REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10. Silniční daň 11. Spotřební daně 12. Správa daní a poplatků 13. Účetnictví 14. Další aktuální informace 15. Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu x/xx-xx-xx 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Statě k vybraným otázkám Změny zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí přijaté v průběhu roku /06-27 Zákony č. 230/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., 186/2006 Sb. 4/ Dotazy a odpovědi Daň darovací - poskytnutí movité věci dle smlouvy o výpůjčce 3/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Informace o novele zákona o DPH k /06-9 Aktuality z DPH 2/06-8

2 Novelizace zákona o DPH 2/06-8 Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prov. opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty 2/06-9 Místo plnění 2/06-9 Vymezení elektronických služeb 2/06-9 Základ daně 2/06-9 Osvobození od daně u výchovy a vzdělávání 2/06-9 Zvláštní režimy 2/06-9 Pořízení zboží z jiného členského státu 2/06-9 Aktuality z DPH 3/06-7 Novelizace zákona o DPH 3/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - název DD na faktuře 4/ záměr uchovávat v elektronické podobě 3/ Evidence obchodního majetku - drobný majetek (DPH a DP) 3/ doplnění dotazu o hledisko ZDP 4/ Místo plnění - certifikát o splnění tech. norem dané země vypracovaný a vydávaný v cizí zemi 4/ česká firma A nakoupí zboží pro českou firmu B v Itálii od firmy C a zboží je dopraveno z Itálie přímo do Srbska firmě D 4/ dodávky, montáže a opravy vybavení servisů (v EU) 1/ provize za zprostředkování prodeje výrobků a nákupu surovin 3/ realizace výstavních stánků v tuzemsku, EU a mimo EU 1/ sportovní činnosti 2/ zboží neprošlo územím ČR a instalováno v jiné zemi EU 3/ zprovoznění lis. forem českého odběratele zahraničním výrobcem zboží 4/ Obchodní majetek pro účely zákona o DPH - vymez. OM a smysl evidence pro účely DPH 4/ Obrat - akad. malíř - důchodce prodává vlastní díla 3/ dopl. odpovědi z hlediska zdravot. pojištění 4/ hostinský (OSVČ) inkas. od pivovaru částku na reklamu 3/ přeúčt. energií a služeb z pronajímatele neplátce 3/ zálohy na služby související s nájmem 1/ Odpočet daně - exekuční náklady hrazené dlužníkem nejsou přijatým zdanitelným plněním, nárok na odpočet nevzniká 2/ nárok při změně režimu 4/ omylem zaúčt. nákup os. auta obchodní firmou 1/ platba zálohy elektřiny 4/ prokazování nároku FO podnikatele uplatňujícího výdaje paušálem 1/ TZ budovy a pronájem neplátcům 1/

3 Oprava daně - nesprávně uvedená DPH na faktuře za služby vztahující se k nemovitosti umístěné v SR 1/ Pronájem - viz též Přefakturace - auta na Slovensku českému plátci 1/ domu podnikatelem nepodnikatelsky a problém koeficientu 4/ objektu k provoz. hostinské činnosti vč. venkovních ploch a na nich pronajímatel vybudoval parkoviště 3/ postoupení vozidla (cese leas. smlouvy) 1/ přeúčtování služeb, elektřiny, vody 1/ Předmět daně - dar z ciziny není předmětem daně 2/ marná jízda není předmětem DPH 2/ pořízení ojetého os. aut. z jiného čl. státu EU 1/06-3-6, 1/ Upřesnění odpovědi 2/06-2 Sazba daně - nafukovací atrakce pro děti (provozování nebo pronájem) 2/ poplatek za členství v klubu, služby posiloven, saun, kondič. cvič.; solária 1/ provoz. plaveckého bazénu a poskyt. služeb 1/ stavba víceúčelového objektu 3/ ubytovací a stravovací služby 2/ Uplatnění daně - cestovní služby - zvláštní režim 1/ , 2/ česká firma vystavuje na agro výstavě v SR 4/ fyz. osoba sjednává obchody pro českou s.r.o. 1/ intrakomunitární dodávka zboží ze Švýcarska (propuštěno do volného oběhu v SRN a přeprav. ze SRN do ČR) 4/ nákladní auto po skončení leasingu darované nebo převedené do os. užívání 1/ pořádání mezinár. konference obč. sdružením 1/ pronájem prostoru pro auto související s pronájmem kanceláře 2/ provozování výherních automatů 3/ provozování závodní automobilové stáje F3 3/ přechod plátce na paušální výdaje DP neznamená automatické dodanění DPH 4/ reklamní služby pro dodavatele ze třetích zemí 1/ smlouva o výpůjčce (nevzniká povinnost) 2/ sportovní kluby 2/ ukončení event. přerušení podnikání 2/ vozidlo vložené do sdružení syna a otce 2/ zálohová faktura za elektřinu a vyúčtování (DPH a DE) 2/ zprostředkování prodeje zahraniční firmou do zahraničí 2/ zprostředkování vývozu zboží do třetí země pro firmu ze třetí země 2/06-3-5, 2/ zpřesnění odpovědi 4/ Vyřazení z obchodního majetku - vyřazení movité věci z OM 1/ vyřazení stavby pro osobní potřebu plátce 1/ Základ daně - kursový rozdíl bez dopadu na DPH 1/ pořízení ojetého os. automobilu v SRN 1/ poštovné při nákupu zboží z EU 1/

