REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10. Silniční daň 11. Spotřební daně 12. Správa daní a poplatků 13. Účetnictví 14. Další aktuální informace 15. Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu x/xx-xx-xx 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Statě k vybraným otázkám Změny zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí přijaté v průběhu roku /06-27 Zákony č. 230/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., 186/2006 Sb. 4/ Dotazy a odpovědi Daň darovací - poskytnutí movité věci dle smlouvy o výpůjčce 3/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Informace o novele zákona o DPH k /06-9 Aktuality z DPH 2/06-8

2 Novelizace zákona o DPH 2/06-8 Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prov. opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty 2/06-9 Místo plnění 2/06-9 Vymezení elektronických služeb 2/06-9 Základ daně 2/06-9 Osvobození od daně u výchovy a vzdělávání 2/06-9 Zvláštní režimy 2/06-9 Pořízení zboží z jiného členského státu 2/06-9 Aktuality z DPH 3/06-7 Novelizace zákona o DPH 3/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - název DD na faktuře 4/ záměr uchovávat v elektronické podobě 3/ Evidence obchodního majetku - drobný majetek (DPH a DP) 3/ doplnění dotazu o hledisko ZDP 4/ Místo plnění - certifikát o splnění tech. norem dané země vypracovaný a vydávaný v cizí zemi 4/ česká firma A nakoupí zboží pro českou firmu B v Itálii od firmy C a zboží je dopraveno z Itálie přímo do Srbska firmě D 4/ dodávky, montáže a opravy vybavení servisů (v EU) 1/ provize za zprostředkování prodeje výrobků a nákupu surovin 3/ realizace výstavních stánků v tuzemsku, EU a mimo EU 1/ sportovní činnosti 2/ zboží neprošlo územím ČR a instalováno v jiné zemi EU 3/ zprovoznění lis. forem českého odběratele zahraničním výrobcem zboží 4/ Obchodní majetek pro účely zákona o DPH - vymez. OM a smysl evidence pro účely DPH 4/ Obrat - akad. malíř - důchodce prodává vlastní díla 3/ dopl. odpovědi z hlediska zdravot. pojištění 4/ hostinský (OSVČ) inkas. od pivovaru částku na reklamu 3/ přeúčt. energií a služeb z pronajímatele neplátce 3/ zálohy na služby související s nájmem 1/ Odpočet daně - exekuční náklady hrazené dlužníkem nejsou přijatým zdanitelným plněním, nárok na odpočet nevzniká 2/ nárok při změně režimu 4/ omylem zaúčt. nákup os. auta obchodní firmou 1/ platba zálohy elektřiny 4/ prokazování nároku FO podnikatele uplatňujícího výdaje paušálem 1/ TZ budovy a pronájem neplátcům 1/

3 Oprava daně - nesprávně uvedená DPH na faktuře za služby vztahující se k nemovitosti umístěné v SR 1/ Pronájem - viz též Přefakturace - auta na Slovensku českému plátci 1/ domu podnikatelem nepodnikatelsky a problém koeficientu 4/ objektu k provoz. hostinské činnosti vč. venkovních ploch a na nich pronajímatel vybudoval parkoviště 3/ postoupení vozidla (cese leas. smlouvy) 1/ přeúčtování služeb, elektřiny, vody 1/ Předmět daně - dar z ciziny není předmětem daně 2/ marná jízda není předmětem DPH 2/ pořízení ojetého os. aut. z jiného čl. státu EU 1/06-3-6, 1/ Upřesnění odpovědi 2/06-2 Sazba daně - nafukovací atrakce pro děti (provozování nebo pronájem) 2/ poplatek za členství v klubu, služby posiloven, saun, kondič. cvič.; solária 1/ provoz. plaveckého bazénu a poskyt. služeb 1/ stavba víceúčelového objektu 3/ ubytovací a stravovací služby 2/ Uplatnění daně - cestovní služby - zvláštní režim 1/ , 2/ česká firma vystavuje na agro výstavě v SR 4/ fyz. osoba sjednává obchody pro českou s.r.o. 1/ intrakomunitární dodávka zboží ze Švýcarska (propuštěno do volného oběhu v SRN a přeprav. ze SRN do ČR) 4/ nákladní auto po skončení leasingu darované nebo převedené do os. užívání 1/ pořádání mezinár. konference obč. sdružením 1/ pronájem prostoru pro auto související s pronájmem kanceláře 2/ provozování výherních automatů 3/ provozování závodní automobilové stáje F3 3/ přechod plátce na paušální výdaje DP neznamená automatické dodanění DPH 4/ reklamní služby pro dodavatele ze třetích zemí 1/ smlouva o výpůjčce (nevzniká povinnost) 2/ sportovní kluby 2/ ukončení event. přerušení podnikání 2/ vozidlo vložené do sdružení syna a otce 2/ zálohová faktura za elektřinu a vyúčtování (DPH a DE) 2/ zprostředkování prodeje zahraniční firmou do zahraničí 2/ zprostředkování vývozu zboží do třetí země pro firmu ze třetí země 2/06-3-5, 2/ zpřesnění odpovědi 4/ Vyřazení z obchodního majetku - vyřazení movité věci z OM 1/ vyřazení stavby pro osobní potřebu plátce 1/ Základ daně - kursový rozdíl bez dopadu na DPH 1/ pořízení ojetého os. automobilu v SRN 1/ poštovné při nákupu zboží z EU 1/

