VEŘEJNÁ PODPORA V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD. Příloha č. 8 Příručky pro žadatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ PODPORA V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD. Příloha č. 8 Příručky pro žadatele"

Transkript

1 Příloha č. 8 Příručky pro žadatele v2 10. března 2015

2 Obsah 1 Úvod Zakládá projekt veřejnou podporu? Veřejná podpora v ROP SZ Na jakou míru podpory mám nárok? Projekty vytvářející příjmy Způsobilost výdajů Seznam zkratek

3 1 Úvod Tento dokument je určen jako základní příručka pro posuzování veřejné podpory u projektů předkládaných do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP SZ ) v programovém období Výklad a pravidla pro poskytování jednotlivých podpor byla přizpůsobena ROP SZ. V případě pochybností nebo rozporu má však přednost relevantní nařízení. Pro začátek je nutné zmínit, že legislativa EU pro sledování veřejné podpory je velice široká a v mnoha případech má různý výklad. Je také ovlivňována rozhodnutími Evropského soudního dvora, která slouží jako precedenty pro budoucí posuzování veřejné podpory ze strany Evropské komise (dále jen EK ), řídících orgánů, příjemců podpory aj. Pracovníci Řídícího orgánu ROP SZ (dále jen ŘO ) Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen ÚRR) budou veřejnou podporu u předkládaných projektů posuzovat na základě materiálů dostupných v době posuzování (zejména legislativy EK, rozhodnutí Evropského soudního dvora aj.), svých zkušeností a v neposlední řadě podle podkladů dodaných žadatelem. Tyto podklady by měl žadatel zpracovat co nejkonkrétněji a před předložením pracovníkům ŘO k posouzení, by měl sám svůj projekt zkusit posoudit z pohledu druhé osoby, tj. nezávisle a objektivně. V dodaných podkladech by neměl nic zamlčovat, předejde tak dodatečnému dotazování pracovníků ŘO a zpoždění výsledku. Jakákoliv i drobná změna v projektu může mít velký vliv na posouzení přítomnosti veřejné podpory, je tedy z hlediska žadatele lepší konzultovat i tyto malé změny, než později zjistit, že je celý projekt nezpůsobilý k předložení do ROP SZ, nebo že žadatel může dostat jen omezenou část dotace, případně již přidělenou podporu vracet. Každou předloženou žádost o posouzení z hlediska veřejné podpory budou pro zajištění větší objektivity posuzovat dva pracovníci ÚRR, v případě pochyb si mohou přizvat ještě třetího pracovníka jako určitého arbitra, který se přikloní k jednomu z názorů. Závěrem nutno dodat, že výsledné posouzení je pouze názorem ŘO. Ačkoliv se budou pracovníci ŘO snažit projekt posuzovat objektivně a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, může nastat případ, kdy bude posouzen chybně. V tom případě může nastat zjišťovací řízení ze strany EK, případně i rozhodnutí Evropského soudního dvora a hrozí i navracení poskytnuté podpory včetně úroků, a to v období až 10 let od poskytnutí neoprávněné podpory. Žadatel nebude mít na podporu právní nárok a nelze se následně soudně domáhat kompenzace za chybné rozhodnutí ŘO. Žadatel nese plnou odpovědnost za posouzení veřejné podpory či neoprávněně nárokovanou výši dotace. Je potřeba mít na paměti: Při pochybnostech raději poskytnout či žádat o podporu nižší nebo žádnou, než se v budoucnu dočkat velmi nepříjemného překvapení. 3