4 Zdanitelné plnění - dodávky zboží k převzetí v expedič. skladu 3/ odměna komisionáře za vymáhání pohledávky 1/ poskytnutí movité věci dle smlouvy o výpůjčce 3/ poskytnutí služeb (webové a grafické) 1/ pořizování zboží z NSR 4/ výkon akupunktury 2/ DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem č. 545/2005 Sb. /První část - až po 35d/ 1/06-11 Orientační přehled hlavních změn ZDP vyplývajících ze zákona č. 545/2005 Sb. 1/06-11 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 545/2005 Sb. použitelných i pro zd. období, které započalo v r /06-12 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 545/2005 Sb. s účinností od roku /06-15 K části první - Daň z příjmů fyzických osob 1/06-15 K části druhé - Daň z příjmů právnických osob 1/06-21 K části třetí - Společná ustanovení 1/06-23 Doplněk ke stati uveřejněné ve FDUB č. IV/05 Upřesnění textu a oprava příkladu 1/06-34 K novele zákona o rezervách 1/06-35 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce /06-43 Úvodem 1/ Novely zákona č. 586/1992 Sb. a zák. č. 593/1992 Sb. provedené v roce / Změny v tiskopisech daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Příloha č. 2 II. oddílu 1/ Zvláštní příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání... nositeli investičních pobídek 1/ Zvláštní příloha k tabulce č. I přílohy č. 1 II. oddílu 1/ WWW verze přiznání k dani z příjmů práv. osob 1/ Výchozí stav 1/ Stav pro zdaňovací období a období, za která se podávají daňová přiznání, započatá v roce / Výhled pro zdaňovací období a období, za která se podávají daňová přiznání, započatá v roce /06-49 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /06-50 Úvod 1/06-50 Zásadní změny obsažené v ZDP 1/06-50 Struktura daňového přiznání 1/06-50 Základní část 1/06-50 Příloha č. 1 1/06-50 Přílohy č. 2 až 5 1/06-51