4 Zdanitelné plnění - dodávky zboží k převzetí v expedič. skladu 3/ odměna komisionáře za vymáhání pohledávky 1/ poskytnutí movité věci dle smlouvy o výpůjčce 3/ poskytnutí služeb (webové a grafické) 1/ pořizování zboží z NSR 4/ výkon akupunktury 2/ DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem č. 545/2005 Sb. /První část - až po 35d/ 1/06-11 Orientační přehled hlavních změn ZDP vyplývajících ze zákona č. 545/2005 Sb. 1/06-11 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 545/2005 Sb. použitelných i pro zd. období, které započalo v r /06-12 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 545/2005 Sb. s účinností od roku /06-15 K části první - Daň z příjmů fyzických osob 1/06-15 K části druhé - Daň z příjmů právnických osob 1/06-21 K části třetí - Společná ustanovení 1/06-23 Doplněk ke stati uveřejněné ve FDUB č. IV/05 Upřesnění textu a oprava příkladu 1/06-34 K novele zákona o rezervách 1/06-35 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce /06-43 Úvodem 1/ Novely zákona č. 586/1992 Sb. a zák. č. 593/1992 Sb. provedené v roce / Změny v tiskopisech daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Příloha č. 2 II. oddílu 1/ Zvláštní příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání... nositeli investičních pobídek 1/ Zvláštní příloha k tabulce č. I přílohy č. 1 II. oddílu 1/ WWW verze přiznání k dani z příjmů práv. osob 1/ Výchozí stav 1/ Stav pro zdaňovací období a období, za která se podávají daňová přiznání, započatá v roce / Výhled pro zdaňovací období a období, za která se podávají daňová přiznání, započatá v roce /06-49 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /06-50 Úvod 1/06-50 Zásadní změny obsažené v ZDP 1/06-50 Struktura daňového přiznání 1/06-50 Základní část 1/06-50 Příloha č. 1 1/06-50 Přílohy č. 2 až 5 1/06-51

