Metodika pro přípravu členů krizových štábů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro přípravu členů krizových štábů"

Transkript

1 Hendrych T., Kromer A., Kratochvílová D., Folwarczny L., Majer J., Metodika pro přípravu členů krizových štábů 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník VII č. 9/2008 příloha časopisu Hlavním posláním krizových štábů je řešení krizových situací, případně mimořádných událostí. Krizový štáb je na úrovni kraje pracovním orgánem hejtmana kraje a na úrovni tzv. určených obcí pracovním orgánem starosty obce (města), resp. primátora statutárního města. Základem krizových štábů jsou stálé pracovní skupiny. Účinnost a efektivnost přijímaných opatření ze strany příslušných orgánů krizového řízení a v návaznosti na to celková úspěšnost zvládání krizových situací nebo mimořádných událostí závisí do značné míry na odborné erudici, praktických zkušenostech a pohotovosti osob zařazených do těchto pracovních skupin. Jednou z cest, jak dosáhnout těchto požadovaných znalostí a dovedností (kromě získávání zkušeností při skutečné aktivaci krizového štábu), je systematická (pravidelná) odborná příprava členů krizových štábů. Prvotním faktorem kvalitní práce krizového štábu jakéhokoliv stupně je jeho optimální organizační uspořádání. Této problematice se s důrazem na strukturu stálé pracovní skupiny věnoval článek v časopise 112 [1]. Druhým a neméně významným faktorem je úroveň připravenosti členů krizového štábu. Podle čl. 3 Směrnice Ministerstva vnitra [2] se odborná příprava členů krizových štábů zabezpečuje v rámci vzdělávacích programů ústředních orgánů státní správy organizovaných Ministerstvem vnitra a hasičskými záchrannými sbory krajů v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení [3]. Strohé vyjádření zabezpečení této přípravy vyvolává požadavek na její obsahové vymezení a rozvržení včetně stanovení způsobu provádění. Za tímto účelem byla v podmínkách Moravskoslezského kraje zpracována Metodika pro přípravu členů krizových štábů (dále jen metodika ). Vytvoření metodiky bylo iniciováno požadavkem nabídnout zejména určeným obcím materiál, s jehož pomocí by mohly systematicky připravovat členy krizových štábů. Bez ohledu na odchylky v uspořádání, resp. členění krizových štábů v podmínkách jednotlivých krajů nebo obcí, poskytuje metodika ucelený přehled o formách a metodách přípravy. Podstatná část metodiky je věnována jedné z nejdůležitějších metod přípravy, kterým je cvičení krizového štábu. Jsou zde rozebrány druhy cvičení z hlediska cílů, zásady přípravy cvičení, zabezpečení pomůckami a dokumenty a vyhodnocení cvičení. Závěrečná část metodiky se zabývá plánováním a vyhodnocováním odborné přípravy členů krizových štábů. Metodika plní úlohu nástroje pro standardní usměrňování krizových štábů v oblasti jejich připravenosti a akceschopnosti. Je shrnutím jednotných pravidel pro stanovení náplně, vlastní organizaci a zpracování plánu této přípravy včetně jejího vyhodnocení. V rámci Moravskoslezského kraje se osvědčila jak pro přípravu členů krizového štábu kraje, tak také jako vodítko pro přípravu členů krizových štábů určených obcí. Určující motivací jejího zpracování bylo dosažení vyšší flexibility činnosti krizových štábů v kraji a upevnění jistot jejich členů při výkonu funkcí v těchto štábech. Metodika pro přípravu členů krizových štábů