5 K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem č. 545/2005 Sb. /Druhá část - od 37a/ 2/06-10 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 545/2005 Sb. s účinností od roku /06-10 K části třetí - Společná ustanovení (pokrač.) 2/06-10 K části čtvrté - Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 2/06-12 Změna Přílohy č. 1 - Třídění hmotného majetku do odpisových skupin 2/06-22 Přechodná ustanovení /čl. II zákona č. 545/2005 Sb. 2/06-23 První novela zákona o daních z příjmů přijatá v roce /06-25 /Příklady v textu/ 1. Placení daně manžely 2/ Ostatní změny společného základu daně 2/ Definice společného základu daně 2/ Kdy nelze společný základ daně uplatnit 2/ Placení záloh 2/ Minimální výše daně 2/ Další změny zákona, které přinesla novela 2/ Limit pro osvobození důchodů 2/ Příspěvky na likvidaci elektroodpadu 2/ Zůstatková cena automobilu 2/ Nájemné při nájmu podniku 2/ Výdaje na výzkum a vývoj 2/ Uplatnění nezdanit. částek ze základu daně 2/ Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví u zemědělců 2/06-29 Závěrem (k přechodným ustanovením) 2/06-29 Další novely zákona o daních z příjmů schválené v dosavadním průběhu roku 2006 s akcentem na zdanění příjmů FO 3/06-10 A. Seznam novel 3/06-10 B. Obsah a odůvodnění změn podle jednotlivých zákonů s akcentem na zdanění příjmů fyzických osob 3/06-10 C. Závěr 3/06-17 K novele zákona o rezervách 3/06-18 Stanovení základu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období, které započalo v roce 2006 a nové úpravy, které jej ovlivní 4/06-7 I. Změny schválené zákonem č. 545/2005 Sb. 4/06-7 II. Novely schválené v průběhu prvního pololetí r. 2006, které se týkají zdanění právnických osob 4/06-12 II.1 Zákon č. 56/2006 Sb. 4/06-12 II.2 Zákon č. 57/2006 Sb. 4/06-13 II.3 Zákon č. 203/2006 Sb. 4/06-13 II.4 Zákon č. 223/2006 Sb. 4/06-13 II.5 Zákon č. 246/2006 Sb. 4/06-13 Zálohy na daň z příjmů právnických osob 4/06-14 /Více příkladů k pochopení poměrně složitých vztahů./ Přehled hlavních změn v zákonu o daních z příjmů platných pro fyzické osoby pro rok /06-19 I. Úvod 4/06-19 II. Hlavní změny ZDP účinné od roku 2006 vyplývající z jeho novely provedené zákonem č. 545/2005 Sb. 4/06-19 III. Další důležité změny ZDP od roku /06-20 IV. Závěr 4/06-21

6 Změny v tiskopisech týkajících se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2006 a pro zdaňovací období 2007 a další důležitá upozornění k tiskopisům 4/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - přechod na účetnictví 1/ Dar - přijatý soukr. lékařem v souvislosti s provozováním zdravotnického zařízení 4/ Kurs - jednotný kurs a kursy devizového trhu a problém pohledávek při přechodu z DE na účetnictví 1/ příjmy a výdaje též v cizí měně 2/ doplnění dotazu 4/ Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - dílna nezahrnutá v OM a její opravy 4/ hospodářské stavení získané darem, manžel obdarované (zem. podnikatel) jako nájemce provádí TZ, dále úvaha o rozšíření SJM 2/ pozemek nezahrn. v OM a stavba podnikatele 1/ převod praxe mezi lékaři 3/ přístroj (SMV) a software 1/ reinvestiční odpočet po přechodu na paušální výdaje 3/ vrácení nezaplacené nemovitosti po zrušení kupní smlouvy a vliv na DP, SP a ZP v roce vrácení 1/ vstupní cena při uplatnění úroků z úvěru 1/ Nájem - Pronájem - leasing = cese leasingové smlouvy 3/ = stavebního stroje, časové rozlišení 3/ = vložení auta do OM 3/ podnájem kanceláře 2/ použití vlastního auta pronajímatelem 1/ prodej pronajímaného bytu po 5-ti letech vlastnictví a zkrácení doby odpisů jeho zařízení 2/ prokaz. obvyklé ceny mezi otcem a synem 4/ pronajímaná nemovitost není v OM 4/ pronájem bytu na kancelář a provedené opravy 4/ pronájem bytu v os. vlastnictví a příspěvek SVJ na úhradu oprav 1/ doplnění dotazu 4/ pronájem družstevního bytu manžely 3/ pronájem nemovitosti po přechodu na paušální výdaje 3/ pronájem pozemků FO 3/ doplnění dotazu 4/ pronájem zděděného RD 80 km od místa bydliště, cesty vozidlem a dohody na opravy domu 2/ Odpisování - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - koupě traktoru na úvěr a smlouva s bankou o zajišť. převodu práva (odpisy, úroky, DPH) 4/