5 K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem č. 545/2005 Sb. /Druhá část - od 37a/ 2/06-10 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 545/2005 Sb. s účinností od roku /06-10 K části třetí - Společná ustanovení (pokrač.) 2/06-10 K části čtvrté - Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 2/06-12 Změna Přílohy č. 1 - Třídění hmotného majetku do odpisových skupin 2/06-22 Přechodná ustanovení /čl. II zákona č. 545/2005 Sb. 2/06-23 První novela zákona o daních z příjmů přijatá v roce /06-25 /Příklady v textu/ 1. Placení daně manžely 2/ Ostatní změny společného základu daně 2/ Definice společného základu daně 2/ Kdy nelze společný základ daně uplatnit 2/ Placení záloh 2/ Minimální výše daně 2/ Další změny zákona, které přinesla novela 2/ Limit pro osvobození důchodů 2/ Příspěvky na likvidaci elektroodpadu 2/ Zůstatková cena automobilu 2/ Nájemné při nájmu podniku 2/ Výdaje na výzkum a vývoj 2/ Uplatnění nezdanit. částek ze základu daně 2/ Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví u zemědělců 2/06-29 Závěrem (k přechodným ustanovením) 2/06-29 Další novely zákona o daních z příjmů schválené v dosavadním průběhu roku 2006 s akcentem na zdanění příjmů FO 3/06-10 A. Seznam novel 3/06-10 B. Obsah a odůvodnění změn podle jednotlivých zákonů s akcentem na zdanění příjmů fyzických osob 3/06-10 C. Závěr 3/06-17 K novele zákona o rezervách 3/06-18 Stanovení základu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období, které započalo v roce 2006 a nové úpravy, které jej ovlivní 4/06-7 I. Změny schválené zákonem č. 545/2005 Sb. 4/06-7 II. Novely schválené v průběhu prvního pololetí r. 2006, které se týkají zdanění právnických osob 4/06-12 II.1 Zákon č. 56/2006 Sb. 4/06-12 II.2 Zákon č. 57/2006 Sb. 4/06-13 II.3 Zákon č. 203/2006 Sb. 4/06-13 II.4 Zákon č. 223/2006 Sb. 4/06-13 II.5 Zákon č. 246/2006 Sb. 4/06-13 Zálohy na daň z příjmů právnických osob 4/06-14 /Více příkladů k pochopení poměrně složitých vztahů./ Přehled hlavních změn v zákonu o daních z příjmů platných pro fyzické osoby pro rok /06-19 I. Úvod 4/06-19 II. Hlavní změny ZDP účinné od roku 2006 vyplývající z jeho novely provedené zákonem č. 545/2005 Sb. 4/06-19 III. Další důležité změny ZDP od roku /06-20 IV. Závěr 4/06-21

6 Změny v tiskopisech týkajících se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2006 a pro zdaňovací období 2007 a další důležitá upozornění k tiskopisům 4/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - přechod na účetnictví 1/ Dar - přijatý soukr. lékařem v souvislosti s provozováním zdravotnického zařízení 4/ Kurs - jednotný kurs a kursy devizového trhu a problém pohledávek při přechodu z DE na účetnictví 1/ příjmy a výdaje též v cizí měně 2/ doplnění dotazu 4/ Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - dílna nezahrnutá v OM a její opravy 4/ hospodářské stavení získané darem, manžel obdarované (zem. podnikatel) jako nájemce provádí TZ, dále úvaha o rozšíření SJM 2/ pozemek nezahrn. v OM a stavba podnikatele 1/ převod praxe mezi lékaři 3/ přístroj (SMV) a software 1/ reinvestiční odpočet po přechodu na paušální výdaje 3/ vrácení nezaplacené nemovitosti po zrušení kupní smlouvy a vliv na DP, SP a ZP v roce vrácení 1/ vstupní cena při uplatnění úroků z úvěru 1/ Nájem - Pronájem - leasing = cese leasingové smlouvy 3/ = stavebního stroje, časové rozlišení 3/ = vložení auta do OM 3/ podnájem kanceláře 2/ použití vlastního auta pronajímatelem 1/ prodej pronajímaného bytu po 5-ti letech vlastnictví a zkrácení doby odpisů jeho zařízení 2/ prokaz. obvyklé ceny mezi otcem a synem 4/ pronajímaná nemovitost není v OM 4/ pronájem bytu na kancelář a provedené opravy 4/ pronájem bytu v os. vlastnictví a příspěvek SVJ na úhradu oprav 1/ doplnění dotazu 4/ pronájem družstevního bytu manžely 3/ pronájem nemovitosti po přechodu na paušální výdaje 3/ pronájem pozemků FO 3/ doplnění dotazu 4/ pronájem zděděného RD 80 km od místa bydliště, cesty vozidlem a dohody na opravy domu 2/ Odpisování - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - koupě traktoru na úvěr a smlouva s bankou o zajišť. převodu práva (odpisy, úroky, DPH) 4/