2 čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Metodika stanoví postup pro organizaci přípravy členů krizových štábů krajů a členů krizových štábů obcí, respektive určených obcí, případně i krizových štábů správních úřadů (dále jen členové krizového štábu ) v návaznosti na obsah činnosti krizového štábu kraje a krizového štábu určené obce podle ustanovení 12 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [4] a podle Směrnice Ministerstva vnitra [2]. (2) Metodika je zaměřena především na přípravu členů stálých pracovních skupin krizových štábů a předpokládá členění stálé pracovní skupiny krizového štábu na odborné skupiny. (3) Příprava členů krizových štábů je základním předpokladem akceschopnosti krizových štábů. Její úroveň předurčuje kvalitu připravenosti členů krizových štábů pro zvládání krizových situací nebo mimořádných událostí, rozvíjení schopností členů krizových štábů a návyky pro řešení situací. Protože v praxi dochází k přirozeným personálním obměnám v obsazení krizových štábů a oblast krizového řízení se neustále vyvíjí, je nezbytné, aby se příprava členů krizových štábů stala trvalým procesem. (4) Příprava členů krizového štábu se organizuje podle předem stanovených forem a metod stanovených plánem přípravy na kalendářní rok, který se projednává příslušné bezpečnostní radě. (5) Odpovědnost za přípravu členů krizového štábu mají příslušné orgány krizového řízení. Osobou pověřenou za organizaci a provádění přípravy je zpravidla tajemník krizového štábu. (1) V metodice se užívají následující pojmy: čl. 2 Vymezení pojmů a) určená obec obec určená hasičským záchranným sborem kraje k rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje (zpracovává tzv. krizový plán určené obce ); starosta určené obce zřizuje bezpečnostní radu obce a krizový štáb obce; v podmínkách České republiky jsou určenými obcemi, kromě zvlášť určených obcí, všechny obce s rozšířenou působností, stanovené zvláštním právním předpisem [5], b) orgány krizového řízení věcně příslušné orgány mající pravomoci a odpovědnost v krizovém řízení; v podmínkách kraje (určené obce) je to hejtman kraje (starosta určené obce/primátor statutárního města) a krajský úřad (obecní úřad/magistrát statutárního města), c) krizový štáb kraje (určené obce) zřizuje hejtman kraje (starosta určené obce/primátor statutárního města) jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací nebo mimořádných událostí (při koordinaci záchranných a likvidačních prací); krizový štáb tvoří členové bezpečnostní rady kraje (určené obce) a stálá pracovní skupina, která se může členit na odborné skupiny; d) stálá pracovní skupina krizového štábu část krizového štábu zařazená v odborných skupinách a pracující při aktivaci krizového štábu ve směnách,

3 e) odborná skupina skupina, která se v rámci stálé pracovní skupiny specializuje na určitou činnost a podle zaměření této činnosti plní odborné úkoly, f) příprava členů krizového štábu systém forem a metod zaměřených k získání (prohloubení) znalostí a vytvoření (upevnění) návyků pro zvládání činností vyplývajících ze zařazení v krizovém štábu. (1) Realizují se tyto formy přípravy : a) teoretická, čl. 3 Formy a metody přípravy členů krizových štábů b) praktická - nácvik (v jednom prováděcím termínu cvičí vybrané části krizového štábu, zpravidla 1 2 odborné skupiny), - cvičení (v jednom prováděcím termínu cvičí současně celý krizový štáb). c) Kombinovaná (teoretická a praktická v jednom prováděcím termínu). (2) Při provádění teoretické přípravy se zpravidla používají tyto druhy školení: a) základní školení; b) zdokonalovací školení. (3) Při provádění praktické přípravy se zpravidla používají tyto metody: a) odborná příprava vedoucích směn stálé pracovní skupiny a vedoucích odborných skupin stálé pracovní skupiny krizového štábu zaměřená k plánu činnosti stálé pracovní skupiny, k součinnosti odborných skupin a k zpracování dokumentace, b) skupinový nácvik ke sjednocení činnosti odborné skupiny, organizovaný po jednotlivých odborných skupinách, zaměřený na rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy a jejich vzájemnou komunikaci, c) modelový nácvik zaměřený na řešení simulované situace (modelový příklad) jednotlivými odbornými skupinami; do modelového nácviku lze zapojit také vedoucího směny stálé pracovní skupiny krizového štábu, d) cvičení celého krizového štábu zaměřené na řešení simulované situace; cvičení je možno organizovat jako součást taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému, do cvičení mohou být zapojeni také členové bezpečnostní rady. Příprava uvedená pod písmeny a) a b) je zpravidla organizována pro všechny směny krizového štábu současně, přípravu pod písmeny c) a d) je vhodné pro přiblížení reálným podmínkám organizovat pro každou směnu zvlášť (např. dopoledne cvičí jedna směna, odpoledne druhá směna). čl. 4 Základní školení (1) Základní školení je určeno zejména pro nově zařazené členy krizového štábu k získání základní orientace a nezbytných znalostí pro činnost v krizovém štábu. (2) Možná tématika základního školení: a) legislativa vztahující se k činnosti krizového štábu,