7 Osvobození od daně - prodej bytu 1/ prodej bytu zděděného po rodičích 2/ prodej pozemku zemědělcem 1/ příjem dědice z prodeje obch. podílu 3/ příjem z převodu práv na byt. družstvu jen zčásti použitý na uspokojení svých bytových potřeb 2/ příjem z převodu zděděných práv na bytovém družstvu 3/ Podnikání a jiná SVČ - koupě podniku (vysvětlení 7b odst. 3 ZDP) 4/ manželka ukončila SVČ (prodejna) a manžel bude pokračovat 1/ omezení živnosti, přechod na paušální výdaje a pronajmutí prodejny 4/ prodej podniku na splátky a pohledávka v době ukončení podnikání 4/ přerušení činnosti OSVČ (zedníka) v zimě 3/ přerušení hostinské č. a pronájem nemovitosti 2/ převod podnikání na manželku 3/ , 4/ syn podnikatele - zaměstnanec chce sám účtovat poplatek za provedené revize plynových zařízení 4/ ukončení (leasing, doplatek pojistného aj.) 1/ ukončení (pohledávky z půjčky obch. společnosti) 4/ ukončení (pohledávky za dlužníky v konkursním řízení) 3/ založení s.r.o. podnikatelem FO a převedení doprodeje stávajících zásob 4/ Pohledávky - advokátce soud nepřiznal některé účtované úkony 2/ dtto postup z hlediska DPH 4/ nejasná transformace družstva 2/ po ukončení konkursu dlužníka 4/ promlčené [ 24 odst. 2 písm. y) ZDP] 3/ Položky - nezdanitelná část základu daně ( 15) - dar Kč Dětskému fondu OSN - UNICEF 2/ dar na rehabilitační a protetické pomůcky 3/ manželka v invalid. důchodu (výše příjmu?) 3/ úroky z úvěru na fin. bytových potřeb koupě pozemku při nedodržení limitu pro zahájení výstavby 3/ úvěr pro mladé nesplňuje podmínky 15 ZDP 3/ Příjmy (výdaje) - inf. o úrok. příjmech z úspor mezi státy EU 3/ prodej pozemku po vypořádání s bratrem 3/ prodej stroje po přechodu na paušální výdaje 3/ prodej ubytovací jednotky po třech letech od koupě 2/ přenechání bytu synům (ne pro podnikání) 3/ příjem smluvní pokuty za nedodržení termínů při výstavbě RD 2/ příjmy úrokového charakteru a úloha platebního zprostředkovatele 1/ příjmy z obligací v USA 3/ příjmy z prodeje cenných papírů v zahraničí 3/ věcné břemeno pořízené za úplatu mezi osobami blízkými 3/ vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků bez právního důvodu 3/ zdaňování úroků z depozitních směnek u nepodnik. FO 3/ Přiznání k dani - v dodatečném DP uplatnit výdaje paušálem 2/ , 3/

8 Sdružení - společné vedení příjmů a výdajů v DE potvrzené novelou č. 545/2005 Sb. 1/ spoluvlastnictví nemovitosti 1/ Sleva na dani - nezaopatřená dcera se odstěhovala k příteli 3/ Spolupráce - manžela (DE) s manželkou (ÚČ) 3/ Škody a manka - přepadení čerpací stanice 1/ ukradený fotoaparát 1/ Vozidlo - viz též Cestovní výdaje - leasing = dodávkové v. a výpočet časového rozlišení 4/ = poskytnutí dle smlouvy o výpůjčce 3/ = přechod na prokazování výdajů paušálem, řádné ukončení l.v době přerušení podnikání 2/ = ukončení l. po přechodu na paušální výdaje 3/ , 3/ = vstupní cena po ukončení l. a vložení do OM, poplat. Neuplatňoval žádné výd. jako daňové 4/ = změna v osobě nájemce 1/ pořízení voz. z větší části na úvěr 4/ Vyúčtování - daně z příjmů FO ze závislé činnosti 1/ Výdaje (náklady) - kancelář v RD v podílovém vlastnictví s manželkou, nezahrnutém v OM 1/ odměna kamarádovi za výpomoc v kavárně 3/ oprava zkolaudované nemovitosti 1/ , 2/ osvěžovač vzduchu na WC 4/ pojistné nemocenské ( denní dávka... ) u soukr. pojišťovny 3/ pojistné zdravotní - maxim. roční částka 3/ pořízení bezdrátového bezpečnostního systému do prostoru k podnikání (SMV do 40 tis. Kč) 1/ pracovní oblečení pro zaměstnance 4/ prodej pozemků a uplatnění výdajů 2/ procentem z příjmů (tzv. paušálem) = automobil, další majetek, odpočty DPH při nákupech a jiné nejasné návaznosti 4/ = možnost uplatnit navíc pojistné SP a ZP za zaměstnance 3/ = přechod a úprava základu daně o závazky a pohledávky i ze smluvních pokut a penále 2/ = při vedení účetnictví 2/ , 4/ = vrácené přeplatky na soc. pojištění 2/ = vysvětlení úpravy základu daně pro uvedené případy 4/ sociální a zdravotní pojištění = limit pro daňové uplatnění 1/ vrácený přeplatek na SP a ZP a inkaso pohledávek 1/ vytváření okrasné zahrady u penzionu 1/ výměna dveří, spotřeba plynu v RD vlož. do OM, využívaném ze 40% k podnik. (DP a DPH) 1/ , 1/