4 2 Zakládá projekt veřejnou podporu? Zcela první krok při posuzování musí učinit žadatel. Svůj projekt zná do detailu a měl by tedy znát potenciální oblasti, jejichž spolufinancování ze strany ŘO by znamenalo poskytování veřejné podpory. Žadatel by se měl tedy zaměřit na ekonomické aktivity, které jsou v projektu obsaženy. Žadatel a pracovníci ŘO budou při posuzování veřejné podpory posuzovat čtyři definiční znaky, které vymezila rozhodovací praxe a teorie: 1. podpora je poskytována státem nebo ze státních (veřejných) prostředků, a to v jakékoliv formě V tomto znaku se státem nerozumí jen stát jako takový, ale jakýkoliv veřejný subjekt hospodařící s veřejnými prostředky. Jsou jím tedy i orgány samosprávy (obce, kraje) a jiné správní orgány (např. Parlament). Státními (veřejnými) prostředky se rozumí prostředky, na které má vliv stát nebo veřejná instituce. Tyto prostředky mohou být rozdělovány i soukromou institucí, kterou veřejný subjekt pověřil jejich rozdělením. Prostředky rozdělované Regionální radou tuto definici splňují. Pokud se jedná o formu podpory, nemusí jít jen o přímé vyplacení peněžních prostředků. Veřejnou podporou může být i podpora ve formě nepřímého dopadu na rozpočet poskytovatele podpory, např. daňové zvýhodnění, prodej majetku za cenu nižší než tržní apod. 2. je zvýhodněn určitý podnik či odvětví výroby Jedná se o zvýhodnění, které by příjemce podpory za běžných tržních podmínek nezískal. Posuzuje se i tzv. selektivita, tedy zda má poskytovatel možnost se rozhodnout, kdo bude příjemcem, nebo výhoda směřuje podnikům s předem stanovenými znaky. Podnikem se v této oblasti rozumí jakýkoliv subjekt bez ohledu na právní formu nebo způsob financování; rozhodující je, zda subjekt vykonává ekonomickou aktivitu, kterou nabízí nebo hodlá nabízet na určitém trhu. Podnikem tak mohou být i obce, kraje, neziskové organizace, školy aj. Pro definici podniku není rozhodující, zda je primárním posláním podniku vytvářet zisk, či nikoliv. 3. podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU Tato podmínka je naplněna, jestliže podpora z veřejného rozpočtu je způsobilá narušit hospodářskou soutěž a zvýhodnit tak určitý podnik na úkor jeho konkurence. Podnik, který obdrží tuto podporu, by musel jinak tyto náklady hradit ze svého rozpočtu, což ovlivňuje cenu, za kterou nabízí své výrobky či služby na trhu. 4. podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU Tato podmínka je naplněna téměř vždy tím, že podpora posílí určitý podnik, který soutěží s podniky z ostatních členských států, na vnitrostátním trhu. Podniky ze zahraničí tak mají ztíženou možnost se na vnitrostátním trhu umístit. Obchod mezi členskými státy EU nebudou ovlivňovat jen aktivity ryze místního charakteru. Vhodné je posouzení přeshraničního efektu projektu (jestli hrozí ovlivnění obchodu tím, že cizinci upřednostní výrobek nebo službu, kterým byla poskytnuta veřejná podpora, před konkurenčním výrobkem či službou, kterým veřejná podpora poskytnuta nebyla). V případě, že jsou splněny všechny čtyři znaky současně, je podpora neslučitelná se společným trhem a nesmí být poskytnuta. Níže jsou uvedeny některé výjimky, které přesto umožňují podporu poskytnout, byť v omezeném rozsahu. 4

