NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU"

Transkript

1 Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák Název a sídlo školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Opavská 49, Krnov Rok vytvoření vzdělávacího programu 2012

2 Obsah Úvod Stupeň bezpečnosti dopravy Pojišťovnictví Činnost v pojišťovnictví, podmínky jejich provozování a výkon dohledu Pojištění motorových vozidel Výklad pojmů Povinné ručení Havarijní pojištění Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění právní ochrany Pojištění právní ochrany vlastníka vozidla Pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla Rychlost silniční dopravy Silniční daň Ostatní poplatky spojené se silniční dopravou Časový poplatek Mýtné Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam obrázků Seznam tabulek Posudek odborného garanta... 64

3 Úvod Doprava je záměrná činnost spočívající k přemísťování osob a věcí, která se uskutečňuje dopravními prostředky po dopravních cestách a to v prostoru a čase. Doprava tedy hraje nezastupitelnou úlohu v hospodářství evropsko-atlantické společenství. V posledních desetiletích mnohonásobně vzrostla přímá závislost společnostní na dopravě. Dopravní systém je velkým přispívatelem k hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Potřeby na přemisťování osob a věcí neustále stoupají. Kvalita dopravy je v řadě případů limitujícím faktorem pro další možnosti rozvoje jednotlivých oblastí. Dopravu dělíme: Doprava silniční Doprava železniční Doprava vodní Doprava letecká Obecné požadavky na silniční dopravu U silniční dopravy především vyžadujeme: stupeň časové jistoty splnění přepravního úkolu (dodržení časových harmonogramů) přiměřenost nákladů na vlastní přepravní úkol (pohonné látky, mzdy, opravy) úrovni dalších poskytovaných služeb (vybavenost autobusů, spediční služba) stupeň bezpečnosti dopravy (minimalizace pravděpodobnosti zničení nebo poškození přepravovaných věcí) rychlost přepravy (výstavba a údržba silniční sítě) Tato studijní opora se zabývá náklady, které ovlivňují ekonomiku silniční dopravy, a to v následujících oblastech: stupeň bezpečnosti doprava především různé typy pojištění spojené se silniční dopravou; rychlost přepravy ve smyslu propojení vybíraných poplatků a kvalitou silnic, které mají velký vliv na rychlost přepravy a tudíž i náklady. Ing. Vladimír Marák 3

4 Pro koho je studijní opora určena je určen učitelům odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování a vedoucím školních týmů středních odborných škol. Studijní opora se dělí na kapitoly, které odpovídají logickému dělení probírané látky, ale nejsou stejně obsáhlé a předpokládaná doba studia se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly dále děleny na očíslované podkapitoly, kterým odpovídá následující struktura. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat, definovat a vyřešit. Výklad Následuje vlastní výklad probírané látky, zavedení nových pojmů vše doprovázeno tabulkami, obrázky. Klíčová slova Zde jsou vybrány výrazy, které se nacházejí v probírané kapitole studijní opory a mají klíčový význam pro širší pochopení problematiky. Kontrolní otázky Pro ověření, zda jste dobře a úplně látku zvládli, je připraveno několik teoretických otázek. Seznam použité literatury Citovaná leteratura s odkazem na stranu citace ve studijní opoře. Seznam obrázků a tabulek Číslovaný seznam obrázků a použitých tabulek je pro přehlednost umístěn na závěr studijní opory. 4

5 1 Stupeň bezpečnosti dopravy Hlavním cílem kapitoly je seznámení s historií pojišťovnictví, druhy pojištění a také získání přehledu o podmínkách provozování pojištění. Klíčová slova: pojištění, pojištěnec, pojistitel, povinné ručení, asistenční služba, bonus, časová hodnota, doba nezbytného léčení, dynamizace, franšíza, invalidita, kargo pojištění, kvitance, kasko pojištění, likvidace, nedbalost, odbytné, oprávněná osoba, pojistitel, pojistné, pojistné plnění, poškození, připojištění, regres, spoluúčast, trvalé následky úrazu, vinkulace, historie pojišťovnictví, vymezení činnosti, dohled v pojišťovnictví, provozování pojišťovnictví Vlivem nárůstu silniční dopravy v posledním desetiletí, zvláště přeprava zboží po pozemních komunikacích, vzniká reálné nebezpečí vzniku havárií vozidel, poškození přepravovaného nákladu, případě vzniku škody na cizím majetku. Jak ukazují policejní statistiky je nárůst vyšetřování nehod rok od roku vyšší. Z tohoto důvodu je nezbytné ze strany přepravců zajištění případných ztrát. Graf 1 - Škody 5

6 1.1 Pojišťovnictví První zmínky o opatření pro případ neúrody či obléhání a následného vyhladovění obyvatelstva, které můžeme označit jako předchůdce pojištění, nalézáme už u prehistorických a starověkých civilizací. Jedním z prvních příkladů může být biblický příběh o Josefovi, který vykládal svůj sen o sedmi letech hojnosti a sedmi letech hladovění egyptskému faraónovi. V letech hojnosti, kdy byly ceny potravin nízké, bylo možno vybrat nízkou daň od každého, kdo si to mohl dovolit. Za tyto peníze byly nakoupeny dobře uskladnitelné plodiny, zejména obiloviny, aby v době neúrody mohly být dány do prodeje. Tak se v povědomí lidí usadila myšlenka jakéhosi společného potravinového fondu. (7) Mezi příklady společného fondu patří eliminace rizik spojených se stále více se rozvíjející lodní dopravou na konci 15. století, kdy Evropané zahájili své výpravy do Asie a Ameriky. Stávalo se stále častěji, že některé z lodí potopila bouře nebo posádka pomřela na nemoc nebo hlady. Některé z lodí byly přetíženy a potopily se. Jiné byly napadeny dřevokazným hmyzem. Lidé, kteří investovali do takové dopravy, byli nuceni nějakým způsobem eliminovat vznikající rizika velkých ztrát. Někteří to řešili tak, že vytvořili společný podnik, do kterého vložili svůj kapitál. Případná ztráta některého z plavidel pak pro takový podnik již neznamenala tak výraznou finanční ztrátu, neboť se riziko stejnoměrně rozdělilo mezi všechny společníky. Dalším způsobem byl jakýsi druh pojištění. Jednalo se o poskytnutí určité finanční hotovosti majitelem lodi nebo nákladu jiným lidem, kteří se zavázali, že ho odškodní v případě, že zmíněná loď nedokončí stanovenou plavbu a dojde ke ztrátě lodi a nákladu. Ti lidé, kteří na sebe přejímali riziko odškodnění a přijímali hotovost, vytvořili společně fond peněžních prostředků, ze kterého potom docházelo k odškodňování. (7) Jedním z prvních pokusů eliminovat požární a živelná rizika v českých zemích bylo v roce 1748 ustanovení Fondu na úhradu škod vzniklých požáry, povodněmi a nepřízni počasí, který založila císařovna Marie Terezie. Tento fond však hradil z celkové škody pouze zanedbatelný podíl 7 8 %.(7) Dalším z pokusů o eliminaci rizik byl na svou dobu velice pokrokový a originální návrh Jana Krištofa Bořka z roku 1699, ve kterém autor navrhuje v každém městě vytvořit protipožární fond, do kterého by povinně přispívali všichni skutečně usazení občané při koupi domu ale i neusazeni, pokud používají místní ochrany a provozují svoji živnost. Císařsko-královské panství v Brandýse nad Labem jako jediné v té době, zřídilo pro poddané roku 1776 pojišťovnu proti škodám z ohně, na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku. Tato pojišťovna však neměla dlouhého trvání a brzy zanikla. Po svém založení v roce 1822 zahájili svou činnost dvě zahraniční pojišťovny a to: C.k. priv. Azienda Assecuratrice v Terstu a C.k. priv. První rakouská pojišťovací společnost ve Vídni. V roce 1827 byla založena instituce Císařsko-královský, privilegovaný, český a společný pro náhrady škody ohněm pojišťující ústav později První česká vzájemná pojišťovna v Praze. O dva roky později vzniká v Brně Císařsko-královský privilegovaný pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezsko později přejmenovaný na Moravskoslezskou vzájemnou pojišťovnu v Brně. 6

7 K obrovskému rozmachu v pojišťovnictví dochází ve druhé polovině 19. století, kdy na našem území vzniká mnoho pojišťoven a pojišťovacích spolků. Mezi nejvýznamnější patří Asekurační spolek cukrovarníků (1862), Pražská městská pojišťovna (1865), Sloupský vzájemně pojišťovací ústav v Boru u České Lípy Cocordia, Liberecko-brněnsky vzájemný pojišťovací ústav (1867), Pojišťovací spolek sv. Floriana v Chebu (1868), Praha, vzájemná pojišťovna (1869), Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze (1869), Slávia, vzájemně pojišťovací banka v Praze (1869), Plaňanská vzájemná pojišťovna v Plaňanech (1871), První česká zajišťovací banka v Praze (1872). V druhé zakladatelské vlně kolem roku 1900 vznikla např. Moravská zemská dobytčí pojišťovna v Brně, Zemská životní pojišťovna markrabství moravského v Brně, Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně, První česká akciová společnost pro pojišťován í na život v Praze, aj. Třetí zakladatelská vlna proběhla po založení Československého státu po roce Tehdy vznikla např. Národní pojišťovna, a.s., Republikánská pojišťovna, Akciová dopravní a živelní pojišťovna v Praze, Pojišťovna průmyslu kvasného, Čechoslovakia, lidová pojišťovna, aj. Před znárodněním do roku 1945 působilo na našem území více než 700 různých pojišťoven a pojišťovacích spolků. (7) Činnost v pojišťovnictví, podmínky jejich provozování a výkon dohledu Činnost pojišťovnictví je upravena v souladu s právem Evropských společenství o podmínkách provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný Českou národní bankou. (4) A. Vymezení činnosti (4) Pojišťovnou se rozumí tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Tuzemskou pojišťovnou se rozumí právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti. Pojišťovnou u jiného členského státu se rozumí právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský 7

8 hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti. Pojišťovnou z třetího státu se rozumí právnická osoba se sídlem na území jiného státu, již bylo uděleno úřední povolení provozování pojišťovací činnosti. Pojišťovací činností se rozumí uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, zpráva pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů včetně rodných čísel s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami a zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků. Zajišťovnou se rozumí právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území České republiky, která provozuje zajišťovací činnost, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla. Zajišťovací činností se rozumí uzavíraní smluv. Kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy, uzavíraní zajišťovacích smluv mezi zajišťovnami, zpráva zajištění a poskytování plnění ze zajišťovacích smluv. Součástí zajišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny. Solventností se rozumí schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Správou pojištění se rozumí soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv. Pojistným rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistníkem se rozumí osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu. Pojistným kmenem se rozumí soubor uzavřených pojistných smluv. Splnitelností závazků se rozumí prokazatelná schopnost pojišťovny nebo zajišťovny uhradit všechny závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti včetně závazků splatných v následujících účetních obdobích. Likvidací pojistné události se rozumí soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění. Asistenční službou se rozumí pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště, na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události. Pojistnými podmínkami se rozumí podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro 8

9 jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Vnitřním kontrolním systémem se rozumí systém mechanismů a nástrojů zaměřených zejména na posouzení pravdivosti, celistvosti a vypovídací schopnosti informací o činnosti pojišťovny nebo zajišťovny, na vyhledávání a dokumentaci rizik spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny a na určení pravděpodobnosti negativních dopadů těchto rizik, na stanovení pracovních postupů zabezpečujících věcnou správnost údajů vykazovaných v účetnictví pojišťovny nebo zajišťovny a testování jejich správnosti na prověřování souladu činnosti pojišťovny nebo zajišťovny správními předpisy. Adresou bydliště fyzické osoby se rozumí adresa jejího bydliště nebo místa, kde se zdržuje, má-li fyzická osoba bydliště na více místech, adresa bydliště, kde se fyzická osoba bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Členským státem poskytování služeb se rozumí členský stát závazku, jestliže je tento závazek pojištěn pojišťovnou z členského státu nebo její pobočkou, která se nachází v jiném členském státě, než je členský stát závazku. Regulovaným trhem se rozumí trh s finančními nástroji nacházející se v členském státě a regulovaný v souladu s právními předpisy tohoto státu nebo finanční trh situovaný v zemi, která není členským státem, pokud byl uznán domovským členským státem pojišťovny. Odpovídající aktivity se rozumí pokrytí závazku z pojištění, u kterých byla dohodnuta možnost plnění z pojišťění v určité měně, prostřednictvím aktiv. Rizikovým kapitálem se rozumí částka splatná v případě smrti, od které se odečte matematická rezerva. Matematickou rezervou se rozumí rezerva pojistného životního pojištění. Pohledávkou z pojištění se rozumí se všechny částky, které pojišťovna dluží pojištěným osobám, pojistníkům, oprávněným osobám nebo jakékoliv poškozené straně s přímým právem přihlásit pohledávku proti pojišťovně a které vznikly v přímém pojišťění, včetně částek odložených stranou pro výše uvedené osoby, pokud nejsou dosud známy některé části dluhu. Pojistné, které dluží pojišťovna v důsledku neuzavření nebo zrušení těchto pojistných smluv nebo operací v přímém pojištění v souladu s rozhodným právem těchto smluv se také považuje za pohledávku z pojištění. Společníkem se rozumí osoba, která má účast. Přidruženou osobou se rozumí osoba, ve které jiná osoba vykonává účast nebo která je k jiné osobě přidružená takovým vztahem, že statutární, řídící nebo dozorčí orgány, které nejsou k přidružené osobě osobami ovládajícími. B. Provozování činností v pojišťovnictví (4) Pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území České republiky může provozovat pouze pojišťovna nebo zajišťovna, které Česká národní banka udělila povolení. Pojišťovna se sídlem na území České republiky může provozovat pojišťovací činnost, pokud byla založena jako akciová společnost nebo družstvo. 9