9 Základ daně - přechod z DE na účetnictví = záloha na elektrickou energii 3/ doplnění dotazu 4/ spojené osoby [ 23 odst. 7 písm. b) bod 5 v návaznosti na 5 odst. 10 písm. b)], riziko nevyúčt. záloh hrazených účtujícímu poplatníkovi 1/ společný z.d. manželů = daňová ztráta 4/ = manžel má neuplatněnou ztrátu 1/ , 2/ = podmínky neumožňují SZM bezdětným, druhu a družce 4/ = sňatek až koncem roku 2/ = využití zvýšených výdajových paušálů vyvolá vznik minimálního základu daně a nemožnost použít společné zdanění manželů 1/ vratky přeplatků AP a SZ 3/ závazky podle 5 odst. 10 písm. a) 1/ zrušení (čerpání) rezervy na opravy hmotného majetku 3/ Zdaňování příjmů - hl. i vedlejší prac. poměr u téhož zaměstnavatele 4/ prodej zčásti darované a zčásti zděděné nemovitosti (DP a DPH) 1/ student s měsíčním příjmem u společnosti do Kč, nepodepsal prohlášení 2/ věcné ceny - výhry účastníků TV show 2/ vrácená částka DPH u nakoupeného a neprod. zboží za 12 měsíců před registrací plátce 2/ zemědělská výroba (okrasné rostliny, zakládání a údržba zahrad) 1/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - s.r.o. koupila od FO auto, po 5 letech zabaveno celními úřady jako kradené (DP, DPH) 4/ Nájem - Pronájem - bezúplat. převod movitého majetku mateřské spol. po skončení pronájmu a nesoulad se ZDP 2/ finanční p. = společnost předčasně odkoupila od l. společnosti předmět leasingu (ÚČ a DP) 4/ s.r.o pronajímá podnikateli (FO, vede úč.) nemovit., dala souhlas s odpis. TZ a po ukončení p. neuhradí zůst. cenu TZ (ÚČ, DPPO, DPFO, DPH) 4/ technické zhodnocení pronajatého objektu 1/ Náklady - bezúplat. poskytování nápojů zaměstnancům 4/ časově nerozliš. drobné náklady na přelomu roku 2/ členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů 2/ daň z nemovitostí zaplacená 3/ dohadná pol. na odměnu jednatele (DP, ÚČ. SP, ZP) 2/ exekuční náklady 3/ jednatel s.r.o. - nárokování náhrad za využití svého osobního auta 3/ zpřesnění (oprava) v 4/ nabídka pojištění klíčového zaměstnance 4/ nepeněž. plnění zaměstnancům podle kol. smlouvy 4/

