Metodika pro přípravu členů krizových štábů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro přípravu členů krizových štábů"

Transkript

1 Hendrych T., Kromer A., Kratochvílová D., Folwarczny L., Majer J., Metodika pro přípravu členů krizových štábů 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník VII č. 9/2008 příloha časopisu Hlavním posláním krizových štábů je řešení krizových situací, případně mimořádných událostí. Krizový štáb je na úrovni kraje pracovním orgánem hejtmana kraje a na úrovni tzv. určených obcí pracovním orgánem starosty obce (města), resp. primátora statutárního města. Základem krizových štábů jsou stálé pracovní skupiny. Účinnost a efektivnost přijímaných opatření ze strany příslušných orgánů krizového řízení a v návaznosti na to celková úspěšnost zvládání krizových situací nebo mimořádných událostí závisí do značné míry na odborné erudici, praktických zkušenostech a pohotovosti osob zařazených do těchto pracovních skupin. Jednou z cest, jak dosáhnout těchto požadovaných znalostí a dovedností (kromě získávání zkušeností při skutečné aktivaci krizového štábu), je systematická (pravidelná) odborná příprava členů krizových štábů. Prvotním faktorem kvalitní práce krizového štábu jakéhokoliv stupně je jeho optimální organizační uspořádání. Této problematice se s důrazem na strukturu stálé pracovní skupiny věnoval článek v časopise 112 [1]. Druhým a neméně významným faktorem je úroveň připravenosti členů krizového štábu. Podle čl. 3 Směrnice Ministerstva vnitra [2] se odborná příprava členů krizových štábů zabezpečuje v rámci vzdělávacích programů ústředních orgánů státní správy organizovaných Ministerstvem vnitra a hasičskými záchrannými sbory krajů v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení [3]. Strohé vyjádření zabezpečení této přípravy vyvolává požadavek na její obsahové vymezení a rozvržení včetně stanovení způsobu provádění. Za tímto účelem byla v podmínkách Moravskoslezského kraje zpracována Metodika pro přípravu členů krizových štábů (dále jen metodika ). Vytvoření metodiky bylo iniciováno požadavkem nabídnout zejména určeným obcím materiál, s jehož pomocí by mohly systematicky připravovat členy krizových štábů. Bez ohledu na odchylky v uspořádání, resp. členění krizových štábů v podmínkách jednotlivých krajů nebo obcí, poskytuje metodika ucelený přehled o formách a metodách přípravy. Podstatná část metodiky je věnována jedné z nejdůležitějších metod přípravy, kterým je cvičení krizového štábu. Jsou zde rozebrány druhy cvičení z hlediska cílů, zásady přípravy cvičení, zabezpečení pomůckami a dokumenty a vyhodnocení cvičení. Závěrečná část metodiky se zabývá plánováním a vyhodnocováním odborné přípravy členů krizových štábů. Metodika plní úlohu nástroje pro standardní usměrňování krizových štábů v oblasti jejich připravenosti a akceschopnosti. Je shrnutím jednotných pravidel pro stanovení náplně, vlastní organizaci a zpracování plánu této přípravy včetně jejího vyhodnocení. V rámci Moravskoslezského kraje se osvědčila jak pro přípravu členů krizového štábu kraje, tak také jako vodítko pro přípravu členů krizových štábů určených obcí. Určující motivací jejího zpracování bylo dosažení vyšší flexibility činnosti krizových štábů v kraji a upevnění jistot jejich členů při výkonu funkcí v těchto štábech. Metodika pro přípravu členů krizových štábů