10 Provozovat zajišťovací činnost může pojišťovna nebo zajišťovna se sídlem na území České republiky založena pouze jako akciová společnost. Pojišťovnám, kterým bylo uděleno povolení k provozování zajišťovací činnosti, nemůže přebírat do zajištění pojistná rizika, která jsou pojištěna pojistnou smlouvou, kterou sama uzavřela. Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví na území České republiky lze provozovat pouze pro pojišťění provozované pro zajišťovnu. Pojišťovna nebo zajišťovna může využívat služeb pouze pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, který je registrován podle zvláštních předpisů. C. Právní postavení pojišťovny a zajišťovny se řídí obchodním zákoníkem (4) Tuzemská pojišťovna založena jako akciová společnost nebo zajišťovna je oprávněná vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze v zaknihované podobě. Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna je povinna při výkonu svých činností postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který poškozuje majetek ji svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s pojišťovnou propojených. Za tímto účelem je tuzemská pojišťovna a zajišťovna povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat vnitřní kontrolní systém, pravidelně vyhodnocovat informace z nich a včas přijímat odpovídající opatření D. Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z jiného členského státu (4) Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat na území České republiky pojišťovací činnost na základě práva zřizovat své pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, a to v rozsahu, v jakém ji bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti v zemi jejího sídla. Před zřízením pobočky pojišťovny z jiného členského státu na území České republiky musí být Česká národní banka v souladu s právem Evropských společenství informována příslušným orgánem dohledu domovského členského státu. Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat svoji činnost na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby za podmínky, že před zahájením této činnosti informuje příslušný orgán dohledu domovského členského státu a sdělí mu rozsah pojištění, které hodlá na území České republiky provozovat. Před zahájením činnosti na České republiky pojišťovnou z jiného členského státu na základě svobody dočasně poskytovat služby musí být v souladu s právem Evropských společenství České národní bance sděleny příslušným orgánem dohledu domovského členského státu informace, že pojišťovna vlastní aktiva nejméně ve výši požadované míry solventnosti a jméno a příjmení a adresu bydliště škodního zástupce v České republice jmenovaného pro vyřizování nároků z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojišťovna z jiného členského státu, která provozuje na území České republiky svoji pojišťovací činnost na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody 10

11 dočasně poskytovat služby, je povinna předložit České národní bance doklady o své činnosti vyžádané Českou národní bankou. E. Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu (4) Pojišťovna z třetího státu může na území České republiky provozovat pojišťovací činnost pouze prostřednictvím pobočky za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, a to na základě povolení uděleného Českou národní bankou. Při udělování povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovně z třetího státu může Česká národní banka požadovat potřebné informace přímo od příslušného orgánu dohledu země sídla této pojišťovny a na požádání tohoto orgánu dohledu poskytovat údaje o činnosti pojišťovny na území České republiky prostřednictvím její pobočky. Nevyplývá-li výměna informací mezi příslušnými orgány dohledu z mezinárodních smluv, je pojišťovna z třetího státu povinna na žádost České národní banky zabezpečit získávání potřebných informací od příslušného orgánu dohledu země sídla pojišťovny. Bylo-li pojišťovně z třetího státu v zemi jejího sídla uděleno povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životního a neživotního pojišťění, nemůže pojišťovna prostřednictvím své jedné pobočky na území České republiky nabízet současně životní a neživotní pojištění. Pojišťovna z třetího státu předloží seznam škodních zástupců upravujících pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Pojišťovna z třetího státu předloží svůj obchodní plán a dále se zaváže udržovat požadovanou míru solventnosti. F. Dohled v pojišťovnictví (4) Dohled v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele Česká národní banka. Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací činnost, tuzemské pojišťovny a zajišťovny provozují zajišťovací činnost a právnické a fyzické osoby, které na tomto území provozují zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a další činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činnosti, a další fyzické a právnické osoby, a to v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. 11

12 Při výkonu dohledu v pojišťovnictví spolupracuje Česká národní banka s mezinárodními organizacemi, s orgány dohledu jiných států, s ústředními správní orgány a organizacemi působícími v oblasti pojišťovnictví. Každá osoba zúčastněna při výkonu dohledu v pojišťovnictví musí splňovat podmínku důvěryhodnosti a k výkonu činnosti musí mít odpovídající odborné i kvalifikační předpoklady. G. Působnost České národní banky (4) Česká národní banka vykonává dohled v pojišťovnictví a penzijním připojištění v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Česká národní banka rozhoduje o právech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní předpisy. Česká národní banka vede seznamy odpovědných pojistných matematiků, nucených správců, likvidátorů oprávněných provádět likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny a registr zprostředkovatelů pojišťění a samostatných likvidátorů pojistných událostí a uveřejňuje je ve formě úředního sdělení České národní banky ve věstníku České národní banky. Česká národní banka v rozsahu své působnosti spolupracuje s mezinárodními organizacemi a zahraničními úřady. Česká národní banka informuje veřejnost o službách z oblasti pojišťění v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. H. Povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti (4) Provozovat pojišťovací nebo zajišťovací činnost je tuzemská pojišťovna oprávněna pouze na základě povolení České národní banky a za podmínky umístění jejího statutárního i skutečného sídla na území České republiky. Povolení vydané Českou národní bankou za podmínek stanovených tímto zákonem je platné pro všechny členské státy a opravňuje tuzemskou pojišťovnu k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území jiného členského státu, a to buď prostřednictvím pobočky zřízené v členském státě, nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. Povolení České národní banky je tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu povinna si vyžádat před rozšířením nebo změnou pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, pokud tyto změny nepodléhají pouze oznamovací povinnosti. Povolení tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České republiky nebo rozšíření nebo změně této činnosti uděluje Česká národní banka na základě písemné žádosti, která obsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem. O této žádosti rozhodne Česká národní banka nejpozději do šesti měsíců od dne jejího doručení České národní bance. Povolení nelze udělit: - Členové statutárních nebo dozorčích orgánů pojišťovny nebo zajišťovny nebo zástupce pobočky pojišťovny nesplňují podmínky důvěryhodnosti nebo tyto osoby s účastí na řízení pojišťovny nebo zajišťovny nedávají s ohledem na jejich 12

13 kvalifikaci a dosavadní praxi jistotu obezřetného řízení pojišťovny, její pobočky nebo zajišťovny. - Úzké propojení mezi pojišťovnou a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami brání účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví. - Existuje důvodné podezření, že základní kapitál a další finanční zdroje pojišťovny nebo zajišťovny pocházejí z trestné činnosti nebo pocházejí z neidentifikovatelných zdrojů. - Udělení povolení by bylo v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Pojišťovně nelze udělit povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění a neživotních pojištění, s výjimkou pojišťovny, která žádá o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění. Česká národní banka neudělí povolen í k zahájení pojišťovací činnosti, dokud nebude informována o vlastnících pojišťovny nebo zajišťovny a o velikostech jejich podílů. Česká národní banka povolení neudělí, pokud není zajištěno řádné a obezřetné řízení pojišťovny nebo zajišťovny, anebo není, s ohledem na požadovaný rozsah a charakter činnosti pojišťovny nebo zajišťovny, dána jistota její finanční stability. Pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotních pojišťění, může uzavřít pojistnou smlouvu i pro pojistné riziko spadající do odvětví, pro které jí nebylo uděleno povolení, že toto riziko. - je spojeno s pojistným rizikem spadajícím do odvětví, pro které jí bylo uděleno povolení, a - týká se předmětů, který je pojištěn proti pojistnému riziku, a - je pojištěno pojistnou smlouvou, kterou je pojištěno pojistné riziko (doplňkové pojištění) I. Žádost o udělení povolení (4) Žádost o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti obsahuje: - obchodní firmu - sídlo - stanovy, u akciové společnosti také zakladatelskou smlouvu nebo listinu - obchodní plán - výši základního kapitálu o akciové společnosti a zapisovaného základního - kapitálu u družstva a jeho původ - jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, bydliště a doklad o splnění podmínek důvěryhodnosti každé fyzické osoby, která je členem představenstva, dozorčí rady nebo kontrolní komise nebo která má jinak působit jako prokurista pojišťovny, nebo osoby, která na základě dohody účasti na pojišťovně nebo zajišťovně nebo na základě jiné skutečnosti podstatným způsobem ovlivňuje její činnost, výpis z evidence Rejstříků trestů - jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození a místo trvalého pobytu 13

14 - pobytu fyzické osoby, která bude vykonávat činnost odpovědného - pojistného matematika - jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu fyzických - osob navrhovaných do funkce škodních zástupců jmenovaných v členských státech Obchodní plán obsahuje: - Pojistné odvětví, popřípadě skupiny odvětví, pro které má být povolení uděleno. - Metody výpočtu pojistného, u životních pojištění včetně statistických dat, na kterých je založen tento výpočet. - Metody výpočtu technických rezerv. - Základní principy pasívního zajištění. - Položky, z nichž se sestává minimální garanční fond. - Předpokládané náklady na vybudování provozního systému a obchodní sítě a způsob krytí těchto nákladů, finanční a technické zdroje určené na zabezpečení asistenčních služeb. - Smlouvy, jejichž účelem je trvalý převod nebo rozdělení některých činností pojišťovny, a to buď v celém rozsahu, nebo z větší části na jinou společnost. - Jméno popřípadě jména, a příjmení, datum narození, bydliště a doklad o splnění podmínek důvěryhodnosti každé fyzické osoby jako zakladatele pojišťovny. - Jméno popřípadě jména, a příjmení, datum narození, bydliště a doklad o splnění podmínek důvěryhodnosti každé fyzické osoby, která je členem představenstva, dozorčí rady nebo kontrolní komise nebo která má jinak působit jako prokurista pojišťovny, nebo která má podstatným způsobem ovlivňovat její činnost. - Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která bude vykonávat činnost odpovědného pojistného matematika a osob navrhovaných do funkce škodních zástupců jmenovaných v členských státech. J. Základní kapitál (4) minimální výše základního kapitálu tuzemské pojišťovny je pro provozování pojišťovací činnosti podle: - jednoho nebo více pojistných odvětví životních pojištění 90 mil. Kč - pojistných odvětví neživotních pojištění 200 mil. Kč základní kapitál zajišťovny se sídlem v České republice činí nejméně1mld.kč: - Je-li souběžně provozována pojišťovací činnost podle pojistných odvětví životních a neživotních pojištění, činí základní kapitál tuzemské pojišťovny nejméně částku, která odpovídá součtu částek základního kapitálu tuzemské pojišťovny stanovených pro provozování pojišťovací činnosti. - Je-li souběžně provozována pojišťovací činnost a zajišťovací činnost spočívající v uzavírání zajišťovacích smluv s jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou, činí základní kapitál tuzemské pojišťovny nejméně částku 156 mil. Kč. - Základní kapitál tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny ve výši stanovené tímto zákonem může být tvořen pouze peněžitými vklady. 14