4 b) struktura krizového štábu, c) svolání krizového štábu, d) rozmístění, vybavení a zpohotovení místností pro činnost odborných skupin, e) aktivace spojení (příprava použití spojovacích a informačních prostředků), f) materiálně technické zabezpečení pracoviště krizového štábu, g) krizový plán včetně jeho členění. čl. 5 Zdokonalovací školení (1) Zdokonalovací školení členů krizového štábu navazuje na základní školení, je prováděno periodicky a slouží k rozšíření znalostí a dovedností v oblasti krizového řízení. (2) Možná tématika zdokonalovacího školení: a) změny v krizové legislativě; b) změny v krizovém plánu, c) další pravidla pro činnost krizového štábu, d) principy řízení stálé pracovní skupiny a rozdělení působnosti odborných skupin, e) formy a metody práce v krizovém štábu, f) pracovní dokumentace krizového štábu, g) komunikace krizového štábu. čl. 6 Odborná příprava vedoucích (1) Odborná příprava vedoucích směn stálé pracovní skupiny a vedoucích odborných skupin se úzce zaměřuje na zvládnutí řídících funkcí ve stálé pracovní skupině krizového štábu. Doporučuje se zorganizovat tuto přípravu vedoucích v návaznosti na souhrnnou aktualizaci krizového plánu. (2) Možná tématika odborné přípravy vedoucích: a) činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu, b) způsob řízení činnosti odborných skupin, c) pracovní plány odborných skupin, d) manuály pro zabezpečení úkolů, e) komunikace krizového štábu - komunikace s vnějším prostředím (s krizovým štábem vyšší úrovně a krizovými štáby nižší úrovně, s krizovými štáby stejné úrovně, s krajským/obecním úřadem, s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, se sdělovacími prostředky, s veřejností), - komunikace vnitřní (mezi odbornými skupinami, stálá pracovní skupina s bezpečnostní radou),

5 - komunikace s operačním a informačním střediskem IZS, f) vedení přehledů o přijatých, odeslaných informacích, g) způsob zpracování a předávání hlášení, h) využití mapových podkladů, i) zkušenosti z předchozích nácviků a cvičení. čl. 7 Skupinový nácvik (1) Obsahem skupinového nácviku je organizační stmelení uvnitř odborných skupin, kterého se dosahuje koordinací činností vedoucího a jednotlivých členů odborné skupiny. Základem je racionální rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy (např. záznam zpráv, práce s mapovými podklady, příprava stanovisek apod.). Skupinový nácvik je řízen vedoucím odborné skupiny. Doporučuje se zorganizovat skupinový nácvik v návaznosti na souhrnnou aktualizaci krizového plánu. čl. 8 Modelový nácvik (1) Modelový nácvik je nadstavbou skupinového nácviku. Při modelovém nácviku řeší odborná skupina situaci z pohledu svého odborného zaměření. Nacvičuje postupy pro typové situace, k nimž by mohlo dojít. Modelový nácvik je řízen vedoucím odborné skupiny. Pro sladění činnosti jak odborné skupiny, tak případně celé směny stálé pracovní skupiny, cvičí obvykle i vedoucí stálé pracovní skupiny. čl. 9 Cvičení krizového štábu (1) V závislosti na cílech, stanovených pro přípravu členů krizového štábu na dané období, na stupni připravenosti (sladěnosti) krizového štábu a úrovni praktických dovedností členů krizového štábu mohou být organizovány následující typy cvičení: a) zdokonalovací, jehož cílem je zvýšení úrovně připravenosti členů krizových štábů k řešení konkrétního druhu krizové situace nebo mimořádné události, b) prověřovací, jehož cílem je ověření úrovně a vyhodnocení stavu připravenosti členů krizového štábu, c) součinnostní, jehož cílem je ověření metodik práce, zlepšení součinnostních vazeb a využitelnosti komunikačních a informačních systémů při činnosti krizového štábu. (2) Jako součást cvičení bude zpravidla provedeno cvičné svolání (aktivace) členů krizového štábu dle krizového plánu. (3) K přípravě cvičení lze využít materiál Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení. [6] (4) Cvičení plní zpravidla jeden nebo více z následujících cílů: a) zdokonalení připravenosti krizového štábu pro jeho činnost při řešení krizových situací nebo mimořádných událostí,