7 Osvobození od daně - prodej bytu 1/ prodej bytu zděděného po rodičích 2/ prodej pozemku zemědělcem 1/ příjem dědice z prodeje obch. podílu 3/ příjem z převodu práv na byt. družstvu jen zčásti použitý na uspokojení svých bytových potřeb 2/ příjem z převodu zděděných práv na bytovém družstvu 3/ Podnikání a jiná SVČ - koupě podniku (vysvětlení 7b odst. 3 ZDP) 4/ manželka ukončila SVČ (prodejna) a manžel bude pokračovat 1/ omezení živnosti, přechod na paušální výdaje a pronajmutí prodejny 4/ prodej podniku na splátky a pohledávka v době ukončení podnikání 4/ přerušení činnosti OSVČ (zedníka) v zimě 3/ přerušení hostinské č. a pronájem nemovitosti 2/ převod podnikání na manželku 3/ , 4/ syn podnikatele - zaměstnanec chce sám účtovat poplatek za provedené revize plynových zařízení 4/ ukončení (leasing, doplatek pojistného aj.) 1/ ukončení (pohledávky z půjčky obch. společnosti) 4/ ukončení (pohledávky za dlužníky v konkursním řízení) 3/ založení s.r.o. podnikatelem FO a převedení doprodeje stávajících zásob 4/ Pohledávky - advokátce soud nepřiznal některé účtované úkony 2/ dtto postup z hlediska DPH 4/ nejasná transformace družstva 2/ po ukončení konkursu dlužníka 4/ promlčené [ 24 odst. 2 písm. y) ZDP] 3/ Položky - nezdanitelná část základu daně ( 15) - dar Kč Dětskému fondu OSN - UNICEF 2/ dar na rehabilitační a protetické pomůcky 3/ manželka v invalid. důchodu (výše příjmu?) 3/ úroky z úvěru na fin. bytových potřeb koupě pozemku při nedodržení limitu pro zahájení výstavby 3/ úvěr pro mladé nesplňuje podmínky 15 ZDP 3/ Příjmy (výdaje) - inf. o úrok. příjmech z úspor mezi státy EU 3/ prodej pozemku po vypořádání s bratrem 3/ prodej stroje po přechodu na paušální výdaje 3/ prodej ubytovací jednotky po třech letech od koupě 2/ přenechání bytu synům (ne pro podnikání) 3/ příjem smluvní pokuty za nedodržení termínů při výstavbě RD 2/ příjmy úrokového charakteru a úloha platebního zprostředkovatele 1/ příjmy z obligací v USA 3/ příjmy z prodeje cenných papírů v zahraničí 3/ věcné břemeno pořízené za úplatu mezi osobami blízkými 3/ vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků bez právního důvodu 3/ zdaňování úroků z depozitních směnek u nepodnik. FO 3/ Přiznání k dani - v dodatečném DP uplatnit výdaje paušálem 2/ , 3/

8 Sdružení - společné vedení příjmů a výdajů v DE potvrzené novelou č. 545/2005 Sb. 1/ spoluvlastnictví nemovitosti 1/ Sleva na dani - nezaopatřená dcera se odstěhovala k příteli 3/ Spolupráce - manžela (DE) s manželkou (ÚČ) 3/ Škody a manka - přepadení čerpací stanice 1/ ukradený fotoaparát 1/ Vozidlo - viz též Cestovní výdaje - leasing = dodávkové v. a výpočet časového rozlišení 4/ = poskytnutí dle smlouvy o výpůjčce 3/ = přechod na prokazování výdajů paušálem, řádné ukončení l.v době přerušení podnikání 2/ = ukončení l. po přechodu na paušální výdaje 3/ , 3/ = vstupní cena po ukončení l. a vložení do OM, poplat. Neuplatňoval žádné výd. jako daňové 4/ = změna v osobě nájemce 1/ pořízení voz. z větší části na úvěr 4/ Vyúčtování - daně z příjmů FO ze závislé činnosti 1/ Výdaje (náklady) - kancelář v RD v podílovém vlastnictví s manželkou, nezahrnutém v OM 1/ odměna kamarádovi za výpomoc v kavárně 3/ oprava zkolaudované nemovitosti 1/ , 2/ osvěžovač vzduchu na WC 4/ pojistné nemocenské ( denní dávka... ) u soukr. pojišťovny 3/ pojistné zdravotní - maxim. roční částka 3/ pořízení bezdrátového bezpečnostního systému do prostoru k podnikání (SMV do 40 tis. Kč) 1/ pracovní oblečení pro zaměstnance 4/ prodej pozemků a uplatnění výdajů 2/ procentem z příjmů (tzv. paušálem) = automobil, další majetek, odpočty DPH při nákupech a jiné nejasné návaznosti 4/ = možnost uplatnit navíc pojistné SP a ZP za zaměstnance 3/ = přechod a úprava základu daně o závazky a pohledávky i ze smluvních pokut a penále 2/ = při vedení účetnictví 2/ , 4/ = vrácené přeplatky na soc. pojištění 2/ = vysvětlení úpravy základu daně pro uvedené případy 4/ sociální a zdravotní pojištění = limit pro daňové uplatnění 1/ vrácený přeplatek na SP a ZP a inkaso pohledávek 1/ vytváření okrasné zahrady u penzionu 1/ výměna dveří, spotřeba plynu v RD vlož. do OM, využívaném ze 40% k podnik. (DP a DPH) 1/ , 1/