5 3 Veřejná podpora v ROP SZ Naskýtá se základní otázka: Jestliže je veřejná podpora neslučitelná s trhem, jak je možné, že se poskytuje? V rámci ROP SZ se bude veřejná podpora poskytovat podle přesně daných pravidel a v omezené míře. Rozhodnutí, zda projekt nezakládá či zakládá veřejnou podporu, je čistě v kompetenci řídícího orgánu, který rozhoduje na základě informací poskytnutých žadatelem a toto rozhodnutí je závazné. Řídící orgán si může nechat vypracovat nezávislý posudek (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Evropská komise, expert) a v případě potřeby požádat o spolupráci žadatele. Posudky, jež si nechal vypracovat žadatel, nemusí řídící orgán brát v úvahu. Projekty se dají rozdělit v podstatě do dvou skupin: 1. Projekty nezakládající veřejnou podporu Tyto projekty nesplňují alespoň jeden ze znaků veřejné podpory. Jsou to zejména projekty, které přinášejí veřejný prospěch celé společnosti, nejsou ziskové a neovlivňují konkurenci. Typickým příkladem jsou silnice, cyklostezky, kanalizace a jiná obecná infrastruktura. Takové projekty mohou být podpořeny až do maximální možné výše dotace, jejíž podíl z ERDF je až 85 % způsobilých výdajů. 2. Projekty zakládající veřejnou podporu Projekty, které splnily všechny znaky veřejné podpory současně, podpořeny být mohou, vztahují se však na ně určitá pravidla. Článek 107 Smlouvy o fungování EU vymezuje výjimky, podle kterých může být veřejná podpora poskytována. a) projekt bude podpořen na základě blokové výjimky Obecně platí, že jakákoliv veřejná podpora, kterou členský stát zamýšlí poskytnout, musí být oznámena EK, která posoudí její slučitelnost se společným trhem. V ROP SZ budou projekty podporovány na základě blokové výjimky, kterou upravuje nařízení Komise (EU) č. 651/2014, ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem nebo Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Regionální investiční podpora (RIP) Při dodržení všech podmínek daných nařízením upravujícím tuto blokovou výjimku, poskytnutá podpora nemusí být oznamována EK. Základní podmínky RIP: Z podpory je vyloučen podnik, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz k navrácení podpory. Podpora nesmí být poskytnuta podnikům v obtížích ve smyslu čl. 1 odst. 4 písm. c) a čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Maximální výše podpory je stanovena mapou regionální podpory. V regionu soudržnosti Severozápad je tato horní hranice stanovena na 25 %. Tato hranice může být zvýšena v případě středního podniku o 10 % a v případě malého podniku o 20 %, vyjma podpor poskytovaných na velké investiční projekty a do oblasti dopravy. Regionální investiční podpora musí mít motivační účinek. To znamená, že bez poskytnutí podpory by se projekt neuskutečnil. Proto musí práce na projektu započít až po oznámení řídícího orgánu, že projekt vyhověl kritériím přijatelnosti. V případě, že je práce na projektu zahájena dříve, není celý 5

6 projekt způsobilý k poskytnutí regionální podpory. O možnosti zahájení některých činností na projektu pojednává kapitola 6. Motivační účinek musí být v projektu (žádosti o dotaci a jejích přílohách) popsán. Žadatel by v případě projektu velkého podniku měl prokázat, že případná podpora přispěje k větší velikosti projektu/činnosti, většímu rozsahu projektu/činnosti a/nebo vyšší celkové částce vynaložené příjemcem na projekt/činnost v důsledku podpory. Podpora by neměla být poskytnuta v případě, kdy by žadatel tuto investici na daném trhu realizoval ze svých prostředků a návratnost takové investice by byla velmi rychlá. Poskytnutá podpora musí být využita na počáteční investici. Počáteční investicí se rozumí: 1 investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny, nebo pořízení majetku náležejícího provozovně, která byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a kterou odkoupil investor, který není spřízněný s prodávajícím; počáteční investicí není pouhé nabytí podílů v podniku. Počáteční investicí do hospodářské činnosti se rozumí: 2 investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny nebo rozšíření škály činností provozovny, za podmínky, že se u nové činnosti nejedná o stejnou nebo podobnou činnost, jaká byla v dané provozovně vykonávána dříve; pořízení majetku náležícího provozovně, která byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a kterou odkoupil investor, který není spřízněný s prodávajícím, pod podmínkou, že se u nové činnosti, která má být vykonávána pomocí pořízeného majetku, nejedná o stejnou nebo podobnou činnost, jaká byla v dané provozovně vykonávána před pořízením; Tato investice musí být v regionu zachována po dobu alespoň pěti let. Nehmotný majetek se musí používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem RIP, musí se s ním nakládat jako s umořitelným aktivem, musí být pořízen od třetích stran za tržních podmínek a musí být zaevidován na straně aktiv podniku po dobu nejméně pěti let. V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací. Počáteční investice, kterou tentýž příjemce (na úrovni skupiny) zahájí během tří let ode dne, kdy byly zahájeny práce na jiné podpořené investici v témže regionu úrovně 3 klasifikace územních statistických jednotek, se považuje za součást jediného investičního projektu. Jedná-li se u tohoto jediného investičního projektu o velký investiční projekt, pak celková výše podpory poskytnuté na tento jediný investiční projekt nesmí překročit upravenou výši podpory povolené u velkých investičních projektů. Odvětví, kterým nesmí být podpora poskytnuta, jsou uvedena v nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Služby obecného ekonomického zájmu (závazek veřejné služby) Služby, které určitý podnik poskytuje v rámci závazku veřejné služby, nejsou veřejnou podporou, a tudíž se na ně nevztahují články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Jde o služby, které jsou ztrátové, proto by je za běžných tržních podmínek žádný subjekt nevykonával. Aby se vykonávání těchto služeb 1 využijí pouze malé a střední podniky 2 využijí pouze velké podniky 6

