Předvedli také své dovednosti z kytarového, tanečního a anglického kroužku pořádala škola Zahradní slavnost. Počasí nám přálo. Zahrada i dvůr byly vyzdobeny, limonáda tekla proudem a děti zpívaly, hrály na kytary a tancovaly. Bavili se nejen děti, ale i dospělí. K dispozici byl skákací hra a proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovek. 10) Inspekční činnost ČŠI hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou a základní školou. Škola hodnocena velmi kladně ve všech bodech šetření kontrola KHS Brno bez závad. 11) Hospodaření školy základní údaje Škola hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu od MŠMTpřímé náklady a příspěvky na provoz od zřizovatele. Škola dále získává prostředky z vlastní činnosti, příspěvky a dary od fyzických osob

8 12) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Projekt Cloud je budoucnost vzdělávání - tablety do škol ( probíhá) 13) Spolupráce s organizacemi při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce 2014/2015 jako výchovný poradce : V oblasti přímé péče o žáky : spolupráce s PPP, zpracovány dotazníky pro PPP,SPC a jiná odborná pracoviště s třídními učiteli, založení do osobních spisů žáků sledován účel navrhovaných doporučení a vyvozování z nich závěry (ped.rady ) V oblasti prevence : společně s tř.učiteli a vedením školy systematicky sledován a hodnocen vývoj žáků ( indiv.jednání, ped.rady ) spolupráce se školním metodikem prevence na škole celoroční spolupráce s Policií ( Městskou i ČR). V oblasti vzdělávání : formou odbor.časopisu ( Učitelské noviny, Moderní vyučování, Informatorium ), internet ( webové stránky MŠMT ) 14) Zhodnocení a závěr Škola uspořádala slavnostní zápis do 1.třídy a do MŠ. Pravidelně se konají třídní schůzky rodičů v MŠ a ZŠ. Školní rok se vydařil, všichni pedagogičtí a správní zaměstnanci odváděli během celého školního roku kvalitní práci viz zápis z inspekční zprávy. Žáci získali velké množství znalostí, dovedností a zdokonalili si individuální schopnosti. Žáci plně využívají dvou interaktivních tabulí, které přispívají ke kvalitní výuce s využitím moderních technologií ( video, internet aj.) Na škole jsou zřízeny webové stránky, datové stránky a elektronický podpis. Dále je zřízen účet SRPDŠ. Zřizovatel školy vychází vstříc všem požadavkům školy a plně podporuje její činnost. Škola také děkuje všem sponzorům, kteří přispěli během celého školního roku svými dary k zajištění a vybavení dalších pomůcek a věcí pro naše děti a žáky. Zaměstnanci seznámeni s výroční zprávou dne V Pohořelicích ředitel školy Mgr.Miloš Pavlů

9 Mateřská škola Základní charakteristika mateřské školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Ivaň, Ivaň 73 Zřizovatel školy: Obec Ivaň Ředitel školy: Mgr. Miloš Pavlů Vedoucí učitelka: BcA.Bc.Martina Klaková E mailová adresa: Provoz školy (od - do): Mateřská škola je součástí jednoho právního subjektu ZŠ a MŠ Ivaň (IZO ) Složení tříd: Naše mateřská škola tvoří jeden subjekt se základní školou. Máme dvě smíšené třídy Myšičky v počtu 20 dětí od 3 do 4 let a Kočičáci v počtu 17 dětí od 4 do 7 let. V letošním školním roce jsme měli 14 předškoláků, z toho dva měli doporučený odklad školní docházky. Do školy v současné době odchází 12 dětí. Tři děti mají doporučený odklad školní docházky. Jedno dítě jde předčasně do školy. Již pátým rokem školku navštěvují i děti z okolních vesnic: Nové Vsi - tři děti a z Brna dva chlapci. Naši mateřskou školu opouští 16 dětí /12 předškoláků a čtyři děti z důvodů přijetí do jiné mateřské školy. CELKOVÝ POČET DĚTÍ K Celkový počet dětí 37 Počet děvčat: 23 Počet chlapců: 14 Počet 7letých: 0 děvče 1 chlapci Počet 6letých: 7 děvče 3 chlapci Počet 5letých: 4 děvčata 5 chlapci Počet 4letých: 7 děvčata 3 chlapci Počet 3letých: 4 děvčata 2 chlapci Mladší tří let: 1 děvče Průměrná docházka: Děti z neúplných rodin: 7 Maminky na MD 6 Výsledky výchovně vzdělávací práce: TVP obsahuje čtyři tematické celky vycházející ze ŠVP Poznáváme svět, aneb doma jsme doma. Pracujeme s ŠVP PV již druhým rokem