2 čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Metodika stanoví postup pro organizaci přípravy členů krizových štábů krajů a členů krizových štábů obcí, respektive určených obcí, případně i krizových štábů správních úřadů (dále jen členové krizového štábu ) v návaznosti na obsah činnosti krizového štábu kraje a krizového štábu určené obce podle ustanovení 12 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. [4] a podle Směrnice Ministerstva vnitra [2]. (2) Metodika je zaměřena především na přípravu členů stálých pracovních skupin krizových štábů a předpokládá členění stálé pracovní skupiny krizového štábu na odborné skupiny. (3) Příprava členů krizových štábů je základním předpokladem akceschopnosti krizových štábů. Její úroveň předurčuje kvalitu připravenosti členů krizových štábů pro zvládání krizových situací nebo mimořádných událostí, rozvíjení schopností členů krizových štábů a návyky pro řešení situací. Protože v praxi dochází k přirozeným personálním obměnám v obsazení krizových štábů a oblast krizového řízení se neustále vyvíjí, je nezbytné, aby se příprava členů krizových štábů stala trvalým procesem. (4) Příprava členů krizového štábu se organizuje podle předem stanovených forem a metod stanovených plánem přípravy na kalendářní rok, který se projednává příslušné bezpečnostní radě. (5) Odpovědnost za přípravu členů krizového štábu mají příslušné orgány krizového řízení. Osobou pověřenou za organizaci a provádění přípravy je zpravidla tajemník krizového štábu. (1) V metodice se užívají následující pojmy: čl. 2 Vymezení pojmů a) určená obec obec určená hasičským záchranným sborem kraje k rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje (zpracovává tzv. krizový plán určené obce ); starosta určené obce zřizuje bezpečnostní radu obce a krizový štáb obce; v podmínkách České republiky jsou určenými obcemi, kromě zvlášť určených obcí, všechny obce s rozšířenou působností, stanovené zvláštním právním předpisem [5], b) orgány krizového řízení věcně příslušné orgány mající pravomoci a odpovědnost v krizovém řízení; v podmínkách kraje (určené obce) je to hejtman kraje (starosta určené obce/primátor statutárního města) a krajský úřad (obecní úřad/magistrát statutárního města), c) krizový štáb kraje (určené obce) zřizuje hejtman kraje (starosta určené obce/primátor statutárního města) jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací nebo mimořádných událostí (při koordinaci záchranných a likvidačních prací); krizový štáb tvoří členové bezpečnostní rady kraje (určené obce) a stálá pracovní skupina, která se může členit na odborné skupiny; d) stálá pracovní skupina krizového štábu část krizového štábu zařazená v odborných skupinách a pracující při aktivaci krizového štábu ve směnách,

3 e) odborná skupina skupina, která se v rámci stálé pracovní skupiny specializuje na určitou činnost a podle zaměření této činnosti plní odborné úkoly, f) příprava členů krizového štábu systém forem a metod zaměřených k získání (prohloubení) znalostí a vytvoření (upevnění) návyků pro zvládání činností vyplývajících ze zařazení v krizovém štábu. (1) Realizují se tyto formy přípravy : a) teoretická, čl. 3 Formy a metody přípravy členů krizových štábů b) praktická - nácvik (v jednom prováděcím termínu cvičí vybrané části krizového štábu, zpravidla 1 2 odborné skupiny), - cvičení (v jednom prováděcím termínu cvičí současně celý krizový štáb). c) Kombinovaná (teoretická a praktická v jednom prováděcím termínu). (2) Při provádění teoretické přípravy se zpravidla používají tyto druhy školení: a) základní školení; b) zdokonalovací školení. (3) Při provádění praktické přípravy se zpravidla používají tyto metody: a) odborná příprava vedoucích směn stálé pracovní skupiny a vedoucích odborných skupin stálé pracovní skupiny krizového štábu zaměřená k plánu činnosti stálé pracovní skupiny, k součinnosti odborných skupin a k zpracování dokumentace, b) skupinový nácvik ke sjednocení činnosti odborné skupiny, organizovaný po jednotlivých odborných skupinách, zaměřený na rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy a jejich vzájemnou komunikaci, c) modelový nácvik zaměřený na řešení simulované situace (modelový příklad) jednotlivými odbornými skupinami; do modelového nácviku lze zapojit také vedoucího směny stálé pracovní skupiny krizového štábu, d) cvičení celého krizového štábu zaměřené na řešení simulované situace; cvičení je možno organizovat jako součást taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému, do cvičení mohou být zapojeni také členové bezpečnostní rady. Příprava uvedená pod písmeny a) a b) je zpravidla organizována pro všechny směny krizového štábu současně, přípravu pod písmeny c) a d) je vhodné pro přiblížení reálným podmínkám organizovat pro každou směnu zvlášť (např. dopoledne cvičí jedna směna, odpoledne druhá směna). čl. 4 Základní školení (1) Základní školení je určeno zejména pro nově zařazené členy krizového štábu k získání základní orientace a nezbytných znalostí pro činnost v krizovém štábu. (2) Možná tématika základního školení: a) legislativa vztahující se k činnosti krizového štábu,