7 zajistilo, je provoz hrazen z veřejných rozpočtů (vyrovnávací platba). Musí však být splněny čtyři podmínky, které vyhoví rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Altmark Trans (C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH). Podmínky stanovené rozsudkem ve věci Altmark: 1) příjemce podpory musí být skutečně pověřen závazkem veřejné služby a tento závazek musí být jasně vymezen; 2) ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby musí být stanoven předem objektivním a transparentním způsobem; 3) výše vyrovnávací platby je omezena na pokrytí nákladů vynaložených při plnění závazku veřejné služby, přičemž se zohlední příslušné příjmy a přiměřený zisk; 4) pokud nebyl podnik pověřený plněním závazku veřejné služby vybrán na základě transparentního procesu zadávání veřejných zakázek, který by umožnil vybrat uchazeče poskytujícího tuto službu s nejnižšími náklady, musí být výše vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by běžný a řádně řízený podnik vynaložil. Podpora de minimis (malého rozsahu) Evropská komise stanovila, že podpory malého rozsahu nejsou způsobilé ohrozit obchod mezi členskými státy nebo narušit hospodářskou soutěž. Je tedy vyňata z oznamovací povinnosti. Základní podmínky de minimis: Maximální strop této podpory byl stanoven na EUR, v oblasti silniční dopravy EUR. Za letošní rok a dva předcházející fiskální roky nesmí být u podniku, který podporu de minimis obdržel, stanovená částka překročena. Fiskálním rokem se rozumí účetní období, které příjemce podpory používá k daňovým účelům. Pro přepočet se použije měnový kurz Evropské centrální banky ke dni podpisu smlouvy. Podpora de minimis nesmí být kumulována s jakoukoli jinou podporou ohledně stejných způsobilých výdajů. Obcházení stropu podpory pomocí jejího dělení na menší částky není přípustné. Odvětví, kterým nesmí být podpora poskytnuta, jsou uvedena v nařízení o podpoře de minimis. Žadatelé, kteří žádají o dotaci z ROP NUTS 2 Severozápad v režimu de minimis, vyplní a odevzdají jako povinnou přílohu formulář čestného prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis). Tento formulář je přílohou č. 17 Příručky pro žadatele. Poskytnutí podpory podle jiné, zde neuvedené blokové výjimky, bude povoleno jen v ojedinělých případech a musí být předem konzultováno s ŘO. b) projekt zakládající veřejnou podporu nelze přiřadit k žádné blokové výjimce Některé projekty nemusí splňovat kritéria jednotlivých výjimek z oznamovací povinnosti. V tom případě buď nebudou podpořeny z veřejných zdrojů, nebo musí být Evropské komisi notifikován (oznámen) úmysl veřejného subjektu tuto podporu poskytnout. Veřejná podpora pak bude poskytnuta podle článku 107(3). Z důvodu administrativní a časové náročnosti notifikace tak bude ŘO postupovat jen v ojedinělých případech a jen u zvlášť významných projektů. Ostatní projekty, které zakládají nebo by mohly zakládat podporu neslučitelnou s jednotným trhem, nebudou podpořeny. 7