15 K. Důvěryhodnost fyzických osob (4) Za důvěryhodnou fyzickou osobu se považuje fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, Která nebyla v posledních deseti letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena. Která splňuje podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby podle zvláštního zákona. L. Důvěryhodnost právnických osob (4) Za důvěryhodnou se považuje právnická osoba, splňují-li podmínku důvěryhodnosti všichni členové statutárního dozorčího orgánu právnické osoby, které nebylo odejmuto povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti pro porušení podmínek stanovených tímto nebo zvláštním právním předpisem. M. Střet zájmů (4) Členem statutárního nebo dozorčího orgánu anebo ve funkci prokuristy, nebo jinou osobou, která přímo řídí tuzemskou pojišťovnu nebo zajišťovnu, anebo zástupcem pobočky pojišťovny se sídlem v zahraničí nesmí být fyzická osoba, která je: poslancem nebo senátorem Parlamentu České republiky, členem vlády České republiky nebo jeho náměstkem, námětek člena vlády České republiky může být členem statutárního nebo dozorčího orgánu pojišťovny, jestliže se jedná o výkon akcionářských práv státu. členem orgánu nebo zaměstnancem Nejvyššího kontrolního úřadu, zaměstnancem České národní banky nebo osobou zúčastněnou při výkonu dohledu v pojišťovnictví. členem statutárního nebo dozorčího orgánu nebo prokuristou jiné tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny, penzijního fondu, banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo finanční instituce anebo osoby s povolením k obchodování s cennými papíry, členem orgánu osoby zabývající se zprostředkovatelskou činnosti podle tohoto zákona, to neplatí, jestliže je tato právnická osoba osobou ovládanou pojišťovnou nebo zajišťovnou, ve které je tato fyzická osoba členem statutárního nebo dozorčího orgánu nebo ve funkci prokuristy, nebo jedná-li se o koncern. pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem, odpovědným pojistným matematikem, zaměstnancem centrálního depozitáře nebo organizátora mimoburzovního trhu. N. Technické rezervy pojišťovny a zajišťovny (4) k plnění závazků provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, kterému vzniknou, je pojišťovna povinna vytvářet technické rezervy. 15

16 je-li provozována pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotních pojištění, vytváří pojišťovna tyto technické rezervy: - rezervu na nezasloužené pojistné - rezervu na pojistná plnění - rezervu na prémie a slevy - vyrovnávací rezervu - rezervu pojistného neživotních pojištění - rezervu na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů - jiné rezervy tvorbu jiných rezerv schvaluje Česká národní banka na základě žádosti pojišťovny. Součásti žádosti je návrh způsobu tvorby a použití této rezervy. pojišťovna z třetího státu je povinna vytvářet technické rezervy podle tohoto zákona k plnění závazků z pojišťovací činnosti provozované na území České republiky. zajišťovna je povinna udržovat technické rezervy ve výši odpovídající jejím závazkům vyplývajícím z uzavřených zajišťovacích smluv. Technické rezervy je zajišťovna povinna vytvořit, jen pokud to vyplývá z uzavřených zajišťovacích smluv. každé technické rezervě se účtuje odděleně od ostatních závazků pojišťovny nebo zajišťovny. Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, předloží pojišťovna nebo zajišťovna České národní bance vždy k 30. červnu a k 31. prosinci běžného roku, a to ve lhůtě do 60 dnů po uvedeném datu. tuzemská pojišťovna, zajišťovna a pojišťovna z třetího státu je povinna mít technické rezervy vytvořené s ohledem na celý rozsah své činnosti a své finanční umístění je povinna mít v každém okamžiku v souladu, v závislosti na charakteru její činnosti, jedná-li se o činnost na území členských států, musí se tato aktiva nacházet na jejich území nebo na území některého z nich. Nelze však považovat, aby pojišťovna umístila svá aktiva v určeném členském státě. pojišťovna je povinna při uzavírání zajišťovacích smluv postupovat tak, aby nebyla ohrožena splnitelnost jejich závazků. Jsou-li k tomu důvody, může Česká národní banka požadovat na pojišťovně přiměřené zajištění pohledávek vůči zajišťovně, zejména formou zástavy nebo záruky zajišťovny, anebo nařídit snížení podílů zajišťovny na závazcích pojišťovny, a to ve lhůtě přiměřené pro provedení takové změny. O. Výše pojistného (4) pojišťovna je povinna stanovit výši pojistného na základě reálných pojistně matematických předpokladů tak, aby pojistné bylo dostatečné a umožňovalo pojišťovně trvalou splnitelnost všech jejich závazků. pokud pojišťovna používá rozdílnost pohlaví jako určující faktor při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění, je povinna zabezpečit, že tyto rozdíly jsou. - založeny na přesných pojistně matematických a statistických údajích - přiměřené 16

17 při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění pojišťovna vychází z veřejně dostupných údajů a z údajů získaných z vlastní provozované pojišťovací činnosti nebo ze statistik společně vytvářených. Nejsou-li k dispozici veřejně dostupné údaje včetně statistik společně vytvářených pojišťovnami, je pojišťovna povinna zveřejňovat a pravidelně aktualizovat vlastní statistické údaje, ze kterých vychází při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. P. Seznam aktiv (4) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna ze třetího státu a tuzemská zajišťovna jsou povinny vést seznam aktiv, která se vztahují k jejich finančním umístění. Provozuje-li tuzemská pojišťovna, pojišťovna ze třetího státu nebo tuzemská zajišťovna pojišťovací nebo zajišťovací činnost jak v neživotním, tak i v životním pojišťění, je povinna vést samostatné seznamy pro oba typy činnosti, s výjimkou té tuzemské pojišťovny, pojišťovny ze třetího státu nebo tuzemské zajišťovny, která provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost podle pojistných odvětví životních pojištění a současně podle pojistných odvětví neživotních pojištění, v takovém případě tuzemská pojišťovna, pojišťovna ze třetího státu nebo tuzemská zajišťovna vede pro všechny své činnosti jeden seznam. Celková hodnota aktiv zapsaných v seznamu, oceněná v souladu se zvláštními právními předpisy, nesmí výt v žádném okamžiku menší než výše vytvořených technických rezerv. Jestliže na majetku zapsaném v seznamu vázne věcné právo ve prospěch věřitele nebo třetí strany a v důsledku toho část hodnoty majetku není k dispozici pro účely krytí závazků, tuzemská pojišťovna, pojišťovna třetího státu nebo tuzemská zajišťovna zaznamená tuto skutečnost do seznamu a částku, která není takto k dispozici, nezapočítává do celkové výše. V případech, kdy na majetku zapsaném v seznamu vázne věcné právo ve prospěch věřitele nebo třetí osoby, nebo tento majetek podléhá výhradě vlastnictví ve prospěch věřitele nebo třetí osoby, anebo má-li věřitel právo požadovat vzájemné započtení svých pohledávek proti pohledávkám tuzemské pojišťovny, pojišťovny ze třetího státu nebo tuzemské zajišťovny, rozhoduje se o nakládání s takovým majetkem v případě insolventního řízení tuzemské pojišťovny, pojišťovny z třetího státu nebo tuzemské zajišťovny podle právních předpisů České republiky, s výjimkou, kdy se na tento majetek vztahují ustanovení zvláštního právního předpisu. Složení aktiva zapsaných v seznamu v okamžiku zahájení insolventního řízení se již dále nesmí měnit a v seznamech se nesmí bez souhlasu České národní banky provádět žádné opravy s výjimkou opravy čistě administrativních chyb. Bez ohledu musí insolvenční správce připočítat k uvedeným aktivům také výnos z nich a hodnotu čistého přijatého pojistného s ohledem na příslušná pojistná odvětví za období mezi zahájením insolventního řízení a okamžikem platby pojistných plnění nebo do převedení kmene pojistných smluv. 17

18 Pokud je výsledek prodeje aktiv zapsaných v seznamu menší než jejich odhadovaná hodnota uvedená v seznamu, je insolvenční správce povinen sdělit České národní bance důvody tohoto rozdílu. Q. Solventnost pojišťoven a zajišťoven (4) Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši požadované míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví Česká národní banka vyhláškou. Vlastní zdroje musí být po celou dobu činnosti pojišťovny nebo zajišťovny kryty odpovídající hodnotou jejich aktiv. Jedna třetina požadované míry solventnosti tvoří garanční fond. Garanční fond však nesmí být nižší než: - 90 mil. Kč, jestliže je provozována pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví životních pojištění mil. Kč, jestliže je provozována pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotních pojištění mil. Kč, jestliže je provozována pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotních pojištění Určení hodnoty vlastních zdrojů, položky vlastních zdrojů, které tvoří garanční fond, a způsob vykazování solventnosti stanoví Česká národní banka vyhláškou. Pojišťovna i zajišťovna je povinna vykazovat České národní bance svou solventnost do 30 dnů ode dne vypracování zprávy o auditu nebo kdykoliv na žádost České národní banky. Pojišťovna z třetího státu, která provozuje na území České republiky pojišťovací činnost je povinna část vlastních zdrojů umístit v České republice. Výše této části finančních zdrojů odpovídá té části požadované míry solventnosti, která se vztahuj k objemu pojišťovací činnosti na území České republiky, nejméně však polovině garančního fondu. Tuzemská pojišťovna, která podléhá výkonu dohledu nebo doplňkovému dohledu nad finančními konglomeráty podle zvláštního právního předpisu, je povinna vykazovat České národní bance upravený výpočet solventnosti. Způsob vykazování upraveného výpočtu solventnosti stanoví Česká národní banka vyhláškou. Do tohoto výpočtu musí být zahrnuty všechny přidružené osoby této pojišťovny, její společníci nebo přidružené osoby společníka, nejedná-li se o osobu vyloučenou. Jestliže upravený výpočet solventnosti vykazuje záporný výsledek, uloží Česká národní banka opatření k nápravě tohoto zákona. R. Odpovědný pojistný majetek (4) Pojišťovna je povinna, nestanoví-li tento zákon jinak, dát odpovědným pojistným matematikem potvrdit správnost: - Rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění mezi pojištěným a pojišťovnou - Výpočtu sazeb pojistného 18

19 - Výše technických rezerv - Výpočtu požadované míry solventnosti - Pojistně matematické metody používané při provozované pojišťovací činnosti Zajišťovna je povinna, nestanoví-li tento zákon jinak, nechat odpovědným pojistným matematikem potvrdit správnost: - Výše technických rezerv - Výpočtu požadované míry solventnosti - Pojistně matematické metody používané při provozované zajišťovací činnosti Odpovědný pojistný matematik svým podpisem na výkazu, který předkládá pojišťovna nebo zajišťovna České národní bance v souvislosti s tvorbou technických rezerv a skladbou finančního umístění potvrzuje správnost předkládaných údajů. Odpovědným pojistným matematikem podle tohoto zákona je fyzická osoba, která je zapsána v seznamu odpovědných pojistných matematiků vedeném Českou národní bankou. Česká národní banka rozhodne o zápisu do seznamu odpovědných pojistných matematiků do dvou měsíců od doručení písemné žádosti fyzickou osobou, která doloží svoji bezúhonnost, výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu a dále. - Doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru matematiky a nejméně tříleté praxi v oboru pojistné matematiky. - Osvědčení o dosaženém vzdělání a způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika vydané organizací pojistných matematiků akreditovanou u Mezinárodní aktérské asociace. Pojišťovna, které Česká národní banka udělila povolení k provozování pojišťovací činnosti, nebo zajišťovna, jsou povinny zabezpečit odpovědnému pojistnému matematikovi trvalý přístup k informacím o její činnosti, které si v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona vyžádá. Provozuje-li pojišťovna pojišťovací činnost současně pro neživotní i životní pojišťění, může mít pro každou z těchto činností jiného odpovědného pojistného matematika. Náležitosti související s činností odpovědného pojistného matematika upraví pojišťovna vnitřním předpisem. Odpovědný pojistný matematik je v případě zjištění nedostatků v hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny, které souvisí s výkonem jeho činnosti podle tohoto zákona, povinen navrhovat statutárnímu orgánu pojišťovny nebo zajišťovny opatření ke zlepšení situace. Pokud navrhovaná opatření nejsou realizována a další vývoj hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny ohrožuje splnitelnost jejich závazků, je odpovědný pojistný matematik povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Českou národní banku. S. Účetnictví (4) Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna vést účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku podle zvláštního právního předpisu. 19

20 Účetní závěrku pojišťovny nebo zajišťovny ověřuje auditor podle zvláštního právního předpisu a předkládá o ni písemnou zprávu České národní bance, a to do 30 dnů od dne vypracování auditorské zprávy. Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna umožnit každému nahlédnout do účetní závěrky a výroční zprávy. Česká národní banka může požadovat kdykoliv v průběhu činnosti pojišťovny nebo zajišťovny ověření auditu auditorem, kterého určí Česká národní banka, jestliže existují důvody zpochybňující správnost původního auditu nebo to vyžadují zhoršené výsledky hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny. Náklady tohoto auditu nese Česká národní banka. Česká národní banka má právo na náhradu nákladů, které takto vynaložila vůči auditorovi původního auditu, pokud se potvrdily důvody, pro které Česká národní banka zpochybňovala správnost původního auditu. Tvoří-li pojišťovna s jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou podnikatelské seskupení, zejména je-li jednou pojišťovnou provozována pojišťovací činnost podle pojistných odvětví životních pojištění a druhou pojišťovnou činnost podle pojistných odvětví neživotních pojištění, nesmí být mezi těmito pojišťovnami uzavírány dohody ani jiná ujednání, která by mohla zkreslovat jejich účetnictví, zejména ovlivnit rozvržení jejich příjmů a výdajů. Graf 2- Registrace vozidel 1.2 Pojištění motorových vozidel Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinné ručení) má povinnost uzavřít každý, kdo provozuje vozidlo na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Jedná se především náhradu škod na životech, zdraví a věcech. Havarijní pojištění motorových vozidel - se sjednává pro případ nahodilého poškození vozidla zejména z následujících rizik: havárie (střet, pád, náraz), živel (požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, krupobití, vichřice), odcizení, vandalismus. Na našem trhu se také vyskytují pojištění, která umí krýt i poškození měkkých částí vozidla zvířaty (např. kabeláže nebo hadic). Pojištění se standardně sjednává s územním rozsahem pro celou Evropu. 20