4 b) struktura krizového štábu, c) svolání krizového štábu, d) rozmístění, vybavení a zpohotovení místností pro činnost odborných skupin, e) aktivace spojení (příprava použití spojovacích a informačních prostředků), f) materiálně technické zabezpečení pracoviště krizového štábu, g) krizový plán včetně jeho členění. čl. 5 Zdokonalovací školení (1) Zdokonalovací školení členů krizového štábu navazuje na základní školení, je prováděno periodicky a slouží k rozšíření znalostí a dovedností v oblasti krizového řízení. (2) Možná tématika zdokonalovacího školení: a) změny v krizové legislativě; b) změny v krizovém plánu, c) další pravidla pro činnost krizového štábu, d) principy řízení stálé pracovní skupiny a rozdělení působnosti odborných skupin, e) formy a metody práce v krizovém štábu, f) pracovní dokumentace krizového štábu, g) komunikace krizového štábu. čl. 6 Odborná příprava vedoucích (1) Odborná příprava vedoucích směn stálé pracovní skupiny a vedoucích odborných skupin se úzce zaměřuje na zvládnutí řídících funkcí ve stálé pracovní skupině krizového štábu. Doporučuje se zorganizovat tuto přípravu vedoucích v návaznosti na souhrnnou aktualizaci krizového plánu. (2) Možná tématika odborné přípravy vedoucích: a) činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu, b) způsob řízení činnosti odborných skupin, c) pracovní plány odborných skupin, d) manuály pro zabezpečení úkolů, e) komunikace krizového štábu - komunikace s vnějším prostředím (s krizovým štábem vyšší úrovně a krizovými štáby nižší úrovně, s krizovými štáby stejné úrovně, s krajským/obecním úřadem, s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, se sdělovacími prostředky, s veřejností), - komunikace vnitřní (mezi odbornými skupinami, stálá pracovní skupina s bezpečnostní radou),

5 - komunikace s operačním a informačním střediskem IZS, f) vedení přehledů o přijatých, odeslaných informacích, g) způsob zpracování a předávání hlášení, h) využití mapových podkladů, i) zkušenosti z předchozích nácviků a cvičení. čl. 7 Skupinový nácvik (1) Obsahem skupinového nácviku je organizační stmelení uvnitř odborných skupin, kterého se dosahuje koordinací činností vedoucího a jednotlivých členů odborné skupiny. Základem je racionální rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy (např. záznam zpráv, práce s mapovými podklady, příprava stanovisek apod.). Skupinový nácvik je řízen vedoucím odborné skupiny. Doporučuje se zorganizovat skupinový nácvik v návaznosti na souhrnnou aktualizaci krizového plánu. čl. 8 Modelový nácvik (1) Modelový nácvik je nadstavbou skupinového nácviku. Při modelovém nácviku řeší odborná skupina situaci z pohledu svého odborného zaměření. Nacvičuje postupy pro typové situace, k nimž by mohlo dojít. Modelový nácvik je řízen vedoucím odborné skupiny. Pro sladění činnosti jak odborné skupiny, tak případně celé směny stálé pracovní skupiny, cvičí obvykle i vedoucí stálé pracovní skupiny. čl. 9 Cvičení krizového štábu (1) V závislosti na cílech, stanovených pro přípravu členů krizového štábu na dané období, na stupni připravenosti (sladěnosti) krizového štábu a úrovni praktických dovedností členů krizového štábu mohou být organizovány následující typy cvičení: a) zdokonalovací, jehož cílem je zvýšení úrovně připravenosti členů krizových štábů k řešení konkrétního druhu krizové situace nebo mimořádné události, b) prověřovací, jehož cílem je ověření úrovně a vyhodnocení stavu připravenosti členů krizového štábu, c) součinnostní, jehož cílem je ověření metodik práce, zlepšení součinnostních vazeb a využitelnosti komunikačních a informačních systémů při činnosti krizového štábu. (2) Jako součást cvičení bude zpravidla provedeno cvičné svolání (aktivace) členů krizového štábu dle krizového plánu. (3) K přípravě cvičení lze využít materiál Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení. [6] (4) Cvičení plní zpravidla jeden nebo více z následujících cílů: a) zdokonalení připravenosti krizového štábu pro jeho činnost při řešení krizových situací nebo mimořádných událostí,