10 1. To je barev na tom světě - podzim 2. Svět plný zázraků - zima 3. Zavoněl nám svět - jaro 4. Putujeme světem léto Témata třídních vzdělávacích bloků: I.To je barev na tom světě: Moje malá školička, aneb pravidla si tvoříme; zahradníci v Ivani; Výlov rybníka, aneb strašidla v listí II. Svět plný zázraků: Adventní čas přichází; adventní čas odchází, aneb zima už je tu; Olympijské hra nejen v Ivani; Lidské tělo, aneb bacilů se nebojíme III. Zavoněl nám svět: Jaro, aneb čarodějnic se nebojíme IV. Putujeme světem: Moje rodina, aneb už vím, čím budu Akce: Slavnostní zahájení školního roku, Dýňování, Dráčkiáda, Bramboriáda, Besedy v knihovně na dané téma, Ochutnávka, Broučkový průvod, Mikuláš, rozsvěcení Vánočního stromu spojené s besídkou, Vánoční nadílky, pravidelné Středeční prostřeno, divadla, Bongo, Výlov rybníka Vrkoč, plavecký kurz v Hustopečích, krmení zvířátek. Ve spolupráci s kulturní komisí při obecním úřadě, jsem zorganizovali Plesíček pro rodiče s dětmi. Pravidelné třídní schůzky, individuální konzultace s rodiči. V prvním pololetí jsme spolupracovali s obecním úřadem Rozsvěcení vánočního stromu, Plesíček, Vítání občánků, Loučení se zimou-morena, interaktivní tabule-hodiny ve škole, Dopravní den, Čarodějnice ve školce, Planetárium Brno, Den matek, Divadlo - ve školce, v Pohořelicích, v Brně, Zmrzlina, hranolky u Stehlíků, hledání Pokladu spolupráce se Sokolem, Pravidelné středeční prostřeno, výlety do okolí. Noví kamarádi z Drnholce návštěva MŠ Drnholec. Akce pro předškoláky: pravidelný Předškoláček, Angličtina Akce s rodiči: Na žádost rodičů se akce omezili na minimum. Pálení čarodějnic, Maškarní ples, Zahradní slavnost, Loučení s předškoláky zápis do MŠ, Akce pro rodiče: Pravidelné třídní schůzky, individuální konzultace s rodiči. Beseda s pracovnicí PPP Židlochovice. Burza oblečení Výsledky dětí odcházejících do ZŠ: V říjnu proběhla diagnostika předškoláků, podle testu z knihy Předcházíme poruchám učení. Podle výsledků testů každý předškolák měl svůj vzdělávací individuální program, který byl zaměřen na danou oblast, ve které se dítě potřebovalo individuálněji vzdělávat. Od ledna jsme se intenzivněji věnovali předškolákům, kteří měli vyhraněnou chvilku k přípravě na školu. Byl zvolen individuální přístup učitelky, každé dítě vyžadovalo jiné vzdělávací postupy. Výsledky byly pečlivě zaznamenávány a průběžně o nich byli rodiče informováni - byla úzká a efektivní spolupráce s rodiči. Od září fungoval Předškoláček vždy po odpoledním odpočinku dětem byla poskytnuta/nabídnuta intenzivní příprava na školu

11 počet předškolních dětí: počet chlapců: počet děvčat: odklad školní docházky: Spolupráce Partnerské vztahy s rodiči: pomoc a spolupráce při akcích byla vstřícná; zapojili se i do plánovaných programů s rodiči; rodiče mají možnost přístupu do třídy a zapojení se do činností; rodiče využívají možnost účastnit se divadelních představení a výletů. Spolupráce se ZŠ: v letošním roce se velmi zlepšila, byly využity interaktivní tabule v ZŠ ; proběhlo tradiční vánoční zpívání ve škole, v rámci středečního Prostřeno jsme dělali ochutnávky pro školáky, konaly se společné vycházky po obci, zorganizovala se zahradní slavnost pro rodiče a přátelé školy, společné výtvarné a sportovní soutěže; pokusit se o intenzivnější propojení MŠ a ZŠ třeba i ve výtvarných, tělesných či pracovních výchovách. Spolupráce se zřizovatelem: velmi dobrá; účast dětí na Vítání občánků přednes básní, rozsvěcení vánočního stromu - vystoupení dětí; spolupráce s Kulturní komisí- Burza, zakoupení nového nábytku do školky. Spolupráce se Sokolem Ivaň: společné akce /Mikuláš, Pálení čarodějnic, Pohádkový les, fotbal./ Spolupráce s CVČ Hustopeče: kroužky pro děti-keramický kroužek, Sportovní tábor ve Sloupu Spolupráce s veřejností: v tomto roce velmi dobrá, rodiče se zapojili do společných akcí, podpořili výdělečné akce /burza, maškarní ples/-výdělek šel na zakoupení hracích koutků. Sponzoři: letošním roce se sponzoři neoslovovali a přesto jsme dostali finanční dar na zakoupení hracích koutků. V Ivani vedoucí učitelka MŠ ředitel školy BcA.Bc.Martina Klaková Mgr.Miloš Pavlů pozn.: projednáno na školské radě dne :.. podpis předsedy školské rady

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více