9 Základ daně - přechod z DE na účetnictví = záloha na elektrickou energii 3/ doplnění dotazu 4/ spojené osoby [ 23 odst. 7 písm. b) bod 5 v návaznosti na 5 odst. 10 písm. b)], riziko nevyúčt. záloh hrazených účtujícímu poplatníkovi 1/ společný z.d. manželů = daňová ztráta 4/ = manžel má neuplatněnou ztrátu 1/ , 2/ = podmínky neumožňují SZM bezdětným, druhu a družce 4/ = sňatek až koncem roku 2/ = využití zvýšených výdajových paušálů vyvolá vznik minimálního základu daně a nemožnost použít společné zdanění manželů 1/ vratky přeplatků AP a SZ 3/ závazky podle 5 odst. 10 písm. a) 1/ zrušení (čerpání) rezervy na opravy hmotného majetku 3/ Zdaňování příjmů - hl. i vedlejší prac. poměr u téhož zaměstnavatele 4/ prodej zčásti darované a zčásti zděděné nemovitosti (DP a DPH) 1/ student s měsíčním příjmem u společnosti do Kč, nepodepsal prohlášení 2/ věcné ceny - výhry účastníků TV show 2/ vrácená částka DPH u nakoupeného a neprod. zboží za 12 měsíců před registrací plátce 2/ zemědělská výroba (okrasné rostliny, zakládání a údržba zahrad) 1/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - s.r.o. koupila od FO auto, po 5 letech zabaveno celními úřady jako kradené (DP, DPH) 4/ Nájem - Pronájem - bezúplat. převod movitého majetku mateřské spol. po skončení pronájmu a nesoulad se ZDP 2/ finanční p. = společnost předčasně odkoupila od l. společnosti předmět leasingu (ÚČ a DP) 4/ s.r.o pronajímá podnikateli (FO, vede úč.) nemovit., dala souhlas s odpis. TZ a po ukončení p. neuhradí zůst. cenu TZ (ÚČ, DPPO, DPFO, DPH) 4/ technické zhodnocení pronajatého objektu 1/ Náklady - bezúplat. poskytování nápojů zaměstnancům 4/ časově nerozliš. drobné náklady na přelomu roku 2/ členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů 2/ daň z nemovitostí zaplacená 3/ dohadná pol. na odměnu jednatele (DP, ÚČ. SP, ZP) 2/ exekuční náklady 3/ jednatel s.r.o. - nárokování náhrad za využití svého osobního auta 3/ zpřesnění (oprava) v 4/ nabídka pojištění klíčového zaměstnance 4/ nepeněž. plnění zaměstnancům podle kol. smlouvy 4/