10 - pojistné na soukr. životní pojištění 1/ příspěvek společníkovi s.r.o. na životní pojištění a penzijní připojištění 3/ přísp. za jedno hl. jídlo při sobotní 3 hod. směně 4/ soudní výlohy 3/ Nehmotný majetek - odpisy (reakce na komentář k novele č. 545/2005 FDUB č. I/06 str bod I/78) 2/ Osvobození od daně - příjmy z nájemného u bytů v domech ve vlastnictví družstev - splnění podmínek 3/ Placení daně - vliv účetního období - hospodářský rok na termíny placení záloh na daň 3/ na vyplňování statistických výkazů 4/ Pohledávky - nepřihlášená p. do konkursu 4/ odpis p. za dlužníkem v konkursu 4/ opomenutí zrušit oprav. položku (dlužník zanikl) 4/ Přiznání k DPP - dodatečné DP nástupnickou společností jménem zaniklé společnosti z titulu zjištění nižší ztráty 2/ Úroky - z půjčky od občana SRN 3/ z půjčky s.r.o. družce společníka na pořízení bytu 3/ Závazky - odpis závazku společností v konkursu k věřiteli vymazaném z OR 2/ prominutí úroků z půjčky s.r.o. fyzickou osobou s bydlištěm ve Francii 2/ Zdaňování příjmů - podíl na likvidačním zůstatku dceřiné společnosti je nižší než nabývací cena podílu 2/ zvýšení základního kapitálu a snížení základního kapitálu (odchod společníka) 1/ Základ daně - dohoda o narovnání (ÚČ a DP) 4/ vliv vypořádané postoupené transformační pohledávky podle zák. č. 42/1992 Sb. 4/ Ztráta - vykázaná v roce 1998 a uplatněná v roce / K ODPISŮM A MAJETKU 4.1 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů a účetnictví Odpisy - pořízení automobilu a týž den fakturované dodatečné náklady 4/ pořízení automobilu na úvěr 1/ po zkrácení doby odpisování a po zrušení reinvestičního odpočtu skupinové odpisování zvířat zákl. stáda 1/

11 - smlouva o výpůjčce (nelze uplatnit odpisy) 2/ , 2/ smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva a o výpůjčce majetku mezi dlužníkem a bankou umožňující odpisování movitého HM 2/ Stavby - daňové odpisování zahájit po skončení osvobození 3/ CESTOVNÍ NÁHRADY - viz též daně z příjmů 5.1 Statě k vybraným otázkám Právní úprava cestovních náhrad v novém zákoníku práce /První část/ 4/06-28 V textu příklady (na otázkách z praxe. /Pokračování od právní úpravy poskytování cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách, v č. I/07/ 5.2 Dotazy a odpovědi Cesta - jednatele (mandátní smlouva) 2/ jednatele do zahraničí 3/ problémy podnikatele s evidováním překročení hranic mezi státy EU 4/ vystavování cestovních příkazů 4/ zahraniční c. a kursy přepočtu při doplatku záloh 4/ zaměstnance služebně do Číny a dále čerpání dovolené v Číně 2/ zaměstnaných společníků s.r.o. do pronajaté dílny a k zákazníkům 2/ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Statě k vybraným otázkám Co nového znamenají změny zákona o dani z nemovitostí pro zdaňovací období roku / Zákon č. 545/2005 Sb. 3/ Zákon č. 112/2006 Sb. 3/ Zákon č 186/2006 Sb. 3/06-22 Nová přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období / Dotazy a odpovědi Placení daně - na splatnost daně z nemovit. nemá vliv skutečnost, že účetním obdobím je hospodářský rok 3/ Stavby - ukončení pronájmu nebytových prostor k a neuzavření nové nájemní smlouvy 2/

12 7. K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Dotazy a odpovědi Organizační složka - registrace v ČR 2/ doplnění dotazu 4/ Podnikání zahraniční osoby v ČR - občan Kanady by rád uplatnil smluvní zdravotní pojištění 1/ Zahraniční podnikatel - Ukrajinec s povolením pobytu a živnost. Oprávněním vystavuje faktury (zajištění daně?) 4/ Zahraniční zaměstnanec - mezinárodní pronájem pracovní síly 1/ s.r.o. zaměstnává i pracovníky ze Slovenska 4/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Aktuality z oblasti zdravotního pojištění 1/ Změny výpočtových konstant 1/ Osoby samostatně výdělečně činné 1/ Osoby, za které je plátcem pojistného stát 1/ Zaměstnanci a OBZP 1/ Ze zákona č. 545/2005 Sb. 1/ Odstranění chyby v zákoně č. 123/2005 Sb. - pracovní volno bez náhrady příjmů 1/ Rozšíření úlevy 1/ Pracovní poměr uzavřený podle cizích právních předpisů 1/ Upozornění na chybný výklad k započitatelnosti příjmů podle 29a zákoníku práce 1/06-42 Aktuality z oblasti zdravotního pojištění /Doplnění a pokrač. informace z č. I/06/ 2/06-32 K bodu 1.1 Osoby samostatně výdělečně činné 2/06-32 K bodu 1.2 Osoby, za které je plátcem pojistného stát 2/06-32 Zákon č. 62/2006 Sb.: Platba pojistného na pokladně a platba ze zahraničí 2/06-32 Stručná informace o změnách v pojistném na sociální pojištění od /06-42 Sociální pojištění OSVČ od /06-23 Nové povinnosti zaměstnavatelů podle nového zákona o nemocenském pojištění 4/06-36