8 4 Na jakou míru podpory mám nárok? a) projekty nezakládající veřejnou podporu Začněme tím jednodušším případem, kdy projekt veřejnou podporu zakládat nebude. Tehdy si žadatel může požádat až o maximální částku dotace, kdy podíl EU činí až 85 % z celkových způsobilých výdajů (k němuž se přičte národní spolufinancování). b) projekty zakládající veřejnou podporu V situaci, kdy žadatel chce podat projekt, který veřejnou podporu zakládá, musí se zařadit pod jeden z následujících druhů podniku v souladu s Přílohou č. 1 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Na určení velikosti podniku závisí výše dotace, o kterou může žádat: velký podnik 25 % celkových způsobilých výdajů, střední podnik 35 % celkových způsobilých výdajů, malý podnik 45 % celkových způsobilých výdajů. Malé a střední podniky (MSP) jsou definovány v příloze č. I. nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Podnikem se dle tohoto nařízení rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost. Za střední podnik se považuje podnik splňující následující kritéria: zaměstnává méně než 250 osob 3 a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo 4 jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Za malý podnik se považuje podnik splňující následující kritéria: zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 10 milionů EUR, nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Za mikropodnik se považuje podnik splňující následující kritéria: zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 2 miliony EUR, nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho kalendářního roku. Tyto údaje jsou brány v potaz od dne účetní závěrky. Částka zvolená za výši obratu je vypočítána bez daně z přidané hodnoty a bez dalších nepřímých daní. V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané roční období překročil v jednom či druhém směru výše uvedené limity pro počet pracovníků nebo finanční limity, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto limity nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období. 3 Tzn. osob, které byly v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává jako zlomky počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) 4 Malý nebo střední podnik si může vybrat strop týkající se obratu nebo bilanční sumy, nemusí splnit oba stropy a může jeden z nich překročit, aniž ztratí své postavení. 8

9 Způsob, jakým je počet zaměstnanců či výše obratu/bilanční sumy zjišťována, dále závisí na tom, zda podnik spadá do kategorie tzv. nezávislých, partnerských, nebo spojených podniků. Nezávislé podniky jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské podniky ani mezi propojené podniky. Partnerské podniky jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené podniky a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (mateřský podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku (dceřiný podnik). Podnik však může být zařazen mezi nezávislé podniky a nemá tedy žádný partnerský podnik, přestože je následujícími investory tento práh 25 % dosažen nebo je překročen, za předpokladu, že tito investoři nejsou jednotlivě ani společně propojeni s dotyčným podnikem: a) veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny jednotlivců provozující běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které investují vlastní kapitál do nekotovaných podniků, za předpokladu, že celkové investice do stejného podniku nepřekročí EUR; b) univerzity nebo nezisková výzkumná střediska; c) institucionální investoři včetně fondů pro regionální rozvoj; d) samostatné místní orgány s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně než obyvatel. Jeden podnik ( propojený podnik ) Zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené daným subjektem nebo dle ustanovení na zakladatelské smlouvě nebo stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. S ohledem na výše uvedené je tedy zapotřebí, aby žadatel při žádosti o podporu de minimis předložil informace o podnicích, které jsou s ním propojené dle výše uvedených vztahů. Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za propojené podniky nepovažují. S výjimkou případů uvedených v předchozím odstavci pod písm. a) až d) nemůže být podnik považován za malý nebo střední podnik, jestliže je 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými subjekty. Všechna výše uvedená kritéria musí být splněna za podnik jako celek, tj. včetně dceřiných a přidružených společností umístěných v jiném členském státě EU nebo mimo oblast EU. Podnikatel musí být: a) osobou zapsanou v obchodním rejstříku, b) osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osobou, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. 9

10 Podpora v rámci ROP Severozápad, se nevztahuje na podnikatelské subjekty, které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a na soukromé zemědělce, kteří jsou zapsáni do evidence podle zvláštního předpisu. Žadatelé, kteří v žádosti o dotaci uvedou, že splňují definici malého nebo středního podniku musí tuto skutečnost doložit formou čestného prohlášení a příp. také příloh čestného prohlášení. Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace malý a střední podnik je v tomto případě povinnou přílohou k žádosti o dotaci. Formulář čestného prohlášení i příloh čestného prohlášení tvoří přílohu č. 16 Příručky pro žadatele. Přehlednou a názornou příručku vydanou Evropskou komisí naleznete na tomto odkaze: případně Vám ji můžeme na požádání zaslat em. Podíl dotace u de minimis je v ROP SZ stanoven tak, jako kdyby projekt veřejnou podporu nezakládal. Upozornění: Velkým podnikem jsou také všechny orgány státní správy a samosprávy, tj. i obce a kraje bez ohledu na jejich velikost, včetně jejich organizací (viz definice partnerského a propojeného podniku). 10