10 - pojistné na soukr. životní pojištění 1/ příspěvek společníkovi s.r.o. na životní pojištění a penzijní připojištění 3/ přísp. za jedno hl. jídlo při sobotní 3 hod. směně 4/ soudní výlohy 3/ Nehmotný majetek - odpisy (reakce na komentář k novele č. 545/2005 FDUB č. I/06 str bod I/78) 2/ Osvobození od daně - příjmy z nájemného u bytů v domech ve vlastnictví družstev - splnění podmínek 3/ Placení daně - vliv účetního období - hospodářský rok na termíny placení záloh na daň 3/ na vyplňování statistických výkazů 4/ Pohledávky - nepřihlášená p. do konkursu 4/ odpis p. za dlužníkem v konkursu 4/ opomenutí zrušit oprav. položku (dlužník zanikl) 4/ Přiznání k DPP - dodatečné DP nástupnickou společností jménem zaniklé společnosti z titulu zjištění nižší ztráty 2/ Úroky - z půjčky od občana SRN 3/ z půjčky s.r.o. družce společníka na pořízení bytu 3/ Závazky - odpis závazku společností v konkursu k věřiteli vymazaném z OR 2/ prominutí úroků z půjčky s.r.o. fyzickou osobou s bydlištěm ve Francii 2/ Zdaňování příjmů - podíl na likvidačním zůstatku dceřiné společnosti je nižší než nabývací cena podílu 2/ zvýšení základního kapitálu a snížení základního kapitálu (odchod společníka) 1/ Základ daně - dohoda o narovnání (ÚČ a DP) 4/ vliv vypořádané postoupené transformační pohledávky podle zák. č. 42/1992 Sb. 4/ Ztráta - vykázaná v roce 1998 a uplatněná v roce / K ODPISŮM A MAJETKU 4.1 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů a účetnictví Odpisy - pořízení automobilu a týž den fakturované dodatečné náklady 4/ pořízení automobilu na úvěr 1/ po zkrácení doby odpisování a po zrušení reinvestičního odpočtu skupinové odpisování zvířat zákl. stáda 1/

11 - smlouva o výpůjčce (nelze uplatnit odpisy) 2/ , 2/ smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva a o výpůjčce majetku mezi dlužníkem a bankou umožňující odpisování movitého HM 2/ Stavby - daňové odpisování zahájit po skončení osvobození 3/ CESTOVNÍ NÁHRADY - viz též daně z příjmů 5.1 Statě k vybraným otázkám Právní úprava cestovních náhrad v novém zákoníku práce /První část/ 4/06-28 V textu příklady (na otázkách z praxe. /Pokračování od právní úpravy poskytování cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách, v č. I/07/ 5.2 Dotazy a odpovědi Cesta - jednatele (mandátní smlouva) 2/ jednatele do zahraničí 3/ problémy podnikatele s evidováním překročení hranic mezi státy EU 4/ vystavování cestovních příkazů 4/ zahraniční c. a kursy přepočtu při doplatku záloh 4/ zaměstnance služebně do Číny a dále čerpání dovolené v Číně 2/ zaměstnaných společníků s.r.o. do pronajaté dílny a k zákazníkům 2/ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Statě k vybraným otázkám Co nového znamenají změny zákona o dani z nemovitostí pro zdaňovací období roku / Zákon č. 545/2005 Sb. 3/ Zákon č. 112/2006 Sb. 3/ Zákon č 186/2006 Sb. 3/06-22 Nová přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období / Dotazy a odpovědi Placení daně - na splatnost daně z nemovit. nemá vliv skutečnost, že účetním obdobím je hospodářský rok 3/ Stavby - ukončení pronájmu nebytových prostor k a neuzavření nové nájemní smlouvy 2/

12 7. K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Dotazy a odpovědi Organizační složka - registrace v ČR 2/ doplnění dotazu 4/ Podnikání zahraniční osoby v ČR - občan Kanady by rád uplatnil smluvní zdravotní pojištění 1/ Zahraniční podnikatel - Ukrajinec s povolením pobytu a živnost. Oprávněním vystavuje faktury (zajištění daně?) 4/ Zahraniční zaměstnanec - mezinárodní pronájem pracovní síly 1/ s.r.o. zaměstnává i pracovníky ze Slovenska 4/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Aktuality z oblasti zdravotního pojištění 1/ Změny výpočtových konstant 1/ Osoby samostatně výdělečně činné 1/ Osoby, za které je plátcem pojistného stát 1/ Zaměstnanci a OBZP 1/ Ze zákona č. 545/2005 Sb. 1/ Odstranění chyby v zákoně č. 123/2005 Sb. - pracovní volno bez náhrady příjmů 1/ Rozšíření úlevy 1/ Pracovní poměr uzavřený podle cizích právních předpisů 1/ Upozornění na chybný výklad k započitatelnosti příjmů podle 29a zákoníku práce 1/06-42 Aktuality z oblasti zdravotního pojištění /Doplnění a pokrač. informace z č. I/06/ 2/06-32 K bodu 1.1 Osoby samostatně výdělečně činné 2/06-32 K bodu 1.2 Osoby, za které je plátcem pojistného stát 2/06-32 Zákon č. 62/2006 Sb.: Platba pojistného na pokladně a platba ze zahraničí 2/06-32 Stručná informace o změnách v pojistném na sociální pojištění od /06-42 Sociální pojištění OSVČ od /06-23 Nové povinnosti zaměstnavatelů podle nového zákona o nemocenském pojištění 4/06-36