6 b) ověření opatření pro rychlý a efektivní přechod na činnost za krizové situace nebo mimořádné události, vyhodnocení připravenosti členů krizového štábu, c) získání poznatků pro zlepšení pracovních postupů a součinnostních vazeb, d) ověření využitelnosti informačních a komunikačních vazeb mezi krizovými štáby (orgány krizového řízení), e) ověření reálnosti krizového plánu, f) ověření nových metod práce krizového štábu, g) ověření efektivnosti struktury krizového štábu (kvantitativní a kvalitativní složení). (4) Cvičení může být organizováno jako: a) jednostupňové cvičení na dané úrovni krizového řízení (cvičí jeden krizový štáb), b) vícestupňové cvičení probíhá na více úrovních krizového řízení (např. společně cvičí jeden nebo více krizových štábů určených obcí a krizový štáb kraje = dvoustupňové cvičení). čl. 10 Zásady přípravy cvičení (1) Příprava cvičení je souhrn organizačních opatření uskutečňovaných orgány krizového řízení k vytvoření podmínek pro provedení cvičení v souladu s plánem přípravy. (2) Příprava cvičení obvykle zahrnuje: a) sestavení týmu pro zabezpečení přípravy, provedení a vyhodnocení cvičení včetně organizačních požadavků, b) zpracování dokumentace v závislosti na typu a rozsahu cvičení (námět, plán provedení včetně příloh, organizační pokyn apod.), c) přípravu prostoru cvičení a materiálně technické zabezpečení cvičení, d) pozvání účastníků cvičení. (3) Námět cvičení uvádí cvičící do situace. Má písemnou formu, která může být doplněna mapou se zákresem situace. V námětu je vyjádřena: a) všeobecná situace, která se dotýká působnosti orgánů vyšší úrovně, b) zvláštní situace, která se bezprostředně týká cvičících a rámcově i necvičících orgánů a organizací, c) doplňkové údaje (počasí v dané oblasti a čase, roční období, průběh a vývoj rozhodných ukazatelů, např. povodňová situace apod.). (4) Plán provedení cvičení vytváří podmínky pro plynulý a organizovaný průběh cvičení, splnění stanovených cílů a efektivní řízení cvičení. Plán schvaluje hejtman kraje (starosta určené obce/primátor statutárního města). Plán provedení cvičení zpravidla obsahuje: a) název, druh a téma cvičení, b) cíle cvičení, období a učební úkoly, c) dobu a místo provedení cvičení,

7 d) orgány a organizace, které se účastní cvičení, e) řídícího cvičení, f) osobu odpovědnou za přípravu cvičení, g) plán řízení cvičení (časový průběh cvičení, činnost řídícího, činnost cvičících, figurantů apod. a další metodické poznámky); součástí může být plán spojení, h) plán rozehry zahrnuje informace o vývoji situace, které jsou podkladem pro přijímání opatření cvičícími, tzn. že v průběhu rozehry jsou cvičícím předkládány situace (telefonicky, em, faxem apod.), k nimž by reálně mohlo dojít a které jsou pro cvičení brány jako skutečné včetně simulování činnosti necvičících orgánů. (5) Příprava prostoru provedení cvičení a organizace materiálního a technického zabezpečení se provádí v rozsahu potřeb zabezpečení cvičení a v závislosti na ekonomických možnostech kraje (určené obce). Příprava může zahrnovat: a) přípravu míst cvičení z hlediska rozmístění pracovišť jednotlivých odborných skupin a jejich materiálního zabezpečení, b) zabezpečení výpočetní a komunikační technikou, c) zabezpečení dopravními prostředky (pro cvičení v terénu), d) dle potřeby zabezpečení stravování (občerstvení). Příprava prostoru provedení cvičení se zabezpečuje s dostatečným časovým předstihem. čl. 11 Dokumenty a pomůcky pro cvičení (1) Při přípravě a provádění cvičení budou zpravidla využívány tyto dokumenty a pomůcky: a) krizový plán, b) šablony a tiskopisy nezbytné pro činnosti krizového štábu (hlášení, průvodky, přehledy, požadavky apod.), c) vzory dokumentů (např. žádost o vyhlášení stavu nebezpečí, rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí, rozhodnutí o uložení pracovní výpomoci, rozhodnutí o povinnosti poskytnou věcné prostředky, potvrzení o využití věcného prostředku apod.), d) mapové podklady v digitální nebo listinné podobě. čl. 12 Vyhodnocení cvičení (1) Vyhodnocení cvičení se předkládá k projednání v příslušné bezpečnostní radě, poznatky ze cvičení jsou využívány příslušnými orgány krizového řízení. (2) Vyhodnocení cvičení zpravidla obsahuje: a) hodnocení splnění cílů cvičení, b) hodnocení činnosti cvičících v jednotlivých obdobích cvičení, c) hodnocení připravenosti cvičících k plnění úkolů, d) hodnocení přínosu cvičení,