11 5 Projekty vytvářející příjmy Ne všechny projekty, které vytvářejí příjmy, musí nutně zakládat veřejnou podporu. Projekt sice svému provozovateli přináší tržby, avšak nenaplňuje jeden nebo více znaků pro veřejnou podporu uvedených v kapitole 2. V tom případě má žadatel možnost obdržet dotaci až do výše 85 % podílu EU, nicméně v žádosti musí odečíst předpokládané příjmy. Tento případ je popsán v Příloze č. 10a Příručky pro žadatele (Metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem), která se takovým typem projektů podrobněji zabývá. 6 Způsobilost výdajů V případě projektů zakládajících veřejnou podporu a projektů, které budou podpořeny na základě blokové výjimky o RIP, si dovolujeme znovu upozornit, že způsobilost výdajů počíná běžet od data písemného potvrzení ŘO ROP SZ, že projekt splnil kritéria přijatelnosti (tj. od data vystavení Osvědčení o způsobilosti projektu). Od tohoto data mohou být také zahájeny práce na projektu ve smyslu nařízení 651/2014. Zahájením prací se v tomto případě rozumí buď zahájení stavebních prací (včetně řízení o zadání zakázky) nebo první právně závazný příslib objednávky zařízení s výjimkou předběžných studií proveditelnosti, podle toho, co nastane dříve. Pokud žadatel zahájí práce na projektu (ve smyslu nařízení 651/2014), který bude spolufinancován podle blokové výjimky o regionální investiční podpoře před vystavením Osvědčení o způsobilosti projektu, je celý projekt nezpůsobilý k financování a bude vyřazen z hodnocení. U tohoto druhu projektů může výběrové řízení proběhnout, ale dodavatel smí být vybrán až po obdržení osvědčení o způsobilosti projektu zaslaného řídícím orgánem. Za výběr dodavatele se pro účely těchto pokynů považuje doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči. V případech, kdy zadavatel může zadávací řízení zrušit a v případech, kdy byly v zákonem předepsané lhůtě podány námitky podle ustanovení 110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se za tento okamžik považuje uzavření smlouvy s dodavatelem. Činnosti, které žadatel může nebo naopak nesmí na projektu před vystavením Osvědčení o způsobilosti projektu provést, uvádí následující tabulka: Činnost na projektu Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nákup pozemku nebo budov k demolici. Pořízení znaleckého posudku na ocenění nemovitosti, která je předmětem nákupu. Uzavření kupní smlouvy na nákup nemovitosti, jež je součástí způsobilých výdajů projektu. Zpracování projektové a zadávací dokumentace. Průzkumy staveniště, odborné posudky. Může být provedeno nebo zahájeno před vystavením Osvědčení o způsobilosti projektu? ANO, za předpokladu, že smlouva obsahuje ustanovení o její účinnosti nejdříve v den oznámení o přijatelnosti. ANO. NE. ANO. ANO, v nezbytně nutné míře jako podklad pro zpracování projektové dokumentace jako přílohy žádosti. 11

12 Realizace zadávacích řízení na zpracovatele projektové dokumentace, poskytování právního, technického, finančního či ekonomického poradenství. Poskytování právního, technického, finančního či ekonomického poradenství. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou předmětem projektu. Nákup hmotného nebo nehmotného majetku. ANO. ANO, v nezbytně nutné míře jako podklad pro zpracování projektové dokumentace jako přílohy žádosti. ANO bez ukončení, dodavatel smí být vybrán až poté, co žadatel obdrží od ŘO Osvědčení o způsobilosti projektu. Za výběr dodavatele se pro tyto účely považuje doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči. NE. Výdaje, které žadatel na přípravu projektu vynaložil před datem vystavení Osvědčení o způsobilosti projektu, jsou nezpůsobilé (jedná se zejména o zpracování žádosti o dotaci, projektové dokumentace, průzkumy staveniště atd.). Projektům, kterým bude poskytnuta podpora de minimis, počíná způsobilost výdajů dnem registrace žádosti. Upozornění: Potvrzení ze strany ŘO o splnění přijatelnosti (Osvědčení o způsobilosti projektu) neznamená, že projekt bude automaticky podpořen. Žadatel zde nese riziko, že projekt zahájí, nedosáhne však dostatečného počtu bodů při hodnocení, dotace mu nebude přidělena a náklady projektu tak ponese sám. Na takový projekt již nelze znovu předložit žádost o dotaci. Podrobná pravidla pro způsobilost výdajů naleznete v Příloze č. 1 Příručky pro příjemce. 12