21 V nabídce pojišťoven je možno nalézt i produkty, které v sobě obsahují jen některá rizika (např. odcizení bez havárie, nebo jen riziko havárie bez odcizení). Pojištění skel vozidla je koncipováno jako připojištění a tudíž nelze sjednat samostatně. Jedná se o pojištění buď předního skla anebo všech skel ve vozidle pro případ rozbití. Pojištění zavazadel ve vozidle je koncipováno jako připojištění a také nelze sjednat samostatně. Jedná se především o riziko ztráty běžných cestovních zavazadel. Takové předměty jako jsou cennosti, záznamy na datových nosičích, výpočetní technika, fotoaparáty, kamery, peníze, vkladní knížky, zbraně, kožichy apod. bývají ale většinou vyloučeny z tohoto pojištění. Pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla - je také koncipováno jako připojištění a také nelze sjednat samostatně. Předmětem pojištění je úhrada nákladů za nájem náhradního vozidla po dobu opravy poškozeného vozidla v důsledku havárie. Úrazové pojištění osob ve vozidle je možno sjednat i samostatně. Toto pojištění se vztahuje na všechny osoby dopravované dvoustopým motorovým vozidlem, které podléhá zápisu do registru vozidel a je vybaveno českým technickým průkazem a splňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích 21

22 1.2.1 Výklad pojmů Akceptace uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění. (7) Anuita platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Z počátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úroku. (7) Asistenční služba komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště v případě pojistné události. Mezi služby asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení řádné zdravotnické péče a další služby podobného charakteru. (7) Bezpečnostní přirážka část pojistného, kterou pojišťovna zakalkuluje dle individuálních rizik do ceny pojištění kvůli možnému odchýlení skutečné výše škod od průměru nebo očekávané výše. (7) Běžné pojistné pojistné se platí v dohodnutých pojistných obdobích (tj. měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně), pojistné se platí po celou dobu trvání pojištění, pokud není sjednáno pojištění za jednorázové pojistné (na celou dobu, na kterou bylo sjednáno pojištění). (7) Bonus (Bonifikace) smluvně zaručená sleva pojistného podle ujednání v pojistné smlouvě za bezeškodní průběh pojištění, příp. zvýhodnění pojistného plnění. (7) Brutto pojistné - pojistné, které pojistník skutečně zaplatí. Zahrnuje jak příspěvek na úhradu pojistných plnění, tak bezpečnostní přirážku a náklady pojišťovny. (7) ČAP - Česká asociace pojišťoven. Založena se sídlem v Praze. Sdružení na podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmu pojišťoven a zajišťoven. (7) Časová hodnota cena nové věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného zhodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Určuje se tak, že se od ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti (popř. ceny věci s ní srovnatelné), která platila v době pojistné události, odečte částka odpovídající stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení věci před pojistnou událostí. (7) Čekací lhůta je u pojištění osob časové období začínající dnem počátku pojištění a končící uplynutím této doby v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami. V této době nevzniká na pojistné plnění vůbec nebo jen v omezené pojistné výši. (7) 22

23 Denní odškodné termín používaný v úrazovém pojištění, týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazů. Jedná se o částku plnění, která připadá na jeden den léčení. (7) Dlouhodobé pojištění pojištění sjednané na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou. (7) Doba nezbytného léčení časový úsek, který je potřeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobené úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné či přiměřené době nezbytného léčení daného úrazu. (7) Doložka (klauzule) omezení, doplnění, podmínka, výhrada ke smlouvě. (7) Dožití pojistná událost, ke které dojde, dožije-li se pojištěný dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění. (7) Důchodové pojištění životní pojištění s dohodnutou výplatou důchodu. Zajišťuje pojištěnému podle druhu uzavřené pojistné smlouvy doživotní příjem v důchodovém věku, výplatu důchodu v případě plné invalidity, příjem pozůstalým po smrti pojištěného apod. Povinné důchodové pojištění je státem organizované pojištění zaměstnanců pro případ invalidity a stáří. Je součástí sociálního zabezpečení. (7) Dynamika, dynamizace (indexace) možnost zvyšování pojistné částky a pojistného ke dni výročí počátku pojištění v závislosti na vývoji míry inflace. (7) Excedent část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru. (7) Franšíza dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. Franšíza má dvě formy. Jednou z nich je franšíza integrální, která se od pojistného plnění neodečítá, ale do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Druhou formou je franšíza odčetná, neboli spoluúčast, která se vždy odečítá od pojistného plnění a do její výše se tedy pojistné plnění neposkytuje. (7) Indexace, indexová doložka způsobuje každoroční zvyšování pojistné částky (včetně pojistných částek doplňkových pojištění sjednaných v pojistné smlouvě) i sjednaného pojistného. Jedná se o ochranu pojištěného proti vlivu inflace na pojistnou částku. Aktualizace se provádí podle růstu indexu spotřebitelských cen, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem. Je prováděna k výročnímu dni počátku pojištění za předpokladu, že zveřejněný index vzrostl od uzavření pojistné smlouvy, případně od naposledy provedeného nového vyměření, nejméně o stanovené procento v souladu s pojistnými podmínkami. (7) 23

24 Invalidita - pro účely pojištění je rozhodující přiznání invalidity podle zákona o důchodovém pojištění, zákon rozlišuje dva druhy částečná nebo plná. V pojistných podmínkách jsou ve většině případů odvolání na přiznání plného invalidního důchodu. (7) Jednorázové pojistné pojistné je zaplaceno najednou za celou dobu trvání pojištění. (7) Karenční lhůta (doba) smluvně dohodnutá čekací doba např. u pojištění denní dávky pracovní neschopnosti nebo úvěrového pojištění, po kterou pojistitel neposkytuje pojistné plnění. Sjednaná denní dávky nebo pojistné plnění je vypláceno po uplynutí karenční doby. Obecně platí, že čím kratší karenční doba tím vyšší pojistné. (7) Kargo pojištění - pojištění ke krytí škod na přepravovaných zásilkách. (7) Kasko pojištění pojištění ke krytí škod vzniklých na dopravních prostředcích. (7) Konec pojištění - okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy. (7) Krádež vloupáním zmocnění se věci proti vůli jejího vlastníka, pokud byla: - jednotlivě proti krádeži zabezpečena a ukradena způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věc před krádeží nebo ukradena násilným vniknutím do uzavřeného prostoru (vloupáním). (7) Krátkodobé pojišťění pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok zpravidla za jednorázové pojistné. (7) Kvitance písemná informace, že u životní pojistky nastane na dva až tři měsíce dožití a bude vyplacena pojistná částka pro případ dožití včetně případného zhodnocení. (7) Likvidace soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinností pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění konané v souvislosti s pojistnou událostí nebo škodní událostí. Jde zejména o zjištění okolností pro vznik práva na plnění práva na plnění pojistitele, ověření právního základu, určení rozsahu a výpočet plnění, související pro jednání, předání k výplatě, vyhotovení podkladů pro další zpracování z hlediska účetnictví, statistiky a ekonomických informací, posouzení a vypracování podkladů případných postihů a další související činnosti. (7) Limity pojistného plnění v pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění např. pro jednotlivé věci, soubory věcí, náklady, pojistná nebezpeční apod. (7) Loupež prokázané použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému v úmyslu zmocnit se jeho věcí. Zneužití omamného či obdobného prostředku musí být rovněž prokázáno. (7) 24

25 Malus - smluvní přirážka ke stanovenému pojistnému vyplývající z pojistných podmínek z pravidla za pojistná plnění z pojistných událostí. (7) Nahodilá událost událost, u níž účastníci pojistné smlouvy odůvodněně předpokládají, že může v době trvání pojištění nastat, nevědí však, kdy nastane a zdali vůbec nastane. (7) Náhrada škody peněžní vyjádření pojistného plnění, které uhradí pojišťovna za pojistnou událost. (7) Následné pojistné je druhá a každá další platba pojistného. (7) Návrh na uzavření pojistné smlouvy jednostranný právní úkon pojistníka nebo pojistitele, který směřuje k uzavření pojistné smlouvy. (7) Nedbalost nedbalost vědomá subjekt sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, věděl však, že ji způsobit může, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí. Nedbalost nevědomá - subjekt sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, a dokonce ani nevěděl, že ji způsobit může, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom vědět mohl nebo měl. (7) Nespotřebované pojistné - je část připadající ze zaplaceného pojistného na dobu od zániku pojištění do konce pojistného období, ve kterém pojištění zaniklo. (7) Nová hodnota - částka, kterou je třeba obvykle vynaložit na znovu pořízení nové věci stejného druhu a kvality v daném místě v době bezprostředně před pojistnou událostí, nebo částka, kterou je třeba obvykle vynaložit na výrobu věci stejného druhu a kvality v daném místě v novém stavu v době bezprostředně před pojistnou událostí. (7) Obecná cena - označení pro cenu vytvořenou vztahem nabídky a poptávky v daném čase a místě. (7) Obmyšlená osoba fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí v případě smrti pojištěného bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy. Není-li obmyšlený v době pojistné události určen nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené Občanským zákoníkem. (7) Odbytné - částka, která se vyplácí pojistníkovi při ukončení pojištění výpovědí ze strany pojistníka z rezervotvorného životního nebo důchodového pojištění. Při splnění stanovených podmínek výplatou odbytného pojištění zaniká. Předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odbytného, stanoví pojistná smlouva či všeobecné pojistné podmínky. (7) Odmítnutí pojistného plnění - způsob zániku pojištění, kdy se pojistitel dozvěděl až po pojistné události, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné 25

26 odpovědi pojistníka či pojištěného nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná. (7) Odstoupení od smlouvy způsob zániku pojištění v důsledku vědomého porušení povinností, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel. (7) Oprávněná osoba fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí v případě smrti pojištěného bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy. Není-li obmyšlený v době pojistné události určen nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené Občanským zákoníkem. (7) Počátek pojištění - pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, není-li pojistné smlouvě ujednáno, že vzniká v okamžiku uzavření pojistné smlouvy nebo později. (7) Podíl na zisku smluvní zvýšení hodnoty pojištění zejména pak u životních a důchodových pojištění. Jedná se o podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků technických rezerv nebo tzv. valorizace, a t o v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích a výnosech prostředků technických rezerv. (7) Podpojištění - stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší než je pojistná hodnota pojištěného majetku. V případě pojistné události pojistitel z pravidla krátí pojistné plnění ve stejném poměru jako je pojistná částka ke skutečné hodnotě majetku. (7) Pojistitel - subjekt, z pravidla pojišťovna, kterému bylo příslušným orgánem uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti dle příslušného zákona. (7) Pojistka - písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy. (7) Pojistná částka částka dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše pojistného plnění v případě pojistné události. U majetkového pojištění by tato částka měla být totožná s hodnotou pojišťovaného majetku. (7) Pojistná doba - časový interval, na který je uzavřena pojistná smlouva. Jejím uplynutím pojištění zanikne. (7) Pojistná hodnota hodnota dle reálného ocenění věci nebo souboru věcí, pojistná hodnota by měla být shodná s pojistnou částkou. (7) Pojistná smlouva - písemnou formou vyhotovený právní dokument vyjadřující konkrétní podmínky pojištění závazné pro obě smluvní strany. (7) 26