6 b) ověření opatření pro rychlý a efektivní přechod na činnost za krizové situace nebo mimořádné události, vyhodnocení připravenosti členů krizového štábu, c) získání poznatků pro zlepšení pracovních postupů a součinnostních vazeb, d) ověření využitelnosti informačních a komunikačních vazeb mezi krizovými štáby (orgány krizového řízení), e) ověření reálnosti krizového plánu, f) ověření nových metod práce krizového štábu, g) ověření efektivnosti struktury krizového štábu (kvantitativní a kvalitativní složení). (4) Cvičení může být organizováno jako: a) jednostupňové cvičení na dané úrovni krizového řízení (cvičí jeden krizový štáb), b) vícestupňové cvičení probíhá na více úrovních krizového řízení (např. společně cvičí jeden nebo více krizových štábů určených obcí a krizový štáb kraje = dvoustupňové cvičení). čl. 10 Zásady přípravy cvičení (1) Příprava cvičení je souhrn organizačních opatření uskutečňovaných orgány krizového řízení k vytvoření podmínek pro provedení cvičení v souladu s plánem přípravy. (2) Příprava cvičení obvykle zahrnuje: a) sestavení týmu pro zabezpečení přípravy, provedení a vyhodnocení cvičení včetně organizačních požadavků, b) zpracování dokumentace v závislosti na typu a rozsahu cvičení (námět, plán provedení včetně příloh, organizační pokyn apod.), c) přípravu prostoru cvičení a materiálně technické zabezpečení cvičení, d) pozvání účastníků cvičení. (3) Námět cvičení uvádí cvičící do situace. Má písemnou formu, která může být doplněna mapou se zákresem situace. V námětu je vyjádřena: a) všeobecná situace, která se dotýká působnosti orgánů vyšší úrovně, b) zvláštní situace, která se bezprostředně týká cvičících a rámcově i necvičících orgánů a organizací, c) doplňkové údaje (počasí v dané oblasti a čase, roční období, průběh a vývoj rozhodných ukazatelů, např. povodňová situace apod.). (4) Plán provedení cvičení vytváří podmínky pro plynulý a organizovaný průběh cvičení, splnění stanovených cílů a efektivní řízení cvičení. Plán schvaluje hejtman kraje (starosta určené obce/primátor statutárního města). Plán provedení cvičení zpravidla obsahuje: a) název, druh a téma cvičení, b) cíle cvičení, období a učební úkoly, c) dobu a místo provedení cvičení,