13 Po odložení účinnosti nového zák. o nemoc. pojištění v prosinci 2006 o jeden rok doporučuje se pro praktickou realizaci vycházet z této informace: Změny od v sociálním pojištění 1/07-43 Aktuality ve zdravotním pojištění /Doplnění a pokračování informací z č. I/06 a II/06/ 4/06-39 Po odložení účinnosti nového zák. o nemoc. pojištění v prosinci 2006 o jeden rok doporučuje se pro praktickou realizaci vycházet z této informace: Změny ve zdravotním pojištění od ledna doplnění 1/07-45 Nový zákoník práce 3/ Nové členění zákoníku práce 3/ Pracovněprávní vztahy 3/ Liberalizace pracovněprávních vztahů 3/ Základní zásady pracovněprávních vztahů 3/ Rovné zacházení a zákaz diskriminace 3/ Používání občanského zákoníku 3/ Vznik pracovního poměru 3/ Změna pracovního poměru 3/ Skončení pracovního poměru 3/ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 3/ Pracovní doba a doba odpočinku 3/ Základní práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3/ Odměňování za práci a pracovní pohotovost a srážky z pracovněprávního vztahu a náhrada výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce 3/ Překážky v práci 3/ Dovolená 3/ Zbývající ustanovení 3/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Jednatel s.r.o. - mandátní smlouva 1/ zpřesnění odpovědi 2/ Pracovní vztahy a podmínky - bezpečnostní značky 4/ další (vedlejší) pracovní poměr se neoznamuje, práce studentů, nezaměstnaných (+ SZP, DP) 3/ dovolená u ženy pobírající rodičovský příspěvek 4/ důchodce provede odborný překlad textu z němčiny (+ DP) 4/ minimální tarifní hodinová mzda 1/ možnost nepravidelného zaměstnání 4/ naturální mzda a další aspekty 2/ pracovní cesta = mimo pracovní dobu 2/ = vlastním vozidlem a odpovědnost zaměstnavatele 2/ doplnění dotazu 4/ pracovní doba více než 8 hod. denně 1/ mimořádné odměny, stravenky nahrazující stravné 1/ minimální mzdové tarify 4/ výpočet průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců 4/ zprostředkování zaměstnání (dříve dočasné přidělení zaměstnance) jen agentury práce (+ DPH) 3/

14 Sociální a zdravotní pojištění - funkční odměny předsedovi obč. sdružení 1/ peněžitá pomoc v mateřství 4/ přerušení podnikání 4/ statistika vývoje reálné hodnoty mzdy a důchodů 4/ OSVČ = jednotný registrační formulář a skončení podnikání 4/ = vyplňování Přehledu po přechodu z DE na ÚČ 3/ Oprava odpovědi 4/ = zaměstnankyně a OSVČ (pojišťovací poradce) řeší anabázi doby pobírání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku a plnění povinností sociálního pojištění, zdravotního pojištění 2/ zdravotní pojištění důchodce po nástupu do zaměstnání 4/ Dovolená - mateřská - řádná - rodičovská - otěhotnění 2/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Dotazy a odpovědi - viz spoluautorské odpovědi k daním 10. SILNIČNÍ DAŇ 10.1 Statě k vybraným otázkám Silniční daň v roce / Dotazy a odpovědi Placení daně - termíny v podmínkách hospodářského roku 3/ způsob uplatnění výdajů u DP (paušálních) nemá na placení silniční daně žádný vliv 3/ Předmět daně, vznik a zánik daňové povinnosti - zdravotnické zařízení a možnost osvobození 3/ způsob uplatňování výdajů nemá na placení silniční daně žádný vliv 2/ SPOTŘEBNÍ DANĚ 11.1 Dotazy a odpovědi Nárok na vrácení spotřební daně - z minerálních olejů užívaných pro rostlinnou výrobu 3/06-9-1