27 Pojistná událost - nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit. Nahodilá událost je taková událost, o které se předpokládá, že může v době trvání pojištění nastat, neví se však, kdy nastane nebo zda vůbec nastane. (7) Pojistné - úplata za poskytování pojistné ochrany. Buď je placeno opakovaně v dohodnutých pojistných období (běžné pojistné) nebo je zaplaceno najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). (7) Pojistné krytí - smluvně stanovená doba, během níž vzniká pojistiteli povinnost plnit v případě pojistné události. Tato doba může být odlišná od pojistné doby. (7) Pojistné období - časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné je pojistné období a pojistná doba totožná. (7) Pojistné plnění jednorázová částka součet úhrad záloh na pojistné plnění a doplatků k jedné pojistné události, nebo důchodu, které jsou podle pojistné smlouvy poskytnuty pojišťovnou v případě vzniku pojistné události. (7) Pojistné podmínky přesné vymezení či definice pojistných rizik, které pojišťovna přebírá a zavazuje se ke krytí škod plynoucích z těchto rizik až do výše v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě uvedené. Všeobecné pojistné podmínky vymezují základní kritéria pojištění. Doplňkové pojistné podmínky, Zvláštní pojistné podmínky, případně Doložky vymezují konkrétní pojistné krytí, za jakých pojišťovna přejímá riziko vzniku pojistné události. (7) Pojistník - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a má právo disponovat s pojistnou smlouvou a má povinnost platit pojistné. (7) Pojistný rok - doba, která začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím jednoho roku v den, který se číslem shoduje se dnem počátku pojištění. (7) Pojištění - finanční nástroj, jehož prostřednictvím lze získat finanční prostředky ke krytí mnohdy až neúnosně vysokých škod v důsledku nahodilých událostí, proti kterým je sjednána pojistná smlouva. (7) Pojištění dodatkové, doplňkové - pojištění, které nelze sjednat bez základního pojištění. (7) Pojištění plodin kryje majetkové škody na rostlinné produkci. Jeho součástí bývá tzv. krupobitní pojištění, které kryje pouze škody způsobené krupobitím. Vedle tohoto rizika pojištění často zahrnuje i rizika povodně, vichřice, jarního mrazu apod. (7) Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik pojištění zaměřené na krytí škod, které mohou nepříjemným způsobem ovlivnit finanční stabilitu podniku. Kromě rizik živelných a rizika odcizení, zde mohou být významnou součástí rizika strojní, stavebně montážní, nebo 27

28 riziko přerušení provozu v důsledku pojistné události, pojištění nákladu a mnoho jiných rizik, která je nutno individuálně posoudit. (7) Pojištění povinně smluvní - pojištění, u kterého povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá zákon. Pojistník si může najít na pojistném trhu pojišťovnu, jejíž pojištění je podle jeho představ. Jedná se o pojištění, které je spojeno s výkonem některých profesí (lékaře, notáři) nebo s výkonem činnosti (provoz motorových vozidel, provoz letadel, výkon práva myslivosti). (7) Pojištění právní ochrany kryje riziko spojené s prosazováním právních zájmů pojištěného. Jedná se o krytí možných výdajů na právní zástupce, soudní poplatky, výdaje na soudní znalecké posudky, výdaje pojištěného na cesty k soudnímu řízení, kaucí a dalších nákladů. (7) Pojištění úvěrů a pohledávek předmětem tohoto pojištění je krytí finančních ztrát v případě nesplacení úvěru nebo pohledávek. (7) Pojištění základní - pojištění, které lze sjednat samostatně. (7) Pojištění zákonné - pojištění,které vzniká současně s datem účinnosti příslušného zákona a z pravidla tudíž neexistuje pojistná smlouva. Typickým příkladem bylo Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla od nebo dosud platné zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. (7) Pojištěný osoba, na jejíž majetek, život nebo zdraví je pojištění sjednáno. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. (7) Pořizovací náklady/výdaje na pojistné smlouvy - matematickými metodami vykalkulovaná fixní částka nákladů nebo výdajů nutných k uzavření pojistné smlouvy, kterou tvoří zejména platy zaměstnanců uzavírající pojistné smlouvy nebo provize externích zprostředkovatelů, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy, náklady na reklamu či jinou propagaci. (7) Poškozený - osoba, která utrpěla škodu, za kterou jiná osoba podle platných právních předpisů odpovídá. (7) Promlčení - důsledek nevykonaného práva oprávněnou osobou stanoveným způsobem a v zákonem určené promlčecí době, u práv na plnění z pojištění počíná běžet tříletá promlčecí doba za rok po pojistné události, pro ostatní práva z pojištění platí tříletá promlčecí doba, která počíná běžet ode den, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé promlčené právo zůstává zachováno, v důsledku marného uplynutí promlčecí doby vzniká ale právo vznést v rámci soudního řízení námitku promlčení a způsobí tak zánik nároku. (7) 28

29 Předběžné krytí období kdy je smluvně omezeno příslušné pojistné krytí, k plnému krytí dochází dnem vydání pojistné smlouvy po podrobném prozkoumání všech dostupných materiálů a jejich případné konzultaci se zajistitelem. (7) Předepsané pojistné - výše splátky pojistného ke stanovenému datu splatnosti. (7) Připojištění - rozšíření pojistné ochrany, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou v přímé návaznosti na jiný druh pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek. (7) Redukce - se uplatňuje v případech, kdy pro nemožnost placení kapitálového životního pojištění pojistného nezaniká pojištění, spočívá ve snížení pojistné částky, nebo v zkrácení pojistné doby, tj. doby trvání pojištění. (7) Regres náhrada škod za dlužníka zejména z pohledávek postižených výkonem rozhodnutí. (7) Rezerva na nezasloužené pojistné - je rezerva, jejíž výš části předepsaného pojistného vztahujícího se k budoucím účetním obdobím a stanoví se jako souhrn těchto částí pojistného vypočítaný podle jednotlivých pojistných smluv. (7) Rezerva na pojistná plnění - je rezerva na pojistná plnění u životních a neživotních pojištění je určena ke krytí závazků z pojistných událostí. Skládá se ze dvou složek a to z rezervy na pojistné události vzniklé a nahlášené v běžném účetním období, ale v tomto období nezlikvidovaných a z rezervy na pojistné události vzniklé ale nenahlášené v běžném účetním období. (7) Rezerva na prémie a slevy je rezerva, kterou vytváří pojišťovna na úhradu poskytovaných prémií a slev na pojistném v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami (sleva na pojistném se poskytuje např. za ročně placené pojistné vždy na začátku pojistného roku místo měsíčního pojistného uvedeného v sazebníku nebo za vyšší sjednané pojistné částky). (7) Rezerva pojistného životních pojištění životních pojištění představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného) a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojištění. (7) Rezerva vyrovnávací - se tvoří k jednotlivým odvětvím neživotních pojištění a je určena na vyrovnávání zvýšených nákladů na pojistná plnění, které vznikly z titulu výkyvu ve škodném poměru způsobených skutečnostmi nezávislými na vůli pojišťovny. (7) Rizikové pojistné - část pojistného u životního pojištění pro případ smrti a dožití, která se průběžně spotřebovává na pojistné plnění a proto se z něj nevytváří dlouhodobé rezervy. (7) 29

30 Smluvní ujednání pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky i s povolenými odchylkami. (7) Spolupojištěná osoba - osoba, která má při vzniku pojistné události právo na pojistné plnění. (7) Spoluúčast - podíl pojištěného na důsledcích pojistné události, stanovuje se buď pevnou částkou, nebo procenty. O tuto spoluúčast se snižuje vyplacené pojistné plnění. (7) Státní dozor úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedené pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele. (7) Škodná událost skutečnost, ze které vzniká poškozenému škoda a která by mohla být, ale také nemusí být důvodem vzniku pojistné události. (7) Škodní průběh je procentuální poměr pojistného plnění ze všech pojistných událostí včetně rezervy na pojistná plnění, které nastaly v průběhu pojistného roku, k ročnímu předpisu pojistného. (7) Technické rezervy daňově uznané volné peněžní prostředky určené k použití v budoucím účetním období, resp. v budoucích pojistných obdobích. Smyslem používání technických rezerv je zabezpečit, aby hospodářské výsledky daného účetního období nebyly zkreslovány náklady nebo výnosy věcně patřícími do jiného účetního období. Technické rezervy nahrazují dřívější účelové pojistné fondy, zejména základní rezervní fond a fond rezerv životního pojištění. (7) Trvalé následky úrazu tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky. (7) Účastníci pojištění - jsou ti, kteří vystupují jako nositelé práv a povinností, které právní předpisy s těmito vztahy spojují, to je pojistitel, pojistník či pojištěný, popřípadě další subjekty, které do těchto práv vstupují. (7) Úmysl Úmysl přímý subjekt chce svým jednáním škodu způsobit Úmysl nepřímý subjekt věděl, že svým jednáním škodu může způsobit, a pro případ, že ji způsobí, je s tím srozuměn. (7) Úraz tělesné poškození, které bylo způsobeno nenadále, zvenčí a nezávisle na vůli poškozeného mechanickou silou nebo působením chemických látek, nebo nepřerušovaným působením vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření a jedů, nebo v důsledku náhlé nepřiměřené a jednorázové tělesné námahy. (7) 30

31 Uzavření smlouvy k uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá resp. poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy. (7) Vinkulace znamená omezení možnosti disponovat s pojistným plněním. Jde o souhlas pojištěného s tím, že případné pojistné plnění z vinkulované smlouvy bude vyplaceno přednostně fyzické nebo právnické osobě, která je zástavním věřitelem pojistníka. (7) Vstupní věk věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného. (7) Výluka předem definovaná podmínka, za které pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění při vzniku pojistné události. Výluky jsou nejčastěji definovány ve Všeobecných pojistných podmínkách. (7) Výpověď - každý účastník má právo pojistnou smlouvu vypovědět do 2 měsíců po jejím uzavření. Výpovědní lhůta činí 8 dní. Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět písemně nejméně 6 týdnů před koncem každého pojistného období. Pojistitel může od smlouvy odstoupit v případě, že zjistí nepravdivé či neúplné zodpovězení písemných dotazů. Právo odstoupení může pojistitel uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil. (7) Zajistitel subjekt, se kterým má pojišťovna smlouvu o zajištění. (7) Zajistné úplata zajistitelům na základě uzavřených zajistných smluv. (7) Zajištění - zajištěním se rozumí jakési pojištění pojišťovny. Finanční krytí některých zvlášť velkých rizik nebo živelných katastrof by mohlo být z hlediska dopadů na hospodaření jedné pojišťovny neúnosné a proto pojišťovny přenáší určitou část rizik nebo celá rizika na speciální instituci, takzvanou zajišťovnu. Tato zajišťovna přijímá od pojišťoven dle zajistných smluv alikvotní část pojistného a zároveň se hradí pojišťovně stejnou alikvotní část pojistných plnění (7) Zánik, zrušení smlouvy - podobně jako u jiných smluv, pojistná smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran. Dohoda se uzavírá písemně a kromě termínu zániku pojištění obsahuje způsob vzájemného vyrovnání závazků. Nejčastějším způsobem zániku pojištění, je uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno. (7) Zproštění od placení stanoví-li tak všeobecné pojistné podmínky, je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Zákon ukládá obecnou možnost, aby tento nárok byl upraven pro jakýkoliv druh pojištění. Nejčastěji se však vyskytuje v pojištění osob, a to v životním pojištění a výjimečně i v úrazovém pojištění, je-li připojištěním k životnímu pojištění. Rozhodující je obsah všeobecných pojistných podmínek. Obvykle je tento nárok podmíněn přiznáním plné invalidity- nestačí pouze přiznání částečné invalidity. U některých pojišťoven je podmínkou pro přiznání tohoto nároku pouze invalidita, která vznikla 31

32 následkem úrazu. Řada pojišťoven však přiznává nárok na zproštění od placení pojistného, až je příčinou plné invalidity úraz nebo nemoc. V případě invalidity v důsledku nemoci se však vyžaduje, aby k jejímu přiznání došlo až po určité čekací době, obvykle po dvou letech od počátku pojištění. (7) Životní pojištění investiční - je podobně jako kapitálové životní pojištění kombinací pojištění a spoření. U tohoto typu pojištění pojistník sám volí do jakého fondu a s jakým rizikem investuje kapitálovou složku pojistného. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám v pojistné smlouvě. V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému. (7) Životní pojištění kapitálové je kombinací pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám v pojistné smlouvě. V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému. (7) Životní pojištění rizikové je pojištění, které nevytváří žádnou kapitálovou rezervu a pojistné se spotřebovává pouze na pokrytí rizika z úmrtí. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám v pojistné smlouvě. (7) 1.3 Povinné ručení V České republice je pojišťění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, povinné pro každého majitele vozidla. Stále však existují řidiči, kteří nedbají jedné ze základních povinností a jezdí vozidlem bez pojištění odpovědnosti. V České republice bylo k registrováno motorových vozidel. Dle údajů České kanceláře pojistitelů (ČKP) mělo k celkem vozidel sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Jedná se o registrovaná i neregistrovaná vozidla. Přibližně registrovaných vozidel nemá sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (velký počet z nich však není reálně provozován). Podle kvalifikovaného odhadu ČKP je v České republice tis. vozidel, která nemají sjednáno pojištění odpovědnosti a jsou reálně provozována. Produkt povinného ručení chrání vlastníka, provozovatele i řidiče Povinné ručení patří do kategorie pojištění odpovědnosti. Kryje tedy škody způsobené druhým, jak na majetku, tak na zdraví. Pojišťovna tedy z povinného ručení uhradí škody na poškozeném vozidle či jeho nákladu, na plotě či rodinném domku, na svodidlech, ekologickou havárii, trvalé následky zranění cestujících v cizím i vlastním vozidle. (11) 32