13 Po odložení účinnosti nového zák. o nemoc. pojištění v prosinci 2006 o jeden rok doporučuje se pro praktickou realizaci vycházet z této informace: Změny od v sociálním pojištění 1/07-43 Aktuality ve zdravotním pojištění /Doplnění a pokračování informací z č. I/06 a II/06/ 4/06-39 Po odložení účinnosti nového zák. o nemoc. pojištění v prosinci 2006 o jeden rok doporučuje se pro praktickou realizaci vycházet z této informace: Změny ve zdravotním pojištění od ledna doplnění 1/07-45 Nový zákoník práce 3/ Nové členění zákoníku práce 3/ Pracovněprávní vztahy 3/ Liberalizace pracovněprávních vztahů 3/ Základní zásady pracovněprávních vztahů 3/ Rovné zacházení a zákaz diskriminace 3/ Používání občanského zákoníku 3/ Vznik pracovního poměru 3/ Změna pracovního poměru 3/ Skončení pracovního poměru 3/ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 3/ Pracovní doba a doba odpočinku 3/ Základní práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3/ Odměňování za práci a pracovní pohotovost a srážky z pracovněprávního vztahu a náhrada výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce 3/ Překážky v práci 3/ Dovolená 3/ Zbývající ustanovení 3/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Jednatel s.r.o. - mandátní smlouva 1/ zpřesnění odpovědi 2/ Pracovní vztahy a podmínky - bezpečnostní značky 4/ další (vedlejší) pracovní poměr se neoznamuje, práce studentů, nezaměstnaných (+ SZP, DP) 3/ dovolená u ženy pobírající rodičovský příspěvek 4/ důchodce provede odborný překlad textu z němčiny (+ DP) 4/ minimální tarifní hodinová mzda 1/ možnost nepravidelného zaměstnání 4/ naturální mzda a další aspekty 2/ pracovní cesta = mimo pracovní dobu 2/ = vlastním vozidlem a odpovědnost zaměstnavatele 2/ doplnění dotazu 4/ pracovní doba více než 8 hod. denně 1/ mimořádné odměny, stravenky nahrazující stravné 1/ minimální mzdové tarify 4/ výpočet průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců 4/ zprostředkování zaměstnání (dříve dočasné přidělení zaměstnance) jen agentury práce (+ DPH) 3/

14 Sociální a zdravotní pojištění - funkční odměny předsedovi obč. sdružení 1/ peněžitá pomoc v mateřství 4/ přerušení podnikání 4/ statistika vývoje reálné hodnoty mzdy a důchodů 4/ OSVČ = jednotný registrační formulář a skončení podnikání 4/ = vyplňování Přehledu po přechodu z DE na ÚČ 3/ Oprava odpovědi 4/ = zaměstnankyně a OSVČ (pojišťovací poradce) řeší anabázi doby pobírání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku a plnění povinností sociálního pojištění, zdravotního pojištění 2/ zdravotní pojištění důchodce po nástupu do zaměstnání 4/ Dovolená - mateřská - řádná - rodičovská - otěhotnění 2/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Dotazy a odpovědi - viz spoluautorské odpovědi k daním 10. SILNIČNÍ DAŇ 10.1 Statě k vybraným otázkám Silniční daň v roce / Dotazy a odpovědi Placení daně - termíny v podmínkách hospodářského roku 3/ způsob uplatnění výdajů u DP (paušálních) nemá na placení silniční daně žádný vliv 3/ Předmět daně, vznik a zánik daňové povinnosti - zdravotnické zařízení a možnost osvobození 3/ způsob uplatňování výdajů nemá na placení silniční daně žádný vliv 2/ SPOTŘEBNÍ DANĚ 11.1 Dotazy a odpovědi Nárok na vrácení spotřební daně - z minerálních olejů užívaných pro rostlinnou výrobu 3/06-9-1