15 12. SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce / Zákon č. 179/2005 Sb. 2/ Zákon č. 215/2005 Sb. 2/ Zákon č. 381/2005 Sb. 2/ Zákon č. 413/2005 Sb. 2/ Zákon č. 444/2005 Sb. 1/06-31 Správní poplatky 2/06-33 Úvod (historie) 2/06-33 Právní úprava správních poplatků 2/06-33 Správní úřad 2/06-34 Poplatník 2/06-34 Sazby 2/06-34 Placení 2/06-35 Podmínky pro vrácení 2/06-36 Osvobození 2/06-36 Poplatkové řízení 2/06-38 Dohled 2/06-38 Sazebník (odkaz na zákony) 2/06-39 Nejčastěji se opakující dotazy 2/06-39 Příklady k položce 26 (vozidla) 2/ Dotazy a odpovědi Registrační pokladna - neprovozování maloobchod. živnosti, pouze některé drobnosti se prodávají na příjmový pokladní doklad 4/ Zastupování - neomez. plná moc daňového poradce platná v době = přerušení podnikání 2/ = ukončení podnikání 2/ ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Cizí měny v účetnictví 3/06-8 Příklady účtování ve valutové pokladně a na devizovém účtu 3/ Dotazy a odpovědi Doklady - bankovní výpisy (originály nebo elektronická podoba s možností vytištění) 4/ náležitosti a pořizování podpisových záznamů 4/

16 Kurs - kursové rozdíly z aktiv a závazků v cizí měně určených k zajištění proti měnovému riziku 2/ nevyúčtovaný zůstatek na účtu dohadných položek aktivních vedený v cizí měně 2/ OSVČ nakoupí materiál aj. mimo ČR, doklad, kurs 4/ Majetek - pořízení čističky odpadních vod a klimatizace (ÚČ a DP) 4/ Náklady - zaúčtování nákladů na ISO a jejich časové rozlišení na tři roky 1/ Neziskové organizace - Sdružení rodičů a přátel školy přechod z JÚ na ÚČ od 1. ledna / Obrat jako kritérium pro vedení úč. - vymezení pojmu a příklad z praxe 1/ Pohledávky - prominutí pohl. za a.s. (ÚČ a DP) 4/ Přechod z DE na účetnictví - devizový účet, sociální a zdravotní pojištění 4/ náklady na plyn, které částečně souvisí s r / převod zásob 3/ převodový můstek 4/ Účtování - devizové transakce 3/ dotace nebo dar 3/ dovoz zboží ze třetích zemí mimo EU a DPH 3/ farnost chce zaevidovat několik set let starý majetek 1/ konsignační sklad 3/ maloobchodní prodej i na platební karty 2/ nákup podílu na obecním domě účelově založeným družstvem přetransformovaným na SVJ 2/ doplnění dotazu 4/ pojistné po vyplnění Přehledů pro SSZ a ZP, účetní a daňové hledisko 1/ pořízení auta na leasing 4/ pravidelně se opakující zálohové platby spojené s užíváním bytů a nebyt. prostor 1/ preventivní kontrola správnosti účtování v obch. společnosti (náměty) 1/ prodej aut bazarem (komisionář) 1/ prodej obch. podílu ve spol. s r.o. občanem a daňový režim 1/ předplatné časopisu v konečné ceně 3/ převod naspořených částek ze stavebního spoření členy družstva na družstvo 2/ převod závazků a pohledávek z DE na účetnictví 1/ , 3/ směnárny 2/ vrácená DPH (i neuznaný nárok) při provozování mezinárodní nákladní automobilové dopravy 2/ zásoby, způsob B 3/ Výnosy - přijaté nájemné na 10 let dopředu, úprava časového rozlišení po dobropisu a DDP 2/

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více