33 Povinné ručení naopak nekryje škody na vlastním vozidle. Od toho existuje havarijní pojištění, které může majitel uzavřít, ale nemusí. (11) Bez povinného ručení jezdí tis. vozidel Alarmujících tis. vlastníků vozidel vyjíždí denně na silnice bez povinného ručení. V loňském roce tato vozidla způsobila škod. Podle předběžných statistik přesáhla celková výše těchto škod 450 mil. Kč. (11) Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu (GF) hradí oprávněné nároky poškozenému a vymáhá vyplacená plnění na nepojištěném škůdci V případě, kdy je škoda způsobena nepojištěným vozidlem, vstupuje do hry ČKP. Ta je nejen garantem, aby poškozenému byly z garančního fondu uhrazeny všechny oprávněné nároky, ale zároveň uplatňuje postih vůči škůdci. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěný škůdce dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudcům. ČKP je vysoce úspěšná při prosazování práv na náhradu vyplaceného plnění u soudů, převyšujícím 95 %. Vůči těm, kteří neplatí ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí, nastupuje exekuce. (11) Na nezodpovědné řidiče doplácí poctiví plátci povinného ručení Na nezodpovědné chování řidičů, kteří vyjíždějí na silnice s vozy bez povinného ručení, doplácí poctiví plátci pojištění. Z jejich peněz členské pojišťovny ČKP povinně přispívají do garančního fondu formou členských příspěvků. Za rok 2007 byla z garančního fondu poskytnuta pojistná plnění ve výši 276,2 mil. Kč a kumulativní objem závazků garančního fondu v roce 2007 dosáhl výše 2,67 mld. Kč. Členské příspěvky, kterými pojišťovny přispívají do garančního fondu, se pak promítají do sazeb povinného ručení. Prostřednictvím svých pojišťoven tak do garančního fondu přispívají slušní motoristé, kteří povinné ručení platí v průměru Kč ročně v závislosti na kategorii vozidla a obsahu. (11) Neplatiči budou přispívat do garančního fondu Podle novely zákona o pojištění o odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, budou osoby provozující vozidlo bez povinného ručení zaplatit do garančního fondu finanční příspěvek za dobu, po kterou bylo jejich vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Dle kategorie vozidla bude výše příspěvku za každý den v rozmezí Kč. (11) 33

34 Jedná se o další postih hazardérů, které ani hrozba dopadu správního řízení (stejně jako vymáhání částky vyplacené poškozenému z události způsobené osobou bez povinného ručení) nevede ke sjednání povinného ručení. Příspěvek ve výši stanovené zákonem bude povinen zaplatit vlastník vozidla (případně i provozovatel, je-li odlišný od vlastníka). Lhůta pro zaplacení bude 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení zaslané Českou kanceláří pojistitelů, které zákon správu příspěvku svěřuje. Součástí zákona je tabulka výše příspěvku podle jednotlivých kategorií vozidel. Příspěvek je vždy vyšší než cena povinného ručení u pojišťovny. (11) Tím, Česká kancelář pojistitelů dostane možnost získat příspěvek přímo od majitele nepojištěného vozidla, neporostou příspěvky pojišťoven do garančního fondu. Vzhledem k tomu, že do výše pojistného se zcela logicky promítá potřeba příspěvků do garančního fondu, nebudou na neplatičích tratit ti, kteří pojištění řádně platí. (11) Prokázání existence povinného ručení S platnosti od 1. června 2008 se univerzálním dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, stala zelená karta. V případě, že pojišťovna vystavila doklad o pojištění před 1. červnem 2008 a tento doklad je platný, pak je možné se po přechodné období do 31. prosince 2008 prokazovat i tímto dokladem. (11) Od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti výhradně zelená karta. Obrázek 1 - Zelená karta Zelená karta je mezinárodně platný doklad o pojištění v zemích systému zelené karty, v zásadě jde o téměř všechny evropské státy. Povinnost mít u sebe zelenou kartu se dosud vztahovala na jízdy do zahraničí, na území ČR se povinné ručení prokazovalo samostatným dokladem o pojištění vydaným pojistitelem. Novela zákona č. 168/1999 Sb. doklady sjednotila a pojištění i na území ČR se prokazuje zelenou kartou. (11) 34

35 Upozornění! Zelená karta obsahuje údaje o vozidle, které musí být v souladu se skutečným stavem. Případné změny musí klient nahlásit své pojišťovně a nechat si vystavit novou zelenou kartu s aktuálními údaji o vozidle. (11) Povinné ručení mimo území ČR Povinné ručení platí i pro cesty do zahraničí, a to jednak na celém území Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, jednak v řadě dalších evropských států, uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce. Navíc mohou územní platnost povinného ručení rozšířit i nad tento rámec pro země, s jejichž národní kanceláří uzavřela Česká kancelář pojistitelů nezbytnou dohodu. (11) I v zahraničí se existence povinného ručení prokazuje tzv. zelenou kartou. Pokud řidič u sebe zelenou kartu nemá, vystavuje se rizikům různých sankcí v navštívené zemi. Např. ve Velké Británii mohou úřady nepojištěné vozidlo zabavit a buď prodat, nebo nechat sešrotovat. (11) Pojištěné osoby Právo na to, aby pojišťovna z povinného ručení v případě pojistné události nahradila škodu, která vznikla třetí osobě v souvislosti s provozem vozidla, mají ty osoby, jež za škodu způsobenou provozem vozidla odpovídají, typicky provozovatel vozidla a řidič vozidla. (11) Kdo má povinnost se pojistit? Povinnost uzavřít povinné ručení má každý vlastník motorového vozidla a v případě, že tuto zákonnou povinnost nesplní, hrozí mu pokuta od Kč až do výše Kč. Ten, kdo povinné ručení neuzavře a způsobí vozidlem někomu jinému škodu na zdraví nebo na majetku, musí uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. ČKP ze zákona tyto prostředky od škůdce velmi účinně vymáhá. (11) Limity plnění Zákon Č. 168/1999 Sb. stanovuje pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví, a shodně také 35 mil. Kč pro škodu na majetku. Kromě těchto minimálních limitů nabízejí pojišťovny standardně i limity vyšší, byť za nepatrně vyšší cenu, jejich maximální hranice není v zákoně stanovena, ale musí být vždy výslovně v pojistné smlouvě uvedeny. Pojišťovny v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále poskytují různá zvýhodnění v podobě bonusů a balíčků asistenčních služeb. (11) Výpověď a zánik pojistné smlouvy Povinné ručení se sjednává obvykle buď na dobu neurčitou, nebo na jeden rok s možností automatického prodloužení a s různou frekvencí splátek (ročně, pololetně, čtvrtletně). Pokud chce pojistník (ten, kdo uzavřel smlouvu) smlouvu vypovědět, musí to stihnout tak, aby byla výpověď smlouvy doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění resp. před koncem pojistného období. Prostým nezaplacením pojistného žádnou pojistnou smlouvu konkrétně ukončit nelze! Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum, podpis a také věta Vypovídám smlouvu 35

36 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla č..., k datu... (11) Současně s výpovědí si zažádejte o potvrzení bezeškodného průběhu za minulé roky. V některých případech u menší škody nová pojišťovna bonus uzná (např. uhrazené přední sklo vozidla nemusí mít vliv na výši bonusu). (11) Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí tak učinit písemně do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. (11) Smlouva o povinném ručení zaniká ze zákona ke dni, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence vozidel. To platí i pro případ, že je vozidlo z evidence vyřazeno jen dočasně a vzápětí (např. druhý den) opět přihlášeno. (11) Pokud majitel vozidla nezaplatí včas pojistné, je na to upozorněn upomínkou pojišťovny. Ta musí dlužníka písemně upomenout a dát mu minimálně jeden měsíc na zaplacení. Teprve když tato lhůta marně uplyne, pojistná smlouva zanikne. (11) V případě prodeje vozidla či jiné formy změny vlastnictví vozidla povinné ručení zaniká dnem, kdy pojistník tuto skutečnost oznámí své pojišťovně. (11) Pojištění zaniká rovněž dnem, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat. Je ovšem nutné tuto skutečnost doložit pojišťovně a to opět formou písemné žádosti o zrušení pojištění s doložením kopie dokladu o likvidaci vozidla a to neprodleně a při odcizení vozidla, nelze-li dobu odcizení přesně určit, se považuje vozidlo za odcizené přijetím oznámení o odcizení policií České republiky. (11) Seznam pojišťoven, které nabízejí produkt povinného ručení Vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven, která získala odpovídající licenci. Členství v České kanceláři pojistitelů, a tedy i oprávnění pojišťoven poskytovat produkt povinného ručení, vzniká právní mocí rozhodnutí České národní banky, kterým bylo tuzemskému pojistiteli uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nebo dnem zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na území České republiky pojišťovnou z jiného členského státu Evropského hospodářského prostoru. (11) Tito pojistitelé jsou členy ČKP : AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku Allianz pojišťovna, a.s. AXA pojišťovna a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Česká pojišťovna a.s. 36

37 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB DIRECT Pojišťovna, a.s. Niederoosterreichiche Versicherung AG, organizační složka Generali Pojišťovna a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. Slávia pojišťovna a.s. Triglav pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. Wunstenrot pojišťovna, a.s. Wuntenrot pojišťovna (SK), pobočka pro Českou republiku Obrázek 2 - Loga pojišťoven Graf 3- Počet nehod 37

38 Počátky povinného ručení Povinnost sjednat povinné ručení jen pro některé Zákon začal ukládat povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nejprve jen některým majitelům a provozovatelům motorového vozidla. Tato povinnost se totiž nejdříve týkala jen pilotů letadel. Psal se rok Majitelé jiných motorových vozidel však časem sami začali pociťovat potřebu uzavřít pojištění odpovědnosti, a tak si ho u pojišťoven začali sjednávat, avšak dobrovolně, nikoli ze zákona. (12) Zásada dobrovolnosti pojištění Podle občanského zákoníku z roku 1811, který platil na tehdejším území ČSR, byla odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla omezená jen na princip odpovědnosti za zavinění. Až v roce 1908 se tzv. automobilovým zákonem odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pojištění rozšířilo na odpovědnost za následek nehody bez zavinění. Zásada dobrovolnosti na uzavření takového pojištění trvala až do konce roku (12) Pro živnostníky povinné ručení povinně Od posledního prosince roku 1932 vstoupil v platnost zákon č. 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel. Podle citovaného zákona se doprava osob nebo nákladu, pravidelná i nepravidelná, vykonávaná živnostensky pokládala za koncesovanou živnost. Koncesionář byl povinen uzavřít pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazků vyplývajících z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v této činnosti. Tak se u nás poprvé zavedlo povinné ručení pro některé provozovatele motorových vozidel. Pokud koncesionář živnostenskému úřadu neukázal doklad o uzavření povinného ručení, nesměla se mu vydat koncesní listina na vykonávání živnosti. (12) Povinnost uzavřít povinné ručení pro každé registrované vozidlo Brzy se však ukázalo, že nestačí, aby se toto zabezpečení týkalo jen motorových vozidel, kterými byla vykonávána živnostenská činnost. Proto v zákoně č.81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, uložili zákonodárci povinnost uzavřít povinné ručení každému držiteli vozidla, které bylo v registru čsl. motorových vozidel. Tento zákon nabyl účinnosti Majitel vozidla byl povinen pojistit jak sebe, tak osobu, jež řídila vozidlo s jeho vědomím. Pojištění se uzavíralo v pojišťovnách, které k tomu získaly oprávnění. Pojišťovny však nehradily škody do 400 Kč a z vyšších částek pak pojistník hradil 10 % ze svého, nejméně však 400 Kč a nejvíce Kč. (12) Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem Daný zákon prošel dalšími úpravami, protože jeho nedokonalé znění způsobovalo, že v některých případech poškozeným nebyla uhrazena škoda, na niž měli nárok. V roce 1935 byl rovněž založen Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem, který byl dotovaný některými orgány a organizacemi a částečně do něj i plynuly 38