8 e) nedostatky zjištěné v organizaci cvičení, f) nedostatky v oblasti připravenosti cvičících orgánů, g) nedostatky zjištěné v oblasti materiálně technického zabezpečení, h) návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků včetně stanovení lhůt. čl. 13 Zpracování plánu přípravy (1) Plánování přípravy členů krizového štábu je otevřený, opakující se proces z hlediska zdokonalování organizace i obsahu přípravy. K rozpracování témat přípravy se doporučuje vycházet z podnětů a připomínek zainteresovaných orgánů na úrovni kraje nebo určené obce. (2) Plán přípravy členů krizového štábu se doporučuje zpracovávat na kalendářní rok a projednávat v příslušné bezpečnostní radě. Plán lze také zpracovat na 3-leté období a zařadit do krizového plánu. (3) Plán přípravy zpravidla obsahuje: a) formu a metodu přípravy, b) účastníky přípravy (cílovou skupinu); c) počet hodin, d) termín provedení, e) místo provedení, f) řídícího zaměstnání, g) poznámku. čl. 14 Vyhodnocení přípravy (1) Vyhodnocení přípravy je součástí dokumentace k přípravě členů krizového štábu. Hodnotí se každé jednotlivé zaměstnání, přičemž mimo stručný popis provedení se zaznamená: a) procento účasti z celkového počtu předurčených členů stálé pracovní skupiny krizového štábu, b) uplatnění praktických dovedností na jednotlivých funkcích (důraz na úlohu vedoucích směn stálé pracovní skupiny a vedoucích odborných skupin), c) pozitivní změny v připravenosti členů krizového štábu, d) nové nebo přetrvávající nedostatky, e) poskytnutí metodické pomoci (z orgánu krizového řízení vyšší úrovně, hasičského záchranného sboru kraje apod.). čl. 15 Závěrečná část

9 (1) Tento dokument se využije přiměřeně podle podmínek kraje (určené obce), přičemž se zejména zohlední organizační uspořádání krizového štábu. Literatura: [1] Krömer A., Hendrych T., Kratochvílová D., Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník VI, č. 9/2007 [2] Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-365/IZS-2004 ze dne 8. října 2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, Ročník 2, Částka 4 ze dne 16. listopadu 2004) [3] Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení schválena usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14 [4] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. [5] Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů [6] Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení schváleny usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2007 č. 3

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ Krömer A., Hendrych T., Kratochvílová D., Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N odbor obrany a krizového řízení Ev. č. : REČ 96/11-OOKŘ Výtisk číslo : 2 Počet listů : 5 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP KOLÍN 2011 Zpracoval: Tajemník bezpečnostní rady

Více

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1.

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Metodika stanoví postup při zpracování krizového plánu

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE Praha 2003 Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen Metodika) zpracovala Správa státních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Jiří Čermák, Bc. Marcel Kucr DiS., Ing. Drahoslav Tesař odbor kanceláře hejtmana pracoviště krizového řízení 1 OBSAH Důležité kontakty Krizové řízení Krizové

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 13. prosince 2001 Částka 9 OBSAH: 9. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, kterou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení A (TSŘ A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení A (TSŘ A) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČEBNÍ OSNOVY Takticko-strategické řízení A (TSŘ A) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011,

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011, 4. SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC Martina Königová Anotace: Právní rámec stanovuje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 21205/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Statut Komise pro cestovní ruch

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012, kterou se vydává ŽÁRNÍ ŘÁD OBCE NEKOŘ Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo na svém zasedání dne 2. dubna 2012 usnesením č. 2a/IV-2012 v souladu s ust. 10 písm.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Javorník

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Javorník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Javorník Zastupitelstvo obce Javorník se na svém zasedání dne 11. 12. 2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů.

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Ing. Jiří HALAŠKA, PhD., Mgr. Zdeněk HON, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013. ze dne 23. října 2013

POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013. ze dne 23. října 2013 POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013 ze dne 23. října 2013 o stanovení jednotných pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více