15 12. SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce / Zákon č. 179/2005 Sb. 2/ Zákon č. 215/2005 Sb. 2/ Zákon č. 381/2005 Sb. 2/ Zákon č. 413/2005 Sb. 2/ Zákon č. 444/2005 Sb. 1/06-31 Správní poplatky 2/06-33 Úvod (historie) 2/06-33 Právní úprava správních poplatků 2/06-33 Správní úřad 2/06-34 Poplatník 2/06-34 Sazby 2/06-34 Placení 2/06-35 Podmínky pro vrácení 2/06-36 Osvobození 2/06-36 Poplatkové řízení 2/06-38 Dohled 2/06-38 Sazebník (odkaz na zákony) 2/06-39 Nejčastěji se opakující dotazy 2/06-39 Příklady k položce 26 (vozidla) 2/ Dotazy a odpovědi Registrační pokladna - neprovozování maloobchod. živnosti, pouze některé drobnosti se prodávají na příjmový pokladní doklad 4/ Zastupování - neomez. plná moc daňového poradce platná v době = přerušení podnikání 2/ = ukončení podnikání 2/ ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Cizí měny v účetnictví 3/06-8 Příklady účtování ve valutové pokladně a na devizovém účtu 3/ Dotazy a odpovědi Doklady - bankovní výpisy (originály nebo elektronická podoba s možností vytištění) 4/ náležitosti a pořizování podpisových záznamů 4/

16 Kurs - kursové rozdíly z aktiv a závazků v cizí měně určených k zajištění proti měnovému riziku 2/ nevyúčtovaný zůstatek na účtu dohadných položek aktivních vedený v cizí měně 2/ OSVČ nakoupí materiál aj. mimo ČR, doklad, kurs 4/ Majetek - pořízení čističky odpadních vod a klimatizace (ÚČ a DP) 4/ Náklady - zaúčtování nákladů na ISO a jejich časové rozlišení na tři roky 1/ Neziskové organizace - Sdružení rodičů a přátel školy přechod z JÚ na ÚČ od 1. ledna / Obrat jako kritérium pro vedení úč. - vymezení pojmu a příklad z praxe 1/ Pohledávky - prominutí pohl. za a.s. (ÚČ a DP) 4/ Přechod z DE na účetnictví - devizový účet, sociální a zdravotní pojištění 4/ náklady na plyn, které částečně souvisí s r / převod zásob 3/ převodový můstek 4/ Účtování - devizové transakce 3/ dotace nebo dar 3/ dovoz zboží ze třetích zemí mimo EU a DPH 3/ farnost chce zaevidovat několik set let starý majetek 1/ konsignační sklad 3/ maloobchodní prodej i na platební karty 2/ nákup podílu na obecním domě účelově založeným družstvem přetransformovaným na SVJ 2/ doplnění dotazu 4/ pojistné po vyplnění Přehledů pro SSZ a ZP, účetní a daňové hledisko 1/ pořízení auta na leasing 4/ pravidelně se opakující zálohové platby spojené s užíváním bytů a nebyt. prostor 1/ preventivní kontrola správnosti účtování v obch. společnosti (náměty) 1/ prodej aut bazarem (komisionář) 1/ prodej obch. podílu ve spol. s r.o. občanem a daňový režim 1/ předplatné časopisu v konečné ceně 3/ převod naspořených částek ze stavebního spoření členy družstva na družstvo 2/ převod závazků a pohledávek z DE na účetnictví 1/ , 3/ směnárny 2/ vrácená DPH (i neuznaný nárok) při provozování mezinárodní nákladní automobilové dopravy 2/ zásoby, způsob B 3/ Výnosy - přijaté nájemné na 10 let dopředu, úprava časového rozlišení po dobropisu a DDP 2/

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více