7 d) orgány a organizace, které se účastní cvičení, e) řídícího cvičení, f) osobu odpovědnou za přípravu cvičení, g) plán řízení cvičení (časový průběh cvičení, činnost řídícího, činnost cvičících, figurantů apod. a další metodické poznámky); součástí může být plán spojení, h) plán rozehry zahrnuje informace o vývoji situace, které jsou podkladem pro přijímání opatření cvičícími, tzn. že v průběhu rozehry jsou cvičícím předkládány situace (telefonicky, em, faxem apod.), k nimž by reálně mohlo dojít a které jsou pro cvičení brány jako skutečné včetně simulování činnosti necvičících orgánů. (5) Příprava prostoru provedení cvičení a organizace materiálního a technického zabezpečení se provádí v rozsahu potřeb zabezpečení cvičení a v závislosti na ekonomických možnostech kraje (určené obce). Příprava může zahrnovat: a) přípravu míst cvičení z hlediska rozmístění pracovišť jednotlivých odborných skupin a jejich materiálního zabezpečení, b) zabezpečení výpočetní a komunikační technikou, c) zabezpečení dopravními prostředky (pro cvičení v terénu), d) dle potřeby zabezpečení stravování (občerstvení). Příprava prostoru provedení cvičení se zabezpečuje s dostatečným časovým předstihem. čl. 11 Dokumenty a pomůcky pro cvičení (1) Při přípravě a provádění cvičení budou zpravidla využívány tyto dokumenty a pomůcky: a) krizový plán, b) šablony a tiskopisy nezbytné pro činnosti krizového štábu (hlášení, průvodky, přehledy, požadavky apod.), c) vzory dokumentů (např. žádost o vyhlášení stavu nebezpečí, rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí, rozhodnutí o uložení pracovní výpomoci, rozhodnutí o povinnosti poskytnou věcné prostředky, potvrzení o využití věcného prostředku apod.), d) mapové podklady v digitální nebo listinné podobě. čl. 12 Vyhodnocení cvičení (1) Vyhodnocení cvičení se předkládá k projednání v příslušné bezpečnostní radě, poznatky ze cvičení jsou využívány příslušnými orgány krizového řízení. (2) Vyhodnocení cvičení zpravidla obsahuje: a) hodnocení splnění cílů cvičení, b) hodnocení činnosti cvičících v jednotlivých obdobích cvičení, c) hodnocení připravenosti cvičících k plnění úkolů, d) hodnocení přínosu cvičení,

8 e) nedostatky zjištěné v organizaci cvičení, f) nedostatky v oblasti připravenosti cvičících orgánů, g) nedostatky zjištěné v oblasti materiálně technického zabezpečení, h) návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků včetně stanovení lhůt. čl. 13 Zpracování plánu přípravy (1) Plánování přípravy členů krizového štábu je otevřený, opakující se proces z hlediska zdokonalování organizace i obsahu přípravy. K rozpracování témat přípravy se doporučuje vycházet z podnětů a připomínek zainteresovaných orgánů na úrovni kraje nebo určené obce. (2) Plán přípravy členů krizového štábu se doporučuje zpracovávat na kalendářní rok a projednávat v příslušné bezpečnostní radě. Plán lze také zpracovat na 3-leté období a zařadit do krizového plánu. (3) Plán přípravy zpravidla obsahuje: a) formu a metodu přípravy, b) účastníky přípravy (cílovou skupinu); c) počet hodin, d) termín provedení, e) místo provedení, f) řídícího zaměstnání, g) poznámku. čl. 14 Vyhodnocení přípravy (1) Vyhodnocení přípravy je součástí dokumentace k přípravě členů krizového štábu. Hodnotí se každé jednotlivé zaměstnání, přičemž mimo stručný popis provedení se zaznamená: a) procento účasti z celkového počtu předurčených členů stálé pracovní skupiny krizového štábu, b) uplatnění praktických dovedností na jednotlivých funkcích (důraz na úlohu vedoucích směn stálé pracovní skupiny a vedoucích odborných skupin), c) pozitivní změny v připravenosti členů krizového štábu, d) nové nebo přetrvávající nedostatky, e) poskytnutí metodické pomoci (z orgánu krizového řízení vyšší úrovně, hasičského záchranného sboru kraje apod.). čl. 15 Závěrečná část

9 (1) Tento dokument se využije přiměřeně podle podmínek kraje (určené obce), přičemž se zejména zohlední organizační uspořádání krizového štábu. Literatura: [1] Krömer A., Hendrych T., Kratochvílová D., Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník VI, č. 9/2007 [2] Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-365/IZS-2004 ze dne 8. října 2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, Ročník 2, Částka 4 ze dne 16. listopadu 2004) [3] Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení schválena usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14 [4] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. [5] Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů [6] Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení schváleny usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2007 č. 3

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ Krömer A., Hendrych T., Kratochvílová D., Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise HZS Zlínského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Pavel Řezníček tel.: 950 670 330, 777 364 153 email: pavel.reznicek@zlk.izscr.cz Legislativní

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

Statut Krizového štábu Jihočeského kraje. vydaný

Statut Krizového štábu Jihočeského kraje. vydaný Statut Krizového štábu Jihočeského kraje vydaný v souladu s 14, odst. 2, písmeno b) a 24b zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1.