39 i pokuty, jež se ukládaly majitelům motorových vozidel, kteří neměli uzavřené povinné ručení. Z tohoto fondu se pak vyplácela plnění poškozeným. (12) V roce 1950 byl rozsah a obsah povinného ručení rozšířen a povinné pojištění se změnilo na pojištění zákonné. Takový druh pojištění byl v Československu poprvé dán zákonem č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Zákonnou, tedy bezesmluvní formu pojištění, umožnil monopol státu. Pojištění vznikalo ze zákona. Povinné ručení povinně smluvní Do konce roku 1999 pro stát povinné ručení formou zákonného pojištění provozovala Česká pojišťovna. V roce 2000 se povinné ručení stalo pojištěním povinny smluvním. Povinně smluvní znamená, že je zákonem stanovená povinnost uzavřít toto pojištění formou pojistné smlouvy (existuje i celá řada pojištění dobrovolně smluvních- např. pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě). (12) Otevřený trh a zvýšená nabídka přinesla konkurenční podmínky a také pestřejší nabídku produktů pojišťoven. Konkurence se nejprve projevila v různé výši limitů pojistného plnění, dále se rozvíjela v oblasti asistenčních služeb a dalších vedlejších produktů. Po uplynutí přechodného období částečné regulace sazeb pojistného se, počínaje rokem 2003, začala projevovat konkurence i v sazbách pojistného. Některé pojišťovny provádějí intenzivní segmentaci na trhu povinného ručení, přičemž segmentační kritéria se neustále rozvíjejí. (12) Rizika nepojištěných vozidel Poškozený má podle 9 a 24 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, přímý nárok na plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudu. Osobami, které jsou povinny zaplatit náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu, jsou vlastník, provozovatel i řidič vozidla (pokud se jedná o odlišné osoby). Všechny tyto tři osoby jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká povinnost i ostatním solidárním dlužníkům. V případě, že jedná z povinných osob je nezletilá, odpovídají spolu s ní i její rodiče. V případě, že je vozidlo součástí společného jmění manželů, odpovídají za škodu oba manželé. V případě smrti jednoho z povinných přecházejí dluhy na jeho dědice a to až do výše nabytého dědictví. Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času (např. ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce od nehody, protože se musí vyčkat na stabilizaci zdravotního stavu). Škoda způsobená vozidlem bez povinného ručení je likvidována následovně: 39

40 - Nároky poškozených jsou vypořádány do výše zákonných limitů plnění (35 mil. Kč pro věcnou škodu i škodu na zdraví). - Výplaty se neprovádějí z povinného ručení, ale z garančního fondu, který spravuje ČKP. - V souvislosti s tím, že vozidlo nebylo pojištěno, následuje postih vůči povinným osobám (vlastník, provozovatel, řidič škodícího vozidla). Vše, co bylo vyplaceno v rámci řešení škody včetně všech souvisejících nákladů a poplatků, je následně uplatněno proti povinným osobám a nedojde-li z jejich strany k úhradě, pak i následně vymáháno všemi legálně dostupnými metodami soudní řízení nevyjímaje. Ověření platnosti povinného r učení si můžete kdykoli ověřit na webových stránkách ČKP. Zadáte registrační značku vozidla a datum, k němuž pojištění prověřujete. Jako odpověď se vám zobrazí, zda je vozidlo k danému datu pojištěno. V případě pochybnosti je třeba se obrátit na svou pojišťovnu. Při jakékoliv změně identifikace vozidla je vaší povinností nahlásit změny Vašemu pojistiteli. Dojde-li ke změně registrační značky vašeho vozidla, je nutno změnu hlásit ihned, neboť tento údaj je uveden na zelené kartě- tedy na dokladu o Vašem pojištění. Po nahlášení této změny Vám Váš pojistitel vystaví novou zelenou kartu se správnými a aktuálními údaji. (12) Postihy za provozování vozidla bez povinného ručení Nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole nebo jeho neplatnosti, jde o přestupek, který s vámi příslušník policie může vyřešit na místě. V tomto případě lze uložit blokovou pokutu ve výši až Kč, v případě správního řízení může být uložena pokuta od do Kč. Ale i v případě vyřešení tohoto přestupku oznamuje policie správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku provozování nepojištěného vozidla a správní orgán pak zahajuje příslušné šetření. Neuzavření pojištění ve 14 denní lhůtě po zániku pojištění předchozího má vlastník vozidla povinnost do 14 dnů vozidlo řádně pojistit, nebo odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci místně příslušnému registru vozidel. Provozováním vozidla bez povinného ručení, se vlastník vystavuje pokutě od 5 000,- do ,- Kč. (12) Registrace motorových vozidel Registr silničních vozidel je evidencí silničních motorových vozidel, přípojných vozidel a provozovatelů těchto vozidel. Do registru silničních vozidel je oprávněn nahlížet a požadovat od obecního úřadu obce s rozšířenou působností opis nebo výpis zapsaných údajů pouze ten kdo prokáže právní zájem. Příslušným pro registraci vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla trvalý pobyt nebo místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, nebo sídlo. (12) Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové a přípojné vozidlo, 40

41 Jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. (12) K přihlášce motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží: Technický průkaz silničního nebo zvláštního motorového vozidla Doklad o technické prohlídce, u vozidla které již bylo provozováno Souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele Protokol o evidenci motorového vozidla ( STK ) Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Doklad o zástavním právu váznoucím na příslušné vozidlo Doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území České republiky Potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty (12) Zaregistrováním motorového vozidla a přípojného vozidla je podmíněno zaplacením správního poplatku. (12) Dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel V souladu s 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provede na žádost vlastníka vozidla příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. K žádosti je nutné doložit osvědčení o registraci vozidla, tabulku s předělenou registrační známkou a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení. (12) Tato doba je zákonem omezena na 12 měsíců, kterou lze v odůvodněných případech o dalších 6 měsíců prodloužit. V případě ukončení režimu dočasného vyřazení vozidla z registru, vlastník vozidla požádá obecní úřad s rozšířenou působností o ukončení dočasného vyřazení vozidla z registru a k této žádosti přiloží doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích, jakými jsou zejména doklad o pojištění a technický průkaz vozidla. Skutečnost týkající se ukončení režimu dočasného vyřazení orgán registrace v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel, zároveň vrátí vlastníkovi vozidla doklad osvědčení o registraci vozidla a tabulku s předělenou registrační značkou. (12) 41

42 Graf 4- Ceny povinného ručení Graf 5- Připojištění k povinnému ručení 1.4 Havarijní pojištění Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte. Přestože havarijní pojištění není povinné, jeho uzavření je třeba vždy zvážit. (6) 42

43 Při dopravní nehodě slouží havarijní pojištění ke krytí škod na vlastním automobilu. V případě zavinění druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka, uplatnění tedy havarijní pojištění tedy nalezne při dopravní nehodě způsobené řidičem havarijně pojištěného automobilu. (6) Graf 6- Časová hodnota vozidla Základní rizika havarijního pojištění V podstatě existují čtyři rizika, proti kterým se může pojistit, a to: Havárie Krádež Zničení či poškození živlem Zásah cizí osobou (vandalismus) Graf 7- Zastoupení jednotlivých rizik Pojišťovny nabízejí různé kombinace uvedených rizik a klient se může rozhodnout, proti kterým se chce pojistit např. v kombinaci havárie + živel. U havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důležitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitu plnění, které pojišťovna v přídě pojistné události poskytne, 43

44 od kvality sistačních služeb a rychlosti likvidace. Výše pojistného je odvislé nejen od typu vozidla, jeho pořizovací ceny ale ovlivňuje ji i mnoho dalších faktorů. (6) Výsledná cena pojištění je tedy závislá: Typ a značka vozidla Pořizovací cena vozidla Stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné) Zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel) Zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné) Region bydliště majitele vozidla Frekvence platby Bezeškodní průběh předchozího pojištění (6) Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zvážit možnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. Uzavřením havarijního pojištění spolu s povinným ručením získáte slevu na toto pojištění, lepší asistenční služby a další výhody. (6) Placení havarijního pojištění Havarijní pojištění můžete uhradit klasickým bankovním převodem ze svého účtu a to jakoukoliv formou, kterou máte zřízenu u své banky. Mezibankovní převod trvá dva až tři pracovní dny. Platbou prostřednictvím terminálu Sazky. K platbě se používá čárový kód vytištěný přímo pro jednotlivého zákazníka. Platba se provádí na terminálech společnosti Sazka a.s., které jsou dostupné např. v trafikách, supermarketech, čerpacích stanicích PHM. Složenkou nebo vkladem v hotovosti na kterékoliv pobočce pojišťoven. Graf 8- Nejméně bouraná auta Graf 9- Nejbouranější auta 44

45 Obrázek 3 - Postup při nehodě 45

46 Obrázek 4 - Záznam o dopravní nehodě 46

47 1.5 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění úkolů se vztahuje na pracovně právní, služební nebo jiné vztahy např. na základě dohody o pracovní činnosti. Vztah založený na principech Dohody o provedení práce je však z pojištění vyloučen. Po uzavření pojistky získává pojištěný právo, aby za něho v případě pojistné události pojistitel nahradil věcnou škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním, je-li dána jeho odpovědnost podle Zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu České republiky. Má-li pojištěný sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku, vztahuje se pojištění i na škody způsobené při řízení motorového vozidla zaměstnavatele. (13) Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že odpovědnost za škodu vznikla pojištěnému zaviněným pojištěním právních povinností při řízení motorového vozidla zaměstnavatele, a t o při plnění pracovních činností nebo v přímé souvislosti s ním. Pojištění se však nevztahuje na krytí ztrát např. při vzniklém peněžním schodku nebo odcizení či ztrátě svěřených předmětů. (13) Tento druh pojištění má pro zaměstnance smysl uzavřít v případě, že vykonává takové činnosti, kde může dojít ke škodě neúmyslně způsobenou zaměstnavateli. Vhodnost využití pojištění odpovědnosti z výkonu povolání lze také odvozovat z možné škody a její realizace s ohledem na cenu pojištění. Z tohoto pohledu záleží na výši sjednané částky a výši spoluúčasti, roli hraje i zařazení pojištěného do konkrétní profese a skutečnost, zda pojištěný využívá vozidlo zaměstnavatele. (13) Dle současné právní úpravy může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu způsobené škody až do výše násobku jeho hrubé mzdy (při hrubé mzdě 15 tis. Kč to znamená až Kč). Náhrada způsobené škody se vyplácí přímo poškozenému zaměstnavateli. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání tak chrání zaměstnance proti finančním dopadům a těžkostem spojených s placením případné škody. (13) Cena pojištění závisí na výši zvoleného limitu plnění, jestli zaměstnanec řídí nebo neřídí při výkonu zaměstnání vozidlo zaměstnavatele a dále na zařazení do rizikových skupin pojištěného. (13) Spoluúčast je ve výši 10 %, 20 % nebo 30 %. 47

48 1.6 Pojištění právní ochrany Pojištění právní ochrany poskytuje právní pomoc ve složitých situacích, a to nejen radou. Jestliže jsou vyčerpány možnosti mimosoudního vyřízení, toto pojištění hájí Vaše zájmy u soudu na náklady pojišťovny. S touto pomocí jste schopni se domoci svého práva, aniž byste se dostali do finanční tísně. Pojištění právní ochrany znamená oporu ve složitých situacích, do kterých se každý účastník silničního provozu může dostat. (9) Rozsah pojištění Náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele Odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení Odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení Náklady na soudní řízení Náklady na vypracování znaleckého posudku Výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud ve svém pravomocném rozhodnutí rozhodl tak, že náklady řízení je povinen uhradit pojištěný Kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100 tis. Kč, a to ve formě bezúročné půjčky (9) Právní ochrana se vztahuje na území celé Evropy pouze v tomto rozsahu. Právní porada a pomoc při mimosoudním vymáhání nároků pojištěného na náhradu škody z dopravní nehody, ke které došlo v zahraničí Bezúročná půjčka do výše 100 tis. Kč v případě mimosoudně vymáhaní náhrady škody vzniklé v souvislosti s nezaviněnou nehodou vůči zahraničnímu odpovědnému subjektu. (9) Toto pojištění právní ochrany se vztahuje: Pojištění právní ochrany vlastníka vozidla Pojištění právní ochrany řidiče 1.7 Pojištění právní ochrany vlastníka vozidla Předmětem pojištění právní ochrany pro vlastníky vozidel je prosazování právních zájmů souvisejících s vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě. Toto pojištění se vztahuje: Vlastník, provozovatel a nájemce pojištěného vozidla Všichni cestující oprávněně přepravování v pojištěném vozidle Je-li tak ujednáno, potom též každý oprávněný řidič pojištěného vozidla (9) Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla se nevztahuje na události, které nastaly: Při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu 48