13 7 Seznam zkratek EK ERDF ES EU MSP RIP ROP SZ ŘO ÚRR Evropská komise Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské společenství Evropská unie Malé a střední podniky Regionální investiční podpora Regionální operační program NUTS II Severozápad Řídící orgán Úřad Regionální rady 13

14 VEŘEJNÁ PODPORA V RÁMCI 14

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Otázky a odpovědi de minimis a definice malých a středních podniků

Otázky a odpovědi de minimis a definice malých a středních podniků Oddělení obecné metodiky V Praze dne 17. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz kontakt: Ing. Viktor Simon, MBA, tel.: 222 871 530, e-mail: viktor.simon@szif.cz

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

PŘÍLOHA č. 1d. Definice malého a středního podniku. Celková aktiva nebo obrat nepřesahují. Počet zaměstnanců. Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy

PŘÍLOHA č. 1d. Definice malého a středního podniku. Celková aktiva nebo obrat nepřesahují. Počet zaměstnanců. Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy Definice malého a středního podniku Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil.

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Příloha č. XY výzvy k předkládání žádostí o podporu z OP VVV. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle Nařízení č.

Příloha č. XY výzvy k předkládání žádostí o podporu z OP VVV. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle Nařízení č. Příloha č. XY výzvy k předkládání žádostí o podporu z OP VVV Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle Nařízení č. 1407/2013 Obchodní jméno / Jméno žadatele Sídlo / Adresa žadatele IČ

Více

Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku

Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku a dotazy a odpovědi k novým podmínkám regionální podpory dle čl. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s

Více

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků VZOR PROHLÁŠENÍ INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STŘEDNÍ PODNIK Přesná identifikace podniku podávajícího žádost

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu I. Právní základ: Veřejná podpora dle těchto pravidel je poskytována v souladu

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Vymezení drobného, malého a středního podnikatele a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2004 na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 2. 2004 č.j.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Vybavení domova se zvláštním režimem Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady.

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady. Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu - k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2)

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Dne 23. ledna 2015 byl Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ08 Pilotní studie a průzkumy pro

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel (dále jen Aplikační

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Program rozvoje venkova ČR. na období 2007-2013

Program rozvoje venkova ČR. na období 2007-2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH OPATŘENÍ 1 Administrace žádostí podání Žádosti

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 15. 11. 2000

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel (dále jen Aplikační

Více

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Číslo jednací: MPO 25075/15/61100, platnost od 1. 6. 2015. Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Vymezení

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Diecézní charita Brno zřizovatelem je diecézní biskup nestátní nezisková organizace evidovaná právnická osoba u MK ČR 30. 10. 1996 jeden

Více

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel (dále jen Aplikační

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 2 ke dni 01. 02. 2009 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2.

Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2. Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2.2008) Vhodným příjemcem jsou právnické osoby, a to a) veřejnoprávní

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V případě společné přihlášky vyplňte jedno prohlášení za každého člena skupiny. Všechny dokumenty tvořící či

Více

Č.j. VP/S 132/01-160 V Brně dne 1. února 2002

Č.j. VP/S 132/01-160 V Brně dne 1. února 2002 Č.j. VP/S 132/01-160 V Brně dne 1. února 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 29. 11. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 27. 11. 2001 č.j. 52853/01/2040/0464

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt Identifikace výzvy Prioritní osa 4 - Inovace Program: INOVACE Výzva: INOVACE Inovační projekt

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více