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Metodika stanoví postup při zpracování krizového plánu

Více

STATUT Krizového štábu ORP Rosice

STATUT Krizového štábu ORP Rosice STATUT Krizového štábu ORP Rosice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rosice (dále jen Štáb ) je stálým pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností k řešení

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N odbor obrany a krizového řízení Ev. č. : REČ 96/11-OOKŘ Výtisk číslo : 2 Počet listů : 5 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP KOLÍN 2011 Zpracoval: Tajemník bezpečnostní rady

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ U MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11

ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ U MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ U MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se krizovým řízením rozumí souhrn

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU. Statut krizového štábu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU. Statut krizového štábu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU Evidenční číslo 10/INA-VOK Číslo vydání: 4 Účinnost

Více

Zásadní změny zákona o krizovém řízení

Zásadní změny zákona o krizovém řízení Zásadní změny zákona o krizovém řízení Obsah prezentace 1. Úvod do problematiky 2. Orgány krizového řízení 3. Další zásadní změny 4. Kritická infrastruktura 5. Systém určování prvků kritické infrastruktury

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE Praha 2003 Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen Metodika) zpracovala Správa státních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje

11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje 11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje - 16. dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í Bezpečnostní rady Pardubického kraje BRPK / 74 / 2012 ze dne 16. dubna 2012 Novelizace Statutu Krizového

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Krizové řízení Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 2 Základní pojmy

Úvodní ustanovení. Čl. 2 Základní pojmy 39 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 2. října 2012, kterým se stanovují pravidla provádění kontrol hasičskými záchrannými sbory krajů podle 33 zákona č.

Více

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk Č. j.: BR/10/14 Nepomuk 06.11.2014 Výtisk jediný Počet stran: 12 + 1 příloha Schvaluji:... Ing. Jiří Švec

Více

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov Článek 1 Základní ustanovení 1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Sudkov 2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise 3. Komise je v době povodně povodňovým

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém Krizové řízení Integrovaný záchranný systém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Z v e ř e j n ě n í

Z v e ř e j n ě n í 1. Úvod Z v e ř e j n ě n í obecných výsledků kontrol hospodářských opatření pro krizové stavy za rok 2015 1.1. Správa státních hmotných rezerv (dále také SSHR ) v souladu s 26 zákona č. 255/2012 Sb.,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_05 Název materiálu: Činnost integrovaného záchranného systému Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější

Více

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje 1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje ze dne 16. 1. 2012, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany Rada Královéhradeckého

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne Požární poplachový plán kraje

NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne Požární poplachový plán kraje NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne 2.12.2003 Rada Jihočeského kraje vydává na základě 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 Začátek jednání: 9:30 hod Ukončení jednání: 11:00 hod Místo konání: Pardubice, nám. Republiky

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Jiří Čermák, Bc. Marcel Kucr DiS., Ing. Drahoslav Tesař odbor kanceláře hejtmana pracoviště krizového řízení 1 OBSAH Důležité kontakty Krizové řízení Krizové

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 13. prosince 2001 Částka 9 OBSAH: 9. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, kterou

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV /PO-OKR-2013 ze dne 7. listopadu 2013

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV /PO-OKR-2013 ze dne 7. listopadu 2013 Strana 167 SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV- 55649-19/PO-OKR-2013 ze dne 7. listopadu 2013 o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodných změnách

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 8.1.2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb.m.s. Obsah a text 462/2000 Sb. - poslední stav textu 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst.

Více

Statutární město Most Krizový štáb obce s rozšířenou působností STATUT

Statutární město Most Krizový štáb obce s rozšířenou působností STATUT Statutární město Most Krizový štáb obce s rozšířenou působností STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. I Zřízení krizového štábu V souladu s ustanovením 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk Č. j.:br/5/14 Nepomuk 06.11.2014 Výtisk jediný Počet stran: 6 Schvaluji:... Ing. Jiří Švec starosta ORP

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více