49 Při řízení bez příslušného platného řidičského oprávnění Při řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek Při aktivní účasti na motoristických sportovních závodech včetně tréninkových jízd 1.8 Pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla Předmětem pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla je osoba uvedená v pojistné smlouvě. Toto pojištění je určeno především pro řidiče z povolání. Pojistná ochrana je omezena pouze na osobu řidiče a na škodu přímo jemu vzniklou. (9) Příklady poskytované pomoci: Zastupování klienta, je-li obviněn z přestupku v silničním provozu zaviněném z nedbalosti nebo je-li obviněn z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti Vymáhání nároku na náhradu škody vůči třetí osobě, která je za vzniklou škodu odpovědná (výdaje za lékařské ošetření, bolestné, ušlý výdělek atd.) Pomoc klientovi, jedná-li se ve správním řízení o odebrání jeho řidičského nebo technického průkazu Právní pomoc v případě nepříjemností vzniklých odtahem nebo opravou vozidla Právní pomoc případně finanční prostředky na kauci formou bezúročné půjčky za účelem vyloučení vyšetřovací vazby v případě nehody v zahraničí (9) Kontrolní otázky kapitoly 1: 1) Jaké jsou požadavky na silniční dopravu? 2) Druhy pojištění motorových vozidel? 3) Co je to úraz? 4) Co je to vinkulace? 5) V kterém období začíná pojišťovnictví? 6) Co se rozumí pojišťovací činnost? 7) Úloha zajišťoven 8) Kdo může provozovat pojišťovnictví na území ČR? 9) Význam povinného ručení 10) Čím prokazujeme zaplacení povinného ručení? 11) Výpověď a zánik pojistné smlouvy 12) Jak vzniklo povinné ručení? 13) Jak se provádí dočasné vyřazení vozidla z registru? 14) Rizika havarijního pojištění 49

50 2 Rychlost silniční dopravy Cílem kapitoly je seznámení s cílem silniční daně, získání přehledu o dálničních poplatcích a seznámení se se způsoby vybírání mýtného. Klíčová slova: silniční daň, časové poplatky, mýtné, poplatník, základ daně, roční sazba daně, auto zaměstnance, půjčené auto, zpoplatnění komunikace, časový poplatek, dálniční kupóny, pre-pay, post-pay, sazba mýtného, Rychlost silniční přepravy je víceméně závislá na technickém stavu silniční sítě. Výstavba a údržba silniční sítě vyžadují náklady, které musí být hrazeny. Silniční doprava v České republice přispívá jistým dílem do státního rozpočtu pomocí silniční daně a dálničních poplatků. Jedná se tedy: silniční daň časové poplatky mýtné 2.1 Silniční daň Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrována a provozována v České republice, jsou-li používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používaná v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního předpisu. Předmětem daně nejsou: Speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu. Vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. (3) 50

51 Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která: a) Je provozovatelem vozidla registrovaného v české republice v registru vozidel a je zapsán v technickém průkazu. b) Užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je ohlášen z registru vozidel. c) Zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. d) Osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba. e) Stálá provozovna nebo jiná organizační složka se sídlem nebo s trvalým pobytem v zahraničí. (3) Základem daně je: Zdvihový objem motoru cm³ u osobních automobilů, s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. Součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů. Největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. (3) Od daně jsou osvobozeny: Vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L a jejich přípojná vozidla. Vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost. Vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu že ujedou pro tento účel více než 80 % km z celkového počtu km jimi ujetých ve zdaňovacím období. Vozidla provozována ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, vozidla bezpečnostních zborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla zdravotnické důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení. Vozidla speciální samosběrová, speciální jednoúčelová vozidla (značkovač silníc) a vozidla která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací. Vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon, hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní označovaný jako CNG, nebo jsou vybavená motorem určeným ke spalování automobilového benzínu a etanolu 85. (3) 51

52 Výše roční sazby daně ze základu daně jsou uvedeny v zákoně 246/2008 Sb.. Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu. Silniční daň platíme za ty měsíce, ve kterých jsme vozidlo alespoň jeden den používali k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Daňové přiznání musíme podat vždy do 31. ledna za předešlý rok. Zálohy na silniční daň jsou splatné 4 krát ročně: Do 15. dubna (leden až březen) Do 15. července (duben až červen) Do 15. října (červenec až září) Do 15. prosince (říjen až listopad) Zbytek doplatíme s daňovým přiznáním - do 31. ledna Auto zaměstnance Jsou-li vypláceny zaměstnanci cestovní náhrady podle zákoníku práce, protože používá vlastní auto, je zaměstnavatel povinen platit silniční daň i za toto auto. V tomto případě zaměstnavatel platí buď: Za každý měsíc kdy byly tyto pracovní cesty vykonány. Nebo 25,- Kč za každý den pracovní cesty. Půjčené auto Pokud své auto někomu půjčíme, a ten někdo jej použije pro cesty pro podnikání a uplatňuje na něj daňové výdaje, musí vlastník vozidla platit silniční daň a podat daňové přiznání. 2.2 Ostatní poplatky spojené se silniční dopravou Zpoplatněné komunikace a jejich úseky Zpoplatněné komunikace a jejich úseky jsou vymezeny dopravními značkami: IP 14a,b Dálnice, Konec dálnice IP 15a,b Silnice pro motorová vozidla, Konec silnice pro motorová vozidla IP 15c,d Mýtné, Konec mýtného 52

53 Obrázek 5 - Označení mýtného Způsoby placení: Časový poplatek (tj. zpoplatnění podle časového období užívání zpoplatněné pozemní komunikace, neboli dálničním kupónem) Mýtné (tj. zpoplatnění podle typu vozidla ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci Příklady zařazení vozidel a jízdních souprav do jednotlivých druhů zpoplatnění podle právní úpravy: 1. Motocykl bez zpoplatnění 2. Motocykl čtyřkolka časový poplatek 3. Osobní motorové vozidlo s největší povolenou hmotností 1900 kg časový poplatek 4. Osobní motorové vozidlo s největší povolenou hmotností 1900 kg s tažným zařízením časový poplatek 5. Osobní motorové vozidlo s největší povolenou hmotností 1900 kg s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti 1650 kg časový poplatek 6. Dodávka o největší povolené hmotnosti 3500 kg časový poplatek 7. Dodávka o největší povolené hmotnosti 3500 kg časový poplatek 8. Dodávka o největší povolené hmotnosti 3500 kg s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti 1650 kg časový poplatek 9. Nákladní automobil s největší povolenou hmotností 4300 kg s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti 750 kg mýtné 10. Nákladní automobil s největší povolenou hmotností 4300 kg mýtné 11. Autobus mýtné Časový poplatek Silniční motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí méně než 3,5 tuny, nebo jízdní souprava, jejíž největší povolená hmotnost činí méně než 3,5 tuny. (8) Kategorie vozidel N1, M1 (do 3,5 tuny včetně), skupina či podskupiny řidičského oprávnění: B, B+E. 53

54 Kde v ČR je možno koupit dálniční známku: Benzínové pumpy Pobočky České pošty ÚAMK Žlutý Anděl Pobočky Cash Point Některé provozovny ABA Nálepkou označená místa Vozidlo je od dálničních poplatků osvobozené, pokud je ve vozidle přepravována osoba ZTP nebo ZTP/P a vozidlo musí být vlastněno touto osobou nebo osobou jí blízkou. (8) Obrázek 6 - Dálniční známka měsíční Obrázek 7 - Dálniční známka desetidenní 54

55 Obrázek 8 - Dálniční známka roční 55

56 Vývoj cen dálničních kupónů od roku 1995: Tabulka 1 - Přehled vývoje cen dálničních kupónů 56

57 2.2.2 Mýtné Motorová vozidla s povolenou hmotností 3501 kg a více platí mýtné za jízdu: Po dálnicích a rychlostních silnicích. Po označených úsecích silnic I. třídy. Každé vozidlo nad 3,5 tun musí být pro placení mýtného vybaveno palubní jednotkou. Jednotka není přenosná na jiné vozidlo. Tarif za každý úsek dálnice nebo silnice se odečte pod mýtnou branou. Tarif závisí na třídě silnice, délce úseku, počtu náprav a emisní třídě vozidla. (1) Předplacenou palubní jednotku lze pořídit na některém z 250 distribučních míst (zpravidla na čerpacích stanicích) proti vratné záloze 1550 Kč. Musíte předložit doklady potřebné k řízení vozidla. Tuto jednotku musíte předem nabít 500 Kč a udržovat na nich předplacený kredit. (1). Vozidlo se eviduje do systému pro jeden ze dvou způsobů placení: Pre-pay (placení předem ) Předplatné do palubní jednotky se vkládá před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci na distribučních nebo kontaktních místech v hotovosti nebo platebními a tankovacími kartami. (1) Žadatel musí předložit: Osvědčení o registraci (malý technický průkaz) nebo technický průkaz vozidla se záznamem o emisní třídě, Průkaz totožnosti (řidičský průkaz), Vyplnit a odeslat registrační formulář. Palubní jednotka je vydána na místě po evidenci vozidla a zaplacení. Pokud není výslovně doložena emisní třída, bude vozidlo zařazeno do třídy Euro2. (1) Post-pay (placení na fakturu) Podmínkou je předem sjednaná platná smlouva. Předplatné se nevkládá: pravidelně je zasíláno vyúčtování mýtného, které bylo předepsáno v předchozím zúčtovacím období. Smlouvu lze sjednat na kontaktních místech nebo u některých vydavatelů tankovacích karet. K tomu je třeba přítomnost provozovatele vozidla nebo statutárního zástupce společnosti, který je uveden v OR. Za tyto osoby může jednat i zástupce, pokud odevzdá originál notářsky ověřené plné moci. Žadatel musí prokázat svou totožnost: občanským průkazem nebo pasem, předložit tankovací karty všech vozidel nebo odevzdat originál bankovní záruky, odevzdat originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce, na místě vyplnit a odevzdat smlouvu, 57

58 odevzdat kopii technického průkazu každého vozidla se záznamem o emisní třídě. Po evidenci vozidla je palubní jednotka vydána nebo zaslána poštou nebo připravena pro jednotlivé řidiče k vydání na distribučních místech. Za palubní jednotku se v nejbližší faktuře účtuje vratná kauce ve výši 1550 Kč. (1) Distribuční a kontaktní místa místa premid point jsou takto označena: Obrázek 9 - Označení distribučních míst 58

59 Síť zpoplatněných komunikací Obrázek 10 - Zpoplatnění komunikací Tabulka sazeb mýtného (Platná od ) Mýtné sazby [Kč/km] pro ostatní dobu v týdnu Emisní třída Euro0-2 Emisní třída Euro3-4 Emisní třída Euro5+ počet náprav D+R 2,83 4,54 6,63 2,09 3,56 5,15 1,67 2,85 4,12 Silnice I.třídy 1,35 2,21 3,19 0,99 1,71 2,45 0,79 1,37 1,96 Mýtné sazby [Kč/km] Pátek od do Emisní třída Euro0-2 Emisní třída Euro3-4 Emisní třída Euro5+ Počet náprav D+R 3,59 6,48 9,45 2,65 5,08 7,35 2,12 4,06 5,88 Silnice I.třídy 1,71 3,15 4,55 1,25 2,45 3,50 1,00 1,96 2,80 Tabulka 2 - Sazby mýtného Sazby mýtného Výši sazeb mýtného stanovuje Nařízení Vlády České republiky č. 26/2010 Sb. Pro účtování mýtného za užití určitého úseku zpoplatněné komunikace je rozhodující délka úseku a kategorie daného vozidla, která je závislá na počtu náprav vozidla a emisní třídě vozidla. (1) 59

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Změny 363/1999 Sb. stav k 31. 8.2009 X poslední stav textu [poslední stav textu] Změna: 159/2000 Sb. Změna: 316/2001 Sb. Změna: 12/2002 Sb. Změna:

Více

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Zákon o pojišťovnictví v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pojišťovnictví v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pojišťovnictví v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 277/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Zdroj: http://portal.gov.cz

Zdroj: http://portal.gov.cz 277/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 Zdroj: http://portal.gov.cz na provádění nemocenského pojištění, důchodového pojištění, penzijního připojištění se státním příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského

Více

277/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července o pojišťovnictví. Změna: 409/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

277/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července o pojišťovnictví. Změna: 409/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 277/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví Změna: 409/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon zapracovává

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Platná znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 85 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 85 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 85 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 277. Zákon o pojišťovnictví 278. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 11.11.2016 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna a.s.

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 Třídící znak 2 0 4 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

Aktualizované znění. 38/2004 Sb.

Aktualizované znění. 38/2004 Sb. Aktualizované znění 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 269/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 52 43 Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Strana 5334 Sbírka zákonů č. 405 / 2011 Částka 142 405 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 15a odst. 7, 64, 75a odst. 4 a 135 písm. b), d),

Více

38_2004_Sb.txt. 38/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003

38_2004_Sb.txt. 38/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více